Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 777/2016 RM 24 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 778/2016 RM 24 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Ondřej Vlček, Mgr. Martin Drietomský. 779/2016 RM 24 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 691/2016-RM 21, 727/2016-RM 22, 728/2016-RM 22, 735/2016-RM 23, 736/2016-RM 23, 737/2016-RM 23, 738/2016-RM 23, 739/2016-RM 23, 740/2016-RM 23, 746/2016-RM 23, 747/2016-RM 23, 748/2016-RM 23, 749/2016-RM 23, 750/2016-RM 23, 751/2016-RM 23, 752/2016-RM 23, 754/2016-RM 23, 756/2016-RM 23, 757/2016-RM 23, 758/2016-RM 23, 759/2016-RM 23, 760/2016-RM 23, 761/2016-RM 23, 762/2016-RM 23, 763/2016-RM 23, 764/2016-RM 23, 765/2016-RM 23, 770/2016-RM 23, 771/2016-RM 23, 773/2016-RM 23, 774/2016-RM 23, 775/2016-RM 23. 1

2 780/2016 RM 24 Zpráva o činnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou za rok RM po projednání bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou za rok RM ukládá starostovi předložit Zprávu o činnosti Městského úřadu Lipník nad Bečvou za rok 2015 k projednání ZM. 781/2016 RM 24 Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 1. RM po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv na zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací orgány města Lipník nad Bečvou namísto orgánů obcí Horní Nětčice, Lhota, Týn nad Bečvou a Veselíčko (dále jen veřejnoprávní smlouva ) a to v rozsahu stanoveném ustanovením 16 odst. 1 ve spojení s ustanovením 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM po projednání schvaluje předložené návrhy veřejnoprávních smluv. 3. RM pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv. 4. RM ukládá vedoucímu Stavebního úřadu zajistit předložení veřejnoprávních smluv Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasů s uzavřením. T: /2016 RM 24 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací 1. RM po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací orgány města Lipník nad Bečvou namísto orgánů obce Bohuslávky (dále jen veřejnoprávní smlouva ) a to v rozsahu stanoveném ustanovením 16 odst. 1 ve spojení s ustanovením 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM po projednání schvaluje předložený návrh veřejnoprávní smlouvy. 3. RM pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy. 2

3 4. RM ukládá vedoucímu Stavebního úřadu zajistit předložení veřejnoprávní smlouvy Krajskému úřadu Olomouckého kraje k udělení souhlasu. T: /2016 RM 24 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/04870/2016, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Jakuba Horáka (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. T: /2016 RM 24 Souhlas zřizovatele s výpůjčkou nemovitého majetku 1. RM po projednání souhlasí s výpůjčkou nebytových prostor mezi subjektem Člověk v tísni, o.p.s., IČO a mezi subjektem Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , na dobu jednoho roku od uzavření smlouvy o výpůjčce, a to v rozsahu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat zástupkyni ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T: /2016 RM 24 Síť sociálních služeb Olomouckého kraje zařazení nové služby do sítě na rok 2017 vyjádření ORP RM po projednání bere na vědomí vyjádření k potřebnosti sociální služby poskytovatele VIDA sociální služby s.r.o., identifikátor služby , druh sociální služby osobní asistence, dle důvodové zprávy. 3

4 786/2016 RM 24 Síť sociálních služeb Olomouckého kraje zařazení nové služby do sítě na rok 2017 vyjádření ORP RM po projednání bere na vědomí vyjádření k potřebnosti sociální služby poskytovatele Sociální služby Nemocnice Hranice, z.ú., identifikátor služby , druh sociální služby pečovatelská služba, dle důvodové zprávy. 787/2016 RM 24 Síť sociálních služeb Olomouckého kraje zařazení nové služby do sítě na rok 2017 vyjádření ORP RM po projednání bere na vědomí vyjádření k potřebnosti sociální služby poskytovatele o.s. KAPPA HELP, identifikátor služby , druh sociální služby sociální poradenství, dle důvodové zprávy. 788/2016 RM 24 Dodatek č. 1 zřizovací listiny Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny subjektu Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit materiál k projednání ZM. 789/2016 RM 24 Poskytnutí grantů v grantovém řízení na rok 2016 Sociální oblast 1. RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit poskytnutí grantů v oblasti podpory Sociální oblast ve výši Kč dle důvodové zprávy, b) neschválit poskytnutí grantů v oblasti podpory Sociální oblast dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu ev. číslo S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08, S- 09, S-12, S-13, S-14, S-15, S-16, S- 17, S RM doporučuje ZM pověřit starostu podpisem smluv o poskytnutí grantu. 4

5 4. RM doporučuje ZM uložit vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo S-10, S-11 s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 5. RM doporučuje ZM pověřit vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo S-10, S RM ukládá místostarostce předložit materiál k projednání ZM. 790/2016 RM 24 Návrh na složení výběrové komise RM po projednání schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu. 791/2016 RM 24 Zpráva o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok RM, po projednání, bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Lipník nad Bečvou za rok /2016 RM 24 Smlouvy o výpůjčce - výměnný fond 1. RM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou a Masarykovou knihovnou Brodek u Přerova a zároveň pověřuje podpisem Smlouvy o výpůjčce ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. 2. RM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou a Městysem Hustopeče nad Bečvou a zároveň pověřuje podpisem Smlouvy o výpůjčce ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. 3. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. T:

6 793/2016 RM 24 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, Lipník nad Bečvou , okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , k použití finančních prostředků z fondu investic ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2016 RM 24 Poskytnutí grantů v grantovém řízení na rok RM po projednání doporučuje ZM: a) schválit poskytnutí grantů v oblasti podpory Kultury ve výši Kč, v oblasti podpory Zájmová činnost ve výši Kč, v oblasti podpory Sport a tělovýchova ve výši Kč dle důvodové zprávy, b) neschválit poskytnutí grantů v oblasti podpory Kultury, v oblasti podpory Zájmová činnost, v oblasti podpory Sport a tělovýchova dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu ev. číslo K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10, K-11, K-12,K-13, K- 14, K-15, K-16, K-17,K-19, K-20, K-22, K-24, Z-01, Z-02, Z-03, Z-04, Z-05, Z-06, Z- 07, Z-08, Z-09, Z-10, Z-11, Z-12, Z-13, Z-14, Z-15, Z-16, Z-17, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10, ST-11, ST-12, ST-13, ST-15, ST- 16, ST-17, ST-18, ST-19, ST-20, ST-21, ST-22, ST-23, ST-24, ST-25, ST-29, ST-30, ST-31, ST-32, ST-33,ST-34, ST-35, ST-36, ST-37, ST-38, ST-39, ST RM doporučuje ZM pověřit starostu podpisem smluv o poskytnutí grantu. 4. RM doporučuje ZM uložit vedoucí Odboru školství a kultury zajistit vyhotovení sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo K-18, K-21, K-23, ST-26, ST-27, ST-28 s uvedením důvodu nevyhovění žádosti dle důvodové zprávy. 5. RM doporučuje ZM pověřit vedoucí Odboru školství a kultury podpisem sdělení o nevyhovění žádosti o grant ev. číslo K-18, K-21, K-23, ST-26, ST-27, ST RM ukládá místostarostce předložit materiál k projednání ZM. 6

7 795/2016 RM 24 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměnu zástupkyni ředitelky Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p.o. dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou. T: /2016 RM 24 Veřejná zakázka - Výměna oken a dveří v budově Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace - informace o výsledku RM po projednání stáhla materiál z programu jednání. 797/2016 RM 24 Veřejná zakázka - Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a prostor pro mytí nádobí v Základní škole a mateřské škole Loučka, p.o., Loučka 32, IČ informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení u veřejné zakázky Stavební úpravy výdejny jídla, jídelny a prostor pro mytí nádobí v Základní škole a mateřské škole Loučka, p.o., Loučka 32, IČ , dle důvodové zprávy. 798/2016 RM 24 Křižovatka u sokolovny, Lipník nad Bečvou Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu číslo: Z_S24_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) se sídlem nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ) se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly. 2. RM zplnomocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T:

8 799/2016 RM 24 Zřízení akustického podhledu v sále KD ECHO - zadání veřejné soutěže 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby Zřízení akustického podhledu v sále KD ECHO, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: ihned 800/2016 RM 24 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku 2.975,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2016 RM 24 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2016 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou: a) závazné ukazatele na rok 2016 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisové plány na rok 2016 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T:

9 802/2016 RM 24 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů zabezpečit doložení dokladů o provedených likvidacích, prodeji a převodu vyřazeného majetku Odboru finančnímu k dalšímu řízení. T: b) vedoucí Odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence města. T: /2016 RM 24 Podnájem bytu č. 3/4 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 3/4 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Michaelou Čiernikovou, bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Lubomírem Kučerou, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu) dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 24 Bezbariérový byt č. 1 v domě č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bezbariérovému bytu č. 1, o velikosti 1+1, standard, v I. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou s paní Ivetou Šarköziovou, zastoupenou Milanem Šarközim, (opatrovník a bratr paní Ivety Šarköziové), bytem.. Jedná se o byt zvláštního určení dle 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

10 805/2016 RM 24 Pronájem nebytového prostoru garáže v objektu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru garáži č. 3/12 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 285/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, o výměře 21,73 m 2, s paní Ivetou Šarköziovou zastoupenou Milanem Šarközi, (opatrovník a bratr paní Ivety Šarköziové), bytem., za účelem parkování osobního vozidla za cenu 470,- Kč/m 2 /rok, na dobu 1 roku ode dne podpisu nájemní smlouvy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 24 Dohoda o ukončení nájmu prostor sloužících podnikání 1. RM po projednání schvaluje předloženou Dohodu o ukončení nájmu v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Klárou Sucháncovou, s místem podnikání Soběchleby 191, PSČ , IČO (jako nájemcem). 2. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu. T: /2016 RM 24 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č v k. ú. Lipník nad Bečvou (v blízkosti cyklostezky Lipník - Týn) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 700 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 10

11 - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Upozornění - v předmětné parcele je uloženo: - zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - nadzemní vedení NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Nejnižší nabídková cena činí 150 Kč/m 2 včetně DPH parcely. Cena dle znaleckého posudku činí 340 Kč bez DPH, cena obvyklá činí 100 Kč bez DPH. 808/2016 RM 24 Záměr pronájmu části parcely p. č. st. 204/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Novosady) 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. st. 204/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 25 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za účelem zřízení letní předzahrádky. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T:

12 809/2016 RM 24 Komplexní pozemková úprava pomístní názvosloví (k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou) 1. RM po projednání schvaluje pomístní názvy v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou dle předlohy. 2. RM pověřuje starostu podpisem seznamu pomístních názvů pro k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. T: /2016 RM 24 Odkoupení vodního díla na parcele p. č. st. 308 v k. ú. Loučka (hráz ohrazující umělou vodní nádrž) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení vodního díla, hráze ohrazující umělou vodní nádrž, situovaného na parcele p. č. st. 308 v k. ú. Loučka z vlastnictví Povodí Moravy, s. p., IČO , se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, za cenu Kč (osvobozeno od DPH), do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO /2016 RM 24 Směna parcel v k. ú. Lipník nad Bečvou (centrální sklad Penny) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit směnu parcel p. č. st. 3213/2 zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3050/33 ostatní plocha manipulační plocha, p. č. 3050/34 ostatní plocha manipulační plocha a části parcely p. č. 3050/35 orná půda o výměře 94 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 3050/45, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví společnosti Penny Market s. r. o., IČO , se sídlem Radonice, Počernická 257, za část parcel p. č. 3050/11 orná půda o výměře 2121 m 2 a p. č. 3050/19 orná půda o výměře 1480 m 2, dle geometrického plánu nově označených jako p. č. 3050/47 orná půda, v k. ú. Lipník nad Bečvou, z vlastnictví společnosti Penny Market s. r. o., IČO , se sídlem Radonice, Počernická 257, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Směna se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy uhradí společnost Penny Market s. r. o., a to při jejím podpisu. - Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí není požadován žádnou ze smluvních stran. - Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí ponese společnost Penny Market s. r. o. 12

13 - V případě, že směnná smlouva nebude zaviněním společnosti Penny Market s. r. o. podepsána do dvou měsíců ode dne schválení směny předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující směnu platnosti a společnost Penny Market s. r. o. uhradí městu smluvní pokutu ve výši Kč. - Daň z nabytí nemovitých věcí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. - Návrh na vklad vlastnických práv k předmětným nemovitostem dle směnné smlouvy bude podán na katastrální úřad až po zřízení věcného břemene služebnosti k parcelám p. č. 3050/11 a p. č. 3050/19 v k. ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 812/2016 RM 24 Revokace usnesení č. 198/2015 ZM 9 ze dne Vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1381/1 v k. ú. Loučka (vedle hřiště) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 198/2015 ZM 9 ze dne , b) vyhlášení záměru prodeje části parcely p. č. 1381/1 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 380 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka, za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši Kč. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Pokud zájemce odstoupí od žádosti před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zájemci nebude zastupitelstvem města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města. - Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch vlastníka kanalizace DN 300, která je v předmětné parcele uložena. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 13

14 - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. K žádosti musí být doložena fotokopie dokladu o úhradě jistoty. Nejnižší nabídková cena činí 75 Kč/m 2 včetně DPH. 813/2016 RM 24 Prodej části parcel p. č. 1375/1 a p. č. 1052/9 v k. ú. Loučka (v blízkosti hřiště) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části parcely p. č. 1375/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 11 m 2, dle geometrického plánu označená jako díl a, a části parcely p. č. 1052/9 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 4 m 2, dle geometrického plánu označená jako díl b, v k. ú. Loučka, paní Drahomíře Pavlištíkové, bytem., za cenu ve výši 400 Kč/m % DPH, tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. Kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč včetně DPH, náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši Kč a znaleckého posudku ve výši 500 Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 14

15 814/2016 RM 24 Prominutí nájemného Povodí Moravy, s. p. 1. RM po projednání schvaluje prominutí nájemného ve výši Kč za pronájem části parcely p. č. 2401/1 trvalý travní porost o výměře 930 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, které měl dle nájemní smlouvy ze dne uhradit nájemce - Povodí Moravy, s. p. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2016 RM 24 Bezúplatný převod parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu (vojenská pěchotní střelnice v Loučce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod parcely p. č. 388 v k. ú. Kozlov u Velkého Újezdu z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , do vlastnictví České republiky s právem hospodaření Vojenských lesů a statků ČR, s. p., IČO , se sídlem v Praze 6, Dejvice, Pod Juliskou 1621/5. Náklady spojené se sepsáním a vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese obdarovaný. 816/2016 RM 24 Revokace usnesení č. 603/2009 ZM 20 ze dne Bezúplatný převod parcely p. č. 2862/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) revokaci usnesení č. 603/2009 ZM 20 ze dne , b) bezúplatný převod parcely p. č. 2862/1 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČO , se sídlem Praha 3 Žižkov, Husinecká 1024/11a, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Náklady spojené s převodem hradí nabyvatel. 15

16 817/2016 RM 24 Částečná revokace usnesení č. 93/2015 ZM 5 ze dne Bezúplatný převod části parcely p. č. 3937/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Jezerská) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 93/2015 ZM 5 ze dne , bod 3 týkající se schválení bezúplatného převodu parcely p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou, b) bezúplatný převod části parcely p. č. 3937/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 5518 m 2, dle geometrického plánu, v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO , se sídlem Praha Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Převod parcely je ve veřejném zájmu na předmětné parcele se nachází místní komunikace III. a IV. třídy. 818/2016 RM 24 Částečná revokace usnesení č. 197/2015 ZM 9 ze dne Prodej části parcel p. č a p. č. 2562/25 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou (za osadním výborem) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 197/2015 ZM 9 ze dne , bod 1b, b) prodej části parcely p. č zahrada a p. č. 2562/25 ostatní plocha silnice o celkové výměře 271 m 2, dle geometrického plánu nově označené jako p. č. 1760/2 zahrada, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, panu Vladislavu Hradílkovi, bytem., za cenu ve výši 150 Kč/m 2 parcely bez DPH, tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek: Kupující uhradí kupní cenu ve výši Kč bez DPH, náklady za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 500 Kč a geometrického plánu ve výši Kč do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši Kč je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. 16

17 Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. 819/2016 RM 24 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu v rámci stavby Bydlení v sadu za kaplí, Trnávka - k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním stavby vodovodu a jednotné veřejné kanalizace do parcely p. č. 613/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou v rámci stavby Bydlení v sadu za kaplí, Trnávka dle předložené dokumentace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako Budoucí povinnou) a Ing. Milanem Jurníčkem, trvale bytem. a Ing. Miloslavem Kolomazníkem, trvale bytem. (jako Budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování stavby vodovodu a jednotné veřejné kanalizace v rámci stavby Bydlení v sadu za kaplí, Trnávka, do parcely p. č. 613/1 ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, dle předložené dokumentace, a právo přístupu v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou stavby. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 24 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV /VB 2 Lipník n. B. Kučera, p. č. 2764/4, 674, NNk k. ú. - Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako stranou povinnou) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupenou na základě plné moci společností SIGNALBAU, a. s. se sídlem Moštěnská 60/4 a, Přerov III - Lověšice, PSČ , IČO , zastoupená na základě plné moci podzmocněncem Ing. Rudolfem Pospíšilem, se sídlem Partyzánská 5, Přerov, PSČ , IČO (jako stranou oprávněnou), jejímž předmětem je zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelové vedení NN, v rámci stavby Lipník n. B. Kučera, p.č. 2764/4, 674, NNk, která je uložena v parcele p. č ostatní plocha ostatní komunikace v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2014 ze dne ). 17

18 Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 2 420,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 24 Zadání veřejné zakázky - Zateplení štítů č.p. 1032, 1033, 1018 Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky veřejné zakázky pro podání nabídky na dodavatele Zateplení štítů č.p. 1032,1033,1018 Lipník nad Bečvou, b) okruh obeslaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: ihned 822/2016 RM 24 Převzetí majetku z hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. (koupaliště) 1. RM po projednání schvaluje převzetí majetku zařízení úpravny vody (chlorovny) v hodnotě ,80 Kč z hospodaření organizace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 18

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou

U S N E S E N Í. vlastnictví číslo 4574 a 4575, katastrální území Kojetín, Kojetín I Město, za dohodnutou U S N E S E N Í z 92. schůze Rady města Kojetína, konané dne 24. června 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Prodej části pozemku parc. č. 2/1 v k. ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 35 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více