REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá teplo multifunkčnímu centru ve Frýdku-Místku Dalkia fournira de la chaleur au centre polyvalent de Frýdek-Místek str./p. 4-5 Richard Nedvěd okouzlil i Šantovku Richard Nedvěd a impressionné Šantovka str./p Ostrov jménem Galerie Šantovka Une île nommée Galerie Šantovka str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 10 Úvodník Éditorial Aktuality Actualités Nové mobilní nástroje operátorů ocení i naši zákazníci strana 16 page 17 strana 18 V roce 2013 vzniklo 93 pracovních míst díky Nadačnímu fondu Dalkia ČR En 2013, 93 emplois ont été créés grâce à la Fondation Dalkia ČR Děti, pozor, červená! Zaměstnanci Oltermu mají srdce na správném místě page 10 Les nouveaux outils mobiles seront appréciés aussi par nos clients page 19 Les enfants, attention au feu rouge! Les salariés d Olterm ont le coeur sur strana 11 Tradiční setkání se zákazníky jsou pro nás přínosem strana 20 la main Richard Nedvěd okouzlil i Šantovku page 11 Nos traditionnelles rencontres avec les clients sont un plus pour nous page 20 Richard Nedvěd a impressionné Šantovka strana 12 Ostrov jménem Galerie Šantovka strana 23 Křížovka page 13 Une île nommée Galerie Šantovka page 23 Mots croisés Vydává / Editeur : Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction : Laurent Barrieux, Martina Laimarová, Josef Novák, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Ida Šimonová, Markéta Dobiašová Náklad / Tirage : ks / pc Foto / Photographies : Archiv skupiny Dalkia v ČR / Photothèque de Dalkia en République tchèque Design : Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation : Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante : 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, počátek roku jde zpravidla ruku v ruce s bilancí, která shrnuje rok předešlý. Co se týče klimatických podmínek, byly v souladu s naším odhadem, nicméně konec roku byl mnohem teplejší, než je v této době běžné. Zvýšili jsme naše úsilí o to, abychom zůstali lídrem ve výrobě tepla a elektřiny v kogeneraci a zaznamenali jsme obchodní úspěchy, díky kterým zvětšíme podíly na trhu ve všech našich strategických oblastech. Skupina Dalkia v České republice investovala v loňském roce více než 1,2 miliardy korun za účelem zvýšení účinnosti svých zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí. Velká část investic Dalkie byla v uplynulém roce použita na ekologizaci kotlů Elektrárny Třebovice, Teplárny Karviná a Teplárny ČSM. Cílem těchto projektů je snížit emise dusíku, síry a tuhých znečišťujících látek na Ostravsko-Karvinsku. V roce 2013 byl zahájen provoz bioelektrárny ve Frýdku-Místku a biokotlů v Mariánských Lázních a ve Vlašimi. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti Dalkia Industry CZ se podařilo spustit centrální zdroj chladu pro klimatizaci dolu ČSA v Karviné, kde dodávky chladu, vedené až do hloubky metrů, výrazně zlepšují pracovní podmínky horníků. Naším cílem je poskytování kvalitních a spolehlivých dodávek, proto finanční prostředky Dalkie vloni směřovaly i do rozvodů dálkového tepla. Úspěšně byl dokončen přechod parovodních soustav sítí dálkového vytápění na horkovodní systém ve městech Olomouc a Vlašim, kde současně proběhla i rekonstrukce plynové kotelny. V tomto roce nás čekají mnohé výzvy. Kromě dalšího rozvoje ve všech třech strategických oblastech naší činnosti, tedy sítích tepla a chladu, dodávkách průmyslových utilit a službách pro budovy, se chceme zabývat možnostmi dalšího obchodního rozvoje v České republice. V současnosti musíme čelit četným lobby zájmových skupin, které se snaží přesvědčit naše stávající i potencionální zákazníky, že existují mnohem výhodnější řešení pro zajištění jejich tepelného komfortu. Jedná se o poměrně nebezpečnou tendenci vytvářet na trhu mylný dojem, že existují dokonalá a zároveň levná řešení. Tyto případy jsou ojedinělé, avšak koncoví uživatelé, kteří se o nabízená alternativní řešení již pokusili, teprve časem docení bezpečnost, spolehlivost a nenáročnost dodávek, jež poskytujeme. Díky našemu působení v regionu jsme spolutvůrcem dobré životní úrovně nejen našich zaměstnanců, avšak i zaměstnanců dalších firem, které jsou na teplárenství v regionech, kde působíme, navázány. Jsme nadnárodní firmou, avšak významně se podílíme i na vytváření životních podmínek našich zákazníků na lokální úrovni, a tak chceme, aby nás naši zákazníci takto vnímali. Na následujících stránkách naleznete celou řadu informací o nejnovějších aktivitách Dalkie. Přeji vám příjemné čtení. Laurent Barrieux Country manažer skupiny Dalkia v ČR a ředitel pro Kontinentální Evropu Ch hères lectrices, chers lecteurs, Le début d année nous incite habituellement à dresser le bilan de l année écoulée. L année 2013 a été conforme à nos prévisions bien que les températures de fin de l année ont été beaucoup plus chaudes que la normale. Nous avons encore accru nos efforts d exploitation pour rester le leader dans le domaine de la production de l électricité et de chaleur en cogénération. Nous avons également obtenu de nombreux succès commerciaux qui nous permettent d accroître nos parts de marchés dans les trois domaines stratégiques. Le groupe Dalkia en République tchèque a investi l année dernière plus de 1,2 milliard de couronnes afin d améliorer le rendement de ses équipements tout en gardant à l esprit la protection de l environnement. En 2013, Dalkia a employé une grande partie de ces investissements à l écologisation des chaudières d Elektrárna Třebovice, de Teplárna Karviná et de Teplárna ČSM. Ces projets avaient tous pour objectif de réduire les émissions d azote, de soufre et de polluants solides dans la région d Ostrava-Karviná. L année écoulée a également vu la mise en service de la centrale électrique bio de Frýdek-Místek et des chaudières bio de Mariánské Lázně et Vlašim. Notre filiale Dalkia Industry CZ a réussi le lancement d une centrale de froid pour la climatisation de la mine ČSA de Karviná, où les fournitures de froid, assurées jusqu à une profondeur de mètres, améliorent considérablement les conditions de travail des mineurs. Notre objectif est de proposer des fournitures de qualité et fiables et c est pourquoi, en 2013, Dalkia a également investi dans les réseaux de chaleur. Nous avons achevé avec succès le passage de la vapeur à l eau surchauffée sur les réseaux de chaleur d Olomouc et de Vlašim, où nous avons procédé simultanément à la rénovation de la chaufferie au gaz. Cette année, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Outre le développement dans les trois domaines stratégiques de notre activité, à savoir les réseaux de chaleur et de froid, les fournitures d utilités industrielles et les services des bâtiments, nous souhaitons rechercher des opportunités de développement commercial en République tchèque. À l heure actuelle, nous devons affronter le lobbying fréquent de groupes d intérêt qui s efforcent de persuader nos clients actuels et potentiels de l existence de nombreuses solutions plus avantageuses pour la prise en charge de leur confort thermique. Cette tendance relativement dangereuse consiste à créer sur le marché la fausse impression qu il existe des solutions à la fois parfaites et bon marché. Il s agit certes de cas isolés mais ce n est qu avec le temps que les clients finaux tentés par ces solutions alternatives apprécient finalement la sécurité, la fiabilité et la facilité de nos prestations. Grâce à notre présence régionale, nous participons à la création d un bon niveau de vie non seulement pour nos propres salariés mais aussi pour ceux d autres entreprises liées au secteur de la chauffe des régions où nous opérons. Nous sommes une multinationale mais nous contribuons grandement aux conditions de vie de nos clients au niveau local et c est ainsi que nous voulons que nos clients nous voient. Vous trouverez dans ce numéro de nombreuses informations sur les toutes dernières activités de Dalkia. Bonne lecture! Laurent Barrieux Directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque et directeur pour l Europe continentale 03

4 průměrná známka 1,43 (na stupnici od 1 do 4) klientů zcela spokojených se zaměstnanci Dalkie služby pro zákazníky Spokojenost s Dalkií uvádí 95 % dotázaných zákazníků Jak vnímáte služby Dalkie? V čem bychom se měli zlepšit? Jaké informace vás nejvíc zajímají? Takové otázky kladli operátoři našeho zákaznického centra vám, našim klientům, při telefonickém průzkumu spokojenosti. Nyní vám prozradíme, jaké závěry byly vyvozeny z vašich odpovědí. Názory našich zákazníků nás velmi zajímají, a proto pravidelně realizujeme průzkumy spokojenosti ve snaze zlepšovat se a naslouchat jejich potřebám. Od roku 2009 tyto průzkumy realizujeme každé dva roky formou rozhovorů klientů s operátory zákaznického centra. Poslední průzkum proběhl na přelomu října a listopadu loňského roku. Zjišťovali jsme, jak jsou klienti spokojeni s dodávkami energií, se zaměstnanci skupiny Dalkia v České republice nebo s informacemi, které jim poskytujeme. Výsledky za rok 2013 vyznívají pro Dalkii velmi pozitivně. 59 % dotázaných respondentů bylo s Dalkií zcela spokojeno, 36 % spíše spokojeno. Kategorii celkové spokojenosti ohodnotili zákazníci průměrnou známkou 1,43. Za silnou stránku jsou považováni zaměstnanci Dalkie, s nimiž jsou spokojeny téměř 3/4 klientů. Nejdůležitější jsou pro naše zákazníky informace v případě omezení dodávek a dále pak informace o ceně. Dozvěděli jsme se, že naši klienti dávají přednost ové komunikaci, která je v dnešní době stále více využívána, nadále však pro ně zůstává v oblibě i přímý kontakt s našimi zaměstnanci. V rámci rozhovorů nás velmi zajímaly i eventuální náměty na zlepšení v jednotlivých oblastech. Na základě vašich odpovědí nyní víme, že máme cílit na konkrétní potřeby daného zákazníka, diverzifikovat naše nabídky, snížit tepelné ztráty a zlepšit informovanost v případě omezení dodávek. Názorů klientů si velmi vážíme, jelikož zpětná vazba je pro nás důležitá. Na základě průzkumu spokojenosti následně zavádíme nápravná opatření. Naší snahou je udržet si své zákazníky a mít s nimi trvalý vztah založený na důvěře. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho telefonického průzkumu, uvedla Ivana Niedobová, vedoucí zákaznického centra. Více informací naleznete na 04 Průzkum spokojenosti zákazníků Dalkie v ČR 2013 Zajímá nás názor našich zákazníků, a proto pravidelně realizujeme průzkumy spokojenosti ve snaze zlepšovat se a naslouchat potřebám klientů. Od roku 2009 tyto průzkumy realizujeme každé dva roky formou rozhovoru klientů s operátory Zákaznického centra Dalkie. 1,43 Celková spokojenost 1: zcela spokojen 2: spíše spokojen 3: spíše nespokojen 4: zcela nespokojen Počet realizovaných průzkumů se oproti roku 2011 o třetinu zvýšil. Naši zaměstnanci = silná stránka společnosti Zcela spokojen 71 % Spíše spokojen 21 % Spíše nespokojen 1 % Zcela nespokojen 0 % Neodpovědělo 7 % NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ: cílit na konkrétní potřeby daného zákazníka, diverzifikovat nabídky, zlepšit informovanost v případě omezení dodávek, snížit tepelné ztráty. 66 % 2009 JAKÉ INFORMACE ZAJÍMAJÍ NAŠE ZÁKAZNÍKY? 2% 41% 8% 6% 9% 34% Kvalita dodávek Cena Omezení dodávek Informace o společnosti Info o plánovaných akcích Jiné Děkujeme všem zákazníkům, kteří se zúčastnili průzkumu a věnovali nám svůj čas. Vaše podněty či dotazy, prosím, směřujte na Další informace naleznete na webu 1 % 1 % 0 % 4 % 5 % 5 % 29 % 36 % 36 % Naši zákazníci si myslí, že nejsilnější stránkou naší společnosti jsou její zaměstnanci, průměrná známka spokojenosti se zaměstnanci je 1, % 59 % % aktuality Dalkia dodá teplo multifunkčnímu centru ve Frýdku-Místku Dalkia Česká republika ve spolupráci se společností Distep zajistí dodávky tepla pro budoucí komplex multifunkčního centra ve Frýdku-Místku, který bude slavnostně otevřen na konci tohoto roku. Součástí nově budovaného komplexu bude i obchodní centrum Frýda, jež nabídne m 2 prodejních ploch. Se svými 60 obchodními jednotkami se stane největším ve městě Frýdek-Místek. Vedle obchodního centra se současně staví i nová sportovní hala Polárka, nahrazující stávající areál víceúčelové haly. Společnost Dalkia Česká republika ve spolupráci s městskou distribuční společností Distep zajistí dodávky tepla pro komplex multifunkčního centra ve formě teplé vody. Předpokládaná spotřeba tepla dosáhne objemu 18 TJ ročně, což odpovídá odběru přibližně 500 domácností. Je důležité zmínit, že dodávané teplo z Teplárny Frýdek-Místek a nově vybudovaného biokotle spalujícího dřevní štěpku, bude vyráběno ekologicky šetrným způsobem v kogeneraci spolu s výrobou elektrické energie. Projekt v lokalitě multifunkčního centra je pro nás ideální příležitostí prokázat, jak ekologicky šetrným způsobem vyrábíme a dodáváme teplo. Společnost Distep je jedním z našich významných partnerů, a proto nás těší vzájemná spolupráce, která zajistí tepelnou pohodu pro vznikající obchodní centrum a sportovní halu, sdělil ředitel Regionu Východní Morava Pavel Dostál. Kde se vzala, tu se vzala, Galerie Tabačka Dalkia Česká republika zajišťuje nově tepelný komfort nejen pro Galerii Šantovka, ale od konce listopadu dodává teplo i do nového obchodního centra Tabačka. Že jste o tomto objektu ještě neslyšeli? Dovolte, abychom vám jej představili. Galerie Tabačka se nachází v blízkosti centra města Nového Jičína. Její název vzešel z továrny na tabákové výrobky, jež stála na tomto místě v minulosti. Obchodní centrum zahrnuje jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt, pod kterým je podepsán velký český developer JTH Group, spotřebuje teplo v objemu přibližně 7 TJ ročně, což odpovídá odběru téměř 200 domácností. Developer počítá do budoucna s další výstavbou spočívající v rozšíření tohoto obchodního centra. Společnost Dalkia Česká republika se stala dodavatelem tepelné energie Galerie Tabačka a vytápí plochu o velikosti m 2. Za tímto účelem vybudovala plynovou kotelnu a nyní zajišťuje dodávky ve formě teplé vody. Projektem Galerie Tabačka jsme úspěšně rozšířili řady svých klientů v oblasti služeb. Město Nový Jičín je jedním z našich významných zákazníků, a proto nás těší, že přispíváme k rozvoji tohoto města, sdělil ředitel Regionu Střední Morava, Jan Myšík.

5 actualités Dalkia fournira de la chaleur au centre polyvalent de Frýdek-Místek Dalkia Česká republika assurera, en collaboration avec la société Distep, les fournitures de chaleur pour le futur centre polyvalent de Frýdek-Místek, qui sera inauguré à la fin de l année. Le nouveau complexe comprendra notamment un centre commercial Frýda qui offrira m 2 de surfaces de vente et sera, avec ses 60 unités commerciales, le plus grand de la ville. À côté, un nouveau centre sportif Polárka, actuellement en construction, remplacera l actuelle salle polyvalente. En collaboration avec la société municipale de distribution Distep, la société Dalkia Česká republika livrera au centre polyvalent de la chaleur sous forme d eau chaude. La consommation de chaleur est estimée à 18 TJ par an, ce qui équivaut à la consommation d environ 500 ménages. Il est important de mentionner que la chaleur, fournie par Teplárna Frýdek-Místek et sa nouvelle chaudière bio brûlant des copeaux de bois, sera produite de façon éco-responsable grâce à la cogénération de chaleur et d électricité. «Ce projet mené sur le site du centre polyvalent est pour nous l occasion idéale de prouver que nous produisons et distribuons de la chaleur dans le respect de l environnement. La société Distep est l un de nos partenaires importants et nous sommes donc heureux de pouvoir contribuer ensemble au confort thermique du centre commercial et de la halle des sports qui verront bientôt le jour», a déclaré le directeur de la Région Moravie de l Est, Pavel Dostál. Et voici voilà la Galerie Tabačka! Dalkia Česká republika assure non seulement le confort thermique de la Galerie Šantovka mais fournit aussi, depuis la fin novembre, de la chaleur au nouveau centre commercial Tabačka. Vous n avez encore jamais entendu parler de cet édifice? Permettez-nous de vous le présenter. La Galerie Tabačka se trouve à proximité du centre-ville de Nový Jičín et tire son nom de la manufacture de tabac qui se trouvait autrefois à cet emplacement. Le centre commercial compte un niveau supérieur et un sous-sol. Réalisé par l important promoteur tchèque JTH Group, le bâtiment consomme environ 7 TJ de chaleur par an, l équivalent de la consommation de près de 200 ménages. Le promoteur envisage une nouvelle étape de construction afin d agrandir le centre commercial. La société Dalkia Česká republika est devenue le fournisseur de chaleur de la Galerie Tabačka et chauffe ainsi une surface de m 2. Pour ce faire, elle a construit une chaufferie au gaz et assure désormais ses fournitures sous forme d eau chaude. «Grâce au projet de la Galerie Tabačka, nous avons étoffé les rangs de notre clientèle dans le domaine des services. La ville de Nový Jičín fait partie de nos clients majeurs et nous sommes donc heureux de contribuer à son développement», a déclaré le directeur de la Région Moravie centrale, Jan Myšík. services pour les clients 95 % des clients interrogés sont satisfaits de Dalkia Que pensez-vous des services de Dalkia? Comment pourrions-nous nous améliorer? Quelles informations vous intéressent le plus? Voilà quelques-unes des questions que les opérateurs de notre centre clients vous ont posées à vous, nos clients, au cours d une enquête de satisfaction téléphonique. Et nous vous dévoilons maintenant les conclusions que nous avons tirées de vos réponses. Les avis de nos clients nous intéressent beaucoup et c est pourquoi nous réalisons régulièrement des enquêtes de satisfaction pour nous améliorer et être à l écoute de leurs besoins. Depuis 2009, nous menons tous les deux ans une enquête sous forme d entretiens entre les clients et les opérateurs de notre centre clients. La dernière en date s est déroulée fin octobre/début novembre Nous cherchions à savoir si nos clients sont satisfaits des fournitures d énergies, des employés du groupe Dalkia en République tchèque ou encore des informations que nous leur communiquons. Les résultats 2013 sont très positifs pour Dalkia. 59 % des personnes interrogées étaient très satisfaites et 36 % plutôt satisfaites. Les clients ont sanctionné leur satisfaction globale d une note moyenne de 1,43 (1 étant la meilleure note et 5 la moins bonne). Les employés de Dalkia sont considérés comme un point fort avec près des 3/4 des clients satisfaits. Le plus important pour nos clients, ce sont les informations en cas de restriction de fournitures ainsi que les renseignements tarifaires. Nous avons appris que nos clients privilégient la communication électronique, qui est de plus en plus utilisée aujourd hui, mais ils continuent d apprécier aussi le contact direct avec nos salariés. Dans le cadre des entretiens, nous nous sommes aussi beaucoup intéressés aux éventuelles suggestions d amélioration dans les différents domaines. Grâce à vos réponses, nous savons maintenant que nous devons cibler les besoins concrets de chaque client, diversifier nos offres, réduire les pertes de chaleur et mieux informer les clients en cas de limitation des fournitures. «Nous sommes très sensibles aux avis de nos clients car le retour d informations est important pour nous. Cette enquête de satisfaction nous permettra de prendre des mesures correctives. Nous avons la volonté de garder nos clients et d avoir avec eux des rapports durables reposant sur la confiance. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à notre enquête téléphonique», a déclaré Ivana Niedobová, responsable du centre clients. Vous trouverez plus d informations à l adresse : 05

6 integrovaný systém řízení Bezpečnost zaměstnanců je na prvním místě Bezpečnost zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice je pro nás prioritou. Cílem každoročního Týdne bezpečnosti je upozornit zaměstnance na ochranu zdraví při práci. Do šestého ročníku této akce se opět zapojily všechny země skupiny Veolia Environnement, včetně České republiky. Mezinárodní Týden bezpečnosti, konaný ve dnech 18. až 22. listopadu 2013, proběhl pod heslem Bezpečnost je tou správnou cestou. Na základě správné volby je možné se vyhnout většině úrazů, za předpokladu, že jsou dodržovány bezpečnostní pokyny a používány osobní ochranné prostředky. Zaměstnanci skupiny Dalkia v České republice byli v průběhu zmíněného týdne informováni o nastolených bezpečnostních opatřeních a seznámeni s výsledky BOZP. Dalibor Pyš, vedoucí útvaru environmentálního řízení, k výsledkům za rok 2013 zmínil: Vědomí bezpečnostních pravidel musí být přítomno v našem každodenním počínání souvisejícím s výkonem povolání. Každý zaměstnanec je odpovědný za bezpečnost vlastní i svých kolegů. V této oblasti dosahujeme výborných výsledků díky tomu, že se zaměřujeme především na prevenci. Dosažené výsledky za skupinu Dalkia v České republice (v %) Míra četnosti výskytu pracovních úrazů Míra závažnosti pracovních úrazů ,6 0, ,2 0, ,2 0, ,5 0, ,3 0,07 V rámci podpory Týdne bezpečnosti jsme připravili brožuru Bezpečná práce se zdvihacími prostředky. Ta je určena všem zaměstnancům, kteří k manipulaci s břemeny využívají zdvihacích zařízení. Má za úkol snížit rizika vedoucí k vážným haváriím, jež mohou mít dopad na zdraví zaměstnanců a životní prostředí. aktuality Úspěšný začátek roku pro Dalkii Commodities CZ Dalkia Commodities CZ a společnost KORDÁRNA Plus navázaly na počátku roku 2014 na úspěšnou spolupráci v minulých letech a podepsaly smlouvu na dodávku elektrické energie pro rok 2015 a KORDÁRNA Plus sídlí ve Velké nad Veličkou a dlouhodobě zaujímá pozici jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Výstavba podniku se datuje již od roku S rozvojem automobilového průmyslu v 70. letech se stala monopolním výrobcem kordů pro automobilový průmysl a v současné době patří mezi přední evropské producenty kordových tkanin pro gumárenský průmysl. Vyrábí rovněž technické tkaniny používané například pro dopravní pásy. Mezi její zákazníky patří světoví výrobci pneumatik a její výrobky se dále uplatňují v gumárenském, strojírenském a těžebním průmyslu na trzích v Evropě, Asii, Jižní Americe a v Africe. Dodávka elektřiny, vyplývající z nově uzavřeného kontraktu se společností Dalkia Commodities CZ, bude realizována v předpokládaném celkovém objemu 90 GWh za dvouleté období. Tím se KORDÁRNA Plus znovu zařadí mezi nejvýznamnější zákazníky, jimž bude v následujících letech společnost Dalkia Commodities CZ dodávat energii. Dalkia přispívá k rozvoji české energetiky Od roku 2009 uděluje Český svaz zaměstnavatelů v energetice vyznamenání Medaili profesora Vladimíra Lista Za zásluhy o rozvoj české energetiky. V prosinci převzal toto čestné vyznamenání náměstek generálního ředitele pro strategii výroby, František Švrček. Vladimír List působil dlouhá léta jako profesor elektrotechnické fakulty Vysoké školy technické v Brně a významně se zasloužil o elektrifikaci Moravy a o rozvoj elektrotechniky u nás. Medaile profesora Vladimíra Lista je každoročně udělována za dlouhodobou a přínosnou práci ve prospěch české energetiky. Do dnešního dne toto čestné vyznamenání obdrželo přes padesát českých osobností z odvětví energetiky, teplárenství a energetického školství. Medaili profesora Lista však získali i odborníci ze zahraničí, kteří význačně ovlivnili energetiku České republiky. František Švrček převzal zmíněné vyznamenání za celoživotní práci v energetice se zaměřením na teplárenství a za osobní angažovanost při přípravě energetické legislativy. K získanému ocenění uvedl: V odvětví energetiky nikdo nedokáže nic sám. Medaili profesora Vladimíra Lista beru jako ocenění práce všech zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice, se kterými už dlouho spolupracuji a od kterých jsem se učil. 06

7 actualités Un début d année réussi pour Dalkia Commodities CZ Début 2014, Dalkia Commodities CZ et la société KORDÁRNA Plus ont donné suite à leur collaboration fructueuse des dernières années en concluant un contrat de fourniture d électricité pour les années 2015 et KORDÁRNA Plus, entreprise implantée à Velká nad Veličkou, est depuis longtemps l un des principaux employeurs de sa région. Son histoire remonte à 1948 et, avec l essor de l industrie automobile dans les années 70, elle a obtenu le monopole de la production de fils et câbles pour ce secteur. De nos jours, elle est l un des plus importants fournisseurs européens de nappes tramées pour l industrie du caoutchouc. Elle produit également des fils machine utilisés par exemple pour les courroies transporteuses. Sa clientèle comprend des producteurs mondiaux de pneumatiques et ses produits sont également destinés à l industrie mécanique, d extraction et du caoutchouc, sur les marchés d Europe, d Asie, d Amérique du Sud et d Afrique. Le nouveau contrat conclu avec la société Dalkia Commodities CZ prévoit des fournitures d électricité pour un volume total estimé à 90 GWh pour les deux années. KORDÁRNA Plus redeviendra ainsi, pour les années à venir, l un des principaux clients de Dalkia Commodities CZ en matière de fourniture d énergie. Dalkia contribue au développement de l énergétique tchèque Depuis 2009, l Union tchèque des employeurs de l énergétique décore les personnalités méritantes de la Médaille du professeur Vladimír List pour leur contribution au développement de l énergétique tchèque. En décembre dernier, l adjoint au directeur général pour la stratégie de production, František Švrček, a reçu cette distinction honorifique. Vladimír List travailla de nombreuses années comme professeur à la Faculté d électrotechnique de la Haute école technique de Brno et contribua significativement à l électrification de la Moravie et au développement de l électrotechnique en République tchèque. La Médaille du professeur Vladimír List récompense chaque année une contribution de longue durée à l énergétique tchèque. Jusqu à présent, cette distinction honorifique a été remise à plus de cinquante personnalités tchèques provenant des secteurs de l énergie, de la chauffe et de l enseignement de l énergétique. Des experts étrangers ayant fortement influencé l énergétique en République tchèque ont également été décorés. František Švrček a reçu cette distinction pour l ensemble de son travail dans le secteur énergétique de la chauffe et pour son engagement personnel dans la préparation de la législation sur l énergie. Voici sa réaction : «Dans le secteur énergétique, personne ne peut rien faire tout seul. Pour moi, la Médaille du professeur Vladimír List revient à tous les salariés du groupe Dalkia v České republice, avec lesquels je travaille depuis longtemps et qui m ont beaucoup appris.» systeme de management intégré La sécurité de nos salariés est notre priorité Pour nous, la sécurité des collaborateurs du groupe Dalkia en République tchèque est une priorité. Chaque année, une Semaine de la sécurité est organisée pour attirer l attention des salariés sur la santé au travail. Tous les pays du groupe Veolia Environnement, dont la République tchèque, ont participé à cette sixième édition. L édition 2013 de la Semaine internationale de la sécurité, qui s est tenue du 18 au 22 novembre, avait pour devise La sécurité est une affaire de bon sens. Le bon sens, c est ce qui permet d éviter la majorité des accidents, à condition de respecter les consignes de sécurité et d utiliser les moyens de protection individuelle adaptés. Au cours de cette semaine de la sécurité, les salariés du groupe Dalkia en République tchèque ont été informés des mesures de sécurité mises en place et des résultats dans le domaine de la SST. Dalibor Pyš, responsable environnement, a commenté les résultats 2013 en ces termes : «La sécurité doit être présente dans tous nos gestes et actions professionnelles du quotidien. Chaque collaborateur doit être acteur de sa propre sécurité et de celle de ses collègues. Dans ce domaine, nous avons d excellents résultats car nous mettons l accent sur la prévention.» Résultats du groupe Dalkia en République tchèque (en %) Taux de fréquence des accidents du travail Taux de gravité des accidents du travail ,6 0, ,2 0, ,2 0, ,5 0, ,3 0,07 Pour soutenir les objectifs de la Semaine de la sécurité, nous avons préparé une brochure Travailler en toute sécurité avec les moyens de levage, destinée à tous les salariés qui utilisent des équipements de levage pour manipuler des charges. Le but de cette brochure est de réduire les risques d accidents graves pouvant avoir un impact sur la santé des salariés et l environnement. 07

8 aktuality Dalkia navrhne a bude provozovat jednu z největších kanadských bioelektráren Dalkia a Fengate Capital Management společně vybudují jednu z největších kanadských elektráren spalujicích biomasu. Dalkia elektrárnu ve Fort St. James navrhne, postaví a bude ji provozovat. Financování projektu, jednoho z největších svého druhu v Kanadě a Severní Americe vůbec, zajistí kanadský fond Fengate Capital Management. Nová elektrárna bude mít elektrický výkon 40 MW a ročně spotřebuje 307 tisíc tun biomasy. Dalkia bude zajišťovat dodávky biomasy ve spolupráci s místními lesními společnostmi, pilami a indiánskými kmeny. Biomasa bude zahrnovat především odpad z dřevařského průmyslu, jako např. odpad z těžby a zpracování dřeva na pilách a stromy zahubené epidemií kůrovce, která v lesích Britské Kolumbie řádí posledních deset let. Elektrárna bude vyrobenou elektrickou energii prodávat distribuční společnosti BC Hydro & Power Authority, zásobující téměř 40 tisíc kanadských domácností. Elektrárna ročně ušetří 95 tisíc tun emisí CO 2, což odpovídá omezení provozu o více než 45 tisíc vozů ročně. Díky projektu navíc vznikne zhruba 250 pracovních míst ve fázi výstavby a následně 80 nových přímých i nepřímých pracovních míst po dobu třiceti let provozování. Ostrava má nové špičkové kotle Veolia slaví 160. výročí Veolia poskytuje služby městům, krajům a obcím již od roku Tento nadnárodní koncern zajišťuje řadu služeb v oboru vodárenství, energetiky a nakládání s odpady veřejným institucím a průmyslovým podnikům v celkem 48 zemích světa. Veolia nedávno oslavila 160. narozeniny. Na konci 19. století obstála Veolia ve výzvě urbanizace díky dodávkám pitné vody rostoucím městům ve Francii a dalších evropských zemích. V první polovině 20. století napomohla životu ve městech prostřednictvím rozsáhlého hospodaření s odpady, čištěním odpadních vod a energetickými službami, které poskytovala řadě koncových odběratelů. Rekonstrukce a poválečný boom vedly k rozvoji zásadních veřejných služeb a podpoře neustále se zrychlujícího růstu průmyslu. Na přelomu 20. a 21. století stála Veolia tváří v tvář vyhlídkám na celosvětový nedostatek zdrojů, a proto navrhla podporu udržitelného rozvoje. V současné době úspěšně čelí výzvám, jež s sebou nese růst populace a měst po celém světě, vývojem kreativních řešení, která budou mít příznivý dopad na životní prostředí a zdroje. Skupina Dalkia v České republice neustále modernizuje svá zařízení. V ocelovém srdci republiky, v Ostravě, provedla inovativní řešení, která zvýší energetickou i environmentální účinnost jejích zařízení. Takzvané špičkové kotle jsou využívány především v silných mrazech, kdy je zvýšený odběr tepla nebo v případech, že dojde k výpadku běžně provozovaných kotlů nebo k poruše na tepelných sítích. V jižní části Ostravy byly v 80. letech nainstalovány 4 kotle na zemní plyn jako záložní a špičkový výkon pro soustavu dálkového vytápění Ostrava Jih. Protože jejich technický stav již neodpovídal současným požadavkům, došlo v červenci k instalaci dvou nových špičkových kotlů firmy Bosch, které budou využívány, aby podpořily dodávky tepla z Elektrárny Třebovice, když rtuť teploměru klesne hluboko pod bod mrazu. Byla provedena instalace horkovodních kotlů, zapojení strojních zařízení a zastřešení. Na začátku listopadu byla záložní a špičková kotelna uvedena do zkušebního provozu a od počátku tohoto roku jsou nové kotle plně k dispozici. 08

9 actualités Dalkia va concevoir et exploiter l une des plus importantes centrales biomasse au Canada Dalkia et Fengate Capital Management développent ensemble l une des plus importantes centrales biomasse au Canada, qui sera conçue, construite et exploitée par Dalkia à Fort Saint James. Le financement de ce projet, l un des plus importants en son genre au Canada et, plus généralement, en Amérique du Nord, sera assuré par le fond canadien Fengate Capital Management. Avec une capacité de production électrique de 40 MW, cette nouvelle centrale valorisera tonnes de biomasse par an, dont l approvisionnement sera assuré par Dalkia en collaboration avec les entreprises forestières locales, les scieries et les populations amérindiennes. La biomasse utilisée proviendra essentiellement des déchets de l industrie forestière, tels que les résidus d élagages forestiers et de scierie et les arbres détruits par l épidémie de Dendroctone du pin qui a frappé les forêts de Colombie britannique ces dix dernières années. Cette installation produira de l électricité revendue à la société de distribution BC Hydro & Power Authority, qui servira près de foyers canadiens et évitera l émission d environ tonnes de CO 2 par an, l équivalent des rejets de plus de voitures. La réalisation de ce projet permettra en outre la création d environ 250 emplois pendant la phase de construction et de 80 nouveaux emplois directs et indirects pendant les 30 ans d exploitation. Ostrava a de nouvelles chaudières de pointe Le groupe Dalkia en République tchèque ne cesse de moderniser ses installations. En plein cœur sidérurgique du pays, à Ostrava, elle a mis en place des solutions innovantes pour améliorer l efficacité énergétique et environnementale de ses centrales. Les chaudières dites de pointe sont principalement utilisées en période de grand froid, lorsque la consommation de chaleur est à la hausse, mais également en cas de panne des chaudières exploitées habituellement ou de perturbation sur les réseaux de chaleur. Dans les années quatre-vingts, quatre chaudières au gaz naturel ont été installées dans le sud d Ostrava comme capacité de réserve et de pointe pour le réseau de chauffage urbain d Ostrava Jih. Leur état technique ne satisfaisant plus aux exigences actuelles, Dalkia a installé, en juillet dernier, deux nouvelles chaudières de pointe Bosch, qui seront utilisées pour soutenir les fournitures de chaleur d Elektrárna Třebovice lorsque le thermomètre descendra bien en-dessous de zéro. Les chaudières à eau surchauffée ont été installées, les machines raccordées et la toiture posée. Début novembre, la chaufferie de réserve et de pointe a été mise en service pour une exploitation d essai et, depuis le début de l année, les nouvelles chaudières sont pleinement opérationnelles. Veolia fête ses 160 ans Veolia est au service des territoires depuis Cette multinationale fournit aujourd hui dans 48 pays, aux collectivités comme aux industriels, des services en eau, propreté et énergie. Veolia a récemment célébré ses 160 ans. À la fin du XIX e siècle, Veolia a répondu au défi de l urbanisation en alimentant en eau potable les villes en expansion, en France puis en Europe. Pendant la première moitié du XX e siècle, elle a rendu les villes plus viables par l assainissement de l eau, le traitement des déchets à grande échelle et l énergie pour le plus grand nombre. La reconstruction de la France et les Trente Glorieuses ont conduit au développement de grands services publics et au soutien à l essor industriel accéléré. Au tournant du XXI e siècle, Veolia s est trouvée confrontée à des perspectives d épuisement de la planète et a donc dû concevoir des solutions pour un développement plus durable. Actuellement, elle répond au défi démographique et urbain à l échelle du monde en inventant des modèles à impact positif sur l environnement et les ressources. 09

10 aktuality / actualités Nové mobilní nástroje operátorů ocení i naši zákazníci Operátoři Distribuce a služeb mají kompletní přístup k novým technologiím, a to díky aplikacím smartphone, které mají od nynějška na svých nových přístrojích PDA (Personal Digital Assistant). Aplikace Synchroteam jim umožňuje se dopředu seznámit s pracovním plánem, obdržet od zákaznického centra požadavky klientů a mít přehled o hlášeních z našich zařízení. V opačném směru zase v reálném čase informují zákaznické centrum a vedoucí sektoru o provedených zásazích. Prostřednictvím aplikace Monitoring se z každého operátora stává technický dozor svěřených zařízení. Díky nepřetržitému přístupu ke kontrolním obrazovkám našich dohledových systémů mohou operátoři kontrolovat chování předávacích stanic či výrobních zdrojů a optimalizovat tak vlastní zásahy. A konečně aplikace ArcGIS nabízí úplný přístup k našemu geografickému informačnímu systému. Operátoři tak mohou zaměřovat zařízení v terénu, zjišťovat řadu technických údajů o našich sítích, ale také nahrávat fotografie a další informace užitečné pro provoz. Společným cílem všech těchto aplikací je usnadnit na všech úrovních dostupnost a sdílení informací v rámci naší organizace Distribuce a služeb. Průřezová řešení, rychlá výměna informací, vzájemná komunikace s klienty, analýza pořízených informací to vše jsou zásadní prvky rozvoje provozní kultury, jež je jednoznačně zaměřena na výkonnost a spokojenost zákazníků. Les nouveaux outils mobiles seront appréciés aussi par nos clients 10 Les opérateurs de Distribution et services bénéficient d un accès complet aux nouvelles technologies, à partir des applications smartphone qui sont disponibles désormais sur leurs nouveaux PDA (Personal Digital Assistant). L application Synchroteam leur permet de connaître à l avance leur programme de travail, de recevoir en provenance du centre clients les demandes formulées par nos clients, ainsi que d être informés des alarmes transmises par nos installations. En retour, ils informent en temps réel le centre clients et leurs responsables de secteur des interventions effectuées. L application Monitoring fait de chaque opérateur un superviseur technique des installations dont il a la charge. En ayant à tout moment accès aux écrans de contrôle de nos systèmes de supervision, il peut contrôler le comportement des sous-stations ou bien des points de production, et optimiser ainsi ses interventions. Enfin, l application ArcGIS offre un accès complet à notre système d information géographique. Les opérateurs peuvent ainsi localiser des installations sur le terrain, retrouver de nombreuses données techniques sur nos réseaux, mais aussi enregistrer des photographies ou bien d autres informations utiles pour l exploitation. L objectif commun de toutes ces applications est de faciliter à tous niveaux la mise à disposition et le partage des informations au sein de notre organisation Distribution et services. Complémentarité des solutions, rapidité des échanges, interaction avec nos clients, analyse des informations recueillies, sont des éléments essentiels pour le développement d une culture opérationnelle résolument orientée vers la performance et vers la satisfaction de nos clients.

11 naši klienti / nos clients Tradiční setkání se zákazníky jsou pro nás přínosem Skupina Dalkia v České republice klade velký důraz na pravidelné setkávání se svými klienty. K tomuto účelu na konci loňského roku zorganizovala již tradiční akci Setkání se zákazníky. Mítinky s obchodními partnery a klienty jsou pro nás zdrojem velmi cenných informací, protože nabízí klientům prostor sdělit nám své i kritické názory, požadavky a náměty, jež zaměstnanci skupiny Dalkia v České republice využívají ke zlepšení poskytovaných služeb. Získaná zpětná vazba od zákazníků je velmi důležitá pro rozvoj další spolupráce. Zaměstnanci Dalkie v rámci společných setkání mimo jiné informují klienty o technických novinkách a aplikaci moderních technologií, které zkvalitňují nabízené služby ve všech regionech skupiny Dalkia v České republice. Zákazníci jsou prostřednictvím přednášek a prezentací seznámeni s připravovanými projekty a mají možnost se dozvědět o klíčových strategiích Dalkie. Ohlas klientů i zaměstnanců Dalkie na každoroční setkání se zákazníky je zcela pozitivní, jelikož představují neocenitelný zdroj informací pro obě strany. Nos traditionnelles rencontres avec les clients sont un plus pour nous Le groupe Dalkia en République tchèque met un point d honneur à rencontrer ses clients sur une base régulière et c est pourquoi nous avons organisé fin 2013 notre traditionnelle «Rencontre avec les clients». Ces rassemblements avec nos partenaires commerciaux et clients sont pour nous une mine d informations très précieuses car ils offrent à nos interlocuteurs l occasion de nous communiquer leurs opinions, exigences et suggestions. Nos salariés les exploitent ensuite pour améliorer les prestations du groupe Dalkia en République tchèque. Ce retour d informations est primordial pour le développement de nos collaborations. Dans le cadre de ces rencontres, les salariés de Dalkia informent notamment les clients sur les nouveautés techniques et l application des technologies modernes qui améliorent la qualité des services proposés dans toutes les régions du groupe Dalkia en République tchèque. Grâce à des exposés et présentations, les clients découvrent les projets prévus et peuvent en apprendre davantage sur les stratégies clés de Dalkia. Les réactions des clients comme celles des salariés de Dalkia sont tout à fait positives car ces rencontres annuelles représentent une source d informations inestimable pour toutes les parties. 11

12 naši klienti Ostrov jménem Galerie Šantovka Obchodně společenské centrum Galerie Šantovka v Olomouci se otevřelo veřejnosti 18. října Provozem centra pověřil investor americkou společnost CBRE, která patří ve správě nemovitostí k největším firmám na světě. Aktuálně CBRE spravuje 18 obchodních center po celé České republice a na Slovensku. Modrý reportér pro vás vyzpovídal ředitele Galerie Šantovka Petra Navrátila. Galerie Šantovka otevřela své brány veřejnosti koncem minulého roku. Jde však jen o jednu část velkého projektu. Jaké jsou další plány s atraktivním územím nedaleko historického centra Olomouce? Nákupní Galerie Šantovka je vlastně první fází celého velkého projektu. V rámci dalších etap je naplánováno vybudování kancelářského komplexu a nové bytové čtvrti v jižní části rozvojového území. Obchodní centrum získalo hned po otevření několik významných architektonických ocenění. Kdo je autorem úspěšného řešení Šantovky? Galerii Šantovka navrhli špičkoví architekti z britské společnost Benoy. Architektura projektu přináší do Olomouce design světové úrovně. Díky prosklené fasádě a velkým skleněným střechám je interiér doslova zalitý denním světlem. Naše galerie získala hned po otevření dvě odborná ocenění. Prestižní časopis CIJ Journal, který se zabývá rozvojem nemovitostí a realit ve střední a východní Evropě, jí udělil první místo v kategorii Best Shopping Centre Development. Další významné ocenění získala Šantovka v soutěži Nejlepší z realit Best of Realty. O ocenění v roce 2013 usilovalo 42 projektů v šesti kategoriích a naše galerie získala druhé místo za úspěšnou přeměnu industriálního území v moderní nákupní centrum. Špičková architektura však s sebou nese i jisté závazky, a proto musíme jakékoliv zásahy do projektu konzultovat s architekty společnosti Benoy. Čím je vaše obchodní centrum výjimečné? Galerie Šantovka patří mezi deset největších center v České republice a zároveň je největším centrem v regionu Střední Morava. Naše galerie nabízí více než 46 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch s přibližně 180 obchodními jednotkami a tisíci parkovacími místy. Na Šantovce je však zajímavé hlavně to, že stojí na opravdovém ostrově, jenž je od okolního území odříznut Mlýnským potokem a říčním ramenem původního mlýnského náhonu. 12

13 nos clients Une île nommée Galerie Šantovka Le centre commercial Galerie Šantovka d Olomouc a ouvert ses portes au public le 18 octobre L investisseur a confié son exploitation à la société américaine CBRE, l une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine de la gestion immobilière. À l heure actuelle, CBRE administre 18 centres commerciaux en République tchèque et en Slovaquie. Le Reporter bleu s est entretenu pour vous avec le directeur de la Galerie Šantovka, Petr Navrátil. La Galerie Šantovka a ouvert ses portes au public à la fin de l année dernière. Il ne s agit toutefois que d une partie d un projet plus important. Quels sont à présent vos plans pour cette zone attractive située à proximité du centre historique d Olomouc? «Le centre commercial Galerie Šantovka représente en fait la première phase d un gros projet. Les étapes suivantes prévoient la construction d un complexe de bureaux et d un nouveau quartier résidentiel dans la partie sud de cette zone en développement.» En quoi votre centre commercial est-il exceptionnel? «La Galerie Šantovka compte parmi les dix plus grands centres commerciaux du pays et elle est le plus grand centre de la région de Moravie centrale. Notre galerie offre plus de mètres carrés de surfaces à louer, avec environ 180 unités commerciales et un millier de places de parking. Mais surtout, ce qui est intéressant avec la Galerie Šantovka, c est qu elle est située sur une vraie île séparée des zones environnantes par le Ruisseau du moulin et par un bras de rivière qui était autrefois un bief de moulin.» Le centre commercial a remporté, tout de suite après son ouverture, plusieurs prix d architecture importants. Qui est l auteur de cet ouvrage réussi? «La Galerie Šantovka a été conçue par de grands architectes de la société britannique Benoy. L architecture du projet apporte à Olomouc un design de niveau mondial. Grâce à une façade vitrée et à de grands toits de verre, l intérieur est littéralement inondé par la lumière du jour. Notre galerie a remporté dès son ouverture deux prix professionnels. Le prestigieux magazine CIJ Journal, qui traite du développement de l immobilier en Europe centrale et orientale, lui a attribué la première place dans la catégorie Best Shopping Centre Development. La Galerie Šantovka a également obtenu un prix dans le concours Best of Realty récompensant le meilleur de l immobilier. En 2013, 42 projets étaient candidats dans six catégories et notre galerie a été classée deuxième pour la transformation réussie d une zone industrielle en centre commercial moderne. Mais une architecture de pointe est aussi synonyme de certaines obligations, et c est pourquoi nous devons consulter les architectes de la société Benoy pour toute intervention sur le projet.» La Galerie Šantovka est le plus grand centre commercial de la région d Olomouc. Qu offre-t-elle aux clients? «Les visiteurs trouveront chez nous des dizaines de magasins de mode, de sport, des cafés accueillants tout comme des restaurants de qualité. Mais ils peuvent aussi faire leurs courses dans l hypermarché Interspar, aller voir un film dans notre cinéma multiplexe de six salles ou encore jouer au bowling dans notre arène de dix-huit pistes. Les parents trouveront de nombreuses attractions pour leurs enfants avec, entre autres, un magasin de jouets et de puériculture, un théâtre et un terrain de jeu en plein air agrémenté d un bateau de pirates. La galerie propose également des zones de détente sur la rive du Ruisseau du moulin.» Combien de nouveaux emplois les magasins ouverts dans la Galerie Šantovka ont-ils créé? «Grâce aux locataires des magasins, des restaurants et de l hypermarché, ce sont environ huit cent emplois tout nouveaux qui ont été créés à la Galerie Šantovka.» 13

14 naši klienti Galerie Šantovka je největším obchodním centrem v Olomouckém kraji. Co všechno zde mohou zákazníci najít? Návštěvníci u nás najdou desítky obchodů s módními značkami, prodejny se sportovním zbožím, útulné kavárny i kvalitní restaurace. Mohou však využít i služeb hypermarketu Interspar nebo navštívit multikino s šesti promítacími sály či bowlingovou arénu s osmnácti drahami. Rodiče u nás naleznou spoustu atrakcí pro děti od obchodu s dětským zbožím a hračkami až po divadlo a velké venkovní hřiště s pirátskou lodí. Součástí galerie jsou i oddychové zóny na břehu Mlýnského potoka. Kolik přinesly nově otevřené obchody v Galerii Šantovka nových pracovních příležitostí? Díky nájemcům obchodů, restaurací a hypermarketu bylo v Galerii Šantovka vytvořeno přibližně osm set zcela nových pracovních míst. Galerie Šantovka se stala jedním z nejnovějších klientů společnosti Dalkia Česká republika. Jaké služby vám naše společnost poskytuje? Od Dalkie dnes odebíráme teplo pro topný systém, vzduchotechniku a pro přípravu teplé vody v měsíčním objemu zhruba GJ. Navíc, pro nás společnost Dalkia Česká republika vybudovala předávací stanici, kterou provozuje. Jak jste spokojeni se vzájemnou spoluprací? Počítáte s Dalkií i do budoucna? Vzhledem k tomu, že Galerie Šantovka otevřela teprve v říjnu minulého roku, trvá naše spolupráce s Dalkií poměrně krátce. Zatím mohu jen ocenit vstřícnost a profesionalitu zaměstnanců Dalkie Česká republika. Musím říci, že všechny technické záležitosti byly vždy vyřešeny rychle a k naší spokojenosti. S Dalkií proto budeme určitě spolupracovat i v budoucnosti. Profil Petr Navrátil absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou, ale v oboru příliš dlouho nepůsobil. Od roku 1999 začal pracovat v oblasti retailu a prošel řadou manažerských postů v obchodních společnostech OBI, Kaufland a Spar. Po vítězství ve výběrovém řízení nastoupil v minulém roce do funkce ředitele Galerie Šantovka. Ve volném čase Petr Navrátil velmi rád sportuje. V zimě se věnuje hlavně lyžování a v jarních měsících rád vyráží do přírody na kole. S přítelkyní Simonou vychovává dvě děti. 14

15 nos clients La Galerie Šantovka est devenue l un des nouveaux clients de la société Dalkia Česká republika. Quelles prestations notre société vous fournit-elle? «Aujourd hui, nous achetons à Dalkia environ GJ de chaleur par mois pour le système de chauffage, la ventilation et la climatisation et pour la préparation d eau chaude. En plus, la société Dalkia Česká republika nous a construit et exploite pour nous une sousstation.» Êtes-vous satisfaits de cette collaboration? Comptez-vous poursuivre l aventure avec Dalkia? «Etant donné que la Galerie Šantovka n a ouvert qu en octobre dernier, notre collaboration avec Dalkia est relativement courte. Pour le moment, je peux seulement apprécier l obligeance et le professionnalisme des employés de Dalkia Česká republika. Je dois dire que toutes les questions techniques ont toujours été réglées rapidement et pour notre entière satisfaction. Nous allons donc sûrement poursuivre notre collaboration avec Dalkia.» Profil Petr Navrátil est diplômé de l école industrielle de la construction de Lipník nad Bečvou mais quitte ce secteur peu après. En 1999, il commence à travailler dans la vente et occupe différents postes de management dans les sociétés commerciales OBI, Kaufland et Spar. Vainqueur de la procédure de recrutement, il devient en 2013 directeur de la Galerie Šantovka. Quand il ne travaille pas, Petr Navrátil aime faire du sport. En hiver, il pratique surtout le ski et, au printemps, il enfourche son vélo pour des balades dans la nature. Il est père de deux enfants. 15

16 sociální odpovědnost V roce 2013 vzniklo 93 pracovních míst díky Nadačnímu fondu Dalkia ČR Nadační fond Dalkia Česká republika pomohl v minulém roce vytvořit 93 nových trvalých pracovních míst. Tento výsledek je pokračováním úspěšné práce fondu nadnárodní skupiny Dalkia, která poskytuje energetické služby v České republice již více než 20 let. Nadační fond působí ve dvou krajích, v nichž má Dalkia Česká republika své největší aktivity. Zároveň jsou to kraje, které trápí vyšší míra nezaměstnanosti. K vytvoření nového trvalého pracovního místa pomáhá průměrným příspěvkem ve výši 50 tisíc korun. Slavnostní předávání symbolických šeků příjemcům podpory z Moravskoslezského kraje se konalo 3. prosince loňského roku v Hotelu Vista v Ostravě. Příjemci podpory z Olomouckého kraje si přebrali symbolické šeky 5. prosince v zasedací místnosti primátora Magistrátu města Olomouce. Letošní rok byl úspěšnější než ty předešlé a snad je pro nás znamením zlepšování situace i do dalších let. Naše země se nachází v ekonomické krizi a podpora začínajícím podnikatelům je v krajích, kde působíme, velmi důležitá. Nejdůležitějším kritériem je pro nás ekonomická životaschopnost projektu a vytvoření minimálně jednoho trvalého pracovního místa. Akcionáři Dalkie schválili další prostředky pro naši činnost, a tak můžeme pokračovat v naší práci i v roce 2014, uvedla Ludmila Dedková, ředitelka Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Nejzajímavější projekty roku 2013 Lesní mateřská škola v Lošově Občanské sdružení Pojďte ven vytvořilo v Lošově mateřskou školu v přírodě. Kapacita školy je nanejvýš 15 dětí ve věku 3 až 7 let, jimž je umožněn maximální pohyb na čerstvém vzduchu, stravování z biopotravin a pobyt v menším kolektivu, než jsou běžné třídy mateřských škol. Charitní dům sv. Anežky Charita Javorník v rámci schváleného projektu vybudovala Charitní dům sv. Anežky. Domov se zvláštním režimem je určen lidem, jež se o sebe nedokážou sami postarat z důvodu onemocnění stařeckou demencí, Alzheimerovou či jinou duševní chorobou. Raddog výroba a prodej kynologických pomůcek Centrum Raddog se věnuje výrobě kynologických pomůcek se zaměřením na sportovní kynologii služebních plemen. Realizací projektu došlo ke zřízení nové firmy zabývající se výrobou a prodejem kynologických potřeb, které každý den používají sportovní kynologové při trénincích i závodech. Kácení stromů Ostrava David Kudela nabízí služby v oblasti lesnictví. Jeho pracovní činnost spočívá v kácení stromů klasickou metodou nebo metodou výškovou za pomocí lanových technik. Vedle toho nabízí služby jako je příprava palivového dříví, štěpkování biomasy, frézování pařezů nebo odvoz dřevních odpadů. Gravírování a vysekávání laserem Paní Maršíková z Nýdku se zabývá vysekáváním komponentů pro výrobu šperků pomocí laserového a gravírovacího stroje, výřezy dětských razítek z gumy, gravírováním obalů mobilních telefonů, výrobou ozdob, dekorací apod. Pekařská výroba a produkce listového těsta Pan Štroch z Frýdku-Místku převzal výrobu listového těsta od své matky a navýšil její objem s tím, že část těsta je prodána a část je použita na vlastní výrobky, jako např. šátečky. Vše probíhá s využitím klasických cukrářských technologií a kvalitních surovin. 16

17 responsabilité sociale En 2013, 93 emplois ont été créés grâce à la Fondation Dalkia ČR L année dernière, la Fondation Dalkia Česká republika a contribué à la création de 93 nouveaux emplois durables. Ce résultat est le fruit du formidable travail de la fondation de la multinationale Dalkia, prestataire de services énergétiques en République tchèque depuis plus de 20 ans. La fondation est présente dans les deux régions où Dalkia Česká republika a le plus d activités et qui sont, par ailleurs, frappées par un taux de chômage élevé. Pour créer un nouvel emploi durable, elle octroie une aide moyenne de couronnes. Od založení nadačního fondu Depuis la création de la Fondation nových pracovních míst nouveaux emplois projektů projets retenus La remise solennelle des chèques symboliques aux bénéficiaires d aides de la région de Moravie-Silésie a eu lieu le 3 décembre dernier à l Hôtel Vista d Ostrava. Les bénéficiaires d aides de la région d Olomouc ont reçu leurs chèques symboliques le 5 décembre dans la salle de réunion du maire à la Mairie d Olomouc. «L année 2013 a connu un succès plus grand que les années précédentes et nous espérons qu il s agit là d un signe d amélioration pour les années à venir. Notre pays traverse une période de crise économique et le soutien aux entrepreneurs débutants est très important dans les régions où nous opérons. Pour nous, les critères fondamentaux sont la viabilité économique du projet et la création d au moins un emploi durable. Les actionnaires de Dalkia ont approuvé l affectation de nouveaux fonds pour notre activité et nous pouvons donc poursuivre notre travail en 2014», a déclaré Ludmila Dedková, directrice de la Fondation Dalkia Česká republika. Les projets les plus intéressants de l année 2013 École maternelle sylvestre de Lošov L association «Pojďte ven» a ouvert une école maternelle dans la nature à Lošov. La capacité de l école est limitée à 15 enfants âgés de 3 à 7 ans, qui bénéficieront d un maximum d activités en plein air, d une restauration à base d aliments bio et d un collectif plus petit que dans les classes de maternelle habituelles. Maison de charité Sainte-Agnès Dans le cadre de son projet, la fondation Charité Javorník a bâti la Maison de charité Sainte-Agnès. Cette maison à régime spécial est destinée aux gens incapables de s occuper d eux-mêmes car souffrant de démence sénile, de la maladie d Alzheimer ou d autres maladies mentales. Raddog fabrication et vente d accessoires de cynologie Le centre Raddog se consacre à la fabrication d accessoires de cynologie, principalement destinés à la cynologie sportive pour chiens d assistance. La réalisation du projet a permis la création d une entreprise nouvelle qui fabrique et vend des accessoires de cynologie utilisés au quotidien par les cynologues sportifs à l entraînement comme en compétition. Abattage d arbres à Ostrava David Kudela propose des services dans la sylviculture. Son travail est d abattre des arbres de manière traditionnelle ou en hauteur, à l aide de cordages. Il propose aussi des services complémentaires comme la préparation de bois de chauffe, la mise en copeaux de biomasse, le débitage de souches ou encore l enlevage de rebuts de bois. Gravure et découpe au laser Madame Maršíková de Nýdek se consacre, entre autres, à la découpe d éléments pour la fabrication de bijoux à l aide d une machine de gravure laser, à la découpe de tampons en caoutchouc pour enfants, à la gravure d étuis pour téléphones portables et à la fabrication d ornements et de décorations. Fabrication de produits de boulangerie et de pâte feuilletée Monsieur Štroch de Frýdek-Místek a repris la production de pâte feuilletée de sa mère qu il a développée en vendant une partie de la pâte et en utilisant le reste pour fabriquer ses propres produits, comme des feuilletés. Toute la production repose sur des techniques de pâtisserie classiques et des ingrédients de qualité. 17

18 sociální odpovědnost Děti, pozor, červená! Snížit počet dopravních nehod s účastí dětí. To bylo cílem projektu, jenž v loňském roce podpořila Dalkia Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Veolia a kterého se účastnil zaměstnanec společnosti AmpluServis, Martin Klus. Děti, jakožto chodci, jsou účastníky silničního provozu. Je tedy nutné, aby jim byla již v útlém věku vštěpována pravidla silničního provozu, popisuje svůj hlavní motiv projektu Martin Klus, který pracuje jako technik vibrační diagnostiky. Hlavním cílem jeho projektu s příhodným názvem Děti, pozor, červená! bylo naučit mládež předvídat nebezpečné situace a tím snížit nehodovost. Martin Klus získal na realizaci svého projektu 20 tisíc korun, za které byly dětem pořízeny rozličné dopravní značky a didaktické pomůcky k řešení dopravních situací, stavebnice a konstruktivní hry. Pan Klus vyrobil dětem řidičské průkazy a pomáhal s realizací projektu tím, že kontroloval kola a jejich vybavení a řídil dopravní situaci na školním hřišti. Pomocí projektu byli předškoláci z Mateřské školy Ostrava-Dubina, jež navštěvují i mé dvě děti, zapojeni do dopravních her, získali užitečné znalosti ohledně kontroly vybavení a stavu jízdního kola, získali informace o poskytování první pomoci a absolvovali besedu s Městskou policií. Z praktického hlediska měly děti možnost řešit dopravní úkoly, zúčastnit se soutěží s dopravní tématikou a exkurzí v rámci Ostravy. Věřím, že získané vědomosti a návyky budou hrát klíčovou roli v budoucím chování všech těchto účastníků silničního provozu, doplnil Martin Klus. Zaměstnanci Oltermu mají srdce na správném místě Zaměstnanci společnosti OLTERM & TD Olomouc se již třetím rokem zúčastnili předvánoční dobročinné akce, jejíž výtěžek pomůže zdravotně postiženým dětem a dospělým, tentokrát ze sdružení JITRO Olomouc. 18 Čas Vánoc je i časem dobrých skutků, o čemž svědčí rozhodnutí zaměstnanců společnosti Olterm, kteří opět podpořili správnou věc. Dobrovolníci z řad zaměstnanců se na jedno odpoledne stali prodejci vánočních punčů a jiných drobností ve stánku na Horním náměstí v Olomouci. Akci zaštiťovala organizace Dobré místo pro život a výtěžek z prodeje putoval na podporu neziskových a jiných veřejně prospěšných organizací. Společnost Olterm v rámci akce spolupracovala se sdružením JITRO Olomouc, jemuž byl výtěžek určen. To nabízí sociální služby denního stacionáře, poskytuje komplexní služby pro uspokojování potřeb zdravotně postižených dětí a dospělých a napomáhá k jejich integraci do společnosti. Finanční prostředky, které zaměstnanci společnosti Olterm získali prostřednictvím předvánoční akce, budou použity na nákup materiálu a pomůcek pro terapeutické dílny.

19 responsabilité sociale Les enfants, attention au feu rouge! Réduire le nombre d accidents de la route impliquant des enfants. Tel était l objectif du projet que Dalkia Česká republika a soutenu l année dernière par le biais de la Fondation Veolia et auquel un employé d AmpluServis, Martin Klus, a participé. «En tant que piétons, les enfants participent à la circulation routière. Il est donc impératif de les sensibiliser à la sécurité routière dès le plus jeune âge.» C est ainsi que Martin Klus qui travaille comme technicien du diagnostic par vibration décrit sa motivation pour le projet. Le principal but du projet dont le nom «Les enfants, attention au feu rouge!» dit tout, était d apprendre aux enfants à anticiper les situations dangereuses pour réduire le nombre d accidents. Martin Klus a obtenu couronnes pour réaliser son projet. Il les a employés pour acheter des panneaux de signalisation routière et des supports pédagogiques pour simuler des situations qui peuvent se présenter sur la route, des blocs et des jeux constructifs. Monsieur Klus a créé des permis de conduire pour les enfants et il a contribué à la réalisation du projet en contrôlant les vélos et leurs accessoires et en dirigeant le trafic sur le circuit routier pour enfants. «Les enfants préscolaires de l école maternelle d Ostrava- Dubina, que mes deux enfants fréquentent également, ont participé à des jeux de circulation, ils ont acquis des connaissances utiles concernant la vérification de leur équipement et de leurs vélos, concernant les premiers secours et ils ont également bavardé avec la Police municipale. D un point de vue pratique, cela leur a donné l occasion de résoudre des situations se présentant dans la circulation routière, de participer à des jeux de prévention routière et à des promenades dans Ostrava. Je suis convaincu que les connaissances et gestes acquis joueront un rôle essentiel dans le futur comportement de tous ces participants de la circulation routière», a ajouté Martin Klus. Les salariés d Olterm ont le cœur sur la main Avant Noël, les salariés de la société OLTERM & TD Olomouc ont, pour la troisième fois déjà, participé à un événement caritatif dont les recettes iront, cette fois-ci, aux enfants et adultes handicapés soutenus par l association JITRO Olomouc. La période de Noël est propice aux bonnes actions, ce qu illustre bien la décision des salariés d Olterm de soutenir une nouvelle fois un projet qui a du sens. Les salariés bénévoles se sont transformés le temps d un après-midi en vendeurs de punch et autres gourmandises de Noël, sur un stand installé sur la Place haute (Horní náměstí) d Olomouc. Les recettes de cet événement, organisé par l association Dobré místo pro život, sont allées à des organismes à but non lucratif et autres organismes d intérêt général. À cette occasion, la société Olterm a collaboré avec l association JITRO Olomouc, à qui les fonds collectés étaient destinés. Cette association propose des services sociaux dans un centre de soins de jour, offre des services complets pour répondre aux besoins des enfants et adultes handicapés et contribue à leur intégration dans la société. Les fonds collectés par les salariés d Olterm grâce à cet événement permettront l achat de matériel et d accessoires pour des ateliers thérapeutiques. 19

20 rozhovor / interview Richard Nedvěd okouzlil i Šantovku Jedním z pozvaných hostů při slavnostním otevření Galerie Šantovka v Olomouci byl i známý kouzelník a komik Richard Nedvěd. Jeho vystoupení je vždy originální podívanou, a tak není divu, že má mladý iluzionista velkou obec obdivovatelů. Na naše zvídavé otázky odpověděl Richard Nedvěd s nadhledem a humorem sobě vlastním. Jako účinkující jste byl jedním z prvních hostů nově otevřené Galerie Šantovka v Olomouci. Jak se vám líbilo tamní prostředí a jeho atmosféra? Mám rád velké prostory, proto jsem si taky doma zvětšil obývací pokoj ze dvou menších místností na jednu velkou. Takže se dá říci, že jsem se v Šantovce cítil jako doma. Stal jste se průkopníkem stand-up comedy u nás. Tento obor svérázně kombinuje kouzla, zábavu a gagy. Inspiroval vás někdo? Máte nějaký vzor? Rád bych to upřesnil. Jedná se o standup comedy magic neboli trapnomagie, jak jsem to sám nazval. Samotný styl stand-up comedy tu už byl pár let předtím ve formě televizního pořadu Na stojáka. Chtěl bych být sám sobě vzorem. Díky zmíněnému pořadu Na stojáka máte dnes široké publikum příznivců. Kdy jste se začal věnovat kouzlení profesionálně? Nemohu přesně říci, od kdy se kouzlení věnuji profesionálně, jelikož to byl nejdříve můj koníček, potom chvíli koníček s finančním ohodnocením a později již kůň z povolání. Ale myslím si, že od roku 2007 se kouzlení věnuji na plný úvazek. Richard Nedvěd a impressionné Šantovka Le fameux illusionniste et humoriste Richard Nedvěd a été l un des invités à la cérémonie d ouverture de Galerie Šantovka à Olomouc. Ses prestations offrant toujours un spectacle original, les admirateurs du jeune illusionniste sont nombreux. Richard Nedvěd a répondu à nos questions avec le recul et l humour qui lui sont propres. En tant qu artiste, vous avez été parmi les premiers visiteurs de la nouvelle Galerie Šantovka à Olomouc. L espace et l ambiance vous ont-ils plu? «J aime les grands espaces - j ai même agrandi mon salon en convertissant deux pièces plus petites en une grande. Alors on pourrait dire que je me sentais chez moi à Šantovka.» 20 Vous êtes un pionnier de la comédie stand-up dans le pays. Ce domaine a une façon particulière d allier magie, amusement et gags. Qui vous inspire? Avez-vous un modèle? «Je souhaite préciser. Il s agit de la standup comedy magic ou, et c est ma propre expression, de la magie embarrassante. La comédie stand-up existait depuis quelques années déjà grâce à l émission télévisée Na stojáka. Je voudrais me servir de modèle à moi-même.» Grâce à l émission Na stojáka vous avez aujourd hui de nombreux fans. Quand êtes-vous devenu un magicien professionnel? «Je ne saurais pas dire depuis quand exactement je suis un pro de la magie ; d abord c était mon dada, puis pendant quelque temps un dada rémunéré et finalement c est devenu un dada professionnel. Mais je pense que depuis 2007 je fais de la magie à temps plein.» Vous avez réussi dans la première série du concours Incroyable talent tchécoslovaque où vous vous êtes placé deuxième dans une concurrence féroce. Aviez-vous le trac devant autant de spectateurs? «Effectivement. Comment le saviez-vous? C était plutôt le format de l émission télévisée qui me faisait peur. Un jury, le Théâtre national, la diffusion en direct, l évaluation pour ce qui est des spectateurs, je les aime, qu ils soient six ou un million.»

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_158 Subjonctif Konjunktiv TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros

C est ma famille. parler être ne pas être je. trente-deux euros quarante-huit couronnes. dix-neuf couronnes seize euros C est ma famille 1 Complète par des pronoms personnels. els. Doplň osobní obní zájmena. 3 1. es 4. êtes 2. sommes 5. parles 7. chantons 3. parlent 6. suis 8. est 2 Complète le tableau. Doplň tabulku. parler

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s.

v České republice v České republice 13,2 mld. Kč 14 832 TJ 2 350 Dalkia Česká republika, a.s. OLTERM & TD Olomouc, a.s. Dalkia Kolín, a.s. OČENKA SKUPINa DaLKIa V ČESKÉ REPUBLICE 2011 V dnešní době klimatických změn, přetrvávající ekonomické krizi a nestálých cenách energií nabízí Dalkia svým zákazníkům profesionální služby v oblasti dodávek

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku

Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku Efekt kogenerační jednotky v provozních nákladech podniku 4. 10. 2016 AmperGeneration Amper Holding komplexní služby v energetice Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů Výkup

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

L analyse de l impact médiatique

L analyse de l impact médiatique 1 L analyse de l impact médiatique Le 31 mai 2016, une conférence de presse multithématique s est tenue au Café 35 à l Institut français de Prague. Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, a présenté

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více