PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI"

Transkript

1 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní špinavých peněz a financvání terrismu. Jeh cílem je Vám přiblížit a infrmvat Vás prblematice praní špinavých peněz a financvání terrismu, patřeních, které vedu k jejich prevenci a také sdělit Vám, jaké pvinnsti a pstupy je splečnst Air Bank a.s. (dále jen Banka ) a vy jak její zmcněnec v rámci tét prevence pvinni prvádět a ddržvat. 2. Pdstata praní špinavých peněz a financvání terrismu Praní špinavých peněz (Mney Laundering) je celsvětvý prblém. Aby se pachatelé trestných činů vyhnuli dhalení a nepřišli zisky ze své trestné činnsti, musejí nelegálně získané finanční prstředky vyprat. Tt praní v pdstatě představuje snahu zahlazení stp p trestné činnsti, znemžnění dhledání zdrjů prstředků, a t nejčastěji prstřednictvím přesunů peněz mezi účty, případně změny frmy těcht prstředků. Mderní technlgie dnes umžňují, aby nelegálně získané finanční prstředky cestvaly neuvěřitelnu rychlstí p světě, a t annymně neb pmcí falešných údajů ttžnsti. Bj prti praní špinavých peněz (Anti Mney Laundering AML) je termín, který zahrnuje snahy zamezení, dhalení, vyšetřvání a hlášení trestnéh činu praní špinavých peněz. Prces praní špinavých peněz má byčejně tyt fáze: umístění (placement) - první etapa spčívá v umístění nelegálně získaných prstředků d běhu, nejčastěji prstřednictvím ulžení na bankvní účet, přesunů - zametání stp (layering) - zakrytí půvdu finančních prstředků (může se jednat různé transakce prstřednictvím účtů, nákupy či prdeje nemvitstí, cenných papírů), navrácení (integratin) - převedení zisků z nelegální činnsti zpět ke svému půvdnímu majiteli. Finanční ústavy mhu ze své pdstaty nevědmě hrát rli zprstředkvatelů v prcesu legalizace. Jelikž peníze z páchání trestné činnsti mají nejčastěji pdbu htvstních peněz, bývá nejdříve nutné zbavit se mnžství peněz v htvsti ve prspěch bezhtvstních peněz, které se dají snadněji převádět - prát. Např. nákupem nemvitsti, bezhtvstními přesuny z účtu na účet, následné výběry v htvsti či převdy d jiných států, vklady/výběry nebvykle vyských částech htvsti prstřednictvím bankmatů atp. K praní peněz však nedchází puze prstřednictvím zlčineckých rganizací. Dělají t z různých důvdů i sby jinak bezúhnné. Jejich cílem může být vyhnut se daním, snížit dividendy akcinářům, bejít devizvé překážky aj. Mezinárdní splečenství a zejména eknmicky vyspělé země si velmi dbře uvědmují hrzby, které pr demkracii představuje rzvj a internacinalizace rganizvané kriminality a terrismu. Za více než 15 let trvání celsvětvé a zejména celevrpské systematické kampaně byly v blasti bje prti praní špinavých peněz a financvání terrismu vytvřeny standardy, které kladu více či méně účinné překážky praní špinavých peněz a financvání terrismu a sučasně byly vybudvány struktury, které mají umžnit účinnu splupráci různých státních i nestátních institucí, a t vnitrstátně, tak i mezinárdně. 1

2 3. Právní úprava V návaznsti na mezinárdní závazky vycházející především z mezinárdních úmluv a členství v Evrpské unii je prblematika legalizace výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu upravena i v České republice. Banka se v blasti prevence praní špinavých peněz a financvání terrismu řídí následujícími právními úpravami: Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (dále jen zákn AML ) Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb., některých pžadavcích na systém vnitřních zásad, pstupů a kntrlních patření prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu Zákn č. 69/2006 Sb., prvádění mezinárdních sankcí Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k prvedení zvláštních patření k bji prti terrismu Úřední sdělení ČNB ze dne k některým pžadavkům na systém vnitřních zásad, pstupů a kntrlních patření prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu Zákn č. 21/1992 Sb., bankách 4. Základní pjmy 4.1. Legalizace výnsů z trestné činnsti Legalizací výnsů z trestné činnsti je myšlen jednání sledující zakrytí nezáknnéh půvdu jakékliv eknmické aktivity vyplývající z trestné činnsti s cílem vzbudit zdání, že se jedná majetek nabytý v suladu se záknem. Tt jednání spčívá například: a) v přeměně neb převdu majetku s vědmím, že pchází z trestné činnsti, za účelem jeh utajení neb zastření jeh půvdu neb za účelem napmáhání sbě, která se účastní páchání takvé činnsti, aby unikla právním důsledkům svéh jednání, b) v utajení neb zastření skutečné pvahy zdrje, umístění, phybu majetku neb nakládání s ním neb změny práv vztahující se k majetku s vědmím, že tent majetek pchází z trestné činnsti, c) v nabytí, držení, pužití majetku neb nakládání s ním s vědmím, že pchází z trestné činnsti, neb, d) ve zlčinném splčení sb neb jiné frmě sučinnsti za účelem jednání uvedenéh pd mžnstmi a) až c) Financvání terrismu Financvání terrismu představuje: a) shrmažďvání peněžních prstředků neb jinéh majetku s vědmím, že bude, byť i puze z části, pužit ke spáchání trestnéh činu terru, terristickéh útku neb trestnéh činu, který má umžnit neb napmci spáchání takvéh trestnéh činu, neb k pdpře sby neb skupiny sb připravujících se k spáchání takvéh trestnéh činu, neb b) jednání veducí k pskytnutí dměny neb dškdnění pachatele trestnéh činu terru, terristickéh útku neb trestnéh činu, který má umžnit neb napmci spáchání takvéh trestnéh činu, neb sby pachateli blízké ve smyslu trestníh zákna, neb sběr prstředků na takvu dměnu neb na dškdnění. 2

3 4.3. AML-CFT (Anti Mney Laundering Cmbating the Financing f Terrrism) Opatření prti legalizaci výnsů z trestné činnsti (praní špinavých peněz) a financvání terrismu. Smysl a účel AML/CFT patření lze rzčlenit d dvu základních bdů: zabránění zneužití finančníh systému k legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, uchvání stp p přesunech majetku, včetně záznamu tm d kh, prstřednictvím kh a ke kmu se dané prstředky přemisťvány Obchd Obchdem se pr účely zákna AML rzumí každé jednání Banky s jinu sbu, pkud takvé jednání směřuje k nakládání s majetkem tét jiné sby neb k pskytnutí služby tét jiné sbě Pdezřelý bchd Obchd prvedený za klnstí vyvlávajících pdezření ze snahy legalizaci výnsu neb pdezření, že v bchdu užité prstředky jsu určeny k financvání terrismu, aneb jiná skutečnst, která by mhla takvému pdezření nasvědčvat PEP pliticky expnvané sby Pliticky expnvanými sbami (dále také jen PEP ) jsu vždy fyzické sby, kterým jsu neb byly svěřeny významné veřejné funkce a sučasně tut funkci vyknávají v zahraničí. Za PEP jsu přitm pvažvány i fyzické sby, které jsu nejbližšími rdinnými příslušníky takvých sb. Banka pliticky expnvaným sbám věnuje vždy zvýšenu pzrnst a pdrbuje je mnitringu, a t především z důvdu, že může mít PEP jistý plitický vliv, díky jemuž snáze dchází k uskutečnění aktivit týkajících se legalizace výnsů z trestné činnsti neb financvání terrismu Průkaz ttžnsti Pr účely zákna AML je průkazem ttžnsti (identifikačním dkladem) platný úřední dklad vydaný rgánem veřejné správy, v němž je uveden jmén a příjmení, datum narzení a z něhž je patrná pdba, ppřípadě i jiný údaj umžňující identifikvat sbu, která dklad předkládá, jak jeh právněný držitel. K identifikaci a věření ttžnsti klienta Banka d klientů vyžaduje následující průkazy ttžnsti: Občan ČR předkládá jak průkaz ttžnst vždy platný Občanský průkaz, Občan země ze skupiny EU předkládá jak první průkaz ttžnsti Cestvní pas neb Nárdní průkaz neb Průkaz pvlení k pbytu. Jak druhý průkaz ttžnsti předkládá Cestvní pas neb Řidičský průkaz neb Průkaz pvlení k pbytu. Občan země mim skupinu EU předkládá jak první průkaz ttžnsti Cestvní pas neb Průkaz pvlení k pbytu. Jak druhý průkaz ttžnsti předkládá Cestvní pas neb Řidičský průkaz neb Průkaz pvlení k pbytu. Země patřící d skupiny zemí Evrpské unie jsu následující: Belgie, Bulharsk, Dánsk, Estnsk, Finsk, Francie, Chrvatsk, Irsk, Island, Itálie, Kypr, Litva, Ltyšsk, Lucembursk, Maďarsk, Malta, Německ, Nizzemsk, Plsk, Prtugalsk, Rakusk, Rumunsk, Řeck, Slvensk, Slvinsk, Španělsk, Švédsk, Švýcarsk, Velká Británie. Uvedený seznam zemí nepředstavuje seznam členských států Evrpské Unie, seznam je vytvřen Banku. 3

4 5. Opatření AML/CFT Právní úprava zákna AML vymezuje tzv. pvinné sby banky - (viz 2 zákna AML) a jejich pvinnsti při realizaci patření prti praní špinavých peněz a financvání terrismu. Mezi tyt hlavní pvinnsti patří: identifikace klienta, kntrla klienta, neuskutečnění bchdu, uchvávání infrmací, známení pdezřeléh bchdu, dklad splnění příkazu klienta, určení kntaktní sby, šklení zaměstnanců, infrmační pvinnst, stanvení systému vnitřních zásad 6. Identifikace klienta Identifikace představuje úkn, který bsahuje zjištění, věření a zaznamenání pvinných identifikačních údajů z platnéh průkazu ttžnsti Pvinnst identifikace Banka je pvinna prvést identifikaci klienta: vždy při realizaci bchdu v hdntě 1000 EUR (neb ekvivalent měny) a vyšší (např. klient prvádí platební příkaz v hdntě Kč), bez hledu na limit při: pdezřelém bchdu (viz 6 zákna AML), vzniku bchdníh vztahu, uzavření smluvy účtu, vkladu na vkladní knížce neb vkladním listu neb sjednání jiné frmy vkladu, uzavření smluvy živtním pjištění, má-li klient práv jednstranně hradit další pjistné nad sjednaný rámec plateb jednrázvéh neb běžně placenéh pjistnéh, nákupu neb přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hdnty, pužitéh zbží neb zbží bez dkladu jeh nabytí ke zprstředkvání jejich prdeje aneb přijímání věci d zástavy, výplatě zůstatku zrušenéh vkladu z vkladní knížky na dručitele. V případě, že si klient ke svému účtu zřizuje dispnenta neb držitele debetní/kreditní karty, vztahuje se pvinnst identifikace dle zákna AML také na tyt sby (dispnenta neb držitele klientvy karty) 6.2. Identifikační údaje Identifikačními údaji u fyzické sby jsu: všechna jména a příjmení, rdné čísl a nebyl-li přidělen, datum narzení, míst narzení, trvalý neb jiný pbyt a státní bčanství. Jde-li pdnikající fyzicku sbu, také její bchdní firma, dlišující ddatek neb další značení, míst pdnikání a identifikační čísl. 4

5 6.3. Prvádění identifikace První identifikace fyzické sby, která identifikaci pdléhá, je zásadně prváděna tváří v tvář, tedy puze za přítmnsti sby pdléhající identifikaci, a t na základě platnéh průkazu ttžnsti (vyjma bchdů uzavíraných na dálku). Samtný prces identifikace spčívá ve vyknání následujících úknů: 1. Ověření pravsti předlženéh identifikačníh dkladu prti pškzení neb padělání (kntrla, zda dklad nenese známky pškzení, není zjevně přepisván, upravván, přelepván, je celiství a není nijak znehdncen). 2. Kntrla, zda jsu údaje na dkladu čitelné a je dklad platný v rámci expiračníh bdbí. 3. Ověření shdu pdby sby držitele s vybrazením v identifikačním dkladu. 4. Zjištění, věření a zaznamenání identifikačních údajů z průkazu 5. Kntrla a zaznamenání druhu a čísla průkazu ttžnsti, stát, ppřípadě rgán, který jej vydal, a dbu jeh platnsti. Klient je pvinen Bance pskytnut infrmace, které jsu k prvádění identifikace nezbytné, včetně předlžení příslušných dkladů. Banka může přizvat kpie neb výpisy z předlžených dkladů a zpracvávat takt získané infrmace k naplnění pvinnstí dle zákna AML Ověření pravsti identifikačníh dkladu a věření ttžnsti klienta Ověření pravsti identifikačníh dkladu a věření ttžnsti klienta je prvedena vždy v rámci identifikace jak nvéh, tak stávajícíh klienta. Pr účely naplnění pvinnstí prvádění identifikace dle zákna AML je klientem myšlen také dispnent neb držitel Vaší debetní neb kreditní karty. Samtný prces věření pravsti předlženéh identifikačníh dkladu zahrnuje kntrlu dkladu prti padělání a pškzení. Osba, která identifikaci prvádí, se při prvádění identifikace řídí následujícími zásadami: a) Při věření identifikačníh dkladu prti pškzení neb padělání je prvedena kntrla: zda dklad nenese známky pškzení (není zjevně přepisván, upravván, přelepván, je celiství a není jinak znehdncen), zda jsu údaje na dkladu čitelné, že je dklad platný v rámci expiračníh bdbí. b) Při věření ttžnst klienta je prvedena kntrla: datum narzení klienta a subjektivně prvná s věkem klienta, vizuální shdu phlaví klienta (tj. nelze akceptvat situaci, kdy dklad předkládá zjevně žena, avšak na dkladu je ftgrafie muže), pdbu klienta a subjektivně prvná s vybrazením klienta v dkladu. c) V případě věření suběžně dvu identifikačních dkladů prbíhá kntrla bu těcht dkladů, tedy také kntrla shdy sbních údajů v bu identifikačních dkladech. 7. Kntrla klienta V některých případech je Banka pvinna prvádět také hlubkvu kntrlu klienta. Ovšem c t znamená pr běžnéh klienta, který bude nejen identifikván, ale navíc ještě kntrlván? Pdle zákna AML zahrnuje kntrla klienta i získání infrmací, na c peníze klient ptřebuje či jaký bchd hdlá uskutečnit. 5

6 Banka prvádí kntrlu klienta před uskutečněním každéh bchdu pkud: je hdnta bchdu EUR (neb ekvivalent měny) a vyšší (např. v případě, kdy klient prvede platební příkaz ze svéh bankvníh účtu v částce Kč), je s ním spjena pvinnst identifikace při uzavření smluvníh vztahu s klientem (př. při uzavření rámcvé smluvy běžném účtu), neb při pdezřelém bchdu, tent bchd prvádí pliticky expnvaná sba (PEP). V rámci kntrly klienta získává Banka: infrmace tm, za jakým účelem klient bchd prvádí, infrmace, z jakých zdrjů pcházení peněžní prstředky klienta, další ptřebné infrmace ke sledvání chvání klienta za dbu živta v Bance a zjištění, zda prváděné bchdy dpvídají tmu, c klientvi Banka ví. 8. Rizikvý/pdezřelý bchd a neuskutečnění bchdu Rizikvým bchdem je bchd, u kteréh lze předpkládat určité rizik naplnění znaků pdezřeléh bchdu. Pkud se nepdaří vyvrátit všechny znaky rizikvéh bchdu, stává se tent bchd pdezřelým ve smyslu zákna AML. Při prvádění identifikace může například djít k následujícím pdezřelým situacím: klient se dmítá pdrbit identifikaci, při jednání s klientem se klient chvá, jedná neb vyhlíží nebvykle (např. je dprvázen neznámu sbu neb sledván, není schpen neb dmítá sdělit běžné infrmace neb jsu tyt infrmace nedůvěryhdné), existuje pchybnst pravsti dlžených identifikačních údajích klienta, existuje pchybnst, že za klienta jedná někd jiný. Banka neuskuteční bchd s daným klientem vždy v kamžiku, kdy má pdezření na pdezřelý bchd neb má pchybnsti prváděném bchdu. Pr Vaši představu uvádíme situaci, s kteru se můžete setkat při identifikaci Vašeh buducíh dispnenta neb držitele Vaší karty. V případě, že se dispnent neb držitel dmítne pdrbit identifikaci, dmítne sučinnst při prvádění identifikace (např. dmítne předlžit identifikační dklad), neb máte pchybnsti pravdivsti pskytnutých infrmací držitelem, neb pravsti předlžených identifikačních dkladů, nelze příslušný bchd (zřízení držitele včetně identifikace) prvést. V takvém případě jste pvinen tut sbu dmítnut a tét skutečnsti nás infrmvat. Prvedete t tím způsbem, že neprdleně p tm, c zjistíte u dispnenta neb držitele pdezřelé chvání, nám pšlete na vu adresu: vu zprávu a uvedete d ní následující plžky: 1. D předmětu zprávy zadáte Hlášení pdezřelém bchdu. 2. D textu u uvedete Vaše jmén a rdné čísl. 3. Dále d u uvedete základní údaje dispnentu neb držiteli, pkud jste je byl schpen zjistit (u bčana ČR jmén, příjmení, rdné čísl, u bčana mim ČR jmén, příjmení, datum narzení, státní bčanství) a stručný ppis situace a pdezřeléh chvání. O všech infrmacích a suvislstech s tímt pdezřelých bchdem a známením Bance jste pvinen zachvávat mlčenlivst ve vztahu k třetím sbám, včetně sb, jichž se sdělené infrmace týkají. V případě, že Banka nedspěje k vysvětlení a důvdnění znaků pdezřeléh bchdu, známí tut skutečnst Finančnímu analytickému útvaru (FAU) Ministerstva financí dle pstupů stanvených záknem a svých interních předpisů. 6

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO SITUACE PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÝCH PLATEB MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY V SITUACI PODPLÁCENÍ A NEPŘÍPUSTNÉ PLATBY Magna zakazuje úplatky a nepřípustné

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více