Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Rada města Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. f) a j) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a. s., po projednání schvaluje při výkonu působnosti (řádné) valné hromady jediného akcionáře v souladu s ustanovením 190 odst. l obchodního zákoníku: a) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2005 v souladu s ustanovením 192 odst. 2 obchodního zákoníku, b) zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok 2005 v souladu s ustanovením 198 obchodního zákoníku, c) roční účetní závěrku za rok 2005 v souladu s ustanovením 192 odst. l obchodního zákoníku, d) rozdělení zisku za rok 2005 v souladu s ustanovením 187 odst. l písm. f) obchodního zákoníku, takto: příděl do rezervního fondu 7 000,00 Kč, příděl do sociálního fondu ,93 Kč, tantiémy členů představenstva a. s ,00 Kč, tantiémy členů dozorčí rady a. s ,00 Kč, e) výroční zprávu společnosti za rok 2005 v souladu s ustanovením 192 odst. 2 obchodního zákoníku, f) výši tantiém představenstvu a dozorčí radě společnosti dle návrhu představenstva v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) obchodního zákoníku. 1

2 1922/2006 RM 76 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1812/2006-RM 72, 1875/2006-RM 74, 1882/2006-RM 74, 1883/2006-RM 74, 1894/2006-RM 74, 1895/2006-RM 74, 1899/2006-RM 75, 1900/2006-RM 75, 1901/2006-RM 75, 1902/2006-RM 75, 1903/2006-RM 75, 1904/2006-RM 75, 1905/2006-RM 75, 1906/2006-RM 75, 1908/2006-RM 75, 1910/2006-RM 75, 1911/2006-RM 75, 1912/2006-RM 75, 1914/2006-RM 75, 1916/2006-RM 75, 1919/2006-RM /2006 RM 76 Schválení darovací smlouvy Projekt zvýšení bezpečnosti chodců 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Městem Lipník nad Bečvou a Správou silnic Olomouckého kraje příspěvková organizace Středisko údržby Jih se sídlem Kostelecká 912/55, Prostějov 2 dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2006 RM 76 Počet členů Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou na volební období r RM po projednání doporučuje ZM stanovit pro volební období rok 2006 rok členů Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

3 1925/2006 RM 76 Použití znaku Města Lipník nad Bečvou 1. RM na základě ust. 34a) odst. 3 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje použití znaku Města Lipník nad Bečvou Centru pro komunitní práci střední Morava (dále jen žadatel) dle předloženého grafického návrhu jako součást loga variantu b), vytvořeného v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí kanceláře tajemníka informovat žadatele. T: /2006 RM 76 Obecně závazná vyhláška č. xx/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 a obecně závazné vyhlášky č. 1/ RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. xx/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 Požární řád města Lipník nad Bečvou ve znění obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 a obecně závazné vyhlášky č. 1/ RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2006 RM 76 Přijetí dotace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přijetí dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok 2006 v celkové výši ,- Kč: a) investiční dotace ve výši ,- Kč b) neinvestiční dotace ve výši ,- Kč 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

4 RM 76 Kanalizace Podhoří RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1929/2006 RM 76 Stavební úpravy koncertního sálu a přilehlých prostor ZUŠ A. Dvořáka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Stavební úpravy koncertního sálu a přilehlých prostor ZUŠ A. Dvořáka, Lipník nad Bečvou obchodní společnost ZAK PLUS stavba s.r.o., Brabansko 3, Přerov za nabídkovou cenu ,21 Kč včetně DPH. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2006 RM 76 Pronájem nemovitostí v průmyslové zóně PZ III v Lipníku n.b. 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemků: - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 3521 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře m 2 - parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2 - parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2 - parc.č o výměře 3007 m 2 - parc.č o výměře 3167 m 2 - parc.č o výměře 6221 m 2 - parc.č o výměře m 2 - parc.č o výměře 1621 m 2 - parc.č o výměře 2345 m 2 - parc.č o výměře 4559 m 2 - parc.č o výměře 7051 m 2 - parc.č o výměře 4116 m 2 - parc.č o výměře 4123 m 2 - parc.č o výměře 722 m 2 - parc.č o výměře 2432 m 2 4

5 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti CTP Invest, spol. s r.o., CT Park Humpolec, PSČ za účelem výstavby průmyslového parku za dohodnutou cenu ve výši ,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do dne, v němž nabude právních účinků vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, kterou budou výše uvedené pozemky převedeny do vlastnictví nájemce. Nedojde-li k převodu předmětných pozemků do vlastnictví nájemce nejpozději 5 let od podpisu budoucí kupní smlouvy, zaniká nájem tímto dnem. b) předloženou nájemní smlouvu. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje pronájem pozemků: a) společnosti VGP industriální stavby, s.r.o., Staroměstské náměstí 11, Mladá Boleslav, PSČ a to pozemků - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 3521 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře m 2 - parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2 - parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2 - parc.č o výměře 3007 m 2 - parc.č o výměře 3167 m 2 - parc.č o výměře 6221 m 2 - parc.č o výměře m 2 - parc.č o výměře 1621 m 2 - parc.č o výměře 2345 m 2 - parc.č o výměře 4559 m 2 - parc.č o výměře 7051 m 2 - parc.č o výměře 4116 m 2 - parc.č o výměře 4123 m 2 - parc.č o výměře 722 m 2 - parc.č o výměře 2432 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou: b) společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská č.p. 495, České Budějovice, PSČ a to části pozemků: - parc.č parc.č. 3081/2 - parc.č parc.č parc.č parc.č RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje informovat žadatele. T:

6 1931/2006 RM 76 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně financování navýšení: Kč ,00 v pol. 8115, zapojení přebytku hospodaření, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 415, 3231, pol. 5171, rekonstrukce sálu ZUŠ vč. TDI, Kč ,00 v org. 415, 2219, pol. 5171, PD na předláždění podloubí v ul. B. Vlčka, Kč ,00 v org. 400, 3322, pol. 5171, oprava kašny sv. Florián, b) - navýšení na straně příjmů v org. 3002, ZJ 024: Kč ,00 v pol. 4121, neinv. dotace od obcí projekt EUROPE DIRECT (MěK), - navýšení na straně výdajů v org. 390: Kč ,00 v 3314, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO EUROPE DIRECT, c) - na straně financování navýšení: Kč ,00 v pol. 8115, zapojení přebytku hospodaření, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 365, 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO klášterní zahrada sečení trávy, Kč ,00 v org. 365, 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kanalizace Alšova, d) - na straně výdajů přesun: Kč ,00 z org. 500, orj. 9, 4319, pol. 5229, ost. neinv. dot. nezisk. org. pomoc zdrav. postiženým (VHP), Kč 5.000,00 z org. 500, orj. 9, 4323, pol. 5229, ost. neinv. dot. nezisk. org. pomoc dětem a mládeži (VHP), Kč ,00 z org. 500, orj. 9, 4399, pol. 5229, ost. neinv. dot. nezisk. org. ost. záležitosti soc. věcí (VHP), Kč 7.000,00 na org. 500, orj. 9, 4318, pol. 5229, ost. neinv. dot. nezisk. org. grant pomoc starým občanům (VHP), Kč ,00 na org. 312, orj. 9, 4323, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO grant Květ zdraví (VHP), Kč 2.200,00 na org. 320, orj. 9, 4323, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO grant protidrogová prevence (VHP), Kč 7.800,00 na org. 340, orj , pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO grant Akademie III. věku (VHP), e) - na straně financování navýšení: Kč ,00 v pol. 8115, zapojení přebytku hospodaření, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 365, 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO zimní údržba, f) - navýšení na straně příjmů v pol. 4121, orj. 1: Kč 1.000,00 v org. 5011, neinv. dot. od obcí přestupky Bohuslávky, Kč 1.000,00 v org. 5023, neinv. dot. od obcí přestupky D. Újezd, Kč 500,00 v org. 5026, neinv. dot. od obcí přestupky Hlinsko, Kč 1.000,00 v org. 5028, neinv. dot. od obcí přestupky H. Nětčice, Kč 500,00 v org. 5034, neinv. dot. od obcí přestupky Jezernice, Kč ,00 v org. 5036, neinv. dot. od obcí přestupky Kladníky, Kč 4.500,00 v org. 5059, neinv. dot. od obcí přestupky Osek n. B., 6

7 Kč 3.000,00 v org. 5093, neinv. dot. od obcí přestupky Týn n. B., Kč 6.000,00 v org. 5098, neinv. dot. od obcí přestupky Veselíčko, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 400, 3322, pol. 5171, zprůchodnění kanceláří odbor SZ, g) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přij. dotace ze VPS SR volby do PS Parlamentu ČR, - navýšení na straně výdajů v org. 342, ÚZ : Kč ,00 v 6114, pol. 5169, volby do PS Parlamentu ČR, h) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR ÚP, - navýšení na straně výdajů v org. 312, ÚZ : Kč ,00 v 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO úřad práce. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2006 RM 76 Revokace usnesení č. 1768/2006 RM 71 RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1768/2006 RM 71, kterým byl schválen dodatek č. 2 ke smlouvě č o poskytnutí podpory z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí. 1933/2006 RM 76 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů a vrchnímu strážníkovi zabezpečit vyřazení majetku z evidence majetku a předat vyřazovací protokoly k dalšímu řízení na odbor finanční, T: b) vedoucímu odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T:

8 1934/2006 RM 76 Dohoda o společném nájmu bytu 1. RM po projednání nesouhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) paní Alenou Dohnalovou, bytem Bratrská 1092, Lipník nad Bečvou (jako dosavadní nájemkyní) a panem Františkem Kudou, bytem Bratrská 1092, Lipník nad Bečvou (jako další osobou) dle 700 odst. 2, zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, na základě které by vznikl společný nájem bytu č. 21 v domě č.p ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou paní Aleně Dohnalové a panu Františku Kudovi. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. T: /2006 RM 76 Vyhlášení záměru pronájmu části plochy zdi v objektu a části plochy střechy na objektu č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: - části plochy zdi společných prostor v 9. NP o výměře cca 1 m 2 - části plochy střechy o výměře cca 1 m 2 (viz. situační plán) v/na objektu č.p. 1092, ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.1285 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou pro účely instalace zařízení pro příjem a vysílání internetu; cena za pronájem ploch činí 1000,- Kč/rok. Žadatelé ve svých žádostech uvedou: - technický popis zařízení a přívodů k jednotlivým účastníkům, - způsob elektrického napájení zařízení a jeho úhrady, - způsob provádění servisu a údržby zařízení, - návrh podmínek pro vstup k zařízení. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2006 RM 76 Vyhlášení záměru pronájmu části plochy zdi v objektu a částí plochy střechy na objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: - části plochy zdi společných prostor ve 4. NP o výměře cca 1 m 2 - části plochy střechy o výměře cca 1 m 2 (viz. situační plán) 8

9 v/na objektu č.p. 29, ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou pro účely instalace zařízení komunikačního systému pro bezdrátový přenos dat; cena za pronájem ploch činí 1000,- Kč/rok. Žadatelé ve svých žádostech uvedou: - technický popis zařízení a přívodů k jednotlivým účastníkům, - způsob elektrického napájení zařízení a jeho úhrady, - způsob provádění servisu a údržby zařízení, - návrh podmínek pro vstup k zařízení. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2006 RM 76 Vyhlášení záměru pronájmu II.NP domu č.p. 41 ul. 28. října v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu II. NP objektu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, přičemž pronájem se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce provede na vlastní náklady rekonstrukci II. NP objektu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši ,- Kč, - zájemce při podání žádosti o pronájem předloží studii na provedení stavebních úprav II. NP objektu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou s uvedením způsobu využití vzniklých prostor včetně vyčíslení předpokládaných finančních nákladů na uvedené stavební úpravy, - na základě předložené studie bude zastupitelstvem města projednáno vložení investic nutných k rekonstrukci budoucího předmětu nájmu a do 30 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí předloží budoucí nájemce budoucímu pronajímateli soupis vložených investic do stavebních úprav a následně bude zastupitelstvem města projednáno umořování vložených investic ze základního nájemného za pronájem předmětných prostor, - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě, která upraví podmínky rekonstrukce předmětných prostor a budoucího nájmu prostor vzniklých realizací stavebních úprav, s tím, že účastníci smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 3 měsíců ode dne předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí budoucím nájemcem budoucímu pronajímateli mezi sebou uzavřou nájemní smlouvu, zájemce se ve smlouvě o budoucí nájemní smlouvě zaváže, že: prostory v předmětném domě vzniklé po stavebních úpravách nebudou využívány jako diskotéka, herna nebo k poskytování erotických a sexuálních služeb, tento závazek budoucího nájemce bude zapracován i do nájemní smlouvy, nejpozději do 8 měsíců od podpisu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě započne s rekonstrukcí předmětných prostor, dle projektové dokumentace vyhotovené na základě předložené studie na provedení stavebních úprav schválené radou města a dle stavebního povolení na rekonstrukci předmětných prostor (zpracování projektové dokumentace zabezpečí zájemce na vlastní náklady a při jejím zpracování, včetně časového harmonogramu výstavby, budou respektovány podmínky a připomínky budoucího pronajímatele. Odsouhlasená projektová dokumentace bude před podáním žádosti o stavební povolení odsouhlasena budoucím pronajímatelem. Jedno paré kompletní 9

10 dokumentace bude ponecháno k dispozici budoucímu pronajímateli. O stavební povolení a kolaudační rozhodnutí si požádá budoucí nájemce), kolaudace stavebních úprav II. NP objektu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou bude provedena nejpozději do 5 let ode dne uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě, s tím, že účastníci smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se dohodnou, že v případě nesplnění kteréhokoliv z výše uvedených závazků budoucího nájemce má budoucí pronajímatel právo od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě odstoupit a budoucí nájemce je povinen uhradit budoucímu pronajímateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí nájemce obdrží od budoucího pronajímatele výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - v případě odstoupení od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě, kdy dojde ke zhodnocení nemovitosti města, má budoucí nájemce nárok na vypořádání ve smyslu 667 OZ, pokud nedojde ke zhodnocení majetku města, je povinen uvést předmětné prostory do původního stavu a nejpozději do 1 měsíce od odstoupení od smlouvy o budoucí nájemní smlouvě předat prostory zpět budoucímu pronajímateli, - zájemce se dále ve smlouvě o budoucí nájemní smlouvě zaváže, že: umožní pověřenému zástupci města na požádání vstup do II. NP objektu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou za účelem kontroly provádění stavebních úprav, za účelem provedení rekonstrukce předmětných prostor bude ode dne podpisu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě do doby podpisu nájemní smlouvy hradit budoucímu pronajímateli náklady a úhrady za plnění související s užíváním předmětných prostor. Úhrada za provoz služeb (tj. úhrada el. energie, vodného, stočného a srážkové vody) případně vyúčtování záloh bude prováděno v souladu s platnými právními předpisy a v termínech stanovených pro vyúčtování velkododavateli. Tímto obdobím bude obvykle jeden kalendářní rok, - v případě, že zájemci nebude usnesením rady města schválena smlouva o budoucí nájemní smlouvě na předmětné prostory, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí nájemní smlouvě radou města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o smlouvě o budoucí nájemní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením rady města schválena smlouva o budoucí nájemní smlouvě na předmětné prostory, jistota bude považována za zálohu nájmu, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí nájemní smlouvě do 2 měsíců ode dne schválení smlouvy o budoucí nájemní smlouvě radou města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - cena za pronájem bude stanovena dle Pravidel pro stanovení výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku Města Lipník nad Bečvou platných v době uzavření nájemní smlouvy (na základě schválení umořování vložených investic zastupitelstvem města nebude požadována po nájemci úhrada základního nájemného za pronájem předmětných prostor, a to do doby umoření schválených vložených investic, bude požadována pouze úhrada za provoz služeb tj. úhrada el. energie, plynu, vodného stočného a srážkové vody), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce není oprávněn bez souhlasu města přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - nájemce se v nájemní smlouvě zaváže, že prostory v předmětném domě nebudou využívány jako diskotéka, herna nebo k poskytování erotických a sexuálních služeb, s tím, že účastníci nájemní smlouvy se dohodnou, že v případě nesplnění tohoto závazku nájemce 10

11 má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit a nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 3 měsíců ode dne, kdy nájemce obdrží od pronajímatele výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - v případě, že zaviněním budoucího nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 1 měsíce ode dne schválení pronájmu předmětných nemovitostí radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí nájemní smlouvě zanikají. V takovém případě nájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která bude splatná do 3 měsíců ode dne, kdy nájemce obdrží od pronajímatele výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen, - žádosti o pronájem předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a studií na provedení stavebních úprav v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRONÁJEM II. NP DOMU Č.P. 41 V LIPNÍKU N.B.. Upozornění: Předmětné nemovitosti se nacházejí v městské památkové rezervaci, dům č.p. 41 je nemovitou kulturní památkou, její budoucí nájemce je povinen při rekontrukci objektu respektovat ust. zák. č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2006 RM 76 Přidělení a pronájem nebytových prostor v areálu Stadionu Míru, ul. B. Němcové, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v areálu Stadionu Míru v objektu č.p. 1043, ul. B. Němcové, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemku parc.č. st.1252 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou a v plechové garáži situované na pozemku parc.č. 1242/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: 1. prádelna v I. NP, o výměře 10,4 m 2, 2. sušárna v I. NP, o výměře 14,8 m 2, 3. klubovna ve II. NP, o výměře 57,68 m 2, 4. šatna rozhodčích ve II. NP, o výměře 10,53 m 2, 5. koupelna ve II. NP, o výměře 7,02 m 2, 6. kancelář trenérů ve II. NP, o výměře 8,37 m 2, 7. kancelář vedení ve II. NP, o výměře 14,58 m 2, 8. část garáže (pro autobus) o výměře 48 m 2 (viz sit. plán), Spartaku VTJ Lipník nad Bečvou, IČ: , se sídlem Lipník nad Bečvou, B. Němcové 1043, ke sportovním účelům, a to na dobu 1 roku, roční nájemné činí 1,- Kč, za umožnění odběru energií (voda, plyn, elektřina) je stanovena paušální částka ,- Kč/rok. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy T:

12 1939/2006 RM 76 Výpůjčka nebytových prostor v objektu č.p. 357, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) výpůjčku níže uvedených nebytových prostor v objektu č.p. 357, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc.č. st.274 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: 1. archív ve II. NP, 1.vchod o výměře 34 m 2, 2. archív ve II. NP, 1.vchod o výměře 29 m 2, 3. archív ve II. NP, 1.vchod o výměře 27 m 2, 4. archív ve II. NP, 1.vchod o výměře 32 m 2, 5. chodba ve II. NP, 1.vchod o výměře 67 m 2, 6. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 30 m 2, 7. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 32 m 2, 8. archív v I. NP, 1.vchod o výměře 130 m 2, panu Věroslavu Hudečkovi, bytem Lipník nad Bečvou, Blahoslavova 770 a to na dobu určitou do , za účelem archivace písemných materiálů a materiálů týkajících se historie města Lipník nad Bečvou. V případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti b) návrh smlouvy o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. T: /2006 RM 76 Pravidla pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku Města Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje předložená Pravidla pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku Města Lipník nad Bečvou s účinností od /2006 RM 76 Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) předloženou dohodu o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a paní Věrou Ziembinskou, bytem Bohumín, Tovární 428 (jako budoucí kupující), jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě, 12

13 b) vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupní cena bude stanovena dle oceňovacího předpisu platného v době uzavření kupní smlouvy s tím, že pozemek bude posuzován jako nezastavěný, - s žadatelem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby rekreačního objektu umístěné na předmětném pozemku (resp. jeho části) budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 500,- Kč, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětnou nemovitost, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětnou nemovitost, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 3 měsíců ode dne schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. 173/87 V K.Ú. PODHOŘÍ N.M.. Upozornění: Předmětný pozemek je v současné době v pronájmu. 13

14 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Věrou Ziembinskou, bytem Bohumín, Tovární 428 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití nemovitosti k rekreačním účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění: Předmětný pozemek je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T:

15 1942/2006 RM 76 Vyhlášení záměru prodeje pozemků pod garážemi sídliště Dukla Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje: a) pozemku parc.č. st.1612 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 200,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. ST.1612 V K.Ú. LIPNÍK N.B. Cena pozemku parc.č. st.1612 dle znaleckého posudku činí 3.670,- Kč. b) pozemku parc.č. st.1275/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 200,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, 15

16 - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. ST.1275/11 V K.Ú. LIPNÍK N.B. Cena pozemku parc.č. st.1275/11 dle znaleckého posudku činí 2.900,- Kč. c) pozemku parc.č. st.1275/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 200,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, 16

17 - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětné nemovitosti za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKU PARC.Č. ST.1275/12 V K.Ú. LIPNÍK N.B. Cena pozemku parc.č. st.1275/12 dle znaleckého posudku činí 3.090,- Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2006 RM 76 Prodej částí pozemků parc.č. 68/1, parc.č. 939/1 a parc.č. 74/21 vše v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: - části pozemku parc.č. 68/1 trvalý travní porost o výměře 37 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl a ), - části pozemku parc.č. 939/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 52 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl b ), - části pozemku parc.č. 74/21 trvalý travní porost o výměře 26 m 2 (dle přiloženého GP se jedná o díl c ) vše v k.ú. Podhoří na Moravě manželům Tomášovi a Yvetě Gadasovým, bytem Přerov, Kabelíkova 5 za dohodnutou cenu 3.900,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 200,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 17

18 Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem podají kupující na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2006 RM 76 Částečná revokace usnesení č. 643/2002 MZM 15 ze dne bod 2. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 643/2002 MZM 15 ze dne bod 2, b) vyhlášení záměru směny pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 30 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví pana Petra Hrdiny, bytem Lipník nad Bečvou, Svat. Čecha 388 za pozemek parc.č. st.2930 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pana Petra Hrdiny, bytem Lipník nad Bečvou, Svat. Čecha 388 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách směňovaných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, Město Lipník nad Bečvou uhradí: - náklady za vyhotovení znaleckých posudků, - náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2006 RM 76 Revokace usnesení č. 469/2005 ZM 17 ze dne Vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě a Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 469/2005 ZM 17 ze dne týkající se vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě a Lipník nad Bečvou, 18

19 b) vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemků: - parc.č. 925 ostatní plocha silnice o výměře m 2, - parc.č. 924/1 ostatní plocha silnice o výměře 1583 m 2, - parc.č. 89/4 ostatní plocha silnice o výměře 657 m 2, - parc.č. 89/6 ostatní plocha silnice o výměře 32 m 2, - části pozemku parc.č. 944 ostatní plocha silnice o výměře m 2 (dle geometrického plánu č /2005 ze dne označené jako pozemek parc.č. 944/3) - části pozemku parc.č. 974 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 88 m 2 (dle geometrického plánu č /2005 ze dne označené jako pozemek parc.č. 974/2) vše v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemků: - parc.č ostatní plocha silnice o výměře 3036 m 2, - parc.č. 2550/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, s podmínkou, že současně bude realizován bezúplatný převod pozemků: - parc.č. 101/4 trvalý travní porost o výměře 76 m 2, - parc.č. st.46 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 575 m 2, - parc.č. 53 zahrada o výměře 267 m 2 vše v k.ú. Podhoří na Moravě a pozemků: - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 259 o výměře 495 m 2, - parc.č. st.259 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře 388 m 2, - parc.č. 2604/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2, - parc.č. 2604/4 ostatní plocha silnice o výměře 287 m 2, - parc.č. 2604/5 ostatní plocha silnice o výměře 581 m 2, - parc.č. 2604/6 ostatní plocha silnice o výměře 215 m 2, - parc.č. 2604/7 ostatní plocha silnice o výměře 60 m 2, - parc.č. 2604/8 ostatní plocha silnice o výměře 268 m 2, - parc.č. 2604/10 ostatní plocha silnice o výměře 923 m 2, - parc.č. 3995/84 ostatní plocha silnice o výměře 533 m 2, - parc.č. 3995/85 ostatní plocha silnice o výměře 92 m 2, - parc.č. 3995/86 ostatní plocha silnice o výměře 102 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, správy Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - rozdíl v cenách převáděných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, - smluvní strany uhradí rovným dílem náklady za vypracování smluv o bezúplatném převodu, náklady na vklad smluv o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a nabyvatel částí pozemků parc.č. 944 o výměře m 2 a parc.č. 974 o výměře 88 m 2 (pod silnicí III. tř., viz geometrický plán) v k.ú. Podhoří na Moravě uhradí náklady za vypracování geometrického plánu. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

20 1946/2006 RM 76 Smlouvy o budoucích kupních smlouvách lokalita Sudol v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a panem Petrem Jurečkou, bytem Olomouc - Nová ulice, Kmochova 697/31 (jako budoucím prodávajícím), jejímž předmětem bude odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 639 m 2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 273 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za dohodnutou cenu 150,- Kč/m 2 za podmínky, že: Město Lipník nad Bečvou uhradí: - prodávajícímu kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že po vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, nejpozději však do Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. Poznámka: U pozemku ZE-PK parc.č je v katastru nemovitostí evidováno věcné břemeno zřizování a provozování vedení telekomunikační sítě a jeho oprav a údržby ve prospěch společnosti TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 3 Strašnice. b) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím) a Ing. Marií Svozilovou, bytem Brno Veveří, Hoppova 880/18, D.Ing. Mojmírem Růžičkou, bytem Venediger Au 5/14, Wien, Rakousko, MVDr. Hanou Jančovou, Brno Žabovřesky, Dunajevského 2201/26 (jako budoucími prodávajícími), jejímž předmětem bude odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 331 m 2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře cca 3062 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za dohodnutou cenu 150,- Kč/m 2 za podmínky, že: Město Lipník nad Bečvou uhradí: - prodávajícím kupní cenu (každému 1/3 z celkové kupní ceny) do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu doručena kupní smlouva opatřená doložkou o provedení vkladu do katastru nemovitostí, - náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že po vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětných pozemků mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, nejpozději však do Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

21 1947/2006 RM 76 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím oprávněným z věcného břemene) a Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a (jako budoucím povinným z věcného břemene), jejímž předmětem je zřízení a provozování přípojky plynu v rámci stavby Infrastruktura Tyršovy ulice, Lipník nad Bečvou v pozemku parc.č. 1225/1 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán). Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady za vyhotovení geometrického plánu na zřízení věcného břemene a za vyhotovení znaleckého posudku k ocenění věcného břemene, náklady spojené se sepsáním a vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2006 RM 76 Žádost o opravu chodníku (předláždění) před domy v ul. Za Parkem čp. 1131, 1130, 1101 a RM po projednání žádosti Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1131, 1130, 1101 a 1100 v Lipníku nad Bečvou, ulice Za Parkem 1131, č. org. 8, Za Parkem 1130 č. org. 6, Za Parkem 1101 č.org. 4 a Za Parkem 1100 č. org. 2, Lipník nad Bečvou, o opravu chodníku (předláždění),který je v majetku města a sousedí s výše uvedenými nemovitostmi, neschvaluje opravu předmětné komunikace z rozpočtu města r RM ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2006 RM 76 Podnájem bytu č. 2/1 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou Podnájem garáže č. 2/19G v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí: a) s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 2/1 v I. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Ing. Bohuslavem Slánským, bytem Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1437 (jako nájemcem bytu) a paní Ing. Helenou Slánskou, bytem Lipník nad Bečvou, Osecká 1492 (jako podnájemnicí bytu), a to na dobu určitou do , 21

22 b) s uzavřením smlouvy o podnájmu garáže č. 2/19G v I. PP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Ing. Bohuslavem Slánským, bytem Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1437 (jako nájemcem garáže) a panem Jaroslavem Šímou, bytem Lipník nad Bečvou, Zahradní 1261 (jako podnájemcem garáže), a to na dobu určitou do , 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 22

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 9. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2010 Odprodej části pozemku v k.ú. a obci Mohelnice

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne schvaluje program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Usnesení 201/2015 - ZM 10 ze dne 10. 12. 2015 Zahájení program zastupitelstva města s připomínkami uvedenými v zápise.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více