P BAREVNÝ PODZIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 4 - MkV PT 5 - EV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Psychhygiena Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetence TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací pvinnsti TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.3 Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci napmáhá k zvládání vlastníh chvání rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů MV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině učí přijmut druhéh jak jedince se stejnými právy EV rzvijí przumění vztahům člvěka a prstředí vede k uvědmvání si pdmínek živta a mžnsti jejich hržvání napmáhá rzvíjení splupráce v péči živtní prstředí pdněcuje aktivitu, tvřivst, tleranci, vstřícnst a hleduplnst ve vztahu k prstředí vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě a přírdnímu a kulturnímu dědictví VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu, přírdnin, prstrvé práce výstava prací v bjektu škly získání pvědmí racinální stravě a pdpra návyků suvisejících se zdravu výživu literární práce příběhy, básně na téma pdzim, přírda phyb v přírdě, puštění draků, splupráce s rdiči CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení učiva ve výše uváděných předmětech 1. týden výzdba škly na téma pdzim (výtvarné práce, výrbky z přírdnin, atd.)

2 2. týden Týden zdraví příprava zdravých jídel, pmazánek, nápjů Příklad rzpisu tříd (hlavní přestávka): pndělí - 4. rčník; úterý - 3. rčník; středa - 2. rčník, čtvrtek - 1. rčník; pátek - 5. rčník 3. týden Pdzim a pezie, Pdzim a drak rčník: vymýšlení básniček na téma pdzim, ilustrace (nelinkvaný papír A 4) rčník: výrba papírvých draků 4. týden Drakiáda účastnit se mhu děti všech tříd, rdiče, družina puštění draků na šklním/městském hřišti neb v parku závěrečné zhdncení prjektu, vyhdncení literárních a výtvarných prací, papírvých draků, výzdby Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Řízený rzhvr se žáky Splupráce s rdiči a mezi třídami

3 P 1.2 HELLOWEEN NÁZEV PROJEKTU: P 1.2 Hellween ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Vv, Pč, Aj PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 2 VDO PT 3 VMEGS PT 4 MkV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti TO 2.2 Občan, bčanská splečnst a stát TO 3.2 Objevujeme Evrpu a svět TO 4.1 Kulturní diference TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení TO 6.7 Práce v realizačním týmu OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci frmuje studijní dvednsti VDO umžňuje psuzvat a hdntit splečenské jevy, prcesy, událsti a prblémy z různých úhlů phledu (lkální, nárdní, evrpská, glbální dimenze) vede k respektvání kulturních, etnických a jiných dlišnstí VMEGS rzvíjí schpnst srvnávat prjevy kultury v evrpském a glbálním kntextu, nacházet splečné znaky a dlišnsti a hdntit je v širších suvislstech rzvíjí a integruje základní vědmsti ptřebné pr przumění sciálním a kulturním dlišnstem mezi nárdy utváří pzitivní pstje k jinaksti a kulturní rzmanitsti MkV pskytuje žákům základní znalsti různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evrpské splečnsti rzvíjí schpnst pznávat a tlervat dlišnsti jiných nárdnstních, etnických, nábženských, sciálních skupin a splupracvat s příslušníky dlišných scikulturních skupin MV přispívá ke schpnsti úspěšně a samstatně se zapjit d mediální kmunikace přispívá k využívání vlastních schpnstí v týmvé práci i v redakčním klektivu přispívá ke schpnsti přizpůsbit vlastní činnst ptřebám a cílům týmu VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z přírdnin - dýně prstrvé práce- tvrba kstýmů a dekrací plakát

4 referát prezentace vytvřených prací v prstrách škly CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení učiva ve výše uvedených vyučvacích předmětech Žáci rčníku pracují samstatně neb ve skupinách Náměty na činnsti: Žáci vytvářejí typické bjekty z dýní, kstýmy, věnce a jiné dekrace s hellweensku tématiku Skupina žáků vytvří plakát a pzvánku na hellweenský rej Další žáci připraví referát, v němž vysvětlí půvd, tradici a význam svátku Hellween a prvnají Hellween se Svátkem zesnulých Htvé výstupy žáci vystaví v prstrách škly Při práci ddržují zásady bezpečnsti práce Pznámka: Vzhledem k tmu, že žáci budu prřezávat dýně, je přím tat činnst určena pr žáky 5. rčníku. Práce ve skupinách Samstatná tvrba Prezentace výstupů

5 P 1.3 MY FAVOURITE PET NÁZEV PROJEKTU: P My favurite pet ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Aj, Pk (Přv), Vv, Pč PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje): PT 1- OSV PT 4 - MkV PT 5 EV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): OSV TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Sebepznání a sebepjetí Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace TO 1.3 Mrální rzvj Hdnty, pstje, praktická etika TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.2 Základní pdmínky živta TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti pdpruje dvednsti a přináší vědmsti týkající se duševní hygieny frmuje studijní dvednsti napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k uvědmvání mravních rzměrů různých způsbů lidskéh chvání napmáhá primární prevenci sciálně patlgických jevů a škdlivých způsbů chvání MkV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině EV přispívá k vnímání živta jak nejvyšší hdnty vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě MV rzvíjí kmunikační schpnst, zvláště při veřejném vystupvání a stylizaci psanéh a mluvenéh textu VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarně zpracvaná literární práce v anglickém jazyce prezentace literární práce výstava prací v bjektu škly článek v místním tisku CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU:

6 Prjekt prpjí učiv výše uvedených předmětů Návrhy na činnsti: Každý žák neb skupina žáků vytvří vlastní knihu "My favurite pet"/ Our favurite pets V anglickém jazyce žák ppisuje běžné dmácí mazlíčky dle vlastníh výběru či chvatelské zkušensti, kategrizuje zvířata pdle barvy a veliksti, tvří jednduché znamvací a tázací věty, vyhledává další infrmace a pracuje se slvníkem. Text dplní vlastními ilustracemi, případně ftgrafiemi a výstřižky. Na knci prjektu prezentuje svu práci před splužáky. Vyslvuje a čte fneticky správně v přiměřeném rzsahu slvní zásby, rzlišuje graficku a mluvenu pdbu slva. Rzsah práce není stanven, žák pracuje pdle svých aktuálních schpnstí. Rzsah práce je přizpůsben úrvni jazykvých kmpetencí pr knkrétní rčník. vyhledávání infrmací v různých zdrjích využití znalstí z statních předmětů pužívání slvníku samstatná tvrba skupinvá práce pěstvání kultivvanéh prjevu prezentace svých výtvrů splupráce dětí s rdiči

7 P 2.1 DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI NÁZEV PROJEKTU: P 2.1 Duben měsíc bezpečnsti ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk, Vl, Přv (Př), Vv, Pč, Čj PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc - duben PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 Osbnstní a sciální výchva (OSV) CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Seberegulace a seberganizace Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k utváření dbrých mezilidských vztahů ve třídě i mim ni rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce pmcí různé techniky výstava prací v bjektu škly a jejich následné hdncení věření a prcvičení znalstí BESIP splupráce s MP Milvice příkazvé a zákazvé značky týkající se phybu a pbytu ve škle prezentace v místním tisku CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: 1. týden besedy a jiné aktivity ve splupráci s městsku plicií 2. týden věřvání a prcvičvání znalstí BESIP 3. týden tematické výtvarné práce výstava prací ve vestibulu škly 4. týden vyhdncení akce mžná prezentace v místním tisku Besedy Příprava a realizace sutěží Splupráce mezi třídami a zapjení rdičů d prjektu (návrhy značek, hdncení, beseda, zajištění výtvarnéh materiálu )

8 P 2.2 EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NÁZEV PROJEKTU: P 2.2 Evrpský den jazyků ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Aj, Nj/Rj, M, Pk, Vv, Pč, Z, Pd, Inf PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 OSV PT 2 VDO PT 3 VMEGS PT 4 MkV PT 6 - MV TO 1.1.Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Kreativita TO 1.2.Sciální rzvj Pznávání lidí Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetence TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti TO 2.2 Občan, bčanská splečnst a stát TO 3.1 Evrpa a svět nás zajímá TO 3.2.Objevujeme Evrpu a svět TO 3.3 Jsme Evrpané TO 4.3 Etnický půvd TO 4.4 Multikulturalita TO 6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TO 6.2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (d 6. rč.) TO 6.3 Stavba mediálních sdělení TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení TO 6.7 Práce v realizačním týmu CÍLE PROJEKTU (příns PT): OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci rzvíjí pzitivní vztah k mnhjazyčnsti vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různých lidí, názrů rzvíjí pzitivní vztah k jazyku, v rámci multikulturní kmunikace VDO vede k uvažvání prblémech v širších suvislstech a ke kritickému myšlení VMEGS rzvíjí základní vědmsti ptřebné pr przumění kulturním dlišnstem mezi nárdy vychvává k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce (brázky, kláže, malvánky), prstrvé práce (stavebnice) výstava prací v bjektu škly písemné sdělení - prezentace před statními třídami mluvené sdělení - prezentace před třídu prhlubení kmpetencí v blasti infrmačních technlgií vyhledávání a zpracvávání infrmací splupráce s místním tiskem

9 CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: prpjení učiva napříč výše uvedenými vyučvacími předměty vyhledávání infrmací živtě v členských zemích EU využití vlastních zážitků z cest 1 týden individuální i skupinvá příprava shrmažďvání, třídění a zpracvání infrmací mžnst zařazení prvků dramatizace, hudebníh čísla, knkrétních ukázek typických pkrmů apd. následně prezentace vylsvané zemi před prtu mžnst publikvání v místním tisku práce ve skupinách a samstatná práce řízený rzhvr se žáky splupráce mezi třídami

10 P 2.3 OD MASOPUSTU K VELIKONOCŮM NÁZEV PROJEKTU: P Od maspustu k Velikncům ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, M, Vl, Pk (Přv, Př), Ov, Rv, Aj, Vv, Hv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 4 týdny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: PT 1 OSV PT 2 VDO PT 4 MkV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Psychhygiena TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti Hdnty, pstje, praktická etika TO 2.4 Principy demkracie jak frmy vlády a způsbu rzhdvání TO 4.1 Kulturní diference TO 4.2 Lidské vztahy OSV rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti vede k przumění sbě samému a druhým utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci pmáhá k utváření pzitivníh (nezraňujícíh) pstje k sbě samému a k druhým vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů VDO vede k aktivnímu pstji v bhajvání a ddržvání lidských práv a svbd umžňuje participvat na rzhdnutích celku s vědmím vlastní dpvědnsti za tat rzhdnutí a s vědmím jejich důsledků rzvíjí a pdpruje kmunikativní, frmulační, argumentační, dialgické a prezentační schpnsti a dvednsti prhlubuje empatii, schpnst aktivníh nasluchání a spravedlivéh psuzvání vede k uvažvání prblémech v širších suvislstech a ke kritickému myšlení přispívá k utváření hdnt, jak je spravedlnst, svbda, slidarita, tlerance a dpvědnst umžňuje psuzvat a hdntit splečenské jevy, prcesy, událsti a prblémy z různých úhlů phledu (lkální, nárdní, evrpská, glbální dimenze) vede k respektvání kulturních, etnických a jiných dlišnstí MkV pskytuje žákům základní znalsti různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evrpské splečnsti rzvíjí schpnst pznávat a tlervat dlišnsti jiných nárdnstních, etnických, nábženských, sciálních skupin a splupracvat s příslušníky dlišných scikulturních skupin pmáhá žákům prstřednictvím infrmací vytvářet pstje tlerance a respektu k dlišným scikulturním skupinám, reflektvat zázemí příslušníků statních scikulturních skupin a uznávat je pmáhá uvědmvat si neslučitelnst rasvé (nábženské či jiné) intlerance s principy živta v demkratické splečnsti

11 VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu, přírdnin; prstrvé práce výstava prací ve škle literární práce myšlenkvá mapa maspustní průvd Milvicemi splupráce s rdiči CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení výše zmíněných vyučvacích předmětů Jelikž se prjekt zabývá phyblivými svátky, prjektvé vyučvání začíná vždy týden před samtným svátkem Maspust 1. týden 2. týden výzdba škly a třídy (výtvarné práce, výrbky z přírdnin) rčník: výrba maspustní masky rčník: literární práce (básně, minipvídky) a výtvarné práce (vlná technika) na téma maspust rčník: příprava infrmačních materiálů maspustu, literární a výtvarné práce, rganizace průvdu masek, dkumentace prjektu výrba plakátů na maspustní průvd - splečná práce všech rčníků maspustní průvd městem maspustní hstina (ve splupráci s rdiči) vyhdncení výtvarných a literárních prací Veliknce svátky jara 1. týden = svatý nebli pašijvý týden výzdba škly a tříd (výtvarné práce, výrbky z přírdnin) sutěž nejkrásnější veliknční kraslici (účastní se 3 vybraní jedntlivci z každé třídy neb celá třída s jedním výrbkem) rčník: malvání kraslic, výrba papírvých zajíčků, zasetí sení, výrba zápichů rčník: pletení pmlázky, tradiční zdbení kraslic (vsk, zdbení z bavlnek) rčník: příprava infrmačních materiálů Velikncích, zvycích a tradicích, literární a výtvarné práce, pdíl na výzdbě škly a pmc při rganizaci sutěže; prvnání českých, anglických a amerických veliknčních tradic; dkumentace prjektu 2. týden vyhdncení sutěže nejkrásnější kraslici Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Myšlenkvá mapa Řízený rzhvr se žáky Splupráce mezi třídami Splupráce s rdiči

12 P 2.4 (TÝ)DEN ZEMĚ NÁZEV PROJEKTU: P 2.4 (Tý)den Země ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, M, Pk (Přv, Př), Hv, Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden, ideálně c nejblíže Dni Země (22.4.) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, která prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 4 - MkV PT 5 EV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Sebepznání a sebepjetí Seberegulace a seberganizace TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblému a rzhdvací dvednsti TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.1 Eksystémy TO 5.2 Základní pdmínky živta TO 5.3 Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení OSV napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k utváření dbrých mezilidských vztahů ve třídě i mim ni rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci frmuje studijní dvednsti MkV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině učí přijmut druhéh jak jedince se stejnými právy EV rzvijí przumění vztahům člvěka a prstředí vede k uvědmvání si pdmínek živta a mžnsti jejich hržvání umžňuje pchpení suvislstí mezi lkálními a glbálními prblémy a vlastní dpvědnstí ve vztazích k prstředí pskytuje znalsti, dvednsti a pěstuje návyky nezbytné pr každdenní žáducí jednání bčana vůči prstředí napmáhá rzvíjení splupráce v péči živtní prstředí pdněcuje aktivitu, tvřivst, tleranci, vstřícnst a hleduplnst ve vztahu k prstředí vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě a přírdnímu a kulturnímu dědictví MV učí využívat ptenciál médií jak zdrje infrmací, kvalitní zábavy i naplnění vlnéh času

13 VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu (recyklvaný materiál, přírdniny) výstava prací v bjektu škly prezentační plakáty literární práce příběhy, básně na téma přírda phyb v přírdě článek průběhu prjektu dkumentace prjektu splupráce s MěÚ Milvice a pznání místních institucí, které mají c dčinění s dpadvým hspdářstvím, chranu přírdy apd. CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení výše uvedených vyučvacích předmětů Úvd, mtivace: film s ektématiku např. Krtek ve městě, Krtek a dálnice, Chlupatá dplata, Rpáci atd. splečná hra v přírdě Za hrženými živčichy Další části prjektu zařazují jedntlivé třídy pdle rzvrhu hdin: Český jazyk - sutěž v recitaci jedntlivců v rámci tříd. Žáci si zvlí texty přírdě. Hdntíme vhdnst textu, zvládnutí textu p stránce výrazvé a přesnst v zapamatvání - sledvání médií (TV zpravdajství, internet, tisk), klik prstru věnují přírdě a eklgii - beseda např. se zástupcem MěÚ prblematice eklgie v Milvicích, zástupcem záchranné stanice pr hržené živčichy, zástupcem firmy, která se zabývá likvidací dpadu - vytvření krátkéh sdělení d místníh tisku průběhu prjektu Matematika - řešení slvních úlh s tematiku prdukce a třídění dpadu, sptřeby vdy, výpčet eklgické stpy jedntlivce, rdiny, třídy atd. Prvuka, přírdvěda, přírdpis - splečná hra v přírdě - dle mžnstí návštěva sběrnéh dvra neb řízené skládky, návštěva stanice pr hržené živčichy Hudební výchva - sutěž družstev znalst písní s tématem přírda (živčichvé, rstliny, neživá přírda) Výtvarná výchva - výrba přání Zemi k jejímu svátku - vytvření prezentačních plakátů Pracvní činnsti - pmc při úklidu klí škly, p dhdě s MěÚ Milvice vysazení zeleně Tělesná výchva - pbyt a phyb v přírdě Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Řízený rzhvr se žáky Splupráce mezi třídami

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Seminární práce. Klastry

Seminární práce. Klastry Seminární práce Klastry Reginální management 2006 Tmáš Severa 5. PÚPN 1 1. Definice klastru Kncepce klastrů není nvá. Již v rce 1890 si vlivný britský eknm Alfred Marshall všiml, že průmyslvé bry jsu čast

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více