INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podob em na adrese 1. Platy uitel : [Teacher salaries] / aneb Ten dlá to a ten zas tohle / Marie Tthalová -- eština In: Informatorium : asopis pro výchovu dtí od 3-8 let v mateských školách a školních družinách -- ISSN Ro. 18,. 5 (2011), s Pokraování materiálu týkajícího se problematiky odmovaní pedagogických pracovník. Odpovdi dalších krajských úad týkající se objemu finanních prostedk pidlovaných na platy uitel - snížení mzdových normativ a s tím spojené obtíže pi odmování pracovník školství podle mzdových tarif. Vliv stanoveného potu dtí ve tíd mateské školy na výpoet normativu - dodržování vyhlášky. 43/2006 Sb.o pedškolním vzdlávání. Republikové normativy na rok 2011 pro vkové skupiny 3-5 let a 6-14 let - vychází z materiálu. j /10-26 Principy rozpisu rozpotu a rozpis rozpotu pímých výdaj regionálního školství územních samosprávných celk na rok 2011 v úrovni MŠMT - KÚ. náklady na vzdlání ; rozpoet na vzdlání ; financování ; uitel ; plat ; pracovní podmínky uitel ; pidlení finanních prostedk ; regionální školství ; eská republika ; Zájem o studium na VŠ [Interest in higher education study] / -- eština In: Moderní vyuování : asopis na podporu rozvoje škol -- ISSN Ro. 17,. 3 (2011), s

2 Informace o publikaci Národního ústavu odborného vzdlávání Pechod absolvent stedních škol do terciárního vzdlávání, která vyšla v rámci národního projektu VIP II - Kariérové poradenství. Text obsahuje podrobnou analýzu zájmu absolvent rzných typ stedních škol i oborových skupin a jejich úspšnosti u pijímacího ízení. Rst zájmu absolvent stedních škol a maturitních uovských obor o vysokoškolské studium - statistická data. Zájem o VŠ studium podle obor. Situace na vyšších odborných školách. vysoká škola ; vysokoškolské studium ; pijetí na vysokou školu ; volba studijního oboru ; zájem ; poet student ; statistická data ; analýza ; eská republika 3. Srozumiteln a jednoznan : [Amendment to the regulation on counseling as of September 1, 2011] / novela vyhlášky o poradenství je hotova, informovaný souhlas je definován / Radmil Švancar -- eština 114,. 20 (2011), s Od záí 2011 bude platit v poradenství ada zmn. Dvod pro novelu vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zaízeních je nkolik. Jedním z nich je píliš vysoké procento romských žák zaazených do zvláštních škol (základních škol praktických), které jsou urené žákm s lehkým mentálním postižením. Rozhovor s odbornicí z MŠMT o nkterých zmnách, které by se mly ve vyhlášce o poradenství objevit. poradenství ; poradenská služba ; psychologická služba ; Romové ; vzdlávání ; zvláštní škola ; základní škola ; školská legislativa ; návrh zákona ; vyhláška ; základní škola praktická ; novelizace ; Nový výuní list : [New apprentice certificate :: cheaper brother of state secondary school-leaving examination] / levnjší bratr státní maturity / Petr Husník -- eština 114,. 21 (2011), s Na rozdíl od mediáln známých a stále diskutovaných státních maturit probíhá reforma závrené zkoušky pro uební obory pomrn v tichosti. Státní výuní list je ve srovnání se státní maturitou nejen tém desetkrát levnjší, ale i oividn mén konfliktní a lépe pijímanou centralizovanou zkouškou. Dokazuje to i historie jejího vývoje od r do r. 2007, kdy zaala být pilotn ovována. Na tvorb jednotné zkoušky se podílely jak školy, tak budoucí zamstnavatelé. 2

3 uovské školství ; odborné školství ; odborné vzdlání ; píprava u ; závrená zkouška ; zkušební systém ; školská reforma ; výuní list 5. Pro Romy bez mentálního postižení budou praktické základní školy tabu / [Basic practical schools will be taboo for Roma children without mental handicap] / Radmil Švancar -- eština 114,. 21 (2011), s Rozbor zmn, které pináší novelizovaná vyhláška (. 73/2005 Sb.) o vzdlávání dtí, žák a student se speciálními vzdlávacími potebami pro základní školy praktické. Ty v souasné dob vzdlávají velké množství romských dtí, i když by mly být ureny výhradn pro vzdlávání dtí s lehkým mentálním handicapem. Struná procházka vyhláškou, vysvtlení rozdílu mezi vyrovnávacími a podprnými opateními, dlouhodob selhávající žáci, žáci ze sociáln vyloueného prostedí, asistenti pedagoga, romští žáci atd. postižený ; mentáln postižený ; speciální vzdlávací poteby ; Romové ; žák ; sociáln znevýhodnný ; vzdlávání ; asistent ; zvláštní škola ; základní škola ; školská legislativa ; návrh zákona ; vyhláška ; základní škola praktická ; novelizace 6. Smlouvy s rodii by mohly pokrývat nejen výchovné problémy / [Agreements with parents should cover more than just educational problems] / Jana Zapletalová ; [Autor interview] Radmil Švancar -- eština 114,. 22 (2011), s Ministerstvo školství pipravuje zavedení smluv s rodii, jejichž dti jsou ve škole neukáznné, agresivní a opakovan ruší pi vyuování. Smlouva má nastavit uritá pravidla v odpovdnosti za chování žáka mezi uiteli, rodii a školou. Podpisem smlouvy by mli rodie pevzít nejen vtší odpovdnost za chování svého dítte, ale zvýšit i svoji spolupráci se školou. Rozhovor o smyslu smlouvy se lenkou pracovní skupiny, která ji pipravuje. neukáznnost ; nesprávné chování ; káze ; chování žáka ; žák ; individuální pístup ; vztah uitel-žák ; vztah rodie-uitel ; vztah rodie-škola ; odpovdnost ; rodiovská odpovdnost ; rodiovská role ; spolupráce ve výchov ; smlouva ; školská legislativa ; názor ; individuální výchovný plán 3

4 7. Technické fakulty se obávají o svoji autonomii : [] / jejich dkani zakládají vlastní asociaci / Lukáš Doubrava -- eština 114,. 23 (2011), s Dkani 27 eských technických fakult se ped asem rozhodli založit vlastní asociaci. Vzniklá Asociace dkan technických fakult tak tvoí dalšího výrazného partnera pro diskuzi o reform vysokých škol. Dkani mají k poslední verzi navrhované novely vysokoškolského zákona nemalé výhrady. Kritizují nap. zmnu podoby ízení a samosprávy veejných vysokých škol. Dnes je to dkan, kdo zodpovídá za podobu studijních obor a program, v budoucnu by to ale ml být rektor dané VŠ. sdružení ; vysoká škola ; technika ; technická vysoká škola ; fakulta ; dkan ; odpovdnost ; zpsobilost ; samospráva ; nezávislost školy ; ízení školy ; vysoké školství ; návrh reformy ; návrh zákona ; nedostatek ; názor ; kritika 8. Školy už neuí, píšou projekty : [A newly elected rector criticises the financing of higher education institutions] / Mikuláš Bek, nov zvolený rektor Masarykovy univerzity, by zmnil zpsob rozdlování penz vysokým školám / Eva Hníková - - eština In: Lidové noviny : [vydání Praha] : založeny obnoveny ISSN Ro. 24,. 128 (17.V.), s. 26. Zhruba šedesát procent penz pichází na vysoké školy pes rzné projekty. Vdci a uitelé tak stráví spoustu asu zbyteným papírováním. Chystají totiž projekty asto na vci, které by se mly dlat automaticky. Rozhovor s rektorem MU v Brn o nedostatcích ve financování eských vysokých škol. vysoká škola ; vysoké školství ; vysokoškolské studium ; financování ; ekonomika školství ; pidlení finanních prostedk ; nedostatek ; názor ; eská republika 9. Ze Sbírky Nejvyššího správního soudu v Brn [From the Statute Book of Supreme Administrative Court in Brno] / -- eština In: ízení ve školství : [publikace pro ídící pracovníky ve školství] -- Ro. 19,. 4 (2011), s

5 Redakce asopisu ízení ve školství zavádí pro poteby editel škol novou rubriku Sbírka rozhodnutí nejvyššího správního soudu v Brn týkající se zamstnanc škol a školství vbec. Studium tchto rozhodnutí umožuje vyvarovat se chyb pi rozhodovacích procesech ídícího pracovníka. Obsahem tohoto lánku jsou ti rozsudky na téma: 1) Ukonení pedškolního vzdlávání v mateské škole, 2) Právo na pístup ke školnímu stravování, 3) Rámcový vzdlávací program. školství ; školská legislativa ; ízení ; ízení školy ; editel školy ; rozhodování ; manažerský personál ; správní dokument ; soud ; soudní rozhodnutí ; rámcový vzdlávací program ; mateská škola ; školní stravování ; Brno (esko) ; správní právo 10. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy schválilo k zaazení do seznamu uebnic a uebních text následující tituly / [Ministry of Education approved the following titles in the list of textbooks and teaching texts] / Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 67,. 7 (2011), s. 4. Informace o udlení schvalovacích doložek uebnicím a uebním textm pro základní a stední vzdlávání a pro žáky se speciálními vzdlávacími potebami. uebnice ; soupis ; základní škola ; stední škola ; speciální vzdlávací poteby ; speciální škola ; zvláštní škola ; žák ; schválení ; eská republika ; schvalovací doložka 11. Boloská reforma po deseti letech / [Bologna reform ten years after] / Jan Sokol -- eština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vdní politiku -- ISSN Ro. 19,. 1 (2011), s Autor posuzuje výhody strukturovaného studia (bakaláského a magisterského) podle boloské reformy jako pozitivní a odrážející souasné ekonomické podmínky spolenosti. Obsah strukturovaného studia z hlediska uplatnní absolvent v praxi. Význam bakaláského studia pro další studijní orientaci; návaznost a prostupnost vzdlávacích kurz ve strukturovaném studiu. bakaláské studium ; magisterské studium ; školská reforma ; vysoké školství ; uplatnní ; absolvent vysoké školy ; didaktická kontinuita ; Evropa ; boloský proces ; strukturované studium 5

6 12. Metodické doporuení MŠMT pro zabezpeení maturitní zkoušky žák s piznaným uzpsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky : [Methodological recommendation of Education Ministry for securing secondary school-leaving examination for students with recognized adjustment of conditions enabling them to sit for the exam :: No / from June 8th 2011] /.j / ze dne / Ladislav Nmec -- eština In: Vstník Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R -- Ro. 67,. 8 (2011), s Metodický pokyn MŠMT pro stední školy o zabezpeení maturity žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodnním. Základní ustanovení, doporuený postup pro vydání posudku pro žáka a uzpsobení konání profilové zkoušky (vetn praktické zloušky). stední školství ; maturita ; handicap ; metodika ; posudek ; postižený ; speciální vzdlávací poteby ; žák ; esko. ; zdravotn postižený žák 13. Novou koncepci financování regionálního školství pedstavuje námstek ministra školství Ladislav Nmec / [Deputy Minister of Education Ladislav Nmec introduces a new conception of the financing of regional school system] / Ladislav Nmec ; [Autor interview] Olga Šedivá -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 27 (2011), s. 1, 3. Piblížení návrhu nové koncepce financování regionálního školství, kterou pedkládá ministerstvo školství k veejné diskusi. Nový zpsob financování by ml odstranit souasnou roztíštnost a neopodstatnné rozdíly ve financování škol stejného typu. Doplnní normativu na jednoho žáka o dva další parametry: prmrná naplnnost tídy a minimální naplnnost tídy. Financování ostatních poteb škol. návrh ; koncepce ; ministerstvo školství ; financování ; regionální školství ; pidlení finanních prostedk ; velikost tídy 6

7 14. Co je lepší recept na agresivitu - smlouvy s rodii, nebo vylouení žáka ze školy? / [What is better recipe on aggressiveness - agreement with parents, or exclusion of pupil from school?] / Karla Tondlová -- eština In: Týdeník školství [Tištný text] -- ISSN Ro. 19,. 27 (2011), s. 5. Názory pedagog základních škol a psycholog na dva rzné pístupy k ešení rostoucí agresivity, soustavného porušování školního ádu a narušování výuky žákem: smlouvu s rodii jako formu individuálního výchovného plánu s jasným vymezením odpovdnosti za chování žáka a doasné nebo trvalé vylouení z výuky na urité škole. nesprávné chování ; porucha chování ; chování žáka ; agresivita ; smlouva ; rodie ; odpovdnost ; vylouení ; názor ; uitel ; psycholog Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie

AUTISMUS U D TÍ D tský autismus jako modelová porucha se sociálním deficitem esko-slovenská pediatrie AUTISMUS U DTÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení

SYNDROM VYHO ENÍ Je pot eba se stresu bát? : balancování mezi zdravým a škodlivým stresem Grantis N kolik myšlenek k syndromu u itelského vyho ení SYNDROM VYHOENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MARARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY METODIKA ROZVOJE GRAFOMOTORIKY V PÍPRAVNÉM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. VYPRACOVALA:

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS

INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS INFORMACE ZE ZAHRANINÍCH ASOPIS. 5/2011 Výbr lánk z nejnovjších zahraniních pedagogických asopis odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty lánk lze objednat v elektronické nebo

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více