Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1285/2005 RM 52 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1286/2005 RM 52 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 1287/2005 RM 52 Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od

2 1288/2005 RM 52 Poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Lipník nad Bečvou ve výši ,00 Kč na projekt Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1289/2005 RM 52 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2005 RM 52 Návrh na ubytování 1. RM po projednání schvaluje ubytování p. Evy Teichmannové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, 1 pokoj, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření smlouvy o dočasném ubytování. T:

3 1291/2005 RM 52 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Daniely Patkaňové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2005 RM 52 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 6,- Kč na jeden odebraný oběd pro dítě mateřské školy, nebo žáka Soukromého vzdělávacího centra a Základní školy Sluníčko s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do RM ukládá starostovi předložit materiál ZM. 1293/2005 RM 52 Příspěvek z rozpočtu města 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku panu Pavlu Složilovi ve výši ,- Kč na pořádání steeplechase města Lipník nad Bečvou. 2. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Spartak VTJ oddílu kopané mládeže ve výši 5.000,- Kč na účast na mezinárodním turnaji v kopané. 3. RM ukládá vedoucímu finančního odboru zapracovat poskytnutí příspěvků do nejbližšího rozpočtového opatření. T:

4 1294/2005 RM 52 Souhlas s funkčním studiem 1. RM po projednání bere na vědomí funkční studium ředitelky Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o. paní Věry Škopové. 2. RM ukládá paní Věře Škopové uzavřít dohodu, dle Zákoníku práce o zvyšování kvalifikace mezi Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p.o. a paní Věrou Škopovou, ve které bude ujednáno, že v případě nedokončení tohoto studia zaměstnankyně uhradí zaměstnavateli veškeré náklady spojené se studiem, včetně mzdových a cestovních nákladů za celou dobu funkčního studia. T: /2005 RM 52 Dohoda o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit Dohodu o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne RM ukládá starostovi města předložit materiál ZM. 1296/2005 RM 52 Změna č.1 územního plánu města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: doporučuje ZM schválit pořízení změny č.1 územního plánu města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 4

5 1297/2005 RM 52 Finanční příspěvek na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit příspěvky na regeneraci objektů v MPR Lipník nad Bečvou těmto žadatelům: - Novák Jiří JuDr. a Nováková Karla,., v celkové výši ,- Kč, - Rušar Antonín a Dagmar,., ve výši ,- Kč, - Grygar Roman a Grygarová Helena,., ve výši ,- Kč, - Krahula Ladislav a Krahulová Marie, Krahulová Hana ing.,., ve výši ,- Kč, - Hájková Marta ing.,., ve výši ,- Kč, - Pastrnková Anna,., ve výši ,- Kč. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 1298/2005 RM 52 Přihláška do soutěže o Cenu Petra Parléře RM po projednání schvaluje a) účast Města Lipník nad Bečvou v soutěži o Cenu Petra Parléře 2005 b) téma proluky v městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou návrh architektonického řešení způsobu jejich zástavby, dotvářející charakter městské památkové rezervace. 2. RM ukládá starostovi města podepsat závaznou přihlášku. T: /2005 RM 52 Věcný dar 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod věcný dar zařízení dle důvodové zprávy v celkové pořizovací ceně ,60 Kč Středisku volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. 5

6 1300/2005 RM 52 Poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/ RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 panu MUDr. Jiřímu Němcovi,., v celkové částce ,00 Kč. b) vyhlásit dnem výběrové řízení na získání půjček dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 a stanovit termín ukončení výběrového řízení na den /2005 RM 52 Odpis pohledávky 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odpis pohledávky ve výši ,70 Kč za panem Vratislavem Olejníkem, /2005 RM 52 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přijaté dotace z VPS SR výkon st. správy rozšířená působnost, b) - snížení na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 2328, neidentifikované příjmy, c) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org , pol. 5023, odměny členů zastupitelstva, Kč 9.630,00 z org , pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpečení, Kč 3.330,00 z org , pol. 5032, pov. poj. na zdrav. pojištění, Kč ,00 na org , pol. 5171, PD -oprava objektu ve dvoře zámku archiv, d) - snížení na straně výdajů v org. 431: Kč ,00 v 6112, pol. 5023, odměny členů zastupitelstva, Kč ,00 v 6112, pol. 5031, pov. poj. na soc. zabezpečení, Kč ,00 v 6112, pol. 5032, pov. poj. na zdrav. pojištění, 6

7 e) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava objektu ve dvoře zámku archiv, f) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4113, neinv. přijaté dotace ze SF SFŽP likvidace lednic, - navýšení na straně výdajů v org. 413, ÚZ : Kč ,00 v 3721, pol. 5169, likvidace lednic, g) - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 5171, oprava dětského hřiště Bratrská, h) - navýšení na straně výdajů v org. 365: Kč ,00 v 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO-oprava dětského hřiště Bratrská, i) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1211, DPH, - navýšení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 3419, pol. 5499, ost. neinv. transfery obyvatel. P. Složil Radslavice, Kč 5.000,00 v 3419, pol. 5229, neinv. dotace nezisk. org. TJ Spartak Lipník n. B. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření č. 7 do rozpočtu města. T: /2005 RM 52 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně financování: Kč ,09 v pol. 8115, zapojení financí přebytku hospodaření za rok 2004, b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,91 v pol. 1334, odvody za odnětí půdy ze ZPF, c) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 6121, víceúčelové hřiště v Loučce - realizace, d) - navýšení na straně výdajů v org. 450: Kč ,00 v 2212, pol. 5169, výměna dopravní značek, e) - navýšení na straně výdajů v org. 365: Kč ,00 v 2192, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO opravy chodníků vč. MČ, f) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3745, pol. 5171, Novosady úpravy terénu a zatravnění, g) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3313, pol. 6121, rekonstrukce kina PD, h) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, Tyršova infrastruktura PD k ÚR a SŘ, i) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2321, pol. 5171, kanalizační spojka Nerudova a Havlíčkova PD, j) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 5166, střelnice PD, 7

8 k) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3231, pol. 5171, rekonstrukce sálu ZUŠ PD, l) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, úpravy hřbitova PD, m) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6121, revitalizace ul. Bratrská I. etapa PD, n) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3341, pol. 6121, místní rozhlas v Podhoří PD, o) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3632, pol. 5171, oprava zdí židovského hřbitova PD, p) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, koupě pozemku parc.č. 1224/2 ul. Tyršova, q) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemku v průmyslové zóně III., r) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, odkup pozemků pod skládkou AVE, s) - navýšení na straně výdajů v org. 410: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava osvětlení věže kostela sv. Jakuba. 1304/2005 RM 52 Dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Inventarizace majetku a závazků 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 3 k vnitřní směrnici Inventarizace majetku a závazků, schválené radou města dne 17. května 2004 usnesením č. 805/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Oběh účetních dokladů, schválené radou města dne 15. listopadu 2004 usnesením č. 1075/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T:

9 1306/2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Hospodaření s majetkem města, jeho evidence a účtování 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Hospodaření s majetkem města, jeho evidence a účtování, schválené radou města dne 12. ledna 2004 usnesením č. 600/2004 RM RM po projednání svěřuje starostovi rozhodování o vyřazení majetku vedeného na podrozvahových účtech, a to drobného dlouhodobého nehmotného majetku jehož ocenění je nižší než 7.000,00 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku jehož ocenění je nižší než 3.000,00 Kč. 3. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Pokutové bloky 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 k vnitřní směrnici Pokutové bloky, schválené radou města dne 12. ledna 2004 usnesením č. 601/2004 RM RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci dodatku k vnitřní směrnici a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T: /2005 RM 52 Vnitřní směrnice Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací 1. RM po projednání schvaluje vnitřní směrnici Rozbory a vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit distribuci vnitřní směrnice a informovanost všech zainteresovaných zaměstnanců. T:

10 1309/2005 RM 52 Dodatek č. 1 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 k Zásadám pro sestavování rozpočtu Města Lipník nad Bečvou, schválených zastupitelstvem města dne 29. června 2004 usnesením č. 304/2004 ZM /2005 RM 52 Vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 8, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou s pohledávkou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu bytu č. 8, I. kategorie, o velikosti 1+1, ve II. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou, a to: pokoj o ploše 18,40 m 2, kuchyň o ploše 18,40 m 2, předsíň o ploše 4,90 m 2, koupelna o ploše 3,40 m 2, WC o ploše 0,80 m 2, sklep o ploše 7,35 m 2 o celkové ploše 53,25 m 2 (základní nájemné bytu činí 754,- Kč/měsíc), v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, s podmínkou, že Město Lipník nad Bečvou postoupí budoucímu nájemci pohledávku, kterou má za svým již vystěhovaným nájemcem předmětného bytu, a to za těchto podmínek: - žádosti o přidělení bytu s pohledávkou budou projednány v komisi pro pronájem bytů a nemovitostí a následně v Radě města Lipník nad Bečvou, byt bude přidělen v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, - v případě, že bude žadateli radou města schválen pronájem předmětného bytu, postoupí mu Město Lipník nad Bečvou po schválení zastupitelstvem města pohledávku, kterou má za svým již vystěhovaným nájemcem předmětného bytu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu s příslušenstvím (tj. dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu od března 2003 do února 2005 ve výši ,00 Kč, náklady soudního řízení ve výši ,20 Kč a poplatky z prodlení ke dni ve výši ,90 Kč) za cenu ,10 Kč, - veškeré pohledávky uvedené v podmínkách vyhlášeného záměru města, které jsou předmětem smlouvy o postoupení pohledávky, musí být uhrazeny nejpozději do 1 roku ode dne uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, - zájemce navrhne způsob úhrady pohledávky, lze uvažovat i o možnosti splátek, - zájemce je povinen složit před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky jistotu ve výši 10% z ceny předmětné pohledávky uvedené ve vyhlášeném záměru, 10

11 - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením ceny (úplaty); v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, smlouva bez dalšího zaniká, - pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají si smluvní strany pokutu ve výši 10% úplaty, - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním v souladu s Pravidly pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou, uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky do 14 dnů ode dne obdržení výzvy vlastní vinou, aniž se změnily podmínky postoupení pohledávky, bude předmětný byt přidělen dalšímu žadateli po projednání v radě města, - právní vztahy ve věci postoupení pohledávky, pokud nejsou upraveny ve vyhlášeném záměru, se řídí dle 524 zák. č. 40/1964, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2005 RM 52 Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny pozemků: - parc.č. 4052/18 orná půda o výměře 234 m 2, - parc.č. 4051/16 orná půda o výměře 617 m 2, - parc.č. 4051/17 orná půda o výměře 133 m 2, - parc.č. 4051/29 orná půda o výměře 518 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, za pozemky: - parc.č. st.309 o výměře 335 m 2, - parc.č. st.310 o výměře 353 m 2, a pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č. st.309 o výměře 16 m 2, - část pozemku parc.č. 84 o výměře 52 m 2, - parc.č. 2763/1 o výměře 6 m 2, - část pozemku parc.č. st.665 o výměře 40 m 2 (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, a to za níže uvedených podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou stanoveny dle znaleckých posudků s tím, že rozdíl v ceně převáděných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitosti s nižší cenou, a to do 60 dnů ode dne doručení směnné smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - směnná smlouva bude uzavřena do 90 dnů ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, - město uhradí náklady za vypracování směnné smlouvy a geometrických plánů, 11

12 - ŘSD ČR uhradí náklady na vklad smlouvy do katastru nemovitostí a náklady za vyhotovení znaleckých posudků, - smluvní strany uhradí daň z převodu nemovitostí dle platných právních předpisů. 1312/2005 RM 52 Vyhlášení záměru směny částí pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č. st.483/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5, zastoupeného ředitelem Ing. Radkem Placandou, za část pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 250 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem v Praze 6, Pod Juliskou 5, zastoupeného ředitelem Ing. Radkem Placandou do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - ceny směňovaných nemovitostí budou vypočteny dle znaleckých posudků, s tím, že rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude uhrazen tím účastníkem, který bude směňovat nemovitost s nižší cenou, a to do 30 dnů ode dne doručení smlouvy opatřené doložkou o provedení vkladu smlouvy do katastru nemovitostí, - náklady za sepsání a vklad směnné smlouvy do katastru nemovitostí budou uhrazeny oběma účastníky společně a nerozdílně, - náklady za vyhotovení geometrického plánu budou uhrazeny oběma účastníky společně a nerozdílně, - každý z účastníků uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku své směňované nemovitosti, - daň z převodu nemovitostí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. 1313/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.117/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. st.117/2 zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště o výměře cca 180 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 12

13 1314/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 1235/21 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1315/2005 RM 52 Částečná revokace usnesení č. 230/2000 MMZ 8 bodu 3. ze dne Vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. st.2972 a parc.č. 1235/41 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 230/2000 MMZ 8 bodu 3. ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st.2972 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m 2 a pozemku parc.č. 1235/41 ostatní plocha jiná plocha o výměře 126 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10 % z ceny dle znaleckého posudku, jistota je možná i formou bankovní záruky kupujícího, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKŮ V UL. B.NĚMCOVÉ. 13

14 Poznámka: Na pozemku parc.č. st.2972 je postavena regulační stanice plynu, pozemek parc.č. 1235/41 tvoří ochranné pásmo pro regulační stanici plynu. Cena pozemků dle znaleckého posudku ze dne činí : ,- Kč. 1316/2005 RM 52 Vyhlášení záměru prodeje nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1317/2005 RM 52 Přidělení a pronájem nebytového prostoru garáže v 1.PP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem nebytového prostoru garáže v 1. PP bytového domu č.p ulice Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: garáže č /19G o výměře 22,06 m 2 panu Antonínu Rochlovi,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 52 Pronájem pozemku parc.č orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č orná půda o výměře 3797 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti MORAVA HOP, s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Na Zelince 1143, zastoupené prokuristou Ing. Milanem Rubešem, na dobu neurčitou, za cenu 2.000,- Kč/ha/rok, za účelem zemědělské výroby. Jistota ve výši 200,- Kč, která byla společností MORAVA HOP, s.r.o. složena na účet města, bude považována za zálohu nájemného, b) předloženou nájemní smlouvu. 14

15 V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 52 Zvýšení nájemného za pronájem pozemků o inflaci za r RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1320/2005 RM 52 Prodej pozemku parc.č. st.1843/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. st.1843/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Štefanovi a Ivě Herjeckým,., za cenu dle znaleckého posudku ve výši 770,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 100,- Kč, která byla složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětné nemovitosti zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatelé uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 15

16 1321/2005 RM 52 Prodej nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM schválit prodej: - občanské vybavenosti č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 o výměře 841 m 2, - technické vybavenosti s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2, - pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu vše v k.ú. Lipník nad Bečvou Soukromému vzdělávacímu centru a základní škole Sluníčko, s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Loučská 237, za cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti, - v kupní smlouvě bude sjednáno předkupní právo s věcně právními účinky ve prospěch Města Lipník nad Bečvou, a to i pro případ jiného zcizení věci než prodejem, - v případě, že v objektu č.p. 237 v k.ú. Lipník nad Bečvou nebude provozováno zařízení vzdělávacího charakteru vyhrazuje si Město Lipník nad Bečvou právo od kupní smlouvy odstoupit, b) nedoporučuje ZM schválit prodej: - občanské vybavenosti č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 o výměře 841 m 2, - technické vybavenosti s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2, - pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Petru Hábovi, bytem Vrchlického 709, Hranice, za cenu ,- Kč. 1322/2005 RM 52 Prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st. 809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej domu č.p. 393 s částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 390 m 2 (viz situační plán, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Milanu Ferencovi,. za dohodnutou cenu: 16

17 - za dům ve výši ,- Kč, - za pozemek ve výši 140,- Kč/m 2. Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že kupující nepodepíše kupní smlouvu do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: V domě se nacházejí 2 bytové jednotky, které jsou na základě řádných nájemních smluv užívány nájemníky. Část předmětného pozemku o výměře 70 m 2 je v současné době užívána na základě platné nájemní smlouvy. Na předmětné části pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří se nachází: - podzemní zařízení - vodovod pro veřejnou potřebu DN 80 ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem v Přerově, Šířava 483/21, - ochranné pásmo plynárenského zařízení místních sítí ve správě SmP, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Plynární 2748/6, - nadzemní zařízení NN ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - podzemní vedení telekomunikačních sítí ve správě ČESKÉHO TELECOMU, a.s., se sídlem v Praze, Olšanská 55/5. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 1323/2005 RM 52 Prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM schválit prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán část a, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu), - o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán část b, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) panu Milanu Ferencovi,. za dohodnutou cenu 140,- Kč/m 2, a to pouze za předpokladu, že bude prodán i objekt k bydlení č.p. 393 ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 500,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, 17

18 - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, Upozornění: - obě části pozemku jsou v současné době užívány na základě platné nájemní smlouvy, - na části b pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází : nefunkční jímka, která byla součástí objektu č.p. 393 ul. Smetanova v Lipníku nad Bečvou, zídka a zděný skladovací prostor (o půdorysných rozměrech 4 x 4 m), tyto stavby nejsou součástí převodu. b) nedoporučuje schválit prodej částí pozemku parc.č. st.809/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - o výměře cca 40 m 2 (viz situační plán část a, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu), - o výměře cca 150 m 2 (viz situační plán část b, výměra bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu) manželům Jitce a Luďkovi Zdráhalovým,. za cenu 130,- Kč/m 2, žadatelům bude do vrácena jistota ve výši 500,- Kč, která byla složena na účet města. 1324/2005 RM 52 Prodej části pozemku parc.č. 2625/4 zahrada a části pozemku parc.č ostatní plocha silnice vše v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: - části pozemku parc.č. 2625/4 zahrada o výměře 290 m 2 (viz geometrický plán č díl a ), - části pozemku parc.č ostatní plocha silnice o výměře 5 m 2 (viz geometrický plán č díl b ) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Jiřímu a Janě Babkovým,. za celkovou dohodnutou cenu ,50 Kč (z toho ,- Kč za díl a pozemku parc.č. 2625/4 o výměře 290 m 2, 270,- Kč za díl b pozemku parc.č o výměře 5 m 2 a 5.231,50 Kč za trvalé porosty na části pozemku parc.č. 2625/4), přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: 18

19 - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckých posudků, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 317,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Upozornění: na pozemku parc.č. 2625/4 zahrada v k.ú. Lipník nad Bečvou se nachází: - kabel NN, který je ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - VTL plynovod, který je ve správě SMP, a.s., se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, - orientační tabule cyklotrasy, která není součástí převodu a zůstane ve vlastnictví současného majitele. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 1325/2005 RM 52 Skládka komunálního odpadu lokalita Sudol 1. RM po projednání doporučuje ZM: A) schválit: a) pokračování ve výkupech zbývajících pozemků určených pro skládkování komunálního odpadu v lokalitě Sudol, b) úhradu nájemného za užívání pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 o výměře 2818 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, který je zapsán na listu vlastnictví MUDr. Ladislava Tericha,., a to za dohodnutou cenu 10,- Kč/m 2 /rok, za období od do doby převedení pozemku do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, B) jednat s Pozemkovým fondem ČR o možnosti uplatnění nároku ve věci převedení pozemků, o které projeví zájem MUDr. Ladislav Terich,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Tyto pozemky budou následně směněny za pozemek ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 o výměře 2818 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, který je ve vlastnictví MUDr. Ladislava Tericha,... 19

20 C) zajistit: a) vyhotovení geometrického plánu potřebného pro výkupy pozemků pro skládku komunálního odpadu v lokalitě Sudol, b) veškeré kroky pro další provozování skládky komunálního odpadu v lokalitě Sudol, D) připravit podklady pro vyhlášení záměru pronájmu pozemků v lokalitě Sudol, které jsou ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a jsou užívány za účelem skládkování. 1326/2005 RM 52 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou Souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky pozemků: - části parc.č. 3994/22 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2, - části parc.č. 3994/53 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 40 m 2, - části parc.č. 4052/9 orná půda o výměře cca 450 m 2, - parc.č. 4052/18 orná půda o výměře 234 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků za účelem umístění stavby Silnice I/47 MÚK u ČS PHM Lipník nad Bečvou - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to do Upozornění: Město Lipník nad Bečvou uzavřelo v r smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod pozemku parc.č. 4052/9 v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) uděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, správě Olomouc, se sídlem v Olomouci, Wolkerova 24 a, zastoupenému Ing. Petrem Barošem, ředitelem správy Olomouc souhlas s umístěním stavby SO 109 Spojovací polní cesta a SO 110 Přeložka polní cesty na částech pozemků parc.č. 3994/22 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3994/53 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 4052/9 orná půda a parc.č. 4052/18 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou dle přiloženého situačního zákresu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: RM pověřuje starostu vydáním souhlasu s umístěním předmětné stavby. T:

21 1327/2005 RM 52 Závazné prohlášení k bezúplatnému převodu 1. RM po projednání doporučuje ZM vydat: a) předložené Závazné prohlášení, týkající se bezúplatného převodu objektu stavby Silnice I/47 MÚK u ČS PHM Lipník nad Bečvou SO 109 Spojovací polní cesta v délce 136,00 m umístěného na pozemcích parc.č. 4052/10, parc.č. 4052/11 a parc.č. 3957/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou, po jeho vybudování, včetně pozemků pod touto komunikací z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, b) předložené Závazné prohlášení, týkající se bezúplatného převodu objektu stavby Silnice I/47 MÚK ČS PHM Lipník nad Bečvou SO 110 Přeložka polní cesty v délce 222,00 m umístěného na pozemcích parc.č. 4052/12, parc.č. 4052/13, parc.č. 4052/14, parc.č. 4052/15, parc.č. 4052/16, parc.č. 4052/17, parc.č. 4052/18, parc.č. 4052/19 a parc.č. 4052/20 v k.ú. Lipník nad Bečvou, po jeho vybudování, včetně pozemků pod touto komunikací z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 21

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014

USNESENÍ. z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 34. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Usnesení 837/2014 - ZM 34 ze dne 9. 10. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 9.10.2014

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Usnesení 691/2014 - ZM 29 ze dne 20. 2. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 20.2.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 17. zasedání dne 1. 3. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 16.06.2009 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více