Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE"

Transkript

1 Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí Prvzvatel svým Zákazníkům, a týkají se bchdních vztahů mezi Prvzvatelem a Zákazníkem vzniklých na základě Smluvy pskytvání služby Outsurcing e-spis LITE. I. Smluvní strany a) Prvzvatel 1. Prvzvatelem služby je ICZ a.s.. 2. Smluvní pdmínky definvány ve Smluva službě Outsurcing e-spis LITE (dále jen Smluva). b) Zákazník 1. Zákazníkem splečnsti může být jakákli fyzická sba způsbilá k právním úknům neb právnická sba, která s Prvzvatelem uzavře řádnu Smluvu, tedy nejčastěji vyplní bjednávku služby Prvzvatele na Internetvých stránkách Prvzvatele ( a následně řádně a úplně vyplněnu bjednávku (dále jen Objednávka) dešle prstřednictvím n-line frmuláře Prvzvateli neb uzavře Smluvu s Prvzvatelem jiným způsbem. Tyt Pdmínky v aktuálním znění včetně případných ddatků či rzšíření jsu nedílnu sučástí Smluvy (dále jen Smluva), která je mezi Zákazníkem a Prvzvatelem uzavřena dknčením a desláním Objednávky služeb ze strany Zákazníka Prvzvateli a řádným prvedením úhrady (se správným variabilním symblem) bjednaných služeb ze strany Zákazníka na bankvní účet Prvzvatele. 2. Dknčením bjednávky Zákazník vyjadřuje svůj jednznačný suhlas a przumění se Smluvu, Pdmínkami a všemi pdmínkami suvisejícími s bjednanu službu, stejně jak s bsahem, specifikací a cenu jím bjednané služby dle nabídky Prvzvatele. Zákazník i Prvzvatel jsu pvinni v průběhu trvání Smluvy ddržvat všebecně platné právní předpisy, ustanvení Smluvy, těcht Pdmínek a dalších pdmínek v případě, že jsu sučástí zákazníkem bjednané služby.

2 II. Objednávka 1. Uzavřením Smluvy dává Zákazník najev svůj suhlas a przumění s tím, že je pvinen d Objednávky a případných dalších frmulářů či listin uvádět puze pravdivé a aktuální údaje sbě a v případě jejich změny je pvinen bez zbytečnéh dkladu prvést neb řádným způsbem zajistit jejich aktualizaci v databázi Prvzvatele. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel není nijak zdpvědný za jakékli škdy finančníh, materiálníh či duševníh charakteru, které Zákazníkvi vzniknu v důsledku uvedení neplatných a/neb neaktuálních údajů d databáze Prvzvatele, a že není právněn náhradu jakékli takt vzniklé škdy na Prvzvateli vymáhat. 2. P uzavření Smluvy a splnění případných dalších náležitstí (například uhrazení služby neb dručení všech ptřebných dkumentů neb suhlasů) je Zákazníkvi zřízena a zprvzněna bjednaná služba a Zákazník zárveň získává svůj unikátní přistup d administračníh rzhraní.ke každé zprvzněné službě Zákazník d Prvzvatele získá přístupvé údaje nutné k využívání služby. 3. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že není právněn uzavírat Smluvu s Prvzvatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tmu třetí strana nedala předem písemný suhlas. Zákazník nese plnu zdpvědnst za veškeré bjednávky, změny a úpravy, které byly prvedeny s pužitím jemu přidělených přihlašvacích údajů d tét administrace. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašvací údaje a další citlivé infrmace sdělené mu ze strany Prvzvatele, a t tak, aby v maximální míře vylučil jejich zneužití neprávněnými sbami. V rámci zajištění vyššíh stupně bezpečnsti je Zákazník právněn sám některé ze svých přístupvých údajů měnit dle svéh uvážení. 4. Prvzvatel není nijak zdpvědný za zneužití přihlašvacích údajů Zákazníka neb sbních údajů Zákazníka či třetích stran, na základě kterých přijal a akceptval bjednávku služby neb prvedl jakukli pžadvanu změnu či úpravu již existujících záznamů a služby, pakliže tt zneužití nezpůsbil sám Prvzvatel. Za zneužití těcht údajů ze strany Prvzvatele nemůže být pvažván jejich zaslání Zákazníkvi na jím uvedený kntaktní p zřízení služby, ani jejich pětvné zaslání či sdělení Zákazníkvi pté, c jejich pakvané sdělení pžádá a bude dstatečným způsbem věřena právněnst jeh pžadavku. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že mu Prvzvatel bude na kntaktní zasílat bchdní sdělení a infrmace nvinkách ve své nabídce, a zárveň s tím, že Prvzvatel může pužít infrmace Zákazníkvi (s výjimku sbních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) pr své marketingvé účely. Jedná se především uvedení Zákazníka v referencích Prvzvatele včetně mžnéh výňatku z e- mailvé krespndence. III. Ochrana sbních údajů Prvzvatel ptvrzuje, že splňuje všechny zákny pžadvané předpklady, které se týkají chrany sbních údajů, a t v suladu s příslušnými právními

3 předpisy. IV. Prvz 1. Prvzvatel zajistí prvz služeb tak, jak vyplývá ze specifikace prvzních pdmínek, které jsu na stránkách ( vždy s nejvyšším úsilím na zajištění jejich maximální dstupnsti a využitelnsti. Prvzvatel zajistí u nabízené služby servis a dhled (dále ve Smluvě). V případě úplné neb částečné nefunkčnsti služby zajistí Prvzvatel v rámci svých mžnstí bez zbytečnéh dkladu znvubnvení funkčnsti. Prvzvatel pskytuje bezplatný zkušební prvz a t pd dbu 5-ti dnů. Sučástí pskytvanéh servisu je prvz zákaznické pdpry, na kteru se Zákazník může brátit se svými dtazy, pžadavky, či připmínkami. Prvz zákaznické pdpry je u služby zajišťván v suladu a v rzsahu s nabízenu službu (dále definván ve Smluvě ). Zákaznická pdpra zajišťuje veškeru kmunikaci se Zákazníky a přijímá jejich pžadavky, ale není právněná řešit pžadavky nad rámec zákaznické pdpry. Zákaznická pdpra není technicku pdpru pr Zákazníky. 2. Prvzvatel kmunikuje se Zákazníkem především prstřednictvím svých internetvých stránek dále pmcí u či telefnu. Zákazník s Prvzvatelem kmunikuje prstřednictvím běžnu e- mailvu pštu, běžnu listvní pštu, faxu či telefnu s hledem na typ zákaznické pdpry, kteru Zákazník u své služby využívá. Prvzvatel může pr zajištění pžadavku Zákazníka zejm. jakéhkli zásahu d Zákazníkva uživatelskéh účtu, vyžadvat ze strany Zákazníka autrizvaný způsb kmunikace neb zaslání žádsti dpručeným dpisem s úředně věřeným pdpisem Zákazníka. V případě neddržení nutné autrizace má Prvzvatel práv pžadavek na změnu dmítnut. 3. Prvzvatel si vyhrazuje práv perativně prvádět nutné zásahy na své síti a na svém hardwarvém a sftwarvém vybavení, jejichž pmcí prvz služeb zajišťuje. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v případě zjištění jakéhkli závažnéh prblému (např. pžár atp.), který hržuje sby a/neb funkčnst prvzvaných služeb a/neb sítě, má Prvzvatel práv kamžitě a zcela zastavit prvz pskytvaných služeb tak, aby byl mžné bez zbytečnéh dkladu dstranit příčinu prblému. Zárveň má Prvzvatel práv v případě takvét situace infrmvat Zákazníka všech skutečnstech až p zajištění bezpečnsti sb a prvzu. 4. V případě přerušení neb nefunkčnsti služby v rzsahu delším, než je stanven u služby, nemá Zákazník nárk na náhradu škd suvisejících s jakýmkliv výpadkem neb přerušením prvzu pskytvaných služeb, ale má puze nárk na stanvenu kmpenzaci neuskutečněnéh prvzu, a t v rzsahu uvedeném u služby Prvzvatele. Rzsah kmpenzace za neuskutečněný prvz je mezen (maximální částka kmpenzace je shdná s měsíčním pplatkem), a je určen jak pměrná sleva z prvzníh pplatku a t v rzsahu, který pměrně dpvídá rzsahu neuskutečněnéh prvzu. Kmpenzace může mít p dhdě mezi Prvzvatelem a Zákazníkem jinu frmu. Na kmpenzaci Zákazník nemá

4 nárk, pkud z jeh strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny pplatky za veškeré Zákazníkvi pskytvané služby Prvzvatelem, Smluva je vypvězena, neb je služba nefunkční kvůli předchzímu jednání Zákazníka, neb Zákazník písemně prkazatelným způsbem neprvede reklamaci nefunkčnsti služby nejpzději d 24 hdin d pčátku nefunkčnsti služby. 5. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že Prvzvatel nenese žádnu zdpvědnst (a prt nepskytuje kmpenzace) za pruchy v prvzu služeb, které prkazatelně sám nezpůsbil, zejména pruchy a dstávky: způsbené technickým neb jiným prblémem některéh subddavatele, vyplývající z prblémů, které způsbuje některý ze Zákazníků Prvzvatele, jejichž příčinu je vyšší mc. Prvzvatel neručí Zákazníkům ani třetím sbám za žádné ztráty finančníh, materiálníh neb jinéh charakteru, způsbené nefunkčnstí neb přerušením pskytvané služby, pškzením neb ztrátu dat či pškzením serverů, sftware neb hardware. Služba pskytvaná prstřednictvím sítě Internetu sama sbě vylučuje (vzhledem k technické pdstatě Internetu) mžnst jakékli záruky na vlastní prvz, tedy například dsažitelnsti webvých stránek z kteréhkli místa připjení, dručitelnsti ů, zajištění prvzu Internetvéh připjení a zachvání sukrmí. V. Odstávky 1. Prvzvatel si vyhrazuje práv prvést u služby plánvanu dstávku v rzsahu stanveném ve specifikaci služby na stránkách Odstávka služí především k prvedení nutných bezpečnstních upgrade sftwaru a údržbě, pravám či výměně hardwaru a/neb jiných technických zařízení nutných k prvzu dané služby. Pkud Prvzvatel předpkládá nutný zásah d hardware neb sftware strjů, na kterých je nabízená služba prvzvána, neb která s prvzem služby bezprstředně suvisejí, a pkud tent zásah mezí funkčnst služby v jednrázvém rzsahu delším než 30 minut, tak tut plánvanu dstávku Prvzvatel známí adekvátním způsbem nejpzději 24 hdin před jejím zapčetím. Za adekvátní způsb se pvažuje zveřejnění infrmace plánvané dstávce na Internetvých stránkách Prvzvatele pd příslušným dkazem. Pkud Zákazník předem vyžaduje navíc zasílání těcht infrmací, bude mu zpráva deslána na jeh kntaktní Prvzvatel prvede dstávku v nejkratší mžné míře a pkud mžn v dbě nižšíh prvzu, tedy především v nčních hdinách, víkendech či svátcích. Z takt prvedených dstávek Zákazníkvi v případě předem hlášené dstávky nevzniká žádný nárk na jakukli náhradu neuskutečněnéh prvzu ani případných suvisejících škd. VI. Vylučení z prvzu

5 1. Prvzvatel bez předchzíh prkazatelnéh písemnéh suhlasu nepskytuje služby Zákazníkům, kteří jednají tak, že nabízejí bsah, sdílejí bsah neb stahují bsah: který je v rzpru s právním řádem České republiky a/neb platnými mezinárdními úmluvami, kterými je příslušná země vázána, kterým prušují autrská, patentvá, průmyslvá neb jiná pdbná práva, kterým dchází k nelegálnímu získávání neb šíření sftware (a jiných pčítačvých prgramů) za účelem distribuce (úplatné neb neúplatné) tht nelegálně získanéh neb distribuvanéh sftware třetím sbám (například warez, crack a pdbná zaměření), který lze značit jak spam, který služí k rzesílání spamu, dkazuje na spam, přičemž je z prvzu vylučen i prvzvání služeb Zákazníkům, kteří jsu spjvání a publikváni v suvislsti s pjmem spam, který bsahuje nedvlené aplikace a skripty, případně který přetěžuje databázvé systémy neb způsbuje špatnu funkci serverů, který přetěžuje infrastrukturu a přípjné linky neb hardware Pskytvatele neb případně jiných sb, který hržuje sukrmí neb bezpečnst pčítačvých systémů jiných uživatelů sítě Internet neb hržuje sukrmí neb bezpečnst jakýchkliv jiných uživatelů sítě Internet (například prstřednictvím virů, generátrů hesel apd.), který lze značit jak hudební, zvukvé, brazvé, filmvé a jiné pdbné subry, k nimž Zákazník nemá právnění neb autrská práva či jiná práva k jejich šíření a distribuci, který bsahuje jakékli infrmace, pškzující dbré jmén Prvzvatele a/neb jeh pracvníků, který je vlastnictvím splečnstí ICZ a Zákazník jej šíří bez písemnéh svlení Prvzvatele který je sučástí pskytvané služby Zákazníkvi přičemž zákazník nemá d Prvzvatele písemné svlení k pskytvání služby neb její části třetím sbám který může vzbudit djem, že Zákazník jedná jménem některé ze splečnstí ICZ, přestže není právněným splupracvníkem splečnstí ICZ kterým jsu přím či nepřím pškzvána jakékliv práva třetích sb, který je v rzpru s dbrými mravy, a dále ckli, c se i částečně může zařadit d výše uvedených kategrií, přičemž rzhdnutí prušení tht dstavce ze strany Zákazníka je výhradně na uvážení Prvzvatele. 2. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že dpvídá za veškeru škdu způsbenu Prvzvateli, jeh dalším Zákazníkům neb třetím stranám. Tat klauzule se týká všech výše uvedených případů, především však umístěním nevhdných či zakázaných skriptů, které přetěžují a zpmalují servery Prvzvatele a dalších činnstí, které jsu v rzpru se Smluvu, becně uznávanými pravidly, becnými právními předpisy a becně uznávanými způsby využívání Zákazníkem bjednané služby a

6 smluvními pdmínkami, které s danu službu suvisejí. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že v rámci chrany prvzu pskytvaných služeb může Prvzvatel v rámci své plitiky prvzu upravit nastavení pskytvaných služeb tak, aby v maximální mžné míře zabránil jejich mžnému zneužití. 3. Prvzvatel má při zjištění tht jednání ze strany Zákazníka práv kamžitě a bez náhrady uknčit pskytvání služby Klientvi, uknčit smluvní vztah dstupením d Smluvy a zárveň má Pskytvatel práv vyžadvat náhradu ve výši dpvídající rzsahu způsbené škdy. Odstupení d Smluvy nabývá platnsti dnem dručení známení dstupení Zákazníkvi. VII. Změna nabídky 1. Pskytvatel je právněn kdykliv změnit aktuální nabídku pskytvaných služeb, včetně cen neb jakékliv parametry pskytvané služby (včetně služby již existující), a t s účinnstí d dalšíh následujícíh kalendářníh měsíce, přičemž Zákazníkům, kteří mají uhrazenu službu, jsu pdmínky služby zachvány p celu dbu již dříve uhrazenéh bdbí v půvdním rzsahu. Prvedením platby za službu, která byla Prvzvatelem změněna, pr další bdbí, dává Zákazník najev svůj suhlas s prvzem služby dle aktuálně platné nabídky pr tut službu. 2. Prvzvatel má práv kdykli uplatnit na standardně pskytvanu službu tzv. akční nabídku, a t například pskytnutím nvé služby či nvé dplňkvé služby ke stávajícím variantám za zaváděcí ceny, uplatněním časvě mezenéh zvýhdnění dané služby např. jejím zlevněním, dále snížením neb dpuštěním zřizvacíh pplatku, zvýhdněním zvýšenu využitelnstí služby a neb pskytnutím vybrané dplňkvé služby či technlgie bezplatně apd. včetně jakékli kmbinace něklika typů zvýhdnění zárveň. Služby zřízené v rámci akční nabídky se řídí zveřejněnými pdmínkami akční nabídky, a t p dbu určenu Prvzvatelem. Veškeré služby, které jsu v kamžiku zveřejnění akční nabídky již zřízeny, aneb jsu bjednány až p uknčení platnsti akční nabídky, nemají nárk na získání zvýhdněných pdmínek. Mžnst změny existující běžné služby Zákazníka na službu dle specifikace akční nabídky určuje Prvzvatel a tat změna není ze strany Zákazníka jakkli vymahatelná. Prvzvatel si vyhrazuje práv zveřejněné akční nabídky kdykli změnit, prdlužit či předčasně uknčit bez nárku na náhradu. 3. Prvzvatel má práv kdykli úplně debrat službu ze své nabídky. Zákazník, který službu debranu z nabídky využívá, má nárk na její prvz v půvdním rzsahu, nikli však na její úpravy, rzšíření či změny. Zákazník má mžnst dhdnut s Prvzvatelem převd takvét své služby na některu ze služeb dle aktuální nabídky Prvzvatele. Prvzvatel může Zákazníka vyzvat ke změně služby dle své aktuální nabídky k určitému datu, p jehž uplynutí bude prvz půvdní služby uknčen. Nezmění-li Zákazník na základě tét výzvy Prvzvatele využívanu službu, nemá nárk na vrácení plateb, které v suvislsti s prvzem služby půvdní uskutečnil. Veškeré změny uveřejní Prvzvatel na svých Internetvých stránkách.

7 4. Za dstatečnu infrmaci změně nabídky dle tht dstavce se pvažuje patřičná úprava na stránkách Prvzvatele. VIII. Platby 1. Prvz služby je ze strany Prvzvatele zajištěn p uhrazení smluvní ceny které Zákazník v Objednávce zvlil. Ve zvleném bdbí bude Zákazníkvi (Plátci) zasílaná faktura. 2. Pkud není uveden jinak, má Zákazník mžnst změnit rzsah bjednané služby pr další bdbí, zejména přidáním či ubíráním dalších sb Zákazníka využívajích službu apd., a t v rzsahu, který dpvídá aktuální nabídce služeb Prvzvatele. Zákazník má práv měnit rzsah pskytvané služby. Účinnst změn bsahu neb rzsahu pskytvané služby je d prvníh dne příštíh bdbí. V případě pžadavku na kamžitu změnu je zákazník pvinen uhradit paušální pplatek za službu d aktuálníh data, k němuž službu přibjednává. Příplatkvá služba bude Zákazníkvi pskytnuta ihned p řádném přijetí platby za tut službu na účet Prvzvatele. 3. Dknčením bjednávky služby nabízené Prvzvatelem vyjadřuje Zákazník svůj zájem na získání a využívání bjednané služby, a zárveň przumění bsahu nabídky na jejímž základě Zákazník bjednávku uskutečnil. Dknčením bjednávky vyjadřuje Zákazník také svůj suhlas s cenu, která je na tut službu uplatňvána. Ceny za služby jsu stanveny na základě ceníku, který je umístěn na internetvých stránkách Prvzvatele. Pkud není na stránkách uveden jinak, jsu nabízené ceny služeb zveřejňvány bez DPH. Na základě dknčené bjednávky zašle Prvzvatel Zákazníkvi na kntaktní infrmace ptřebné pr prvedení platby za bjednanu službu, případně h nvé phledávce infrmuje i dalším vhdným způsbem. 4. Pkud není speciálními smluvními pdmínkami ke službě stanven jinak, fakturuje se zálhvě dpředu. Fakturu (daňvý dklad) vystaví Prvzvatel vždy 1 x za zvlené bdbí. Faktura Prvzvatele je splatná d 21 (slvy dvacetjedna) dnů d jejíh dručení na adresu Zákazníka (Plátce) uvedenéh ve Smluvě. Prvzvatel není pvinen cenu ani její část Zákazníkvi (Plátci) vrátit, pkud tat smluva ztratí svji účinnst dstupením prvzvatele d smluvy z důvdů ležících puze na straně Zákazníka (Plátce). 5. Pkud se jedná prdlužení již existující služby, bere Zákazník na vědmí a suhlasí s tím, že pkud nedjde k včasné a řádné úhradě nvé výzvy k platbě (vztahující se na další bdbí), tak p uplynutí uhrazenéh bdbí se služba (není-li speciálními smluvními pdmínkami či písemnu smluvu uveden jinak) pvažuje za vypvězenu a prvz pskytvaných služeb bude uknčen. A t vždy bez jakéhkli nárku na náhradu případných škd Prvzvatelem.

8 6. Zákazník bere na vědmí a suhlasí s tím, že je sám zdpvědný za včasné prvedení platby Pskytvateli, a t ve správné výši, pd správným symblem a na správný bankvní účet. Jakýkli pplatek suvisející s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Zákazníka, nikli Prvzvatele. Jedná se především např. pplatek za dchdí platbu, pplatek za mezinárdní platbu, pplatek za platbu n-line kreditní kartu apd. Pkud Zákazník neprvede platbu řádně, nebude mžné přijatu platbu na straně Prvzvatele identifikvat a služba bude pvažvána za neuhrazenu se všemi z th vyplývajícími důsledky. Přijatá a neidentifikvatelná neb duplicitní platba je ze strany Prvzvatele nevratná a Zákazník má mžnst ji vyčerpat pr úhradu prdlužení služby, kteru u Prvzvatele bjednal či bjedná ve lhůtě dvu měsíců d přijetí takvét platby na účet Prvzvatele. Prvzvatel zajišťuje včasné infrmvání Zákazníka nutném prvedení platby, a t dručením známení na kntaktní Zákazníka neb zbrazením infrmace k platbě v administračním rzhraní. 7. Platba je pvažvána za uhrazenu, pkud je v řádném termínu připsána na správný účet Prvzvatele, pd správným specifickým symblem a ve správné výši (Smluva). P připsání platby ze strany Zákazníka na účet Prvzvatele vystaví Prvzvatel na uskutečněnu platbu řádný daňvý dklad, který Zákazníkvi ddá způsbem, který je v suladu s příslušnými ustanveními právníh řádu. Za dstatečné se pr tyt účely pvažuje například zaslání prstřednictvím vé pšty ve vhdném elektrnickém frmátu (například PDF neb HTML). K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V suladu s těmit předpisy se na daňvých dkladech uvádí datum uskutečnění zdanitelnéh plnění. 8. Zákazník má mžnst kdykli zažádat předčasné uknčení prvzu zprvzněné služby, a t k tmu určeným frmulářem ze svéh administračníh rzhraní. Pkud Zákazník nevyužívá neb nadále nechce využívat zprvzněnu službu v bjednaném rzsahu, nemá nárk na jakékli navrácení dříve uskutečněných plateb, které prvedl ve prspěch Prvzvatele v suvislsti s takvut službu. 9. Peněžité plnění se pvažuje za splněné dnem připsání peněžité částky na účet Zhtvitele. Veškeré pplatky spjené s převdem peněz jdu k tíži plátce. 10.Faktura jak daňvý dklad musí splňvat všechny náležitsti účetních a daňvých dkladů v suladu s platnu právní úpravu, zejména 28 zák. č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty v platném znění a 13a zák. č. 513/1991 Sb., bchdníh zákníku v platném znění. 11.Pdmínky fakturace: 12.Fakturace bude v vystavena a zaslána Plátci služby na základě splnění bdů 7, 9 a bude tét skutečnsti také infrmván Zákazník. 13.Splatnst peněžitéh plnění:

9 14.- Lhůta splatnsti příslušnéh peněžitéh plnění uvedenéh ve faktuře je 21 (slvy: dvacetjedna) kalendářních dní de dne vystavení faktury Prvzvatele. 15.Paušální cena Služby je specifikvána ve Smluvě. V případě, že Zákazník změní rzsah bjednané služby pr další bdbí (viz. bd 2), zejména přidáním či ubíráním dalších sb bude stávající Smluva nahrazena ppřípadě dplněna. IX. Míst plnění 1. Místem plnění je Hstingvé centrum Prvzvatele (dále jen Míst plnění ). Některé činnsti Prvzvatele dle Smluvy (např. vzdálený dhled, labratrní testvání apd. ) může Prvzvatel pskytvat z místa a v prstrách prvzven prvzvatele. X. Odpvědnst za vady 1. Vadu se rzumí rzpr mezi skutečnými funkčními vlastnstmi pskytnutéh plnění a funkčními vlastnstmi, které jsu stanveny v dkumentaci plnění neb Specifikaci Služby dle Přílhy č. 1 Všebecných pdmínek. Za vadu se pvažuje i skutečnst, že funkční vlastnsti pskytnutéh plnění nedpvídají pvinným funkčním vlastnstem, jak vyplývají z technických nrem, pkud se takvé technické nrmy na plnění vztahují a jsu vůči němu závazné. Za vadu se dále pvažují i právní vady plnění. 2. Prvzvatel zaručuje, že Služba bude prst vad p celu dbu užívání Služby Zákazníkem při bvyklém užívání v suladu s dkumentací. Záruční dba pčíná plynut pdpisem Smluvy. 3. Oznamvané vady plnění musí být Zákazníkem dstatečně specifikvány a musí být učiněny písemně ( em). Písemné známení musí být Zákazníkem učiněn neprdleně, nejpzději však d 48 hdin d výskytu vady. Vždy však známení musí být prvzvateli dručen nejpzději d psledníh dne trvání záruky prstřednictvím u. 4. Práce na dstranění známené vady, na kteru se vztahuje záruka, budu Prvzvatelem zahájeny bez zbytečnéh dkladu. Není-li mžné takvu vadu dstranit kamžitě, musí prvzvatel známit Zákazníkvi bez zbytečnéh dkladu důvdy, předpkládaný termín a způsb dstranění vady.

10 5. Prkáže-li se, že Zákazník známil vadu neprávněně (tj. že se nejedná vadu, za kteru dpvídá prvzvatel), nemá Objednatel nárk na bezplatné dstranění vady. V takvém případě je Zákazník Prvzvateli pvinen uhradit náklady, které Prvzvateli vznikly v suvislsti s prvěřením neprávněnéh známení vadě (vadách) v ceně dle platnéh ceníku servisních prací prvzvatele. XI. Práva duševníh vlastnictví 1. Smluvní strany jsu pvinny ddržvat právními předpisy stanvené pvinnsti k chraně práv průmyslvéh a jinéh duševníh vlastnictví, jakž i chránit práva spadající d autrskéh práva, chrany bchdníh, hspdářskéh a státníh tajemství. 2. Prvzvatel je pvinen zajistit, aby Zákazník nabyl příslušná právnění z práv duševníh vlastnictví, která se týkají předmětu Služby a která jsu nezbytná k jeh užívání zákazníkem a k jeh prvzvání a zachvání funkčnsti. 3. Prvzvatel dpvídá za právní vady Služby vzniklé v případě, že zákazník užíváním předmětu Služby v suladu se Smluvu pruší práva z průmyslvéh neb duševníh vlastnictví jiných sb, jestliže tt práv třetí sby pžívá chrany na základě právníh řádu České republiky. XII. Ochrana důvěrných infrmací 1. Důvěrnými infrmacemi se rzumí skutečnsti, které nejsu všebecně veřejně známé bez hledu na frmu jejich zachycení, které se týkají plnění tét Smluvy. Zejména jde infrmace právech a pvinnstech Smluvních stran, přístupvých heslech, infrmace cenách plnění, jakžt i průběhu plnění a týkající se Smluvních stran v blasti bchdníh tajemství, jejich činnsti, struktury, hspdářských výsledků, knw-hw a dále infrmace, pr nakládání s nimiž je stanven právními předpisy zvláštní režim utajení, a které svým zveřejněním mhu způsbit škdlivý následek pr kterukliv Smluvní stranu. Dále se za důvěrné infrmace značují takvé, které některá ze mluvních stran jak důvěrné značila, a neb již z pvahy takvých infrmací jejich důvěrnst vyplývá. 2. Smluvní strany jsu pvinny zajistit chranu důvěrnsti získaných infrmací způsbem bvyklým jak při chraně vlastních důvěrných infrmací. Smluvní strany mají navzájem práv pžadvat dlžení dstatečnsti chrany důvěrných infrmací. Smluvní strany jsu zárveň pvinny zajistit chranu získaných důvěrných infrmací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakž i splupracujících třetích stran, pkud jim takvé infrmace byly pskytnuty.

11 3. Práv užívat, pskytvat a zpřístupnit důvěrné infrmace mají Smluvní strany puze v rzsahu a za pdmínek nezbytných pr řádné plnění práv a pvinnstí vyplývajících z tét Smluvy. 4. P sknčení pskytvání Sužby může každá ze Smluvních stran žádat d druhé strany vrácení všech pskytnutých materiálů ptřebných k realizaci Služby, jestliže tyt materiály bsahují důvěrné infrmace. Druhá Smluvní strana je pvinna pžadvané materiály včetně případných kpií bez zbytečnéh dkladu vydat. 5. Prvzvatel se zavazuje, že data, která bdrží pr účely splnění Služby nevyužije pr sebe, nepskytne je třetím sbám a nebude z nich zpracvávat žádné další prdukty. XIII. Náhrada škdy 1. Smluvní strany dpvídají za škdu způsbenu druhé Smluvní straně v suvislsti s plněním Smluvy. Žádná ze Smluvních stran nedpvídá za jakékli nepřímé, náhdné či následné škdy. Smluvní strany prhlašují, při zvážení veškerých klnstí, které jsu Smluvním stranám známy neb by jim měly být známy při vynalžení bvyklé péče, že výše škdy předvídatelné jak mžný důsledek prušení pvinnstí některé ze Smluvních stran, nepřekrčí částku dpvídající 30% ceny bdbí. 2. V případě, že Zákazník ulží Prvzvateli pvinnst prvést jakékli plnění dle tét Smluvy (resp. zadá Prvzvateli knkrétní pkyn k jeh prvedení), a Prvzvateli bude před prvedením takvéh pkynu zákazníka zřejmé, že zadání je nesprávné neb chybné, je pvinen zákazníka na nevhdnst jeh pkynu či chybu v zadání upzrnit. Uvedenu pvinnst má též zákazník vůči prvzvateli pr případ, že je Prvzvatel při plnění předmětu smluvy právněn zadat jakýkli pkyn Zákazníkvi. V případě, že i přes takvé upzrnění druhá ze Smluvních stran trvá na plnění (prvedení pkynu) dle půvdníh zadání, je ta ze Smluvních stran, která plnění (pkyn) realizuje, pvinna pstupvat pdle půvdníh zadání. V takvém případě však smluvní strana realizující pkyn (pskytující plnění) nedpvídá za škdu, či jiné důsledky, které v suvislsti s realizací takvéh pkynu mhu nastat. 3. Nahrazuje se puze škda skutečná. V rzsahu pvleném platnými právními předpisy nenese žádná ze Smluvních stran dpvědnst za jakékli nepřímé, nahdilé neb následné škdy, škdy způsbené na ztrátách neb pškzení dat neb škdy spčívající v ušlém zisku neb ztrátě výnsů neb jiné finanční ztrátě. 4. Smluvní strany se zavazují upzrnit druhu smluvní stranu bez zbytečnéh dkladu na vznik klnstí vylučujících dpvědnst, které brání neb mhu bránit řádnému plnění Smluvní strany dle tét Smluvy.

12 XIV. Smluvní sankce 1. Pr případ prdlení Zákazníka s úhradu paušálních plateb sjednaných ve Smluvě (resp. v jejích ddatcích či dalších dkumentech, uzavřených mezi Smluvními stranami za účelem splnění předmětu Smluvy) je Prvzvatel p zákazníkvi právněn pžadvat uhrazení smluvní pkuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý zapčatý den prdlení. 2. Vznikem nárku na uplatnění smluvní sankce není dtčen nárk Smluvní strany na náhradu vzniklé škdy přesahující uhrazenu smluvní pkutu. XV. Vzájemný styk smluvních stran 1. Osby právněné jednat ve věci tét smluvy jsu statutární rgány smluvních stran neb sby, uvedené v záhlaví smluvy, neb sby, které byly k jednání a pdepisvání těmit sbami zplnmcněny neb pvěřeny a tt pvěření řádně prkáží. XVI. Platnst a účinnst smluvy 1. Smluva nabývá platnsti a účinnsti dnem uhrazením paušální platby na účet Prvzvatele a uzavírá se na dbu určitu neurčitu. 2. Smluvu lze předčasně uknčit: a) Písemnu dhdu Smluvních stran, jejíž sučástí je i vypřádání vzájemných závazků a phledávek. b) Písemným dstupením d Smluvy v případě pdstatnéh prušení Smluvy druhu Smluvní stranu. Za pdstatné prušení Smluvy se pvažuje: 1. nezaplacení Ceny neb její části p dbu delší než (30) dní, 2. prušením práv duševníh vlastnictví Pskytvatele zákazníkem. c) Písemným dstupením d Smluvy v případě nepdstatnéh prušení Smluvy druhu Smluvní stranu za pdmínek dále stanvených. Jestliže kterákli Smluvní strana pruší nepdstatným způsbem Smluvu, je druhá strana právněna písemně vyzvat

13 prušující Smluvní stranu ke splnění jejích závazků ze Smluvy. Pkud d třiceti (30) dní d dručení tét výzvy Smluvní strana, která prušila Smluvu, neučiní uspkjivé krky k nápravě neb pkud d šedesáti (60) dní d tét výzvy, neb d jakékli delší dby dhdnuté Smluvními stranami, tat Smluvní strana nedstraní prušení závazků Smluvy, může druhá Smluvní strana d Smluvy dstupit, aniž by se tím zbavvala výknu jakýchkli jiných práv neb prstředků k dsažení nápravy. d) Pkud Smluvní strana bude v úpadku neb prti ní bude zahájen inslvenční řízení, bude v likvidaci, pd nucenu správu, či pkud bude mít druhá Smluvní strana důvdné infrmace, že Smluvní strana nebude schpná dstát svým finančním závazkům neb bude vůči Smluvní straně uplatněn zajišťvací prstředek pstihující pdstatnu část jejíh majetku, může druhá Smluvní strana dstupit d Smluvy kamžitě. e) Odstupení je účinné kamžikem dručení druhé Smluvní straně na adresu uvedenu v záhlaví Smluvy, případně na pslední prkazatelně známenu krespndenční adresu. f) Uknčením tét Smluvy neb její části nejsu dtčena ustanvení týkající se smluvní pkuty, chrany důvěrných infrmací, náhrady škdy a jiných nárků a závazků, přetrvávajících ze své pvahy i p uknčení Smluvy. g) Uknčením tét Smluvy nevzniká pvinnst Prvzvatele předání dat Zákazníkvi, která byla zákazníkem d Služby vlžena. Tat služba je zpplatněna.

14 Přílha č. 1 Specifikace Služby I. Outsurcing e-spis LITE - ppis řešení spisvé služby e-spis LITE Jedná se řešení elektrnickéh pdacíh deníku (spis. služba e-spis LITE) a t frmu hstingu v hstingvém centru Prvzvateke. Uživatelé pracují s aplikací prstřednictvím tenkéh klienta přes internetvý prhlížeč. Řešení umžňuje splnit všechny pvinnsti zákazníka pžadvané záknem č. 499/2004 S. archivní a spisvé službě, ve znění pzdějších předpisů, včetně kmunikace s infrmačním systémem datvých schránek. Aplikace e-spis LITE je navržena s hledem na mnh čast se pakujících činnstí. Prt byly nejčastěji pužívané funkce ptimalizvány a celkvě byl kladen velký důraz na maximální ergnmii vládání. Základní funkce systému e-spis LITE Příjem a evidence dkumentů Evidence listinných i elektrnických dkumentů Evidence dručení pštu, elektrnicku pštu, datvu zprávu, sbně Označvání evidenčním číslem a číslem jednacím Vedení pdacíh deníku Integrace s klientem ISDS Odesílání dkumentů Evidence deslání listinných i elektrnických dkumentů Odesílání dkumentů pštu, elektrnicku pštu, datvu zprávu, sbně Evidence dručení dkumentu adresátvi (ddejky) Integrace s klientem ISDS Oběh a vyřizvání dkumentů Evidence předání a převzetí Sledvání stavu vyřízení dkumentů Sledvání termínů Práce se spisy a uzavírání spisů Práce s elektrnickými dkumenty Vlžení, zbrazení a editace dkumentu Důvěryhdné ukládání dkumentů Časvá razítka a elektrnické značky

15 Elektrnické pdpisy Integrace s mdulem autrizvané knverze Autmatická knverze d ukládacíh neb výstupníh datvéh frmátu Integrvaný klient IS datvých schránek Zbrazení zpráv v datvé schránce Ověření, kntrla, archivace zpráv Autmatické vytvření dkumentu z dručené zprávy Odeslání dkumentu datvu zprávu Autmatická evidence ddejky z datvé schránky Ukládání a skartace Evidence skartačních znaků a lhůt Evidence ukládání spisů a dkumentů Skartační řízení pr papírvé i elektrnické dkumenty Převd dkumentů d elektrnickéh archivu (dle mdelu OAIS) Další funkce vyhledávání tiskvé sestavy správa uživatelů správa spisvéh plánu Mdularita systému - pskytvané mduly Zpřístupněný systém e-spis LITE bsahuje následující kmpnenty: Elektrnická pdatelna a výpravna (EPV) Zajišťuje kmunikaci systému elektrnické spisvé služby s infrmačním systémem datvých schránek (příjem a desílání datvých zpráv) a zajišťuje funkce elektrnické pdatelny (vyhláška č. 496/2004 Sb., elektrnických pdatelnách). Autmatizuje činnsti kntrly a vstupníh zpracvání přijatých dkumentů. Datvé zprávy jsu ukládány d úlžiště datvých zpráv. Úlžiště datvých zpráv Zajišťuje bezpečné ulžení datvých zpráv (přijatých i deslaných) v nezměněné pdbě včetně připjených autentizačních prvků (elektrnické pdpisy a značky, časvá razítka). Elektrnický pdací deník Umžňuje evidenci příjmu (elektrnická i listiná pdba) i desílání dkumentů v elektrnické pdbě a jejich ulžení. Úlžiště digitálních dkumentů Služí k důvěryhdnému ukládání elektrnických dkumentů pr ptřeby spisvé služby tak, aby byla zaručena věrhdnst půvdu dkumentu, neprušitelnst jeh bsahu a čitelnst dkumentu, a t včetně údajů prkazujících existenci dkumentu v digitální pdbě v čase.

16 Mdul elektrnickéh pdepisvání Pdpra pdepisvání elektrnických dkumentů z prstředí spisvé služby. K elektrnickému dkumentu je připjen elektrnický pdpis zalžený na kvalifikvaném neb interním certifikátu pracvníka. Mdul knverze Zajišťuje převd elektrnických dkumentů (např. MS Wrd) d definvanéh jedntnéh výstupníh frmátu (PDF/A). Mdul je určen pr přípravu elektrnických dkumentů před pdepsáním a elektrnickým desláním (ISDS, mail, datvý nsič). Výukvý prgram (e-learning) Výukvý prgram Spisvá služba uživatelům usnadňuje svjení si pstupů pr práci v aplikaci. Výukvý prgram služí k: k samstudiu uživatelů k přípravě na šklení jak návd k jedntlivým činnstem při práci s aplikací k prezentaci aplikace. Jeh prstřednictvím si uživatel svjí: terminlgii pužívanu v aplikaci ( v suladu s legislativními úpravami tét blasti ) zkratky, symbly, tlačítka, ikny a knvence v textu pužívané v aplikaci, její nápvědě a uživatelské příručce základní pstupy ptřebné pr práci v aplikaci. Ppis HW a SW nárků na zabezpečení prvzu řešení Na straně kncvéh uživatele Aplikace e-spis LITE kmunikuje s uživatelem prstřednictvím webvéh rzhraní. Je tedy třeba funkční běžný internetvý prhlížeče splňujícíh standardy HTML 4.0 a CSS1 (MS Internet Explrer 7 a vyšší, Mzilla 1.7, Firefx 2.x a vyšší). V prhlížečích je nutná pdpra funkčnsti (např. Javaaplet, apd.) Není pdprván 64bit Internet Explrer (OS Win XP a vyšší - dle verze instalace). Základní pžadavky prvzvání aplikace e-spis Následující tabulka HW a SW pžadavků na implementaci spisvé služby bsahuje dpručené minimální pžadavky.

17 Suběžně pracující uživatelé [1] 1 60 uživatelů PC prhlížeč klient prcesr (min.) RAM (min.) Pentium MB síťvá karta 10/100/1000 webvý MS IE v.7 a vyšší neb Mzilla v.3 a vyšší PDF prhlížeč Adbe Acrbat Reader v.8.0 a vyšší PC prhlížeč klient není pdprván 64bit Internet Explrer (OS Win XP a vyšší - dle verze instalace) Tabulka 1: Ppis HW a SW

18 Servisní služby Sučástí služby je pskytvání maintenace prduktu e-spis LITE Maintenance zahrnuje pskytnutí: nvých verzí pčítačvéh prgramu včetně aktualizvané dkumentace (uživatelské příručky, administrátrské příručky), meziverzí či htfix pčítačvéh prgramu s přehledem úprav. Služba je pskytvána na prstřednictvím stránek prduktvé pdpry ( Technická pdpra zahrnuje následující činnsti: Instalace nvých verzí Zálhvání dat v technlgickém centru Výchzí nastavení uživatelů systému e-spis LITE Šklení frmu e-learningu Případné pdstatněné reklamace díla nejsu sučástí uvedených služeb záručníh servisu a jsu řešeny bezplatně v suladu se záručními pdmínkami. Zákaznická pdpra Služba je pskytvána prstřednictvím u registrvaným pracvníkům Objednatele. Službu se rzumí zajištění příjmu pžadavků, jejich evidence a přiřazení dpvědnéh řešitele. Služba je standardně pskytvána v pracvních dnech d 9.00 d 17:00hdin Služba není pskytván ve dnech pracvníh vlna, ve dnech pracvníh klidu a státních svátcích, které platí na území ČR.

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více