Řízení získané hodnoty v podnikové informatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení získané hodnoty v podnikové informatice"

Transkript

1 Řízení získané hdnty v pdnikvé infrmatice Jan Pur katedra infrmačních technlgií, VŠE Praha Abstrakt: Řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky (IT perfrmance management, IT PM) je zalžen na becném knceptu řízení výknnsti zahrnujícíh integraci manažerských metd, pdnikvých prcesů, metrik a analytických aplikací. Článek je zaměřen na dvě z těcht metd, které jsu v sučasnsti čast publikvány a diskutvány a které tvří neb mhu tvřit sučást již zmíněnéh knceptu. Jsu t metdy EVM (Earned Value Management) a její rzšíření, tj. PBEV (Perfrmance Based Earned Value) které byly publikvány např. Peterem Slmnem a Ralphem Yungem. Článek charakterizuje jejich základní principy a způsb využití v kntextu řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky. Klíčvá slva: Perfrmance-Based Earned Value, PBEV, Earned Value Management, EVM, řízení prjektů, Prject Management, PM, pdnikvý prces, Key Perfrmance Indicatr, KPI, Crprate Perfrmance Management, CPM, business intelligence. Abstract: IT perfrmance management (IT PM) is based n the general cncept f perfrmance management including the integratin f managerial methds, prcesses, metrics and analytical applicatins. The paper is aimed at tw f the mst published and discussed methds included in the mentined cncept. These are Earned Value Management (EVM) and its enhancement called Perfrmance Based Earned Value (PBEV) published e.g. by P. Slmn and R. Yung. The paper discusses sme basic principles and sme pssible appraches t the use f the mentined methds in the cntext f IS/IT management. Key Wrds: Perfrmance-Based Earned Value, PBEV, Earned Value Management, EVM, Prject Management, business prcess, Key Perfrmance Indicatr, KPI, Crprate Perfrmance Management, CPM, business intelligence. Metda řízení získané hdnty (Earned Value Management, EVM) patří k metdám využívaným zejména v blasti řízení infrmatických i neinfrmatických prjektů. Metda získané hdnty na základě výknu (Perfrmance-Based Earned Value, PBEV) je rientvána rvněž d blasti prjektvéh řízení. Na druhé straně, jak bude patrné z dalšíh textu, jejich užití může tvřit sučást celéh systému řízení pdnikvé infrmatiky a její výknnsti. Je tedy užitečné je chápat jak sučást knceptu IT PM (IT Perfrmance Management). Smyslem tht článku je upzrnit na některé charakteristiky těcht metd, které se v literatuře již relativně čast presentují, jak na příklad (Budd, Budd, 2005, Slmn, Yung, 2007, Varian a kl., 2004, Webb, 2005 a další). SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 7

2 Jan Pur 1. EVM a PBEV, základní charakteristiky Řízení získané hdnty (Earned Value Management, EVM) představuje základ nárdníh standardu USA značenéh jak Earned Value Management Systems (EVMS) a definvanéh v rámci PMBOK (Prject Management Bdy f Knwledge). PBEV (Perfrmance-Based Earned Value) pak znamená rzšíření tht standardu nvé principy a přístupy rientvané zejména na prvázání prjektvých nákladů, sptřeby času a prti tmu dsahvané technické, resp. funkční výknnsti prduktu neb řešení (viz další text). EVM je deklarvána jak metda, resp. nástrj pr řízení prjektů sledující bjem práce a sptřebvanéh času na prjekt, výši prjektvých nákladů a analyzující některé výknvé charakteristiky prduktu. Hlavní důraz je však zde kladen na bjem dvedené práce. V prvnání s metdu PBEV je však menší pzrnst věnvána kvalitě řešení a výslednéh prduktu. EVM je pstavena na definvané struktuře prjektvých prací, struktuře výsledných prduktů a rganizačních jedntkách přestavujících celkvu rganizaci prjektu. Na druhé stran pracuje také se systémem metrik. Pužité strukturální jedntky i metriky dpvídají standardům Prject Management Bdy f Knwledge (viz PMI, 2004). Obrázek 1 zachycuje hlavní sučásti EVM ve vzájemných vazbách, tak jak vyplynuly z výše uvedené literatury (např. Slmn, Yung, 2007). S hledem na vyšší přesnst vyjádření jsu jedntlivé struktury a jejich prvky pnechány v půvdní anglické terminlgii. Pr strukturu výslednéh prduktu je zde pužit termín PBS (Prduct Breakdwn Structure), pr strukturu prjektvých prací termín WBS (Wrk Breakdwn Structure) a pr rganizační strukturu prjektu termín OBS (Organizatinal Breakdwn Structure). Metda je charakterizvaná jak prduktvě rientvaná, t znamená, že je primárně dvzená d struktury výslednéh prduktu, tedy jedntlivých sftwarvých mdulů, kmpnent apd. T umžňuje ptřebnu transparentnst prjektvých prací a jejich řízení na ptřebné úrvni granularity. Jedntlivé prjektvé úlhy, resp. jedntky (Wrk Packages) jsu vázány na jasně definvané sučásti výslednéh prduktu. CA (Cntrl Accunt) představuje vazbu mezi strukturu pracvních úlh a rganizační strukturu, resp. rganizačními jedntkami. Každá CA má přiřazenéh pracvníka s definvanu zdpvědnstí, tzv. CAM (Cntrl Accunt Manager). Ten pr každu jedntku CA zpracvává pracvní specifikaci úlhy, tj. SOW (Statement f Wrk) určující rzpčet a harmngram řešení úlhy, a t na nejnižší úrvni pracvních jedntek umžňující již zmíněnu transparentnst plánvání úlh vyjádřenu v plánvacích jedntkách (Planning Packages). Uvedené tři struktury jsu pak vzájemně prvázány, přičemž těmi základními integrujícími jedntkami jsu právě pracvní jedntky (Wrk Packages), na které jsu navázány plánvací jedntky (Planning Packages) a sučásti prduktu (Wrk Prducts), viz brázek 1. 8 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

3 Řízení získávané hdnty v pdnikvé infrmatice Prduct Prject Organizatin PBS Prduct Breakdwn Structure WBS Wrk Breakdwn Structure OBS Organizatinal Breakdwn Structure CA Cntrl Accunt SOW Statement f Wrk CAM Cntrl Accunt Manager Wrk Prducts Wrk Prduct WP Wrk WPPackages Wrk Package Planning Packages Wrk Prduct Base Measure PMB Perfrmance Measurement Baseline MR (Management Reserve) Obrázek 1: Základní sučásti EVM a jejich vztahy (Zdrj: autr) Další sučástí metdy EVM je základ pr měření výknu v rámci prjektu a jeh výstupů, tzv. PMB (Perfrmance Measurement Baseline). K tét sučásti celé metdy se vrátíme v suvislsti s metrikami uplatňvanými v metdách EVM a PBEV. 2. Principy EVM a PBEV Metda EVM je pstavena na 7 základních principech, a t: 1. Plánuj veškeré pracvní úkny nutné pr dknčení a kmpletaci prduktu. 2. Rzděl celý bjem práce až na dílčí úlhy, které mhu být přiřazeny zdpvědnému pracvníkvi neb rganizační jedntce pr sledvání plnění technických, časvých a nákladvých cílů. 3. Prvaž časvé a nákladvé cíle prací na prjektu s principy měření výknu, čímž bude mžné měřit a psuzvat dsažené výsledky. 4. Využívej skutečné sptřebvané a evidvané náklady pr hdncení vyknané práce. 5. Vyhdncuj dsažené výsledky na úrvni pracvních jedntek. 6. Analyzuj významné dchylky d plánu a dhadů, resp. předpvědí a vlivy, které zde půsbí, zpracuj dhady hdnt pr finální řešení zalžené na psuzení bjemu práce a pžadvanéh výknu. 7. Využívej infrmací dpvídajících EVMS standardu v prcesech řízení firmy. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009 9

4 Jan Pur Metda PBEV jak rzšíření EVM, resp. EVMS frmuluje další 4 principy řízení, a t: 1. Zabuduj pžadavky na výsledný prdukt neb řešení a kvalitativní charakteristiky d plánu prjektu. 2. Specifikuj výkn prti pžadavkům na prdukt, včetně plánvané kvality jak základ pr měření získané hdnty (earned value). 3. Integruj řízení rizik s řízením získané hdnty (risk management s earned value management). 4. Mdifikuj pužití EVM pdle specifikvaných rizik. Každý z výše uvedených principů je v metdě PBEV knkretizván sadu direktiv (guidelines), které přesněji definují ptřebné aktivity pr naplnění specifikvanéh principu. Jak příklad je pužit princip Zabuduj pžadavky na výsledný prdukt neb řešení a kvalitativní charakteristiky d plánu prjektu, k němuž jsu definvány následující direktivy (Slmn, Yung, 2007): Definuj pžadavky na prdukt a alkuj je na jedntlivé kmpnenty prduktu. Udržuj busměrné sledvání (bidirectinal traceability) pžadavků na prdukt a kmpnenty prduktu mezi plánem prjektu pracvními jedntkami (wrk packages), plánvacími jedntkami (planning packages) a výslednými prdukty. Identifikuj změny, které musí být prvedeny v plánech prjektu, pracvních jedntkách, plánvacích jedntkách a vlastním prduktu vyplývající ze změn pžadavků na prdukt. PBEV bsahuje pr každu definvanu direktivu specifikaci mžných zdrjů, nejlepších praktik a dpručení. Tímt způsbem jsu ppsány uvedené veškeré principy, cž vytváří z PBEV kmplexní a knsistentní metdu pstihující nejen kvantitativní, ale i kvalitativní charakteristiky prjektů a jejich výsledných řešení. Je patrné, že PBEV frmuluje nvé principy vzhledem k EVM v pněkud širším smyslu, zahrnuje jasně definvaná kritéria úspěšnsti řešení zalžená na systému metrik (viz dále), které se sledují a vyhdncují během jedntlivých milníků prjektu. Pr PBEV je navíc charakteristické, že kvalitativní charakteristiky a parametry jsu významnější, než všechny statní. Pdstatnu sučástí PBEV je řízení rizik, identifikující mžné chyby a prblémy v harmngramu a rzpčtu prjektu. Pkud shrneme základní charakteristiky metdy PBEV, pak dle (Slmn, Yung, 2007) jsu t: Plán je definván primárně pžadavky na prdukt nikli na bjem prací. Získaná hdnta (earned value) je zalžena na technické úrvni a kvalitě řešení. Technický výkn je determinván naplněním technických kritérií a jejich vyhdncením. Metda PBEV navíc: Respektuje standardy a mdely systémvéh inženýrství, sftwarvéh inženýrství a řízení prjektů. Pskytuje sfistikvané plánvání pracvních úlh. 10 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

5 Řízení získávané hdnty v pdnikvé infrmatice Umžňuje kvalitní analýzy dchylek a variant řešení. Nabízí jednduchý a nákladvě nenárčný přístup. Umžňuje flexibilitu řízení z hlediska rzsahu a kmplexity vzhledem k vyhdncení rizik. Integruje aktivity řízení rizik se systémem měření výknu (Perfrmance Measurement Baseline, PMB). Metda je pužitelná ve vazbě s jinými mdely a metdami řízení, včetně agilních metd a metdik. Všechny uvedené principy, direktivy i charakteristiky metdy PBEV, resp. EVM se prmítají d pdnikvých prcesů, které pdprují, d systému metrik a v rámci th KPI (Key Perfrmance Indicatrs) a dkumentů, které se v řídících prcesech a aktivitách využívají. 3. Prcesy a metriky EVM a PBEV metdy se standardně váží k pdnikvým prcesům, včetně prcesů řízení infrmatiky, jak ukazuje brázek 2 v dalším textu. PBEV, s hledem na jejich význam v kntextu celéh řešení, specificky definuje vybrané prcesy, a t v návaznsti na standard IEEE Std TM -2005: IEEE Standard fr Applicatin and Management f the Systems Engineering Prcess. Jde tyt prcesy: Prces analýzy pžadavků. Prces validace pžadavků. Prces funkční verifikace řešení pžadavků. Je zřejmé, že specifikaci pžadavků na prdukt a jejich řízení se v metdě PBEV věnuje klíčvá pzrnst. K nim se vrátíme v další části příspěvku. EVM a PBEV zahrnují vedle prcesů i systém metrik značvaný jak Perfrmance Measurements Baseline (PMB). PMB je de fact dsuhlasený plán prjektu, který v sbě integruje parametry a metriky rzsahu a kvality řešení, harmngramu, časvé nárčnsti a nákladů na prjekt. Základní strukturu nejpdstatnějších parametrů a metrik dkumentuje následující schéma, přičemž i na tmt místě je s hledem na přesnst využita půvdní anglická terminlgie. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Jan Pur WP Wrk Packages BCWS time thased Budgeted Cst fr Wrk Scheduled EV Earned Value AC Actual Csts BAC Budget atcmpletin EAC Estimate at Cmpletin SV = EV - BCWS Cumulative Schedule Variances CV = EV - AC Cumulative Cst Variances CPI Cst Perfrmance Index CPR Cntract Perfrmance Reprt Obrázek 2: Schéma struktury metrik v EVM (Zdrj: autr) Výchzí jedntku pr další využití metrik je pracvní jedntka (wrk package). Na tét jedntce jsu pstaveny další metriky neb jejich sady. Jednu z nich jsu rzpčtvané náklady na prjektvé práce v rzdělení pdle jedntlivých fází prjektu (Budgeted Cst fr Wrk Scheduled, BCWS). V průběhu realizace prjektu se sledují skutečné aktuální náklady (Actual Cst, AC), a hdnta prací a prduktů, které byly reálně vyknány značvaná právě jak získaná hdnta (Earned Value, EV). BCWS, skutečné náklady a získaná hdnta jsu základní metriky pr analýzy dchylek (variance analysis) pr identifikaci situací a blastí, kde se realita liší d plánvaných neb rzpčtvaných hdnt. Využívají se dvě metriky pr sledvání dchylek, a t:: Kumulativní dchylky nákladů (Cumulative Cst Variances): CV = EV AC - prblém nastává, jestliže skutečné náklady realizvaných prací překrčí plánvané náklady. Kumulativní dchylky rzvrhu (Cumulative Schedule Variances): SV = EV BCWS - prblém nastává, jestliže plánvaná hdnta realizvaných prací je vyšší než získaná hdnta. Všechny základní i kalkulvané metriky se sumarizují pdle pracvních jedntek (wrk packages) d dkumentu značvanéh jak kntrlní reprt výknu (Cntrl Perfrmance Reprt, CPR). Ten zahrnuje vedle již zmíněných metrik i např. index nákladů a výknů (Cst Perfrmance Index, CPI). Je vyjádřen následující frmulí: CPI = EV / AC Příklad dkumentu CPR je uveden v tabulce SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

7 Řízení získávané hdnty v pdnikvé infrmatice WBS BCWS EV AC SV CV CPI 1 DWH úv. studie DWH analýza DWH návrh 3.1 analýza pžad dimen. mdel Ttal Tabulka 1: Příklad CPR Otázku zůstává, jak určvat získanu hdntu, tedy earned value. Metda PBEV nabízí něklik mžnstí. Jednu z těch nejvýznamnějších je dvzvat ji d naplnění uživatelských pžadavků na cílvý prdukt. Určvání pžadavků je v tét metdě věnván značný prstr, jak byl patrné již z definice vybraných prcesů. Předpkládá, že pžadavky mají relativně přesnu funkční a technicku specifikaci, jsu alkvány na jedntlivé části prduktu (sftwarvé mduly, kmpnenty, jejich funkcinalitu). Jsu zde rvněž přesně definvány stavy, v nichž se pžadavky v průběhu řešení prjektu mhu nacházet. Na tmt místě uvádíme puze pr rientaci puze jejich základní přehled: 1. pžadavek je definván, 2. je prvedena prvtní validace pžadavku, tj. zda má smysl, zda zapadá d celkvé kncepce řešení, 3. jsu definvány a vybrány metdy pr verifikaci splnění pžadavku (s cílem zajistit c nejvyšší kvalitu testvání a věření správné realizace pžadavku), 4. pžadavek je schválený, dsuhlasený, 5. pžadavek je alkván na příslušnu část řešení systému, jednh neb více zadavatelů a cílvých uživatelů, 6. pr pžadavek je připraven verifikační dkument a testvací prcedura, 7. je připraven návrh řešení pžadavku, 8. řešení pžadavku je implementván, 9. řešení pžadavku je testván, 10. řešení pžadavku je verifikván. Jedntlivým pžadavkům je přiřazena čekávaná hdnta, kteru jeh realizace má přinést (business value) a váha v rámci celéh prjektu neb řešení, nebť všechny pžadavky nejsu stejně významné. Na základě takt stanvené business hdnty vynásbené pčtem alkvaných zadavatelů (uživatelů se stejným pžadavkem) a přepčtené běžným způsbem pdle stanvených vah se určuje získaná hdnta pr daný pžadavek. Jejich sumarizaci se pak zjišťuje získaná hdnta pr jedntlivé části řešení prjektu. Případně se prvádí analýza pdle dpvídajících pracvních jedntek, t znamená lze zjišťvat jejich příns pr výsledný prdukt a tedy i jejich efektivnst. 4. Užití v IT PM V sučasné dbě je k dispzici celá řada mdelů a metd pr řízení pdnikvé infrmatiky a její výknnsti. Jedním z těcht mdelů je ITGPM (viz Vříšek a kl., 2008, Pur, 2008) rientvaný na řízení výknnsti pdnikvé infrmatiky a SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Jan Pur zalžený na základních principech řízení výknnsti firmy - Crprate Perfrmance Management, CPM (např. Scheer a kl., 2005). Celkvé schéma mdelu ITGPM se zakmpnvanými metdami EVM a PBEV a jejich sučástmi demnstruje brázek 3. V návaznsti na předchzí schémata je rvněž pnechán v anglické terminlgii. Methds and methdlgies f IT perfrmance management BSC: Balanced Screcard (gals definitin) PBEV: Perfrmance Based Earned Value EVM: Earned Value Management ABC: Activity Based Csting IT mng. prcesses Cre prcesses Supprt Managerial Strategic Level: IS/IT Strategic Management Tactical Level: IS/IT Planning, Prjects Definitins and Systems Integratin Service Level Management Surces Management SLA, Vendr Management Finance, Staff, Custmer Relatinships Data, ICT Operatinal Level: Prject Management Operatins Management IT Perfrmance metrics KGI Key Gal Indicatrs KPI: Key Perfrmance Indicatrs EV: Earned Value Metrics IT Perfrmance Applicatin: Plans. Budgets, Financial Reprting Cst and Benefit Analysis Analysis f Perfrmance Based Earned Value Prfitability Mdelling Dashbards, Screbards,, Obrázek 3: Schéma IT Perfrmance Management s integrvanými prvky PBEV (Zdrj: autr) Využití metd EVM a PBEV a jejich sučástí v mdelu řízení výknnsti ITGPM přináší následující efekty: PBEV přináší nvu sadu metrik rientvaných na řízení kvality a výknnsti (jak byl uveden výše, plus celu řadu dalších), které nemusí být využity puze v blasti řízení prjektů, ale i v dalších blastech řízení infrmatiky, jak ukazuje brázek 3. Obdbně, jak v předchzím bdě, definvané a uvedené principy EVM a PBEV mhu být efektivně využity nejen v prjektvém managementu, ale i v řízení infrmatických služeb, řízení datvých a technlgických zdrjů a dalších. Principy a direktivy PBEV (viz výše uvedené příklady) znamenají pdstatný zdrj pr invace již existujících prcesů a s nimi spjených metrik. Prcesy a metriky definvané v rámci EVM a PBEV přinášejí nvé pžadavky na řešení analytických aplikací v rámci mdelů řízení výknnsti, včetně ITGPM. 14 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

9 Řízení získávané hdnty v pdnikvé infrmatice PBEV a EVM respektují světvě uznávané základní i de fact standardy (PMI, PMBOK, CMMI a další). Tyt standardy musí respektvat i mdely typu IT PM a musí být s nimi knsistentní. Je zřejmé, že integrace metd EVM a PBEV d mdelů CPM a IT PM, bdbně jak v případě jiných takvých metd např. Balanced Screcard neb Activity Based Csting, není nic mimřádnéh a představuje naplňvání becnéh knceptu řízení výknnsti, jak byl definván splečnstí Gartner. Jde jen t, systematicky je využít a efektivně prvázat na kmplexní, splečnu základnu prcesů, metrik a analytických aplikací. 5. Závěr Na závěr lze knstatvat, že řešení typu CPM a IT PM jsu zaměřeny na pstupné rzšiřvání a integraci různých manažerských metd, prcesů, metrik a aplikací nvé metdy a přístupy. Metdy EVM i PBEV je třeba v rámci těcht řešení respektvat a začlenit je d nich. Krmě th je jim účelné věnvat dpvídající pzrnst, a t i díky jisté ppularitě a zvýšenému zájmu v různých publikacích a praxi (viz např. již zmíněné (Budd, Budd, 2005, Slmn, Yung, 2007, Varian a kl., 2004, Webb, 2005 a další). Literatura 1. Budd, Ch., I., Budd, Ch., S.: A Practical Guide t Earned Value Prject Management. Vídeň, Management Cncepts Pur, J.: Perfrmance and Effects f Crprate Infrmatics. Jindřichův Hradec, IDIMT PMI (Prject Management Insitute): A Guide t the Prject Management Bdy f Knwledge. 3 rd Ed., Scheer, A-W. and thers: Crprate Perfrmance Management. Saarbrucken, Springer Slmn, P., Yung, R.: Perfrmance-Based Earned Value (Practitiners). New Jersey, Jhn Wiley and Sns Varian, H., R., Farrell, J., Shapir, C.: The Ecnmics f Infrmatin Technlgy: An Intrductin (Raffaele Mattili Lectures), Cambridge, Cambridge University Press Učeň, P.: Metriky v infrmatice. Praha, Grada Vříšek, J. a kl.: Principy a Mdely v řízení pdnikvé infrmatiky. Prague, Oecnmia Webb, A.: Using Earned Value: A Prject Manager s Guide. Burlingtn, Gwer Příspěvek je zpracván jak jeden z výstupů výzkumných prjektu Mdel vztahu mezi výknnstí pdnikání, účinnstí pdnikvých prcesů a efektivnstí pdnikvé infrmatiky registrvanéh u Grantvé agentury České republiky pd evidenčním číslem a s pdpru grantů GAČR 402/05/2210 a MŠMT výzkumná centra 1M SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Jan Pur 16 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Business intelligence řešení v modelu MBI

Business intelligence řešení v modelu MBI Business intelligence řešení v mdelu MBI Jan Pur Katedra infrmačních technlgií VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3 email: pur@vse.cz Abstrakt: Na katedře IT VŠE v Praze se v rámci jednh z

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Řízení výkonnosti egovernmentu problémy a perspektivy

Řízení výkonnosti egovernmentu problémy a perspektivy Řízení výknnsti egvernmentu prblémy a perspektivy Vyská škla eknmická v Praze jana.frtinva@vse.cz Abstrakt: egvernment a v jeh rámci řízení IT služeb se trvale a rychle vyvíjí s tím, jak se mění eknmické,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

Odhady, nabídky, měření a historie

Odhady, nabídky, měření a historie Odhady, nabídky, měření a histrie Tmáš Krátký, Michal Petřík, Bhumír Zubek tmas.kratky@prfinit.eu, michal.petrik@prfinit.eu, bhumir.zubek@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pr-univerzity/univerzitnivyuka/a4m33sep.html

Více

Datová kvalita Profinit. All rights reserved.

Datová kvalita Profinit. All rights reserved. Datvá kvalita RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Datvá kvalita Jedna z kmpetencí Data managementu Cíl: Zajistit uživatelům data v kvalitě ptřebné k jejich činnsti

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION

CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION 1 Úvd CESTY K VYŠŠÍ ÚČINNOSTI MANAŽERSKÝCH PLÁNŮ - KONCEPT BUSINESS NAVIGATION Ing. Václav Huser, ředitel divize INEKON-SYSTEMS, INEKON GROUP a.s. V následujícím článku jsu diskutvány tázky nvých přístupů

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Kurz vhdný pr ty, kteří chtějí rzumět výsledkům klinických studií a umět je interpretvat JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Dpručen pr lékaře, dbrné garanty a další sby aktivně prezentující

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy A0M33PIS - Průmyslvé infrmační systémy Přednáška č. 2 25. 2. 2015 Katedra Kybernetiky K13133 Centrum znalstníh managementu K13393 Mt: Náčelníci by nikdy neměli utrácet křist kmene na záležitsti pr kmen

Více

Metadata Profinit. All rights reserved.

Metadata Profinit. All rights reserved. Metadata RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Metadata Jedna z kmpetencí Data managementu Cíle: Zajistit jedntné przumění a užití termínů Integrvat metadata ze všech

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Requirements Engineering

Requirements Engineering Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Requirements Engineering Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Schematický phled (Sftware

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích

Podpora plánování a řízení projektů v CASE nástrojích Pdpra plánvání a řízení prjektů v CASE nástrjích seminární práce z předmětu IT572 Prstředky CASE a jejich využití při tvrbě IS Vítězslav Jánský Petr Kříž Jan Šebelík prsinec 2005-1 - Obsah Úvd...3 Cíl

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 585 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Přílha č. 2 k usnesení vlády ze dne 4. července 204 č. 585 Pstup při prcesním mdelvání agend veřejné správy Ministerstv vnitra 2 OBSAH OBSAH... 3. ZÁKLADNÍ PRINCIPY MODELOVÁNÍ...

Více

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450

Použití CASE pro řízení projektů IS/ICT 4IT450 Pužití CASE pr řízení prjektů IS/ICT 4IT450 2009 Jakub Hlba, Radek Kllárvits, Barbra Peškvá, Mirek Řezníček, Tmáš Sukup, Jan Šafránek, Petr Šklník 1 Antace Tat práce vznikla v rámci předmětu 4IT450 CASE

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 1 - Úvod

Dobývání znalostí z databází (MI-KDD) Přednáška číslo 1 - Úvod Dbývání znalstí z databází (MI-KDD) Přednáška čísl 1 - Úvd (c) prf. RNDr. Jan Rauch, CSc. KIZI, Fakulta infrmatiky a statistiky VŠE zimní semestr 2011/2012 Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek Infrmační systém pr pdpru psuzení rizika, územníh plánvání, rganizace zásahu IZS a varvání byvatelstva v klí prduktvdů přepravujících nebezpečné látky Mirslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Knčel, Milš Urbánek

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění Přílha č. 1 smluvy Specifikace předmětu plnění Všechny kurzy budu realizvány ve vlastních prstrách bjednatele. K dispzici bude flipchart, dataprjektr a prmítací plátn. Ddavatel zajistí ptřebné vzdělávací

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více