REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní zahájení provozu nové bioelektrárny ve Frýdku-Místku Inauguration de la nouvelle centrale électrique bio de Frýdek-Místek str./p. 4-5 Co je to lip dub? Qu est-ce qu un lip dub? str./p Produkty Draslovky Kolín jsou nutné pro těžbu zlata i výrobu pneumatik Les produits de Draslovka Kolín sont indispensables à l extraction de l or et à la production des pneus str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 14 page 15 strana 17 page 17 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Produkty Draslovky Kolín jsou nutné pro těžbu zlata i výrobu pneumatik Les produits de Draslovka Kolín sont indispensables à l extraction de l or et à la production des pneus Letní shakespearovské slavnosti oživily Ostravu Ostrava a vécu au rythme du Festival d été Shakespeare strana 20 page 21 strana 22 page 23 strana 24 page 25 strana 27 page 27 Svatba na jedničku Mariage au top MiNiGRANTY opět pomohou dobré věci Les MiNiGRANTS aident à nouveau les bonnes actions Vysněným cílem Jolany Voldánové je dělat jen to, co opravdu chce Le rêve de Jolana Voldánová est de parvenir à faire seulement ce qu elle veut vraiment Křížovka Mots croisés strana 18 Nadační fond Dalkia Česká republika získal Známku kvality page 19 La Fondation Dalkia Česká republika a obtenu son Label de qualité Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Eva Tmejová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, zima nám již klepe na dveře a topná sezóna 2013/2014 se začíná naplno rozbíhat. Skupina Dalkia v České republice věnovala přípravě na nadcházející období náležitou péči tak, aby byla zajištěna spolehlivá a plynulá dodávka tepelné energie všem našim klientům. V dnešní době se při výrobě energie věnuje stále větší pozornost ochraně životního prostředí. Hlavním cílem je snižovat dopady průmyslové výroby na přírodu a hospodárně využívat zdroje energie. Dalkia v tomto ohledu činí celou řadu konkrétních kroků nejen v oblasti změn používané technologie, ale i v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Nahrazování tradičních fosilních paliv biopalivy (dřevní štěpkou, peletkami, atp.) má pozitivní vliv na snižování emisí včetně skleníkových plynů. V letošním roce jsme zahájili výstavbu odsiřovacích jednotek v Elektrárně Třebovice a v Teplárně Karviná. Po jejich uvedení do provozu dojde ke snížení emisí oxidů síry, zejména SO 2. Díky instalaci vysoce účinných tkaninových filtrů za každou jednotkou se sníží také množství vypouštěných tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Dalším krokem je realizace úprav a technických opatření na vlastních spalovacích zařízeních, jejichž přínosem bude snížení emisí oxidů dusíku. V oblasti využívání obnovitelných zdrojů jsme se zaměřili na substituci fosilních paliv biomasou. Jako dobrý příklad lze uvést zprovoznění bioelektrárny ve Frýdku-Místku. V současné době probíhají intenzivní práce na výstavbě kotle s parní turbínou v Mariánských Lázních a v lokalitě Vlašim se připravuje do provozu kotel spalující dřevní štěpku. Na přípravě a realizaci těchto významných ekologických staveb a projektů se podílí celá řada našich zaměstnanců a odborníků. Díky jejich obětavé, týmové práci se daří úspěšně zvládat všechny úkoly spojené s přípravou a výstavbou těchto nových moderních technologií tak, aby byly splněny termíny uvedení do provozu nových zařízení v souladu s našimi závazky a s platnou legislativou. Realizací procesu ekologizace spolu s efektivním využíváním obnovitelných zdrojů přispívá skupina Dalkia v České republice ke zkvalitnění životního prostředí v lokalitách, kde působí. Jelikož je toto číslo posledním v letošním roce, rád bych touto cestou poděkoval všem klientům za spolupráci v roce Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou povzbuzující a současně zavazující pro nadcházející rok. Přeji vám i vašim blízkým krásné Vánoce a rok 2014 ať je pro vás plný zdaru, úspěchu, pohody a energie pro splnění vašich přání. Josef Novák Výrobní ředitel Ch hères lectrices, chers lecteurs, L hiver frappe déjà à nos portes et la saison de chauffe 2013/2014 commence à se mettre en place. Le groupe Dalkia en République tchèque a préparé cette nouvelle saison avec beaucoup de soin afin d apporter à tous nos clients des fournitures de chaleur fiables et sans accroc. De nos jours, la production d énergie met de plus en plus l accent sur la protection de l environnement. L objectif principal est de réduire l impact de l activité industrielle sur la nature et d utiliser les sources d énergie de façon rationnelle. Dans cette perspective, Dalkia met en œuvre toute une série de mesures concrètes, que ce soit dans le domaine des modifications technologiques ou dans celui de l utilisation des sources renouvelables. Le remplacement des combustibles fossiles traditionnels (par des copeaux de bois et granulés, etc.) a une influence positive sur la réduction des émissions, notamment de gaz à effet de serre. Cette année, nous avons débuté la construction d unités de désulfuration à la centrale de Třebovice et à l usine de chauffe de Karviná. Une fois mises en service, elles permettront de diminuer les émissions d oxydes de soufre, et tout particulièrement de SO 2. Grâce à l installation de filtres à manches hautement performants sur chaque unité, les quantités de polluants solides rejetés dans l air seront également réduites. Une autre mesure consiste à procéder à des aménagements et réglages techniques sur les installations de combustion, afin de réduire les émissions d oxydes d azote. En ce qui concerne l utilisation des sources renouvelables, nous nous sommes tournés vers la substitution des combustibles fossiles par de la biomasse. La mise en service de la centrale bio de Frýdek-Místek en est un bon exemple. Actuellement, des travaux intenses sont effectués sur le chantier de la chaudière avec turbine à vapeur de Mariánské Lázně et, à Vlašim, nous préparons le lancement d une chaudière brûlant des copeaux de bois. Nombre de nos salariés et experts sont impliqués dans la préparation et la réalisation de ces chantiers et projets écologiques majeurs. Grâce à leur travail d équipe et à leurs sacrifices, nous sommes en mesure de mener à bien toutes les tâches liées à la préparation et à la construction de ces nouvelles technologies modernes, et ce en respectant les échéances de mise en service des nouvelles installations conformément à nos engagements et à la législation en vigueur. Le processus d écologisation et l utilisation efficace de sources renouvelables permettent au groupe Dalkia en République tchèque d améliorer la qualité de l environnement là où il opère. Étant donné que ce numéro est le dernier de l année, je voudrais profiter de l occasion pour remercier tous les clients de la coopération en Les résultats que nous avons obtenus sont encourageants mais aussi contraignants pour l année à venir. Je vous souhaite à vous et à vos proches un joyeux Noël et que 2014 vous comble de réussite, de succès, de tranquillité et d énergie pour réaliser tous vos souhaits. Josef Novák Directeur des opérations 03

4 služby pro zákazníky Zákaznické centrum integrovalo funkci řízení technických alarmů aktuality Slavnostní zahájení provozu nové bioelektrárny ve Frýdku-Místku Dalkia Česká republika v rámci projektu reorganizace závodů Distribuce a služeb provádí změny, které přinesou operativnější řízení, lepší komunikaci a nové nástroje pro operátory, což umožní lépe plnit požadavky našich zákazníků. Vedoucí Zákaznického centra Ivana Niedobová nám prozradí jednu z novinek. V rámci projektu reorganizace ZDS se přesunulo sledování alarmů z jednotlivých zařízení do Zákaznického centra, jenž rozšířilo své řady o další zaměstnance, kteří mají tuto činnost na starosti.v první fázi se na Zákaznické centrum přesunulo sledování technických alarmů z Ostravy a Prahy, v příštích měsících budou na řadě další lokality Přerov, Krnov, Karviná, Mariánské Lázně a další města. Kromě centrálního sledování technických alarmů mají pracovníci Zákaznického centra nově možnost dálkového sledování zařízení: klienti tak mohou být přímo v průběhu hovoru s operátorem informováni o aktuálním stavu zařízení, které jim dodává teplo nebo teplou vodu. Jedná se zejména o informace ohledně teploty, tlaku, nastavení topných křivek, režimů a podobně. Našim nejbližším cílem je zvládnout řízení všech událostí v provozu ze Zákaznického centra, uvedla Ivana Niedobová. Zákaznická linka: Kontaktní Dne 11. června 2013 byla za přítomnosti francouzského velvyslance Pierra Lévyho slavnostně uvedena do provozu nová bioelektrárna ve Frýdku-Místku. Pouhých deset měsíců bylo zapotřebí k výstavbě bioelektrárny, která vznikla v areálu Teplárny Frýdek-Místek společnosti Dalkia Česká republika. Realizátorem projektu byla společnost EnergoFuture, zhotovitelem Ekol Brno a společnost Dalkia Česká republika bioelektrárnu provozuje. Tento ekologický zdroj energie, který spaluje dřevní štěpku, dosahuje tepelného výkonu 18 MWt a elektrického výkonu 5,85 MWe. Předpokládaný roční objem elektrické energie je 36 GWh, což představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku. Vyrobené teplo dosáhne ročního objemu 330 TJ a tím nahradí třicet procent dodávek tepla ze stávající teplárny. Zajistí tak ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 tisíc domácností ve městě. Díky bioelektrárně uspoří Teplárna Frýdek-Místek 18 tisíc tun černého uhlí ročně, čímž sníží emise CO 2 o více než 60 tisíc tun. Vyrobí tedy větší množství zelené energie a výrazně klesne objem vypouštěných emisí, uvedl generální ředitel společnosti Dalkia Česká republika Laurent Barrieux. Uzavření střednědobé smlouvy s MTH Kolín Jedním z největších klientů Dalkie v Kolíně je městské tepelné hospodářství. Společnosti Dalkia Česká republika se podařilo uzavřít s MTH Kolín smlouvu, která povede ke stabilizaci odběru tepla. Společnost MTH Kolín byla založena v roce 1995 jako pokračovatel podniku tepelné hospodářství. Donedávna bylo jediným vlastníkem město Kolín, avšak počátkem roku 2005 převzal od města Kolín majoritní podíl koncern Energie AG Teplo Bohemia a stal se naším novým partnerem, který v současné době zásobuje dálkovým teplem 25 tisíc obyvatel. Dalkia měla od prosince roku 2005 s touto společností uzavřenou smlouvu na dodávku tepelné energie do přibližně čtyřiceti osmi odběrných míst v celkovém ročním objemu 240 TJ. V tomto roce se rozhodla předložit klientovi návrh na dlouhodobou spolupráci. Navrženým dodatkem smlouvy, který byl klientem akceptován, se uzavřela střednědobá smlouva s možností prodloužení. Velmi si vážím spolupráce s Městským tepelným hospodářstvím Kolín, která vyústila v podpis zmíněného dodatku. Tato smlouva je pro nás zárukou dlouhodobé spolupráce a pomáhá nám stabilizovat naše klientské portfolio ve městě Kolín, uvedl Petr Born, vedoucí útvaru péče o zákazníky Regionu Čechy. 04

5 actualités Inauguration de la nouvelle centrale électrique bio de Frýdek-Místek Le 11 juin 2013, la nouvelle centrale électrique à biomasse de Frýdek-Místek a été inaugurée en présence de l Ambassadeur de France, M. Pierre Lévy. Il n a fallu que dix mois pour construire cette centrale bio sur le site de la centrale de chauffe de Frýdek-Místek appartenant à la société Dalkia Česká republika. Le projet a été réalisé par la société EnergoFuture, son maître d œuvre était Ekol Brno et c est Dalkia Česká republika qui assure son exploitation. Cette source d énergie écologique, qui brûle des plaquettes forestières, délivre une puissance thermique de 18 MWt et une puissance électrique de 5,85 MWe. Le volume annuel d électricité produite devrait être de 36 GWh, soit plus de la moitié de la consommation annuelle de tous les ménages de Frýdek-Místek. Le volume de chaleur produite sera de 330 TJ et remplacera ainsi trente pour cent des fournitures de chaleur de l actuelle centrale de chauffe. Cela assurera donc un confort thermique plus écologique pour ménages de la ville. «Grâce à la centrale électrique bio, la centrale de chauffe de Frýdek-Místek économisera tonnes de houille par an, réduisant ainsi de plus de tonnes ses émissions de CO 2. Elle produira donc plus d énergie verte et diminuera considérablement son volume d émissions», a déclaré le directeur général de la société Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux. Conclusion d un contrat à moyen terme avec MTH Kolín services pour les clients Le Centre de relation clients a pris en charge la gestion des alarmes techniques Dans le cadre du projet de réorganisation des établissements Distribution et services, Dalkia Česká republika procède à des changements qui apporteront une gestion plus opérationnelle, une meilleure communication et de nouveaux instruments pour les opérateurs, permettant ainsi de mieux répondre aux exigences de nos clients. La responsable du Centre de relation clients, Ivana Niedobová, nous a dévoilé une des nouveautés. «Dans le cadre de la réorganisation ZDS, le suivi des alarmes a été transféré des différentes installations vers le Centre de relation clients, qui a fait appel à de nouveaux salariés pour cette activité. Lors de la première phase, le Centre de relation clients a repris le suivi des alarmes techniques d Ostrava et de Prague et, dans les prochains mois, ce sera le tour d autres localités Přerov, Krnov, Karviná, Mariánské Lázně, etc. En plus du suivi centralisé des alarmes techniques, les employés du Centre de relation clients ont désormais la possibilité de visualiser les installations à distance : les clients peuvent ainsi être directement informés pendant leur conversation avec l opérateur de l état actuel des installations qui leur fournissent de la chaleur ou de l eau chaude. Il s agit, entre autres, des informations sur la température, la pression, le réglage des courbes de chauffe ou les régimes. Notre prochain objectif est de parvenir à gérer tous les événements d exploitation à partir du Centre de relation clients», a expliqué Ivana Niedobová. À Kolín, l un des plus gros clients de Dalkia est le gestionnaire des installations thermiques municipales. Dalkia Česká republika est parvenue à conclure avec MTH Kolín un contrat qui permettra de stabiliser les consommations de chaleur. Fondée en 1995, la société MTH Kolín a pris la suite de l entreprise de gestion thermique. Jusqu à peu, la ville de Kolín était son unique propriétaire mais, début 2005, elle a cédé une participation majoritaire au groupement Energie AG Teplo Bohemia qui est ainsi devenu notre nouveau partenaire. Actuellement, il approvisionne en chaleur à distance habitants. Depuis décembre 2005, Dalkia était liée à cette société par un contrat de fourniture de chaleur à environ quarante-huit points de consommation pour un volume annuel total de 240 TJ. Cette année, elle a décidé de soumettre au client un projet de collaboration à long terme. L avenant proposé qui a été validé par le client a permis la conclusion d un contrat à moyen terme avec possibilité de reconduction. «Je suis très satisfait de la collaboration avec MTH Kolín qui a abouti à la signature de cet avenant. Ce contrat est pour nous la garantie d une coopération sur la durée et nous aide à stabiliser notre portefeuille de clients à Kolín», a déclaré Petr Born, responsable des services à la clientèle de la Région Bohême. Centre d appels clients : de contact : 05

6 integrovaný systém řízení Taktické cvičení Teplo 2013 V areálu Teplárny Olomouc proběhlo v říjnu praktické cvičení, které prověřilo fungování záchranných složek města Olomouc a společnosti Dalkia Česká republika provozující olomouckou teplárnu. Praktické cvičení simulovalo případný požár transformátoru v hlavní rozvodně Teplárny Olomouc, jehož plameny se přenesly prostřednictvím kabelových rozvodů i do šestikilovoltové rozvodny. Požár byl ohlášen na tísňovou linku, a tak byl areál Teplárny Olomouc 10. října v dopoledních hodinách vytržen z poklidu houkáním sirén zásahových vozidel profesionálních hasičů. Na místo se dostavila policejní hlídka, která dohlížela nad silničním provozem přilehlé ulice, a dobrovolné hasičské jednotky z městských částí Černovír a Chválkovice. Hasiči pečlivě prozkoumali objekt rozvodny, aby zajistili zraněné osoby. V ideálním případě by byl oheň zlikvidován do několika desítek minut, rozvodna by se odpojila od energetické sítě a teplárna by byla odstavena z provozu. Následkem požáru by však byly přerušeny dodávky teplé vody a tepla do více než dvaadvaceti tisíc olomouckých domácností a do oprav by se pracovníci teplárny mohli pustit nejdříve po osmi hodinách od vzniku požáru. Klíčovým by bylo zajistit pro tisíce domácností teplo a teplou vodu, což by se vyřešilo instalací náhradního mobilního zdroje. Ředitel Regionu Střední Morava Jan Myšík k taktickému cvičení zmínil: Cílem akce Teplo 2013 bylo procvičit spolupráci společnosti Dalkia Česká republika, záchranných složek a statutárního města Olomouc v případě mimořádné události. Za posledních dvacet let nemusela Teplárna Olomouc čelit požáru transformátoru ani jednou. Naší snahou je předcházet takovýmto událostem a případně zmírnit možné následky tak, aby se dotkly co nejmenšího počtu našich zákazníků. aktuality Quo vadis Dalkia? V současné době probíhají jednání mezi společnostmi EDF a Veolia Environnement ohledně uzavření smlouvy, jejímž předmětem je společná dceřiná společnost Dalkia. Co to pro skupinu Dalkia znamená? Dne 28. října se správní rady EDF a Veolie Environnement rozhodly podpořit záměr ukončit partnerskou spolupráci, kterou v roce 2000 navázaly v souvislosti s Dalkií. Po skončení jednání by společnost EDF měla převzít veškeré aktivity, které skupina Dalkia vyvíjí na území Francie, zatímco činnosti Dalkie International by měly být převedeny pod Veolii Environnement. Veolia Environnement je referencí světového významu v oblasti environmentálních služeb. Skupina působí na pěti kontinentech a s přispěním svých 220 tisíc zaměstnanců poskytuje řešení na míru zákazníkům z řad měst a obcí i z průmyslového sektoru, a to v oblasti tří aktivit, které se vzájemně doplňují vodní, odpadové a energetické hospodářství. Z operace by měly mít prospěch všechny zúčastněné strany, neboť zajistí další rozvoj aktivit skupiny Dalkia ve Francii i v zahraničí a zároveň posílí ambice EDF a Veolie Environnement v oblasti energetických služeb. Dalkia dodává teplo nově otevřené Galerii Šantovka Společnost Dalkia Česká republika zajišťuje nově tepelný komfort Galerie Šantovka. Jedná se o největší obchodní centrum v Olomouckém kraji, které v říjnu otevřelo své brány veřejnosti. Galerie Šantovka vznikla v těsné blízkosti historického centra města Olomouc v prostoru bývalé továrny Milo. Na ploše o rozloze 11 hektarů vznikne vedle obchodního centra i bytový komplex a komplex budov s komerčním a administrativním využitím. Vzhledem k tomu, že se Galerie Šantovka nachází mezi centrem města a hlavní dopravní tepnou, byla síť dálkového vytápění tím nejlepším řešením. Dalkia podepsala v loňském roce s Galerií Šantovka dlouhodobou smlouvu na dodávku tepla a za tímto účelem vybudovala horkovodní přípojku. V první etapě dodá teplo v objemu GJ ročně, což odpovídá odběru téměř 500 domácností. Galerii Šantovka dodáváme teplo vyrobené ekologicky šetrným způsobem na centrálním zdroji s kogenerační výrobou elektrické energie. Na základě dlouhodobého smluvního vztahu jsme převzali komplexní odpovědnost za dodávku tepelné energie, což umožňuje klientovi soustředit se na hlavní cíl podnikání, sdělil ředitel Regionu Střední Morava Jan Myšík. 06

7 actualités Quo vadis, Dalkia? Les sociétés EDF et Veolia Environnement sont entrées en discussions en vue de conclure un accord au sujet de leur filiale commune Dalkia. Qu est-ce que cela signifie pour le groupe Dalkia? Le 28 octobre, les conseils d administration d EDF et de Veolia Environnement ont décidé de soutenir un projet visant à mettre un terme à leur partenariat noué en 2000 autour de Dalkia. À l issue des discussions en cours, EDF reprendrait l intégralité des activités du groupe Dalkia en France tandis que les activités de Dalkia International seraient reprises par Veolia Environnement. Veolia Environnement est le référent mondial des services à l environnement. Présent sur les cinq continents avec salariés, le groupe apporte des solutions sur mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. L opération serait bénéfique à l ensemble des parties en sécurisant le développement des activités du groupe Dalkia en France et à l international, tout en confortant les ambitions respectives d EDF et de Veolia Environnement dans les services énergétiques. 34% 24% SKUPINA EZ 15% 10% International energie tepelné sítě 66% 76% 73% Dalkia fournit de la chaleur au nouveau centre commercial Galerie Šantovka La société Dalkia Česká republika assure désormais le confort thermique du plus grand centre commercial de la Région d Olomouc, la Galerie Šantovka, qui a ouvert ses portes au public en octobre. La Galerie Šantovka a été construite tout près du centre historique de la ville d Olomouc, sur le site de l ancienne usine Milo. À côté du centre commercial, un complexe résidentiel et des bâtiments à usage commercial et administratif verront le jour sur une superficie de 11 hectares. La Galerie Šantovka se trouvant entre le centre-ville et la principale artère de communication, le mieux était d opter pour le réseau de chauffage urbain. L année dernière, la société Dalkia Česká republika a signé avec la Galerie Šantovka un contrat à long terme pour la fourniture de chaleur, construisant à cet effet un branchement pour l eau surchauffée. La première étape prévoit des livraisons de chaleur d un volume annuel de GJ, ce qui correspond à la consommation de près de 500 ménages. «Nous livrons à la Galerie Šantovka de la chaleur produite de façon éco-responsable par une centrale produisant également de l électricité en cogénération. En vertu d un contrat à long terme, nous avons pris la responsabilité complète des fournitures de chaleur, ce qui permet au client de se concentrer pleinement sur l objectif principal de son activité», a expliqué le directeur de la Région Moravie centrale, Jan Myšík. 66% 100% 100% 100% 100% tepelné sítě servis energie energie energie 100% 100% elektrická energie elektrická energie systeme de management intégré Exercice tactique Teplo 2013 En octobre dernier, la ville d Olomouc et Dalkia ont testé le bon fonctionnement de leurs unités de sauvetage par un exercice pratique au sein du complexe de la centrale thermique d Olomouc. L exercice pratique consistait à simuler l incendie d un transformateur dans le circuit principal de distribution de la centrale thermique d Olomouc, dont les flammes gagnaient également la centrale de distribution de six kilovolts. L incendie a été notifié à la ligne d urgence et le complexe de la centrale a ainsi été tiré de son calme le matin du 10 octobre par le bruit des sirènes des véhicules d intervention des pompiers professionnels. Une patrouille de police ainsi que des unités de pompiers bénévoles des municipalités de Černovír et Chválkovice sont arrivées sur place. Dans l idéal, le feu serait éteint en quelques dizaines de minutes, la centrale de distribution serait débranchée du réseau d énergie et la centrale thermique serait mise hors service. Mais l incendie impliquerait l interruption des livraisons d eau chaude et de chaleur dans plus de vingt-deux mille foyers d Olomouc. Le plus important étant de garantir la livraison de chaleur et d eau chaude pour des milliers de foyers, l installation d une source de mobile de remplacement résoudrait le problème. Le directeur de la région Moravie centrale Jan Myšík a indiqué à propos de cet exercice : «Je tiens à remercier tous les collaborateurs qui ont participé à l exercice tactique Teplo Au cours de ces vingt dernières années, la centrale thermique d Olomouc n a jamais subi d incendie de transformateur. Nous nous efforçons de prévenir de tels sinistres et, le cas échéant, d en atténuer les conséquences possibles, de manière à ce que le moins de clients possible soit touché.» 07

8 aktuality Dalkia a Nemocnice Přerov obnovily partnerskou spolupráci depsala dlouhodobou smlouvu na dodávku GJ tepla ročně, což odpovídá odběru téměř 800 domácností. Těší nás, že se nám podařilo navázat na dobré vztahy s představiteli společnosti AGEL a že jsme se po delší době vrátili do pozice hlavního dodavatele tepla Nemocnice Přerov, zmínil náměstek generálního ředitele pro vnější vztahy skupiny Dalkia v České republice Milan Chromík. Na základě spolupráce obou společností proběhla v listopadu akce s názvem Daruj krev s Dalkií. Každý nový dárce, který přišel do konce listopadu do přerovské nemocnice darovat krev, obdržel kvalitní dárky od společnosti Dalkia Česká republika, což napomohlo rozšířit dárcovskou základnu. Úspěšné prodloužení smlouvy s městem Mariánské Lázně Dalkia je druhým nejlepším zaměstnavatelem v ČR Dalkia Česká republika získala druhé místo v 11. ročníku soutěže Zaměstnavatel roku. Tento titul navázal na ocenění v soutěži Zaměstnavatel Moravskoslezského kraje, kde byla Dalkia vyhlášena druhým nejlepším zaměstnavatelem regionu. První místo získala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech a ocenění za třetí místo si odnesl ArcelorMittal Ostrava. V letošním ročníku nově organizátoři rozdělili hlavní soutěž do dvou kategorií společnost do a nad 5 tisíc zaměstnanců. Zajímavostí je, že umístění v první kategorii v rámci Moravskoslezského kraje odpovídá celorepublikovému pořadí. Vyhlášení výsledků finálního kola prestižní soutěže Zaměstnavatel roku 2013 proběhlo 20. června v Praze. K druhému místu pomohly Dalkii i v tomto roce mimořádné zaměstnanecké benefity, nadstandardní kolektivní smlouva a zázemí nadnárodní společnosti. Generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux, který ocenění 08 Společnost Dalkia Česká republika si připsala na své konto další úspěch v podobě prodloužení dlouhodobé nájemní smlouvy s městem Mariánské Lázně, druhým nejznámějším lázeňským městem České republiky, ve kterém působí od poloviny roku Město Mariánské Lázně je vlastníkem teplárny a soustavy sítí dálkového vytápění, zásobující teplem ze 40 % obyvatele a z 60 % lázeňské domy a hotely. Společnost Dalkia Mariánské Lázně má teplárnu od města pronajatu a je jejím provozovatelem. V tomto roce se jí podařilo původní dobu nájmu prodloužit o dalších patnáct let. Tento nebývale úspěšný krok souvisí se záměrem Dalkie vystavit v Mariánských Lázních nový kotel na spalování biomasy, jehož výstavba byla letos zahájena. Palivem nového kotle bude zbytková hmota z těžby dřeva z blízkého Slavkovského lesa, která nahradí zemní plyn, a zároveň dojde k rozšíření kogenerační výroby elektrické energie. Naším cílem je zprovoznit nový zdroj s kogenerační výrobou elektrické energie v závěru tohoto roku. Ročně se tímto řešením uspoří tun CO 2, což je velké plus pro životní prostředí, uvedl jednatel společnosti Dalkia Mariánské Lázně Pavel Kolář. Společnost Dalkia Česká republika a Nemocnice Přerov, která je členem skupiny AGEL, podepsaly dlouhodobou smlouvu na dodávky tepelné energie. V rámci spolupráce obě společnosti připravily akci za účelem navýšení počtu prvodárců krve. Nemocnice Přerov disponuje 24 odděleními a pacienti mohou využít služeb 15 ambulancí. Olomoucký kraj nemocnici pronajal společnosti Středomoravská nemocniční, která je členem holdingu AGEL, sdružujícího jedenáct nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Dalkia dodávala Nemocnici Přerov do roku 1998 teplo prostřednictvím sítě dálkového vytápění a nyní obnovila spolupráci tak, že poz rukou pořadatelů převzal, řekl: V loňském roce jsme byli první, avšak druhé místo v letošní soutěži Zaměstnavatel roku 2013 vnímáme také jako velký úspěch. V době, kdy neustále procházíme změnami, jsem hrdý na to, že jsou naši zaměstnanci pro nás prioritou a umístění v této prestižní soutěži to jen dokazuje.

9 actualités Dalkia et l Hôpital de Přerov ont renoué un partenariat La société Dalkia Česká republika et l Hôpital de Přerov, membre du groupe AGEL, ont signé un contrat de fourniture de chaleur à long terme. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises ont préparé une action destinée à attirer de nouveaux donneurs de sang. L Hôpital de Přerov compte 24 services et propose à ses patients les services de 15 cabinets médicaux. La Région d Olomouc a loué l hôpital à la société Středomoravská nemocniční, qui appartient à la holding AGEL regroupant onze hôpitaux et plusieurs autres établissements de santé. Dalkia a fourni de la chaleur à l Hôpital de Přerov jusqu en 1998, via le réseau de chauffage urbain. Elle vient donc de renouer un partenariat en concluant un contrat de fourniture de chaleur à long terme pour la livraison de GJ de chaleur par an, ce qui correspond à la consommation de près de 800 ménages. «Nous sommes heureux d être parvenus à nouer de bonnes relations avec les représentants de la société AGEL et d avoir retrouvé après tant d années notre position de principal fournisseur de chaleur de l Hôpital de Přerov», a déclaré l adjoint au directeur général pour les relations extérieures du groupe Dalkia en République tchèque, Milan Chromík. Grâce à leur collaboration, les deux sociétés ont organisé en novembre l action «Donne ton sang avec Dalkia». Chaque nouveau donneur qui s est rendu à l hôpital de Přerov avant la fin novembre pour donner son sang et étoffer ainsi les rangs des donneurs, a reçu de beaux cadeaux de la société Dalkia Česká republika. Dalkia est le deuxième meilleur employeur en RT Dalkia Česká republika s est classée deuxième lors de la 11 e édition du concours Employeur de l année. Cette distinction fait suite à la récompense obtenue dans le cadre du concours Employeur de la région de Moravie-Silésie où Dalkia a également terminé à la deuxième place. Le titre est revenu à la société Hyundai Motor Manufacturing Czech et ArcelorMittal Ostrava a complété le podium. Pour cette édition 2013, les organisateurs ont créé deux catégories les sociétés de moins et de plus de salariés. Pour l anecdote, le classement dans la première catégorie est le même dans la région de Moravie- Silésie et au niveau national. La proclamation des résultats de la finale nationale du prestigieux concours Employeur de l année 2013 a eu lieu le 20 juin à Prague. Cette année encore, Dalkia doit sa médaille à des avantages salariaux exceptionnels, à une convention collective privilégiée et à son appartenance à une multinationale. Le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux, qui a reçu la récompense des mains des organisateurs, a déclaré : «L année dernière, nous étions premiers mais cette deuxième place dans le concours Employeur de l année 2013 reste un grand succès pour nous. En cette époque instable, nous sommes fiers que nos salariés soient pour nous une priorité et ce résultat ne peut que le confirmer.» Reconduite du contrat avec la ville de Mariánské Lázně La société Dalkia Česká republika a ajouté un nouveau succès à son compte en reconduisant son contrat de location à long terme avec la ville de Mariánské Lázně, deuxième ville thermale la plus connue de République tchèque, où elle opère depuis mi La ville de Mariánské Lázně est propriétaire de la chaufferie et du réseau de chauffage urbain qui approvisionne en chaleur 40 % des habitants et 60 % des établissements thermaux et hôtels. La société Dalkia Mariánské Lázně loue et exploite la chaufferie. Cette année, elle est parvenue à reconduire la location initiale pour quinze années supplémentaires. Cette réussite inédite s inscrit dans le projet de Dalkia de construire à Mariánské Lázně une nouvelle chaudière à biomasse, dont le chantier a démarré cette année. Les matières résiduelles de l exploitation forestière de la forêt de Slavkov toute proche serviront de combustible à cette nouvelle chaudière, en remplacement du gaz naturel. Ce changement sera accompagné d un développement de la production d électricité en cogénération. «Notre objectif est de mettre en service une nouvelle centrale de cogénération d électricité à la fin de cette année. Cette solution permettra une économie annuelle de tonnes de CO 2, ce qui est un grand plus pour l environnement», a déclaré le gérant de la société Dalkia Mariánské Lázně, Pavel Kolář. 09

10 aktuality Dalkia je hrdým vlastníkem stříbrného certifikátu IIP Společnost Dalkia Česká republika má za sebou úspěšný audit a od července se pyšní stříbrným certifikátem Investor in People (IIP), který jí udělil certifikační orgán International Quality Centre ve Velké Británii. Certifikát Investor in People sleduje schopnost společnosti efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance a je důkazem profesionální úrovně personální politiky společnosti. Již v roce 2008 Dalkia získala prestižní certifikát Investor in People, o dva roky později standard IIP obhájila a v červnu tohoto roku podstoupili vybraní zaměstnanci recertifikační audit. Dotazy auditora směřovaly do oblastí vzdělávání, osobního rozvoje, vnitrofiremní komunikace atd. Za zmínku bezpochyby stojí, že Dalkia Česká republika je nejen největší společností u nás, jež dosáhla na medaili, ale zároveň i jedinou výrobní společností, která se může pochlubit takovýmto úspěchem. Generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux k zisku stříbrného certifikátu IIP uvedl: Rád bych vyzdvihl tento nebývalý úspěch, jelikož se nám podařilo postoupit hned o dvě příčky výše a ze standardu IIP jsme rovnou dosáhli na stříbrný certifikát. Dalkia se představila na MSV 2013 Společnost Dalkia Commodities CZ, která působí od roku 2001 na trhu s elektřinou a nově i na trhu s plynem, představila své služby počátkem října v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Dalkia Commodities CZ prezentovala v rámci veletrhu své služby jednoho z největších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Zástupci společnosti seznámili přítomné se změnami v oblasti elektroenergetiky a energetické legislativy a odpovídali na zvídavé dotazy návštěvníků. Dalkia Commodities CZ je známá svým individuálním přístupem k zákazníkovi a svou flexibilitou. Mezi její četné zákazníky paří jak velké průmyslové podniky, jako je např. kolínská automobilka TPCA, tak menší firmy s různou měrou spotřeby elektřiny a různorodým předmětem činnosti. Dalkia Commodities CZ dodává elektřinu i výrobci optiky Meopta a díky její elektrické energii se vyrábí i zdravotnická lůžka LINET. Napájí rovněž továrny na výrobu pneumatik Continental a bez elektřiny z Dalkia Commodities CZ by nebylo ani vynikajících produktů firmy Miko, která vyrábí úžasnou Marlenku. MSV 2013 Dalkia partnerem matematického šampionátu 10 V říjnu proběhlo na ostravském Wichterlově gymnáziu matematické klání žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Partnerem soutěže byla i Dalkia, která pro středoškoláky připravila zajímavé překvapení. Moravskoslezský matematický šampionát přilákal v tomto roce více než 250 milovníků matematiky. Jedenáctého ročníku se zúčastnili žáci devátých tříd základních škol a studenti třetích ročníků středních škol. Soutěžící z obou kategorií řešili příklady zasazené do prostředí průmyslu a v každé kategorii bylo ve finále vyhodnoceno pět nejlepších matematiků. Mezi žáky zazářil Pavel Štěpánek ze Základní školy Otická v Opavě a z řad středoškoláků vyhrál Jan Špaček z Wichterlova gymnázia. Partnery šampionátu byl Svaz průmyslu a dopravy ČR a společnost Dalkia Česká republika, která darovala vítězům ipady a pro všechny středoškolské soutěžící přichystala překvapení v podobě návštěvy Elektrárny Třebovice.

11 actualités Dalkia est le fier titulaire d un certificat IIP La société Dalkia Česká republika a passé un audit de recertification et depuis juillet elle est la fière détentrice d un certificat d argent Investor in People (IIP) qui lui a été décerné par l organisme de certification International Quality Centre implanté en Grande-Bretagne. Le label Investor in People porte sur la capacité de l entreprise à diriger efficacement ses salariés et à les encourager dans leur carrière, et reflète le niveau de professionnalisme atteint par la politique du personnel mise en œuvre par l entreprise. Dalkia a obtenu le prestigieux certificat Investor in People dès 2008 et l a renouvelé avec succès deux ans après. En juin dernier, certains salariés ont passé un audit de recertification. Les questions des auditeurs concernaient la formation, le développement personnel, la communication interne, etc. Il convient sans conteste de mentionner que Dalkia Česká republika est non seulement la plus grosse société tchèque à obtenir une médaille mais également la seule société de production à pouvoir s enorgueillir d un tel succès. Le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux, a commenté l obtention de ce certificat d argent IIP en ces termes : «Je voudrais souligner ce succès inédit car nous avons réussi à gagner deux places et, du label IIP nous sommes directement passés au certificat d argent.» Dalkia, partenaire du championnat de mathématiques En octobre, le lycée Wichterle d Ostrava a accueilli un concours de mathématiques destiné aux élèves des écoles élémentaires et lycées de la Région de Moravie-Silésie. Dalkia, qui était l un des partenaires de ce championnat, a préparé une belle surprise pour les lycéens. Le championnat de mathématiques de Moravie-Silésie a attiré cette année plus de 250 passionnés de mathématiques. Cette onzième édition était destinée aux élèves de neuvième année des écoles élémentaires et de troisième année des lycées. Les participants de ces deux catégories ont planché sur des exercices inspirés du milieu de l industrie et, dans chacune d elle, les cinq meilleurs mathématiciens se sont qualifiés pour la finale. Pavel Štěpánek de l école élémentaire Otická d Opava a brillé parmi les élèves de neuvième année et le concours des lycéens a été remporté par Jan Špaček du lycée Wichterle. Le championnat était parrainé par l Union de l industrie et des transports de la République tchèque et par la société Dalkia Česká republika, qui a offert des ipad aux lauréats et préparé pour tous les lycéens participants une visite de la centrale de Třebovice. Dalkia s est présentée au Salon international de la Construction mécanique «MSV 2013» Début octobre, la société Dalkia Commodities CZ, qui opère depuis 2001 sur le marché de l électricité et depuis peu sur celui du gaz, a présenté ses services au Salon international de la Construction mécanique de Brno. Dalkia Commodities CZ, qui est l un des plus gros fournisseurs d électricité et de gaz en République tchèque, a profité de ce salon pour promouvoir ses services. Les représentants de la société ont informé les visiteurs des évolutions dans le domaine de l électro-énergétique et de la législation énergétique, tout en répondant à toutes les questions. Dalkia Commodities CZ est connue pour son approche individuelle vis-à-vis du client et pour sa flexibilité. Sa clientèle, nombreuse, compte aussi bien de grandes entreprises industrielles, comme l usine automobile TPCA de Kolín, que de plus petites entreprises avec des niveaux de consommation d électricité et des domaines d activité variés. Dalkia Commodities CZ fournit de l électricité au fabricant d optique Meopta et au fabricant de lits médicaux LINET. Elle alimente également les usines de pneumatiques Continental et c est grâce à elle que l entreprise Miko peut produire ses excellents gâteaux, dont le délicieux Marlenka. 11

12 aktuality Co je to lip dub? Eva Tmejová je Osobností HR 2013 Skupina Dalkia v České republice si připsala na své konto další úspěch, když v rámci konference HR Management byla ředitelka lidských zdrojů Eva Tmejová zvolena Osobností HR Prestižní akce, která se konala 16. října v pražském OREA Hotelu Pyramida se zúčastnilo 170 personálních ředitelů a odborníků HR (human resources = lidských zdrojů). Do soutěže bylo přihlášeno 23 manažerů HR, z nichž porota nominovala 10 finalistů, a přítomní zvolili vítězku soutěže. Eva Tmejová vykonává v Dalkii funkci ředitelky pro lidské zdroje od roku 2002 a za jejího působení společnost dvakrát bodovala v soutěži nejlepší zaměstnavatel České republiky a třikrát se stala nejlepším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji. Pod záštitou Evy Tmejové Dalkia již v roce 2008 získala prestižní certifikát Investor in People a letos v červnu v rámci recertifikačního auditu získala stříbrný certifikát IIP. Ředitelka lidských zdrojů Eva Tmejová ke svému vítězství uvedla: Ocenění Osobnost HR z řad personalistů naší země mě velmi těší a vnímám ho jako skvělé završení mé pracovní kariéry. Po 35 letech působení v oboru lidských zdrojů mám radost, že jsem získala toto prestižní ocenění, kterého si velmi vážím. Počátkem července se v areálu Elektrárny Třebovice natáčel hudební videoklip, jehož posláním je představit široké veřejnosti, jak se vyrábí teplo a elektřina pro domácnosti. Videoklip byl natočen formou lip dub. Že nevíte, o co se jedná? Lip dub spočívá v tom, že účastníci imitují zpěv ústřední písně v reálném čase a v koordinaci s hudbou a pohybovými prvky vzniká originální záznam. Pro tento nelehký úkol se rozhodlo více než 50 motivovaných zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice. Účinkování nebylo věkově omezeno, a proto spektrum zaměstnanců bylo velmi pestré a natáčení se zúčastnil i generální ředitel Laurent Barrieux. Natáčení bylo unikátním zážitkem i přes svou namáhavost vzhledem k nutnosti několikerého nacvičování a opakování jednotlivých scén v kompletním pracovním oděvu ve vysokých teplotách. Scény videoklipu probíhaly na vykládce uhlí, u dopravníku a výměníku tepla a pokračovaly přes kotelnu, strojovnu a nevynechaly ani odstruskování, velín a rozvodnu. Finální scéna patřila okolí chladicích věží, kde všichni zaměstnanci předvedli krátkou taneční scénu s deštníky. Videoklip je používán k prezentaci Dalkie a jeho odkaz je umístěn na webových stránkách společnosti. Foto: David Bruner Teplárna Krnov slaví kulatiny První myšlenky na rozvoj energetiky v Krnově se objevily před 120 lety a v březnu roku 1902 byla schválena výstavba. Teplárna Krnov slaví významné výročí, jelikož od zahájení jejího provozu uplynulo již 110 let. V první etapě byly vybudovány dva parní kotle spolu s parním turbosoustrojím. Nejdříve elektrárna vyráběla stejnosměrný proud, avšak po první světové válce přešla na proud střídavý. Další rozvoj je úzce spjat s rozvojem textilního průmyslu v Krnově. S narůstající potřebou elektřiny rostly požadavky na rozšíření výroby. Po roce 1940 však vzrostl význam dodávek tepla, výroba elektřiny postupně klesala na úkor dodávek tepla, což vedlo v roce 1967 k ukončení výroby elektřiny a přejmenování Elektrárny Krnov na Výtopnu Krnov. Společenské změny v roce 1989 vedly k rozpadu textilního průmyslu v Krnově, což vyústilo v postupný vznik přebytku instalovaného výkonu. V roce 1998 byla uvedena do provozu protitlaká turbína TG4 a došlo k obnovení názvu Teplárna Krnov a začlenění do skupiny Dalkia v České republice. Další rozvoj teplárny je spojen s využíváním obnovitelných zdrojů. V roce 2009 byl vystaven nový kotel, který byl v té době největším kotlem na spalování biomasy v České republice. 12

13 Eva Tmejová élue Personnalité RH 2013 Le groupe Dalkia en République tchèque a enregistré un nouveau succès à son compte! Lors de la conférence «HR Management», la directrice des ressources humaines Eva Tmejová a été désignée Personnalité RH Ce prestigieux événement, auquel ont participé 170 directeurs du personnel et experts RH, s est déroulé le 16 octobre à Prague, à l OREA Hotel Pyramida. Parmi les 23 managers RH candidats au concours, le jury a nommé 10 finalistes et les personnes présentes ont ensuite désigné la lauréate. Eva Tmejová exerce chez Dalkia les fonctions de directrice des ressources humaines depuis Depuis, la société s est distinguée deux fois dans le concours récompensant le meilleur employeur de République tchèque et a été élue trois fois meilleur employeur de la Région de Moravie- Silésie. C est aussi sous l aile d Eva Tmejová que Dalkia a obtenu en 2008 le prestigieux certificat Investor in People et décroché en juin dernier le certificat d argent IIP à l issue de l audit de renouvellement. Voici comment Eva Tmejová a commenté sa victoire : «Ce titre de Personnalité RH parmi les responsables du personnel de notre pays est une très grande satisfaction pour moi et représente l accomplissement d une carrière. Après 35 ans dans les ressources humaines, je suis heureuse d avoir obtenu cette récompense prestigieuse pour laquelle j ai beaucoup d estime.» Photo: David Bruner Teplárna Krnov célèbre ses 110 ans Les premiers projets de développement de l énergétique à Krnov datent d il y a 120 ans et le chantier de la centrale fut approuvé en mars Teplárna Krnov fête un anniversaire important. Ella a déjà 110 ans de service. Lors de la première étape, deux chaudières et un turbogénérateur à vapeur furent installés. À ses débuts, la centrale électrique produisait du courant continu, avant de passer au courant alternatif après la Première Guerre mondiale. Son développement ultérieur fut étroitement lié à l essor de l industrie textile à Krnov. Les besoins croissants en électricité nécessitèrent une extension de la production. Toutefois, après 1940, les fournitures de chaleur gagnèrent en importance avec la diminution progressive de la production d électricité, ce qui poussa l entreprise, en 1967, à mettre un terme à cette dernière et à remplacer le nom d Elektrárna Krnov par Výtopna Krnov. Les changements sociaux survenus en 1989 conduisirent au déclin de l industrie textile dans la ville et à l apparition progressive d un excédent de puissance installée. En 1998, la turbine à vapeur à contre-pression TG4 fut mise en service, la centrale reprit le nom de Teplárna Krnov et rejoignit le groupe Dalkia en République tchèque. Son évolution fut alors liée à l utilisation de sources d énergie renouvelables. L année 2009 vit la construction d une nouvelle chaudière qui était alors la plus grosse chaudière à combustion de biomasse en République tchèque. actualités Qu est-ce qu un lip dub? Début juillet, le site d Elektrárna Třebovice a servi de décor au tournage d un clip vidéo musical destiné à présenter au grand public la production de chaleur et d électricité pour les ménages. Ce clip a été filmé sous forme de lip dub. Vous ne savez pas de quoi il s agit? Dans un lip dub, les participants font du play-back sur une chanson et exécutent des éléments chorégraphiques pour créer un enregistrement original. Plus de 50 employés motivés du groupe Dalkia en République tchèque se sont lancés dans cette tâche non aisée. La participation n était pas limitée en âge et c est pourquoi le spectre des salariés était très varié, avec même le directeur général, Laurent Barrieux. Le tournage a été un moment unique bien qu éprouvant car il a fallu répéter et tourner à plusieurs reprises les différentes scènes, en tenue de travail intégrale et dans la chaleur. Les scènes du clip vidéo se sont déroulées au niveau du déchargement du charbon, près du convoyeur et de l échangeur de chaleur et se sont poursuivies à travers la chaufferie, la salle des machines, sans oublier l évacuation du mâchefer, le poste de commande et le poste de distribution. La scène finale a été tournée près des tours de refroidissement où tous les salariés ont exécuté une brève chorégraphie avec des parapluies. Le clip vidéo sert à la présentation de Dalkia et le lien est placé sur le site web de la société. 13

14 naši klienti Produkty Draslovky Kolín jsou nutné pro těžbu zlata i výrobu pneumatik S výrobky společnosti Lučební závody Draslovka Kolín se potkáváme doslova na každém kroku a dá se říci, že i na všech kontinentech. Podnik s úctyhodnou tradicí patří k dlouholetým klientům Dalkie a spolupráce se dále úspěšně rozvíjí. Geerální ředitel Draslovky Martin Barták vyzdvihuje především flexibilitu a historií prověřenou spolehlivost dodávek tepelné energie. Můžete nám, prosím, představit Lučební závody Draslovka Kolín a přiblížit našim čtenářům, čím se zabýváte? Společnost Lučební závody Draslovka Kolín je podnik s více než stoletou tradicí. Naším výrobním programem je výroba kyanovodíku a jeho zpracování do produktů pro další užití především v zemědělství, galvanotechnice, těžebním a gumárenském průmyslu, ale i v dalších oblastech. Společnost dnes zaměstnává více než 220 zaměstnanců a díky dobrému rozvojovému programu dosahujeme tržeb přesahujících miliardu korun. K čemu jsou využívány vaše produkty? Vyvážíte je i do zahraničí? Naše produkty jsou především vyváženy do zahraničí. V současné době exportujeme více než osmdesát procent své produkce a našimi zákazníky jsou renomované evropské a světové firmy. S věcmi, pro jejichž výrobu je potřeba produkce společnosti LZ Draslovka Kolín, se často setkáváme v běžném životě. Například náš produkt DPG se používá k výrobě pneumatik. V jeho výrobě drží LZ Draslovka Kolín velmi výrazný podíl na evropském i světovém trhu a našimi spotřebiteli jsou všichni klíčoví výrobci pneumatik v Evropě. Dalším významným 14 produktem je KCN, který slouží k pokovování. Tuto látku dodáváme galvanotechnickému průmyslu po celé Evropě. Zákazníkům nabízíme i látky pro výrobu pesticidů a přípravků na ochranu rostlin. Vyrábíme rovněž produkty potřebné pro těžbu zlata. Myslím si, že zlato patří ke komoditám, s nimiž se každý z nás v různých formách setkává. LZ Draslovka Kolín také vyrábí a exportuje na evropské trhy chelatační činidla. Tyto produkty slouží pro úpravu vody a používají se hlavně při výrobě pracích prášků a přípravků pro úpravny vod. Pak také vyrábíme látky sloužící takzvané fumigaci, tedy ochraně rostlin či dřeva proti škůdcům. Nemalý podíl produkce Draslovky tvoří segment zemědělského programu, v němž produkujeme kapalná hnojiva a síran amonný a pod značkou Retacel R68 také morforegulátor růstu rostlin. Jak vaše výrobky hodnotí zákazníci? V rámci své produkce prochází naše společnost náročnými zákaznickými audity předních světových výrobců. Kladné výsledky těchto auditů a zařazení do dodavatelského spektra svědčí o tom, že kvalita produkce vyráběná ve společnosti LZ Draslovka Kolín dosahuje té nejvyšší světové úrovně.

15 nos clients Les produits de Draslovka Kolín sont indispensables à l extraction de l or et à la production des pneus On trouve les produits de la société Lučební závody Draslovka Kolín littéralement partout et, on peut le dire, sur tous les continents. Cette entreprise de tradition fait partie des clients de longue date de Dalkia et cette collaboration poursuit son développement avec succès. Le directeur général de Draslovka, Martin Barták, retient surtout la flexibilité et la fiabilité éprouvée par le temps des fournitures de chaleur. Pourriez-vous, s il vous plaît, nous présenter Lučební závody Draslovka Kolín et présenter ses activités à nos lecteurs? «La société Lučební závody Draslovka Kolín est une entreprise dont la tradition remonte à plus de cent ans. Notre programme de production comprend la production de cyanure d hydrogène et son intégration dans des produits destinés surtout à l agriculture, à la galvanoplastie, à l extraction et à l industrie du caoutchouc, mais pas seulement. La société emploie aujourd hui plus de 220 salariés et grâce à un bon programme de développement nous enregistrons des recettes dépassant le milliard de couronnes.» À quoi servent vos produits? Les exportez-vous? «Nos produits sont essentiellement destinés à l export. Actuellement, nous exportons plus de quatre-vingts pour cent de notre production et nos clients sont principalement des entreprises européennes et mondiales de renom. Dans la vie courante, nous rencontrons souvent des objets dont la fabrication nécessite des produits de la société LZ Draslovka Kolín. Par exemple, notre produit DPG est utilisé pour la fabrication de pneumatiques. Dans sa production, LZ Draslovka Kolín détient une part de marché très importante sur les marchés européen et mondial et nous comptons parmi nos clients tous les principaux fabricants de pneumatiques d Europe. Un autre produit important est le KCN qui sert à l électroformage. Nous fournissons cette substance à l industrie galvanoplastique à travers toute l Europe. Nous proposons aussi à nos clients des substances pour la production de pesticides et de produits destinés à la protection des plantes. Nous fabriquons également des produits pour l extraction de l or. Je pense que l or fait partie des matières premières que nous côtoyons tous sous diverses formes. LZ Draslovka Kolín produit et exporte aussi sur les marchés européens des agents de chélation. Ces produits servent au traitement de l eau et sont surtout utilisés pour la fabrication de lessives ou de produits destinés aux usines de traitement des eaux. Nous produisons aussi des substances servant à la fumigation, à savoir à la protection des plantes ou du bois contre les organismes nuisibles. Le segment agricole pour lequel nous produisons des engrais liquides et du sulfate d ammonium représente une part significative de la production de Draslovka. Sous la marque Retacel R68, nous fabriquons également un morphorégulateur de croissance des plantes.» Que pensent les clients de vos produits? «Dans le cadre de notre production, notre société passe les audits clients très exigeants de producteurs mondiaux de premier plan. Leurs résultats positifs et notre présence dans le spectre des fournisseurs de telles entreprises témoignent du plus haut niveau mondial de qualité des produits de la société LZ Draslovka Kolín.» Lučební závody Draslovka Kolín propose-t-elle aussi des services à ses clients? «Notre société est une entreprise de production et elle apporte à ses clients des services de la plus haute qualité dans le domaine de l innovation de production. En plus de services de vente et logistiques, nous proposons par exemple des services de conseil pour le traitement et l emballage des produits et aussi des innovations sur mesure pour nos clients. Grâce à une solide activité de recherche et développement, nous proposons à nos clients d élargir leur spectre de produits à base de cyanure. C est justement cette voie vers de nouvelles synthèses qui nous a conduits entre 2010 et 2012 à investir pour étendre notre programme de production en y intégrant les huiles essentielles et des produits venant renforcer le programme de fumigation de la société.» 15

16 naši klienti / nos clients Nabízí Lučební závody Draslovka Kolín svým zákazníkům i nějaké služby? Naše společnost je výrobním podnikem a svým zákazníkům poskytujeme prvotřídní servis v inovaci výroby. Ke kvalitnímu prodejnímu a logistickému servisu patří například poradenství při zpracování a balení výrobků a také inovace podle požadavků konkrétních zákazníků. Díky velmi silnému zázemí v oblasti výzkumu a vývoje nabízíme klientům rozšíření spektra produktů na bázi kyanové chemie. Právě tento směr k novým syntézám nás v letech 2010 až 2012 vedl k investicím, zaměřeným na rozšíření výrobního programu o vonné esence a o produkty posilující fumigační program společnosti. Tepelnou energii vaši společnosti dodává Dalkia Kolín. Můžete uvést, proč právě Dalkia? Spolupráce LZ Draslovka Kolín a společnosti Dalkia je dlouhodobá a trvá mnoho desítek let. Výroba kyanovodíku je částečně exotermní (pozn. redakce - chem. reakce při níž se uvolňuje energie, obvykle ve formě tepla) a Dalkia Kolín je naším historicky spolehlivým partnerem nejen jako dodavatel, ale i jako odběratel tepelné energie. Jak celkově hodnotíte spolupráci s Dalkií? Jak už jsem uvedl, spolupráce s Dalkií je prověřená mnoha lety praxe. Za touto dlouhodobou zkušeností je přístup Dalkie k LZ Draslovka Kolín, jako k zákazníkovi a v některých měsících i jako k dodavateli tepelné energie, vysoce flexibilní. Lze říci, že přístup pracovníků kolínské Dalkie splňuje pohled na marketingový přístup v tom širším slova smyslu. Technické zázemí společnosti Dalkia Kolín a historická kvalita a spolehlivost dodávek jsou určitě aspekty, které mě opravňují říci, že spolupráci hodnotím jako velmi dobrou. Počítáte s Dalkií i do budoucna? Jsem přesvědčen, že i do budoucna se vztahy mezi LZ Draslovka Kolín a Dalkií Kolín budou vyvíjet k oboustranné spokojenosti. Naše společnost je stabilní a rozvíjející se partner a jako takový bude vždy preferovat dodavatele, kteří jsou spolehliví a schopní poskytnout dobré služby a dodávky za konkurenční ceny. Mezi takové Dalkia Kolín vždy patřila a patří. Profil Ing. Martin Barták vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomika průmyslu. V chemickém průmyslu se pohybuje již 23 let. V průběhu své kariéry působil na pozicích finančního ředitele ve společnosti Aliachem a také v kolínské společnosti Korama. Martin Barták je zaměstnancem Lučebních závodů Draslovka Kolín už deset let. Nejprve vykonával funkci finančního a obchodního ředitele a v tomto roce se ujal postu generálního ředitele. C est Dalkia Kolín qui fournit la chaleur à votre entreprise. Pouvez-vous indiquer pourquoi avoir choisi Dalkia? «La collaboration entre LZ Draslovka Kolín et la société Dalkia s inscrit dans la durée avec une tradition de plusieurs décennies. La production de cyanure d hydrogène est partiellement exothermique [note de la rédaction réaction chimique qui libère de l énergie, généralement sous forme de chaleur] et Dalkia Kolín est notre partenaire historique fiable non seulement en tant que fournisseur mais aussi en tant que client pour la chaleur que nous produisons.» Quelle appréciation générale portezvous sur votre collaboration avec Dalkia? «Comme je l ai déjà dit, la collaboration avec Dalkia a été éprouvée par de nombreuses années d expérience. Pendant toute cette période, l approche de Dalkia envers LZ Draslovka Kolín, en tant que client et, certains mois, également en tant que fournisseur de chaleur, a été très flexible. Nous pouvons dire que l approche des travailleurs de Dalkia Kolín respecte la vision d une approche marketing au sens large. Le savoir-faire technique de la société Dalkia Kolín et la qualité historique et la fiabilité de ses fournitures sont certainement des aspects qui me font qualifier cette collaboration de très bonne.» Comptez-vous poursuivre cette coopération avec Dalkia? «Je suis convaincu que, même à l avenir, les relations entre LZ Draslovka Kolín et Dalkia Kolín évolueront à la satisfaction des deux parties. Notre société est un partenaire stable et en plein essor et, en tant que tel, sa préférence portera toujours sur des fournisseurs fiables et capables d assurer de bons services et fournitures à prix concurrentiels. Ce qui a toujours été et reste le cas de Dalkia Kolín.» Profil Martin Barták est titulaire d un diplôme d ingénieur en Économie de l industrie de l Université économique de Prague. Il travaille dans l industrie chimique depuis 23 ans. Son parcours professionnel inclut les postes de directeur financier de la société Aliachem et de la société Korama qui siège à Kolin. Martin Barták a rejoint Lučební závody Draslovka Kolín il y a dix ans. D abord, il a occupé le poste de directeur financier et commercial et, depuis cette année, il est directeur général. 16

17 sociální odpovědnost / responsabilité sociale Letní shakespearovské slavnosti oživily Ostravu K létu patří nejen slunce a dovolená, ale již tradičně i Letní shakespearovské slavnosti. Slezskoostravský hrad hostil v červenci a srpnu již šestý ročník festivalu a pořadatelem ostravské části tohoto česko-slovenského projektu byla společnost PaS de Theatre. Slavnosti divákům představily pět her z pera Williama Shakespeara. Premiérou roku 2013 byla inscenace Sen noci svatojánské, což je známý příběh a jedna ze Shakespearových nejhranějších her. V hlavních rolích zmíněné renesanční komedie plné proměn a zvratů jste mohli zhlédnout Davida Prachaře a Vandu Hybnerovou. V červenci měla ostravskou premiéru i inscenace Dvaja páni z Verony. Tato novinka, plná rafinovaných slovních hříček v českém a slovenském jazyce, představila další skvělé herce v čele s Lukášem Vaculíkem a zpěvačkou Zuzanou Norisovou. Ani v tomto roce nechyběl divácký hit Veselé paničky windsorské, v němž excelovali Bolek Polívka a Simona Stašová. Počátkem srpna následovala populární inscenace Richard III., kde zazářili Jiří Langmajer a Klára Issová a festival zakončila hra Marná lásky snaha, která byla perfektní tečkou za letošními Letními shakespearovskými slavnostmi, mezi jejichž sponzory patřila i Dalkia. Ostrava a vécu au rythme du Festival d été Shakespeare L été est non seulement synonyme de soleil et de vacances mais désormais aussi de Festival d été Shakespeare. De juillet à août, le château d Ostrava a accueilli la sixième édition de cet événement, organisé dans notre ville par la société PaS de Theatre dans le cadre d un projet tchéco-slovaque. Le festival a offert au public cinq pièces de William Shakespeare, avec en première cette année le fameux Songe d une nuit d été, l une des œuvres les plus jouées du dramaturge anglais. Les rôles principaux de cette comédie de la Renaissance pleine de métamorphoses et de revirements de situation étaient tenus par David Prachař et Vanda Hybnerová. En juillet, les spectateurs ont également pu assister pour la première fois à Ostrava à la représentation des Deux Gentilshommes de Vérone. Cette nouveauté, regorgeant de jeux de mots raffinés en tchèque et en slovaque, a été interprétée par deux autres excellents comédiens, Lukáš Vaculík et la chanteuse Zuzana Norisová. Cette année encore, les Joyeuses Commères de Windsor, brillamment incarnées par Bolek Polívka et Simona Stašová, n ont pas manqué au programme. En août, l incontournable Richard III, avec Jiří Langmajer et Klára Issová, a précédé les Peines d amour perdues qui ont parfaitement clos ce Festival d été Shakespeare 2013, parrainé entre autres par Dalkia. 17

18 sociální odpovědnost Nadační fond Dalkia Česká republika získal Známku kvality Vysoká nezaměstnanost je závažným společenským problémem, a proto byl v roce 2000 založen Nadační fond Dalkia Česká republika, který podporuje projekty, jež vytváří nová pracovní místa. Za svou prospěšnou činnost získal nadační fond v letošním roce Známku kvality. Od počátku svého působení investoval Nadační fond Dalkia Česká republika více než 80 milionů korun a přispěl ke vzniku nových pracovních míst, z nichž 253 bylo vytvořeno pro osoby se zdravotním postižením. Známka kvality je udělena prověřeným nadačním subjektům, jež splňují nastavená kritéria hodnocení. Cílem známky je přispět k posílení důvěry v odbornou a etickou profesionalitu jejích držitelů a zlepšit tak orientaci při identifikaci nadací a nadačních fondů. Nadační subjekty získávají Známku kvality na základě sebehodnocení a následně hodnocení komise, kdy musí splnit nastavené parametry. Detailní hodnocení a zpětná vazba s reflexí silných a slabých stránek jsou dalším bonusem. Proces hodnocení se zaměřuje na oblasti jako je vedení a správa firemního nadačního subjektu, hospodaření, etické chování a odpovědnost, prostředky nadace a grantová pravidla, otevřená komunikace či spojení se zřizovatelem. Jelikož Nadační fond Dalkia Česká republika vyhověl všem požadavkům, Fórum dárců mu předalo Certifikát o udělení Známky kvality a propůjčilo mu právo označovat se zmíněnou známkou po dobu dvou let. Ředitelka Nadačního fondu Dalkia Česká republika Ludmila Dedková k tomuto úspěchu dodala: Velmi si vážím našeho členství v asociaci Fóra dárců. Je to jasný signál, že Nadační fond Dalkia Česká republika je důvěryhodnou a transparentní organizací. Nezaměstnanost je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti a my se neustále snažíme napomáhat jejímu snížení. 18

19 responsabilité sociale La Fondation Dalkia Česká republika a obtenu son Label de qualité Le chômage est un problème social sérieux, donc en 2000 la Fondation Dalkia Česká republika a été créée pour soutenir des projets générateurs de nouveaux emplois. Pour cette activité utile, la fondation a obtenu cette année le Label de qualité. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois projektů projets retenus Depuis ses débuts, la Fondation Dalkia Česká republika a investi plus de 80 millions de couronnes et contribué à la création de nouveaux emplois, dont 253 pour des personnes handicapées. Le Label de qualité est attribué aux fondations contrôlées qui satisfont à un certain nombre de critères d évaluation. L objectif de ce label est de renforcer la confiance dans le professionnalisme et l éthique de ses détenteurs et donc de permettre une meilleure identification des fondations. Les fondations obtiennent le Label de qualité sur la base d une autoévaluation suivie d une évaluation par une commission qui vérifie le respect des paramètres fixés. Cette démarche permet de plus d obtenir une évaluation détaillée et un feedback reflétant ses forces et faiblesses. Le processus d évaluation porte sur des domaines comme la direction et l administration de la fondation d entreprise, la gestion, le comportement éthique et la responsabilité, les fonds de la fondation et les règles d allocation des aides, une communication ouverte ou encore les liens avec le fondateur. Étant donné que la Fondation Dalkia Česká republika a satisfait à toutes ces exigences, le Forum des donateurs lui a remis le Certificat d attribution du Label de qualité qui lui confère le droit d utiliser ce label pendant deux ans. La directrice de la Fondation Dalkia Česká republika, Ludmila Dedková, a commenté ce succès en ces termes : «C est un honneur d être membre du Forum des donateurs. C est un signal clair que la Fondation Dalkia Česká republika est une organisation sérieuse et transparente. Le chômage est l un des problèmes actuels les plus brûlants et nous nous efforçons sans cesse de contribuer à sa baisse.» 19

20 sociální odpovědnost Svatba na jedničku Svatba patří k nejvýznamnějším dnům v lidském životě. Záběry na nádherně oblečenou nevěstu, kráčející špalírem dojatých hostů, patří k vrcholným scénám mnoha romantických filmů. Oblíbila si je i Kateřina Talová, která si s podporou Nadačního fondu Dalkia Česká republika otevřela svůj vlastní svatební a společenský salon. Vždy se mi velmi líbily svatby a navíc jsem ráda organizovala nejrůznější akce. Během mateřské dovolené jsem se rozhodla, že se už ke své původní práci nevrátím a najdu si profesní uplatnění v oboru, který mě bude opravdu bavit, říká o počátcích svého podnikání Kateřina Talová. Tato energická žena opustila práci v realitní kanceláři, kde měla na starosti inzerci a reklamu a šla za svým snem. Podnikat jsem začala již v roce Nejprve jsem zákazníkům nabízela jen výrobu svatebních oznámení, ale postupně jsem své služby rozšířila také o půjčování svatebních šatů a aranžování slavnostní výzdoby. Její centrum s názvem Svatební agent na náměstí T. G. Masaryka v Přerově nabízí kompletní svatební a společenský servis. Od hlavy až k patě zde obléknou každou nevěstu, ženicha i družičky a zajistí nejen svatební oznámení, profesionálního fotografa a catering, ale i snubní prsteny. Tím svatebčanům ušetří spoustu času a starostí. Milovníky filmů vždy pobaví pohled na zmateného svědka ženicha, hledajícího po kapsách zapomenuté snubní prsteny a často se smějeme příbuzným, pobíhajícím po kostele nebo malé družičce, kterou rodina nechala bez dozoru a ona shodila ze stolu třípatrový svatební dort. Ve skutečném životě by však mohly podobné scény pracně připravenou svatbu zcela zmařit. Není tedy divu, že jsou služby přerovského salonu Svatební agent tak vyhledávány. Kompletní profesionální servis totiž svatebčanům umožní, že si pohled na šťastného ženicha, který chvějící se rukou navléká na prst své vyvolené snubní prsten, mohou v klidu vychutnat. V současné době nabízíme celou organizaci svatby od oblečení až po služby kadeřnice, vizážistky a profesionální fotografky. Zákazníkům jsme schopni zajistit i odvoz limuzínami nebo třeba živou hudbu a slavnostní ohňostroj. Letos v dubnu jsme slavnostně otevřeli svatební a společenský salon Svatební agent, který všechny tyto služby zastřešuje. V podnikání mi hodně pomohl příspěvek Nadačního fondu Dalkia Česká republika, který jsem využila při vybavení interiéru nového salonu a jsem velmi ráda, že se mi i díky této pomoci u nás podařilo vytvořit jedno nové pracovní místo, usmívá se Kateřina Talová a dodává: Snažíme se o individuální přístup k našim zákazníkům, aby si mohli svůj nejkrásnější den v klidu užít. Nejlepší referencí jsou pro nás samozřejmě spokojení svatebčané, kteří náš salon doporučí svým známým. 20

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu

2 / 2003. Den s nejmladším vedoucím závodu Dalkie Morava. Vítěznou trofej 4. ročníku Gigacupu si odvezli fotbalisté AmpluServisu 2 / 2003 červenec juillet Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Aldehyde, cetone ou autre?

Aldehyde, cetone ou autre? Výukové materiály Aldehyde, cetone ou autre? Autor: RNDr. Jana Parobková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy): Chimie Tematický celek: Dérivés oxygénés,

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ KDO JSME Předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Cofely v ČR je Vladimír Říha. Je zkušeným manažerem v oblasti energetiky,

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více