REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck Lacroix a Klaus Dieter Beck přestřihli pásku na dole ČSM Franck Lacroix et Klaus Dieter Beck ont coupé le ruban dans la mine ČSM str./p. 4-5 Dalkia získala v rámci Teplárenských dnů 2 ocenění Dalkia a obtenu deux prix aux Journées de la chauffe str./p. 6-7 Dalibor Madej hodnotí spolupráci se společností Dalkia jako jednu z nejlepších Dalibor Madej juge la collaboration avec la société Dalkia comme l une des meilleures str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 12 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Společnost AQUA STYL je dlouhodobým klientem AmpluServisu strana 20 page 21 strana 22 Chtěl jsem, aby za mnou byla má práce vidět, říká Petr Gamrot «Je voulais que, derrière moi, mon travail soit visible» Dalkia prodlužuje smlouvu s HC VÍTKOVICE STEEL page 13 strana 16 La société AQUA STYL : un client de longue date d AmpluServis Dalibor Madej hodnotí spolupráci se společností Dalkia jako jednu z nejlepších page 22 strana 23 page 23 Dalkia prolonge le sponsoring du HC VÍTKOVICE STEEL Křížovka Mots croisés page 17 Dalibor Madej juge la collaboration avec la société Dalkia comme l une des meilleures strana 19 MiNiGRANTY opět pomohou potřebným page 19 Les MiNiGRANTs supportent à nouveau les bonnes actions Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Eva Tmejová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou držíte květnové číslo Modrého reportéra, které je jako vždy plné novinek ze života skupiny Dalkia v České republice. Velmi rádi se s vámi dělíme o naše nejnovější úspěchy, mezi něž patří například dvě ceny udělené v rámci Teplárenských dnů. První z nich jsme získali za náš projekt Energetické využití koksárenského plynu v Ostravě, realizovaný v uplynulém roce, a druhé ocenění za projekt Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny v Krnově, Novém Jičíně a Olomouci nám přineslo třetí místo v anketě Projekt desetiletí. Jednou z důležitých událostí tohoto roku bylo otevření obchodně-kulturního centra Nová Karolina v Ostravě. Dalkia byla vybrána již v roce 2008 jako dodavatel tepla a chladu pro tento významný obchodní, kulturní a zábavní komplex, a tak se rozhodla zavést nové, vysoce účinné řešení - síť chladu, která je první svého druhu v České republice. Při slavnostním otevření objektu byl přítomen i náměstek primátora města Ostravy Dalibor Madej, jemuž jsme při této příležitosti položili pár otázek. Navzdory současné situaci Dalkia nadále inovuje, investuje a rozvíjí se. Inovace pro nás vždy byly způsobem, jak se odlišit od konkurence. Počátkem března byla uvedena do provozu nová turbína TG3 podporující trigenerační výrobní jednotku (výroba tepla, elektřiny a stlačeného vzduchu v jednom procesu), čímž společnost Dalkia Industry CZ završila dvouletou modernizaci energetiky na Dole ČSM. Biomasa tvoří hlavní osu rozvoje Dalkie a nová bioelektrárna s kogenerační výrobou tepla ve Frýdku- Místku spalující výhradně obnovitelné zdroje energie, která bude uvedena do provozu na konci tohoto roku, přispěje k úspěchu našeho ambiciózního programu. Rád bych upozornil na pravidelnou rubriku Naši klienti, kde vám tentokrát představíme společnost AQUA - STYL, jež je klientem společnosti AmpluServis a se kterou nás pojí dlouholeté a kvalitní partnerství. A na závěr přinášíme informaci, která určitě potěší nejen sportovní fanoušky. V rubrice Sociální odpovědnost se dočtete, že Dalkia obnovila svou důvěru extraligovému hokejovému klubu HC VÍTKOVICE STEEL prodloužením sponzorské smlouvy na příštích pět let. Přeji vám příjemné čtení, spoustu nevšedních letních zážitků a krásné prožití letní dovolené. Zdeněk Duba předseda představenstva Ch hères lectrices, chers lecteurs, Vous tenez en main le numéro de mai du Reporter bleu qui, comme toujours, est rempli d informations sur la vie du groupe Dalkia en République tchèque. Nous sommes heureux de partager avec vous nos succès les plus récents, parmi lesquels font, par exemple, partie deux prix attribués dans le cadre des Journées de la chauffe. En effet, nous avons obtenu le premier d entre eux pour notre projet «Utilisation énergétique du gaz de cokerie à Ostrava», réalisé l an passé. Un second prix nous a été également attribué pour notre troisième place dans l enquête «Projet de la décennie» pour le projet «Utilisation de la biomasse pour la production de chaleur et d électricité à Krnov, Nový Jičín et Olomouc». L un des événements importants de cette année a été l ouverture du centre commercial, culturel et de loisirs Nová Karolina à Ostrava. Dalkia a été choisi, dès 2008, pour être le fournisseur de chaleur et de froid de ce grand complexe et a ainsi décidé de lancer une solution nouvelle, hautement efficace : un réseau de froid qui est le premier de son type en République tchèque. L adjoint au maire de la ville d Ostrava, Dalibor Madej, auquel nous avons, à cette occasion, posé quelques questions, était également présent lors de l inauguration du bâtiment. Malgré la situation actuelle, Dalkia continue d innover, d investir et de se développer. Les innovations ont toujours été pour nous une façon de se différencier de la concurrence. Début mars, la nouvelle turbine TG3 a été mise en service, permettant désormais un fonctionnement en trigénération (production de chaleur, d électricité et d air comprimé dans un seul process). Cet évènement marque pour la société Dalkia Industry CZ la fin de ses travaux de modernisation de l énergétique dans la mine ČSM, qui auront duré deux ans. La biomasse forme l axe central du développement de Dalkia et la centrale bio avec production en cogénération de chaleur à Frýdek-Místek brûlant exclusivement des sources renouvelables d énergie, qui sera mise en service à la fin de cette année, contribue au succès de notre programme ambitieux. J aimerais mettre l accent sur notre rubrique régulière «Nos clients», où nous vous présentons cette fois la société AQUA - STYL, client de la société AmpluServis, avec laquelle nous lie un partenariat de longue date et de qualité. Pour finir, nous apportons une information qui fera certainement plaisir, entre autres, aux fans de sport. Dans la rubrique «Responsabilité sociale», vous apprendrez que Dalkia a renouvelé sa confiance au club de hockey d Extraligue du HC VÍTKOVICE STEEL en prolongeant son contrat de sponsoring pour les cinq prochaines années. Je vous souhaite une agréable lecture et de passer de bonnes vacances d été, pleines de bons moments. Zdeněk Duba Président du directoire 03

4 služby pro zákazníky Elektřina pro vás Dalkia Commodities CZ patří k nejdéle působícím obchodníkům na trhu s elektřinou. Ke konkurenčním výhodám této společnosti patří flexibilita a individuální přístup ke každému zákazníkovi. Služby Dalkia Commodities CZ využívají mnohé podniky. Přidejte se k nim! Foto Archiv NPÚ Společnost Dalkia Commodities CZ je jedním z největších alternativních obchodníků s elektrickou energií v České republice. Objem dodané elektřiny konečným zákazníkům překročil v roce 2011 hodnotu 1,6 TWh. K zákazníkům Dalkia Commodities CZ paří jak velké průmyslové podniky jako je např. těžební firma OKD, tak další firmy s různou velikostí spotřeby a různorodým předmětem činnosti. Tato společnost dodává elektřinu mezi jinými i dopravním podnikům v Brně, Pardubicích, Ústí nad Labem a Opavě a díky elektřině z Dalkia Commodities CZ jsou v provozu zámky a hrady pod správou Národního památkového ústavu (Konopiště, Kynžvart, Šternberk, Lednice, Hradec nad Moravicí). Napájí továrny na výrobu výtahů (OTIS) či dílů pro automobily (Koyo Bearings ČR, Faurecia Interior Systems Bohemia, ASMO Czech) a bez elektřiny z Dalkia Commodities CZ by nebylo ani mražených výrobků z firmy NOWACO Czech Republic. Svým partnerům z řad odběratelů elektřiny tato společnost přináší profesionální zázemí a aktivní spolupráci při budování moderní energetiky. Vznik Regionu Východní Morava Dne 1. dubna došlo k organizační změně ve společnosti Dalkia Česká republika, jelikož vznikla nová interní jednotka Region Východní Morava namísto současné Divize Karviná. Touto změnou zanikla poslední divize a všechny aktivity skupiny Dalkia Česká republika budou zastřešeny čtyřmi regiony. K Regionu Severní Morava, Regionu Střední Morava a Regionu Čechy se tak nově připojuje Region Východní Morava (zkratka REVM), který kompletně zahrne aktivity stávající Divize Karviná. aktuality Franck Lacroix a Klaus Dieter Beck přestřihli pásku na dole ČSM Dne 8. března byla slavnostně uvedena do provozu nová turbína TG3, čímž společnost Dalkia Industry CZ završila dvouletou modernizaci energetiky na Dole ČSM. Nová turbína, jež vyrobí MWh elektrické energie za rok, je unikátní tím, že umožní tzv. trigenerační výrobu. Za účasti generálního ředitele společnosti OKD Klause Dietera Becka a generálního ředitele skupiny Dalkia Francka Lacroix byla slavnostně uvedena do provozu nová turbína TG3. Teplárna ČSM, která je součástí společnosti Dalkia Industry CZ, prošla v letech 2010 a 2011 rozsáhlou renovací v objemu 260 milionů korun. Zprovoznění turbíny umožní trigenerační výrobu, tedy výrobu tepla, elektřiny a stlačeného vzduchu v jednom procesu. Součástí renovačního projektu byla také modernizace elektrických rozvoden, výstavba nového hlavního transformátoru, modernizace tepelných rozvodů a instalace nových turbokompresorů, schopných díky svému výkonu 90 tisíc Nm 3 /h stlačeného vzduchu zajistit dodávky vzduchu pro obě důlní lokality Dolu ČSM. Dodávky stlačeného vzduchu v ročním objemu 1,68 miliardy m 3 řadí společnost Dalkia Industry CZ k nejvýznamnějším světovým výrobcům této komodity. Od modernizace si slibujeme efektivnější systém dodávek a jejich naprostou spolehlivost, přičemž prioritní je pro nás ještě vyšší bezpečnost horníků. Unikátní výroba tepla, elektřiny a stlačeného vzduchu navíc vede ke snížení emisí, což je dobrá zpráva pro obyvatele regionu, uvedl ředitel Dalkie Industry CZ Laurent Tupinier. První síť chladu v České republice Společnost Dalkia spustila první síť chladu v České republice. Již v roce 2008 byla Dalkia vybrána jako dodavatel tepla a chladu pro významný obchodní, kulturní a zábavní komplex Nová Karolina, a tak se rozhodla zavést nové, vysoce účinné řešení pro zajištění klimatizace objektů tohoto centra: síť chladu. Při příležitosti otevření nového obchodně-kulturního centra Nová Karolina v Ostravě spustila společnost Dalkia první síť chladu v České republice. Tento unikátní systém umožňuje vyrábět chlad z jednoho centrálního zdroje a následně jej distribuovat formou studené vody o teplotě 6 C do jednotlivých objektů nového komplexu. Zmíněné řešení poskytuje na jedné straně větší míru využití komerčních prostor díky odbourání jednotlivých klimatizačních jednotek v objektech a na straně druhé lepší využití energetické účinnosti v porovnání s individuálními systémy klimatizace. Předpokládá se, že roční objem dodávek chladu pro celkovou plochu přesahující 100 tisíc m 2 dosáhne 14 tisíc MWh v první etapě. Unikátní dálková síť chladu v Nové Karolině je prvním takovýmto počinem svého druhu v celé České republice. Tento projekt je pro nás ideální příležitostí prokázat naše odborné znalosti a zároveň jsme hrdí na to, že tímto ekologicky šetrným projektem přispíváme k modernizaci a rozvoji města Ostravy, zdůraznil country manažer skupiny Dalkia v České republice Laurent Barrieux. Vedle sítě chladu je nový komplex napojen také na náš systém dálkového zásobování teplem a ve fázi jeho dokončení se předpokládá celkový roční objem dodávek tepla ve výši 194 TJ. Inovativní řešení navržené Dalkií nabízí rozšíření sítě chladu pro další ostravské klienty a díky tomu se tato čtvrť stane vzorem udržitelného rozvoje. 04

5 actualités Franck Lacroix et Klaus Dieter Beck ont coupé le ruban dans la mine ČSM Le 8 mars dernier, la nouvelle turbine TG3 a été mise en service, la société Dalkia Industry CZ achevant ainsi deux années de modernisation des installations énergétiques dans la mine ČSM. Cette nouvelle turbine, qui produit MWh d énergie électrique par an, est unique par le fait qu elle appartient à un ensemble de production en trigénération. C est en la présence du directeur général de la société OKD, Klaus Dieter Beck, et du directeur général du groupe Dalkia, Franck Lacroix, que la nouvelle turbine TG3 a été inaugurée. La centrale thermique ČSM, qui fait partie de la société Dalkia Industry CZ, a subi dans les années 2010 et 2011 de gros travaux de rénovation pour un montant de 260 millions de couronnes. La mise en service de cette turbine permettra un fonctionnement en trigénération, c est-à-dire une production de chaleur, d électricité et d air comprimé dans un seul process. La modernisation des postes de distribution électriques, la construction d un nouveau transformateur central, la modernisation des réseaux thermiques et l installation de nouveaux turbocompresseurs (capables, grâce à un débit de Nm 3 /h d air comprimé, d assurer des livraisons d air pour les deux sites miniers de la mine ČSM) ont également fait partie du projet de rénovation. «Grâce à cette modernisation, nous disposons d un système de fourniture plus efficace et absolument fiable, notre priorité étant de toujours améliorer la sécurité des mineurs. En outre, ce mode unique de production de chaleur, d électricité et d air comprimé permet de réduire nos émissions, ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la région», a indiqué le directeur de Dalkia Industry CZ, Laurent Tupinier. Le premier réseau de froid en RT La société Dalkia a mis en service le premier réseau de froid en République tchèque. Dès 2008, Dalkia a été choisi pour être le fournisseur de chaleur et de froid de l important complexe commercial, culturel et de loisirs Nová Karolina d Ostrava, et a décidé de mettre en place une solution nouvelle, hautement efficace pour la prise en charge de la climatisation des bâtiments de ce centre : un réseau de froid. A l occasion de l ouverture du nouveau centre commercial et culturel Nová Karolina à Ostrava, la société Dalkia a mis en service le premier réseau de froid de République tchèque. Ce système unique permet de produire du froid à partir d une seule source centrale et, par la suite, de le distribuer sous forme d eau glacée à une température de 6 C dans chaque bâtiment du nouveau complexe. La solution indiquée permet, d une part, de mieux utiliser les espaces commerciaux grâce à l élimination des unités de climatisation individuelles dans les bâtiments et, d autre part, d accroître l efficacité énergétique en comparaison avec les systèmes individuels de climatisation. Il est prévu que le volume annuel des livraisons de froid pour une surface totale dépassant m 2 atteindra MWh dans la première étape. «Ce réseau unique de distribution de froid à distance mis en service à Nová Karolina est la première réalisation de ce type en République tchèque. Ce projet est, pour nous, une occasion idéale de montrer notre savoir-faire technique. Nous sommes également fiers de contribuer, par le biais de ce projet respectueux de l environnement, à la modernisation et au développement de la ville d Ostrava», a souligné le directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux. Outre le réseau de froid, le nouveau complexe est également raccordé à notre réseau de chaleur. Il est prévu, dans sa phase d achèvement, un volume annuel global de livraisons de chaleur de 194 TJ. La solution innovante conçue par Dalkia offre une extension du réseau de froid pour d autres clients d Ostrava, ce quartier devenant, grâce à cela, un exemple de développement durable. services pour les clients De l électricité pour vous Dalkia Commodities CZ fait partie des vendeurs les plus actifs sur le marché de l électricité. La flexibilité et l approche individuelle envers chaque client sont les principaux avantages concurrentiels de cette société. De nombreuses entreprises utilisent les services de Dalkia Commodities CZ. Rejoignez-les! La société Dalkia Commodities CZ est l un des plus grands traders alternatifs d énergie électrique en République tchèque. Le volume d électricité fournie aux clients finaux a dépassé, en 2011, 1,6 TWh. Font partie des clients de Dalkia Commodities CZ des grands établissements industriels, tels que la société minière OKD, mais aussi des sociétés de diverses tailles de consommation et d objets sociaux variés. Cette filiale de Dalkia fournit de l électricité également aux sociétés de transports de Brno, Pardubice, Ústí nad Labem et Opava, entre autres; et c est grâce à son électricité que sont ouverts les châteaux forts et les châteaux sous la gestion de l Institut national des monuments (Konopiště, Kynžvart, Šternberk, Lednice, Hradec nad Moravicí). La société alimente aussi les usines de production d ascenseurs (OTIS) et de pièces pour automobiles (Koyo Bearings ČR, Faurecia Interior Systems Bohemia, ASMO Czech). Et sans l électricité de Dalkia Commodities CZ, les produits surgelés de NOWACO Czech Republic n existeraient pas eux aussi. Cette société apporte ainsi à ses partenaires - acheteurs d électricité un savoir-faire professionnel et une collaboration active dans l édification d une énergétique moderne. Foto Archiv OKK Koksovny L émergence de la Région Moravie de l Est Le 1 er avril, un changement est intervenu dans l organisation de Dalkia en République tchèque. En effet, une nouvelle entité interne, la Région Moravie de l Est, remplace dorénavant l ancienne Division de Karviná. Suite à ce changement de structure organisationnelle, la dernière division a disparu et toutes les activités déployées par le groupe Dalkia en République tchèque seront dorénavant régies par quatre Régions. La Région Moravie de l Est (REVM) complétera ainsi les régions existantes, à savoir les Régions Moravie du Nord, Moravie centrale et Bohême, et couvrira l ensemble des activités déployées jusqu alors par la Division de Karviná. 05

6 integrovaný systém řízení Úspěšná recertifikace Společnost Dalkia nabízí svým klientům smlouvy šité na míru a snaží se vyhovět i velmi specifickým požadavkům svých zákazníků. Jedním z klientů, jež mají vysoké nároky na kvalitu poskytovaných služeb je i společnost ADM (bývalá Setuza), která požaduje, aby pára od Dalkie splňovala košer pravidla. Společnost ADM, největší výrobce rostlinných olejů na světě, usilovala v minulosti o to, aby její produkty získaly košer certifikát, což je osvědčení, které garantuje dodržení přísných požadavků na čistotu jídla židovské kuchyně. Toto osvědčení se netýká jen potravin samotných, ale také výrobního procesu a technologií. Podmínkou proto bylo, aby košer certifikát obdržela i společnost Dalkia, která ADM dodává páru z Teplárny Olomouc. To se podařilo již v roce 2010, avšak certifikát, jenž uděluje ortodoxní kašrutová rada Maharal se sídlem v Praze, má platnost pouze jeden rok. Abychom mohli páru pro tuto společnost dodávat i nadále, museli jsme košer certifikát po roce opět obnovit. Do páry vyráběné v Teplárně Olomouc jsme za tímto účelem vstřikovali na vstupu do ADM chemickou kapalinu pro její alkalizaci. Díky tomu se nám podařilo splnit požadavek zákazníka a již potřetí proběhla úspěšná recertifikace, objasnil ředitel Regionu Střední Morava Jan Myšík. aktuality Dobrá zpráva pro obyvatele Frýdku-Místku V areálu Teplárny Frýdek-Místek společnosti Dalkia Česká republika byla 21. února tohoto roku zahájena výstavba nové bioelektrárny. Realizátorem projektu je společnost EnergoFuture, s níž Dalkia uzavřela v minulém roce dlouhodobou smlouvu na provozování bioelektrárny s kogenerační výrobou tepla. Nový ekologický zdroj energie s tepelným výkonem 18 MWt a elektrickým výkonem 5,5 MWe bude spalovat dřevní štěpku v objemu 78 tisíc tun za rok. Roční objem elektrické energie se bude pohybovat kolem 36 GWh, což pro ilustraci představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku a roční objem vyrobeného tepla dosáhne cca 330 TJ a umožní nahradit třicet procent celkových dodávek tepla ze stávající teplárny a tím zajistit ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 tisíc domácností ve městě. Díky nové bioelektrárně dojde ke snížení emisí na Teplárně Frýdek-Místek a k úspoře 18 tisíc tun černého uhlí, což představuje o 340 vagonů ročně méně oproti současnému stavu. Ukončení výstavby biokotle a zahájení jeho provozu je plánováno na prosinec roku Projekt je příkladem nového způsobu spolupráce mezi Dalkií a soukromým investorem, který výstavbu financuje. Dalkia díky němu získá pro odběratele ve městě Frýdek-Místek nový ekologický zdroj tepla, který nahradí třicet procent celkových dodávek ze stávající teplárny, dodává obchodní ředitel Christophe Lanneluc. Dalkia získala ocenění Projekt roku 3. místo v anketě Projekt desetiletí Součástí letošních Teplárenských dnů bylo i vyhlášení výsledků ankety Projekt desetiletí. Společnost Dalkia Česká republika se umístila na 3. místě se svým projektem Využití biomasy pro výrobu tepla a elektřiny v Krnově, Novém Jičíně a Olomouci v kategorii, v níž hlasovala veřejnost. Pro tuto anketu bylo vybráno 10 nejlepších projektů, které v uplynulých deseti letech nejvíce přispěly ke zlepšování ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo úspoře paliva. Anketa probíhala ve třech kategoriích: hlasování novinářů, veřejnosti a energetiků. Děkujeme všem, kteří nás podpořili svým hlasem. Hlavní město Praha hostilo v dubnu Teplárenské dny ročníku nejvýznamnější akce svého druhu u nás se zúčastnila řada odborníků na energetiku, kteří v rámci konference přednášeli o novinkách, aktuálních problémech a budoucnosti českého teplárenství. Součástí Teplárenských dnů byl i veletrh, kde společnost Dalkia, prezentovala klientům, obchodním partnerům, dodavatelům i široké veřejnosti své aktivity. V rámci uvítacího ceremoniálu byly oceněny tři projekty a mezi nimi i projekt Dalkie Energetické využití koksárenského plynu v Ostravě, který získal ocenění Projekt roku 2011 v soustavách zásobování teplem a chladem za významné snížení emisí znečišťujících látek (zejména skleníkových plynů a prachu). Dalkia se každoročně zapojuje a navrhuje projekty, které jsou z teplárenského hlediska zajímavé. Jsem rád, že kreativita a přínos našich zaměstnanců jsou oceněny i takovýmto způsobem a jako člen Výkonné rady Teplárenského sdružení mohu říci, že Dalkia patří k velmi aktivním hráčům se spoustou inovativních řešení na poli energetiky, dodal Zdeněk Duba, předseda představenstva. 06

7 actualités Une bonne nouvelle pour les habitants de Frýdek-Místek systeme de management intégré Renouvellement de la certification La construction d une nouvelle centrale électrique bio a débuté le 21 février sur le site de la centrale de Frýdek-Místek, appartenant à la société Dalkia Česká republika. Ce projet est réalisé par la société EnergoFuture, avec laquelle Dalkia a conclu l année dernière un contrat à long terme pour l exploitation d une centrale électrique bio avec production de chaleur en cogénération. La nouvelle installation verte, d une puissance thermique de 18 MWt et d une puissance électrique de 5,5 MWe, brûlera tonnes de copeaux de bois par an. La production annuelle d énergie électrique sera de l ordre de 36 GWh ce qui, pour illustration, dépasse la consommation électrique de tous les foyers de Frýdek- Místek sur une durée de six mois. Le volume annuel de chaleur produite atteindra environ 330 TJ et permettra de remplacer 30 % des livraisons globales de chaleur issues de la centrale thermique existante et d assurer de la sorte un confort thermique plus écologique pour foyers en ville. Dans le même temps, les émissions de la centrale thermique de Frýdek-Místek diminueront et tonnes de houille seront économisées, soit 340 wagons par an. L achèvement des travaux et la mise en service de la chaudière bio sont prévus pour décembre «Ce projet est un exemple d un nouveau modèle de coopération entre Dalkia et un investisseur privé, qui finance cette construction. Grâce à ce projet, Dalkia disposera d une nouvelle source écologique de chaleur pour ses clients de la ville de Frýdek-Místek, qui permettra de remplacer 30 % des fournitures totales de la centrale actuelle», ajoute Christophe Lanneluc, directeur commercial de Dalkia en République tchèque. Dalkia obtient le prix «Projet de l année» C est dans la capitale, Prague, que se sont tenues en avril les Journées de la chauffe De nombreux spécialistes en énergétique qui, dans le cadre d une conférence, ont discouru sur les nouveautés, problèmes actuels et avenir de l industrie tchèque de la chauffe, ont pris part à la 18 ème édition de cet événement important. Un salon, où la société Dalkia a présenté ses activités à ses clients, partenaires commerciaux, fournisseurs et au grand public, a aussi fait partie de ces Journées. Dans le cadre du cérémonial d accueil, trois projets ont été récompensés, parmi lesquels le projet de Dalkia «Utilisation énergétique du gaz de cokerie à Ostrava», qui a reçu le prix «Projet de l année 2011 dans les systèmes d approvisionnement en chaleur et en froid» pour la réduction considérable d émissions de substances polluantes (avant tout les gaz à effet de serre et la poussière). «Dalkia propose chaque année des projets intéressants du point de vue de l industrie de la chauffe. Je suis content que la créativité et l apport de nos employés soient récompensés de cette façon. En tant que membre du Conseil exécutif de l Association de la chauffe, je peux dire que Dalkia fait partie des acteurs très actifs, avec de nombreuses solutions innovantes dans le domaine de l énergétique», a ajouté Zdeněk Duba, président du directoire. La société Dalkia propose des contrats sur mesure et tâche de répondre aux exigences très strictes et spécifiques de ses clients. Un des clients les plus exigeants quant à la qualité des prestations dispensées est la société ADM (ancienne Setuza) qui demande que la vapeur livrée par Dalkia soit conforme aux règles kasher. ADM, le plus grand producteur d huiles végétales à l échelle mondiale, a déployé tous ses efforts pour que ses produits soient certifiés kasher; le certificat casher garantit le respect des normes éthiques strictes applicables à la cuisine juive. Ce certificat ne concerne pas seulement les produits alimentaires, il inclut aussi le process industriel, les méthodes et les règles d art applicables. Son obtention a été conditionnée par la certification casher de Dalkia qui approvisionne ADM en vapeur depuis la centrale Teplárna Olomouc. «Nous sommes parvenus à obtenir notre certificat casher en 2010, néanmoins le certificat délivré par le conseil orthodoxe cacherout Maharal de Prague n est valable qu un an. Pour pouvoir continuer à leur livrer de la vapeur, nous avons dû renouveler ce certificat au bout d un an. Pour nous conformer à la demande du client, nous avons fait injecter un liquide chimique dans la vapeur acheminée vers ADM pour la rendre alcaline. Grâce à cette opération, nous avons réussi à respecter les exigences du client et avons renouvelé la certification pour la troisième fois consécutive», indique Jan Myšík, directeur de la Région Moravie centrale de Dalkia Česká republika. 3 ème place dans l enquête «Projet de la décennie» La publication des résultats de l enquête «Projet de la décennie» a aussi fait partie des Journées de la chauffe cette année. La société Dalkia Česká republika a pris la 3 ème place avec son projet «Utilisation de la biomasse pour la production de chaleur et d électricité à Krnov, Nový Jičín et Olomouc» dans la catégorie dans laquelle a voté le public. Les 10 meilleurs projets qui ont contribué le plus, ces dix dernières années, à l amélioration de l air dans nos villes, à l utilisation des sources renouvelables d énergie ou aux économies de combustible, ont été choisis pour cette enquête. Celle-ci s est déroulée dans trois catégories : vote des journalistes, du public et des énergéticiens. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus par leur vote. 07

8 aktuality Výroba alternativní energie ze zbytkového odpadu Zajímavá exkurze v Elektrárně Třebovice V roce 2011 zařízení provozovaná společností Veolia Environmentální servis jen v lokalitě Paříž energetickým využitím odpadu pokryla spotřebu elektrické energie pro 350 tisíc obyvatel, čímž přispěla k energetické nezávislosti pařížského regionu. Získávání energie spalováním odpadu je ve Francii běžnou záležitostí a probíhá zpravidla při teplotách nad 850 C. Energii, která se takto uvolňuje, využívají kotle a vyrobená pára je přeměněna na elektřinu a teplo. V loňském roce jedenáct zařízení společnosti Veolia Environmentální servis v lokalitě Paříž pokrylo spotřebu elektrické energie pro 350 tisíc obyvatel. Energie je získávána ze skládek odpadu, kdy přirozeným procesem rozkladu odpadu spontánně vzniká bioplyn. Společnost Veolia Environmentální servis tento plyn zachycuje přímo u zdroje a jeho množství reguluje pomocí patentované technologie, kterou vyvinula ve svém výzkumném středisku. Jelikož má bioplyn vysokou výhřevnost, následně se přeměňuje na energii. Vedle toho palivo pohání přibližně deset lehkých vozidel a vozů na svoz komunálního odpadu s motory na stlačený zemní plyn. Postupy přeměny odpadu na energii, které vyvíjí společnost Veolia Environmentální servis, jsou v souladu s rámcovými cíli Evropské unie, k nimž patří dosažení 23% podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu EU do roku Soutěž Prahy 13 má vítěze Městská část Praha 13 a společnosti Dalkia a ENESA vyhlásily v září 2011 soutěž jako doprovodnou akci projektu Odpovědné školy Prahy 13, jehož předmětem bylo zlepšení tepelně izolačních vlastností budov a modernizace energetických systémů. V kolektivní kategorii se na 1. místě umístila Fakultní základní škola Mezi Školami, která vyhrála příspěvek Kč na školní výlet pro žáky - členy energetických hlídek. Cílem soutěže bylo zapojit žáky do řízení energetického provozu školy, aby mohli rozvíjet teoretické znalosti z výuky, získat správné návyky a přispět ke snížení provozních nákladů škol s vědomím, že pomáhají k ochraně životního prostředí. Den pro kotle přinesl nové podněty Elektrárna Třebovice v Ostravě, kterou vlastní a provozuje společnost Dalkia Česká republika, umožňuje v případě zájmu exkurze studentům středních či vysokých škol, kteří touto cestou mohou zjistit, jak se vyrábí teplo a elektřina. V průměru dvakrát měsíčně navštíví Elektrárnu Třebovice studenti, aby využili jedinečné příležitosti prohlédnout si provoz závodu. Studenty zpravidla zajímá, jak to vypadá v areálu elektrárny, jak a kde se vyrábí teplo a elektřina. Průvodci z řad zaměstnanců nejprve seznamují studenty u makety areálu elektrárny s procesem výroby tepla a elektřiny a poté následuje vlastní pochůzka provozním areálem - zauhlováním, kotelnou, strojovnou a elektroprovozem. Součástí pochůzky je také návštěva velínů, kde se celý proces výroby řídí. Studenti z Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO se například nejvíce dotazovali na princip fungování nového ekologického zařízení na odsíření a denitrifikaci spalin na kotlích K13 a K14, díky němuž produkce emisí oxidu síry a oxidu dusíku z Elektrárny Třebovice klesla o 15 % oproti stanoveným emisním stropům. Jeden ze studentů, budoucí environmentální manažer Jakub Jež, zhodnotil návštěvu Elektrárny Třebovice slovy: Exkurze je přínosná tím, že můžete vidět na vlastní oči, jak jednotlivá zařízení pracují a spojit si tak teorii s praxí. Tato možnost, kdy si můžete prohlédnout to, o čem zpravidla jen čtete, má z praktického hlediska velký význam a já sám získané znalosti určitě uplatním u zkoušky. Společnost AmpluServis pořádala již tradičně v březnu další ročník semináře Den pro kotle, jehož hlavním cílem byla výměna zkušeností a informace o novinkách souvisejících s provozem a údržbou kotlů. Stejně jako v minulých letech seminář Den pro kotle představil nejnovější poznatky v oblasti provozu a údržby tepelně energetických zařízení, především kotlů. V pořadí již třetí ročník byl pořádán společností AmpluServis a úvodní slovo patřilo Františku Švrčkovi, náměstkovi generálního ředitele pro strategii výroby. Ten ve svém vystoupení upozornil především na stále tvrdší podnikatelské prostředí v energetice: Konkurence nás nutí, abychom pracovali s daleko kratšími termíny a nižšími cenami. Do celého procesu navíc vstupuje Ev- 08 ropská unie s novými direktivami a dotacemi, které se týkají především průmyslových emisí, úspor energie a CO 2. S tím je samozřejmě spojeno mnohem více práce a také projekty bývají složitější. To vše nás motivuje k inovacím a k uplatňování nových postupů a řešení. Odborná problematika semináře byla zaměřena i na diagnostické metody a zkušenosti s využíváním biomasy. Seminář byl rozdělen do tří bloků, na nichž zaznělo 16 odborných referátů. Velmi přínosné byly příspěvky Romana Válečka ze společnosti I.T.I. a prezentované referáty za Dalkii od Petra Botlíka a Kamila Vrbky, které byly založeny na vlastních zkušenostech při řešení problémů z energetické praxe. Den pro kotle také výborně posloužil k široké výměně názorů nad aktuálními problémy a perspektivami v energetice.

9 actualités À la découverte de la centrale Elektrárna Třebovice La centrale de Třebovice à Ostrava, que possède et exploite la société Dalkia Česká republika, ouvre ses portes aux étudiants des enseignements secondaire et supérieur pour une visite guidée qui leur permet de découvrir le processus de production de chaleur et d électricité. Deux fois par mois en moyenne, des étudiants visitent la centrale de Třebovice et profitent ainsi d une occasion unique de découvrir son fonctionnement. Ces étudiants sont en général curieux de savoir à quoi ressemble le site de la centrale, et comment et où sont produites la chaleur et l électricité. Les guides, qui sont des employés de la centrale, familiarisent tout d abord les étudiants avec le processus de production de chaleur et d électricité à l aide d une maquette du site. Cette introduction est suivie de la visite du site d exploitation grandeur nature alimentation en charbon, chaufferie, salle des machines et installations électriques. La visite inclut aussi les postes de commande à partir desquels est géré tout le processus de production. Les étudiants de la faculté de géologie minière de la Haute école des mines Université technique d Ostrava se sont surtout intéressés au principe de fonctionnement du nouveau dispositif écologique de désulfuration et dénitrification des résidus de combustion sur les chaudières K13 et K14, grâce auquel les émissions d oxyde de soufre et d oxyde d azote de la centrale ont baissé de 15 % par rapport aux plafonds d émissions fixés. L un des étudiants et futur manager environnemental, Jakub Jež, a ainsi dressé le bilan de sa visite : «La visite guidée est un plus dans la mesure où vous pouvez voir de vos propres yeux comment fonctionnent les différentes installations et confronter ainsi la théorie à la pratique. Cette possibilité de voir en vrai ce que vous ne rencontrez d ordinaire que dans les livres a une très grande signification sur le plan pratique et personnellement je réutiliserais sûrement ces connaissances acquises lors des examens.» La Journée des chaudières a apporté de nouvelles suggestions La société AmpluServis a organisé, en mars, une nouvelle édition du séminaire Journée des chaudières, dont le but principal a été l échange d expériences et d informations sur les nouveautés liées à l exploitation et à l entretien des chaudières. Comme les années passées, le séminaire Journée des chaudières a présenté les connaissances les plus récentes en matière d exploitation et d entretien des installations énergétiques et thermiques, avant tout des chaudières. La troisième édition a été organisée par la société AmpluServis et le discours préliminaire a été prononcé par František Švrček, vice-directeur général pour la stratégie de production : «La concurrence nous force à travailler avec des délais bien plus courts et des prix moins élevés. De plus, l Union européenne entre dans l ensemble du processus avec de nouvelles directives et subventions, qui concernent surtout les émissions industrielles, les économies d énergie et le CO 2. Bien entendu, bien plus de travail est lié à cela et les projets sont également plus complexes. Tout cela nous motive à innover et à appliquer de nouvelles procédures et solutions.» Le séminaire a été divisé en trois blocs, 16 spécialistes y ayant pris la parole. Les contributions de Roman Váleček, pour la société I.T.I., et les exposés présentés pour Dalkia par Petr Botlík et Kamil Vrbka, fondés sur des expériences lors de la résolution de problèmes issus de la pratique énergétique, ont été d un grand apport. La Journée des chaudières a servi également de manière parfaite à un large échange d opinions sur les problèmes actuels et perspectives dans l énergétique. La production d énergie à partir de déchets En 2011, rien qu en Île-de-France, les installations exploitées par Veolia Propreté valorisant les déchets résiduels ont couvert les besoins en électricité de habitants et ont ainsi contribué à l indépendance énergétique de la région parisienne. La production des énergies par incinération des déchets est une pratique courante en France. Elle se déroule, en règle générale, à des températures supérieures à 850 C. Dans un premier temps, l énergie libérée par la combustion des déchets alimente des chaudières. Puis, la vapeur produite par ces chaudières est transformée en énergie électrique et/ou thermique. L année dernière, les 11 installations exploitées par Veolia Propreté Île-de-France ont couvert les besoins en énergie électrique de habitants. L énergie est obtenue à partir de décharges où la fermentation naturelle des déchets enfouis génère spontanément du biogaz. Veolia Propreté capte ce gaz à la source et en régule le débit au moyen d une technologie brevetée, développée par son centre de recherche. Etant donné le pouvoir calorifique élevé du biogaz, il est par la suite converti en énergie. Par ailleurs, ce carburant est utilisé par une dizaine de véhicules légers et de bennes à ordures ménagères disposant de moteurs GNL. Les process industriels de transformation des déchets en énergie développés par Veolia Propreté cadre avec les objectifs de l Union européenne, qui fixent, entre autres, une part de 23 % de sources d énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à l horizon Le concours de Prague 13 a ses vainqueurs Le district municipal de Prague 13 et les sociétés Dalkia et ENESA ont lancé, en septembre 2011, un concours pour accompagner le projet «Ecoles responsables de Prague 13», dont l objet était l amélioration de l isolation thermique des bâtiments et la modernisation des systèmes énergétiques. Dans la catégorie collective, la 1 ère place a été obtenue par l école primaire Mezi Školami, qui a remporté une contribution de CZK. Cette somme permettra aux écoliers, membres des veilles énergétiques, de partir en voyage d été. L objectif du concours était d associer les élèves à la gestion de l exploitation énergétique de leur école et contribuer à la diminution des coûts d exploitation des écoles, tout en sachant qu ils aident à la protection de l environnement. 09

10 aktuality 60 let Teplárny Olomouc Významné jubileum si letos připomíná olomoucká teplárna: od jejího vzniku uplynulo již šedesát let! Co důležitého se v souvislosti s touto společností odehrálo v minulosti a jakou úlohu sehrává dnes? Historie teplárny v Olomouci, konkrétně příprava její výstavby, sahá do roku Vlastní provoz teplárny se pak datuje k prosinci roku 1951, kdy byl poprvé zapálen kotel K1 a o osm let později byla spuštěna první parní turbína TG1. Od konce 50. let byly postupně uvedeny do provozu další tři kotle tak, aby byly výkonnostně pokryty rostoucí tepelné potřeby města. Zejména v zimním a přechodovém období pomáhají teplárně ještě čtyři olejové kotle ze Špičkové výtopny Olomouc, z nichž dva mohou spalovat i zemní plyn. Výrobu elektrické energie dnes zajišťují dvě parní turbíny o celkovém výkonu 49 MWe, které jsou navíc schopny poskytovat celou škálu podpůrných služeb pro Českou přenosovou soustavu. Na přelomu tisíciletí prošla teplárna i tepelné sítě rozsáhlou modernizací, v jejímž rámci byl zprovozněn kotel s fluidním spalováním, který umožňuje spalovat široký sortiment paliv včetně biomasy. Zatím posledním krokem byla výstavba nové protitlaké turbíny TG4 v roce Teplárně Olomouc se podařilo získat důvěru vedení Fakultní nemocnice Olomouc, kde provozuje tepelné hospodářství s mnoha náročnými technologiemi specifickými pro zdravotnictví. Dalšími klienty Teplárny Olomouc jsou Olterm&TD Olomouc, který dodává teplo do více než 22 tisíc domácností, a řada průmyslových klientů, mezi něž patří ADM, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak či Leroy Somer. Vedle toho probíhá velmi dobrá spolupráce i s Univerzitou Palackého Olomouc, která je naším významným klientem v segmentu sektoru. Region Východní Morava zvládl náročný úkol Zaměstnanci nového Regionu Východní Morava (dříve Divize Karviná) zvládli velmi náročný úkol, který spočíval v přepojení horkovodu zajišťujícího dodávky tepla do města Karviná na nové potrubí uložené v mostní konstrukci. Detaily projektu nám přiblížil vedoucí Závodu Distribuce a služeb Dalibor Šafran. Přepojení horkovodu spojené s odstávkou veškerých dodávek tepla pro město Karviná bylo naplánováno na počátek listopadu 2011 z důvodu zachování bezpečí při tání sněhu a jarních deštích. Přepojení předcházela realizace přeložky horkovodu v celkové délce téměř 190 metrů v souvislosti s provedením protipovodňových opatření nového silničního mostu přes řeku Olši. Na základě dohody se společností Ředitelství silnic a dálnic v Ostravě bylo nové horkovodní potrubí uloženo po bocích mostu. Souběžně s jeho stavbou probíhaly i přípravné stavební práce k uložení přívodního a vratného potrubí propojky mezi stávajícím a novým horkovodem. Na základě projektu byl zrealizován nový objekt, ve kterém jsou umístěny nové sekční klapky, propojovací zkraty, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury. Realizaci zajistila společnost AmpluServis a Potrubí Seidler, provozní manipulace měli na starost operátoři Závodu Distribuce a služeb Regionu Východní Morava. Z časového hlediska byla plánovaná odstávka z důvodu přepojení horkovodu zkrácena na pouhých 28 hodin díky pečlivé přípravě a nepřetržitému a obětavému pracovnímu nasazení všech zúčastněných. Dalkia se představila studentům na veletrhu Kariéra PLUS 2012 Skupina Dalkia v České republice již tradičně oslovuje studenty a absolventy vysokých škol na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra PLUS, který se konal v březnu na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Pro studenty je to jedinečná příležitost seznámit se s potenciálními zaměstnavateli. Dalkia, o jejíž nabídku je vždy velký zájem, touto cestou prezentuje mladým lidem nejen možnost získat zaměstnání, ale i absolvovat odbornou stáž nebo zpracovat diplomovou či bakalářskou práci. 10

11 Les 60 ans de la centrale thermique d Olomouc Cette année, la centrale thermique d Olomouc fête un important anniversaire : les soixante ans de sa création! Que s est-il passé de marquant au cours de ces années et quel rôle cette société joue-telle aujourd hui? L histoire de la centrale thermique d Olomouc, concrètement la préparation de son édification, remonte à L exploitation même de la centrale thermique a débuté, quant à elle, en décembre 1951, lorsque fût allumée pour la première fois la chaudière K1 - la première turbine à vapeur TG1 ayant été lancée huit ans plus tard. A partir de la fin des années 50 furent peu à peu mises en service trois autres chaudières, de façon à ce qu elles couvrent, par leur puissance, les besoins thermiques La Région Moravie de l Est a parfaitement maîtrisé une tâche difficile La Région Moravie de l Est (auparavant appelée Division de Karviná) a modifié le transport de l eau chaude assurant les livraisons de chaleur de la ville de Karviná par la réalisation d une nouvelle conduite intégrée dans la structure d un pont. Le directeur de l établissement Distribution et services, Dalibor Šafran, nous a renseignés sur les détails de ce projet. «La permutation de la conduite d eau chaude, qui a nécessité l arrêt de toutes les livraisons de chaleur de la ville de Karviná, a été prévue début novembre dernier dans le but de préserver la sécurité lors de la fonte des neiges et des pluies de printemps. Cette opération a été précédée par la réalisation d une dérivation de la conduite d eau chaude, d une longueur totale de 190 mètres, en liaison avec la réalisation de mesures anti-inondations du nouveau pont autoroutier passant sur la rivière Olše. Sur la base d un accord avec la société Ředitelství silnic a dálnic basée à Ostrava, cette nouvelle conduite d eau chaude a été logée sur les côtés du pont. Parallèlement à son édification, se sont déroulés des travaux préparatoires de construction pour le logement de la tuyauterie d alimentation et de retour du raccordement entre la conduite d eau chaude existante et la nouvelle. Sur la base du projet a été réalisé un nouvel édifice dans lequel sont placés les nouvelles vannes de sectionnement, les by-pass, les robinetteries de vidange et de purge. La réalisation a été assurée par les sociétés AmpluServis et Potrubí Seidler, et la manipulation de service a été prise en charge par les opérateurs de l établissement Distribution et services de la Région Moravie de l Est. L arrêt prévu pour cette opération a été réduit à seulement 28 heures grâce à une préparation soigneuse et à l engagement professionnel permanent de tous les participants à cette opération.» croissants de la ville. Les quatre chaudières à huile de l installation de pointe de la Centrale de chauffage d Olomouc, dont deux peuvent également brûler du gaz naturel, aident la centrale thermique, surtout en période hivernale et transitoire. De nos jours, deux turbines à vapeur d une puissance totale de 49 MWe, qui peuvent de plus fournir toute une gamme de services de soutien pour le Système de distribution tchèque, assurent la production d énergie électrique. A la fin des années 90, la centrale thermique et les réseaux thermiques ont subi une vaste modernisation, dans le cadre de laquelle a été mise en service une chaudière à combustion fluide, permettant de brûler une large gamme de combustibles, y compris la biomasse. La dernière étape a été actualités l édification de la nouvelle turbine à contrepression TG4 en La centrale thermique d Olomouc est parvenue à obtenir la confiance de la direction du Centre hospitalier universitaire d Olomouc en exploitant ses équipements thermiques avec de nombreuses technologies complexes, spécifiques au domaine de la Santé. Olterm&TD Olomouc fournit, à plus que logements, de la chaleur issue de la centrale thermique d Olomouc et de nombreux clients industriels de cette centrale, parmi lesquels ADM, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak ou encore Leroy Somer. En outre, nous avons une excellente coopération avec l Université Palacký d Olomouc qui compte parmi nos principaux clients dans ce segment du secteur. Dalkia présent au salon Kariéra PLUS 2012 Comme de coutume, le groupe Dalkia en République tchèque s est adressé aux étudiants et jeunes diplômés de l enseignement supérieur dans le cadre du salon des opportunités de carrière Kariéra PLUS, qui s est déroulé en mars à la Haute école minière Université technique d Ostrava. Pour les étudiants, c est une occasion unique de découvrir des employeurs potentiels. Dalkia, dont l offre suscite toujours beaucoup d intérêt, présente ainsi aux jeunes la possibilité d obtenir un emploi ou un stage professionnel, mais aussi d élaborer leur mémoire de licence ou de master. 11

12 naši klienti Společnost AQUA STYL je dlouhodobým klientem AmpluServisu Společnost AQUA STYL z Prostějova patří k dlouholetým partnerům Dalkie a je váženým klientem AmpluServisu. Hmatatelný důkaz úspěšné spolupráce mezi těmito společnostmi - historické, ale stále funkční čerpadlo, které po desítky let bezchybně pracovalo na Teplárně Přívoz - zdobí vchod sídla. Nejen o této technické kuriozitě, ale především o dlouhodobé spolupráci mezi zmíněnými společnostmi jsme hovořili s ředitelem společnosti AQUA STYL Zdeňkem Krejčím. Mohl byste nám krátce představit vaši společnost? Společnost AQUA STYL byla založena v roce Svou činnost zaměřujeme především na investice v energetice a ve vodním hospodářství. Jde samozřejmě hlavně o čerpací techniku a dopravu médií od čisté vody z čerpacích stanic až po odpadní vody z domácností. V oblasti energetiky dodáváme do elektráren a tepláren napájecí, oběhová a kondenzátní čerpadla a také zajišťujeme následný servis a odbornou pomoc. Energetika je tedy velmi důležitým segmentem naší činnosti. Působí společnost AQUA STYL i na mezinárodních trzích? Naše společnost úzce spolupracuje s nadnárodním výrobcem čerpadel, společností KSB. Jsme jedním z významných partnerů KSB Česká republika a tak provádíme v zahraničí montáž a servis jejich čerpadel nebo pracujeme na celých investičních celcích. Naši zaměstnanci tak již působili například ve Velké Británii a Rakousku, ale pracovali i v Rusku a všech ostatních postkomunistických zemích. Velké zakázky však získáváme především v České republice. V posledních letech se naše společnost snaží dosahovat ustálených obratů kolem 200 milionů korun. V současné době například se společností KSB Česká republika realizujeme výstavbu paroplynového zdroje Počerady, která má hodnotu 230 milionů korun. Spolupráce AQUA STYLu s Dalkií a AmpluServisem probíhá již řadu let. Mohl byste připomenout některé zajímavé společné projekty? Se společnostmi AmpluServis a Dalkia dlouhodobě spolupracujeme především při řešení náročných technických staveb a to zejména v oblasti dodávek čerpadel a s tím souvisejících technologií. V roce 2011 pro nás AmpluServis provedl montáž potrubních tras a armatur na zakázce v Teplárně Karviná - TČA. Také v letošním roce pro nás AmpluServis dodává a montuje potrubní rozvody a armatury na stavbě, tentokrát na zvyšovací stanici oběhové vody v Elektrárně Třebovice. Počátky spolupráce se společností Dalkia se však datují od devadesátých let minulého století, tedy prakticky od samotného prvopočátku vzniku naší společnosti a naše spolupráce pokračuje úspěšně dál. Společnost AQUA 12

13 nos clients La société AQUA STYL : un client de longue date d AmpluServis La société AQUA STYL de Prostějov fait partie des partenaires de longue date de Dalkia et est un client de poids d AmpluServis. Pour preuve palpable de la coopération fructueuse entre ces sociétés, nous pouvons mentionner la pompe historique - mais toujours fonctionnelle - qui, après des décennies de travail irréprochable à l usine de chauffe Teplárna Přívoz, trône désormais dans l entrée du siège de la société. Avec le directeur d AQUA STYL, Zdeněk Krejčí, nous avons discuté de cette curiosité technique et surtout de la longue coopération entre les sociétés en question. Pourriez-vous nous présenter brièvement votre société? «Le société AQUA STYL a été fondée en Son activité est orientée principalement vers les investissements dans les secteurs de l énergie et de l eau. Il s agit bien sûr surtout d équipements de pompage et du transport de fluides, de l eau propre des stations de pompage aux eaux usées des ménages. Dans le domaine de l énergie, nous fournissons aux centrales électriques et aux usines de chauffe des pompes d alimentation, de circulation et à condensat. Nous proposons aussi un service après-vente et une assistance technique. L énergie constitue donc une part très importante de notre activité.» La société AQUA STYL est-elle aussi présente sur les marchés internationaux? «Notre société collabore étroitement avec le fabricant de pompes international KSB. Nous sommes l un des principaux partenaires de KSB Česká republika et nous effectuons donc, à l étranger, le montage et la réparation de leurs pompes ou travaillons sur des lots d investissement entiers. Nos employés opèrent ainsi déjà en Grande-Bretagne et en Autriche, mais ils ont aussi travaillé en Russie et dans tous les autres pays postcommunistes. Toutefois, nous obtenons les gros marchés surtout en République tchèque. Ces dernières années, notre société essaie d atteindre un 13

14 naši klienti STYL považuje společnosti Dalkia a AmpluServis za své nejzajímavější a nejslušnější obchodní partnery. Můžeme se spolehnout, že vše na čem se dohodneme, její zaměstnanci beze zbytku dodrží. Za ta dlouhá léta jsme s Dalkií ani AmpluServisem nikdy neměli žádný spor a jsem si jist, že naše spolupráce vždy vedla k oboustranné spokojenosti a věříme, že jste se i vy přesvědčili o naší spolehlivosti. Jste držiteli nějakých významných certifikátů? Jsme samozřejmě plně certifikováni pro naši činnost. Certifikační společnost TÜV SÜD Czech nám v roce 2009 dokonce propůjčila certifikát výjimečnosti za používání systému řízení v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO a ČSN OHSAS pro obor návrh, výroba, montáž, provoz a servis technologických a investičních celků. Myslím, že by nám čtenáři neodpustili, kdybychom je ošidili o historii slavného čerpadla z Teplárny Přívoz, které dnes zdobí vstup do sídla vaší společnosti Čerpadlo vyrobené společností KSB jsme získali od Dalkie, když jsme pracovali na demontáži napájecí stanice v Teplárně Přívoz. Je to opravdu raritní a především velmi kvalitní výrobek. I když dnes slouží jen jako dekorace, může každý návštěvník vidět, že stále přečerpává vodu. Funguje tak prakticky bez poruchy už více než padesát let! PROFIL: Zdeněk Krejčí se narodil na Slovensku ve Vranově nad Topľou, ale prakticky celý svůj život prožil v Prostějově na Moravě. Zde také chodil na základní školu a později se vyučil strojním zámečníkem. Od školních let se aktivně věnoval sportu a za Železárny Prostějov hrál dokonce první národní ligu ve fotbalu. Po absolutoriu Střední průmyslové školy strojnické narukoval na základní vojenskou službu. Po vojně nastoupil do Sigmy Lutín a v roce 1991 se stal zakládajícím členem společnosti AQUA - STYL, kde již dva roky vykonává funkci ředitele. Společně se svou manželkou Alenou vychovávají dvě dcery šestnáctiletou studentku gymnázia Barboru a dvacetiletou vysokoškolačku Annu. 14

15 nos clients chiffre d affaires constant, proche des 200 millions de couronnes. À l heure actuelle, par exemple, nous réalisons avec la société KSB Česká republika la construction de la source à cycle combiné gaz/vapeur de Počerady d une valeur de 230 millions de couronnes.» AQUA STYL collabore avec Dalkia et AmpluServis depuis de nombreuses années déjà. Pourriez-vous nous rappeler certains projets communs intéressants? «Nous collaborons depuis longtemps avec les sociétés AmpluServis et Dalkia, surtout pour la conception de constructions techniques exigeantes et notamment dans le domaine des fournitures de pompes et de technologies connexes. En 2011, AmpluServis a procédé pour nous au montage de lignes de tuyauterie et de robinetterie sur commande à la centrale Teplárna Karviná - TČA. Cette année, AmpluServis fournit et monte également pour nous des systèmes de distribution et de la robinetterie sur un chantier, cette fois pour la station élévatrice d eau de circulation de la centrale Elektrárna Třebovice. Les débuts de la coopération avec la société Dalkia remontent cependant aux années 90, c est-à-dire pratiquement à la création de notre société. Jusqu ici, notre collaboration se poursuit avec succès. La société AQUA STYL considère les sociétés Dalkia et AmpluServis comme ses partenaires commerciaux les plus intéressants et les plus corrects. Nous pouvons nous fier à tout ce que nous convenons, car nous savons que leurs employés le respecteront pleinement. Depuis toutes ces années, nous n avons jamais eu de litige avec Dalkia ni AmpluServis. Je suis sûr que notre coopération a toujours conduit à la satisfaction des deux parties et nous sommes persuadés que vous vous êtes vous aussi convaincus de notre fiabilité.» Êtes-vous titulaires de certificats majeurs? «Nous sommes bien évidemment pleinement certifiés pour notre activité. En 2009, la société de certification TÜV SÜD Czech nous a même décerné le certificat d excellence pour l utilisation d un système de gestion en conformité avec les exigences ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO et ČSN OHSAS dans le domaine de la conception, de la fabrication, du montage, de l exploitation et du service de lots technologiques et d investissement.» Je pense que les lecteurs nous en voudraient si nous les privions de l histoire de la célèbre pompe de l usine de chauffe Teplárna Přívoz qui orne aujourd hui l entrée du siège de votre société «Nous avons obtenu cette pompe, fabriquée par la société KSB, de Dalkia lorsque nous travaillions au démontage de la station d alimentation de l usine de chauffe de Přívoz. C est réellement un produit rare et surtout de très bonne qualité. Même si elle ne sert plus aujourd hui que de décoration, tous les visiteurs peuvent voir qu elle pompe toujours de l eau. Elle fonctionne ainsi, presque sans défaillance, depuis plus de 50 ans!» PROFIL : Zdeněk Krejčí est né en Slovaquie, à Vranov nad Topľou, mais a vécu pratiquement toute sa vie à Prostějov en Moravie. C est d ailleurs là qu il a effectué sa scolarité avant de devenir ajusteurmécanicien. Depuis son enfance, il s est activement consacré au sport et a même joué en première ligue nationale de football avec Železárna Prostějov. Après avoir achevé ses études au Lycée industriel mécanique, il a effectué son service militaire, puis a été embauché à Sigma Lutín. En 1991, il est devenu membre fondateur de la société AQUA - STYL, où il occupe, depuis deux ans, le poste de directeur. Avec son épouse Alena, il élève deux filles, Barbora (16 ans, lycéenne) et Anna (20 ans, étudiante). 15

16 rozhovor Dalibor Madej hodnotí spolupráci se společností Dalkia jako jednu z nejlepších Jednou z největších událostí tohoto roku bylo otevření nového obchodního, kulturního a zábavního komplexu Nová Karolina v Ostravě, kde společnost Dalkia spustila první síť chladu v České republice. Ve slavnostní podvečer byl přítomen i náměstek primátora města Ostravy pro životní prostředí Dalibor Madej. Jak hodnotí spolupráci Dalkie s městem a na čem v současné době pracuje? To jsou jen některé z otázek, které zajímaly Modrého reportéra. V předvečer slavnostního otevření Nové Karoliny jste vystoupil v obleku kosmonauta. Jak jste se cítil? V podstatě šlo o ztvárnění vize budoucnosti Ostravy. Přistoupil jsem na tento nápad, protože do toho šel celý management. Já sám bych se neodvážil, i když ta myšlenka byla originální. Nebral jsem to jako dehonestující, ale pokud by se nepřidali i ostatní, sám bych do toho opravdu nešel. Dodavatelem tepla a chladu v areálu Nové Karoliny je společnost Dalkia Česká republika. Jak hodnotíte spolupráci města s Dalkií? Spolupráci se společností Dalkia hodnotím jako jednu z nejlepších. Já sám zastupuji město v Odborné pracovní komisi, která řeší komunikaci mezi městem a Dalkií a musím říci, že tato spolupráce byla vždy na dobré úrovni a naopak doufám, že management Dalkie je spokojen s iniciativami města. Jsem rád, že Ostrava má prvenství i v technické oblasti jakou je první síť chladu v České republice. Společnost Dalkia se prioritně zaměřuje na projekty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, ať už jde o snižování množství emisí či využívání biomasy namísto uhlí. Jak vnímáte tyto kroky? Až na výjimky si velké společnosti na území města po letech uvědomily, že jsou součástí Ostravy a jelikož podnikají na tomto území a zaměstnávají lidi, kteří zde bydlí, nemohou si dovolit jako v minulosti vypouštět do ovzduší, co se jim zlíbí. To v dnešní době není možné. Navíc, Ostrava je specifická tím, že se na malém území nachází velká koncentrace těžkého průmyslu, takže po stránce společenského uvědomění se jednání řady firem změnilo. Dalkia patří mezi top firmy, které se zabývají ochranou životního prostředí, o čemž svědčí příklad snížení emisí z Třebovické elektrárny o 15% v roce Líbí se mi její iniciativa, která podporuje nově vznikající firmy prostřednictvím Nadačního fondu Dalkia Česká republika, jenž tuto činnost zastřešuje. Jsem informován i o tom, že Dalkia sponzoruje hokej a různé aktivity města, takže po této stránce nemám nic, co bych jí vytknul, a je zřejmé, že občané tyto skutečnosti vnímají a vidí, že Dalkia má zastoupení téměř všude. Jaká cesta vedla k postu náměstka primátora města Ostravy? Začínal jsem u firmy VOKD a postupně jsem prošel všechny ostravské šachty. Po revoluci se mi podařilo uspět v konkurzu mezi deseti tisíci uchazeči a získat práci důlního inženýra v Jihoafrické republice. Odjel jsem na druhý konec zeměkoule bez jakékoliv přípravy, a i když jsem nějaké zkušenosti měl, bylo to velmi složité. Musel jsem projít řadou odborných zkoušek v anglickém jazyce a pravdou je, že když jsem tam letěl, tak jsem si nebyl schopen říct ani v letadle o vodu. Je to nepředstavitelné, ale byla to ta nejlepší 16 Fotografie - Magistrát města Ostravy

17 interview Dalibor Madej juge la collaboration avec la société Dalkia comme l une des meilleures L un des plus grands événements de cette année a été l ouverture du nouveau complexe commercial, culturel et de loisirs de Nová Karolina à Ostrava, où la société Dalkia a lancé le premier réseau de froid en République tchèque. L adjoint au maire de la ville d Ostrava pour l environnement, Dalibor Madej, était également présent lors de cette soirée inaugurale. Comment juge-t-il la collaboration de Dalkia avec la ville et sur quoi travaillet-il actuellement? Voilà quelques-uns des points qui ont intéressé le Reporteur bleu. La veille de l ouverture de Nová Karolina, vous vous êtes présenté avec un costume de cosmonaute. Comment vous êtes-vous senti? «Il s agissait en substance d une allégorie de la vision de l avenir d Ostrava. J ai accepté cette idée car toute l équipe de management l avait adoptée. Tout seul, je n aurais pas osé, même si l idée était originale!» Le fournisseur de chaleur et de froid du complexe est la société Dalkia Česká republika. Comment se passe cette collaboration avec la ville? «Je considère la collaboration avec la société Dalkia comme l une des meilleures. Je représente moi-même la ville dans la Commission technique de travail qui prend en charge la communication entre la ville et Dalkia, et je dois dire que cette collaboration a toujours été de bon niveau. J espère que, de son côté, le management de Dalkia est content des initiatives de la ville. Je suis également heureux qu Ostrava ait la primauté dans un domaine technique tel que peut l être le premier réseau de froid en République tchèque.» La société Dalkia s oriente en priorité sur des projets qui épargnent au mieux l environnement, qu il s agisse de limiter les émissions ou d utiliser la biomasse à la place du charbon. Que pensez-vous de ces initiatives? «A de rares exceptions près, les grandes sociétés implantées sur le territoire de la ville ont pris conscience, après des années, qu elles font partie d Ostrava et, étant donné qu elles sont actives sur ce territoire et emploient des gens qui y habitent, qu elles ne peuvent pas se permettre, comme dans le passé, de relâcher dans l air ce qu elles veulent. Cela n est pas possible aujourd hui. De plus, Ostrava est spécial par la présence sur un petit territoire d une grande concentration d industries lourdes. Ainsi du point de vue de la prise de conscience sociale, la conduite de nombreuses sociétés a changé. Dalkia fait partie des sociétés au top, qui se préoccupent de la protection de l environnement - ce dont témoigne l exemple de la diminution de 15 % des émissions de la centrale de Třebovice en Par ailleurs, son initiative de soutenir de nouvelles sociétés par l intermédiaire de la Fondation Dalkia Česká republika me plaît. Je suis aussi informé du fait que Dalkia sponsorise le hockey et diverses activités de la ville. Par conséquent, de ce point de vue, je n ai rien à lui reprocher. Et il est évident que les citoyens s en rendent compte et voient que Dalkia est présent presque partout.» Fotografie - Magistrát města Ostravy 17

18 rozhovor / interview zkušenost, jakou mám. Po návratu z JAR jsem podnikal a shodou okolností jsem se začal věnovat práci v ODS a postupně jsem to dotáhl na náměstka primátora. Do vaší kompetence spadá vedle projektů IT služeb a outsourcingu především odbor ochrany životního prostředí. Na čem v současné době pracujete? V této chvíli jednáme s Ministerstvem životního prostředí o financích na různé projekty, například zeleň ve městě, prostředky na zelenou energii, či peníze občanům na výměnu topení a další. Vedle toho jsem získal z Ministerstva vnitra do své kompetence projekty v hodnotě přibližně 200 milionů korun. Jedná se například o projekt rozšíření optické sítě do všech zařízení, které spadají pod město. Prozradíte nám něco málo z Vašeho soukromí? Mám dvě zdravé děti, které mi dělají radost, protože pilně studují. Má třiadvacetiletá dcera je studentkou medicíny v Olomouci a syn, kterému bude osmnáct, navštěvuje sportovní gymnázium. Máte nějaké koníčky? V minulosti jsem hodně četl, avšak teď začínám mít problémy se zrakem. Nicméně, dávám přednost literatuře faktu, a pokud se najde čas, tak si občas něco přečtu. PROFIL: Ing. Dalibor Madej se narodil roku 1962 ve Frýdku-Místku. Vystudoval Vysokou školu báňskou Technickou univerzitu Ostrava, obor výstavba dolů a geotechnika. Po studiu nastoupil jako řadový dělník u VOKD a postupně se vypracoval na zástupce vedoucího úseku. Počátkem devadesátých let pracoval v platinových dolech v Jihoafrické republice a po návratu do vlasti podnikal v oblasti nemovitostí. V roce 1995 se stal členem ODS a o 7 let později úspěšně kandidoval do Zastupitelstva statutárního města Ostravy, kde od roku 2006 vykonává funkci náměstka primátora pro oblast životního prostředí. Dalibor Madej je ženatý a má dvě děti. Quel chemin vous a mené au poste d adjoint au maire de la ville d Ostrava? «J ai commencé au sein de la société VOKD et je suis peu à peu passé par tous les puits d Ostrava. Après la révolution, j ai réussi un concours tenté par candidats, qui m a permis ensuite d obtenir un travail d ingénieur minier en République sud-africaine. Je suis donc parti à l autre bout du monde, sans aucune préparation. Et, même si j avais une certaine expérience, cela fut très dur. J ai dû passer toute une série de tests professionnels en anglais et il est vrai que lorsque je me suis envolé pour cette destination, je ne savais même pas demander de l eau dans l avion. Cela peut paraître incroyable, mais il s agit de ma plus belle expérience. A mon retour, je suis devenu entrepreneur. Puis, par un concours de circonstances, j ai commencé à me consacrer à un travail au sein d ODS et suis graduellement parvenu au poste d adjoint au maire.» PROFIL : Fotografie - Magistrát města Ostravy Dalibor Madej est né en 1962 à Frýdek-Místek. Il a un diplôme d ingénieur de l Ecole supérieure des mines Université technique d Ostrava, section construction de mines et géotechnique. Après ses études, il est entré en tant que simple ouvrier chez VOKD et est parvenu au fil des années au poste de directeur-adjoint de secteur. Au début des années 90, il a travaillé dans des mines de platine en République sudafricaine. A son retour, il est devenu lui-même entrepreneur dans le domaine de l immobilier. En 1995, Dalibor Madej est devenu membre du parti ODS et, sept ans plus tard, a rejoint le conseil municipal de la ville d Ostrava, où il exerce depuis 2006 la fonction d adjoint au maire pour le domaine de l environnement. Dalibor Madej est marié et a deux enfants. A côté des projets de services IT et d outsourcing, c est avant tout le domaine de la protection de l environnement qui relève de vos compétences. Sur quoi travaillez-vous actuellement? «En ce moment, nous négocions avec le ministère de l Environnement le financement de divers projets, comme celui d espaces verts en ville, de fonds pour l énergie verte ou pour aider des citoyens à remplacer leur chauffage, etc. En outre, le ministère de l Intérieur m a confié des projets d une valeur d approximativement 200 millions de couronnes. Il s agit, par exemple, d un projet d extension du réseau optique jusqu à toutes les installations gérées par la ville.» Pouvez-vous nous dévoiler une petite partie de votre vie privée? «J ai deux enfants en bonne santé qui m apportent de la joie car ils étudient consciencieusement. Ma fille de 23 ans est étudiante en médecine à Olomouc et mon fils, qui aura 18 ans, fréquente un lycée sportif.» Avez-vous,des hobbies? «Dans le passé, je lisais beaucoup, mais je commence maintenant à avoir des problèmes de vue. Néanmoins, je donne la priorité à la littérature de faits et, quand je trouve du temps, je lis alors parfois quelque chose.» 18

19 sociální odpovědnost / responsabilité sociale MiNiGRANTY opět pomohou potřebným Zaměstnancům skupiny Dalkia v České republice, kteří se ve svém volném čase dobrovolně angažují v nějaké veřejně prospěšné aktivitě, budou v červnu slavnostně předány nadační příspěvky. Jejich dobré skutky i v tomto roce podpoří Nadační fond Veolia prostřednictvím projektu MiNiGRANTY. Les MiNiGRANTs supportent à nouveau les bonnes actions Des contributions issues de sa fondation seront solennellement remises en juin aux employés du groupe Dalkia en République tchèque qui s engagent bénévolement lors de leur temps libre dans une activité d utilité publique. Le Fonds de donation de Veolia supportera cette année également leurs bonnes actions par l intermédiaire du projet MiNiGRANTs. Projekt MiNiGRANTY existuje již pátým rokem a zaměstnanci Dalkie se do něj letos mohli zapojit již potřetí. Zájem z jejich strany byl opravdu velký - o nadační příspěvek požádalo celkem 80 lidí prostřednictvím 92 projektů! Správní rada Nadačního fondu Veolia schválila podporu 33 z nich v objemu 600 tisíc korun. V předchozích ročnících již Dalkia vynaložila na podporu veřejně prospěšných činností svých zaměstnanců částku přesahující 1,2 milionu korun. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku je přínos projektu a míra osobního zapojení žadatelů. Letos mezi úspěšnými projekty převažuje práce s dětmi, organizace letních táborů, vedení nejrůznějších zájmových a sportovních kroužků a ekologicky zaměřené aktivity. Velmi nás těší, že zájem kolegů, kteří se dobrovolně angažují v nejrůznějších veřejně prospěšných aktivitách, je stále velký. To poukazuje na fakt, že sociální odpovědnost je zaměstnancům skupiny Dalkia v České republice velmi blízká a my jsme hrdí, že prostřednictvím projektu MiNiGRANTY jsou podány pomocné ruce, díky nímž je solidarita zaměstnanců směřována správným směrem, sdělil country manažer skupiny Dalkia v České republice Laurent Barrieux. Le projet MiNiGRANTs existe depuis cinq ans et les employés de Dalkia ont pu s y associer cette année pour la troisième fois déjà. L intérêt porté à ce projet a été important : 80 personnes ont demandé une contribution à la fondation par l intermédiaire de 92 projets! Le conseil d administration du Fonds de donation de Veolia a approuvé le soutien de 33 d entre eux pour un montant de couronnes. Les éditions précédentes, Dalkia avait déjà engagé, pour le soutien d activités d utilité publique de ses employés, une somme dépassant 1,2 million de couronnes. Le critère décisif pour l attribution d une subvention est l apport du projet et le niveau d engagement personnel des demandeurs. Cette année, parmi les projets à succès, ont prédominé le travail avec les enfants, l organisation de camps d été, la conduite de cercles d intérêt et sportifs divers et les activités à visée écologique. «Nous avons été heureux de voir que l intérêt de nos collègues, qui s engagent bénévolement dans des activités d utilité publique les plus diverses, est toujours aussi grand. Cela montre que la responsabilité sociale est chère aux employés du groupe Dalkia en République tchèque et nous sommes fiers qu une main secourable, grâce à laquelle la solidarité des employés est orientée dans la bonne direction, leur soit donnée par l intermédiaire du projet MiNiGRANTs», a déclaré le directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque, Laurent Barrieux. 19

20 sociální odpovědnost Chtěl jsem, aby za mnou byla má práce vidět, říká Petr Gamrot Náš zákazník, náš pán. Tímto rčením se řídí truhlář Petr Gamrot, jehož podpořil Nadační fond Dalkia Česká republika, a svým zákazníkům je ochoten vyjít vstříc i v požadavcích, do kterých se jiným řemeslníkům nechce, ať už proto, že jsou náročné na výrobu nebo na přemýšlení. On však bere přání svých klientů jako výzvu, a tak mu nemůže jen tak leckdo konkurovat. Od založení Nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois 937 projektů projets retenus Petr Gamrot vystudoval elektrické počítačové systémy, avšak tato práce jej vnitřně nenaplňovala. Když před devíti lety přijel na skok ze zahraničí, rozhodl se, že využije nabídky svého kolegy a vydá se zcela odlišnou cestou: Pracoval jsem tehdy ve Švýcarsku, měl jsem dobře placenou práci, ale vždy jsem chtěl, aby za mnou byla má práce vidět. Můj kolega tvrdil, že vše se dá naučit. Byl pro mě jako truhlář velkou ikonou a lecčemu mě později naučil, jelikož byl velmi přísný, a tak i když jsem se nevyučil truhlářem, vlezl jsem do truhlářského chomoutu. Vedle zkušeností, jež Petr Gamrot načerpal během svého dlouhodobého působení ve firmě, vkládá do práce svůj důvtip a fantazii a svým zákazníkům nabízí nejen výrobu a montáž zakázkového nábytku, ale i návrhy designů interiérů, či spolupráci s architekty. Nejde tedy jen o samotný výrobek, ale i o poradenství a zprostředkování spolupráce jiných firem: Jedná se o mé dobré jméno, jež jsem si budoval 9 let, a proto nejde jen o provedení práce, ale o kompletní servis. Navíc, požadavky klientů se každým rokem stupňují, a tak dělám různé věci, do kterých se jiným řemeslníkům nechce, protože jsou náročné na výrobu a přemýšlení. Já je však beru jako výzvu. Petr Gamrot má štěstí, jelikož jeho dílna je v nájmu stolařské firmy, kde má k dispozici kvalitní stroje v hodnotě 7 milionů korun. V tomto ohledu je jeho vybavení na špičkové úrovni a může odvádět kvalitní práci: Nemám problém cokoliv udělat, jde jen o tom mít chuť do práce a dobrý nápad. Vytvořil jsem si okruh zákazníků a vzhledem k tomu, že dělám atypické věci ve vysoké kvalitě a s kvalitními materiály, tak nemám moc velkou konkurenci. A o co mají lidé v dnešní době zájem? V podstatě mají snahu uskutečnit své sny a svá přání, ať už se jedná o kladení podlah, montování dveří, výrobu botníků, dětských pokojíčků, obývacích stěn, ložnic, kuchyňských linek, schodišť, masivních dveří, či jiných úprav interiérů. O Nadačním fondu Dalkia Česká republika jsem se dozvěděl od svého maséra. Jedna z jeho klientek, jež pracovala ve společnosti Dalkia, se zmínila o činnosti nadačního fondu, který přispívá ke vzniku nových pracovních míst. Po zpracování projektového záměru došlo k výběrovému řízení a nakonec jsem obdržel finanční příspěvek, za který vám mockrát děkuju. Za peníze jsem si koupil dálkový zaměřovač, kolíkovací frézu, laserovou vodováhu, průmyslový vysavač, aku vrtačku a další vybavení. Díky tomu mohu nezávisle na ostatních provádět montáž a v mé profesi pokud se povede jakákoliv práce, třeba i menší montáž, tak je to úspěch a když pak vidíte spokojenost zákazníka, tak víte, že svou práci děláte dobře. 20

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance

Konsorcium MIR.1200 představilo Nuclear Power Alliance Měsíční zpravodaj Konsorcium MIR.1200 l červen 2013 www.mir1200.cz Představujeme partnera: ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež je přední českou vědecko-výzkumnou a inženýrskou společností se zaměřením na využití jaderných

Více

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ:

MVV news / září 2009. Společnosti ve skupině MVV Energie CZ: ZPRAVODAJ SKUPINY MVV news / září 2009 Představujeme Uherské Hradiště a CTZ s.r.o. Miroslav Kovářík o projektech MVV Energie CZ Tisková zpráva: Forenzní audit potvrdil oprávněnost ceny tepla Projekt EPC:

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Energetické investiční celky:

Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA NOVÁ RUBRIKA Energetické investiční celky: NOVÁ RUBRIKA NOVÁ

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování

progenio Konec problémů s ucpaným potrubím progenio 1/10 Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování progenio 1/10 progenio časopis pro zákazníky a přátele AVE CZ Konec problémů s ucpaným potrubím Vysajeme nečistoty do poslední kapky PROJEKTY Vitahum nové řešení pro technické ozeleňování AKCE Uklízeli

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více