Lékový registr trabectedin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékový registr trabectedin"

Transkript

1 AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková Z. 7, Benešová V. 8, Bortlíček Z. 9, Kandrnal V. 9 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakultní nemocnice Plzeň 3 Masarykův onkologický ústav, Brno 4 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 5 Krajská nemocnice Liberec Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 7 Fakultní nemocnice Hradec Králové 8 Nemocnice Jihlava 9 Institut biostatistiky a analýz, MU Brno Souhrn Východiska: Projekt Yondelis (trabectedin) byl zahájen v lednu 2011 s cílem získat základní epidemiologické informace o pacientech se sarkomy měkkých tkání, o standardních postupech léčby a výsledcích léčby přípravkem trabectedin v běžné klinické praxi. Odbornou garanci nad projektem převzala Česká onkologická společnost ČSL JEP. Projekt reprezentativně pokrývá síť komplexních onkologických center, která se systematicky zabývají léčbou sarkomů měkkých tkání. Soubor pacientů a metody: Do databáze bylo retrospektivně zařazeno 45 nemocných s diagnózou sarkomu měkkých tkání. Medián věku při zahájení terapie trabectedinem byl 51 let (23 72 let). V databázi se nejčastěji vyskytovali nemocní s leiomyosarkomem (35, %), synoviální sarkom se vyskytl u 13,3 % pacientů, liposarkom, maligní tumor periferních nervových pochev a blíže nespecifikované sarkomy byly zastoupeny každý u,7 % nemocných. Velikost větší než 5 cm dosáhlo 2,2 % sarkomů. Trabectedin byl podáván v dávce 1,5 mg/m 2 1krát za 3 týdny. U 40 % nemocných byl podáván v II. linii léčby, u 35, % ve III. linii a u 24,4 % v linii IV. Výsledky: Medián podaných cyklů byl 4 (1 10 cyklů). Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem byla neutropenie u 28,9 % nemocných a elevace jaterních enzymů u 2,7 %. Celkem 73,8 % nemocných ukončilo léčbu pro progresi onemocnění. Léčebné odpovědi bylo dosaženo u, % nemocných (kompletní remise a parciální remise), u 2,7 % pacientů došlo ke stabilizaci onemocnění a u 53,3 % k progresi choroby. Medián celkového přežití (95% IS) je 11,7 měsíce (9,; 13,8), medián přežití bez známek progrese (95% IS) 3 měsíce. Závěr: Trabectedin je v současnosti doporučován onkologickými odbornými společnostmi jako druhá linie paliativní léčby u sarkomů měkkých tkání s prokázanou efektivitou především u liposarkomů a leiomyosarkomů s dobrým toxickým profilem. MUDr. Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz MU Brno Kotlářská Brno Obdrženo/Submitted: Přijato/Accepted: Klíčová slova sarkomy měkkých tkání chemoterapie trabectedin léčba 470 Klin Onkol 2011; 24():

2 Summary Backgrounds: The Yondelis (trabectedin) project was initiated in January 2011 with the aim to obtain basic epidemiological information on patients with soft tissue sarcomas, standard treatment procedures, and results of trabectedin therapy in routine clinical practice. Expert patronage is provided by the Czech Society for Oncology, CzMA JEP. The project covers a representative sample of Comprehensive Cancer Care centres established to provide systematic treatment to patients with soft tissue sarcoma. Patients and Methods: 45 patients diagnosed with soft tissue sarcoma were retrospectively included in the database. Median age at the initiation of trabectedin therapy was 51 years (23 72 years). Leio myosarcoma was the most frequent tumour (35.%), synovial sarcoma occurred in 13.3% of patients; liposarcoma, peripheral nerve sheath tumours and unspecified sarcomas contributed.7% each. 2.2% of sarcomas were larger than 5 cm. Trabectedin was administered in a dose of 1.5 mg/m 2 once in 3 weeks. 40% of patients received trabectedin as the 2nd line treatment, 35.% as the 3rd line, and 34.4% as the 4th line. Results: Median number of administered cycles was 4 (1 10 cycles). Neutropenia (28.9% of patients) and elevated liver enzymes (2.7% of patients) were the most frequent adverse affects. 73.8% of patients terminated the therapy due to disease progression. Treatment response was recorded in.% of patients (complete and partial remission), stable disease in 2.7%, and progression in 53.3%. Median overall survival (95% CI) was 11.7 months (9.; 13.8), median progression-free survival (95% CI) was 3 months (2.4; 3.). Conclusion: Expert cancer societies have recently recommended trabectedin as the 2nd line palliative treatment for soft tissue sarcomas with documented effectiveness, particularly in liposarcomas and leiomyosarcomas, and good safety profile. Key words soft tissue sarcoma chemotherapy trabectedin treatment Východiska Cílem retrospektivního přehledu bylo získat základní epidemiologická data o pacientech se sarkomy měkkých tkání léčených trabectedinem v komplexních onkologických centrech v období v podmínkách běžné klinické praxe. Trabectedin je látka původně izolovaná z mořského živočicha Ecteinascidia turbinata. Patří mezi alkylační činidla; mechanizmus jeho antiproliferačního účinku spočívá ve vazbě na DNA a interferenci s jejími reparačními procesy [1 4]. Soubor pacientů a metody Údaje byly získány z databáze, do které byla anonymně konsekutivně ukládána data. Léčba i frekvence sledování byly v kompetenci zadávajícího lékaře, který do databáze zaznamenával informace o výsledcích a nežádoucích účincích léčby. Do databáze bylo zařazeno 45 nemocných léčených v období , z toho bylo 55, % žen a 44,4 % mužů. Medián věku při stanovení diagnózy byl 47 let (21 70 let) a 51 let (23 72 let) při zahájení terapie trabectedinem. Věkové rozložení při stanovení diagnózy a při zahájení léčby udává obr. 1. Dva nemocní před stanovením diagnózy sarkomu podstoupili radioterapii, u ostatních pacientů nebyl zaznamenán žádný rizikový faktor pro vznik sarkomů měkkých tkání, jako jsou známé genetické mutace, expozice k chemickým karcinogenům, chronický lymfedém či jiný známý rizikový faktor. Funkční stav pacienta byl hodnocen dle Karnofského indexu (KI). U 2,2 % nemocných byl KI % % pacientů ,9 do 30,7 Věk při DG 22, ,9 Věk pacientů 31,1 31, a 2,7 % pacientů mělo KI %. U 5 nemocných nebyl funkční stav uveden. Nejčastějším histologickým typem sarkomů v souboru byl leiomyosarkom 17,8 věk (roky) 51 0 Věk při zahájení léčby trabectedinem n 44* 45 průměr 47 let 50 let medián 47 let 51 let min max let let *u jednoho pacienta není uveden věk při diagnóze. Obr. 1. Věková struktura pacientů. 31,1 20,0 17, nad 70 2,2 Klin Onkol 2011; 24():

3 Tab. 1. Histologický typ nádoru. Histologický typ nádoru (kód ICD-0-III) n % leiomyosarkom (8890/3) 1 35, synoviální sarkom (9040/3) 13,3 liposarkom (8850/3) 3,7 maligní tumor periferní nervové pochvy MPNST (9540/3) 3,7 sarkom NS (8800/3) 3,7 fibromyxosarkom (8811/3) 2 4,4 maligní fibrózní histiocytom (8830/3) 1 2,2 jiný 11 24,4 Celkem ,0 V kategorii jiné bylo zaznamenáno následujících 10 možností: endometriální stromální sarkom (n = 2), desmoplastický tumor z malých kulatých buněk (n = 1), alveolární sarkom (n = 1), cystosarkoma phylloides (n = 1), high grade pleiomorfní sarkom (n = 1), myxoidní liposarkom (n = 1), nediferencovaný pleomorfní sarkom (n = 1), pleiomorfní liposarkom (n = 1), sklerozující epiteloidní fibrosarkom (n = 1), stromální sarkom (n = 1). u 35, % pacientů a synoviální sarkom u 13,3 %; liposarkom, maligní tumor periferních nervových pochev a blíže nespecifikované sarkomy byly zastoupeny u stejného počtu pacientů,7 %. Výskyt dalších typů tumoru ukazuje tab. 1. U všech typů sarkomů byla diagnóza potvrzena histopatologicky, u 77,8 % byla doplněna imunohistochemickým vyšetřením a u 3, % sarkomů bylo provedeno molekulárně-genetické vyšetření. Téměř polovina sarkomů (48,9 %) byla diagnostikována s nádorovým grade 3, u 20 % byl stanoven nádorový grade 2, u,7 % grade 4 a u 4,4 % tumorů grade 1. U 2,7 % nemocných byl sarkom lokalizován na dolních končetinách, v 15, % se jednalo o sarkom dělohy, u 11,5 % byl tumor lokalizován v dutině břišní, u,7 % se nádor nacházel v retroperitoneu a u stejného počtu v oblasti hlavy a krku. V době primární diagnózy bylo 17,8 % nádorů uloženo povrchově nad superficiální facií, v hloubce bylo lokalizováno 48,9 % tumorů a u 33,3 % nemocných nebyla informace o uložení relevantní. U 13,3 % nemocných byl primárně diagnostikován tumor o velikosti 2 5 cm, u 37,8 % nemocných byl tumor velikosti 10 cm, 24,4 % nemocných bylo diagnostikováno s tumorózní rezistencí přesahující 10 cm a u stejného procenta nemocných nebyla velikost primárního tumoru určena. S klinickými projevy onemocnění zahájilo léčbu 80 % nemocných, 20 % nemocných bylo asymptomatických. 3,9 % nemocných bylo prezentováno s klinicky manifestní progredující tumorózní rezistencí, u 33,3 % nemocných se tumorózní proces projevoval tlakem na lokální struktury, u 3 nemocných bylo jediným příznakem gynekologické krvácení, u dvou dušnost a ulcerace. U 53,7 % pacientů byla provedena kompletní resekce tumoru v době diagnózy, u 4,4 % nebyl radikální chirurgický výkon možný. V databázi sledovaných pacientů byla léčba trabectedinem zahájena u 40 % nemocných ve II. linii paliativní chemoterapie, u 35, % ve III. linii a u 24,4 % v linii IV. Trabectedin byl podáván v dávce 1,5 mg/m 2 ve 24hodinové kontinuální infuzi do centrálního žilního řečiště v 3týdenním intervalu. Medián podaných cyklů byl 4 (rozmezí 1 10) a medián délky léčby byl 10 týdnů (rozmezí 1 38 týdnů) viz obr. 2. Léčba trabectedinem byla zahájena u 37,8 % pacientů s KI %, 48,9 % nemocných mělo KI %, 13,3 % nemocných 15,00 Počet absolvovaných cyklů 12 15,0 Délka léčby počet pacientů 10,00 5, počet absolvovaných cyklů počet pacientů 10,0 5, pod a více délka léčby (týdny) n 41* průměr 4 cykly medián 4 cykly min max 1 10 cyklů *U jednoho pacienta není uveden počet absolvovaných cyklů. n = 42 pacientů s ukončenou terapií n 42 průměr 13 t dn medián 10 t dn min max 1 38 týdnů Obr. 2. Počet cyklů léčby a celková délka léčby. 472 Klin Onkol 2011; 24():

4 Tab. 2. Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu trabectedinem. Léčebná odpověď n % CR 1 2,2 PR 2 4,4 SD 12 2,7 PD 24 53,3 nehodnoceno* 3,7 nelze dosud hodnotit** 3,7 Celkem ,0 * U dalších tří pacientů nebyla nejlepší léčebná odpověď hodnocena. ** U tří pacientů léčba stále probíhá, tedy nelze hodnotit nejlepší dosaženou léčebnou odpověď. Diskuze Sarkomy měkkých tkání představují značně heterogenní skupinu vzácných maligních onemocnění. Určení histomělo KI 50 0 %. V době zahájení léčby trabectedinem bylo 95, % nemocných ve IV. stadiu onemocnění, pouze 4,4 % mělo stadium III. Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana a Meiera. Výsledky léčby trabectedinem Léčebné odpovědi bylo dosaženo u, % nemocných (kompletní remise logického typu nádoru je jednou z klíčových podmínek pro správnou volbu léčebného algoritmu. Řada autorů doporučuje doplnění histologického a imunohistochemického vyšetření ke zpřesnění diagnostiky dalšími metodikami, jako jsou například molekulárně-genetická vyšetření [5 8]. Doporučováno je též druhé čtení na specializovaných pracovištích, která se systematicky věnují diagnostice sarkomů. Dle údajů Národního onkologického registru se incidence sarkomů měkkých tkání v České republice pohybovala v letech v rozmezí 3,2 3,59 případu na obyvatel za rok [9]. Z hlediska incidence není rozdíl v populaci mužů a žen. V databázi trabectedinu mírně převažovaly ženy (55, %) nad muži (44,4 %). V České republice se sarkomy měkkých tkání vyskytují nejčastěji mezi 50. a 70. rokem věku. Medián věku pacientů při stanovení diagnózy v našem souboru byl 47 let, v době zahájení terapie trabectedinem byl 51 let, tedy odpovídající věkovému rozmezí výskytu sarkomů. Léčba generalizovaných sarkomů měkkých tkání je paliativní, jejím základním cílem je zpomalení růstu nádoru, zmíra parciální remise), u 2,7 % nemocných byla zaznamenána stabilizace onemocnění (tab. 2). Medián celkového přežití (95% IS) byl 11,7 měsíce (9,; 13,8) a medián doby do progrese (95% IS) 3 měsíce (2,4; 3,). Celkové přežití v jednom roce (95% IS) bylo 49,4 % (31,7; 7,1), v 18 měsících (95% IS) přežívalo 32,3 % (14,1; 50,4). Ve 3 měsících bylo bez progrese onemocnění 48,4 % (32,9; 3,9) nemocných, v měsících bez progrese onemocnění přežívalo 19,2 % (,1; 32,3) nemocných (obr. 3). V době analýzy dat byla u 73,8 % nemocných léčba ukončena pro progresi onemocnění, u,7 % léčba pokračovala, 48,9 % nemocných zemřelo a 40 % žilo, u 5 nemocných nebyl stav znám. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem byla neutropenie u 28,9 % ne mocných, elevace jaterních enzymů u 2,7 %, snížení renálních testů u 4,4 % a anémie a trombocytopenie u 2,2 % nemocných. Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Celkové přežití i přežití bez známek progrese nezohledňuje značnou histologickou heterogenitu léčených sarkomů a měnící se přístup k léčbě v průběhu sledovaného období ( ). Celkové přežití Přežití bez známek progrese medián OS (95% IS) 11,7 měsíce (9,; 13,8) 12měsíční přežití (%, 95% IS) 49,4 % (31,7; 7,1) 18měsíční přežití (%, 95% IS) 32,3 % (14,1; 50,4) medián PFS (95% IS) 3,0 měsíce (2,4; 3,) 3měsíční přežití (%, 95% IS) 48,4 % (32,9; 3,9) měsíční přežití (%, 95% IS) 19,2 % (,1; 32,3) 1,0 n = 45 pacientů 1,0 podíl žijících pacientů 0,8 0, 0,4 0,2 podíl pacientů bez známek progrese 0,8 0, 0,4 0,2 0,0 0, čas (měsíce) čas (měsíce) Obr. 3. Celkové přežití a přežití bez známek progrese. Klin Onkol 2011; 24():

5 nění symptomů onemocnění a zlepšení kvality života. Medián přežívání v době dia gnózy metastatického onemocnění je 12 měsíců, pouze % nemocných přežívá 2 roky. Zlatým standardem první linie paliativní chemoterapie je doxorubicin. U vybrané skupiny nemocných v dobrém klinickém stavu, kde chceme dosáhnout rychlého efektu léčby, je možná kombinovaná terapie doxorubicinu s ifosfamidem. Trabectedin byl v roce 2007 schválen agenturou EMA pro léčbu pokročilých sarkomů měkkých tkání u nemocných, u nichž selhala léčba antracykliny či ifosfamidem, nebo pro pacienty, kteří nejsou vhodní pro tuto terapii [10]. Data o jeho účinnosti byla doložena pro leiomyosarkomy a liposarkomy na základě randomizované studie fáze II srovnávající účinnost a bezpečnost dvou různých léčebných schémat u pacientů po selhání předchozí terapie antracykliny a ifosfamidem [11]. Leiomyo sarkom byl v našem souboru nemocných léčených trabectedinem nejčastějším typem sarkomu. Výsledky léčby trabectedinem u všech typů sarkomů v databázi jsou srovnatelné s výsledky v registrační studii přežití bez známek progrese onemocnění 3 měsíce, v registrační studii 3,7 měsíce, medián celkového přežití 11,7 měsíce ve srovnání s 13,9 měsíce v randomizované registrační studii. Výskyt nežádoucích účinků byl zaznamenán u 4,7 % nemocných a pouze u dvou nemocných se jednalo o závažné nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky nebyly důvodem k ukončení terapie trabectedinem. Ve shodě se známým toxickým profilem trabectedinu byla nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem neutropenie a elevace jaterních enzymů. Žádný pacient ne ukončil léčbu pro toxicitu. Dle dopo- ručení České onkologické společnosti je trabectedin indikován k léčbě liposarkomů, leiomyo sarkomů a synovialosarkomů po selhání terapie doxorubicinem v kombinaci či bez předléčení ifosfamidem [12]. Dle doporučení ESMO (European Society of Medical Oncology) je trabectedin možnou volbou pro II. linii léčby u leiomyosarkomů a lipo sarkomů, s pozorovanou léčebnou odpovědí u myxoidních liposarkomů a synoviálních sarkomů [13]. Během našeho tříletého sledování je patrný měnící se trend zahájení léčby trabectedinem. Zatímco v roce 2008, kdy získal registraci a jeho dostupnost byla omezená, byl trabectedin nasazován převážně ve třetí či další linii; v roce 2010 již byla léčba trabectedinem zahájena u 55, % pacientů v rámci druhé linie léčby. Tato skutečnost značně komplikuje provedenou analýzu přežití a determinuje dosažitelnost výsledků. Při indikaci léčby trabectedinem bychom měli zvažovat histologický typ sarkomu a celkový stav nemocného s jeho komorbiditami tak, aby mohlo být dosaženo maximálního efektu [14 1]. Závěr Trabectedin je registrován pro léčbu sarkomů měkkých tkání po selhání doxorubicinu a ifosfamidu či pro nemocné, kteří nejsou indikováni k této léčbě. Lékový registr trabectedinu zahrnuje 45 nemocných. Výsledky léčby i toxický profil trabectedinu jsou srovnatelné s výsledky registrační studie. Snahou ČOS je koncentrovat léčbu pacientů se sarkomy měkkých tkání do komplexních onkologických center, která mají s léčbou tohoto onemocnění zkušenosti a jsou schopna zajistit multidisciplinární přístup, který léčba těchto vzácných nádorů vyžaduje. Jenom tak může být zaručena správná indikace léčby. Literatura 1. Carter NJ, Keam SJ. Trabectidin: a review of its use in soft tissue sarcoma and ovarian cancer. Drugs 2010; 70(3): Chuk MK, Balis FM, Fox E. Trabectedin. Oncologist 2009; 14(8): Schöffski P, Dumez H, Wolter P et al. Clinical impact of trabectedin (ecteinascidin-743) in advanced/metastatic soft tissue sarcoma. Expert Opin Pharmacother 2008; 9(9): Blay JY, von Mehren M, Samuels BK et al. Phase I combination study of trabectidin and doxorubicin in patients with soft-tissue sarcoma. Clin Cancer Res 2008; 14(20): Clark MA, Fisher C, Judson I et al. Soft-tissue sarcomas in adults. N Engl J Med 2005; 353(7): Hogendoorn PC, Collin F, Daugaard S et al. Changing concepts in the pathological basis of soft tissue and bone sarcoma treatment. Eur J Cancer 2004; 40(11): Veselý K. Histopatologická diagnostika nádorů měkkých tkání. Onkologie 2010; 4(5): Cormier JN, Pollock RE. Soft tissue sarcomas. CA Cancer J Clin 2004; 54(2): Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita 2005 [cit ]. Dostupný z 10. Yondelis Summary of Product Characteristics SPC. EMA Available from: docs/cs_cz/document_library/epar_product_information/human/000773/wc pdf. 11. Demetri GD, Chawla SP, von Mehren M et al. Efficacy and safety of trabectedin in patients with advanced or metastatic liposarcoma or leiomyosarcoma after failure of prior anthracyclines and ifosfamide: results of a randomized phase II study of two different schedules. J Clin Oncol 2009; 27(25): Vyzula R et al. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. 13. vydání. Brno: Masarykův onkologický ústav Casali PG, Blay JY. ESMO/CONTICANET/EUROBO- NET Consensus Panel of Experts. Soft tissue sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2010; 21 (Suppl 5): v198 v Schöffski P, Taron M, Jimeno J et al. Predictive impact of DNA repair functionality on clinical outcome of advanced sarcoma patients treated with trabectedin: a retrospective multicentric study. Eur J Cancer 2011; 47(7): Ray-Coquard I. An increasing role for trabectidin in gynecological cancers: efficacy in uterine sarcomas. Int J Gynecol Cancer 2011; 21 (10 Suppl 1): S3 S5. 1. Scurr M. Histology-driven chemotherapy in soft tissue sarcomas. Curr Treat Options Oncol 2011; 12(1): Klin Onkol 2011; 24():

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění

Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění 278 Hlavní téma Chemoterapie a biologická léčba kolorektálního karcinomu s cílem operability primárně inoperabilního onemocnění Jana Halámková 1, Jiří Tomášek 1, Šárka Bohatá 2, Igor Kiss 1 1 Klinika komplexní

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

Lobulární karcinom prsu u muže kazuistika a přehled literatury

Lobulární karcinom prsu u muže kazuistika a přehled literatury Přehled Lobulární karcinom prsu u muže kazuistika a přehled literatury Lobular Breast Cancer in Man Case Report and Review of the Literature Navrátil J. 1, Petráková K. 1, Nenutil R. 2, Vyzula R. 1, Svoboda

Více

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu

Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Doporučený postup pro léčbu a diagnostiku hepatocelulárního karcinomu Pracovní skupina HCC 2011 Členové skupiny (v abecedním pořadí): 1 Brůha R, 7 Honsová E, 8 Husa P, 3 Kiss I, 5 Mejzlík V, 5 Oliverius

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Z KLINICKÉHO POHLEDU Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Borek Sehnal¹, Kamila Benková 2, Emanuela Kmoníčková 3, Daniel Driák¹, Zuzana Špůrková 2, Kateřina

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

C24. Karcinom žlučníku a žlučových cest KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST

C24. Karcinom žlučníku a žlučových cest KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST KARCINOM ŽLUČNÍKU A EXTRAHEPATÁLNÍCH ŽLUČOVÝCH CEST Základní charakteristika onemocnění Karcinom žlučníku je méně časté nádorové onemocnění s incidencí 7,0 / 100 000 obyvatel v roce 1998. Vyskytuje třikrát

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště

Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Původní práce Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem zkušenosti laboratorního pracoviště Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium

4. pražské mezioborové onkologické kolokvium 4. pražské mezioborové onkologické kolokvium 24. 25. leden 2013 Clarion Congress hotel Prague **** Praha 9, eská republika Organizátor: We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333 e-mail: info@wemakemedia.cz

Více

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL)

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013 Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer Vydání monografie

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

bukální tablety s fentanylem

bukální tablety s fentanylem Zkrácená informace o přípravku bukální tablety s fentanylem Název přípravku: Effentora 100 resp. 200, 400, 600, 800 mikrogramů bukální tablety. Kvantitativní složení: Jedna bukální tableta obsahuje 100

Více