Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 285/2015 RM 10 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 286/2015 RM 10 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Radko Černocký, Ing. Helena Hlavičková. 287/2015 RM 10 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1482/2013-RM 54, 199/2015-RM 7, 200/2015-RM 7, 201/2015-RM 7, 204/2015-RM 7, 205/2015-RM 7, 222/2015-RM 8, 228/2015-RM 8, 235/2015-RM 8, 242/2015-RM 8, 253/2015-RM 8, 256/2015-RM 9, 257/2015-RM 9, 258/2015-RM 9, 259/2015-RM 9, 260/2015-RM 9, 261/2015-RM 9, 264/2015-RM 9, 265/2015-RM 9, 266/2015-RM 9, 267/2015-RM 9, 268/2015-RM 9, 269/2015-RM 9, 271/2015-RM 9, 272/2015-RM 9, 273/2015-RM 9, 275/2015-RM 9, 279/2015-RM 9, 280/2015-RM 9, 283/2015-RM 9. 1

2 288/2015 RM 10 Schválení cen - Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 1. RM po projednání schvaluje subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , předložené ceny za předškolní vzdělávání a výchovně vzdělávací činnost ve školní družině na školní rok 2015/ RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2015 RM 10 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2015 RM 10 Souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého účelově určeného daru příspěvkové organizaci 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého daru účelově určeného v celkové výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, T: b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, Hranická 511, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T:

3 291/2015 RM 10 Přijetí peněžitých účelově určených darů - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , s přijetím peněžitých účelově určených darů ve výši Kč a Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2015 RM 10 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2015 RM 10 Vyhodnocení veřejné zakázky - Zřízení výdejny jídla a jídelny v MŠ RM po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Zřízení výdejny jídla a jídelny v mateřské škole realizováno subjektem Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická, 511, p.o. 3

4 294/2015 RM 10 Nabídka nepotřebného majetku - příspěvková organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, 1. RM bere a vědomí nabídku bezúplatného převodu majetku (automobil Škoda Octavia) od subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a po projednání neschvaluje převzetí automobilu Škoda Octavia. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, T: b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodej automobilu Škoda Octavia (SPZ PRM 41-26). Příjem z tohoto prodeje bude příjmem příspěvkové organizace. T: /2015 RM 10 Protipovodňová ochrana města Lipník nad Bečvou, Smlouva číslo: Z_S24_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu číslo: Z_S24_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM zplnomocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2015 RM 10 Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS - zadání veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Sanace budovy bývalé piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou I. etapa, zpracování DPS b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 4

5 297/2015 RM 10 Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností RM po projednání navrhuje rozdělení finančního příspěvku z Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností následovně : Olomoucký kraj Obnova III. mostu na hradě Helfštýn (výše nákladů na realizaci v roce ,00 Kč vč. DPH) navrhovaná výše příspěvku ,00 Kč. 2. RM ukládá starostovi zajistit zaslání žádosti na MK ČR. T: /2015 RM 10 Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2015 RM 10 Bezúplatný převod majetku, vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje: a) smlouvu o bezúplatném převodu majetku organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy, b) vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu majetku. T: RM ukládá: a) řediteli organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o., zajistit zařazení převáděného majetku do vlastnictví příspěvkové organizace, T: b) vedoucí Kanceláře tajemníka zabezpečit doložení dokladů o provedeném převodu vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení, T: c) vedoucí Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T:

6 300/2015 RM 10 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2015 RM 10 Podnájem bytu č. 1/6 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/6 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Zábranským, trvale bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Miroslavem Filiačem, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu), dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2015 RM 10 Revokace usnesení č. 204/2015 RM 7 ze dne Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 13, náměstí T.G. Masaryka, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 204/2015 RM 7 ze dne RM po projednání schvaluje předloženou Dohodu o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 13, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Ing. Karlem Vaculíkem, podnikajícím pod firmou Karel Vaculík - ZENIT, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. Město, náměstí T.G. Masaryka 13, PSČ , IČ , DIČ CZ (jako nájemcem). 3. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu. T:

7 4. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 13, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prodejna o výměře 105,50 m 2, za cenu 1575,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 21,90 m 2, za cenu 1310,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 4,86 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 132,26 m 2, a to za účelem provozování prodejny na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné ,- Kč), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: prostory sloužící podnikání jsou do obsazené nájemcem. 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2015 RM 10 Revokace usnesení č. 205/2015 RM 7 ze dne Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání Vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 205/2015 RM 7 ze dne RM po projednání schvaluje předloženou Dohodu o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Ing. Karlem Vaculíkem, podnikajícím pod firmou Karel Vaculík ZENIT, sklo porcelán - keramika, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. Město, náměstí T.G. Masaryka 90, PSČ , IČ , DIČ CZ (jako nájemcem). 3. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu. T:

8 4. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostor sloužících podnikání v objektu č.p. 90, náměstí T.G. Masaryka, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 179 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prodejna o výměře 85,24 m 2, za cenu 1575,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 14,70 m 2, za cenu 1310,- Kč/m 2 /rok - chodba, WC o výměře 7,96 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 107,9 m 2, a to za účelem provozování prodejny na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné ,- Kč), - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně vypovědět nájem bez výpovědní doby, ocitneli se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: prostory sloužící podnikání jsou do obsazené nájemcem. 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2015 RM 10 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu kulturního domu v Loučce, čp. 115, situovaném na pozemku parc. č. st. 174 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loučka v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedeného nebytového prostoru v objektu kulturního domu čp. 115 situovaném na pozemku parc. č. st. 174 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loučka, obec Lipník nad Bečvou VI - Loučka, a to: místnost v I.NP o výměře 30,00 m 2, a to za podmínek: využití nebytového prostoru za účelem zřízení zázemí pro tělovýchovnou jednotu, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, 8

9 půjčitel současně dává souhlas výpůjčiteli k užívání odběrného místa č , situovaného na pozemku parc.č. 1375/2 v k.ú. Loučka, v Lipníku nad Bečvou VI - Loučka zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2015 RM 10 Vyhlášení záměru prodeje parcely p.č. 1216/11 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Horecku) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p.č. 1216/11 ostatní plocha silnice v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 10 Vyhlášení záměru pronájmu parcely p.č. st.170 v k.ú. Loučka, jejíž součástí je objekt č.p. 107 Vyhlášení záměru prodeje parcely p.č. st.170 v k.ú. Loučka, jejíž součástí je objekt č.p. 107 (objekt osadního výboru v Loučce) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p.č. st.170 v k.ú. Loučka, obec Lipník nad Bečvou, jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 107, za podmínek: - Účel pronájmu rekonstrukce objektu za účelem vybudování domova pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, a odlehčovací služby dle 44 téhož zákona. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, na základě které bude pronajatá nemovitost převedena do vlastnictví nájemce. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. 9

10 - Cena za pronájem předmětné nemovitosti je stanovena ve výši 1,- Kč/rok, a to v souvislosti s účelem pronájmu potřebnost předmětné sociální služby pro občany města Lipník nad Bečvou a okolí. - Nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním objektu. - Nájemce si na své náklady zajistí zřízení podružného měření spotřebované elektrické energie a vody. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku, nájemné v prvním roce pronájmu bude splatné do 30 dnů ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo její část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Ukončení pronájmu: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, o dnem zániku práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - V případě, že nebude ZM schválen záměr prodeje dle bodu 3 tohoto usnesení, pozbude tento bod usnesení platnosti. Upozornění omezení: - Nebytový prostor o výměře 12 m 2 v I. NP objektu je pronajat společnosti O2 Czech Republic a.s. - Nebytový prostor o výměře 24 m 2 v I. NP objektu je vypůjčen Městské knihovně Lipník nad Bečvou, p.o. - Místnost v I.NP objektu využívá Osadní výbor v Loučce. - V objektu je umístěn obecní rozhlas. - Objekt je ve špatném technickém stavu, dosud na něm byly prováděny pouze udržovací práce (je využíván pouze sporadicky). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcely p.č. st.170 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Loučka, obec Lipník nad Bečvou, jejíž součástí je objekt k bydlení č.p. 107, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětné nemovitosti. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do dvou měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě: - Budoucí kupující zrekonstruuje objekt č.p. 107 v k.ú. Loučka, obec Lipník nad Bečvou, na domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, dle projektové dokumentace, která bude nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Rekonstrukce objektu, nejméně v rozsahu I.NP bude dokončena nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Dokladem o dokončení stavebních prací bude kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu. - Pokud při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dojde k podstatným změnám oproti projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě, je budoucí kupující povinen předem projednat tuto změnu s budoucím prodávajícím. 10

11 - Budoucí kupující se ve smyslu ust zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění vzdává práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, pokud v jeho důsledku nebude možná realizace rekonstrukce předmětné nemovitosti. - Budoucí kupující na své náklady zajistí přemístění obecního rozhlasu z předmětného objektu. Ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smluvní pokuty: - Budoucí kupující se ve smyslu ust zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzdává práva na náhradu škody vzniklé v souvislosti s nedokončením rekonstrukce objektu. - V případě, že v termínu 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude dokončena rekonstrukce alespoň 1.NP objektu, tzn. nebude vydán kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu povolující užívání tohoto objektu resp. jeho části, zaniká závazek uzavřít kupní smlouvu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - V případě, že budoucí kupující nedokončí rekonstrukci objektu nejméně v rozsahu I.NP v termínu 5 let ode dne podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, vzniká budoucímu prodávajícímu právo požadovat po budoucím kupujícím smluvní pokutu ve výši odpovídající prokazatelně vloženým nákladům do rekonstrukce předmětného objektu. Uhrazení smluvní pokuty bude realizováno zápočtem na pohledávku budoucího kupujícího odpovídající prokazatelně vloženým nákladům do rekonstrukce předmětného objektu. - Budoucí kupující se zavazuje průběžně vést evidenci prostředků investovaných do rekonstrukce objektu a na výzvu budoucího prodávajícího tuto evidenci předložit. - Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě v případě, že stavební práce na rekonstrukci nemovitosti nebudou zahájeny do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. - V případě, že se budoucímu kupujícímu nepodaří získat ve lhůtě 2 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě stavební povolení pro rekonstrukci objektu, zanikají vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínky uzavření kupní smlouvy: - Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu kolaudační souhlas příslušného stavebního úřadu rekonstrukce objektu nejméně v rozsahu I.NP. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. - V případě, že bude podepsána kupní smlouva, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při jejím podpisu. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. K žádosti o převod předmětné nemovitosti, ve které musí být uvedena nejnižší nabídková cena, je nutné doložit: projektovou dokumentaci situace stavby, dispoziční pohledy, půdorys, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. 11

12 Upozornění omezení: - Nebytový prostor o výměře 12 m 2 v I. NP objektu je pronajat společnosti O2 Czech Republic a.s. - Nebytový prostor o výměře 24 m 2 v I. NP objektu je ve vypůjčen Městské knihovně Lipník nad Bečvou, p.o. - Místnost v I.NP objektu využívá Osadní výbor v Loučce. - Objekt je ve špatném technickém stavu, dosud na něm byly prováděny pouze udržovací práce (je využíván pouze sporadicky). Nejnižší nabídková cena činí Kč včetně DPH, a to z důvodu výše vložených investic do rekonstrukce objektu na Domov pro seniory, což je sociální služba potřebná pro občany města Lipník nad Bečvou a okolí. 4. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 10 Vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 2825/1 a p.č. 2825/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (v blízkosti kynologického klubu) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje parcel p.č. 2825/1 trvalý travní porost o výměře 3833 m 2 a p.č. 2825/3 trvalý travní porost o výměře 228 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 700 Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 12

13 V žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětných nemovitostí dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. Cena parcel dle znaleckého posudku činí Kč, cena trvalých porostů na parcelách činí Kč. Nejnižší nabídková cena činí Kč. Upozornění: - V předmětných parcelách jsou uloženy NTL a STL plynovod ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o. - V parcele p.č. 2825/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou je uloženo potrubí kanalizačního odlehčení BT DN 800 ve vlastnictví VaK Přerov, a.s. - Parcely se nachází v záplavovém území řeky Bečvy (aktivní zóně). 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 10 Prodej části parcely p.č. 1111/1 v k.ú. Podhoří na Moravě (jižní část obce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části parcely p.č. 1111/1 trvalý travní porost o výměře 276 m 2 (dle geometrického plánu nově označené jako parcela p.č. 1111/7) v k.ú. Podhoří na Moravě, panu Radku Zapletalovi, bytem., za cenu 150 Kč/m 2 pozemku včetně DPH. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu v celkové výši Kč, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ve výši 500 Kč a geometrického plánu ve výši Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč složená kupujícím na účet města je považována za zálohu kupní ceny. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a geometrického plánu a náklady spojené se vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 13

14 Upozornění: Do předmětné parcely zasahuje ochranné pásmo nadzemního vedení VN, NN a stožárové stanice společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2015 RM 10 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby ZENIT servis s.r.o. Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou ul. Za Parkem, Losertova, Palackého, Jezerská - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení optické sítě podzemního vedení na pozemcích parc.č. 1243/13 zahrada, parc.č. 1243/14 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1244/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 1244/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1244/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1246/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 13/1 ostatní plocha zeleň, parc.č. 19/3 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2635/13 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3964/32 ostatní plocha silnice, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3512/9 ostatní plocha silnice, parc.č. 3524/5 zahrada, parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ZENIT - servis s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 88/163, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Ing. Karlem Vaculíkem, jednatelem, a to v rámci stavby Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou ul. Za Parkem, Losertova, Palackého, Jezerská dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a společností ZENIT - servis s.r.o., se sídlem Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 88/163, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou Ing. Karlem Vaculíkem, jednatelem (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování optické sítě podzemního vedení v rámci stavby Uložení optického vedení Lipník nad Bečvou ul. Za Parkem, Losertova, Palackého, Jezerská, na pozemcích parc.č. 1243/13 zahrada, parc.č. 1243/14 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1244/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 1244/4 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1244/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 1246/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 13/1 ostatní plocha zeleň, parc.č. 19/3 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2635/13 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2635/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3964/32 ostatní plocha silnice, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3512/9 ostatní plocha silnice, parc.č. 3524/5 zahrada, parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou optické sítě. 14

15 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 10 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu v rámci stavby Lipník n. B, Konvičková, p. č. 1228, knn - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy přípojky zemního kabelového vedení NN, na pozemku parc.č. 1228/16 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, IČO: , DIČ: CZ , a to v rámci stavby Lipník n. B, Konvičková, p. č. 1228, knn s předpokládaným celkovým zatížením dotčeného pozemku budoucím věcným břemenem v rozsahu dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO: , DIČ: CZ (jako budoucí povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO: , DIČ: CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ERMONTA s.r.o., se sídlem Břest 79, PSČ , IČO: , DIČ: CZ (jako budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy přípojky zemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 1228/16 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Lipník n. B, Konvičková, p.č. 1228, knn, dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 10 Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP /01 v rámci stavby Loučka, město Lipník přípojka do 50m, NNk, k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou z věcného břemene) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností ELTOM, s.r.o. se sídlem Oběžná 163/19, Mariánské Hory, Ostrava, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci spol. NOVPRO FM, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Sadová 609, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako stranou oprávněnou z věcného břemene), 15

16 jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení přípojky NN v rámci stavby Loučka, Město Lipník přípojka do 50m, NNk, které je uloženo do pozemků parc.č. 1381/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 2991/1 trvalý travní porost v k.ú. Loučka (viz geometrický plán č /2014 ze dne ). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 10 Smlouva o zřízení věcného břemene T-Mobile Czech Republic a. s. Optická trasa Loučka, Lipník nad Bečvou k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným) a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě pověření Martinem Markem, (jako oprávněným), jejímž předmětem je zřízení a provozování optické sítě podzemního kabelového vedení, v rámci stavby Optická trasa Loučka, Lipník nad Bečvou, která je uložena v pozemcích parc.č ostatní plocha zeleň, parc. č ostatní plocha zeleň, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace a parc. č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Loučka (viz geometrický plán č /2014). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,40 Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2015 RM 10 Revokace usnesení č. 242/2015 RM 8 ze dne Zvýšení nájemného z bytu 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 242/2015 RM 8 ze dne

17 2. RM po projednání schvaluje zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou s regulovaným nájemným od , a to: - u bytů standardní kategorie z původních 33,23 Kč/m 2 /měsíc na 36,55 Kč/m 2 /měsíc stávající započitatelné podlahové plochy, - u bytů se sníženou kvalitou z původních 29,91 Kč/m 2 /měsíc na 32,90 Kč/m 2 /měsíc stávající započitatelné podlahové plochy. 3. RM po projednání schvaluje předložený dodatek k nájemním smlouvám k bytům ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou. 4. RM pověřuje starostu podpisem dodatků k nájemním smlouvám. T: RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat nájemce výše uvedených bytů. T: /2015 RM 10 Revokace usnesení č. 222/2015 RM 8 ze dne Zvýšení nájemného z bytu v domech s pečovatelskou službou 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 222/2015 RM 8 ze dne RM po projednání schvaluje zvýšení nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou od z původních 33,23 Kč/m 2 /měsíc na 36,55 Kč/m 2 /měsíc stávající započitatelné podlahové plochy. 3. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T: RM pověřuje zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem dodatků nájemních smluv. T: RM ukládá zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, informovat nájemce bytů v domech s pečovatelskou službou. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 17

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více