ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 231, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA K BYDLENÍ čp.28, STAVEBNÍ PARCELY Č. 233/1 BEZ STAVBY, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 5022,5023,5025,5026, LESNÍHO POZEMKY S LESNÍM POROSTEM P.Č UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ NEBESKÁ RYBNÁ, OBEC ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8 č.j. 514/2015-D Účel znaleckého posudku: stanovení obvyklé ceny výše uvedených nemovitostí pro potřeby dražebníka Oceněno ke dni Znalecký posudek obsahuje 15 stran textu ( + 8 stran příloh). Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ve Svitavách

2 Fotodokumentace: kuchyňský kout krbová kamna s výměníkem WC koupelna sprchový kout bojler obytná místnost jídelní kout u obytné místnosti 2

3 Podkroví letní pokoje bez vytápění ložnice vytápěná vstupní veranda sklad navazující na obytnou část střešní prostor p.č. 5022, st. p.č. 233/1 příjezdová cesta přistavěná veranda u konce životnosti 3

4 Rodinný dům čp.28 na st.p.č.231 s pozemky p.č.5022,5023,5025,5026,5024, přísl, porosty v k.ú. Nebeská Rybná Nosné dřevěné konstrukce jsou napadeny dřevoškůdci - s vlivem na obvyklou cenu Pohled na nemovitost ze zpevněné přístupové komunikace. nezpevněná cesta k nemovitosti oceňovaný lesní porost na p.č. 5026,5024 p.č. 5022,5025 4

5 Definice obvyklé ceny Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. A. NÁLEZ 1. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Počet obyvatel: 2078 Stavební parcela č. 231, jejíž součástí je budova k bydlení čp.28, stavební parcely č. 233/1 - zbořeniště bez stavby, pozemkových parcel č. 5022, 5023, 5025, 5026, lesní pozemek p.č. 5024, s lesním porostem na p.č. p.č. 5024, 5026 umístěných v katastrálním území Nebeská Rybná, obec Rokytnice v Orlických horách. Nebeská Rybná čp. 28, Rokytnice v Orlických horách Královéhradecký Rychnov nad Kněžnou Rokytnice v Orlických horách Nebeská Rybná 2. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne v 10 hod. 3. Vlastnické a evidenční údaje LIST VLASTNICTVÍ číslo 9 Kraj: CZ052 Královéhradecký Okres: CZ0524 Rychnov nad Kněžnou Obec: Rokytnice v Orlických horách Katastrální území: Nebeská Rybná Ulice: č.o.: Vlastníci Podíl FO Ing. Jan Plášil Zborovská 301, Jindřichův Hradec 1 / 1 Stavby stavba je součástí pozemku část obce Nebeská Rybná Objekt k bydlení č.p. 28 na pozemku p.č. st. 231 ANO Pozemky st. 231 Stavební parcela Parcela KN 204 m 2 zastavěná plocha a nádvoří st. 233/1 Stavební parcela Parcela KN 354 m 2 zastavěná plocha a nádvoří 5022 Pozemková parcela Parcela KN 103 m 2 trvalý travní porost 5023 Pozemková parcela Parcela KN 477 m 2 zahrada 5024 Pozemková parcela Parcela KN 685 m 2 lesní pozemek 5025 Pozemková parcela Parcela KN m 2 trvalý travní porost 5026 Pozemková parcela Parcela KN m 2 zahrada 5

6 Stručný popis nemovitosti a místopisné údaje Místopis (charakteristika obce, poloha nemovitosti v obci) Městečko Rokytnice v Orlických horách se nachází ve východní části Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou, kraji Královéhradeckém. Leží v nadmořské výšce m.n.m. a žije zde přes dva tisíce trvale hlášených obyvatel. Území města leží v povodí říčky Rokytenka na okraji Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Rokytnice v Orlických horách patří k významným střediskům letní i zimní rekreace, podporující celoroční turistiku v této části Orlických hor. Leží asi 9 km severně od města Žamberk. Historické jádro města je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Obcí s rozšířenou působností je Rychnov nad Kněžnou. Město má dvě části - Rokytnici v Orlických horách a Nebeskou Rybnou a šest katastrálních území. Doprava je železniční a autobusová. Město je vybaveno MÚ, poštou, prodejnami, ZŠ, MŠ, v obci je zámek. Oceňovaná nemovitost je umístěna v katastrálním území Nebeská Rybná, v části obce stavebně nesrostlé, umístěné severozápadně od Rokytnice ve vzdálenosti 6 km od města, cca 1,5 km od centra Nebeské Rybné. Ve vzdálenosti cca 400 m jsou další tři budovy. Oceňovaná nemovitost je postavena jako samota spolu s jednou nemovitostí užívanou k rekreaci. Přístup je po nezpevněné komunikaci p.č ve vlastnictví Města Rokytnice v Orlických horách, která odbočuje ze zpevněné komunikace p.č 5576 ve směru na Bělou, Zdobnici, Komunikace má charakter místní účelové komunikace. Celkový popis nemovitosti (základní popis, druh stavby, účel užití, dispoziční řešení, příslušenství) Předmětem ocenění je rodinný dům, nemovitost užívána k rekraci, budova je vícepodlažní, postavena jako v části roubená, v části ze zdiva smíšeného, se střechou šikmou, část půdního prostoru je stavebně upravena a vybavena k bydlení. Obsahuje byt 2+1 s přísl. + dvě nevytápěné místnosti, v 1.NP je prostorná obytná místnost s jídelním a kuchyňským koutem, v podkroví je jedna vytápěná ložnice, dvě nevytápěné místnosti. Stáří nemovitosti je cca 130 let, v posledních cca 10 letech byly provedeny stavební úpravy. Nemovitost je napojena na přípojku elektro, má vlastní vrt pitné vody, voda je přivedena do budovy a odkanalizovaná je do jímky. Přístup je po nezpevněné cestě v délce cca 200 m. Podklady pro ocenění: 1. Základní podklady výpisy z katastru nemovitostí pro k.ú. Nebeská Rybná, list vlastnictví č 9, ze dne snímek katastrální mapy mapa oblasti podklad pro ocenění lesního porostu LHO smlouva kupní ze dne nebyla předložena rozhodnutí PÚ o výměně vlastnických práv - nebylo předloženo Zjištěné právní závady: Rizika: dřevěné konstrukce střešní a stropní jsou napadeny dřevoškůdci s vlivem na obvyklou cenu Ostatní finanční / právní omezení - viz LV 9 oddíl C, nejsou zohledněna v odhadnuté obvyklé ceně Zástavní právo smluvní pro ČS a.s. Rozhodnutí o úpadku dle insolvenčního zákona 6

7 Metody zjištění hodnoty Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel dražby - rychlý prodej. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude použito kombinace metod : nákladové, srovnávací. Obvyklý výnos z pronájmu nemovitosti rodinného domu v Rokytnici v Orlichých horách - Nebeské Rybné nelze stanovit, rodinné domy zde nejsou běžně pronajímány. B. STANOVENÍ NÁKLADOVÉ CENY 1) RODINNÝ DŮM čp. 28 na st. p.č. 231 Rodinný dům je solitérním rodinným domem vícepodlažním, s jedním nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím v části šikmé střechy, s bytem s přísl. v 1.NP a třemi pokoji ve stavebně upraveném podkroví, dvě místnosti nejsou vytápěné. Rodinný dům je založen na kamenných základech, byl postaven jako stavba roubená a zděná ze smíšeného zdiva, se střechou vysokou sedlového tvaru, s přistavěnou verandou z dřevěné konstrukce obíjené se střechou pultovou. Krytina je položena z osinkocementových šablon. Rodinný dům je osazen v mírně svažitém terénu s orientací na SZ, jeho půdorys je obdélníkový s přistavěnou dřevěnou verandou. Technický stav: stáří nemovitosti 130 let poslední opravy v letech Byly provedeny tyto opravy: vyzdění části obvodové stěny v místě poškozené konstrukce u vchodu ÚT s otopnými tělesy včetně čerpadla rozvod elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů vybavení koupelny, WC včetně keramických obkladů, dlažeb, elektrický bojler vybavení kuchyně včetně spotřebiče výměna podlah v obytné místnosti v 1.NP instalace topení do jedné ložnice v 2.NP Po provedených opravách je nemovitost uživatelná celoročně, vybavení je standardní. Zjištěné závady: Dřevěné konstrukce stropu a střešní konstrukce jsou napadeny dřevoškůdci. Dle vyjádření tesařů se jedná o červotoče - viz fotodokumentace, popř. tesaříka. V obvyklé ceně bude zohledněna nutná oprava popř. částečná výměna konstrukcí. -vyšší opotřebení oken -svislé konstrukce u přistavěného skladu za verandou u konce životnosti, část střešních prvků verandy u konce životnosti 7

8 Technické parametry: Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (9,00 * 20,00 + 4,50*4,36+2,60*6,30)*(2,90+ 0,10) = 648,00 m 3 střešní prostor 9,00 * 20,00 * ( 2,00 + 3,60/2) + 4,50 * 4,36 * (3,00 + = 865,62 m 3 5,00/2) + 2,60 * 6,30 *(4,00+5,00)/2 Obestavěný prostor - celkem: = 1 513,62 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 216 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 513,62 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 136 Další životnost roků Opotřebení % 55,00 Věcná hodnota (VH) Kč Kč Popis konstrukcí a vybavení: Konstrukce Základy Zdivo Stropy Střecha Krytina Klempířské konstrukce Vnitřní omítky Fasádní omítky Vnější obklady Vnitřní obklady Schody Dveře Okna Podlahy obytných místností Podlahy ostatních místností Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Rozvod vody Zdroj teplé vody Instalace plynu Kanalizace Vybavení kuchyně Vnitřní vybavení Záchod Ostatní Popis kamenné a betonové pasy převážně bez izolace roubené, zděné kamenné, v obytné místnosti přizděna příčka z důvodu odizolování dřevěné trámové, podbité deskami z dřevní hmoty krov dřevěný, vázaný osinkocementová pozinkovaný plech dvouvrstvé vápenné omítky vápenné dvouvrstvé omítky, roubené zdivo s nátěrem sokl kamenný keramické obklady dřevěné v hospodářské části náplňové dřevěná špaletová prkenný povrch, keramické dlažby chybějící, nasypaný štěrk ústřední na pevná paliva + otopná tělesa světelná, zás. 400 V studená, teplá el. bojler plastové potrubí elektrický sporák s plotýnkami, kuchyňská linka vana, umyvadlo, sprchové stání splachovací WC okenice Výčet jednotlivých místností - stanovení započitatelné plochy : Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Započitatelná plocha 1.NP veranda 55,00 m 2 0,00 0,00m 2 chodba 11,97 m 2 1,00 11,97m 2 koupelna 8,90 m 2 1,00 8,90m 2 kuchyňský kout 18,14 m 2 1,00 18,14m 2 8

9 obytná místnost 37,46 m 2 1,00 37,46m 2 technická místnost 1,12 m 2 1,00 1,12m 2 WC 1,33 m 2 1,00 1,33m 2 chlév 42,19 m 2 0,50 21,09m 2 sklad -není započítán do plochy 17,11 m 2 0,00 0,00m 2 obytných místností 1.NP - celkem 193,21 m 2 100,01 m 2 2.NP pokoj bez vytápění 12,37 m 2 0,50 6,19m 2 pokoj bez vytápění 11,00 m 2 0,50 5,50m 2 ložnice 12,46 m 2 1,00 12,46m 2 2.NP - celkem 35,83 m 2 24,15 m 2 Zastavěná plocha [m 2 ] 216 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 513,62 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 136 Další životnost roků Opotřebení % 55,00 Věcná hodnota (VH) Kč Kč 2) Výpočet hodnoty pozemků Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků Předmětem ocenění jsou převážně mírně svažité pozemky ve funkčním celku se stavbou rodinného domu, všechny pozemky jsou určeny ÚP Města Rokytnice v Orlických Horách k zastavění, kromě lesního pozemku. Předmětem ocenění jsou: Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Vlastnický podíl zastavěná plocha a nádvoří st / 1 zastavěná plocha a nádvoří st. 233/ / 1 trvalý travní porost / 1 zahrada / 1 lesní pozemek / 1 trvalý travní porost / 1 zahrada / 1 Celková výměra pozemků: m2 P.č. 5024, 5026 jsou z části osázeny lesním porostem, budou oceněny samostatně dle podkladů LHO : Na obvyklou cenu pozemků má vliv jejich umístění - poloha, stupeň zainvestování, dopravní dostupnost, jejich využitelnost, hustota osídlení a vzdálenost infrastruktury, počet obyvatel a vybavenost obce. Nemovitost je umístěna v rekreační oblasti, v zimním období je hůře dostupná, posledních cca 200 m nelze osobním vozidlem překonat. Srovnatelné pozemky určené k zastavění jsou obchodovány v cenách Kč/m2 - pozemky většinou s přípojkou elektro, ostatní sítě nejsou přivedeny. Vzhledem k obtížnému přístupu k nemovitosti a výměrám pozemků oceňuji pozemky odstupňovaně, části pozemků s lesním porostem budou oceněny samostatně: 9

10 Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st / zastavěná plocha a nádvoří st. 233/ / trvalý travní porost / zahrada / / lesní pozemek / trvalý travní porost / zahrada (lesní pozemek dle LHO) - bez lesního porostu výměra 484 m / Celková výměra pozemků: 3084 Hodnota pozemků celkem: Kč 3) Ocenění lesních pozemků a lesního porostu na částech p.č. 5024,5026 v souladu s platným cenovým předpisem : Lesní pozemky - část p.č lesní pozemek, část p.č zahrada s lesním porostem Ocenění Lesní pozemky oceněné dle 7 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 7 Pásmo ohrožení C: -20 % Celková úprava ceny: -20 % Název Parcelní číslo SLT Výměra Úprava Cena JC [Kč/m2] UC [Kč/m2] [m2] [%] [Kč] lesní pozemek S6 400,00 6,71-20,00 5, ,00 zahrada s lesním S ,00 6,71-20,00 5, ,00 porostem Lesní pozemky oceněné dle 7 - celkem 1 800,00 m ,- Lesní pozemky - část p.č lesní pozemek, část p.č zahrada s lesním porostem - zjištěná cena = 9 666,- Kč Ocenění trvalých porostů Lesní porosty na částech pozemků p.č. 5024, porost ve stáří 17 let, 54 let, dle podkladů nelze stanovit cenu porostů na jednotlivé parcely - porosty se prolínají Lesní porosty: Název Stáří Bonita Zakmen. Ba Obmýtí Výměra V [m2] Zast. Z [%] Cena mýtní výtěže Náklady na zajištěnou kulturu Věkový hodnot. faktor fa Opravný faktor fuv Au [Kč/m2] c [Kč/m2] Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/fuv)+c]*Ba*Z Cena smrk ztepilý , ,62 14,29 0,500 Ha=[(92,62-14,29)*0,500+14,29]*8,00*100 % = 42,7640 Kč/m ,60 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - (Obmýtí - Stáří) * 0,005] * 0,770 Koeficient prodejnosti (dle příl. č. ): * 1,000 smrk ztepilý - celkem = ,31 10

11 Název Stáří Bonita Zakmen. Ba Obmýtí Výměra V [m2] Zast. Z [%] Cena mýtní výtěže Náklady na zajištěnou kulturu Věkový hodnot. faktor fa Opravný faktor fuv Au [Kč/m2] c [Kč/m2] Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/fuv)+c]*Ba*Z Cena smrk ztepilý , ,62 14,29 0,116 Ha=[(92,62-14,29)*0,116+14,29]*9,00*78 % = 16,4101 Kč/m ,14 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - (Obmýtí - Stáří) * 0,005] * 0,585 Koeficient prodejnosti (dle příl. č. ): * 1,000 smrk ztepilý - celkem = ,87 Název Stáří Bonita Zakmen. Ba Obmýtí Výměra V [m2] Zast. Z [%] Cena mýtní výtěže Náklady na zajištěnou kulturu Věkový hodnot. faktor fa Opravný faktor fuv Au [Kč/m2] c [Kč/m2] Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/fuv)+c]*Ba*Z Cena buk lesní , ,76 26,83 0,149 Ha=[(87,76-26,83)*0,149+26,83]*9,00*20 % = 6,4635 Kč/m ,90 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - (Obmýtí - Stáří) * 0,005] * 0,585 Koeficient prodejnosti (dle příl. č. ): * 1,000 buk lesní - celkem = 5 293,61 Název Stáří Bonita Zakmen. Ba Obmýtí Výměra V [m2] Zast. Z [%] Cena mýtní výtěže Náklady na zajištěnou kulturu Věkový hodnot. faktor fa Opravný faktor fuv Au [Kč/m2] c [Kč/m2] Jednotková cena: Ha=[(Au-c)*fa(případně*1/fuv)+c]*Ba*Z Cena jasan ztepilý , ,12 20,60 0,193 Ha=[(47,12-20,60)*0,193+20,60]*9,00*2 % = 0,4629 Kč/m 2 648,06 Věkový koeficient lesního porostu: [1,00 - (Obmýtí - Stáří) * 0,005] * 0,585 Koeficient prodejnosti (dle příl. č. ): * 1,000 jasan ztepilý - celkem = 379,12 Celkem - lesní porosty = ,91 Kč Lesní porosty na části p.č. 5024, zjištěná cena = ,91 Kč Výsledná cena lesních pozemků a lesních porostů (reálně osázených lesním porostem, oceněno v souladu s LHO) : ,91 Kč Zaokr ,00 Kč Nákladová cena celkem ,00 Kč 11

12 C. ODHAD OBVYKLÉ CENY: Užitná plocha : 124,16 m2 Výpočet porovnávací hodnoty V příkladech prodejů uvádím nemovitosti starších rodinných domů umístěných v podhůří Orlických hor. Po vyhodnocení rozdílů mezi nimi a oceňovanou nemovitostí odhaduji Lokalita Užitná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficien t celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K c Kč/m 2 Slatina nad Zdobnicí 200, Byty 2 + kk, 2 * 3+1, 1 garáž , Rekreační chalupa, Rodinný dům s byty 2+kk, 2* 3+1, s garáží, nadzemní sklípek a kotelna. Půdní prostor je zobytněn v cca 1/3. Nemovitost se nachází v klidné lokalitě na okraji obce poblíž lesa, poloha srovnatelná. V roce 2000 proběhla částečná rekonstrukce: střešní krytina Bramac, částečná výměna oken v patře. Vytápění domu je na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem. Na pozemku je studna. Obytná část domu je situovaná na jižní stranu. Mírně vyšší standard vybavení. Hodnocení: Redukce pramene ceny - nabídka - koeficient 0,80; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - větší výměra započitatelných ploch - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - vyšší standard - koeficient 0,95; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost - koeficient 0,85; Vliv pozemku - menší výměra pozemků, bez lesa - koeficient 1,10; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - nabídka; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - větší výměra započitatelných ploch; Provedení a vybavení - vyšší standard; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost; Vliv pozemku - menší výměra pozemků, bez lesa; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn; Výprachtice 105, Byt s , přísl., stodůlka Rodinný dům, Rodinný dům s bytem s přísl., stáří 100 let, s jedním nadzemním podlažím, v části podsklepený, se střechou šikmou s volným půdním prostorem. K původnímu rodinnému domu, v jehož části je hospodářský prostor - stodůlka, byla přistavěna veranda a terasa směrem na stranu východní a vedlejší hospodářská stavba na stranu severovýchodní. Technický stav konstrukcí s dlouhodobou životností je celkem dobrý, údržba byla prováděna - oprava krytiny, výměna části krovu, závadou ke dni ocenění je zvýšená vlhkost obvodového zdiva v koupelně a na WC. Vybavení je standardní, ke dni ocenění lze nemovitost užívat po montáží sprchového koutu - nebyl dosud smontován, je zakoupen. Nemovitost je vytápěna ÚT s kotlem na pevná paliva, variantně lokálně akumulačními kamny. V oceňované nemovitosti lze bydlet trvale bez závad. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - podhůří Orl. hor, v intravilánu obce - koeficient 0,90; Velikost objektu - menší výměra započitatelných ploch - koeficient 0,97; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,02; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost - koeficient 0,85; Vliv pozemku - menší výměra - koeficient 1,07; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn - koeficient 1,00 12

13 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - podhůří Orl. hor, v intravilánu obce; Velikost objektu - menší výměra započitatelných ploch; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost; Vliv pozemku - menší výměra Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn; Červená Voda 120, Byt 3+1 s , přísl., stodola Rodinný dům, Rodinný dům s bytem 3+1 s příslušenstvím, ve standardním provedení, vysoké opotřebení vykazují podlahy, okna, vybavení koupelny, kuchyně. Poslední opravy byly provedeny před 35 lety. příslušenstvím je velká stodola. ÚT s kotlem na PP. Podsklepený. Poloha v rekreační oblasti Orlických hor, v intravilánu obce. Klidná poloha odsazena od silnice. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - okraj města, lukrativnější - koeficient 0,90; Velikost objektu - srovnatelná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,00; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost - koeficient 0,85; Vliv pozemku - větší výměra, - koeficient 0,97; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - okraj města, lukrativnější; Velikost objektu - srovnatelná; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost; Vliv pozemku - větší výměra, Červená Voda 130, Byt s , přísl., kůlna Rodinný dům, Rodinný dům s bytem 3+1 s přísl., stáří 110 let, budova z části roubená, z části zděná, stropy dřevěné trámové, poslední opravy před cca 35 lety, před cca 15 lety vyměněna krytina. Vyšší opotřebení vybavení a nižší standard vybavení. ÚT s kotlem na pevná paliva. Původně roubenka, obložena. Vybavení koupelny a kuchyně u konce životnosti. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - intravilán města, lukrativnější - koeficient 0,90; Velikost objektu - srovnatelná - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,15; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost - koeficient 0,85; Vliv pozemku - menší výměra - koeficient 1,05; Úvaha zpracovatele ocenění - bez oprav nelze užívat - koeficient 1,10; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - intravilán města, lukrativnější; Velikost objektu - srovnatelná; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - bez závad s vlivem na životnost; Vliv pozemku - menší výměra; Úvaha zpracovatele ocenění - bez oprav nelze užívat; Variační koeficient před úpravami: 14,80 % Variační koeficient po úpravách: 15,70 % Užitná plocha 124,16 m 2 Minimální jednotková cena: 4 438Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: ,- Kč Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty V příkladech prodejů uvádím obchodované rodinné domy a rekreační chalupy v podhůří Orlických hor. Po porovnání a vyhodnocení rozdílů mezi nimi a oceňovanou nemovitostí odhaduji obvyklou cenu ve výši Kč V této ceně je zohledněna zjištěná závada - tzn. napadení dřevěných konstrukcí pravděpodobně červotočem, jak bylo sděleno na místním šetření koeficientem celkový stav při porovnání. Nebylo zjištěno, zda hmyz v trámech stále žije, každopádně ošetření je potřebné. 13

14 Závěr: Obvyklá cena budovy s pozemky kromě lesních pozemků s lesními porosty byla stanovena porovnávací metodou, k této ceně je připočítána cena lesních pozemků a lesního porostu. Nebyla zohledněna omezení na nemovitosti váznoucí. Obvyklá cena rodinného domu čp. 28 Ocenění lesních pozemků s porosty v souladu s LHO: Celkem Po zaokr ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 14

15 REKAPITULACE: 1. Nákladová cena : ,00 Kč 2. Obvyklá cena stanovená porovnávací metodou : ,00 Kč Výsledná obvyklá cena byla stanovena porovnávací metodou po zohlednění technické závady na nemovitosti váznoucí ve výši: Slovy: Osmsettisíckorunčeských ,00 Kč Pozn: v obvyklé ceně nebyla zohledněna omezení na nemovitosti váznoucí. Ve Svitavách Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy znalec z oboru Ekonomika odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne č.j.spr.3136/99 pro základní obor Ekonomika - odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3291/013/16 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /16. Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy 15

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 1777/8 VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ č.p. 1777, 1778, 1779 NA STAVEBNÍ PARCELE P.Č. 2258 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SVITAVY- PŘEDMĚSTÍ, OBCI

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 367/4 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 367,368,369,370 NA ST. P.Č. 1968, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 6510/414740 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: EURODRAŽBY.CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 100 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost.

A. NÁLEZ. Místopis Obec Lhotka je samostatnou obcí v Olomouckém kraji. V obci není žádná občanská vybavenost. ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 349/2015 Účel ocenění: Objednavatel : Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Insolvenční správkyně dlužníka Evy Machačové, Ing Martina Mitinová Svépomoc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.303+ pozemky p.č.st.75,p.č.264/6,p.č.264/8 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 27/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 27/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům. Adresa nemovitosti: Jevišovice 237 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 859/2016 Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 859/2016 o odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí, v rozsahu ideální jedné poloviny

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny. ¼ nemovitosti Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1874/149/2015 6 NEMOVITOST: ¼ rodinného domu, č.p. 542 Adresa nemovitosti: Raisova 542, Lysá nad Labem Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres

Více

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014

Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Znalecký posudek č. 5970-187 / 2014 Byt č. 531/3 v bytovém domě č.p. 531 a 532 na pozemku p.č. st. 1883 a st. 1884 včetně id. podílu 708/11464 na společných částech domu a na výše uvedených pozemcích,

Více

Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013

Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013 Znalecký posudek č. 5442-29 / 2013 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 83 na p.č. st. 131, včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 131, 628/2, 889/9 uvedeno na LV č. 278, v k.ú. Kostelany nad Moravou,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více