Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel: IVRO, v.o.s."

Transkript

1 POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska

2 Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A DOLNÍHO RAKOUSKA V rámci tét přílhy je prveden srvnání základních výsledků bu studií zpracvaných na bdbné téma pr území Dlníh Rakuska a Jihčeskéh kraje (viz úvd). V některých blastech (např. pžadavky na kvalifikaci pracvníků) jsu k dispzici ptřebná data pr srvnání, v jiných blastech je srvnání btížné, cž je dán zejména rzdílnu strukturu sciálních služeb v bu zemích a jejich legislativním uktvení. Pdrbnsti k jedntlivým blastem jsu uvedeny vždy v příslušných kapitlách bu zmíněných studií. Tat přílha bsahuje puze základní shrnutí ptřebné pr rámcvé prvnání systémů a dlišnstí v bu reginech (zemích). DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A JEHO DŮSLEDKY Vymezení senira v bu zemích Pjem senir je v Rakusku definván v 2 Splkvéh senirskéh zákna, který řeší zastupení zájmů starší generace na splkvé plitické úrvni a režim rganizací pr seniry. Ve smyslu tht zákna je jak senir definvána sba rakuské státní příslušnsti neb příslušnsti země v rámci Evrpskéh hspdářskéh prstru s bydlištěm v Rakusku, která pbírá penzi a dsáhla věku 55 let (ženy) či 60 let (muži). V záknných úpravách v blasti sciálních služeb v Rakusku a Dlním Rakusku jsu dále pužívány pjmy jak staří lidé, starší generace, starší lidé. V legislativě ČR není pjem senir exaktně definván. Obecně je však za senira v našich pdmínkách pvažvána sba starší 65ti let. Mladším senirem je dle členění cílvých skupin příjemců sciálních služeb v ČR sba ve věku let a starším senirem pak sbě starší 80ti let. Demgrafická výchdiska a predikce V bu srvnávaných reginech 1 rste pměr byvatel ve věku starších 65ti let, cž platí i pr celrepublikvu úrveň. V bu šetřených reginech se rvněž snižuje pčetní i pměrné zastupení byvatel náležících d nejmladší věkvé kategrie (d 15 let), ve prspěch senirské generace. Jak ukazuje prgnóza vývje věkvých struktur d rku 2030 v Dlním Rakusku, bude i v následujících letech dcházet ke snižvání pčtu byvatel ve věku 16 až 45 let. Obyvatelů starších 61 let bude i nadále přibývat, skupina byvatel starších 80 let se c d pčtu v příštích letech téměř zdvjnásbí. Očekávaná délka živta činí u mužů 77 let (prti 72 letům před 15 lety), u žen pak 83 (prti 79 letům před 15 lety). 1 Demgrafická data a predikce platná pr celrepublikvé úrvně jsu v převážné většině platná i pr reginální (zemsku) úrveň.

3 Strana 3 Velmi pdbné demgrafické charakteristiky a prgnózy lze sledvat i na úrvni Jihčeskéh kraje. V psledních letech dšl v rámci celé ČR prti Rakusku ke zvýšení pdílu věkvé skupiny na české ppulaci. T platí i pr Jihčeský kraj. Nejvýraznějším znakem celé české ppulační skladby je výrazný pdíl generace narzené v sedmdesátých letech. Tat generace však nyní bude stárnut a sní i celá česká ppulace. V nejbližších cca 15 letech můžeme v ČR i Jihčeském kraji čekávat úbytek prduktivní části ppulace (15-64), nebť její přechd d kategrie 65+ nebude kmpenzván dstatečným mnžstvím generace 0-14 (tt platí i pr predikci demgrafickéh vývje jihčeskéh reginu). Dále bude v Jihčeském kraji dcházet ke snižvání hdnty přirzenéh úbytku v důsledku růstu pčtu živě narzených dětí. Je čekáván snižvání úrvně pldnsti v nejmladších věkvých skupinách a psun těžiště pldnsti d vyššíh věku spjený s růstem průměrnéh věku matek (ze sučasných 29,3 let). Ve všech variantách p celé sledvané bdbí je čekáván růst naděje džití při narzení, tedy střední délky živta ( cca 5 let). Úrveň dsažená v rce 2008 (74,0 let u mužů a 80,1 let u žen) překnala dhad pr rk 2009 i z vyské varianty předchzí Prjekce z rku Vývj celkvéh přírůstku byvatelstva Jihčeskéh kraje bude kpírvat scénář platný pr celu ČR a dpvídá tak vývji přírůstku přirzenéh, tj. klesající trend, v bdbí stagnace, pté další pkles. Z hlediska senirů je významným faktem t, že djde k výraznému nárůstu pdílu sb starších 65 let, a t až na jednu třetinu ppulace. Abslutně jejich pčet vzrste ze sučasných 1,56 mil. na 3-4 mil. sb (v závislsti na variantě prjekce). Na významu přitm budu nabývat zejména nejstarší věkvé skupiny. Pdíl dětské slžky napak v hrizntu prjekce pklesne neb bude stagnvat. Pčínaje rkem 2006 v České republice pčetně převažují sby starší 65 let nad dětmi ve věku 0 až 14 let. Pměr těcht dvu slžek ppulace, tzv. index stáří, i nadále výrazně prste, v plvině 20. let 21. stletí překrčí hranici 150 senirů na 100 dětí, na sklnku 30. let hranici 200. LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Legislativní pdmínky v Dlním Rakusku Legislativní pdmínky v blasti zajištění sciálních služeb jsu pravděpdbně slžitější v Dlním Rakusku, resp. na úrvni Rakuska. Je t dán tím, že každá splkvá země v Rakusku pužívá svůj vlastní systém s (d různé míry) dlišným právním rámcem. Puze některé základní aspekty dané blasti jsu legislativně řešeny na celrepublikvé úrvni. Zajištění sciálních služeb je v Rakusku plně v kmpetenci jedntlivých splkvých zemí, puze některé aspekty suvisející se sciální péčí garantuje prstřednictvím záknů republika, resp. splek. Sciální pmc a sciální služby v Dlním Rakusku a jejich pskytvání se řídí pdle Dlnrakuskéh zákna sciální pmci z rku Legislativní pdmínky v blasti sciálních služeb tak lze rzdělit d následujících kategrií:

4 Strana 4 zákny na úrvni splku, tzn. s účinnstí na celém území Rakuska, zákny a vyhlášky na úrvni splkvé země Dlní Rakusk. Mezi stěžejní právní úpravy pr blast sciálních služeb na úrvni celé země patří: Splkvý zákn příspěvku na péči, Splkvý zákn příspěvku na péči, Zákn dmácí péči, Zákn smluvě mezi pbytvým zařízením a klientem, Zákn pbytu v zařízeních, Splkvý zákn zdravtnické a nemcenské péči. Na úrvni splkvé země Dlní Rakusk mají pr faktické zajištění sciálních služeb a sciální pmci největší význam především následující právní úpravy: Dlnrakuský zákn sciální pmci, Dlnrakuský zákn příspěvku na péči, Dlnrakuský zákn sciálních pečvatelských prfesích, Prváděcí vyhláška k Dlnrakuskému záknu sciálních pečvatelských prfesích. Legislativní pdmínky v Jihčeském kraji Naprti tmu v Jihčeském kraji je uplatňvána legislativa platná pr celé území ČR. Na úrvni jedntlivých krajů ČR není základní legislativní rámec pskytvání sciálních služeb dále specificky upravván, a t ani z phledu specifické cílvé skupiny senirů. Na úrvni jedntlivých reginů tak jsu řešeny knkrétní aktivity v mezích legislativy platné pr celu republiku. Pskytvání sciálních služeb pr seniry je v pdmínkách ČR, a tedy i v pdmínkách Jihčeskéh kraje, upraven následujícími právními předpisy: Zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách (základní právní předpis upravující pdmínky v blasti pskytvání sciálních služeb v ČR). Vyhláška č. 505/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna sciálních službách (částečně dplněn/upravenu Vyhlášku č. 239/2009 Sb., kteru se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.) Přílha 1 Činnsti pr hdncení schpnsti zvládat úkny péče vlastní sbu a úkny sběstačnsti a dchylný způsb hdncení těcht úknů u sb d 18 let věku není relevantní cílvé skupině senirů Přílha č. 2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Obsah standardů kvality sciálních služeb

5 Strana 5 Přílha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Obry vzdělání, při jejichž abslvvání se nevyžaduje abslvvání kvalifikačníh kurzu pr pracvníky v sciálních službách Zákn č. 206/2009 Sb., kterým se mění zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách, ve znění pzdějších předpisů, a některé další zákny Zákn č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákny v suvislsti s přijetím zákna sciálních službách ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Struktura sciálních služeb v Dlním Rakusku Sciální pmc zahrnuje dle 3 Dlnrakuskéh zákna sciální pmci z rku 2000 následující blasti: 1. Pmc k zajištění živtních ptřeb (Pmc na živbytí, Pmc při nemci, těhtenství a prdu, Pmc při pbytvé péči, Převzetí výdajů za phřeb neb alternativní frmy péče: Místa denní péče, Krátkdbá péče, Přechdná péče, 24hdinvá péče, Dlnrakuské centrum péče, Hspic, Převzetí výdajů za phřeb) 2. Pmc ve specifických živtních situacích (Pmc při zajištění hspdářskéh živtníh základu, Pmc pr rdiny a staré lidi, Zajištění bydlení, Pmc pr sby bez přístřeší a sby v mimřádných nuzvých situacích, Pmc při násilí způsbeném rdinnými příslušníky ženské dmvy, Pmc při zadlužensti - pradenství pr dlužníky, 3. Pmc lidem se speciálními ptřebami (Lékařské šetření, Pmcné prstředky, Pmc při výchvě a vzdělání, Pmc k začlenění v rámci zaměstnání, Pmc prstřednictvím chráněné práce, Pmc k sciálnímu začlenění, Pmc prstřednictvím sciální péče, Osbní pmc) Sciální pmc je dle zákna zajištěna prstřednictvím peněžitých a věcných dávek, dále pak sciálními terénními, částečně pbytvými a pbytvými službami (viz kapitla Sciální služby v Dlním Rakusku). Nárk na sciální pmc má dle 4 člvěk, který ptřebuje pmc, má rakuské bčanství (neb status, který jej staví na úrveň rakuskéh bčana dle specifikace v zákně) a trvalé bydliště neb pbyt v Dlním Rakusku. Sciální služby jsu dle 44 Dlnrakuskéh sciálníh zákna členěny na: 1. terénní (ambulantní) služby sciálně zdravtní a sciální služby, jídl na klech (Essen auf Rädern), pradenské služby, tísňvá linka, patření pr denní strukturu a péči, krátkdbé zapatření, terapeutické služby, služby pdle 34 zákna (sbní pmc).

6 Strana 6 2. částečně pbytvé služby - zařízení k pbytu, péči a aktivizaci sb vyžadující péči a sb se speciálními ptřebami během dne neb během nci (zejména geriatrická denní centra, denní centra pr seniry, denní centra pr sby se speciálními ptřebami). 3. pbytvé služby - zařízení k trvalému pbytu a aktivizační péči pr sby, které již nejsu schpny vést vlastní dmácnst a kterým zárveň nemůže být pskytnuta ptřebná pmc v rdinném prstředí neb v rámci terénních či částečně pbytvých služeb (pečvatelské dmvy a dmvy pr seniry, pečvatelské jedntky - pr 5 až 12 sb neb pečvatelská místa - pr 1 až 5 sb, bytné dmy a bytvé frmy pr sby se speciálními ptřebami, rehabilitační zařízení pr sby se speciálními ptřebami, bytvé dmy pr sby v mimřádných krizvých situacích). Struktura sciálních služeb v Jihčeském kraji Naprti tmu na úrvni Jihčeskéh kraje je celá blast zajištění pskytvání sciálních služeb řešena na centrální úrvni (zákn sciálních službách). Mezi nejpčetnější skupiny příjemců sciálních služeb patří zejména seniři, lidé se zdravtním pstižením, rdiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvdů žijí "na kraji" splečnsti. Pdle druhu rzdělujeme sciální služby na: sciální pradenství služby sciální péče služby sciální prevence Pdle frmy pskytvání rzdělujeme sciální služby na: pbytvé (služba spjená s ubytváním v zařízení sciálních služeb) ambulantní (sba dchází neb je dpravvána/dprvázena d zařízení sciálních služeb) terénní (služby jsu pskytvány sbě v jejím přirzeném sciálním prstředí) Tabulka 1 Vymezení blasti sciálních služeb ve srvnávaných reginech/zemích Dlní Rakusk sciální pmc ČR/Jihčeský kraj sciální služby Pmc k zajištění živtních ptřeb. Sciální pradenství Pmc ve specifických živtních situacích. Služby sciální péče Pmc lidem se speciálními ptřebami. Služby sciální prevence

7 Strana 7 Využitelnst sciálních služeb pr seniry S výjimku sciálních služeb a sciální pmci, která je jasně určena např. cílvým skupinám dětí a mladistvým, mhu seniři tvřit cílvu skupinu téměř všech druhů sciální pmci a sciálních služeb v Dlním Rakusku. Stejně tak v rámci Jihčeskéh kraje jsu seniři cílvu skupinu převážné většiny z dstupných sciálních služeb. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI V Rakusku existuje příspěvek na péči na nárdní úrvni (dán Splkvým záknem příspěvku na péči). Dále jsu devíti analgickými zemskými zákny příspěvku na péči upraveny pdmínky v jedntlivých splkvých zemích. V Dlním Rakusku je jedná Dlnrakuský zákn příspěvku na péči, který vstupil v platnst 1. července Pdle rzsahu nutné péče je příspěvek na péči přiznán v sedmi stupních. Výše příspěvku je dána jedntně pr celé území Rakuska. Příspěvek na péči je vyplácen 12 krát rčně a nepdléhá dani z příjmů. Nárk na zemský příspěvek na péči na základě Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči má v zásadě sba vyžadující péči, která má trvalé bydliště v Dlním Rakusku, nemá nárk na příspěvek na péči na základě Splkvéh zákna příspěvku na péči a pdala si žádst (bližší specifikace vhdnéh žadatele příspěvek na péči je definvána v 3 Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči). Většinu příjemců příspěvků v Dlním Rakusku tvří sby s pstižením, ženy v dmácnsti, děti a příjemci sciální pmci. O přidělení příspěvku na péči rzhduje kresní správní úřad na základě lékařskéh psudku. V rce 2008 pbíral příspěvek na péči v rámci Dlnrakuskéh zákna příspěvku na péči celkem sb. největší zastupení mají sby zařazené ve 2. a 3. stupni. Nárk na splkvý příspěvek na péči pdle Splkvéh zákna příspěvku na péči mají sby, které pbírají penzi ze záknnéh sciálníh pjištění neb úřednicku penzi splku neb plný důchd z úrazvéh pjištění neb penzi neb pdpru v rámci zapatření válečných bětí, zapatření pr vjenské veterány či zapatření na základě speciálních rakuských záknů (např. Zákna pplatcích pr běti apd.). Těcht sb byl v Dlním Rakusku v rce 2008 celkem Příspěvek na péči byl zaveden v rce 2007 a nahradil dříve vyplacené dávky (příspěvek při péči blízku neb jinu sbu a zvýšení důchdu pr bezmcnst). Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsu především z důvdu nepříznivéh zdravtníh stavu závislí na pmci jiné sby, a t v blasti běžné denní péče vlastní sbu a v sběstačnsti. Péčí vlastní sbu se rzumí především takvé denní úkny, které se týkají zajištění či příjímání stravy, sbní hygieny, blékání a phybu. Sběstačnstí se rzumí úkny, které umžňují účastnit se sciálníh živta, tj. např. schpnst kmunikvat, nakládat s penězi či předměty sbní ptřeby, bstarat si sbní záležitsti, uvařit si, vyprat a uklidit.

8 Strana 8 Příspěvek náleží sbě, kteru má být pečván, nikliv sbě, která péči zajišťuje. Zákn definuje 4 stupně závislsti na pmci jiné sby. O příspěvek je mžné pžádat na becním úřadu bce s rzšířenu půsbnstí, tzv. bce III. typu, v jejímž spádvém území má žadatel trvalý neb hlášený pbyt. Tabulka 2 Příspěvek na péči základní srvnání ČR/Jihčeský kraj - Dlní Rakusk Dle DR legislativy Dle legislativy ČR 7 stupňů 4 stupně Příjemce Osba vyžadující péči S trvalým bydlištěm v DR Nemající nárk na příspěvek na péči na základě Splkvéh zákna příspěvku na péči Mající pdanu žádst příspěvek přidělení příspěvku na péči rzhduje kresní správní úřad na základě lékařskéh psudku Příjemce Osby závislé na pmci jiné fyzické sby za účelem zajištění ptřebné pmci Osba závislá = z důvdu dluhdbě nepříznivéh zdravtníh stavu ptřebuje pmc jiné fyzické sby při péči vlastní sbu a při zajištění sběstačnsti příspěvku rzhduje becní úřad bce s rzšířenu půsbnstí PRACOVNÍCI V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A JEJICH KVALIFIKACE Struktura pracvníků v sciálních službách v Dlním Rakusku V Rakusku byla i blast pžadvaných kvalifikací na pracvníky v předmětné blasti řešena na dříve rzdílně na úrvni každé splkvé země. T pstupně vedl k prblémům s uznáváním kvalifikace a vzděláváním pracvníků mezi jedntlivými zeměmi. Byla prt uzavřena Dhda pečvatelských prfesích v sciální blasti, která vytvřila základ pr sjedncení značení prfesí a pžadavků na rzsah vzdělání. V Dlním Rakusku jsu následující druhy pvlání v blasti sciálních služeb: 1. Pmcník/Pmcnice v dmácnsti (Heimhelfer/Heimhelferin) - půsbí zejména v terénu v dmácím prstředí svéh klienta, kde jej pdpruje při vedení dmácnsti a při aktivitách každdenníh živta, může ale půsbit také v částečně pbytvých a v pbytvých zařízeních. Musí mít věk min. 18 let. 2. Odbrný sciální pečvatel/odbrná sciální pečvatelka se zaměřením na: práci se seniry (dbrný sciální pečvatel A/dbrná sciální pečvatelka A) tent typ dbrnéh sciálníh pečvatele zahrnuje činnsti jak dprvd, pdpru a péči starší sby (jedntlivce neb skupiny sb) v maximálně mžném rzsahu: preventivní, pdprující, aktivizující, reaktivizující, pradenská,

9 Strana 9 rganizační a administrativní patření/zákrky, přístup k tělesným, duševním a sciálním ptřebám a zdrjům, pmc ke znvubnvení, udržení a pdpře schpnstí a dvednstí ve stáří, individuální přístup při hledání smyslu živta a rientace ve stáří, pdpra při překnání krizvých situací, pdpra blízkých sb, rdinných příslušníků, laiků, dprvd umírajících a jejich blízkých. Musí mít věk min. 18 let. práci s sbami s pstižením (dbrný sciální pečvatel BA/dbrná sciální pečvatelka BA). Musí mít věk min. 18 let. dprvd sb s pstižením (dbrný sciální pečvatel BB/dbrná sciální pečvatelka BB). Musí mít věk min. 18 let. 3. Diplmvaný sciální pečvatel/diplmvaná sciální pečvatelka (Diplmvaný sciální pečvatel/pečvatelka vyknává všechny aktivity jak dbrný sciální pečvatel, dispnuje navíc kmpetencemi k dbrnému rzvji nabídky služeb vlastní rganizace, zřízení a prvádění patření ke zvyšvání kvality, knceptuální a plánvací úkly týkající se rganizace práce a dbrné vedení splupracvníků). Věkvá hranice je v tmt případě stanvena na min. 20 let. Dělí se na diplmvané sciální pečvatele se zaměřením na: práci se seniry (diplmvaný sciální pečvatel A/diplmvaná sciální pečvatelka A) práci s rdinami (diplmvaný sciální pečvatel F/diplmvaná sciální pečvatelka F) práci s sbami s pstižením (diplmvaný sciální pečvatel BA/diplmvaná sciální pečvatelka BA) dprvd sb s pstižením (dbrný sciální pečvatel BB/dbrná sciální pečvatelka BB). Struktura pracvníků v sciálních službách v Jihčeském kraji V sciálních službách v Jihčeském kraji (platí pr celu ČR a je vymezen záknem sciálních službách) vyknávají dbrnu činnst: sciální pracvníci (vyknává sciální šetření, zabezpečuje sciální agendy včetně řešení sciálně právních prblémů v zařízeních pskytujících služby sciální péče, sciálně právní pradenství, analyticku, metdicku a kncepční činnst v sciální blasti, dbrné činnsti v zařízeních pskytujících služby sciální prevence, depistážní činnst, pskytvání krizvé pmci, sciální pradenství a sciální rehabilitace), pracvníci v sciálních službách (vyknává přímu bslužnu péči sby v ambulantních neb pbytvých zařízeních sciálních služeb neb základní výchvnu nepedaggicku činnst neb pečvatelsku činnst v dmácnsti sby neb pd

10 Strana 10 dhledem sciálníh pracvníka činnsti při základním sciálním pradenství, depistážní činnsti, výchvné, vzdělávací a aktivizační činnsti, činnsti při zprstředkvání kntaktu se splečenským prstředím, činnsti při pskytvání pmci při uplatňvání práv a právněných zájmů a při bstarávání sbních záležitstí). a dále: zdravtničtí pracvníci, pedaggičtí pracvníci, manželští a rdinní pradci a další dbrní pracvníci, kteří přím pskytují sciální služby, dbrvlníci za pdmínek stanvených zvláštním právním předpisem. Kvalifikační předpklady pr výkn činnstí v blasti sciálních služeb v D. Rakusku Základními předpklady pr výkn pvlání v blasti sciálních služeb v D. Rakusku je: dsažení příslušné věkvé hranice, ptřebná kvalifikace, zdravtní způsbilst a trestní bezúhnnst. Vzdělávání zajišťující ptřebnu kvalifikaci pr výkn sciálních pečvatelských prfesí mhu nabízet puze vzdělávací instituce s příslušným pvlením vlády země Dlní Rakusk. Kvalifikace a nárky na vzdělávání u jedntlivých druhů pracvníků jsu v Dlním Rakusku následující: Pmcník/Pmcnice v dmácnsti: pvinné vzdělání zahrnuje 200 výukvých jedntek teretické výuky a 200 hdin praktické výuky a lze jej získat puze na škle či jiném vzdělávacím zařízení, které má práv nabízet také vzdělávací mdul Pdpra při základní péči, praxe v rzsahu 200 hdin musí být abslvvána v terénních (120 hdin) i částečně pbytvých a pbytvých zařízeních (80 hdin), účastník skládá ústní závěrečnu kmisinální zkušku, ze zákna je dána pvinnst zvyšvat svu kvalifikaci prstřednictvím dalšíh vzdělávání v bru v rzsahu min. 16 hdin v bdbí d dvu let p abslvvání vzdělávání pr pmcníky v dmácnsti.

11 Strana 11 Odbrný sciální pečvatel: je nutné abslvvat hdin teretickéh vyučvání a hdin praxe (frmu minimálně dvu let na škle neb frmu jedntlivých mdulů v jiném vzdělávacím zařízení), 835 hdin pkryt v rámci vzdělávání pr zdravtní pečvatele, v rámci praktické části vzdělávání musí být abslvvána minimálně 2 různá praktika s rzsahem minimálně 120 hdin teretické vzdělávání tvří 8 základních mdulů (dále uvedené hdinvé dtace se vztahují ke vzdělání se zaměřením na práci se seniry): Vzdělání v blasti sbnsti člvěka supervize, kmunikace apd. (220 hdin) Obecná sciální péče (200 hdin) Občanské vědy - pedaggika, psychlgie, scilgie apd. (80 hdin) Plitické vědy a práv (40 hdin) Medicína a péče (480 hdin) Dprvd ve fázích živta, zármutku, smrti (20 hdin) Dmácnst, hspdaření, výživa, dieta (80 hdin) Specifická sciální péče pdle zaměření dbrnéh sciálníh pečvatele (80 hdin). pr úspěšné uknčení je ptřeba připravit a bhájit dbrný prjekt v místě praxe a slžit ústní závěrečnu zkušku, další vzdělávání a prhlubvání získaných znalstí by měl dle zákna následvat v bdbí d dvu let v rzsahu min. 32 hdin. Diplmvaný sciální pečvatel: vzdělávání zahrnuje hdin terie rzdělených na minimálně tři rky a hdin praxe, teretická část vzdělávání zahrnuje stejné mduly jak vzdělávání pr dbrné sciální pečvatele, puze s vyšší hdinvu dtací, devátým mdulem navíc je téma managementu a rganizace, praktická část musí bsahvat min. tři rzdílná praktika v rzsahu min. 120 hdin,

12 Strana 12 způsb zaknčení vzdělávání je frmu vypracvání pětihdinvé klauzurní práce a ústní závěrečná zkuška, v rámci dalšíh vzdělávání musejí diplmvaní sciální pečvatelé abslvvat min. 32 hdin v následujících dvu letech. Kvalifikační předpklady pr výkn činnstí v blasti sciálních služeb v Jihčeském kraji sciální pracvník: nutným předpkladem je způsbilst k právním úknům, bezúhnnst, zdravtní způsbilst a dbrná způsbilst pdle zákna sciálních službách, dbrná způsbilst je vždy pdmíněna abslvváním příslušnéh stupně vzdělání (vyšší dbrné vzdělání, vyskšklské vzdělání, abslvvání akreditvaných vzdělávacích kurzů), zaměstnavatel je pvinen zabezpečit sciálnímu pracvníku další vzdělávání v rzsahu nejméně 24 hdin za kalendářní rk. pracvník v sciálních službách: nutné je abslvvání akreditvanéh kvalifikačníh kurzu (slžen z becné a zvláštní části), minimální rzsah kurzu je celkem 150 výukvých hdin, přičemž zvláštní část kurzu činí minimálně 80 výukvých hdin, abslvvání kvalifikačníh kurzu pr pracvníky v sciálních službách se nevyžaduje u fyzických sb, které získaly střední vzdělání s maturitní zkušku v brech vzdělání uvedených v přílze č. 4 k vyhlášce č. 550/2006 Sb., zaměstnavatel je pvinen zabezpečit pracvníku v sciálních službách další vzdělávání v rzsahu nejméně 24 hdin za kalendářní rk. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základním rzdílem v blasti uplatnění standardů kvality sciálních služeb v bu reginech (zemích) je systém jejich uplatnění. V ČR jsu standardy kvality sciálních služeb plšně definvány pr všechny tyty služeb a pr celé území republiky v zákně sciálních službách. Napak v Rakusku není dán jedntný systém a na úrvni každé splkvé země jsu uplatňvány rzdílné pstupy. Standardy kvality sciálních služeb v Jihčeském kraji V českém zákně je definván celkem 15 standardů kvality sciálních služeb rzdělených d 3 kruhů (prcesní, persnální a prvzní). Standardy se týkají všech

13 Strana 13 sciálních služeb, a prt jsu frmulvány becně a z důvdu jejich prvnatelnsti jsu dále členěna na dílčí měřitelná kriteria. Kntrla ddržvání standardů kvality sciálních služeb je v našich pdmínkách v kmpetenci inspekcí kvality sciálních služeb. Pvinnst prvádět inspekce sciálních služeb ukládá zákn č. 108/2006 Sb., sciálních službách. Standardy kvality sciálních služeb v Dlním Rakusku Naprti tmu v Rakusku zajištění sciální péče a sciální pmci spadá d kmpetence jedntlivých splkvých zemí, stejně tak jak zajištění jejich kvality. Knkrétně v případě Dlníh Rakuska definuje rli země jak garanta kvality sciálních služeb Dlnrakuský zákn sciální pmci z rku 2000 v ddílu 9 Sciální plánvání. Cíle sciálníh plánvání na zemské úrvni jsu dle 57: zajištění ptřebných dbrných služeb a zajištění jejich dluhdbéh zlepšvání zajištění jedntných kvalitativních a kvantitativních minimálních standardů ve všech blastech sciální pmci se zřetelem na reginální a místní dlišnsti pdpra splupráce země, bcí a zřizvateli zařízení sciální péče zajištění efektivníh využití prstředků. Výše uvedené cíle jsu d praktické úrvně implementvány prstřednictvím sciálních prgramů země pr jedntlivé blasti, které by pdle dstavce 3 58 měly bsahvat mim jiné také kvalitativní a kvantitativní standardy pr pskytvání dané služby. C se týče kntrly ddržvání kvalitativních parametrů na dlnrakuské úrvni, ta spadá d kmpetence Splkvé země Dlní Rakusk. Země má rvněž právnění (v suladu s 52 výše uvedenéh zákna) vyknávat dhled nad zařízeními sciální pmci, která nejsu prvzvána zemí Dlní Rakusk.

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ

PODPORA SENIORŮ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ Rzvj dstupnsti a kvality sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji www.scialniprjekty.cz Příprava Plánu rzvje sciálních služeb v Králvéhradeckém kraji pr bdbí 2011-15 Pracvní skupina: PODPORA SENIORŮ V

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjem žádstí: d 1. 12. 2017 d 30. 4. 2018 Vhdní žadatelé: bce, nestátní neziskvé rganizace, církve a církevní rganizace. Míra pdpry: 90% bce, 95%

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772

Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 ~1~ Dmv Bílá Opava, příspěvkvá rganizace Rybářská 27, OPAVA 746 01 IČ: 00016772 Ředitel: Ing. Jarmír Zahel, CSc. Tel.: 553 712 183; 553 616 587 e-mail: pracviště Rybářská db.rybarska@ddpava pracviště Rseveltva

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace)

Zápis ze 4. diskusního fóra pracovní skupiny č. 8 (Sociální rehabilitace) Zápis ze 4. diskusníh fóra pracvní skupiny č. 8 (Sciální rehabilitace) Termín knání: 11. 5. 2017 Míst knání: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hry (v budvě splečnsti DTO CZ, s.r.) Facilitátři:

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dmvy sciálních služeb Háj a Nvá Ves, příspěvkvá rganizace Kubátva 269 417 22 Háj u Duchcva POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NOVÁ VES V

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více