ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ"

Transkript

1 Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, Nvé Měst na Mravě IČ: OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením 102, dst. 6 zákna 262/2006 Sb. v platném znění, zákna č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanvuji tímt způsb zajištění plnění pvinnstí při vzniku mimřádné událsti. ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Z legislativy vyplývá pvinnst zajištění řádnéh zajištění vstupu d bjektu škly neb šklskéh zařízení (nejen šklská ale i zákník práce apd.). Všechny vstupy musí být řádně zajištěny prti vstupu neprávněných sb a t škly k tmu již dávn přistupily něklika způsby. Jedná se uzamčený vchd a zvnek, vrátný, čipy, karty apd. Vzhledem k aktualizaci mžných rizik je ptřeba si uvědmit, že největším nebezpečím pr vstup neprávněné sby je v našem případě žák, dítě, student. Bezpečnstní patření k zajištění bjektu ZUŠ Jana Štursy Infrmace ke vstupu d budvy Budva na Vratislavvě nám. vstup d budvy je vybaven kamervým systémem škla je vybavena grafickým infrmačním systémem návštěvy jsu pvinny se hlásit v kanceláři škly a je zákaz jejich samvlnéh phybu p bjektu pkud je d škly vpuštěna sba na zazvnění a v přiměřeném čase nedrazí d kanceláře, je nutné prvést fyzicku kntrlu a sbu vyhledat Budva Mnseva č. 351 škla je vybavena grafickým infrmačním systémem návštěvy jsu pvinny se hlásit u vyučujícíh a je zákaz jejich samvlnéh phybu p bjektu pkud je d škly vpuštěna sba na zazvnění a v přiměřeném čase nedrazí d třídy, je nutné prvést fyzicku kntrlu a sbu vyhledat Prvz škly Budva na Vratislavvě nám. škla se tevírá pr veřejnst ve 12:00 hdin zavírání hlavníh vstupu v 17:00 hdin p 17:00 hd. vpuští žáky d škly vyučující sbně dle rzvrhu hd. uzamknutí škly p uknčení výuky zajistí pslední vyučující seznam vlastníků, kteří mají klíče d budvy, je v kanceláři škly Budva Mnseva č. 351 hlavní vstup budvy je uzamčen, tvírá se puze při kncertech v sále vstup přes šatnu se tevírá pr veřejnst ve 12:00 hdin zavírání vstupu v 17:00 hdin p 17:00 hd. vpuští žáky d škly vyučující sbně dle rzvrhu hd. uzamknutí škly p uknčení výuky zajistí pslední vyučující seznam vlastníků, kteří mají klíče d budvy, je v kanceláři škly Budva Tyršva ul. 323 vstup d prstr, který je určen pr ZUŠ je uzamčen žáky vpuští d prstr vyučující sbně dle rzvrhu hd. uzamknutí prstr p uknčení výuky zajistí pslední vyučující seznam vlastníků, kteří mají klíče d budvy a prstr, je v kanceláři škly Mimřádné událsti aktualizace , zpracval: Jiří Vařeka, OZO v PO a prevenci rizik Strana 1 (celkem 5)

2 Ohlášení cizí sby zaměstnanci škly jsu pvinni si všímat phybu cizích neb pdezřelých sb v budvě škly pkud se phybuje v prstrách škly neznámá (pdezřelá sba), nekntaktujeme ji, ale hlásíme jejích phyb vedení škly při jakémkli pdezřelém chvání je třeba ddržvat bezpečnstí zónu něklika metrů d pdezřeléh, nejlépe se schvat d jiné místnsti, zamknut zevnitř a pčkat na příjezd plicie Přijetí infrmace vzniku mimřádné událsti Mimřádná událst může vzniknut jak činnstí uvnitř rganizace neb může být známena z vnějších zdrjů. Interní V případě vzniku jakékli mimřádné událsti (zpravidla pžár, výbuch, úraz apd.) je zaměstnanec, který ji zjistí pvinen bez zbytečnéh dkladu tt známit řediteli rganizace neb nejvýše pstavenému zaměstnanci, který je přítmen. Externí V případě přijetí infrmace z vnějšíh zdrje je pvinnst sby zprávu předat právněné sbě. Příjem takvých zpráv je zpravidla telefnicky. Je-li t mžné je znamvatel přepjen na ředitele neb na nejvýše pstavenéh a přítmnéh zaměstnance. Pkud se jedná zprávu annymní, prvede sba, která ji vyslechla bez zbytečnéh dkladu, přens infrmace veducímu zaměstnanci. Sučasně se příjmu takvé zprávy (například ve škle je bmba ) prvede písemný záznam s údaji, kdy byly převzata, kd ji pdával (muž, žena dítě), v klik hdin byla přijata a tent záznam bude uchván pr další řízení. Záznam se prvede na jakýkli papír, není předepsán žádný tiskpis. Jde puze záznam přijetí, aby v pzdějším řízení nedcházel ke zveličvání apd. Interní důležitá čísla Pzice Interní linka Mbilní telefn Pznámka (pkud máte další kmunikační prstředky, uveďte) Ředitel rganizace Zástupce ředitele Zřizvatel (bec, kraj) Ředitel neb nejvýše pstavený zaměstnanec p zvážení rzhdne situaci a bude infrmvat slžky IZS a bude se řídit jejich pkyny (například při hlášení bmby apd.). Obsahem hlášení nadřízenému rgánu je především: datum, hdina a míst vzniku mimřádné událsti, druh, charakter vzniklé mimřádné událsti, dsud zjištěné následky mimřádné událsti, pčty zraněných, mrtvých či phřešvaných dětí a zaměstnanců a ptřebná již přijatá patření krizvá důležitá čísla pzice telefnní spjení INTEGROVANÝ ZÁCHRANÝ SYSTÉM 112 POLICIE ČR 158 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 Neb přijme kamžité rzhdnutí a prstřednictvím technických prstředků neb jiným způsbem sdělí vzniklu situaci dalším zaměstnancům a sbám zdržujícím se v bjetu a je-li nutné, nařídí evakuaci bjektu. Evakuace se vyhlásí akustickým signálem (zvnění, rzhlas). Pkud by dšl k pruše akustickéh zařízení, budu pkyny zveřejněny pvěřenými sbami neb prstřednictvím interní telefnní ústředny ppřípadě mbilními telefny. Mimřádné událsti aktualizace , zpracval: Jiří Vařeka, OZO v PO a prevenci rizik Strana 2 (celkem 5)

3 evakuace sb při vzniku mimřádné událsti Vlastní evakuace se řídí pkyny v Opatřeních pr mimřádné událsti, neb pžárníh evakuačníh plánu ppřípadě dle jiné interní a zveřejněné infrmace. Evakuvané sby se shrmažďují na určeném místě, které je zpravidla určen v pžárním evakuačním plánu. Bude-li mimřádná událst charakteru, kdy slžky integrvanéh záchrannéh systému bude dpručen nevycházet z bjektu, shrmáždí se sby na místě v bjektu, zpravidla tělcvična, jídelna apd. Pkud by dšl k hržení vdu apd., budu evakuvané sby shrmážděny v nejvyšším mžném patře neb na místě, kde se nepředpkládá dsah vdy. záchranné práce při vzniku mimřádné událsti Vzhledem k tmu, že jsme šklským zařízením, je prvtním úklem zajistit bezpečnst dětí, žáků a studentů, ppřípadě sb se sníženu schpnstí phybu neb rientace. Z tht důvdu není ze strany zaměstnanců prváděn žádný úkn směřujících k záchranným pracím. Vše směřuje k evakuaci a zajištění bezpečnsti svěřených sb. V případě pžáru je-li t mžné, prvádí dspělá sba prvtní zásah ale za předpkladu, že nemá v péči svěřené sby neb tyt nepředala jinému zaměstnanci, který evakuaci dknčí a dprvdí skupinu na míst určené ke shrmáždění. Vlastní rganizaci záchranných prací především rganizačně následně zajišťuje šklník, správce bjektu apd., splupracuje s jedntkami IZS. Důležitá místa Pzice Hlavní uzávěr plynu Hlavní vypínač elektr (hlavní rzvaděč pr bjekt Hlavni uzávěr vdy míst budva Vratislavv nám. vně vlev d hl. vchdu budva Vratislavv nám.- přízemí vlev při vstupu d budvy budva Mnseva ul. přízemí vlev při vstupu d budvy budva Vratislavv nám. - sklep budva Mnseva ul.- sklep Příprava k sebechraně a vzájemné pmci při mimřádné událsti Zaměstnanci jsu seznamváni s pkyny pr chvání se při mimřádných událstech zpravidla v cyklu 1 x rčně. Tyt infrmace jsu sučástí pravidelnéh šklení BOZP a PO. Dětem, žákům a studentům jsu infrmace předávány prstřednictvím samstatných blků zakmpnvaných ve šklním vzdělávacím prgramu mžné případy mimřádných událstí Terristický čin annymní známení ulžení bmby Pkud bude známení ulžení bmby sdělen frmu telefnátu, je třeba zapsat znění známení umístění a druhu výbušniny. Pkud bude známení ulžení bmby sdělen frmu písemnsti, písemnst uschváme k dalšímu šetření Pstup: Nahlásit událst na linku IZS 112 neb HZS 150 neb Plicie ČR 158 Pkud je bmba v prstrách škly kde se phybují sby (žáci) kamžitě prveďte evakuaci (evakuace bude prvedena stejným způsbem jak při pžáru) Pdezřeléh předmětu se nedtýkat Ddržujte pkyny bezpečnstních slžek Mimřádné událsti aktualizace , zpracval: Jiří Vařeka, OZO v PO a prevenci rizik Strana 3 (celkem 5)

4 Terristický čin bdržení pdezřelé zásilky Jak pznáte pdezřelu zásilku: Nečekávaná zásilka d neznáméh desilatele Výhružný text na zásilce Zapáchající zásilka Zásilka, u které p tevření zjistíme, že bsahuje prášek neb pdezřelý předmět Jak se zachvat: S pdezřelu zásilku netřepejte ani nevyprazdňujte její bsah Opusťte místnst, umyjte se vdu a mýdlem a událst hlaste na linku HZS 150 neb na linku Plicie ČR 158 HZS neb Plicie ČR zásilku převezmu a dvezu k věření Než zavláte na tísňvu linku, zvažte skutečnsti, které Vás vedu k názru, že se jedná pdezřelu zásilku Únik nebezpečných látek při dpravní nehdě neb technických havárií Každý zaměstnanec, případně jiná sba, která zpzruje havárií s únikem nebezpečných látek, je pvinna neprdleně nahlásit tt zjištění na hlašvně neb pvěřenému zaměstnanci vedení rganizace neb na linku HZS 150. Pkud havárií s únikem nebezpečných látek zpzruje žák, nahlásí událst nejbližšímu zaměstnanci škly, který zajistí hlášení na hlašvně neb řediteli škly neb na linku HZS 150. Hlavní zásady: Nepřibližvat se k místu havárie Prvést ukrytí dle pkynů Uzavřít a utěsnit dveře, kna a jiné tvry Vypnut ventilaci Sledvat infrmace v rzhlase, televizi a místním rzhlase Budvu škly pustit jen na pkyn Ochrana v případě radiační havárie Hlavní zásady: Prvést ukrytí pdle plánu škly Uzavřít a utěsnit dveře, kna a jiné tvry Vypnut ventilaci Sledvat infrmace v rzhlase, televizi a místním rzhlase Připravit si prstředky imprvizvané chrany Připravit si evakuační zavazadl Jdvé přípravky (tablety) a prstředky individuální chrany převezměte a pužijte až na základě veřejné výzvy Budvu škly pustit jen na pkyn Prstředky imprvizvané chrany sb: Ochrana dýchacích cest vdu navlhčené rušky (kapesník, ručník apd.) Ochrana hlavy čepice, klbuk, šála tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvlená pkrývka chránila též čel, uši a krk Oči chránit brýlemi lyžařskými či mtristickými Pvrch těla chránit kmbinézu, kalhtami, pláštěm neb pláštěnku Ochrana ruku rukavicemi, igelitvým sáčkem, neb mtat kusem látky Nhy chraňte vyskými btami Mimřádné událsti aktualizace , zpracval: Jiří Vařeka, OZO v PO a prevenci rizik Strana 4 (celkem 5)

5 Ochrana před pvdněmi Ochranu dělíme na preventivní patření, bezprstřední chranu před živlem a patření p pvdni. Prevence je plánvaná činnst, d níž spadá zpracvání pvdňvých plánů, stanvení zátpvých území a jejich vyklizení, příprava účastníku pvdňvé chrany Hlavní činnsti je evakuace byvatelstva (žáků) z hržených prstr Evakuace bude prvedena stejným způsbem jak při pžáru Pkud škla spadá d zátpvéh území, je zahrnuta d prtipvdňvéh plánu Nebezpečí zátpvé vlny se vyhlašuje v případě náhléh prtržení hráze vdní nádrže a vzniku zátpvé vlny neb při vzniku zátpvých vln v důsledku přívalvých dešťů. Opatření před pvdní: Vytipvat bezpečné míst, které nebude zaplaven vdu Připravit pytle s pískem na utěsnění nízk plžených dveří a ken Připravit ptraviny a pitnu vdu na 2 3 dny Upevnit věci, které by mhla dnést vda Připravit evakuační zavazadl Při pvdni: Opustit hržený prstr V případě evakuace ddržvat zásady pr puštění bytu (ZŠ, DD) Je-li dstatek času, kamžitě se přesuňte na vytipvané míst, které nebude zaplaven vdu P pvdni: Nechat zkntrlvat stav budvy (statiku), rzvdy energií, stav kanalizace a rzvdu vdy Zlikvidvat ptraviny a pldiny, které byly zasaženy vdu, pdle pkynů hygienika Kntaktujte příslušné pjišťvny hledně náhrad škd Všebecné pkyny k chraně byvatelstva Signály civilní chrany Tón Význam Činnst Klísavý 140 vt. Všebecná výstraha Pslech sdělvacích prstředků Jak se zachvat když zazní siréna: Ukrýt se Vyhledejte úkryt v nejbližší budvě Cestujete-li dpravním prstředkem, zaparkujte a vyhledejte nejbližší úkryt (budvu) Uzavřít kna a dveře Uzavřením prstru snížíte pravděpdbnst zasažení nebezpečnými látkami Zapnut rádi, televizi Sledujte zprávy a řiďte se vydanými pkyny V případě výpadku elektrickéh prudu využijte rádie na baterie V Nvém Městě na Mravě, dne Eva Mšnervá, ředitelka škly Mimřádné událsti aktualizace , zpracval: Jiří Vařeka, OZO v PO a prevenci rizik Strana 5 (celkem 5)

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Praha, listopad 2014 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 3 2.1 Technické zabezpečení škol a školských zařízení... 3 2.2 Personální zabezpečení škol a školských zařízení... 5 2.3 Technické a personální

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více