P BAREVNÝ PODZIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM"

Transkript

1 NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 4 - MkV PT 5 - EV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Psychhygiena Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetence TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací pvinnsti TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.3 Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci napmáhá k zvládání vlastníh chvání rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů MV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině učí přijmut druhéh jak jedince se stejnými právy EV rzvijí przumění vztahům člvěka a prstředí vede k uvědmvání si pdmínek živta a mžnsti jejich hržvání napmáhá rzvíjení splupráce v péči živtní prstředí pdněcuje aktivitu, tvřivst, tleranci, vstřícnst a hleduplnst ve vztahu k prstředí vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě a přírdnímu a kulturnímu dědictví VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu, přírdnin, prstrvé práce výstava prací v bjektu škly získání pvědmí racinální stravě a pdpra návyků suvisejících se zdravu výživu literární práce příběhy, básně na téma pdzim, přírda phyb v přírdě, puštění draků, splupráce s rdiči CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení učiva ve výše uváděných předmětech 1. týden výzdba škly na téma pdzim (výtvarné práce, výrbky z přírdnin, atd.)

2 2. týden Týden zdraví příprava zdravých jídel, pmazánek, nápjů Příklad rzpisu tříd (hlavní přestávka): pndělí - 4. rčník; úterý - 3. rčník; středa - 2. rčník, čtvrtek - 1. rčník; pátek - 5. rčník 3. týden Pdzim a pezie, Pdzim a drak rčník: vymýšlení básniček na téma pdzim, ilustrace (nelinkvaný papír A 4) rčník: výrba papírvých draků 4. týden Drakiáda účastnit se mhu děti všech tříd, rdiče, družina puštění draků na šklním/městském hřišti neb v parku závěrečné zhdncení prjektu, vyhdncení literárních a výtvarných prací, papírvých draků, výzdby Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Řízený rzhvr se žáky Splupráce s rdiči a mezi třídami

3 P 1.2 HELLOWEEN NÁZEV PROJEKTU: P 1.2 Hellween ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Vv, Pč, Aj PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 2 VDO PT 3 VMEGS PT 4 MkV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti TO 2.2 Občan, bčanská splečnst a stát TO 3.2 Objevujeme Evrpu a svět TO 4.1 Kulturní diference TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení TO 6.7 Práce v realizačním týmu OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci frmuje studijní dvednsti VDO umžňuje psuzvat a hdntit splečenské jevy, prcesy, událsti a prblémy z různých úhlů phledu (lkální, nárdní, evrpská, glbální dimenze) vede k respektvání kulturních, etnických a jiných dlišnstí VMEGS rzvíjí schpnst srvnávat prjevy kultury v evrpském a glbálním kntextu, nacházet splečné znaky a dlišnsti a hdntit je v širších suvislstech rzvíjí a integruje základní vědmsti ptřebné pr przumění sciálním a kulturním dlišnstem mezi nárdy utváří pzitivní pstje k jinaksti a kulturní rzmanitsti MkV pskytuje žákům základní znalsti různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evrpské splečnsti rzvíjí schpnst pznávat a tlervat dlišnsti jiných nárdnstních, etnických, nábženských, sciálních skupin a splupracvat s příslušníky dlišných scikulturních skupin MV přispívá ke schpnsti úspěšně a samstatně se zapjit d mediální kmunikace přispívá k využívání vlastních schpnstí v týmvé práci i v redakčním klektivu přispívá ke schpnsti přizpůsbit vlastní činnst ptřebám a cílům týmu VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z přírdnin - dýně prstrvé práce- tvrba kstýmů a dekrací plakát

4 referát prezentace vytvřených prací v prstrách škly CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení učiva ve výše uvedených vyučvacích předmětech Žáci rčníku pracují samstatně neb ve skupinách Náměty na činnsti: Žáci vytvářejí typické bjekty z dýní, kstýmy, věnce a jiné dekrace s hellweensku tématiku Skupina žáků vytvří plakát a pzvánku na hellweenský rej Další žáci připraví referát, v němž vysvětlí půvd, tradici a význam svátku Hellween a prvnají Hellween se Svátkem zesnulých Htvé výstupy žáci vystaví v prstrách škly Při práci ddržují zásady bezpečnsti práce Pznámka: Vzhledem k tmu, že žáci budu prřezávat dýně, je přím tat činnst určena pr žáky 5. rčníku. Práce ve skupinách Samstatná tvrba Prezentace výstupů

5 P 1.3 MY FAVOURITE PET NÁZEV PROJEKTU: P My favurite pet ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Aj, Pk (Přv), Vv, Pč PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje): PT 1- OSV PT 4 - MkV PT 5 EV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): OSV TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Sebepznání a sebepjetí Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace TO 1.3 Mrální rzvj Hdnty, pstje, praktická etika TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.2 Základní pdmínky živta TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti pdpruje dvednsti a přináší vědmsti týkající se duševní hygieny frmuje studijní dvednsti napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k uvědmvání mravních rzměrů různých způsbů lidskéh chvání napmáhá primární prevenci sciálně patlgických jevů a škdlivých způsbů chvání MkV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině EV přispívá k vnímání živta jak nejvyšší hdnty vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě MV rzvíjí kmunikační schpnst, zvláště při veřejném vystupvání a stylizaci psanéh a mluvenéh textu VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarně zpracvaná literární práce v anglickém jazyce prezentace literární práce výstava prací v bjektu škly článek v místním tisku CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU:

6 Prjekt prpjí učiv výše uvedených předmětů Návrhy na činnsti: Každý žák neb skupina žáků vytvří vlastní knihu "My favurite pet"/ Our favurite pets V anglickém jazyce žák ppisuje běžné dmácí mazlíčky dle vlastníh výběru či chvatelské zkušensti, kategrizuje zvířata pdle barvy a veliksti, tvří jednduché znamvací a tázací věty, vyhledává další infrmace a pracuje se slvníkem. Text dplní vlastními ilustracemi, případně ftgrafiemi a výstřižky. Na knci prjektu prezentuje svu práci před splužáky. Vyslvuje a čte fneticky správně v přiměřeném rzsahu slvní zásby, rzlišuje graficku a mluvenu pdbu slva. Rzsah práce není stanven, žák pracuje pdle svých aktuálních schpnstí. Rzsah práce je přizpůsben úrvni jazykvých kmpetencí pr knkrétní rčník. vyhledávání infrmací v různých zdrjích využití znalstí z statních předmětů pužívání slvníku samstatná tvrba skupinvá práce pěstvání kultivvanéh prjevu prezentace svých výtvrů splupráce dětí s rdiči

7 P 2.1 DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI NÁZEV PROJEKTU: P 2.1 Duben měsíc bezpečnsti ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk, Vl, Přv (Př), Vv, Pč, Čj PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc - duben PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 Osbnstní a sciální výchva (OSV) CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Seberegulace a seberganizace Kreativita TO 1.2 Sciální rzvj Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k utváření dbrých mezilidských vztahů ve třídě i mim ni rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce pmcí různé techniky výstava prací v bjektu škly a jejich následné hdncení věření a prcvičení znalstí BESIP splupráce s MP Milvice příkazvé a zákazvé značky týkající se phybu a pbytu ve škle prezentace v místním tisku CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: 1. týden besedy a jiné aktivity ve splupráci s městsku plicií 2. týden věřvání a prcvičvání znalstí BESIP 3. týden tematické výtvarné práce výstava prací ve vestibulu škly 4. týden vyhdncení akce mžná prezentace v místním tisku Besedy Příprava a realizace sutěží Splupráce mezi třídami a zapjení rdičů d prjektu (návrhy značek, hdncení, beseda, zajištění výtvarnéh materiálu )

8 P 2.2 EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NÁZEV PROJEKTU: P 2.2 Evrpský den jazyků ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Aj, Nj/Rj, M, Pk, Vv, Pč, Z, Pd, Inf PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: PT 1 OSV PT 2 VDO PT 3 VMEGS PT 4 MkV PT 6 - MV TO 1.1.Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Kreativita TO 1.2.Sciální rzvj Pznávání lidí Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetence TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti TO 2.2 Občan, bčanská splečnst a stát TO 3.1 Evrpa a svět nás zajímá TO 3.2.Objevujeme Evrpu a svět TO 3.3 Jsme Evrpané TO 4.3 Etnický půvd TO 4.4 Multikulturalita TO 6.1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení TO 6.2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (d 6. rč.) TO 6.3 Stavba mediálních sdělení TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení TO 6.7 Práce v realizačním týmu CÍLE PROJEKTU (příns PT): OSV utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci rzvíjí pzitivní vztah k mnhjazyčnsti vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různých lidí, názrů rzvíjí pzitivní vztah k jazyku, v rámci multikulturní kmunikace VDO vede k uvažvání prblémech v širších suvislstech a ke kritickému myšlení VMEGS rzvíjí základní vědmsti ptřebné pr przumění kulturním dlišnstem mezi nárdy vychvává k myšlení v evrpských a glbálních suvislstech VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce (brázky, kláže, malvánky), prstrvé práce (stavebnice) výstava prací v bjektu škly písemné sdělení - prezentace před statními třídami mluvené sdělení - prezentace před třídu prhlubení kmpetencí v blasti infrmačních technlgií vyhledávání a zpracvávání infrmací splupráce s místním tiskem

9 CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: prpjení učiva napříč výše uvedenými vyučvacími předměty vyhledávání infrmací živtě v členských zemích EU využití vlastních zážitků z cest 1 týden individuální i skupinvá příprava shrmažďvání, třídění a zpracvání infrmací mžnst zařazení prvků dramatizace, hudebníh čísla, knkrétních ukázek typických pkrmů apd. následně prezentace vylsvané zemi před prtu mžnst publikvání v místním tisku práce ve skupinách a samstatná práce řízený rzhvr se žáky splupráce mezi třídami

10 P 2.3 OD MASOPUSTU K VELIKONOCŮM NÁZEV PROJEKTU: P Od maspustu k Velikncům ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, M, Vl, Pk (Přv, Př), Ov, Rv, Aj, Vv, Hv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 3 4 týdny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: PT 1 OSV PT 2 VDO PT 4 MkV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TEMATICKÉ OKRUHY PT, které prjekt naplňuje: TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Psychhygiena TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblémů a rzhdvací dvednsti Hdnty, pstje, praktická etika TO 2.4 Principy demkracie jak frmy vlády a způsbu rzhdvání TO 4.1 Kulturní diference TO 4.2 Lidské vztahy OSV rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti vede k przumění sbě samému a druhým utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci pmáhá k utváření pzitivníh (nezraňujícíh) pstje k sbě samému a k druhým vede k uvědmvání si hdnty splupráce a pmci vede k uvědmvání si hdnty různsti lidí, názrů, přístupů k řešení prblémů VDO vede k aktivnímu pstji v bhajvání a ddržvání lidských práv a svbd umžňuje participvat na rzhdnutích celku s vědmím vlastní dpvědnsti za tat rzhdnutí a s vědmím jejich důsledků rzvíjí a pdpruje kmunikativní, frmulační, argumentační, dialgické a prezentační schpnsti a dvednsti prhlubuje empatii, schpnst aktivníh nasluchání a spravedlivéh psuzvání vede k uvažvání prblémech v širších suvislstech a ke kritickému myšlení přispívá k utváření hdnt, jak je spravedlnst, svbda, slidarita, tlerance a dpvědnst umžňuje psuzvat a hdntit splečenské jevy, prcesy, událsti a prblémy z různých úhlů phledu (lkální, nárdní, evrpská, glbální dimenze) vede k respektvání kulturních, etnických a jiných dlišnstí MkV pskytuje žákům základní znalsti různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evrpské splečnsti rzvíjí schpnst pznávat a tlervat dlišnsti jiných nárdnstních, etnických, nábženských, sciálních skupin a splupracvat s příslušníky dlišných scikulturních skupin pmáhá žákům prstřednictvím infrmací vytvářet pstje tlerance a respektu k dlišným scikulturním skupinám, reflektvat zázemí příslušníků statních scikulturních skupin a uznávat je pmáhá uvědmvat si neslučitelnst rasvé (nábženské či jiné) intlerance s principy živta v demkratické splečnsti

11 VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu, přírdnin; prstrvé práce výstava prací ve škle literární práce myšlenkvá mapa maspustní průvd Milvicemi splupráce s rdiči CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení výše zmíněných vyučvacích předmětů Jelikž se prjekt zabývá phyblivými svátky, prjektvé vyučvání začíná vždy týden před samtným svátkem Maspust 1. týden 2. týden výzdba škly a třídy (výtvarné práce, výrbky z přírdnin) rčník: výrba maspustní masky rčník: literární práce (básně, minipvídky) a výtvarné práce (vlná technika) na téma maspust rčník: příprava infrmačních materiálů maspustu, literární a výtvarné práce, rganizace průvdu masek, dkumentace prjektu výrba plakátů na maspustní průvd - splečná práce všech rčníků maspustní průvd městem maspustní hstina (ve splupráci s rdiči) vyhdncení výtvarných a literárních prací Veliknce svátky jara 1. týden = svatý nebli pašijvý týden výzdba škly a tříd (výtvarné práce, výrbky z přírdnin) sutěž nejkrásnější veliknční kraslici (účastní se 3 vybraní jedntlivci z každé třídy neb celá třída s jedním výrbkem) rčník: malvání kraslic, výrba papírvých zajíčků, zasetí sení, výrba zápichů rčník: pletení pmlázky, tradiční zdbení kraslic (vsk, zdbení z bavlnek) rčník: příprava infrmačních materiálů Velikncích, zvycích a tradicích, literární a výtvarné práce, pdíl na výzdbě škly a pmc při rganizaci sutěže; prvnání českých, anglických a amerických veliknčních tradic; dkumentace prjektu 2. týden vyhdncení sutěže nejkrásnější kraslici Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Myšlenkvá mapa Řízený rzhvr se žáky Splupráce mezi třídami Splupráce s rdiči

12 P 2.4 (TÝ)DEN ZEMĚ NÁZEV PROJEKTU: P 2.4 (Tý)den Země ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: rčník PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, M, Pk (Přv, Př), Hv, Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 týden, ideálně c nejblíže Dni Země (22.4.) PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: TEMATICKÉ OKRUHY PT, která prjekt naplňuje: PT 1 - OSV PT 4 - MkV PT 5 EV PT 6 MV CÍLE PROJEKTU (příns PT): TO 1.1 Osbnstní rzvj Rzvj schpnstí a pznání Sebepznání a sebepjetí Seberegulace a seberganizace TO 1.2 Sciální rzvj Mezilidské vztahy Kmunikace Kperace a kmpetice TO 1.3 Mrální rzvj Řešení prblému a rzhdvací dvednsti TO 4.2 Lidské vztahy TO 5.1 Eksystémy TO 5.2 Základní pdmínky živta TO 5.3 Lidské aktivity a prblémy živtníh prstředí TO 5.4 Vztah člvěka k prstředí TO 6.6 Tvrba mediálníh sdělení OSV napmáhá k zvládání vlastníh chvání přispívá k utváření dbrých mezilidských vztahů ve třídě i mim ni rzvíjí základní dvednsti dbré kmunikace a k tmu příslušné vědmsti utváří a rzvíjí základní dvednsti pr splupráci frmuje studijní dvednsti MkV učí žáky kmunikvat a žít ve skupině učí přijmut druhéh jak jedince se stejnými právy EV rzvijí przumění vztahům člvěka a prstředí vede k uvědmvání si pdmínek živta a mžnsti jejich hržvání umžňuje pchpení suvislstí mezi lkálními a glbálními prblémy a vlastní dpvědnstí ve vztazích k prstředí pskytuje znalsti, dvednsti a pěstuje návyky nezbytné pr každdenní žáducí jednání bčana vůči prstředí napmáhá rzvíjení splupráce v péči živtní prstředí pdněcuje aktivitu, tvřivst, tleranci, vstřícnst a hleduplnst ve vztahu k prstředí vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírdě a přírdnímu a kulturnímu dědictví MV učí využívat ptenciál médií jak zdrje infrmací, kvalitní zábavy i naplnění vlnéh času

13 VÝSTUPY PROJEKTU: výtvarné práce z různéh materiálu (recyklvaný materiál, přírdniny) výstava prací v bjektu škly prezentační plakáty literární práce příběhy, básně na téma přírda phyb v přírdě článek průběhu prjektu dkumentace prjektu splupráce s MěÚ Milvice a pznání místních institucí, které mají c dčinění s dpadvým hspdářstvím, chranu přírdy apd. CHARAKTERISTIKA A OBSAH PROJEKTU: Prpjení výše uvedených vyučvacích předmětů Úvd, mtivace: film s ektématiku např. Krtek ve městě, Krtek a dálnice, Chlupatá dplata, Rpáci atd. splečná hra v přírdě Za hrženými živčichy Další části prjektu zařazují jedntlivé třídy pdle rzvrhu hdin: Český jazyk - sutěž v recitaci jedntlivců v rámci tříd. Žáci si zvlí texty přírdě. Hdntíme vhdnst textu, zvládnutí textu p stránce výrazvé a přesnst v zapamatvání - sledvání médií (TV zpravdajství, internet, tisk), klik prstru věnují přírdě a eklgii - beseda např. se zástupcem MěÚ prblematice eklgie v Milvicích, zástupcem záchranné stanice pr hržené živčichy, zástupcem firmy, která se zabývá likvidací dpadu - vytvření krátkéh sdělení d místníh tisku průběhu prjektu Matematika - řešení slvních úlh s tematiku prdukce a třídění dpadu, sptřeby vdy, výpčet eklgické stpy jedntlivce, rdiny, třídy atd. Prvuka, přírdvěda, přírdpis - splečná hra v přírdě - dle mžnstí návštěva sběrnéh dvra neb řízené skládky, návštěva stanice pr hržené živčichy Hudební výchva - sutěž družstev znalst písní s tématem přírda (živčichvé, rstliny, neživá přírda) Výtvarná výchva - výrba přání Zemi k jejímu svátku - vytvření prezentačních plakátů Pracvní činnsti - pmc při úklidu klí škly, p dhdě s MěÚ Milvice vysazení zeleně Tělesná výchva - pbyt a phyb v přírdě Práce ve skupinách Prezentace svých výrbků Samstatná tvrba Řízený rzhvr se žáky Splupráce mezi třídami

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák Základní škla, Ddatky I. Sekaniny1804 Ddatek. č. 3 Ochrana člvěka za mimřádných událstí Cíl prjektu: Realizací prjektu mají žáci získat infrmace a praktické dvednsti, které jim pmhu zvládat mimřádné situace,

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY 22. základní škla Plzeň, Na Dluhých 49, příspěvkvá rganizace ABSOLVENTSKÉ PRÁCE INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 22. základní škla Plzeň www.22zsplzen.cz OBSAH 1. CÍLE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE...

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1. PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2. stupeň V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Výchva ke zdraví 1 1 2 Tělesná výchva 2

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1. PŘEDMĚT FYZIKA 2. stupeň J. Mihalec 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Fyzika 2 2 1+1 1+1 6+2 Přírdvědný seminář 0+1 0+1

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více