5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA"

Transkript

1 5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘEDMĚT FYZIKA 2. stupeň J. Mihalec 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Fyzika Přírdvědný seminář Chemie Přírdpis ,5 6+1,5 Zeměpis ,5 5+1,5 celkvá týdenní hdinvá dtace hdin Charakteristika předmětu Jedntlivé bry blasti Člvěk a přírda splu úzce suvisejí, navzájem se vlivňují a půsbí na sebe. Celá blast je úzce spjena s prblematiku každdenníh živta. Žáci si svjují, především na základě pzrvání, měření a experimentvání, nejdůležitější fyzikální pjmy, veličiny a záknitsti ptřebné k przumění fyzikálním jevům a prcesům, vyskytujícím se v přírdě, běžném živtě a praxi. Významně přispívá k rzvji rzumvých schpnstí žáků, k přechdu d převážně názrnéh pznání k pznání reflektujícímu prvky vědeckéh pznání, učí žáky přesnému vyjadřvání, rzvíjí jejich specifické zájmy a uvádí d mžnstí mderních technlgií. Pzrvání je využíván jak samstatná metda zkumání neb je sučástí experimentu a různých měření. Pmcí těcht metd a kladením tázek, jimiž se ptají na příčiny pzrvaných jevů, získávají představu reálném světě. Žáci by ale měli mít na zřeteli, že realita bývá mnhem slžitější než pkusy prváděné v labratrních pdmínkách. Splu s statními přírdvědnými předměty směřuje výuka fyziky i k tmu, aby si žáci uvědmvali bhatst a mnhtvárnst skutečnsti i existenci suvislstí a záknitstí v ní, aby si uvědmvali hdntu vědeckéh pznání i ptřebu jeh využívání ku prspěchu jedince i lidské splečnsti. Žáci si musí, ale uvědmvat, že rzvjvých mderních technlgií musí být v suladu s chranu živtníh prstředí. Fyzika silně vlivňuje každdenní živt člvěka a prt je nutné, aby získané znalsti dvedli vhdným způsbem využívat v praktické živtě. Musí si také svjit základní pravidla bezpečnsti při prvádění měření, experimentvání a běžném živtě. Naprst samzřejmu sučástí chemie je tedy envirnmentální výchva. Velmi úzku vazbu má fyzika na matematiku,chemii, přírdvědu, vlastivědu a přírdpis. Sučásti fyziky je i envirnmentální výchva. 1

2 Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: zkumání přírdních záknitstí s využitím pzrvání, měření a experimentu prpjvání výsledků svých zkumání s dalšími vědními bry rzvíjení myšlení (zejména analytickéh a exaktníh) a paměti rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti, systematičnsti v práci a manuální zručnsti chraně svéh zdraví i zdraví statních pchpení významu chrany živtníh prstředí Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení Žák nvé pznatky si upevňuje průběžně k získávání nvých vědmstí a zejména zajímavstí využívá ICT i vhdnu literaturu a takt získané infrmace se učí systematicky třídit a dávat d suvislstí samstatně experimentuje a ze svých pzrvání vyvzuje závěry a t zejména pr praktický živt prpjuje výsledky svých pzrvání a svéh učení s dalšími vědními bry (zejména chemie, přírdpis, zeměpis, ale také v praktických činnstech) uvědmuje si prpjení fyziky a reálnéh světa prvázanst veškeréh průmyslu s fyziku a následné využívání prduktů Učitel při výběru učiva respektuje jeh aktuálnst učí žáky práci s infrmacemi a infrmačními zdrji učí žáky vyhledávat a třídit infrmace, klást tázky, argumentvat, diskutvat, prezentvat výsledky svéh učení zadává termínvané dmácí úkly zařazuje úlhy, při jejichž řešení je vhdné využívat kalkulátry vede žáky k využívání znalstí i v statních předmětech a zejména v reálném živtě umžňuje žákům využívat MFCHT, encyklpedie Kmpetence k řešení prblémů Žák při prvádění praktických činnstí vlí vhdné pmůcky, nástrje a metdy práce tak, aby nehrzil zdraví své ani zdraví druhých 2

3 djde-li k hržení zdraví v suvislsti s prváděním pkusů dkáže vhdně a rychle zareagvat a pskytnut první pmc takt získané zkušensti využívá v případě nutnsti v běžném živtě samstatně řeší prblémy, vlí vhdné způsby řešení a užívá při řešení prblémů lgické matematické pstupy Učitel zadává prblémvé úlhy, které předpkládají identifikaci prblému a nelezení vhdnéh způsbu řešení předkládá prblémvé úlhy z praktickéh živta zadává úkly tak, aby žáci měli mžnst vlit různé pstupy při řešení Kmpetence kmunikativní Žák frmuluje a vyjadřuje své myšlenky a názry v lgickém sledu, vyjadřuje se výstižně, suvisle a kultivvaně v písemném i ústním prjevu na základě svých pzrvání frmuluje hyptézy a vhdně argumentuje při jejich bhajbě dkáže přijmut argumentaci jiných a zapjuje se s nimi d diskuse k získávání nvých vědmstí a zejména zajímavstí využívá ICT i vhdnu literaturu Učitel vyžaduje správné a účelné pužívání dbrné terminlgie a symbliky zadáváme takvé úkly, které žáků umžňují využívat různé zdrje infrmací Kmpetence sciální, persnální a bčanské Žák zapjuje se d práce ve skupině a přijímá různé rle sleduje pzrně práci statních členů skupiny, a t zejména při prvádění pkusů, aby nebyla hržena bezpečnst přijímá a respektuje pravidla pr bezpečnu práci v situaci hržující zdraví dkáže rychle a správně zareagvat, v případě nutnsti pskytne pmc chápe nutnst chrany lidskéh zdraví a z th vyplývající nutnst chrany živtníh prstředí Učitel ve výuce i při mimšklních činnstech zařazuje kperativní činnsti práce ve dvjicích, ve skupině zařazuje metdy, při kterých dcházejí k řešení a závěrům žáci sami práce ve dvjicích, práce ve větších skupinách zadává úkly, při nichž je vhdné splupracvat ve skupině vyžaduje ddržvání pravidel slušnéh chvání 3

4 vede žáky k tmu, aby brali hled na druhé respektuje individuality ve šklním i třídním klektivu Kmpetence pracvní Žák pužívá bezpečně nástrje a labratrní vybavení ddržuje pravidla bezpečné práce přizpůsbí se mezeným pdmínkám a vlí pracvní pstup přiměřený daným pdmínkám udržuje pracvní míst v přádku a čisttě, aby nedcházel k hržení zdraví získané dvednsti a pznatky se snaží aplikvat v praktickém živtě, prtže fyzika prstupuje všemi bry lidských činnstí využívá znalsti a zkušensti získané ve fyzice v zájmu vlastníh rzvje a přípravy na buducí pvlání Učitel dbá na ddržvání bezpečnstních zásad vyžaduje d žáků udržvání pracvníh místa v přádku a čisttě Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru chvání člvěka v situacích hržujících zdraví neb živt MKV EV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah vliv aktivit člvěka na živtní prstředí zejména zpracváním referátů (úzká suvislst s mediální výchvu vyhledání infrmací a jejich kritické zhdncení) EGS a MEV vliv různých eklgických havárií na živtní prstředí nejen u nás, ale i v dalších zemích (šíření vdu, vzduchem) a splupráce jedntlivých zemí při dstraňvání jejich následků získávání infrmací těcht událstech z různých mediálních zdrjů a jejich kritické zhdncení 4

5 Látky a tělesa PŘEDMĚT FYZIKA 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky měřené veličiny Pč 6 vlastnsti materiálu změří vhdně zvlenými měřidly některé důležité délka z M 3 jedntky délky veličiny charakterizující látky a tělesa bjem z M 5 jedntky bsahu a určí vdrvnst plchy libelu hmtnst bjemu vyjadřuje hdntu veličiny číselnu hdntu a teplta a její změna z M 6 číselné a lgické řady jedntku, znázrní ji i graficky a z grafu ji dečte, určí čas z M 6 nezáprná desetinná aritmetický průměr z naměřených hdnt veličin čísla, nezáprné zlmky změří délku, bjem, hmtnst a tepltu tělesa, vyjádří z M 6 bjem kvádru a krychle, délku, bjem či hmtnst tělesa ve zvlených převdy jedntek délky a bjemu jedntkách jinými jedntkami d M 7 prstrvé útvary pužívá s przuměním vztah ρ = m:v resp. ρ = m/v pr husttu látky k jejímu měření a pr řešení prblémů a úlh předpvídá, zda se bjem, resp. hustta, při dané změně teplty těles zvětší či zmenší a využívá th při řešení prblémů a úlh využívá s przuměním vztah mezi husttu, hmtnstí a bjemem při řešení praktických prblémů 5

6 Látky a tělesa PŘEDMĚT FYZIKA 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky skupenství látek z Pří 4 látky a jejich vlastnsti uvede knkrétní příklady jevů dkazujících, že se suvislst skupenství látek d Přs 7 vlastnsti látek částice neustále phybují a vzájemně na sebe půsbí s jejich částicvu stavbu d Ch 8 částicvá stavba látek prkáže znalst slžení atmu (částice tvřená jádrem a difúze a Brawnův phyb elektrny, které h bklpují), znalst slžení jádra (prtny a neutrny) a znalst druhu nábje prtnu, elektrnu a neutrnu rzhdne na základě znalsti druhu nábje, zda se budu dvě tělesa elektricky přitahvat či dpuzvat rzhdne ze znalsti pčtu prtnů a elektrnů v částici, zda jde kladný či záprný in neb (neutrální) atm kvalitativně bjasní (pmcí představy, že látky jsu tvřeny stále se phybujícími částicemi určitéh slžení, které na sebe mhu půsbit), jevy: difúze, stlačitelnst a rzpínavst plynů, tekutst plynů a kapalin, tuhst pevných látek, přeměny skupenství látek, zvyšvání teplty těles při tření a průchd elektrickéh prudu látkami rzhdne, zda daná látka (těles) je ve stavu plynném, kapalném či pevném a má-li následující vlastnsti: pružnst, tvárnst, křehkst, stlačitelnst, rzpínavst 6

7 Phyb těles, síly PŘEDMĚT FYZIKA 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky phyby těles z M 6 nezáprná desetinná rzhdne jaký druh phybu těles kná vzhledem k jinému tělesu phyb rvnměrný a nervnměrný čísla, nezáprné zlmky M 7 pměr (přímá a nepřímá využívá s przuměním při řešení prblémů a úlh vztah mezi rychlstí, dráhu a časem u rvnměrnéh phybu phyb přímčarý a křivčarý úměrnst) d M 9 funkce, úlhy sestrjí graf závislsti dráhy na čase při rvnměrném phybu tělesa a dečítá z něh hdnty dráhy, času neb rychlsti phybu gravitační ple a gravitační síla z M 6 nezáprná desetinná pzná, zda na dané těles půsbí síla (neb síly) přímá úměrnst mezi čísla, nezáprné zlmky změří velikst půsbící síly silměrem gravitační silu a hmtnstí z M 7 pměr (přímá znázrní rientvanu úsečku půsbící sílu dané tělesa úměrnst) veliksti, směru a půsbišti d M 9 funkce z rientvané úsečky, představující půsbící sílu, určí velikst a směr tét síly s przuměním pužívá vztah mezi gravitační silu a hmtnstí (F=m.g) při řešení prblémů a úlh určí graficky i výpčtem výslednici dvu sil půsbících na těles ve stejných či pačných směrech určí pdle lvnice svislý směr 7

8 Phyb těles, síly PŘEDMĚT FYZIKA 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky tlakvá síla a tlak z M 6 nezáprná desetinná pužívá s przuměním vztah pr tlak (p=f/s) při řešení prblémů a úlh vztah mezi tlakvu sílu, tlakem a bsahem plchy čísla, nezáprné zlmky z M 7 pměr, přímá a vyjadřuje tlak ve zvlené jedntce pmcí jiné jedntky třecí síla nepřímá úměrnst tlaku smykvé tření, vlivňvání d M 9 funkce využívá k řešení prblémů a úlh pznatek tm, že třecí síla je přím úměrná tlakvé síle a suvisí s materiálem a drsnstí styčných plch, avšak nikli s jejich bsahem veliksti třecí síly v praxi výslednice dvu sil stejných a pačných směrů využívá Newtnvy zákny pr bjasňvání či předvídání změn phybu těles při půsbení stálé výsledné síly v jednduchých situacích aplikuje pznatky táčivých účincích síly při řešení praktických prblémů Newtnvy zákny 1.zákn: pkud na těles nepůsbí výslední síla, těles zůstává v klidu neb přímčarém rvnměrném phybu 2.zákn: a) čím větší výsledná síla půsbí na těles, tím více v dané dbě změní rychlst b) čím je hmtnst tělesa větší, tím je změna rychlsti tělesa při půsbení dané síly v daném čase menší 3.zákn: síly, jimiž na sebe půsbí dvě tělesa jsu stejně velké a pačné rvnváha na páce, pevné kladce a těžiště tělesa z M 7 pměr, přímá a nepřímá úměrnst 8

9 Mechanické vlastnsti kapalin a plynů PŘEDMĚT FYZIKA 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky Pascalův a Archimédův zákn pužívá s przuměním Pascalův zákn při řešení atmsférický tlak prblémů a úlh tlak v uzavřeném prstru bjasní vznik hydrstatickéh a atmsférickéh tlaku vztlakvá síla pužívá s przuměním vztah pr výpčet hydrstatický tlak hydrstatickéh tlaku vysvětlí pjem přetlak a pdtlak pužívá s przuměním Archimédův zákn na základě gravitační a vztlakvé síly pzná, zda se bude v kapalině těles ptápět, vznášet neb plvat 9

10 Energie PŘEDMĚT FYZIKA 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky frmy energie EV (energie (energie a určí v jednduchých příkladech práci phybvá a plhvá energie živt, vliv energetických zdrjů vyknanu silu a z ní určí změnu energie vnitřní energie na splečenský rzvj, tělesa elektrická energie a výkn využívání energie, mžnsti a využívá s przuměním vztah mezi výknem, výrba a přens elektrické energie způsby šetření, místní vyknanu prací a časem přeměny skupenství pdmínky)) využívá pznatky vzájemných přeměnách tání a tuhnutí z M 6 nezáprná desetinná různých frem energie a jejich přensu při skupenské tepl tání čísla, nezáprné zlmky řešení knkrétních prblémů a úlh vypařvání a kapalnění z M 7 prcenta s przuměním pužívá pjem vnitřní energie tělesa a určí ze znalsti teplt tělesa, zda změna vnitřní energie nastala tepelnu výměnu či knáním práce hlavní faktry vlivňující vypařvání a tepltu varu kapaliny d M 9 úlhy směsích d Ch 9 klasifikace chemických reakcí (extermické a endtermické) zhdntí výhdy a nevýhdy využívání různých energetických zdrjů z hlediska vlivu na živtní prstředí vymezí hlavní slžky sustavy výrby a přensu elektrické energie s przumění pužívá pjem jaderné energie a vymezí hlavní části jaderné elektrárny bnvitelné a nebnvitelné zdrje energie jaderná energie štěpná reakce jaderný reaktr jaderná elektrárna chrana lidí před radiaktivním zářením EV (přírdní zdrje (zdrje survinvé a energetické, jejich vyčerpatelnst, vlivy na prstředí, principy hspdaření s přírdními zdrji, význam a způsby získávání a využívání přírdních zdrjů v klí)), (energie (energie a živt, vliv energetických zdrjů na splečenský rzvj, využívání energie, mžnsti a způsby šetření, místní pdmínky)), (náš živtní styl (sptřeba věcí, energie, dpady, způsby jednání a vlivy na prstředí)) z Ch 8 radiaktivní prvky 10

11 Zvukvé jevy PŘEDMĚT FYZIKA 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky vlastnsti zvuku rzpzná ve svém klí zdrje zvuku a látkvé prstředí jak pdmínka kvalitativně analyzuje příhdnst danéh vzniku šíření zvuku, rychlst šíření prstředí pr šíření zvuku zvuku v různých prstředích psudí mžnsti zmenšvání vlivu draz zvuku na překážce nadměrnéh hluku na živtní prstředí zvěna, phlcvání zvuku výška zvukvéh tónu 11

12 Elektrmagnetické děje PŘEDMĚT FYZIKA 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky elektrický bvd z M 6 nezáprná desetinná sestaví správně pdle schématu elektrický zdrj napětí čísla, nezáprné zlmky bvd a analyzuje správně schéma bvdu sptřebič rzliší vdič, izlant a plvdič na základě spínač analýzy jejich vlastnstí elektrický dpr rzliší stejnsměrný prud d střídavéh a změří elektrický prud a napětí tepelné účinky elektrickéh prudu využívá Ohmův zákn pr část bvdu při řešení praktických prblémů ddržuje pravidla bezpečné práce s elektrickými zařízeními elektrické a magnetické ple Ch 9 chemie a elektřina využívá prakticky pznatky půsbení elektrická a magnetická síla magnetickéh ple na magnet a cívku elektrický nábj s prudem a vlivu změny magnetickéh ple stejnsměrný elektrmtr v klí cívky na vznik indukvanéh napětí transfrmátr v ní bezpečné chvání při práci znázrní průběh indukčních čar magnetu či s elektrickými přístrji a zařízeními cívky s prudem s przuměním pžívá pjem perida střídavéh prudu a kmitčet střídavéh prudu zapjí správně plvdičvu didu 12

13 Světelné děje Vesmír PŘEDMĚT FYZIKA 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky vlastnsti světla rzliší zdrj světla a těles, které světl jen zdrje světla dráží šíření světla ve stejnrdém ptickém rzhdne, zda je dané prstředí čiré, prstředí průhledné, průsvitné, či neprůhledné rychlst světla ve vakuu a v různých využívá zákn drazu světla při řešení prstředích prblémů a úlh stín, zatmění Slunce a Měsíce rzhdne ze znalsti rychlsti světla ve dvu zbrazení drazu na rvinném, dutém a různých prstředích, zda se světl bude lámat vypuklém zrcadle ke klmici či d klmice a využívá tét zbrazení lmem tenku spjku a skutečnsti při analýze průchdu světla rzptylku ččkami rzklad bíléh světla hranlem pkusem rzliší spjku d rzptylky bjasní krátkzrakst a dalekzrakst ka sluneční sustava EV (nervnměrnst bjasní pmcí pznatků gravitačních silách její hlavní slžky živta na Zemi (rzdílné phyb planet klem Slunce a měsíců planet měsíční fáze pdmínky prstředí a rzdílný klem planet hvězdy a jejich slžení splečenský vývj na Zemi, dliší hvězdu d planety na základě jejich příčiny a důsledky zvyšvání vlastnstí rzdílů glbalizace a principy s przuměním pracuje s pjmem světelný rk udržitelnsti rzvje, příklady jejich uplatňvání ve světě, u nás)), (vzduší (význam pr živt na Zemi, hržvání vzduší a klimatické změny, prpjenst světa, čistta vzduší u nás)) z Pří 5 Vesmír a Země 13

14 PŘEDMĚT CHEMIE, PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Fyzika Přírdvědný seminář Chemie Přírdpis ,5 6+1,5 Zeměpis ,5 5+1,5 celkvá týdenní hdinvá dtace hdin Charakteristika předmětu Chemie je vyučvána jak samstatný předmět v 8. a 9. rčníku. V rámci realizace prjektu SIPVZ "ICT je naším pmcníkem" byl zakupen výukvý prgram firmy Langmaster "Škla hru" - verze pr teaching. Jeh sučástí je velké mnžství jednduchých pkusů, na jejichž realizaci jsu pstačující i naše nepříliš ideální pdmínky pr výuku chemie. Z tht důvdu a vzhledem k dbré aprbvansti je v 7. rčníku zařazen předmět Přírdvědný seminář. Jeh hlavní náplní jsu některá témata chemie. Budu ale více prpjvána s tématy fyziky a přírdpisu, cž by z časvých důvdů nebyl mžné, pkud by byla témata prbírána v rámci těcht předmětů. Větší prstr zde bude vyhrazen také průřezvým tématům EV. Cílem je vzbudit u žáků zájem nejen chemii, ale i další přírdní vědy, a t zejména činnstním charakterem hdin. Z tht důvdu bude seminář praktikván ve dvuhdinvých blcích ve dvutýdenním cyklu. Žáci by se měli seznámit a svjit si nejběžnější metdy zkumání v chemii, a t pzrvání a pkus a svjit si základní bezpečnstní pravidla práce. Uplatňvána bude zejména skupinvá práce, samstatně prváděné jednduché pkusy, demnstrační pkusy, práce s ICT. Hdinvá dtace v jedntlivých rčnících je zřejmá z učebníh plánu. Jedntlivé bry blasti Člvěk a přírda splu úzce suvisejí, navzájem se vlivňují a půsbí na sebe. Celá blast je úzce spjena s prblematiku každdenníh živta. Žáci by měli zejména různými činnstmi a bádáním dhalvat záknitsti přírdy a jejich vliv na živt a živtní prstředí člvěka. Zejména činnstní charakter chemie umžňuje žákům získávat důležité dvednsti bjektivně pzrvat a na základě svých pzrvání vyslvvat hyptézy, které se učí věřvat. Pzrvání je využíván jak samstatná metda zkumání neb je sučástí experimentu a různých měření. Pmcí těcht metd a kladením tázek, jimiž se ptají na příčiny pzrvaných jevů, získávají představu reálném světě. Žáci by ale měli mít na zřeteli, že realita bývá mnhem slžitější než pkusy prváděné v labratrních pdmínkách. 14

15 Prtže chemie silně vlivňuje každdenní živt člvěka, učí se žáci zaujímat pstj k využívání prduktů chemickéh průmyslu a na něj navazujících výrb, které silně vlivňují živtní prstředí. Naprst samzřejmu sučástí chemie je tedy envirnmentální výchva. Další úzké vazby má chemie na matematiku (kvantitativní část chemie), výchvu ke zdraví (zejména bichemie), bilgii člvěka (první pmc při zasažení nebezpečnými látkami), zeměpis (znečištění půdy, vdy, vzduší) dále na blast Člvěk a svět práce, prtže chemie má zejména činnstní charakter a na další blasti. Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: zkumání vlastnstí látek a přírdních záknitstí s využitím pzrvání, měření a experimentu prpjvání výsledků svých zkumání s dalšími vědními bry rzvíjení myšlení (zejména analytické a exaktní) a paměti rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat rzvíjení přesnsti, vytrvalsti, systematičnsti v práci a manuální zručnsti chraně svéh zdraví i zdraví statních vhdnému chvání při kntaktu s běžně dstupnými chemikáliemi a látkami chemikálie bsahující pchpení významu chrany živtníh prstředí Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení Žák nvé pznatky si upevňuje průběžně a na základě získaných zkušenstí rzvíjí získané pznatky v průběhu celéh živta k získávání nvých vědmstí a zejména zajímavstí využívá ICT i vhdnu literaturu a takt získané infrmace se učí systematicky třídit a dávat d suvislstí samstatně experimentuje a ze svých pzrvání vyvzuje závěry a t zejména pr praktický živt prpjuje výsledky svých pzrvání a svéh učení s dalšími vědními bry (zejména fyzika, přírdpis, zeměpis, ale také výtvarná výchva, pěstitelské práce) uvědmuje si prpjení chemie a reálnéh světa prvázanst veškeréh průmyslu s chemií a následné využívání prduktů výrb zdánlivě nechemických Učitel zadává úkly, při jejich řešení žáci využívají ICT zařazuje dstatek praktických cvičení, při nichž žáci samstatně prvádějí pkusy a vyvzují ze svých pzrvání závěry nabízí dstatek úklů, na základě jejichž prvádění může žák vyvzvat nvé pznatky vede žáky k využívání pznatků i v statních předmětech a zejména v reálném živtě 15

16 Kmpetence k řešení prblémů Žák při prvádění praktických činnstí vlí vhdné pmůcky, nástrje a metdy práce tak, aby nehrzil zdraví své ani zdraví druhých djde-li k hržení zdraví v suvislsti s prváděním pkusů, dkáže vhdně a rychle zareagvat a pskytnut první pmc takt získané zkušensti využívá v případě nutnsti v běžném živtě na základě získaných pznatků řeší praktické úkly v běžném živtě (příprava různých rztků a jejich aplikace při různých činnstech) Učitel předkládá prblémvé úlhy z praktickéh živta s chybu žáka pracuje jak s příležitstí, jak ukázat cestu ke správnému řešení dbá na ddržvání bezpečnstních zásad vede žáky k tmu, aby si před pužitím vždy zkntrlvali stav pmůcek a nástrjů Kmpetence kmunikativní Žák pužívá správně a účelně chemicku terminlgii a symbliku na přiměřené úrvni na základě svých pzrvání frmuluje hyptézy a vhdně argumentuje při jejich bhajbě dkáže přijmut argumentaci jiných a zapjuje se s nimi d diskuse k získávání nvých vědmstí a zejména zajímavstí využívá ICT i vhdnu literaturu Učitel vyžaduje správné a účelné pužívání chemické terminlgie nabízí dstatek úklů, na základě jejichž prvádění může žák vyvzvat nvé pznatky zadává takvé úkly, které žákům umžňují využívat různé zdrje infrmací Kmpetence sciální, persnální a bčanské Žák zapjuje se d práce ve skupině a přijímá různé rle sleduje pzrně práci statních členů skupiny, a t zejména při prvádění pkusů, aby nebyla hržena bezpečnst přijímá a respektuje pravidla pr bezpečnu práci v situaci hržující zdraví dkáže rychle a správně zareagvat, v případě nutnsti pskytne pmc chápe nutnst chrany lidskéh zdraví a z th vyplývající nutnst chrany živtníh prstředí 16

17 Učitel zařazuje kperativní činnsti práce ve dvjicích, ve skupině umžňuje žákům při plnění úklů vzájemně splupracvat nabízí dstatek úklů, při nichž žáci splupracují ve skupině a přijímají ve skupině různé rle funguje jak pradce a směruje žáky tak, aby se nenechali dradit pčátečním nezdarem Kmpetence pracvní Žák pužívá bezpečně vhdné nástrje a labratrní vybavení ddržuje pravidla bezpečné práce přizpůsbí se mezeným pdmínkám a vlí pracvní pstup přiměřený daným pdmínkám udržuje pracvní míst v přádku a čisttě, aby nedcházel k hržení zdraví získané dvednsti a pznatky se snaží aplikvat v praktickém živtě, prtže chemie prstupuje všemi bry lidských činnstí Učitel zařazuje dstatek praktických cvičení, při nichž žáci samstatně prvádějí pkusy a vyvzují ze svých pzrvání závěry dbá na ddržvání bezpečnstních zásad vede žáky k svjvání si pracvních a hygienických návyků vede žáky k plánvání pstupů vede žáky k tmu, aby si před pužitím vždy zkntrlvali stav pmůcek a nástrjů učí žáky uspřádat věci na lavici tak, aby získali dstatečnu pracvní plchu vyžaduje d žáků udržvání pracvníh místa v přádku a čisttě rganizuje exkurze d různých závdů p celé ČR Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru chvání člvěka v situacích hržujících zdraví neb živt MKV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah 17

18 EV vliv aktivit člvěka na živtní prstředí zejména zpracváním referátů (úzká suvislst s mediální výchvu vyhledání infrmací a jejich kritické zhdncení) EGS a MEV vliv různých eklgických havárií na živtní prstředí nejen u nás, ale i v dalších zemích (šíření vdu, vzduchem, ) a splupráce jedntlivých zemí při dstraňvání jejich následků získávání infrmací těcht událstech z různých mediálních zdrjů a jejich kritické zhdncení 18

19 Pzrvání, pkus a bezpečnst práce (V1) PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ 7. rčník (1 hdina / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky vlastnsti látek hustta rzpustnst tepelná a elektrická vdivst vliv atmsféry na vlastnsti a stav látek na základě pzrvání a pkusu určí splečné a rzdílné vlastnsti vybraných látek (V2) pjmenuje běžné labratrní nádbí a určí způsb jeh mžnéh pužití vysvětlí základní bezpečnstní pravidla pr práci se skleněnými nádbami, s hrkými předměty a těmit pravidly se při práci řídí pracuje bezpečně s dstupnými a běžně pužívanými látkami a hdntí jejich rizikvst psudí nebezpečnst vybraných dstupných látek, se kterými zatím pracvat nesmí (V3) bjasní nejefektivnější jednání v mdelvých příkladech havárie s únikem nebezpečných látek zásady bezpečné práce ve šklní pracvně (labratři) v běžném živtě nebezpečné látky a přípravky R-věty S-věty varvné značky a jejich význam mimřádné událsti havárie chemických prvzů úniky nebezpečných látek OSV (cvičení smyslvéh vnímání, pzrnsti a sustředění), (hledání pmci při ptížích) z Pří 4 látky a jejich vlastnsti z F 6 měřené veličiny skupenství látek bezpečnst práce v dmácnsti první pmc při zasažení nebezpečnými látkami v labratři i dma MEV (pěstvání kritickéh přístupu ke zpravdajství a reklamě) z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl sledvání aktuálních událstí u nás i v zahraničí případné zařazení žákvských referátů (získávání infrmací z různých mediálních zdrjů) 19

20 Směsi PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ 7. rčník (1 hdina / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V4, V5, V6, V7) směsi z M 6 nezáprná desetinná rzlišuje směsi a chemické látky různrdé a stejnrdé čísla, nezáprné zlmky zařadí látky ( známém slžení) d skupin: čistá (rztky) d M 7 prcenta (chemická) látka, stejnrdá směs (rztk), hmtnstní zlmek a z Pří 4 nersty a hrniny různrdá směs kncentrace rztku z Čj 7 ppis pracvníh vypčítá slžení rztků, připraví prakticky rztk kncentrvanější, zředěnější pstupu danéh slžení nasycený a nenasycený rztk d Př 9 nersty a hrniny pužívá (v suvislstech) pjmy rzpustnst, vliv teplty, míchání a praktické pstupy ddělvání kncentrvanější, zředěnější, nasycený a plšnéh bsahu pevné slžky slžek směsí užívané v nenasycený rztk na rychlst jejíh rzpuštění dmácnsti vysvětlí základní faktry vlivňující rzpuštění pevných látek aplikuje pznatky vlivu teplty, míchání a plšnéh bsahu pvrchu rzpuštěné pevné látky na rychlst jejíh rzpuštění při vysvětlvání známých situací z běžnéh živta navrhne pstupy a prakticky prvede ddělvání slžek směsí známém slžení uvede příklady ddělvání slžek v praxi d rztku ddělvání slžek směsí (usazvání, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace) 20

21 Směsi PŘEDMĚT PŘÍRODOVĚDNÝ SEMINÁŘ 7. rčník (1 hdina / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V8, V9) vda EV (vda (vztahy rzliší různé druhy vdy a uvede příklady jejich destilvaná vlastnstí vdy a živta, význam výskytu a pužití pitná vdy pr lidské aktivity, chrana na základě znalstí ddělvání slžek směsí dpadní její čistty, pitná vda ve světě a navrhne způsb a prvede přečištění vdy výrba pitné vdy (exkurze) u nás, způsby řešení)) znečištěné mechanickými nečisttami čistta vdy zařazení exkurze d čističky uvede příklady znečišťvání vdy v pracvním prstředí a dmácnsti, navrhne nejvhdnější preventivní patření a způsby likvidace znečištění dpadních vd pdle místních pdmínek z Pří 4 vda a vzduch z Pří 5 živtní pdmínky z Čj 7 ppis pracvníh pstupu d Př 9 klběh látek v přírdě z Inf 7 prezentace infrmací (prezentační prgram Pwer (V9) uvede příklady znečišťvání vzduchu v pracvním prstředí a dmácnsti, navrhne nejvhdnější preventivní patření a způsby likvidace znečištění vzduch slžení čistta vzduší zónvá vrstva Pint) EV (vzduší (význam pr živt na Zemi, hržvání vzduší a klimatické změny, prpjenst světa, čistta vzduší u nás)) z Pří 4 vda a vzduch z Pří 5 živtní pdmínky využití znalstí ze zeměpisu a přírdpisu z Inf 7 prezentace infrmací (prezentační prgram Pwer Pint) 21

22 Částicvé slžení látek a chemické prvky PŘEDMĚT CHEMIE 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V10, V11) částicvé slžení látek z F 6 částicvá stavba látek rzlišuje významy pjmů atm (atmvé jádr mlekuly prtny a neutrny, elektrnvý bal atmy elektrny, valenční elektrny), mlekula, atmvé jádr, prtny, neutrny chemický prvek, chemická slučenina a užívá je správně v suvislstech elektrnvý bal a jeh změny chemických reakcích, elektrny u vybraných látek určí z jejich vzrců pčty atmů v mlekulách (V2, V12) určuje ze známéh prtnvéh čísla pčet prtnů a elektrnů v atmech prvků, vyhledává v tabulkách názvy prvků ke známým (daným) prtnvým číslům a napak, rzlišuje peridy a skupiny v peridické sustavě chemických prvků pracuje bezpečně s dstupnými a běžně pužívanými látkami a hdntí jejich rizikvst psudí nebezpečnst vybraných dstupných látek, se kterými zatím pracvat nesmí zjedndušeně ppíše chemicku vazbu, rzlišuje význam pjmů in, katin a anin, určuje pčet prtnů a elektrnů v jednatmárních intech ze známéh prtnvéh čísla prvku a nábje intu prvky názvy, značky vlastnsti a pužití vybraných prvků skupiny a peridy v peridické sustavě chemických prvků prtnvé čísl chemické slučeniny chemická vazba názvslví jednduchých anrganických slučenin (xidy, sulfidy) d F 8 jaderná energie (radiaktivní prvky, nebezpečí radiaktivity) 22

23 Chemické reakce Anrganické slučeniny PŘEDMĚT CHEMIE 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V13, V14) chemické reakce z M 6 dělitelnst přirzených rzliší výchzí látky a prdukty chemických zákn zachvání hmtnsti čísel, nezáprná desetinná čísla, reakcí chemické rvnice nezáprné zlmky přečte chemické rvnice mlární hmtnst z M 8 rvnice zapíše chemicku rvnicí neutralizaci a látkvé mnžství srážecí reakci mlární kncentrace zapíše intvu rvnicí srážecí reakci prvádí výpčty mlárních hmtnstí slučenin a mlárních kncentrací rztků (V16) xidy z Čj čtení s przuměním a se prvná vlastnsti a pužití vybraných názvslví zaměřením na úkl prakticky významných xidů vlastnsti a pužití vybraných prakticky z Inf 7 prezentace infrmací psudí vliv významných zástupců těcht významných xidů (prezentační prgram Pwer látek na živtní prstředí Pint) (V16, V17, V18) prvná vlastnsti a pužití vybraných prakticky významných kyselin a hydrxidů psudí vliv významných zástupců těcht látek na živtní prstředí vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na živtní prstředí a uvede patření, kterými jim lze předcházet pužívá stupnici ph, změří reakci rztku univerzálním indikátrvým papírkem a uvede příklady uplatňvání neutralizace v praxi kyseliny a hydrxidy kyselst a zásaditst rztků, indikátry vlastnsti, vzrce, názvy a pužití vybraných prakticky významných kyselin a hydrxidů d Př 9 nersty a hrniny z Čj 7 ppis pracvníh pstupu bezpečnst práce s čistícími prstředky první pmc při zasažení těmit látkami 23

24 PŘEDMĚT CHEMIE 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V16) sli kyslíkaté a nekyslíkaté z Čj čtení s przuměním a se prvná vlastnsti a pužití vybraných prakticky významných slí vlastnsti a pužití vybraných slí xidační čísl zaměřením na úkl z Inf 7 prezentace infrmací psudí vliv významných zástupců těcht látek na živtní prstředí názvslví, vlastnsti a pužití vybraných prakticky významných halgenidů (prezentační prgram Pwer Pint) d Př 9 nersty a hrniny 24

25 Chemické reakce (V15) PŘEDMĚT CHEMIE 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky klasifikace chemických reakcí z M 6 nezáprná desetinná slučvání, rzklad čísla, nezáprné zlmky neutralizace z F 8 frmy energie srážecí reakce reakce extermní a endtermní redxní reakce výpčty z chemických rvnic uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, prvede jejich klasifikaci, zhdntí jejich využívání s užitím zákna zachvání hmtnsti vypčítá hmtnst výchzí látky neb prduktu (V15) aplikuje pznatky faktrech vlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu známé chemické reakce zařadí pdle zadanéh kritéria (V2) vysvětlí zásady bezpečné práce s lvěným akumulátrem pužívaným v autmbilech zdůvdní nutnst bezpečné likvidace galvanických článků faktry vlivňující rychlst chemických reakcí teplta kncentrace výchzích látek plšný bsah pvrchu výchzích látek katalyzátr chemie a elektřina výrba elektrickéh prudu chemicku cestu F 9 elektrmagnetické děje (galvanické články) 25

26 Organické slučeniny PŘEDMĚT CHEMIE 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V19) uhlvdíky z Čj 7 ppis pracvníh pstupu rzliší nejjedndušší uhlvdíky, uvede jejich zdrje, vlastnsti a pužití v praxi významné alkany v praxi významné uhlvdíky pužívá názvslvná pravidla při sestavvání vzrců a tvrbě názvů jednduchých rganických slučenin s vícenásbnými vazbami v praxi významné armatické uhlvdíky názvslví jednduchých (V20) zhdntí užívání fsilních paliv a vyráběných paliv jak zdrjů energie a uvede příklady prduktů průmyslvéh zpracvání rpy rganických slučenin paliva rpa uhlí zemní plyn průmyslvě vyráběná paliva EV ( přírdní zdrje (zdrje survinvé a energetické, jejich vyčerpatelnst, vlivy na prstředí, principy hspdaření s přírdními zdrji, význam a způsby získávání a využívání přírdních zdrjů v klí)) z Pří 5 živtní pdmínky Př 9 nersty a hrniny z Čj čtení s przuměním a se zaměřením na úkl miniprjekt zemní plyn, uhlí, rpa (vznik, těžba, dprava ke zpracvání, způsb zpracvání, využití prduktů zpracvání, výhdy a nevýhdy jedntlivých paliv, důsledky těžby, dpravy, zpracvání a využívání prduktů na živtní prstředí) 26

27 Organické slučeniny PŘEDMĚT CHEMIE 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V21) deriváty uhlvdíků EGS ( Evrpská integrace) rzliší vybrané deriváty uhlvdíků, uvede jejich alkhly významné pr vliv frenů a PCB na živtní zdrje, vlastnsti a pužití praxi prstředí zařazení žákvských pužívá názvslvná pravidla při sestavvání karbxylvé kyseliny referátů vzrců a tvrbě názvů jednduchých rganických významné pr praxi z Inf 7 prezentace infrmací slučenin (rzšiřující učiv (prezentační prgram Pwer Pint) halgenderiváty, karbnylvé z Čj 7 ppis pracvníh pstupu slučeniny) názvslví jednduchých rganických (V22, V23, V24) určí výchzí látky a prdukty ftsyntézy a kncvé prdukty bichemickéh zpracvání, především bílkvin, tuků a sacharidů určí pdmínky pstačující pr aktivní ftsyntézu uvede příklady zdrjů bílkvin, tuků, sacharidů a vitamínů slučenin přírdní látky zdrje, vlastnsti a příklady funkcí bílkvin tuků sacharidů vitamínů v lidském těle MEV ( pěstvání kritickéh přístupu ke zpravdajství a reklamě) z Př 8 bilgie člvěka (anatmie a fyzilgie) Vz 9 živtní styl, zdravá výživa zařazení žákvských referátů z Inf 7 prezentace infrmací (prezentační prgram Pwer Pint) z Čj 7 ppis pracvníh pstupu 27

28 Chemie a splečnst PŘEDMĚT CHEMIE 9. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky (V25) chemický průmysl v ČR Z 9 Česká republika zhdntí využívání prvtních a druhtných survin výrbky bezpečnst práce při hubení plevelů z hlediska trvale udržitelnéh rzvje na Zemi rizika v suvislsti a škůdců na zahradě a s živtním prstředím v dmácnsti recyklace survin vhdný způsb hnjení na zahradě krze bezpečnst při práci se stavebními (V27) průmyslvá hnjiva hmtami v infrmačních zdrjích vyhledá způsb výrby a tepelně zpracvávané materiály údržba děvů ze syntetických využívání různých látek v praxi cement materiálů v suvislsti se způsbem pužívání psudí jejich vápn bezpečnst při práci s rganickými vliv na živtní prstředí a zdraví člvěka sádra lepidly a rzpuštědly zejména keramika při zájmvých činnstech plasty a syntetická vlákna nevhdné užívání léčiv nebezpečí vlastnsti vzniku drgvé závislsti pužití z Inf 7 prezentace inf. (PwP) likvidace (V27) detergenty v suvislsti se způsbem pužívání psudí jejich pesticidy vliv na živtní prstředí a zdraví člvěka fungicidy z Inf 7 prezentace infrmací herbicidy (prezentační prgram Pwer Pint insekticidy příprava a prezentace žákvských rdenticidy referátů) léčiva a návykvé látky z Vz 9 prevence zneužívání (V26) hřlaviny návykvých látek aplikuje znalsti principech hašení pžárů na význam tříd řešení mdelvých situací z praxe nebezpečnsti 28

29 PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 2. stupeň J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět Celkem Celkem Fyzika Přírdvědný seminář Chemie Přírdpis ,5 6+1,5 Zeměpis ,5 5+1,5 celkvá týdenní hdinvá dtace hdin Charakteristika předmětu Přírdpis je sučástí vzdělávací blasti Člvěk a přírda, na naší škle je vyučvání s dtací 2 hdiny týdně v 6. a 7. rčníku a s dtací 1 hdina v 8. a 9. rčníku. Přírdpis umžňuje žákům przumět záknitstem přírdy živé i neživé. Pznání a przumění přírdě jim pmůže pznat i sama sebe, zařadit člvěka d systému přírdy, dále si uvědmí vliv člvěka na živtní prstředí a nutnst chrany přírdy pr další zachvání nejen trvale udržitelnéh rzvje lidské splečnsti, ale i vlastníh živta na Zemi. Přírdpis se prmítne i v praktickém živtě člvěka jak je péče zdraví a zásady první pmci, přírdní katastrfy a jejich příčiny a následky, význam rstlin pr výživu byvatel, význam živčichů, jejich chv pr zábavu neb pr hspdářský užitek, chrana živtníh prstředí, naprst samzřejmu sučástí přírdpisu je tedy envirnmentální výchva. Úzké vazby má přírdpis například na chemii, fyziku, zeměpis, výchvu ke zdraví neb třeba pracvní činnsti (pěstitelství). Všechny tyt bry jsu sučástí vzdělávacíh celku Člvěk a přírda. Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzrvání přírdy a přírdních záknitstí s využitím pzrvání, měření a pkusu prpjvání výsledků svých zkumání s dalšími vědními bry rzvíjení chápání významu přírdy a jejích principů rzvíjení schpnsti práce v týmu a schpnsti kmunikvat a sdělvat výsledky svých pzrvání statním a prvnávat svje údaje s údaji statních splužáků rzvíjení přesnsti, vytrvalsti, systematičnsti v práci i některých činnstech chraně svéh zdraví i zdraví statních 29

30 vhdnému chvání při kntaktu s živčichy seznámení se s nárky rstlin a živčichů a jejich praktickým využitím v běžném živtě, naučí se znát pdmínky nutné pr pěstvání rstlin neb chvání živčichů pznání rizik a nebezpečí, která suvisejí s přírdu (kntakt se zvířaty, jedvaté rstliny, nebezpečí některých přírdních jevů, příčiny některých nemcí, ) pchpení významu chrany živtníh prstředí Výchvné a vzdělávací strategie pr rzvj klíčvých kmpetencí žáků Kmpetence k učení k získávání nvých vědmstí a zejména zajímavstí využívá ICT i vhdnu literaturu a takt získané infrmace se učí systematicky třídit a dávat d suvislstí prpjuje výsledky svých pzrvání a svéh učení s dalšími vědními bry (zejména fyzika, chemie, zeměpis, pěstitelské práce) Učitel: zadáváním referátů a dbrvlných dmácích úklů (vyhledej, zkus zjistit,...) vede žáky k vyhledávání infrmací dkazuje na témata prbíraná v jiných předmětech a využívá vědmstí a dvednstí žáků získané v jiných předmětech Kmpetence k řešení prblémů dkáže dhadnut nebezpečí, které hrzí d některých živčichů, rstlin, apd., a djde-li k hržení zdraví, dkáže vhdně a rychle zareagvat a pskytnut první pmc takt získané zkušensti využívá v případě nutnsti v běžném živtě na základě získaných pznatků řeší praktické úkly v běžném živtě (pskytne první pmc, umí pečvat zvířata a rstliny, vysvětlí některé přírdní jevy, ) Učitel: pužívá při výuce praktické příklady a demnstruje prbírané učiv na příkladech z praxe využívá vlastní zkušensti žáků Kmpetence kmunikativní pužívá správně a účelně dbrnu bilgicku terminlgii na přiměřené úrvni 30

31 Učitel: pužívá správně a účelně dbrnu bilgicku terminlgii na přiměřené úrvni a dbá, aby ji pužívali i žáci při všech činnstech během výuky Kmpetence sciální, persnální a bčanské chápe nutnst chrany lidskéh zdraví a z th vyplývající nutnst chrany živtníh prstředí Učitel: vede žáky k chraně přírdy a krajiny, vysvětluje na příkladech její nutnst pr živt každéh jedince i jeh zdraví Kmpetence pracvní pužívá bezpečně vhdné nástrje a labratrní vybavení ddržuje pravidla bezpečné práce ddržuje pravidla bezpečnsti při kntaktu se zvířaty umí pečvat rstliny Učitel: vede žáky k pužívání vhdných nástrje a labratrní vybavení, vede žáky, aby si svjili užívání labratrníh vybavení (mikrskp, lupa,...) ddržuje pravidla bezpečné práce a vede k tmu i žáky ddržuje pravidla bezpečnsti při kntaktu se zvířaty a seznamuje žáky s nebezpečími, která hrzí seznamuje žáky s péčí rstliny, seznamuje je s nárky rstlin Integrace průřezvých témat OSV, VDO rzvj a upevňvání zejména charaktervých a vlních vlastnstí (vytrvalst, trpělivst zejména při samstatné práci; sebekntrla, sebevládání, plánvání a rganizace zejména při práci ve skupině) učení se sebedůvěře, přijmutí jinéh názru chvání člvěka v situacích hržujících zdraví neb živt MKV zejména při práci ve skupině se žáci učí rzvíjet splupráci i s jiným etnikem a udržvat tlerantní vztah 31

32 EV vliv aktivit člvěka na živtní prstředí zejména zpracváním referátů (úzká suvislst s mediální výchvu vyhledání infrmací a jejich kritické zhdncení) EGS a MEV vliv různých eklgických havárií na živtní prstředí nejen u nás, ale i v dalších zemích (šíření vdu, vzduchem, ) a splupráce jedntlivých zemí při dstraňvání jejich následků získávání infrmací těcht událstech z různých mediálních zdrjů a jejich kritické zhdncení 32

33 Obecná bilgie a genetika PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky vznik, vývj a prjevy živta z Pří 5 živtní prjevy živých rzliší základní prjevy živta výživa rganizmů dýchání růst druhy rzmnžvání vývin reakce na pdněty různé názry na vznik živta a planety Země ze Z 6 Země jak vesmírné těles základní struktura živta ppíše základní rzdíly mezi buňku rstlin, buňka živčichů a buňku bakterií a vyjmenuje některé rganely stavba druhy buněk rzpzná, prvná a bjasní funkci základních rgánů rstlin i živčichů třídí rganismy a zařadí vybrané rganismy d systému pdle jejich stavby vysvětlí pdstatu phlavníh a nephlavníh rzmnžvání a jeh význam z hlediska dědičnsti uvede příklady dědičnsti v praktickém živtě uvede na příkladech z běžnéh živta význam virů a bakterií v přírdě i pr člvěka jednbuněčnst a mnhbuněčnst rganismů, klnie význam a zásady třídění rganismů dědičnst a prměnlivst rganismů viry a bakterie výskyt význam praktické využití 33

34 Bilgie hub Bilgie rstlin PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky huby bez pldnic z Pří 5 huby uvede příklad praktickéh využití hub bez pldnic plísně rzpzná naše nejznámější jedlé a jedvaté huby s využití v praxi pldnicemi a prvná je pdle charakteristických význam v přírdě znaků huby s pldnicemi vysvětlí různé způsby výživy hub a jejich význam stavba v eksystémech a míst v ptravních řetězcích výskyt význam zásady sběru a knzumace první pmc při travě hubami lišejníky bjasní funkci dvu rganismů ve stélce lišejníků stavba symbióza výskyt a význam fyzilgie rstlin z Pří 5 rstliny vysvětlí závislst a přizpůsbení nižších rstlin ftsyntéza pdmínkám prstředí dýchání uvede příklady dějů, které prbíhají v rstlinách růst rzmnžvání systém řas a sinic pznávání a zařazvání daných zástupců běžných druhů řas jejich vývj využití hspdářsky významných zástupců 34

35 Bilgie živčichů Základy eklgie PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky stavba těla, stavba a funkce z Pří 5 živčichvé prvná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných jedntlivých částí těla živčichů a vysvětlí funkci jedntlivých rgánů a živčišná buňka rgánvých sustav rgány rgánvé sustavy rganismy jednbuněčné a mnhbuněčné vývj, vývin a systém živčichů rzlišuje a prvná jedntlivé skupiny živčichů prvci určuje vybrané živčichy, zařazuje je d hlavních žahavce taxnmických skupin pdle stavby těla neb pdle plštěnci základních znaků hlísti měkkýši kružkvci členvci (pavukvci, rztči, hmyz) význam a chrana živčichů zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka hspdářsky a epidemilgicky uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku se významné druhy živčichy prjevy chvání živčichů zásady bezpečnéh chvání ve styku se živčichy rganismy a prstředí uvede příklady výskytu rganismů v určitém vzájemné vztahy mezi rganismy prstředí a vztahy mezi nimi ptravní řetězce vysvětlí pdstatu jednduchých ptravních řetězců rvnváha v eksystému v různých eksystémech uvede příklady kladných i záprných vlivů člvěka na živtní prstředí a příklady narušení rvnváhy eksystému chrana přírdy a živtníh prstředí z Pří 5 chrana přírdy 35

36 Praktické pznávání přírdy PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 6. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky praktické metdy pznávání pužívá praktické metdy pznávání přírdy přírdy ddržuje základní pravidla bezpečnsti práce a pzrvání lupu a chvání při pznávání živé a neživé přírdy mikrskpem významní bilgvé a jejich bjevy 36

37 Bilgie živčichů PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky vývj, vývin a systém živčichů z Pří 5 živčichvé prvná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných paryby živčichů a vysvětlí funkci jedntlivých rgánů a ryby rgánvých sustav bjživelníci rzlišuje a prvná jedntlivé skupiny bratlvců plazi určuje vybrané živčichy, zařazuje je d hlavních ptáci taxnmických skupin pdle základních splečných stavba těla živčichů, základní znaků rgánvé sustavy nejběžnější zástupci živčichů způsb jejich živta a jejich prstředí na příkladech bjasní jejich způsb živta a přizpůsbení danému prstředí zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku se živčichy rzšíření, význam a chrana živčichů nejběžnější zástupci paryby ryby bjživelníci plazi ptáci prjevy chvání živčichů zásady bezpečnéh chvání ve styku se živčichy 37

38 Bilgie rstlin PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky anatmie a mrflgie rstlin uvede na příkladech uspřádání rstlinnéh těla d buňky přes pletiva až k jedntlivým rgánům prvná vnější a vnitřní stavbu jedntlivých rgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí vysvětlí princip základních rstlinných fyzilgických prcesů a jejich význam pr rstlinu i využití při pěstvání rstlin dvdí na základě pzrvání přírdy závislst a přizpůsbení některých rstlin pdmínkám prstředí stavba a význam jedntlivých částí těla vyšších rstlin křen stnek list květ semen pld fyzilgie rstlin ftsyntéza dýchání růst druhy rzmnžvání rstlin praktické využití význam rstlin a jejich chrana EV (les (les v našem prstředí, prdukční a mimprdukční významy lesa)) z Pří 5 rstliny rzlišuje základní systematické skupiny rstlin a určuje jejich význačné zástupce pmcí klíčů a atlasů systém rstlin pznávání a zařazvání daných zástupců běžných druhů mechrsty kapraďrsty (plavuně, přesličky, kapradiny) nahsemenné a krytsemenné rstliny (jedndělžné a dvudělžné) jejich vývj a využití hspdářsky významných zástupců 38

39 Základy eklgie Praktické pznávání přírdy PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 7. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky rganismy a prstředí d Z 8 chrana přírdy uvede příklady výskytu rganismů v určitém vzájemné vztahy prstředí a vztahy mezi nimi mezi rganismy vysvětlí pdstatu jednduchých ptravních řetězců v různých eksystémech a zhdntí jejich význam mezi rganismy a prstředím chrana přírdy a živtníh z Pří 5 chrana přírdy uvede příklady kladných i záprných vlivů člvěka prstředí d Z 8 chrana přírdy na živtní prstředí a příklady narušení rvnváhy chráněná území eksystému chrana rstlin pužívá praktické metdy pznávání přírdy ddržuje základní pravidla bezpečnsti práce a chvání při pznávání živé a neživé přírdy pužívá praktické metdy pznávání přírdy pzrvání lupu a mikrskpem zjedndušené určvací klíče a atlasy zalžení herbáře 39

40 Bilgie živčichů Bilgie člvěka PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky prvná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných skupin savců dvdí na základě pzrvání základní prjevy chvání živčichů v přírdě bjasní vznik a vývin nvéh jedince d pčetí až d stáří určí plhu a bjasní stavbu a funkci rgánů a rgánvých sustav lidskéh těla, vysvětlí jejich vztahy významní zástupci savců stavba jejich těla prstředí, ve kterém žijí způsb jejich živta rzšíření, význam a chrana živčichů základy eklgie prjevy chvání živčichů (etlgie) fylgeneze a ntgeneze člvěka rzmnžvání člvěka genetika časvá bdbí lidskéh živta anatmie a fyzilgie stavba a funkce jedntlivých částí lidskéh těla rgány rgánvé sustavy pěrná phybvá běhvá dýchací trávicí vylučvací a rzmnžvací řídící vyšší nervvá činnst hygiena duševní činnsti z Pří 5 člvěk d Vz 8 základy sexuální výchvy, zdravá výživa d Aj 9 lidské těl 40

41 Bilgie člvěka PŘEDMĚT PŘÍRODOPIS 8. rčník (2 hdiny / týden) Očekávané výstupy žáka Učiv Přesahy a vazby, PT, pznámky aplikuje předlékařsku první pmc při pranění a jiném pškzení těla rzlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemcí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby nemci, úrazy a prevence příčiny, příznaky, praktické zásady a pstupy při léčení běžných nemcí závažná pranění a živt hržující stavy živtní styl pzitivní a negativní dpad na zdraví člvěka EV (prstředí a zdraví (rzmanitst vlivů prstředí na zdraví, jejich kmplexní a synergické půsbení, mžnsti a způsby chrany zdraví)) d Vz 9 zdravý živtní styl, sbní bezpečí d Ch 9 přírdní látky d Aj 9 zdravý živtní styl 41

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Seminář z biologie. 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku. Charakteristika předmětu

Seminář z biologie. 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku. Charakteristika předmětu Seminář z bilgie 2 hdiny ve 3. rčníku, 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika předmětu Dvuletý seminář vyučvaný ve třetím a čtvrtém rčníku (resp. v septimě a ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky J. Beňuška - hlavní stránka (zleva) - úvdní menu, výběr tématických celků, vpřed na další celek (slupec vprav) Úvdní menu infrmace práci s prgramem Úvdem IKT ve vyučvání Prč výukvé

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Chemicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Pkračvat ve hře, Výukvá část, Uknčit Biscpii Nvá hra start výukvé adventury Chemicus Pkračvat ve hře pkračvat v přerušené hře na předchzím místě Výukvá část

Více

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání

Zpráva z testování 7.ročníků ZŠ v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 03. 07.06.2013 Pčet tříd testvání: VII.C) 3 ( VII.A, VII.B, Pčet testvaných žáků: 68 Test se skládal z

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Nahrát hru, Výukvá část Nvá hra start výukvé adventury Physicus mžnst měnit nastavení a nahrání/ulžení hry (ikna CD) : Hlasitst nastavení pmcí táhla Prlínání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Physicus - Návrat Media Trade - úvdní brazvka - kn Výukvé adventury, Zapnut (přechd d výukvé části), Inventář, Nastavení Nastavení Ulžit ulžení aktuálníh stavu hry (k dispzici je celkem 24 pzic, p vyčerpání

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák Základní škla, Ddatky I. Sekaniny1804 Ddatek. č. 3 Ochrana člvěka za mimřádných událstí Cíl prjektu: Realizací prjektu mají žáci získat infrmace a praktické dvednsti, které jim pmhu zvládat mimřádné situace,

Více

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

<<< záložka Fyzika

<<< záložka Fyzika 5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2.

Název vyučovacího předmětu: ANATOMIE (ANA) Časová dotace vyučovacího předmětu: 1, 2, 2, 2. Název vyučvacíh předmětu: ANATOMIE (ANA) Časvá dtace vyučvacíh předmětu: 1, 2, 2, 2. Pjetí vyučvacíh předmětu Anatmie je rzpracvána d všech rčníků (1. 1, 2. 2, 3. 2, 4. 2). Žáci si svjují ptřebné vědmsti

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA Jak infekce vlivňují náš živt Infekce a paraziti Žáci SŠ Žák: CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červenéh kstela 110, 415 01 TEPLICE Čísl p. prgramu CZ. 1. 07 Název p. prgramu OP Vzdělávání pr knkurenceschpnst Čísl výzvy 21 Název výzvy Žádst fin. pdpru z OP VK -

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek Infrmační systém pr pdpru psuzení rizika, územníh plánvání, rganizace zásahu IZS a varvání byvatelstva v klí prduktvdů přepravujících nebezpečné látky Mirslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Knčel, Milš Urbánek

Více

Čísel se nebojíme. Obsahové, časové a organizační vymezení. Charakteristika vyučovacího předmětu. Zařazená průřezová témata

Čísel se nebojíme. Obsahové, časové a organizační vymezení. Charakteristika vyučovacího předmětu. Zařazená průřezová témata Čísel se nebjíme Obsahvé, časvé a rganizační vymezení Vyučvací předmět Čísel se nebjíme se na 2. stupni vyučuje jak samstatný pvinně vlitelný předmět v 6.a v 7. rčníku 2 hdiny týdně. Vzdělávání v daném

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 čtyřleté studium - obor K/41 Gymnázium Kritéria přijímacíh řízení pr šklní rk 2017/2018 čtyřleté studium - br 79-41-K/41 Gymnázium 1) Vyhlášení prvníh kla přijímacíh řízení d prvníh rčníku vzdělávání ve střední škle d bru vzdělání 79 41 K/41

Více

15. Pasteurovy pipety

15. Pasteurovy pipety 3-5 years Název aktivity: Jak dluh vydrží mýdlvá bublina? 15. Pasteurvy pipety Vzdělávací bsah: Člvěk a svět / Chemie Klíčvé pjmy: C je t chemie a jak suvisí s naším světem (pr předšklní věk). Cílvá věkvá

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou

Laboratorní práce č. 4: Zobrazování spojkou Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia Labratrní práce č. 4: Zbrazvání spjku ymnázium Přírdní vědy mderně a interaktivně FYZIKA 2. rčník šestiletéh studia ymnázium Test k

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Předmět Dějepisný seminář si mohou zvolit žáci 6. a 7. ročníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hodinami týdně.

Předmět Dějepisný seminář si mohou zvolit žáci 6. a 7. ročníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hodinami týdně. Dějepisný seminář Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Dějepisný seminář si mhu zvlit žáci 6. a 7. rčníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hdinami týdně. Cílem tht semináře (jak vlitelnéh předmětu)

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více