Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová"

Transkript

1 Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

2 Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky

3 !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od únava vypnte na chvíli pracujte krátce na 100% spánek Vnjší kyslík teplota pro maximální výkon mozku 10 C ideální pro uení ženy C muži C REM fáze tekutiny vyvážená strava - glykémie

4 Kivka výkonnosti v prbhu dne

5 Kivka koncentrace pozornosti

6 #" Mezilidské vztahy Strach z neúspchu Podpora a dvra okolí Pomoc, když si nevím rady výsmch Zvládneš to! Mžeš mi poradit? Charakter práce Vede mne k neustálému uení se? Akceptuje se chybování pi uení se? Mám as pepnout a vnovat se koncentrovan uení?

7 Prostedí vhodné pro vybavování Formy Sám/sama Skupinov $% Jednoduchost látky asté opakování Porozumní pojmm a souvislostem Strategie Pirozené Metody (poslech, tení a vidní, jednání) Mechanické biflování Logické Umlé

8 Vliv prostedí V prostedí, které je shodné s tím, kde jsme se uivu vnovali, si vybavujeme uené lépe než v prostedí jiném.

9 Efekt vyrušení 100 výkon v % vyrušení Pi vytržení z práce potebujeme nutný as na zapracování se zpt do problematiky. Dochází tak k asovým ztrátám cca 28%.

10 Metody 30% 20% 90%

11 Stáléasy První minuty vdom rychlejší tempo Prbžná kontrola dodržování plánu Vdt veer pedem, co budu 2.den dlat Nachystat si veer pedem materiál na 2.den &'() Pracovní intenzita bez plánu s plánem dílí termíny konený termín as

12 Jak ze složitého udlat jednodušší Typ innosti Podrobnjší charakteristika innosti 1. Vyhledávání 2. Propojení 3. Vysvtlení 4.Transformování 5. Posouzení 6. Použití 7. Rozšíení Najít a reprodukovat hlavní body (myšlenky a tvrzení) studovaného textu Najít vztahy a souvislosti nových informací uvedených v textu a dosavadními, díve nauenými znalostmi Najít nejasná, obtížná, problematická místa ve studovaném textu; zjistit, vem problém pesn spoívá; naplánovat si, co s tím udlám; zkoušet problém vyešit; vyzkoušet nkolik variant ešení, ne jenom jednu Nalézt svj vlastní originální zpsob, jak vyjádit význam a smysl toho, co je nejdležitjší ve studovaném textu (nakreslit obrázek, schéma, vymyslet metaforu, píbh) Pistupovat k pedpokládaným informacím kriticky, zaujímat k nim vlastní stanovisko, udlat si na vc svj vlastní názor Promýšlet, jak by bylo možné použít nových poznatk v budoucnu Vytváet nové znalosti tak, že se využije všech šesti pedchozích typ innosti

13 Jak ze složitého udlat jednodušší 1. Vyhledávání 2. Propojení 3. Vysvtlení 4. Transformování 5. Posouzení 6. Použití 7. Rozšíení

14 * Jednoduchost uení (s jakou rychlostí si osvojíme nové) Trvanlivost (schopnost vybavit si uené v urité chvíli a souvislostech) Uvdomlost (jak silné jsou podnty k uení se) Vle (ochota zaít a vydržet, intenzita uení se) Mozková kapacita (chunks) (kolik informací jsme schopni pijmout a zpracovat) Koncentrace pozornosti

15

16 Povinnosti v domácnosti Trávení volného asu Bytové podmínky Konflikty Podpora +, )-

17 Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky

18 KÓDOVÁNÍ # fyzikální smyslový vstup mentální reprezentace UCHOVÁNÍ VYBAVOVÁNÍ získání pístupu k informaci

19 STÍDEJME TÉMATA./012*3 4 Výzkum slabik a slov rzných význam MAT, CAT, SAT, BAT PIE, SIX, TRY, BIG GREAT, BIG, HUGE, WIDE RUN, EASY, BRIGHT Lépe si pamatujeme odlišn znjící slova a slova s rzným významem, než ta podobná, která máme tendenci zamovat.

20 ./012*3 4 KONSOLIDUJME Bu me zvídaví a zajímejme se o vci a dní kolem vás, abychom mli z eho vytváet asocianí sí. Vytváejme asociace mezi novými informacemi a starými zkušenostmi, integrujme je dohromady.

21 ./012*3 4 Stl Mrak Kniha Strom Koka Košile Svtlo Lavika Kída Kvtina Hodinky Netopýr Houn Mýdlo Polštá

22 POZOR NA EFEKTY./012* % PRVENSTVÍ podíl správných odpovdí NOVOST poadí v sérii Nejlépe reprodukujeme slova - z konce seznamu = efekt novosti - ze zaátku seznamu = efekt prvenství

23 5612*3 4 Na poátku uení zapomínáme nejvíce. OPAKUJME SI nové do 10 minut, nejpozdji do hodiny. Po jednom dni si pamatujeme cca tetinu.

24 5612*3 7 ' -- Namísto opakování se asto aktivn vnujeme dalšíinnosti, informacím. ím delší je doba mezi postehnutím informace a možností si jí zopakovat, tím více zapomínáme. Správná reprodukce v % 100 % Interval možnosti vybavit si informaci v sekundách Opakujme ihned. Po uení si odpoime a nezatžujme mozek jinou podobnou inností.

25 5612*3 4 ORGANIZUJME SI ZKUŠENOST Shlukování podle kategorií Interaktivní pedstavy etzec pomocných slov Metoda Loci (místa) Akronyma (zkratková slova) Akrostich (poátení písmena slov do vty) Systém napovídajících slov Používejme své vlastní pamové (mnemotechnické) pomcky KREATIVN.

26 89:12*3 4 U VÝTU POJM POUŽÍVEJME NÁPOVD Výzkum seznam slov k zapamatování Volná reprodukce (nap. košile, pásek, banán, hruška, ponožky, jablko) vybavení jen 19% Reprodukce s nápovdou (nap. ásti obleení, ovocné plody) vybavení 65% Strukturujme sáhodlouhé seznamy. Vytvome si nápovdy, jak si pojmy vybavit.

27 KDE A JAK VLASTN ZAÍT??? Prolistujte si uebnice a pednášky k tématu. Udlejte si asový plán. Pette si danou problematiku, aktivn pracujte s informacemi (multimediáln podtrhávejte, vypisujte si, tte nahlas). Systematicky v prbhu tení opakujte, zejm. to, co je složité. Vytvote si struné koncepty, mentální mapy, schémata, obrázky a opakujte si problematiku podle nich v menších celcích. Odhalte problémy, co vám nedává logiku. Pehledn opakujte uivo ve vtších celcích. Odpovzte si na otázky, které by mohly být položeny. Zopakujte si nabiflovaná data jako jsou vzorce, zkratky.

28 Buchvaldová: Úspšná pam Mužík, J.:Didaktika profesionálního vzdlávání dosplých Literatura Rozsypalová, echová, V., Mellanová: Psychologie a pedagogika Mareš, J., áp, J.: Psychologie pro uitele Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie Grahame Hill: Moderní psychologie

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych

Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Hrozby a možnosti pechod Roman Hytych Abstract: Every day we are confronted with transitions between different domains of experiencing. These transitions can be done either mindfully with clear comprehension,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České Republiky. PŘÍRUČKA JAK SE UČIT NA STŘEDNÍ ŠKOLE PRO VŠECHNY ŽÁKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT, JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

AUDITIVNÍ, VIZUÁLNÍ A KINESTETICKÁ PERCEPČNÍ OBLAST

AUDITIVNÍ, VIZUÁLNÍ A KINESTETICKÁ PERCEPČNÍ OBLAST AUDITIVNÍ, VIZUÁLNÍ A KINESTETICKÁ PERCEPČNÍ OBLAST Každý z nás přistupuje k učení jiným způsobem. Někomu vyhovuje ticho a klid, jiný si k učení pouští hudbu a brouzdá po internetu. Učební styl je specifický

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku

Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku Švédští demokraté: analýza teritoriální a voliské základny krajní pravice v souasném Švédsku The Sweden Democrats: An analysis of the far-right territorial and voter base in contemporary Sweden Autor:

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více