Kapitola 4 PENÍZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.thunova.cz Kapitola 4 PENÍZE"

Transkript

1 Kapitla 4 PENÍZE Histrie vzniku peněz: bartervá směna výměna zbží za zbží nevýhda musíme hledat někh, kd stjí naše zbží vyské transakční náklady kmditní peníze vyčlenění některých typů zbží jak kmditní peníze vín, lej, kůže snížení transakčních nákladů nevýhdy nevyváženst plateb a nedělitelnst další frma drahé kvy papírvé peníze vydávané banku, byly plně kryty zlatem (šl je vyměnit za zlat) vydávaly je různé banky (ne centrálně) pstupně se upuštěl d plnéh krytí zlatem při úschvě drahých kvů v bance 100 % krytí pstupné snižvání krytí bankéři vydávali více papírků státvky vydávány panvníkem v případě ptřeby (př. války) bez krytí emisní práv práv pr vydávání puze d jedné banky depzitní peníze mnžství peněz na účtech Funkce peněz: prstředek směny zúčtvací jedntka vyjádření ceny statků a služeb uchvatel hdnty z hlediska účetnictví jsu nejvíce likvidní Peníze = vše, c funguje jak všebecně přijímaný prstředek směny Nabídka peněz: nabídka peněz, kteru budeme také značvat jak peněžní zásbu, je mnžství peněz v eknmice k danému časvému kamžiku peněžní zásba = mnžství peněz v eknmice k danému časvému kamžiku peněžní agregáty - značí se velkým písmenem M a číslicí (čím vyšší číslice, tím rste výnsnst, ale klesá likvidita) Peněžní agregáty: peněžní zásba se vyjadřuje pmcí peněžních agregátů úzký M1 = běživ (bankvky a mince) + vklady na pžádání střední M2 = M1 + termínvané vklady širký M3 = M2 + rep perace + akcie + pdílvé listy + CP (d 2 let) čím vyšší čísl u M, tím klesá likvidita (schpnst pužití na nákup), ale rste výnsnst Kapitla 4 Peníze - 1 -

2 Bankvní pdniky Banky hrají v tržní eknmice svji nezastupitelnu rli. Přes banky se alkuje významná část fin. trhů v eknmice. Na efektivnsti fungvání bank a celéh bankvníh systému prt závisí I efektivnst využití kapitálu v eknmice. Banka jak specifický pdnik Banku můžeme charakterizvat jak specifický druh pdniku. S pdniky jiných dvětví mají banky splečený základní cíl své činnsti tj. že banka jak pdnikatelský subjekt musí fungvat na ziskvém principu. Na druhé straně však banky vykazují řadu specifických rysů, které vyplývají z pvahy bankvní činnsti jak bchdů s penězi a z celkvéh významu bank v eknmice, jak institucí, které příjímají dčasně vlné fin. Prstředky d byvatelstva, pdniků a dalších institucí vč. státu. Při ddržení stanvených pravidel pr činnst bank zabezpečují rzmístění fin. prstředků d míst s nejvyšším rizikvě čištěným zhdncením (tzn. aby t nebyl rizikvé). Banku můžeme becně charakterizvat jak fin. zprstředkvatele, jehž hl. činnstí je různými frmami zprstředkvávat phyb fin. prstředků mezi jedntlivými eknmickými subjekty. Phyb fin. prstředků banky prvádějí tak, že na jedné straně získávají zdrje přijímáním depzit a úvěrů neb emisí vl. dluhpisů. Na druhé straně pskytují úvěry neb nakupují různé CP. Banky hrají významnu rli i při zprstředkvávání emise CP, prstřednictvím kterých dchází k alkaci kapitálu přím mezi investry a příjemci kapitálu na fin. trhu. Zákn bankách (č. 21/1992 Sb.) vychází ze směrnice Evrpské unie pr blast bankvnictví a vymezuje banku 4 zákl. charakteristickými rysy: 1) Mají výhradně právní frmu a.s. se sídlem v ČR 2) Příjímají vklady d veřejnsti, přičemž vkladem se rzumějí svěřené peněžní prstředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. 3) Pskytují úvěry, za které se pvažují v jakékliv frmě dčasně pskytnuté peněžní prstředky 4) Banky vlastní bank. licenci jejíž udělení rzhduje na základě psuzení žádsti rzhduje ČNB, která si vyžádá před rzhdnutím stanvisk MF. Rle bank v tržní eknmice lze kncentrvat d 3 zákl. fcí: 1) Fin. zprstředkvání 2) Emise bezhtvstních peněz 3) Prvádění bezhtvstníh platebníh styku Bankvní systém (BS) Suhrn bank v daném státě (teritriu) a jejich vzájemné vazby tvří bankvní systém. BS je v prvé řadě determinván (určván) existujícím eknmickým uspřádáním, rzvinutstí fin. trhu, tradicí, zapjením země d mezinárdní splupráce.v důsledku výše uvedených faktrů nejsu bankvní systémy v jedntlivých zemích zcela shdné. Nicméně zákl. princip mderních BSů v tržních eknmikách je shdný. Jsu zalženy na dvustupňvém principu. 2stupnvý BS tvří na jedné straně centrální banka (ČNB), která plní makreknmické fce (především cenvu stabilitu), na druhé straně je t síť bank, které prvádějí na ziskvém principu bankvní bchdy s klienty. Centrální banka (CB) CB své cíle zabezpečuje prstřednictvím nástrjů měnvé plitiky. Bankvní prstředí významně vlivňuje I prstřednictvím patření, která má právnění vydávat a která jsu pr statní banky závazná. I když i CB hradí své náklady ze svých výnsů a zpravidla při tm dsahuje zisku, není t však hlavním cílem její činnsti. Nejedná se tedy pdnikatelský subjekt. Síť kmerčních bank Může být rganizvána různým způsbem. I když byl uveden, že prakticky v každé zemi je tent systém v něčem specifický, standardně bývají rzlišvány 2 typy Bank.Systémů: Kapitla 4 Peníze - 2 -

3 1. Systém universálníh bankvnictví je zalžen na tm, že banky mhu pskytvat celu škálu bankvních prduktů. UB je typické pr země kntinentální Evrpy vč. ČR. 2. Systém ddělenéh bankvnictví vyznačuje se tím, že jsu navzájem dděleny kmerční banky a investiční banky. Je typické pt VB, USA, Japnsk. KB mhu psykvat puze klasické prdukty kmerčníh bankvnictví (přijímání depzit, pskytvání úvěru, prvádění platebníh styku atd.) Investiční banky mhu napak puze prvádět investiční bchdy (bchdy s CP, emisní bchdy, majetkvá správa). Struktura českéh BS: = 2stupnvý, ale universálníh typu s některými specializvanými druhy bank. 1) ČNB je CB, jejím hl. psláním je ze zákna péče cenvu stabilitu. Má výhradní právnění emitvat htvé peníze, bankvy, mince (mincvna je v Jablnci nad Nisu, dříve v Lednici). ČNB je subjektem prvádějícím bankvní dhled. 2) Univerzální banky a spřitelny Představují evýznamější část bankvníh systému v ČR. Dminantní rli mezi těmit bankami hrají velké banky. Jejich charakteristickým rysem na nabídka prakticy celé škály bankvních prduktů a velmi rzvětvená pbčkvý síť. Vedle ch existuje řada menšíh bank, keré se mnhdy zaměřují puze na určitu blast činnsti či knkrétní klienty neb kruh prduktů. 3) Hypteční banky Mhu vydávat hypteční zástavní listy 4) Stavební spřitelny, Ćeská exprtní banka secializvaná banka zaměřná na státní pdpru vývzu tím, že pskytuje vývzní úvěry za pdmínek zvýhdněných prti tržním pdmínkám. 5) Čekmravská záruční a rzvjvá banka specializuje se na financvání a pdpru vzniku a rzvje malých a středních pdniků. A také na pdpru rzvje bydlení, jedntlivýh reginů, měst a bcí. 6) Spřitelní a úvrní družstva družtevní zálžny, začaly vznikat pmcí zákna pskytují bankvní prdukty svým členům. Bankvní prdukty Výsledkem činnsti bank je nabídka řady různých služeb klientům. Jedntlivé služby pskytvané banku klientům zpravidla za úplatu lze značvat jak bankvní prdukty. Bankvní prdukty lze rzdělit d 4 základních skupin: 1) Finančně úvěrvé bankvní prdukty jsu prdukty banky, které z hldika klienta představují získání finančních prstředků, respektive ptenciálníh financvání a různých frem záruk vydaných banku. 2) Depzitní(vkladvé) bankvní prdukty na druhé straně dávají klientům mžnst ukládání vlných prstředků. 3) Platební bankvní prdukty jsu využívány k prvádění platebníh a zúčtvacíh styku. 4) Prdukty investičníh bankvnictví umžňují klientům investvat jejich vlný kapitál d nástrjů peněžníh či kapitálvéh trhu a rvněž sjednávat bchdy služící k zajištění finančních rizik. Časté je rvněž dělení bankvních prduktů z hlediska jejich drazu v bilanci banky. Ptm se rzděují d následujících třech skupin a t: - Aktivní - Pasivní - Neutrální (mimbilanční) Kapitla 4 Peníze - 3 -

4 Bankvní sustava: účetní bilance vyjadřuje majetek banky (A) a zdrje jeh krytí (P-) aktiva = majetek pasiva = zdrje krytí 1) centrální banka Funkce centrální banky: (1) emisní funkce vydávání bankvek, mincí, pamětních mincí vyměňuje pškzené bankvky (2) prvádění měnvé plitiky - vlivňvání mnžství a ceny peněz v eknmice (3) banka bank přijímá vklady d kmerčních bank pskytuje úvěry kmerčním bankám zápůjčitel pslední instance (když už bance nechce nikd jiný půjčit) prvádí zúčtvání mezi bankami (4) banka státu prvádí perace pr vládu, pr centrální i místní rgány spravuje státní dluh (platí úrky, bnvuje dluh atd.) může pskytnut úvěr vládě, ale ne přím - přes státní cenné papíry - přímé úvěrvání vlády centrální banku je zakázán (5) spravvání devizvých rezerv země - dhlíží nad měnvým kurzem (6) dhled a regulace bankvníh systému - pravidla pr chvání bank apd. 2) kmerční banky sukrmé fy, kt. přijímají i pskytují úvěry. Kapitla 4 Peníze - 4 -

5 tvrba peněz peníze budu vznikat multiplikací depzit (vklady), kt. následuje p nakupení vládních CP ČNB D 1 D sazbapmr 1 ΔD = změna depzit D1 = prvtní vklad PMR = sazba pvinných min. rezerv.. jednduchý depzitní multiplikátr Sazba PMR = M Cu D MB Cu R ΔMB = měnvá báze Cu = běživ R = rezervy D = depzita, vklady Křivka nabídky peněz (MS): i = nminální úrkvá míra křivka je exgenní zvýšení peněžní zásby (prváděn centrální banku) pskytnutí úvěru KB snížení sazby pvinných minimálních rezerv tzn. hdnty multiplikátru Depzit M nákup vládních cenných papírů za htvst zde by neprbíhala multiplikace (t c zaplatí je stejná částka, kteru se ΔM) snížení peněžní zásby prdej vládních CP bezhtvstně splacení úvěru ze strany KB zvýšení sazby pvinných minimálních rezerv prdej vládních cenných papírů za htvst měnvá báze běživ MB M(peněžní zásba) rezerv KB MB, ale M bude šší vlivem multiplikace depzit Měnvá báze běživa Oběživ Rezervy rezerv Peněžní zásba (M1) běživa Oběživ Depzita depzit měnvá báze = běživ + rezervy vlivněním měnvé báze se vlivňuje celá peněžní zásba Pptávka p penězích (MD): závisí na celkvém důchdu prduktu mtivy držení peněz Kapitla 4 Peníze - 5 -

6 transakční kvůli běžným transakcím v průběhu měsíce (1 plat, ale slženky chdí průběžně) závisí na veliksti důchdu patrnstní kvůli nečekávaným výdajům (prava auta) závisí na veliksti důchdu YD MD spekulační spjen s funkcí peněz jak uchvatel hdnty bhatství držen v penězích (bez výnsu, bez rizika) neb v CP (výns + rizik) zavedena Keynesem závisí na úrkvé míře i držím CP i chci raději peníze i PCP i PCP křivka pptávky p penězích funkce klesající úrkvé míry psun křivky dprava nárůst důchdu nárůst cenvé hladiny psun MD dprava pkles důchdu pkles cenvé hladiny psun p křivce je jen se Δi tzn. mění se pptávané mnžství peněz i ES preferují CP a MD i ES puštějí CP,prefer.CZK MD Trh peněz: rvnváha na trhu peněz úrkvá míra pd rvnvážnu (i1) přebytek pptávky nad nabídku ek. subjekty chtějí držet více peněz prdej CP klesá-li cena CP, rste úrkvá míra růst úrkvé míry pvede k pklesu pptávky p penězích (psun p křivce MD) nad rvnvážnu(i2) přebytek nabídky nad pptávku ek.subjekty drží více peněz než chtějí nákup CP rste-li cena CP, úrkvá míra klesá pkles úrkvé míry pvede k růstu pptávky p penězích Kapitla 4 Peníze - 6 -

7 změna nabídky peněz zvýšení peněžní zásby nákup vládních CP snížení sazby PMR psun křivky MS dprava pkud by byla nminální úrkvá míra na stejné výši dšl by k přebytku nabídky nad pptávku lidé začnu nakupvat CP, jejich cena prste a úrkvá míra klesá pkles úrkvé míry zvýší pptávku, ta se vyrvná s nabídku změna pptávky peněz růst pptávky p penězích růst důchdu růst cenvé hladiny psun křivky dprava při půvdní úrkvé míře vzniká přebytek pptávky nad nabídku lidé začnu prdávat CP, jejich cena klesá a rste úrkvá míra pkles pptávky klesne důchd klesne cenvá hladina MD se psune dleva i Nminální a reálná úrkvá míra: nminální (in) vyjadřuje prcentní přírůstek z ulžené částky reálná (ir) vyjadřuje prcentní změnu kupní síly ( klik prcent zbží si můžeme kupit víc) zde bereme v úvahu změnu cenvé hladiny i R i N ir = reálná i in = nminální i = míra inflace peněžní zásby (M) in peněžní zásby (M) in MD in MD in Kapitla 4 Peníze - 7 -

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK

(příliv kapitálu do danéé země) čím nižší je cena domácí měny, tím větší je po ní poptávka tzn. klesající tvar DCZK PCZK DCZK Kapitla 9 MĚNOVÝ KURZ Měnvý kurz vlivňuje mezinárdní směnu statků a služeb a přesuny kapitálu mezi jedntlivými státy Faktry vlivňující měnvý kurz Vývj mezinárdníh bchdu Vývj hspdářskéh cyklu Vývj reálných

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více