REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu spalujeme už i v Mariánských Lázních Nous brûlons de la biomasse à Mariánské Lázně également str./p. 4-5 Naše úspěchy na Dnech teplárenství a energetiky Nos succès aux Journées du chauffage urbain et de l énergétique str./p. 8-9 Rozhovor s Martinem Hájkem, ředitelem Teplárenského sdružení ČR Entretien avec Martin Hájek, directeur de l Association des producteurs du chauffage urbain de la RT str./p

2 obsah / sommaire strana 03 Úvodník strana 18 Znáte Kaštanový krámek? page 03 strana 04 page 05 strana 12 page 13 Éditorial Aktuality Actualités K půvabným Mariánským Lázním patří ekologické i ekonomické vytápění La belle ville de Mariánské Lázně jouit d un système de chauffage écologique page 19 strana 20 Matematika se vrací domů Vous connaissez la boutique Kaštanový krámek? «Les mathématiques de retour à la maison» Moderní zařízení na energetické využití odpadu nepředstavují žádnou hrozbu pro životní prostředí, tvrdí et économique Martin Hájek strana 15 page 16 U Slunečnice nabízí jen to nejlepší pro děti a pomoc rodičům v každé situaci U Slunečnice : rien que le meilleur pour les enfants et une aide en toutes situations pour les parents page 21 strana 23 «Les équipements modernes pour l utilisation énergétique des déchets ne représentent aucune menace pour l environnement», explique Martin Hájek Křížovka page 23 Mots croisés Vydává / Editeur : Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction : Vincent Barbier, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage : ks / pc Foto / Photographies : Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design : Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation : Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante : 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, skupina Dalkia v České republice zaznamenala v uplynulém období další úspěchy, potvrzující, že dálkové vytápění patří k nejmodernějším, nejefektivnějším a nejekologičtějším způsobům vytápění. Podařilo se nám dokončit významné projekty, jako například zahájení provozu biokotlů v Mariánských Lázních a ve Vlašimi a mimo jiné v současné době realizujeme přechod z parovodního systému na horkovodní ve městě Olomouc, který má za cíl zvýšení energetické účinnosti. Dnešní soustavy dálkového vytápění obsahují množství moderních prvků, usnadňujících účinné řízení a regulaci celého systému. Umožňují zároveň efektivněji využít energii obsaženou v palivu a minimalizovat ztráty tepelné energie na její cestě k zákazníkovi. Tato opatření samozřejmě znamenají i zachování velmi konkurenceschopné koncové ceny pro zákazníka. Zdůrazňuji sousloví koncová cena, protože v souvislosti s dálkovým vytápěním klientům na rozdíl od jiných způsobů vytápění nevznikají žádné další náklady jako např. revize zařízení. Pokud si tedy chtějí zatopit, otočí pouze ventilem na radiátoru a během několika okamžiků mají doma teplo. Modernější topení si lze jen těžko představit. Neméně důležitým aspektem podnikání společnosti je snižování dopadů naší činnosti na životní prostředí. Nadále investujeme do ekologizačních opatření na našich zdrojích, které mají za cíl minimalizovat emise dusíku, síry a tuhých znečišťujících látek především na Ostravsku a Karvinsku. Když na dálnici u Ostravy projíždím kolem Elektrárny Třebovice a uvědomím si, že svým teplem zásobuje přes 50 tisíc bytů, nedokážu si představit, jak by asi vypadalo ovzduší ve městě s 50 tisíci domky, kde si každý vyrábí teplo ve vlastním kotli. Vnímáme i společenský rozměr našeho podnikání, jelikož pracujeme a žijeme v našem regionu. Podílíme se na sponzorování nejrozmanitějších drobných projektů, přes kulturu až po sport, kde je naším nejvýznamnějším partnerem vítkovický hokejový klub. Pod značkou Dalkie funguje také Nadační fond Dalkia Česká republika, který pomáhá podporovat zaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Nesmíme opomenout ani ohodnocení našich zaměstnanců, jež pomáhají uživit několik tisícovek rodin a tím napomáhají rozvoji místní ekonomiky. Je naším společným přáním, aby tato symbióza fungovala i v následujících letech a desetiletích. Na následujících stránkách časopisu naleznete celou řadu informací o nejnovějších aktivitách naší společnosti. Přeji vám příjemné a inspirativní čtení. Milan Chromík Ředitel pro vnější vztahy Náměstek generálního ředitele Ch ères lectrices, chers lecteurs, Ces mois derniers, le groupe Dalkia en République tchèque a connu de nouveaux succès confirmant que le système de réseau de chaleur fait partie des techniques de chauffage les plus modernes, les plus effectives et les plus écologiques. Nous avons réussi à achever des projets d importance telle que la mise en service des chaudières bio à Mariánské Lázně et à Vlašim, nous réalisons actuellement aussi le transfert du système de conduites de vapeur d eau au système de conduites d eau chaude dans la ville d Olomouc, ce qui devrait en augmenter l effectivité énergétique. Les structures actuelles du système de réseau de chaleur contiennent de nombreux éléments modernes qui facilitent la conduite effective et la régulation de tout le système. Elles permettent également d utiliser de façon plus effective l énergie contenue dans le combustible et de minimiser les pertes d énergie thermique sur son chemin vers le client. Ces mesures signifient bien entendu un maintien des prix définitifs très compétitifs pour le client. J insiste sur l expression «prix définitif» car, en ce qui concerne le système de réseau de chaleur, au contraire des autres systèmes de chauffage, les clients ne paient aucun autre frais comme pour, par ex., le contrôle des installations. S ils désirent se chauffer, ils tournent simplement la valve du radiateur et en quelques instants, il fait chaud dans leur maison. Il est difficile d imaginer un système de chauffage plus moderne. Un autre aspect non moins important des activités de la société est la réduction des effets de notre activité sur l environnement. Nous continuons d investir dans des mesures écologiques en ce qui concerne nos sources et cela a pour but de minimiser les émissions d azote, de soufre et de substances lourdement polluantes, principalement dans la région d Ostrava et de Karviná. Quand je passe à côté de la Centrale électrique de Třebovice sur l autoroute d Ostrava et que je me rends compte qu elle fournit de la chaleur à plus de appartements, je ne peux pas imaginer à quoi ressemblerait l atmosphère dans une ville de maisons dont chacune aurait sa propre chaudière. Nous sommes conscients de la dimension sociale de notre entreprise car nous travaillons et vivons dans notre région. Nous participons au soutien de petits projets les plus variés, allant de la culture en passant par le sport et dont notre partenaire le plus important est le club de hockey de Vítkovice. Sous la marque Dalkia fonctionne également la Fondation Dalkia Česká republika qui aide à soutenir l emploi dans les régions de Moravie-Silésie et d Olomouc. Nous ne pouvons oublier d estimer nos employés qui permettent de nourrir plusieurs milliers de familles ce qui a pour conséquence de développer l économie locale. Nous espérons tous que cette symbiose continuera de fonctionner dans les dizaines d années à venir. Vous trouverez dans les pages suivantes de ce magazine de nombreuses informations sur les toutes dernières activités de notre société. Je vous souhaite une agréable lecture pleine d inspiration. Milan Chromík Directeur pour les relations internes Directeur général adjoint 03

4 služby pro zákazníky Aplikace D-line mění svůj design Internetová služba D-line je k dispozici našim zákazníkům již od roku V té době byla Dalkia jednou z prvních energetických společností, jež zavedla pro své zákazníky praktickou službu tohoto typu. Nyní D-line získal nový moderní design, přizpůsobený i pro mobilní zařízení typu smartphones. Na následujících řádcích bychom vás rádi s touto změnou seznámili. Z hlediska svých funkcí D-line zůstává i nadále užitečným portálem, jenž poskytuje přehledné informace o realizovaných zásazích, nabízí možnost vizualizace spotřeb za vybrané období včetně grafického zobrazení nebo možnosti exportů a v neposlední řadě si zde uživatelé mohou stáhnout faktury v elektronické podobě. Na D-line má přístup přibližně 30 % z celkového počtu zákazníků a zájem o přístup do aplikace stále stoupá od počátku roku 2014 jsme vyřídili asi stovku nových žádostí o přístup. Pro srovnání počtu návštěv v roce 2013 a 2014 se ve stejném období počet připojení meziročně zvýšil o 55 %. Každý měsíc tak evidujeme v průměru 550 návštěv. Nejoblíbenější je sekce Dokumenty, kde si zákazníci stahují faktury. Změnu aplikace D-line nám přiblíží vedoucí zákaznického centra a správce aplikace Ivana Niedobová: Pro naše zákazníky a uživatele služby D-line jsme připravili novinku v podobě nového a modernějšího vzhledu. Aplikace D-line dostala tzv. responsivní design, což umožňuje přizpůsobení webu různým zobrazovacím zařízením (různá rozlišení displeje, displej na šířku/výšku, dotykový/myš, HiDPI). Z toho vyplývá, že aplikace bude praktičtější pro uživatele chytrých telefonů nebo tabletů, jejichž počet neustále stoupá, jelikož jsou v dnešní době stále více oblíbené. Skupina Dalkia v České republice nechtěla zůstat pozadu, a proto modernizovala současné webové rozhraní aplikace, což umožní přehlednou vizualizaci i na mobilních přístrojích. Pro uživatele, kteří ještě do služby D-line přístup nemají a mají o ni zájem, je možné vyplnit žádost umístěnou na našich webových stránkách: Pouze připomínáme, že k aplikaci může mít přístup pouze oprávněná osoba zákazníka (např. předseda družstva, majitel objektu, správce, energetik, atd.). 04 aktuality Vincent Barbier se ujímá vedení skupiny Dalkia v ČR Biomasu spalujeme už i v Mariánských Lázních Dne 11. března 2014 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu nového kogeneračního zdroje na biomasu v Mariánských Lázních, kde máme od roku 2008 pronajatu místní teplárnu. Jaký je přínos nového biozdroje? Dalkia Česká republika bude dle nové dlouhodobé smlouvy provozovatelem teplárny v Mariánských Lázních po dobu dalších 25 let. Jelikož ceny zemního plynu v posledních letech výrazně stouply, ideálním řešením byla výstavba nového zdroje na biomasu. Nový zdroj energie, jehož výstavba si vyžádala pouhých sedm měsíců, dosahuje tepelného výkonu 9,3 MW a elektrického výkonu 1 MWe. Palivem je zbytková hmota z těžby dřeva ve Slavkovském lese a využíváme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Ročně se tímto řešením eliminuje produkce 17 tisíc tun CO 2, což je významný faktor ve vztahu k životnímu prostředí. Přínos biozdroje v Mariánských Lázních spočívá ve zvýšení spolehlivost dodávek, snížení emisí, ale i v navýšení zaměstnanosti při přípravě biomasy či v souvislosti s obsluhou a řízením provozu nové technologie. Zákaz- Dne 12. června převzal pan Vincent Barbier, současný generální ředitel Dalkie Slovensko, vedení skupiny Dalkia v České republice po Laurentu Barrieux, který stál v jejím čele od roku Nový country manažer Vincent Barbier pracuje ve skupině Dalkia již čtrnáctým rokem. Jak jsme vás již informovali, skupina Dalkia prochází od konce října minulého roku rozsáhlými změnami. V současné době finišují jednání mezi Veolií a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Po jejich završení bude Veolia stoprocentním akcionářem aktivit skupiny Dalkia mimo území Francie. Koncem roku pak dojde k přejmenování Dalkie v České republice. níkům pak nový biozdroj snížil ceny tepla o více než 5 %, uvedl ředitel společnosti Dalkia Mariánské Lázně Pavel Kolář. Druhé místo v soutěži Zaměstnavatel regionu 2014 Koncem měsíce května byla společnost Dalkia Česká republika vyhlášena druhým nejlepším zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje pro rok Ocenění převzala ve Staré střelnici v Hranicích náměstkyně ředitelky pro lidské zdroje Lenka Kviatkovská. K zisku 2. místa společnosti již tradičně dopomohlo zázemí silné nadnárodní společnosti, nadstandardní kolektivní smlouva a důraz kladený na vzdělávání zaměstnanců. Martina Laimarová, ředitelka pro lidské zdroje, k ocenění sdělila: Získat po roce opět 2. místo je velký úspěch a potvrzuje, že zaměstnanci jsou stále naší prioritou. Každoročně se soutěže účastní stále více firem, a tak obstát v konkurenci jiných společností je zásluhou dobré personální politiky a všech našich zaměstnanců.

5 actualités Vincent Barbier prend la direction du groupe Dalkia en République tchèque Le 12 juin, Monsieur Vincent Barbier, actuel directeur général de Dalkia Slovensko, a succédé à Laurent Barrieux, qui était à la tête du groupe Dalkia en République tchèque depuis Vincent Barbier, nouveau directeur pays, est au service du groupe Dalkia depuis près de quatorze ans déjà. Comme nous vous en avons déjà informés, le groupe Dalkia subit d importantes transformations depuis la fin octobre de l année dernière. À l heure actuelle, les négociations sur la fin du partenariat entre Veolia et EDF touchent à leur fin. Au terme de ces discussions, Veolia sera actionnaire à 100 % des activités du groupe Dalkia à l international. Dalkia en République tchèque changera de nom à la fin de l année. Nous brûlons de la biomasse à Mariánské Lázně également Le 11 mars 2014 s est déroulé le lancement solennel de l exploitation de la nouvelle centrale de cogénération biomasse de Mariánské Lázně, où, depuis 2008, nous louons la centrale thermique locale. Quel est l apport de la nouvelle source de la centrale biomasse? En vertu d un nouveau contrat à long terme, Dalkia Česká republika sera l exploitant de la centrale thermique de Mariánske Lázně pendant les 25 prochaines années. Les prix du gaz naturel ayant considérablement augmenté ces dernières années, la construction d une nouvelle centrale biomasse s est imposée comme solution idéale. La nouvelle centrale, dont l édification n a duré que sept mois, est une source d énergie qui atteint une puissance thermique de 9,3 MW et une puissance électrique d 1 MWe. Le combustible en est les matières résiduelles provenant de l exploitation forestière de la forêt de Slavkov et nous utilisons la production combinée d électricité et de chaleur. Grace à cette solution, chaque année est évitée la production de tonnes de CO 2, ce qui est significatif pour l environnement. «L apport de la source de la centrale biomasse de Mariánske Lázně repose dans une augmentation de la fiabilité des livraisons, une réduction des émissions, mais aussi une hausse de l emploi dans le domaine de la préparation de la biomasse ou en liaison avec le service et la gestion de l exploitation de la nouvelle technologie. De plus, la nouvelle centrale biomasse a fait bénéficier les clients d une réduction des prix de la chaleur de plus de 5 %», a indiqué le directeur de la société Dalkia Mariánské Lázně Pavel Kolář. Deuxième place à la compétition de l Employeur de la région 2014 La société Dalkia République tchèque a été déclarée à la fin du mois de mai deuxième meilleur employeur de la région de Moravie-Silésie pour l année Le prix a été remis à Lenka Kviatkovská, sous-directrice des ressources humaines, du domaine de Stará střelnice à Hranice. L implantation au sein d une société multinationale, un contrat collectif au-dessus de la norme et l accent mis sur la formation des employés ont aidé la société à obtenir la deuxième place. Martina Laimarová, la directrice des ressources humaines, a déclaré à propos du prix : «Obtenir à nouveau la seconde place, un an après, est un véritable succès et confirme que les employés représentent toujours notre priorité. Chaque année, de plus en plus d entreprises participent à la compétition et nous nous maintenons face à la concurrence d autres sociétés grâce à une bonne politique du personnel et à tous nos employés.» services pour les clients L application D-line change son design Le service internet D-line est à la disposition de nos clients depuis Dalkia était à ce moment-là l une des premières sociétés dans le domaine de l énergie à mettre en oeuvre pour ses clients un service pratique de ce type. D-line dispose désormais d un nouveau design moderne adapté aussi aux appareils mobiles de type smartphone. Nous souhaiterions vous faire connaître ce changement dans les lignes qui vont suivre. Sur le plan des fonctions, D-line, demeure encore un portail utile qui fournit des informations transparentes sur les interventions réalisées, offre la possibilité de visualiser les consommations sur une période sélectionnée y compris la représentation graphique ou bien les possibilités de les exporter et, ce qui n est pas des moindres, l utilisateur peut y télécharger ses factures électroniquement. Environ 30 % du nombre total de clients a accès à D-line et le nombre de personnes intéressées ne fait qu augmenter : depuis le début de l année 2014, nous avons traité une centaine de nouvelles demandes d accès. Pour comparer le nombre de visites entre 2013 et 2014, le nombre de connexions a augmenté de 55 % pour la même période donnée. Ainsi, nous enregistrons une moyenne de 550 visites par mois. La section favorite est celle des Documents, où les clients téléchargent leurs factures. Ivana Niedobová, responsable du centre de relations clients et administratrice de l application, nous apporte quelques précisions : «Nous avons préparé pour nos clients et utilisateurs des services D-line une nouveauté sur le plan de la forme grâce à un design nouveau et plus moderne. L application D-line a reçu un design dit sensible qui permet l adaptation du web aux différents outils d affichage (différentes résolutions d écran, représentation en largeur/ hauteur, tactile/souris, HiDPI). Il en ressort que l application sera plus pratique pour les utilisateurs de téléphones intelligents de type smartphones ou de tablettes, dont le nombre ne cesse de croître car ils sont de plus en plus appréciés de nos jours. Le groupe Dalkia en République tchèque ne voulait pas être en reste et a pour cela modernisé l interface web qui permet une bonne visualisation même sur les appareils mobiles.» Pour les utilisateurs qui n ont pas encore d accès aux services D-line mais sont intéressés, il leur est possible de l obtenir en remplissant la demande qui se trouve sur nos pages web : www. dalkia.cz/dline/ziskat-pristup.aspx. Nous rappelons toutefois que l accès n est autorisé que pour une personne agréée du client (comme par exemple le président d une coopérative, le propriétaire d un site, un administrateur, le responsable de l énergie, etc.). 05

6 Dalkia, člen skupiny Veolia Environnement, patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice. Skupina Dalkia v ČR sestává ze společností Dalkia Česká republika, AmpluServis, OLTERM & TD Olomouc, Dalkia Kolín, Dalkia Mariánské Lázně a Dalkia Industry CZ včetně jejích dvou dceřiných firem Dalkia Commodities CZ a Dalkia Powerline. Dalkia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla a elektřiny v České republice pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty ve městech, kde působí. Kromě toho svým zákazníkům dodává také chlad a stlačený vzduch a nabízí jim širokou škálu služeb spojených s energiemi, opravy a montáž energetických zařízení, expertní služby, akreditované chemické služby, činnosti spojené s provozem a správou budov a činnosti spojené s provozem plaveckých areálů. Skupina Dalkia v ČR rozvíjí se svými klienty, obchodními partnery i zaměstnanci dlouhodobá partnerství. Prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika pomáhá aktivně vytvářet nová pracovní místa v Moravskoslezském a Olomouckém regionu a v rámci Nadačního fondu Dalkia Humain pomáhá svým zaměstnancům, kteří se dostali do složitých životních situací. Dalkia při všech svých činnostech dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na jejích aktivitách podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a snižováním energetické náročnosti aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v České republice. Laurent Barrieux country manažer Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti Dalkie nebezpečím v oblasti BOZP identifikovaným environmentálním aspektům rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella v našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků užití a spotřebě energie a energetické náročnosti Neustále zlepšovat řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP prevenci znečištění životního prostředí prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení Vždy dodržovat bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků závazek o zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot závazek o upřednostňování nákupu energeticky úsporných produktů a služeb závazek o podporování návrhů na snižování energetické náročnosti Průběžně zvyšovat efektivnost systému managementu kvality odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti podíl využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie Trvale snižovat dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohledem na ochranu životního prostředí vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika integrovaný systém řízení Skupina Dalkia v ČR získala nové certifikáty V roce 2003 jsme zavedli Integrovaný systém řízení a neustále se snažíme zkvalitňovat služby svým zákazníkům, věnujeme velkou pozornost životnímu prostředí a zvyšujeme bezpečnost práce svých zaměstnanců. Jakých výsledků jsme dosáhli v posledním roce a v kterých oblastech Integrovaného systému řízení došlo ke zlepšení? Všechny jednotky v rámci skupiny Dalkia v České republice jsou certifikovány jedním certifikačním orgánem a tím je společnost BVC (Bureau Veritas Czech Republic). Počátkem roku skupina obhájila certifikáty Integrovaného systému řízení, když dozorové audity potvrdily oprávněnost držení všech příslušných certifikátů. Konkrétně se jednalo o certifikát ČSN OHSAS (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ČSN EN ISO (Systém environmentálního managementu) a ČSN EN ISO 9001 (Systém managementu kvality). Všechny certifikace jsou známkou kvality a dokazují, že Dalkia zlepšuje své služby a dbá na to, aby její projekty byly šetrnější k životnímu prostředí a současně má na paměti bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Nově obdržela certifikáty dle norem ČSN OHSAS a dle ČSN EN ISO pro všechna svá pracoviště i společnost Dalkia Industry CZ. Tím završila tříletou náročnou přípravu a práci na zavádění těchto systémů, která zahrnovala především školení zaměstnanců a zajištění požadované dokumentace. Jen pro zajímavost dodáváme, že společnost Dalkia Industry CZ se stala jednou z prvních společností v České republice, která držitelem certifikátu OHSAS a zároveň je dozorována státní báňskou správou. Dosáhli jsme plánovaného cíle, kterým bylo získat tři uvedené certifikáty ve všech společnostech skupiny Dalkia v České republice, zmiňuje k zisku certifikátů vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš a zároveň dodává: Tím však naše snahy zdaleka nekončí. V březnu tohoto roku proběhla v Elektrárně Třebovice první část certifikačního auditu systému dle ČSN EN ISO (Systém managementu hospodaření s energií). Závěr certifikace je naplánován na červen, čímž bude ukončen pilotní projekt zavádění tohoto systému ve společnosti Dalkia Česká republika. Nová Politika udržitelného rozvoje byla vydána v lednu letošního roku a je závazná pro všechny společnosti skupiny. 06 POLITIKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE VEDENÍ SKUPINY SE ZAVAZUJE VYTVOŘIT PRO TENTO INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ VEŠKERÉ POTŘEBNÉ PODMÍNKY A ZAJISTIT NEZBYTNÉ ZDROJE PRO JEHO UPLATŇOVÁNÍ, UDRŽOVÁNÍ A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ. V Ostravě dne VEDENÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE STANOVUJE PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE TYTO ZÁVAZKY: produkce CO 2 energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení aktuality Zelená energie ve Vlašimi V první polovině dubna proběhlo slavnostní zahájení provozu nové biokotelny ve městě Vlašim. Této události předcházely rozsáhlé rekonstrukce sítí dálkového vytápění a plynové kotelny a výstavba nové kotelny na biomasu. Dalkia Kolín provozuje tepelné hospodářství města Vlašim od počátku roku 2013 a dodává ročně 80 TJ tepla domácnostem, zdravotnickému zařízení, dvěma školám, radnici a kulturnímu domu. Převzetím tepelného hospodářství se společnost zavázala k modernizaci jeho technického zařízení. Rozsáhlé rekonstrukce a výstavba biokotelny jsou zárukou spolehlivějších dodávek, úspor primárních zdrojů energie a stabilizace cen tepla. Tento projekt podporuje místní hospodářství a z environmentálního hlediska přináší významné snížení emisí CO 2. Rostislav Krempaský, ředitel společnosti Dalkia Kolín, doplnil: Nová biokotelna, která byla hlavním objektem slavnostní inaugurace, spaluje zbytkovou hmotu po těžbě dřeva z okolních lesů. Její tepelný výkon je 1 MW a je schopna pokrýt až 40 % potřeby tepla dálkového vytápění Vlašimi. Společnost Dalkia Kolín zahájila výstavbu biokotelny v červnu loňského roku a během šesti měsíců byla nová kotelna dokončena a uvedena do provozu. Projekt nové biokotelny a celkové modernizace ostatních zařízení sníží emise CO 2 o více než 48 tisíc tun během patnácti let. Smlouva s Continentalem Automotive Czech Republic Dalkia Commodities CZ v průběhu května zvítězila v tvrdé konkurenci a vyhrála již třetí rok po sobě zakázku na dodávku elektřiny pro renomované závody Continental Automotive Czech Republic. Když se řekne Continental, každý si bez zaváhání představí prémiové pneumatiky. Společnost spatřila světlo světa roku 1871 v Hannoveru a k jejím prvním výrobkům patřily tlumiče pro podkovy a celopryžové obruče pro povozy, což jasně vysvětluje, proč se stal v roce 1882 obchodní značkou koncernu nespoutaný kůň. Avšak Continental to nejsou jenom pneumatiky, část Continentalu tvoří divize Automotive, která patří mezi přední evropské výrobce komponent pro automobilový průmysl, jako jsou čerpadla, trysky, palubní přístroje, palivové jednotky, brzdové válce atd. Výroba těchto produktů dělá z koncernu Continental předního dodavatele automobilového průmyslu. Jedná se o globální společnost, která zaměstnává kolem 170 tisíc zaměstnanců po celém světě. Jacek Cienciala, vedoucí prodeje konečným zákazníkům Dalkie Commodities CZ ke smlouvě s Continentalem Automotive Czech Republic zmínil: Dodávky elektrické energie budou směřovat do závodů v Adršpachu, Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Trutnově a Ostravě. Objem elektřiny pro rok 2015 se pohybuje v rozmezí 100 GWh, což činí z Continentalu Automotive jednoho z největších zákazníků Dalkie Commodities CZ. Pro představu uvádím, že tento objem tvoří přibližně 6 % celkové předpokládané dodávky naším konečným zákazníkům pro rok 2015.

7 actualités Energie verte à Vlašim L inauguration officielle de la nouvelle chaufferie bio de la ville de Vlašim s est déroulée durant la première moitié du mois d avril. De vastes rénovations du réseau de chaleur et de la chaufferie à gaz ainsi que la construction d une nouvelle chaufferie biomasse ont précédé cet événement. Depuis 2013, Dalkia Kolín assure le service de gestion de chaleur pour la ville de Vlašim et fournit chaque année 80 TJ de chaleur à foyers, à des établissements médicaux, deux écoles, à la mairie et à la maison de la culture. En prenant en charge le service de la gestion de chaleur, la société s est engagée à moderniser les équipements techniques. Les vastes rénovations et la construction de la chaufferie bio assurent la qualité de la fourniture de chaleur, l économie des sources primaires d énergie et la stabilisation des prix de la chaleur. Ce projet soutien l économie locale et, du point de vue de l environnement, apporte une diminution considérable des émissions de CO 2. Rostislav Krempaský, directeur de la société Dalkia Kolín ajoute : «La nouvelle chaufferie bio qui a été l objet principal de l inauguration solennelle, brûle la matière résiduelle provenant de l exploitation du bois des forêts environnantes. Sa puissance thermique est de 1 MW et elle est capable de couvrir jusqu à 40 % des besoins en chaleur du réseau de chaleur de la ville de Vlašim. La société Dalkia Kolín a inauguré la construction de la chaufferie bio en juin de l année dernière et durant les six mois qui ont suivi, la nouvelle chaufferie a été achevée et mise en service. Le projet de nouvelle chaufferie bio et la modernisation totale des équipements permettront de diminuer les émissions de CO 2 de plus de 48 mille tonnes durant les quinze prochaines années.» Contrat avec Continental Automotive Czech Republic En mai dernier, Dalkia Commodities CZ a surpassé la concurrence pourtant rude pour remporter pour la troisième année consécutive le marché de fourniture d électricité aux célèbres usines Continental Automotive Czech Republic. Continental, en entendant ce nom, on s imagine tous, sans hésitation, des pneus de première qualité. La société a vu le jour en 1871 à Hanovre. À ses débuts, elle produisait notamment des amortisseurs pour fer-à-cheval et des pneus pleins pour attelages, ce qui explique pourquoi, en 1882, elle a adopté un cheval débridé comme marque de fabrique. Mais Continental, ce ne sont pas que les pneumatiques, le groupe comporte également une division Automotive qui fait partie des principaux producteurs européens de composants automobiles (pompes, injecteurs, instruments de bord, unités d injection de carburant, maîtres-cylindres, etc.). Cette activité fait du groupe Continental un fournisseur de premier plan pour l industrie automobile. Il s agit d une société mondiale qui emploie environ personnes à travers le monde. Jacek Cienciala, responsable des ventes aux clients finaux de Dalkia Commodities CZ a déclaré au sujet du contrat avec Continental Automotive Czech Republic : «Nous fournirons de l électricité aux usines d Adršpach, Brandýs nad Labem, Frenštát pod Radhoštěm, Jičín, Trutnov et Ostrava. Le volume prévu pour 2015 est de l ordre de 100 GWh, ce qui fait de Continental Automotive l un des principaux clients de Dalkia Commodities CZ. Pour vous donner une idée, ce volume représente approximativement 6 % des fournitures totales estimées pour nos clients finaux en 2015.» systeme de management intégré Le groupe Dalkia en République tchèque a obtenu de nouveaux certificats En 2003, nous avons introduit un Système de management intégré et nous nous efforçons sans cesse d améliorer la qualité de nos services, de porter la plus grande attention à l environnement et d instaurer des conditions de travail toujours plus sures pour nos salariés. Quels résultats avons-nous obtenu au cours de la dernière année et dans quels domaines du Système de management intégré avons-nous progressé? Toutes les unités du groupe Dalkia en République tchèque sont certifiées par un même organisme de certification, la société BVC (Bureau Veritas Czech Republic). En début d année, les audits de surveillance ont permis au groupe de renouveler avec succès tous ses certificats du Système de management intégré, à savoir les certificats ČSN OHSAS (Système de management de la sécurité et de la santé au travail), ČSN EN ISO (Système de management environnemental) et ČSN EN ISO 9001 (Système de management de la qualité). Toutes ces certifications constituent des marques de qualité et prouvent que Dalkia améliore ses services et veille à ce que ses projets soient plus éco-responsables, tout en gardant à l esprit la sécurité et la santé de ses salariés. La société Dalkia Industry CZ est désormais certifiée elle aussi selon les référentiels ČSN OHSAS et ČSN EN ISO pour tous ses sites. C est pour elle l aboutissement de trois années de préparatifs complexes et de travaux de mise en œuvre de ces systèmes, avec principalement la formation des équipes et la préparation de la documentation requise. Pour l anecdote, nous ajoutons que la société Dalkia Industry CZ est l une des premières sociétés soumises à la surveillance de l administration tchèque des mines à être titulaire du certificat OHSAS «Nous avons atteint l objectif fixé, à savoir obtenir les trois certificats mentionnés dans toutes les sociétés du groupe Dalkia en République tchèque», a commenté le responsable environnement de Dalkia Česká republika, Dalibor Pyš, et d ajouter : «Mais nos efforts sont loin de s arrêter là. En mars dernier, la première partie de l audit de certification du système selon la norme ČSN EN ISO (Système de management de l énergie) a eu lieu à Elektrárna Třebovice. La phase finale de cette certification est prévue pour juin et marquera la fin du projet pilote de mise en place de ce système au sein de la société Dalkia Česká republika.» La nouvelle Politique de développement durable, applicable à toutes les sociétés du groupe, a été émise en janvier dernier. 07

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu

OBSAH. 3 Úvodní slovo. 21 Společensky. odpovědné chování. k životnímu prostředí. 15 Společensky. 32 Společensky odpovědné chování k regionu OBSAH 3 Úvodní slovo 5 Představení společnosti 6 Produkty 21 Společensky odpovědné chování k životnímu prostředí 7 Systém kvality 22 Ochrana ovzduší 8 Společenská odpovědnost a její význam 24 Ochrana čistoty

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více