Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel: IVRO, v.o.s."

Transkript

1 POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska

2 Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A DOLNÍHO RAKOUSKA V rámci tét přílhy je prveden srvnání základních výsledků bu studií zpracvaných na bdbné téma pr území Dlníh Rakuska a Jihčeskéh kraje (viz úvd). V některých blastech (např. pžadavky na kvalifikaci pracvníků) jsu k dispzici ptřebná data pr srvnání, v jiných blastech je srvnání btížné, cž je dán zejména rzdílnu strukturu sciálních služeb v bu zemích a jejich legislativním uktvení. Pdrbnsti k jedntlivým blastem jsu uvedeny vždy v příslušných kapitlách bu zmíněných studií. Tat přílha bsahuje puze základní shrnutí ptřebné pr rámcvé prvnání systémů a dlišnstí v bu reginech (zemích). DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A JEHO DŮSLEDKY Vymezení senira v bu zemích Pjem senir je v Rakusku definván v 2 Splkvéh senirskéh zákna, který řeší zastupení zájmů starší generace na splkvé plitické úrvni a režim rganizací pr seniry. Ve smyslu tht zákna je jak senir definvána sba rakuské státní příslušnsti neb příslušnsti země v rámci Evrpskéh hspdářskéh prstru s bydlištěm v Rakusku, která pbírá penzi a dsáhla věku 55 let (ženy) či 60 let (muži). V záknných úpravách v blasti sciálních služeb v Rakusku a Dlním Rakusku jsu dále pužívány pjmy jak staří lidé, starší generace, starší lidé. V legislativě ČR není pjem senir exaktně definván. Obecně je však za senira v našich pdmínkách pvažvána sba starší 65ti let. Mladším senirem je dle členění cílvých skupin příjemců sciálních služeb v ČR sba ve věku let a starším senirem pak sbě starší 80ti let. Demgrafická výchdiska a predikce V bu srvnávaných reginech 1 rste pměr byvatel ve věku starších 65ti let, cž platí i pr celrepublikvu úrveň. V bu šetřených reginech se rvněž snižuje pčetní i pměrné zastupení byvatel náležících d nejmladší věkvé kategrie (d 15 let), ve prspěch senirské generace. Jak ukazuje prgnóza vývje věkvých struktur d rku 2030 v Dlním Rakusku, bude i v následujících letech dcházet ke snižvání pčtu byvatel ve věku 16 až 45 let. Obyvatelů starších 61 let bude i nadále přibývat, skupina byvatel starších 80 let se c d pčtu v příštích letech téměř zdvjnásbí. Očekávaná délka živta činí u mužů 77 let (prti 72 letům před 15 lety), u žen pak 83 (prti 79 letům před 15 lety). 1 Demgrafická data a predikce platná pr celrepublikvé úrvně jsu v převážné většině platná i pr reginální (zemsku) úrveň.

3 Strana 3 Velmi pdbné demgrafické charakteristiky a prgnózy lze sledvat i na úrvni Jihčeskéh kraje. V psledních letech dšl v rámci celé ČR prti Rakusku ke zvýšení pdílu věkvé skupiny na české ppulaci. T platí i pr Jihčeský kraj. Nejvýraznějším znakem celé české ppulační skladby je výrazný pdíl generace narzené v sedmdesátých letech. Tat generace však nyní bude stárnut a sní i celá česká ppulace. V nejbližších cca 15 letech můžeme v ČR i Jihčeském kraji čekávat úbytek prduktivní části ppulace (15-64), nebť její přechd d kategrie 65+ nebude kmpenzván dstatečným mnžstvím generace 0-14 (tt platí i pr predikci demgrafickéh vývje jihčeskéh reginu). Dále bude v Jihčeském kraji dcházet ke snižvání hdnty přirzenéh úbytku v důsledku růstu pčtu živě narzených dětí. Je čekáván snižvání úrvně pldnsti v nejmladších věkvých skupinách a psun těžiště pldnsti d vyššíh věku spjený s růstem průměrnéh věku matek (ze sučasných 29,3 let). Ve všech variantách p celé sledvané bdbí je čekáván růst naděje džití při narzení, tedy střední délky živta ( cca 5 let). Úrveň dsažená v rce 2008 (74,0 let u mužů a 80,1 let u žen) překnala dhad pr rk 2009 i z vyské varianty předchzí Prjekce z rku Vývj celkvéh přírůstku byvatelstva Jihčeskéh kraje bude kpírvat scénář platný pr celu ČR a dpvídá tak vývji přírůstku přirzenéh, tj. klesající trend, v bdbí stagnace, pté další pkles. Z hlediska senirů je významným faktem t, že djde k výraznému nárůstu pdílu sb starších 65 let, a t až na jednu třetinu ppulace. Abslutně jejich pčet vzrste ze sučasných 1,56 mil. na 3-4 mil. sb (v závislsti na variantě prjekce). Na významu přitm budu nabývat zejména nejstarší věkvé skupiny. Pdíl dětské slžky napak v hrizntu prjekce pklesne neb bude stagnvat. Pčínaje rkem 2006 v České republice pčetně převažují sby starší 65 let nad dětmi ve věku 0 až 14 let. Pměr těcht dvu slžek ppulace, tzv. index stáří, i nadále výrazně prste, v plvině 20. let 21. stletí překrčí hranici 150 senirů na 100 dětí, na sklnku 30. let hranici 200. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Legislativní pdmínky v Dlním Rakusku Legislativní pdmínky v blasti zajištění sciálních služeb jsu pravděpdbně slžitější v Dlním Rakusku, resp. na úrvni Rakuska. Je t dán tím, že každá splkvá země v Rakusku pužívá svůj vlastní systém s (d různé míry) dlišným právním rámcem. Puze některé základní aspekty dané blasti jsu legislativně řešeny na celrepublikvé úrvni. Zajištění sciálních služeb je v Rakusku plně v kmpetenci jedntlivých splkvých zemí, puze některé aspekty suvisející se sciální péčí garantuje prstřednictvím záknů republika, resp. splek. Sciální pmc a sciální služby v Dlním Rakusku a jejich pskytvání se řídí pdle Dlnrakuskéh zákna sciální pmci z rku Legislativní pdmínky v blasti sciálních služeb tak lze rzdělit d následujících kategrií:

4 Strana 4 zákny na úrvni splku, tzn. s účinnstí na celém území Rakuska, zákny a vyhlášky na úrvni splkvé země Dlní Rakusk. Mezi stěžejní právní úpravy pr blast sciálních služeb na úrvni celé země patří: Splkvý zákn příspěvku na péči, Splkvý zákn příspěvku na péči, Zákn dmácí péči, Zákn smluvě mezi pbytvým zařízením a klientem, Zákn pbytu v zařízeních, Splkvý zákn zdravtnické a nemcenské péči. Na úrvni splkvé země Dlní Rakusk mají pr faktické zajištění sciálních služeb a sciální pmci největší význam především následující právní úpravy: Dlnrakuský zákn sciální pmci, Dlnrakuský zákn příspěvku na péči, Dlnrakuský zákn sciálních pečvatelských prfesích, Prváděcí vyhláška k Dlnrakuskému záknu sciálních pečvatelských prfesích. Legislativní pdmínky v Jihčeském kraji Naprti tmu v Jihčeském kraji je uplatňvána legislativa platná pr celé území ČR. Na úrvni jedntlivých krajů ČR není základní legislativní rámec pskytvání sciálních služeb dále specificky upravván, a t ani z phledu specifické cílvé skupiny senirů. Na úrvni jedntlivých reginů tak jsu řešeny knkrétní aktivity v mezích legislativy platné pr celu republiku. Pskytvání sciálních služeb pr seniry je v pdmínkách ČR, a tedy i v pdmínkách Jihčeskéh kraje, upraven následujícími právními předpisy: Zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách (základní právní předpis upravující pdmínky v blasti pskytvání sciálních služeb v ČR). Vyhláška č. 505/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna sciálních službách (částečně dplněn/upravenu Vyhlášku č. 239/2009 Sb., kteru se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.) Přílha 1 Činnsti pr hdncení schpnsti zvládat úkny péče vlastní sbu a úkny sběstačnsti a dchylný způsb hdncení těcht úknů u sb d 18 let věku není relevantní cílvé skupině senirů Přílha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Obsah standardů kvality sciálních služeb

5 Strana 5 Přílha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Obry vzdělání, při jejichž abslvvání se nevyžaduje abslvvání kvalifikačníh kurzu pr pracvníky v sciálních službách Zákn č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů, a některé další zákny Zákn č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákny v suvislsti s přijetím zákna sciálních službách ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Struktura sciálních služeb v Dlním Rakusku Sciální pmc zahrnuje dle 3 Dlnrakuskéh zákna sciální pmci z rku 2000 následující blasti: 1. Pmc k zajištění živtních ptřeb (Pmc na živbytí, Pmc při nemci, těhtenství a prdu, Pmc při pbytvé péči, Převzetí výdajů za phřeb neb alternativní frmy péče: Místa denní péče, Krátkdbá péče, Přechdná péče, 24hdinvá péče, Dlnrakuské centrum péče, Hspic, Převzetí výdajů za phřeb) 2. Pmc ve specifických živtních situacích (Pmc při zajištění hspdářskéh živtníh základu, Pmc pr rdiny a staré lidi, Zajištění bydlení, Pmc pr sby bez přístřeší a sby v mimřádných nuzvých situacích, Pmc při násilí způsbeném rdinnými příslušníky ženské dmvy, Pmc při zadlužensti - pradenství pr dlužníky, 3. Pmc lidem se speciálními ptřebami (Lékařské šetření, Pmcné prstředky, Pmc při výchvě a vzdělání, Pmc k začlenění v rámci zaměstnání, Pmc prstřednictvím chráněné práce, Pmc k sciálnímu začlenění, Pmc prstřednictvím sciální péče, Osbní pmc) Sciální pmc je dle zákna zajištěna prstřednictvím peněžitých a věcných dávek, dále pak sciálními terénními, částečně pbytvými a pbytvými službami (viz kapitla Sciální služby v Dlním Rakusku). Nárk na sciální pmc má dle 4 člvěk, který ptřebuje pmc, má rakuské bčanství (neb status, který jej staví na úrveň rakuskéh bčana dle specifikace v zákně) a trvalé bydliště neb pbyt v Dlním Rakusku. Sciální služby jsu dle 44 Dlnrakuskéh sciálníh zákna členěny na: 1. terénní (ambulantní) služby sciálně zdravtní a sciální služby, jídl na klech (Essen auf Rädern), pradenské služby, tísňvá linka, patření pr denní strukturu a péči, krátkdbé zapatření, terapeutické služby, služby pdle 34 zákna (sbní pmc).

6 Strana 6 2. částečně pbytvé služby - zařízení k pbytu, péči a aktivizaci sb vyžadující péči a sb se speciálními ptřebami během dne neb během nci (zejména geriatrická denní centra, denní centra pr seniry, denní centra pr sby se speciálními ptřebami). 3. pbytvé služby - zařízení k trvalému pbytu a aktivizační péči pr sby, které již nejsu schpny vést vlastní dmácnst a kterým zárveň nemůže být pskytnuta ptřebná pmc v rdinném prstředí neb v rámci terénních či částečně pbytvých služeb (pečvatelské dmvy a dmvy pr seniry, pečvatelské jedntky - pr 5 až 12 sb neb pečvatelská místa - pr 1 až 5 sb, bytné dmy a bytvé frmy pr sby se speciálními ptřebami, rehabilitační zařízení pr sby se speciálními ptřebami, bytvé dmy pr sby v mimřádných krizvých situacích). Struktura sciálních služeb v Jihčeském kraji Naprti tmu na úrvni Jihčeskéh kraje je celá blast zajištění pskytvání sciálních služeb řešena na centrální úrvni (zákn sciálních službách). Mezi nejpčetnější skupiny příjemců sciálních služeb patří zejména seniři, lidé se zdravtním pstižením, rdiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvdů žijí "na kraji" splečnsti. Pdle druhu rzdělujeme sciální služby na: sciální pradenství služby sciální péče služby sciální prevence Pdle frmy pskytvání rzdělujeme sciální služby na: pbytvé (služba spjená s ubytváním v zařízení sciálních služeb) ambulantní (sba dchází neb je dpravvána/dprvázena d zařízení sciálních služeb) terénní (služby jsu pskytvány sbě v jejím přirzeném sciálním prstředí) Tabulka 1 Vymezení blasti sciálních služeb ve srvnávaných reginech/zemích Dlní Rakusk sciální pmc ČR/Jihčeský kraj sciální služby Pmc k zajištění živtních ptřeb. Sciální pradenství Pmc ve specifických živtních situacích. Služby sciální péče Pmc lidem se speciálními ptřebami. Služby sciální prevence

7 Strana 7 Využitelnst sciálních služeb pr seniry S výjimku sciálních služeb a sciální pmci, která je jasně určena např. cílvým skupinám dětí a mladistvým, mhu seniři tvřit cílvu skupinu téměř všech druhů sciální pmci a sciálních služeb v Dlním Rakusku. Stejně tak v rámci Jihčeskéh kraje jsu seniři cílvu skupinu převážné většiny z dstupných sciálních služeb. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI V Rakusku existuje příspěvek na péči na nárdní úrvni (dán Splkvým záknem příspěvku na péči). Dále jsu devíti analgickými zemskými zákny příspěvku na péči upraveny pdmínky v jedntlivých splkvých zemích. V Dlním Rakusku je jedná Dlnrakuský zákn příspěvku na péči, který vstupil v platnst 1. července Pdle rzsahu nutné péče je příspěvek na péči přiznán v sedmi stupních. Výše příspěvku je dána jedntně pr celé území Rakuska. Příspěvek na péči je vyplácen 12 krát rčně a nepdléhá dani z příjmů. Nárk na zemský příspěvek na péči na základě Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči má v zásadě sba vyžadující péči, která má trvalé bydliště v Dlním Rakusku, nemá nárk na příspěvek na péči na základě Splkvéh zákna příspěvku na péči a pdala si žádst (bližší specifikace vhdnéh žadatele příspěvek na péči je definvána v 3 Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči). Většinu příjemců příspěvků v Dlním Rakusku tvří sby s pstižením, ženy v dmácnsti, děti a příjemci sciální pmci. O přidělení příspěvku na péči rzhduje kresní správní úřad na základě lékařskéh psudku. V rce 2008 pbíral příspěvek na péči v rámci Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči celkem sb. největší zastupení mají sby zařazené ve 2. a 3. stupni. Nárk na splkvý příspěvek na péči pdle Splkvéh zákna příspěvku na péči mají sby, které pbírají penzi ze záknnéh sciálníh pjištění neb úřednicku penzi splku neb plný důchd z úrazvéh pjištění neb penzi neb pdpru v rámci zapatření válečných bětí, zapatření pr vjenské veterány či zapatření na základě speciálních rakuských záknů (např. Zákna pplatcích pr běti apd.). Těcht sb byl v Dlním Rakusku v rce 2008 celkem Příspěvek na péči byl zaveden v rce 2007 a nahradil dříve vyplacené dávky (příspěvek při péči blízku neb jinu sbu a zvýšení důchdu pr bezmcnst). Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsu především z důvdu nepříznivéh zdravtníh stavu závislí na pmci jiné sby, a t v blasti běžné denní péče vlastní sbu a v sběstačnsti. Péčí vlastní sbu se rzumí především takvé denní úkny, které se týkají zajištění či příjímání stravy, sbní hygieny, blékání a phybu. Sběstačnstí se rzumí úkny, které umžňují účastnit se sciálníh živta, tj. např. schpnst kmunikvat, nakládat s penězi či předměty sbní ptřeby, bstarat si sbní záležitsti, uvařit si, vyprat a uklidit.

8 Strana 8 Příspěvek náleží sbě, kteru má být pečván, nikliv sbě, která péči zajišťuje. Zákn definuje 4 stupně závislsti na pmci jiné sby. O příspěvek je mžné pžádat na becním úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, tzv. bce III. typu, v jejímž spádvém území má žadatel trvalý neb hlášený pbyt. Tabulka 2 Příspěvek na péči základní srvnání ČR/Jihčeský kraj - Dlní Rakusk Dle DR legislativy Dle legislativy ČR 7 stupňů 4 stupně Příjemce Osba vyžadující péči S trvalým bydlištěm v DR Nemající nárk na příspěvek na péči na základě Splkvéh zákna příspěvku na péči Mající pdanu žádst příspěvek přidělení příspěvku na péči rzhduje kresní správní úřad na základě lékařskéh psudku Příjemce Osby závislé na pmci jiné fyzické sby za účelem zajištění ptřebné pmci Osba závislá = z důvdu dluhdbě nepříznivéh zdravtníh stavu ptřebuje pmc jiné fyzické sby při péči vlastní sbu a při zajištění sběstačnsti příspěvku rzhduje becní úřad bce s rzšířenu půsbnstí PRACOVNÍCI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH KVALIFIKACE Struktura pracvníků v sciálních službách v Dlním Rakusku V Rakusku byla i blast pžadvaných kvalifikací na pracvníky v předmětné blasti řešena na dříve rzdílně na úrvni každé splkvé země. T pstupně vedl k prblémům s uznáváním kvalifikace a vzděláváním pracvníků mezi jedntlivými zeměmi. Byla prt uzavřena Dhda pečvatelských prfesích v sciální blasti, která vytvřila základ pr sjedncení značení prfesí a pžadavků na rzsah vzdělání. V Dlním Rakusku jsu následující druhy pvlání v blasti sciálních služeb: 1. Pmcník/Pmcnice v dmácnsti (Heimhelfer/Heimhelferin) - půsbí zejména v terénu v dmácím prstředí svéh klienta, kde jej pdpruje při vedení dmácnsti a při aktivitách každdenníh živta, může ale půsbit také v částečně pbytvých a v pbytvých zařízeních. Musí mít věk min. 18 let. 2. Odbrný sciální pečvatel/odbrná sciální pečvatelka se zaměřením na: práci se seniry (dbrný sciální pečvatel A/dbrná sciální pečvatelka A) tent typ dbrnéh sciálníh pečvatele zahrnuje činnsti jak dprvd, pdpru a péči starší sby (jedntlivce neb skupiny sb) v maximálně mžném rzsahu: preventivní, pdprující, aktivizující, reaktivizující, pradenská,

9 Strana 9 rganizační a administrativní patření/zákrky, přístup k tělesným, duševním a sciálním ptřebám a zdrjům, pmc ke znvubnvení, udržení a pdpře schpnstí a dvednstí ve stáří, individuální přístup při hledání smyslu živta a rientace ve stáří, pdpra při překnání krizvých situací, pdpra blízkých sb, rdinných příslušníků, laiků, dprvd umírajících a jejich blízkých. Musí mít věk min. 18 let. práci s sbami s pstižením (dbrný sciální pečvatel BA/dbrná sciální pečvatelka BA). Musí mít věk min. 18 let. dprvd sb s pstižením (dbrný sciální pečvatel BB/dbrná sciální pečvatelka BB). Musí mít věk min. 18 let. 3. Diplmvaný sciální pečvatel/diplmvaná sciální pečvatelka (Diplmvaný sciální pečvatel/pečvatelka vyknává všechny aktivity jak dbrný sciální pečvatel, dispnuje navíc kmpetencemi k dbrnému rzvji nabídky služeb vlastní rganizace, zřízení a prvádění patření ke zvyšvání kvality, knceptuální a plánvací úkly týkající se rganizace práce a dbrné vedení splupracvníků). Věkvá hranice je v tmt případě stanvena na min. 20 let. Dělí se na diplmvané sciální pečvatele se zaměřením na: práci se seniry (diplmvaný sciální pečvatel A/diplmvaná sciální pečvatelka A) práci s rdinami (diplmvaný sciální pečvatel F/diplmvaná sciální pečvatelka F) práci s sbami s pstižením (diplmvaný sciální pečvatel BA/diplmvaná sciální pečvatelka BA) dprvd sb s pstižením (dbrný sciální pečvatel BB/dbrná sciální pečvatelka BB). Struktura pracvníků v sciálních službách v Jihčeském kraji V sciálních službách v Jihčeském kraji (platí pr celu ČR a je vymezen záknem sciálních službách) vyknávají dbrnu činnst: sciální pracvníci (vyknává sciální šetření, zabezpečuje sciální agendy včetně řešení sciálně právních prblémů v zařízeních pskytujících služby sciální péče, sciálně právní pradenství, analyticku, metdicku a kncepční činnst v sciální blasti, dbrné činnsti v zařízeních pskytujících služby sciální prevence, depistážní činnst, pskytvání krizvé pmci, sciální pradenství a sciální rehabilitace), pracvníci v sciálních službách (vyknává přímu bslužnu péči sby v ambulantních neb pbytvých zařízeních sciálních služeb neb základní výchvnu nepedaggicku činnst neb pečvatelsku činnst v dmácnsti sby neb pd

10 Strana 10 dhledem sciálníh pracvníka činnsti při základním sciálním pradenství, depistážní činnsti, výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti, činnsti při zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím, činnsti při pskytvání pmci při uplatňvání práv a právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí). a dále: zdravtničtí pracvníci, pedaggičtí pracvníci, manželští a rdinní pradci a další dbrní pracvníci, kteří přím pskytují sciální služby, dbrvlníci za pdmínek stanvených zvláštním právním předpisem. Kvalifikační předpklady pr výkn činnstí v blasti sciálních služeb v D. Rakusku Základními předpklady pr výkn pvlání v blasti sciálních služeb v D. Rakusku je: dsažení příslušné věkvé hranice, ptřebná kvalifikace, zdravtní způsbilst a trestní bezúhnnst. Vzdělávání zajišťující ptřebnu kvalifikaci pr výkn sciálních pečvatelských prfesí mhu nabízet puze vzdělávací instituce s příslušným pvlením vlády země Dlní Rakusk. Kvalifikace a nárky na vzdělávání u jedntlivých druhů pracvníků jsu v Dlním Rakusku následující: Pmcník/Pmcnice v dmácnsti: pvinné vzdělání zahrnuje 200 výukvých jedntek teretické výuky a 200 hdin praktické výuky a lze jej získat puze na škle či jiném vzdělávacím zařízení, které má práv nabízet také vzdělávací mdul Pdpra při základní péči, praxe v rzsahu 200 hdin musí být abslvvána v terénních (120 hdin) i částečně pbytvých a pbytvých zařízeních (80 hdin), účastník skládá ústní závěrečnu kmisinální zkušku, ze zákna je dána pvinnst zvyšvat svu kvalifikaci prstřednictvím dalšíh vzdělávání v bru v rzsahu min. 16 hdin v bdbí d dvu let p abslvvání vzdělávání pr pmcníky v dmácnsti.

11 Strana 11 Odbrný sciální pečvatel: je nutné abslvvat hdin teretickéh vyučvání a hdin praxe (frmu minimálně dvu let na škle neb frmu jedntlivých mdulů v jiném vzdělávacím zařízení), 835 hdin pkryt v rámci vzdělávání pr zdravtní pečvatele, v rámci praktické části vzdělávání musí být abslvvána minimálně 2 různá praktika s rzsahem minimálně 120 hdin teretické vzdělávání tvří 8 základních mdulů (dále uvedené hdinvé dtace se vztahují ke vzdělání se zaměřením na práci se seniry): Vzdělání v blasti sbnsti člvěka supervize, kmunikace apd. (220 hdin) Obecná sciální péče (200 hdin) Občanské vědy - pedaggika, psychlgie, scilgie apd. (80 hdin) Plitické vědy a práv (40 hdin) Medicína a péče (480 hdin) Dprvd ve fázích živta, zármutku, smrti (20 hdin) Dmácnst, hspdaření, výživa, dieta (80 hdin) Specifická sciální péče pdle zaměření dbrnéh sciálníh pečvatele (80 hdin). pr úspěšné uknčení je ptřeba připravit a bhájit dbrný prjekt v místě praxe a slžit ústní závěrečnu zkušku, další vzdělávání a prhlubvání získaných znalstí by měl dle zákna následvat v bdbí d dvu let v rzsahu min. 32 hdin. Diplmvaný sciální pečvatel: vzdělávání zahrnuje hdin terie rzdělených na minimálně tři rky a hdin praxe, teretická část vzdělávání zahrnuje stejné mduly jak vzdělávání pr dbrné sciální pečvatele, puze s vyšší hdinvu dtací, devátým mdulem navíc je téma managementu a rganizace, praktická část musí bsahvat min. tři rzdílná praktika v rzsahu min. 120 hdin,

12 Strana 12 způsb zaknčení vzdělávání je frmu vypracvání pětihdinvé klauzurní práce a ústní závěrečná zkuška, v rámci dalšíh vzdělávání musejí diplmvaní sciální pečvatelé abslvvat min. 32 hdin v následujících dvu letech. Kvalifikační předpklady pr výkn činnstí v blasti sciálních služeb v Jihčeském kraji sciální pracvník: nutným předpkladem je způsbilst k právním úknům, bezúhnnst, zdravtní způsbilst a dbrná způsbilst pdle zákna sciálních službách, dbrná způsbilst je vždy pdmíněna abslvváním příslušnéh stupně vzdělání (vyšší dbrné vzdělání, vyskšklské vzdělání, abslvvání akreditvaných vzdělávacích kurzů), zaměstnavatel je pvinen zabezpečit sciálnímu pracvníku další vzdělávání v rzsahu nejméně 24 hdin za kalendářní rk. pracvník v sciálních službách: nutné je abslvvání akreditvanéh kvalifikačníh kurzu (slžen z becné a zvláštní části), minimální rzsah kurzu je celkem 150 výukvých hdin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukvých hdin, abslvvání kvalifikačníh kurzu pr pracvníky v sciálních službách se nevyžaduje u fyzických sb, které získaly střední vzdělání s maturitní zkušku v brech vzdělání uvedených v přílze č. 4 k vyhlášce č. 550/2006 Sb., zaměstnavatel je pvinen zabezpečit pracvníku v sciálních službách další vzdělávání v rzsahu nejméně 24 hdin za kalendářní rk. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základním rzdílem v blasti uplatnění standardů kvality sciálních služeb v bu reginech (zemích) je systém jejich uplatnění. V ČR jsu standardy kvality sciálních služeb plšně definvány pr všechny tyty služeb a pr celé území republiky v zákně sciálních službách. Napak v Rakusku není dán jedntný systém a na úrvni každé splkvé země jsu uplatňvány rzdílné pstupy. Standardy kvality sciálních služeb v Jihčeském kraji V českém zákně je definván celkem 15 standardů kvality sciálních služeb rzdělených d 3 kruhů (prcesní, persnální a prvzní). Standardy se týkají všech

13 Strana 13 sciálních služeb, a prt jsu frmulvány becně a z důvdu jejich prvnatelnsti jsu dále členěna na dílčí měřitelná kriteria. Kntrla ddržvání standardů kvality sciálních služeb je v našich pdmínkách v kmpetenci inspekcí kvality sciálních služeb. Pvinnst prvádět inspekce sciálních služeb ukládá zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Standardy kvality sciálních služeb v Dlním Rakusku Naprti tmu v Rakusku zajištění sciální péče a sciální pmci spadá d kmpetence jedntlivých splkvých zemí, stejně tak jak zajištění jejich kvality. Knkrétně v případě Dlníh Rakuska definuje rli země jak garanta kvality sciálních služeb Dlnrakuský zákn sciální pmci z rku 2000 v ddílu 9 Sciální plánvání. Cíle sciálníh plánvání na zemské úrvni jsu dle 57: zajištění ptřebných dbrných služeb a zajištění jejich dluhdbéh zlepšvání zajištění jedntných kvalitativních a kvantitativních minimálních standardů ve všech blastech sciální pmci se zřetelem na reginální a místní dlišnsti pdpra splupráce země, bcí a zřizvateli zařízení sciální péče zajištění efektivníh využití prstředků. Výše uvedené cíle jsu d praktické úrvně implementvány prstřednictvím sciálních prgramů země pr jedntlivé blasti, které by pdle dstavce 3 58 měly bsahvat mim jiné také kvalitativní a kvantitativní standardy pr pskytvání dané služby. C se týče kntrly ddržvání kvalitativních parametrů na dlnrakuské úrvni, ta spadá d kmpetence Splkvé země Dlní Rakusk. Země má rvněž právnění (v suladu s 52 výše uvedenéh zákna) vyknávat dhled nad zařízeními sciální pmci, která nejsu prvzvána zemí Dlní Rakusk.

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Dmv pr seniry Světl Dmv pr seniry Světl, Drhvle 44, Písek 397 01 tel: 382 789 611, IČO: 708 69 812 DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO Jmén a příjmení:

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků Charit v olomoucké arcidiecézi. Bc. Michaela Kotěšovská Vzdělávací ptřeby sciálních pracvníků Charit v lmucké arcidiecézi Bc. Michaela Ktěšvská Diplmvá práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplmvá práce se věnuje prblematice celživtníh vzdělávání a učení,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více