Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 590/2011 RM 21 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 591/2011 RM 21 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Vilém Zeiner, p. Zdeněk Kašpárek. 592/2011 RM 21 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 480/2011-RM 17, 521/2011-RM 18, 542/2011-RM 19, 558/2011-RM 19, 559/2011-RM 19, 560/2011-RM 19, 573/2011-RM 20, 574/2011-RM 20, 575/2011-RM 20, 576/2011-RM 20, 577/2011-RM 20, 578/2011-RM 20, 580/2011-RM 20, 581/2011-RM 20, 589/2011-RM 20. 1

2 593/2011 RM 21 Stanovení paušální částky pro rok 2012 jako náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva města uvedeným v 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1. RM pro projednání doporučuje ZM stanovit v souladu s ustanovením 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro rok 2012 ve výši 100,- Kč za jednu hodinu výkonu funkce, za podmínek uvedených v důvodové zprávě. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 594/2011 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5B v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s paní Žofií Pavlíkovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 14A v Domě s pečovatelskou službou, ul. Souhradní č. 1393, Lipník nad Bečvou, s paní Boženou Schwarzovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 596/2011 RM 21 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 33 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Jarmilou Novou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 21 Žádost o finanční podporu 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Svatém Kopečku. 2. RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2011 RM 21 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá zástupci vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T:

4 599/2011 RM 21 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Zdeňky Dejlové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM po projednání neschvaluje přidělení další místnosti p. Zdeňce Dejlové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou 3. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2011 RM 21 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměnu ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T: /2011 RM 21 Dodatky ke smlouvám o provozování kanalizací v místních částech Loučka, Podhoří, Nové Dvory, Trnávka 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek ke smlouvám o provozování kanalizací v místních částech 2. RM zmocňuje starostu podpisem tohoto dodatku smluv. T:

5 602/2011 RM 21 Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp. 2. RM pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp. T: /2011 RM 21 Podpora projektu KOV VE MĚSTĚ VIII. 1. RM po projednání schvaluje podání žádosti o grantovou podporu projektu KOV VE MĚSTĚ VIII. v rámci programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit podání žádosti a realizaci projektu. T: průběžně dle časového harmonogramu projektu 604/2011 RM 21 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje platový výměr řediteli Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Mgr. Jiřího Farného, s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2011 RM 21 Bezúplatný převod majetku 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T:

6 b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, zajistit zařazení převáděného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. T: /2011 RM 21 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Loučka, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 607/2011 RM 21 Souhlas s dodatkem smluv o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o. a městysem Brodek u Přerova a městysem Hustopeče nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou a městysem Brodek u Přerova ze dne a zároveň pověřuje podpisem Smlouvy o výpůjčce ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. 2. RM po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou a Městysem Hustopeče nad Bečvou ze dne a zároveň pověřuje podpisem Smlouvy o výpůjčce ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. 3. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. T: /2011 RM 21 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. T:

7 609/2011 RM 21 Bezúplatný převod majetku 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod souboru 3 kusů lavic do majetku Střediska volného času, příspěvkové organizace, IČ: ; v celkové pořizovací ceně ,- Kč včetně DPH. 2. RM ukládá starostovi podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku. 3. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury zajistit realizaci převodu majetku. T: /2011 RM 21 Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 611/2011 RM 21 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,70 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2011 RM 21 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 7

8 613/2011 RM 21 Rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2013 až RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Lipník nad Bečvou na roky 2013 až RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 614/2011 RM 21 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. x/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 615/2011 RM 21 Odpis pohledávky 1. RM po projednání schvaluje odpis pohledávky pro nevymahatelnost v účetnictví města z rozvahových na podrozvahové účty ve výši 9.096,00 Kč za dlužné nájemné a úhrady za faktické užíváním bytu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zajistit odpis pohledávky v účetnictví města. T: /2011 RM 21 Změna č. 7 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM v současné době schválit pořízení změny č.7 územního plánu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 8

9 617/2011 RM 21 Smlouva o zřízení věcného břemene 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou s Povodím Moravy a.s., se sídlem Brno, Dřevařská RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2011 RM 21 Výpověď z nájmu bytové jednotky č. 4 v domě č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytové jednotky č. 4, se sníženou kvalitou, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 995, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 04/2011, 05/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, nedoplatek za služby za rok 2008, 2009, Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T: /2011 RM 21 Výpověď z nájmu bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemci z nájmu bytové jednotky č. 3, se sníženou kvalitou, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 87, ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou na základě ustanovení 711 odst. 2, písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu, že nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu za období 07/2011, 08/2011, 10/2011. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi (viz důvodová zpráva). 2. RM pověřuje starostu podpisem výpovědi z nájmu. T:

10 620/2011 RM 21 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemků v průmyslové zóně Lipník n. B. Pronájem pozemků v průmyslové zóně Lipník nad Bečvou (průmyslová zóna Lipník nad Bečvou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou a společností CTP Invest, spol. s r.o., IČ , se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, jejímž předmětem bude prodej pozemků: - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 2925 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3007 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3167 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 6221 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 1621 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2345 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4559 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 7051 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4116 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4123 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2432 m 2, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (celková výměra pozemků činí 8,9589 ha), se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu 750,- Kč/m 2. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětných pozemků. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující se zaváže, že na pozemcích vybuduje nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě průmyslový park objekty L2 a L3 dle zastavovací studie (dále jen průmyslový park), která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Nejpozději do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě musí budoucí kupující doložit pravomocné rozhodnutí o prozatímním užívání (zkušebním provozu) průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku. 10

11 - Budoucí kupující je povinen vybudovat veškeré inženýrské sítě, přístupové komunikace související se stavbou průmyslového parku na své náklady, a to rovněž v termínu 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající vydá souhlas s vynětím pozemků ze zemědělského půdního fondu. Náklady spojené s vynětím hradí budoucí kupující. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude vydáno rozhodnutí o prozatímním užívání průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce spojené s vybudováním průmyslového parku nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu pravomocné rozhodnutí o prozatímním užívání průmyslového parku nebo kolaudační rozhodnutí průmyslového parku. - Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Omezení nakládání s nemovitostmi: - Na pozemcích parc.č ZE-PK, parc.č. 3943/1 orná půda a parc.č. 3072/16 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou vázne věcné břemeno ochrany vodního zdroje ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. - Na všechny předmětné pozemky zasahuje ochranné pásmo druhého stupně zdroje podzemních vod Závrbek. - V pozemcích parc.č. 3072/15 a parc.č je uložena elektropřípojka k reklamnímu zařízení. - V pozemcích parc.č. 3072/15, 3072/16 a 3083 PK jsou uloženy dálkové kabely společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a zrušený VTL plynovod ve vlastnictví RWE Distribuční služby, s.r.o. - V pozemku parc.č. 3072/16 je uloženo zařízení distribuční soustavy podzemního kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., vázne na něm věcné břemeno umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 11

12 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemků - parc.č. 3072/15 orná půda o výměře 2938 m 2, - parc.č. 3072/16 orná půda o výměře 2925 m 2, - parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3007 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 3167 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 6221 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 1621 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2345 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4559 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 7051 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4116 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 4123 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 2432 m 2, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (celková výměra pozemků činí 8,9589 ha), společnosti CTP Invest, spol. s r.o., IČ , se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, za podmínek: - Využití nemovitostí za účelem výstavby průmyslového parku v souladu s územním plánem města. - Cena za pronájem předmětných nemovitostí je stanovena dohodou ve výši ,- Kč/rok. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou budou převedeny předmětné pozemky do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětných nemovitostí do vlastnictví nájemce do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - V případě, že nebude ZM schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, pozbude tento bod usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2011 RM 21 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemku parc.č. 173/64 v k.ú. Podhoří na Moravě Pronájem pozemku parc.č. 173/64 v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely MUDr. Ladislavem a Helenou Michlovými,..., jejímž předmětem bude převod pozemku parc.č. 173/64 zahrada o výměře 2949 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě včetně všech součástí a příslušenství, za cenu ,- Kč. 12

13 Převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - Budoucí kupující postaví na předmětném pozemku rekreační objekt, a to nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. V případě, že tento závazek nebude dodržen je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, která je splatná do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího výzvu k úhradě pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání stavby vybudované na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání stavby vybudované na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - V případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemci byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 5.000,- Kč, kterou zájemci složili na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 13

14 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemku parc.č. 173/64 zahrada o výměře 2949 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě manželům MUDr. Ladislavovi a Heleně Michlovým,..., za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem výstavby rekreačního objektu a zřízení zahrádky. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 1,50 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude hrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - V případě, že nebude ZM schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, pozbude tento bod usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2011 RM 21 Smlouva o budoucí kupní smlouvě - prodej pozemku parc.č. st.135 v k.ú. Lipník nad Bečvou Pronájem pozemku parc.č. st.135 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Stará) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Ing. Tomášem Dohnalem,... a Mgr. Ing. Monikou Michlovou,..., jejímž předmětem bude převod pozemku parc.č. st.135 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 374 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou se všemi součástmi a příslušenstvím, za cenu ,- Kč. Převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětného pozemku. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí městu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě nesplnění některé ze smluvních podmínek bude jistota započtena jako smluvní pokuta. 14

15 Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující postaví na předmětném pozemku dům dle zastavovací studie, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zastavovací studie je pro budoucího kupujícího závazná. Dům bude postaven nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude oznámení budoucího kupujícího o užívání zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Stavební práce musí být zahájeny nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Podmínky pro výstavbu: využití domu musí být v souladu s platným územním plánem města, dům bude maximálně dvoupodlažní, půdorysné rozměry domu musí respektovat stávající uliční čáru, střecha sedlová, krytina pálená taška, dřevěná okna a dveře, omítka hladká, nepřípustná střešní okna podkroví bez využití (var. využití podkroví možné do dvora, v uliční části max. střešní výlezy o velikosti 60x60 cm), zvážit zachování 60% zastavěnosti pozemku. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - V případě, že nebude dodržena byť jen jedna z výše uvedených podmínek (podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě), je budoucí kupující povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do tří měsíců ode dne, kdy budoucí kupující obdrží od budoucího prodávajícího písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude stavba dokončena, tzn. nebude doručeno oznámení o užívání domu vybudovaném na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na výstavbě domu nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V případě odstoupení není dotčena povinnost budoucího kupujícího k úhradě smluvních pokut. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu oznámení o užívání domu vybudovaném na předmětném pozemku zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši ,- Kč, kterou žadatelé složili na účet města, je považována za zálohu kupní ceny. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí městu smluvní pokutu ve výši ,- Kč. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 15

16 Upozornění: - Pozemek je situován v Městské památkové rezervaci. - Podmínkou zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je provedení záchranného archeologického výzkumu. - Na pozemku je uloženo potrubí kanalizační přípojky a kontrolní šachta sousedního objektu č.p Na pozemku se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - Do pozemku zasahuje ochranné pásmo elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje pronájem pozemku parc.č. st.135 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 374 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Tomáši Dohnalovi,... a Mgr. Ing. Monice Michlové,..., za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem výstavby rekreačního objektu a zřízení zahrádky. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 1,50 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, poměrné nájemné v prvním roce nájmu bude hrazeno nejpozději do 30 dní od uzavření nájemní smlouvy. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - V případě, že nebude ZM schváleno uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, pozbude tento bod usnesení platnosti. 4. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2011 RM 21 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě (majetkoprávní vypořádání v rámci stavby Oprava silnice III/4377 v Podhoří ) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části pozemku parc.č. st.46 zastavěná plocha zbořeniště o výměře 29 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 944/11 ostatní plocha silnice a části pozemku parc.č. 102/5 zahrada o výměře 73 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 102/34, z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ , do vlastnictví Olomouckého kraje, IČ , do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ

17 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 624/2011 RM 21 Vyhlášení záměru postoupení pohledávky s následným přidělením bytu č. 4, v domě č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytové jednotky č. 4, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, ve 2. NP domu č.p. 998, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za faktické užívání bytu, za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby za rok 2011, za náklady soudního řízení a úrok z prodlení ke dni , tj. za čistý nájem od září 2010 do února 2011 ve výši 8.301,- Kč (a to za září 2010 ve výši 427,- Kč, říjen 2010 ve výši 1.884,- Kč, listopad 2010 ve výši 1.884,- Kč, leden 2011 ve výši 2.053,- Kč, únor 2011 ve výši 2.053,- Kč), za faktické užívání bytu od března 2011 do října 2011 ve výši ,- Kč (a to za měsíc březen 2011 ve výši 2.053,- Kč, duben 2011 ve výši 2.053,- Kč, květen 2011 ve výši 2.053,- Kč, červen 2011 ve výši 2.053,- Kč, červenec 2011 ve výši 2.053,- Kč, srpen 2011 ve výši 2.053,- Kč, září 2011 ve výši 2.053,- Kč, říjen 2011 ve výši 2.053,- Kč), za nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2010 (po vyúčtování) ve výši 3.277,- Kč, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby spojené s užíváním bytu za rok 2011 ve výši 4.750,- Kč (a to za období leden 2011 ve výši 475,- Kč, únor 2011 ve výši 475,- Kč, březen ve výši 475,- Kč, duben 2011 ve výši 475,- Kč, květen 2011 ve výši 475,- Kč, červen 2011 ve výši 475,- Kč, červenec 2011 ve výši 475,- Kč, srpen 2011 ve výši 475,- Kč, září 2011 ve výši 475,- Kč, říjen 2011 ve výši 475,- Kč), za náklady soudního řízení ve výši 9.604,- Kč (a to rozsudek Okresního soudu 11 C 121/ ze dne ) a poplatek z prodlení ke dni ve výši ,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 5.609,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - zájemci, kterému nebude postoupena pohledávka s následným přidělením bytu, bude vrácena složená jistota do 30 dnů od písemného sdělení o usnesení zastupitelstva, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty; v takovém případě bude uhrazená výše pohledávky a uhrazená kauce vrácena žadateli do 30 dnů od posledního dne možného k podepsání nájemní smlouvy, 17

18 - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok 2011, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 4, DOMU Č.P. 998, UL. HRANICKÁ V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopie dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 625/2011 RM 21 Revokace usnesení č. 1829/ RM 60 Smlouva o zřízení věcného břemene SO 502 Přeložka VVTL plynovodu v km 92,270 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 1829/2009 RM 60 ze dne b) schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou IČ: , DIČ: CZ (jako povinným z věcného břemene) a NET4GAS, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 Nusle (jako oprávněným z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: DIČ: CZ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, (jako investorem), jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právo vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s prováděním oprav, úprav, revizí a údržby plynovodu, včetně jeho součástí a příslušenství na pozemku ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. 832 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2006 ze dne zhotovený společností GB - geodézie, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Hradební 2a, v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník objekt SO 502 Přeložka VVTL plynovodu (DN 700) v km 92,270 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč včetně 20% DHP. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T:

19 626/2011 RM 21 Revokace usnesení č. 1830/ RM 60 Smlouva o zřízení věcného břemene SO Přeložka VTL plynovodu v km 99,300 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 1830/2009 RM 60 ze dne b) schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou IČ: , DIČ: CZ (jako povinným z věcného břemene) a SMP Net, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava, zastoupenou na základě plné moci společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem (jako oprávněným z věcného břemene) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: DIČ: CZ , se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, (jako investorem), jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, právo vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemku ve zjednodušené evidenci původ PK parc.č. 832 v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č b/2006 ze dne zhotovený společností GB - geodézie, spol. s r.o., se sídlem Prostějov, Hradební 2a, v rámci stavby Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník objekt SO Přeložka VTL plynovodu v km 99,300 (DN 500) v k.ú. Lipník nad Bečvou. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč včetně 20% DHP. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 19

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více