Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1529/2005 RM 63 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1530/2005 RM 63 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1134/2005-RM 46, 1372/2005-RM 56, 1443/2005-RM 60, 1444/2005-RM 60, 1447/2005-RM 60, 1486/2005-RM 62, 1487/2005-RM 62, 1488/2005-RM 62, 1489/2005-RM 62, 1490/2005-RM 62, 1491/2005-RM 62, 1492/2005-RM 62, 1498/2005-RM 62, 1499/2005-RM 62, 1501/2005-RM 62, 1502/2005-RM 62, 1505/2005-RM 62, 1526/2005-RM /2005 RM 63 Smlouva o partnerství a spolupráci 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o partnerství a spolupráci a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci. 2. RM zmocňuje starostu podpisem Smlouvy o partnerství a spolupráci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci. T: ihned 1

2 1532/2005 RM 63 Návrh organizační změny Městské policie Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1533/2005 RM 63 Poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Lipník nad Bečvou ve výši ,- Kč za účelem navýšení spoluúčasti Města Lipník nad Bečvou na projektu Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Lipník nad Bečvou. 2. RM pověřuje místostarostu předložit materiál k projednání v ZM. 1534/2005 RM 63 Schválení darovacích smluv Projekt bezpečnost na přechodech 1. RM po projednání doporučuje ZM poskytnout věcné dary Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Středisko údržby Jih se sídlem Kostelecká 55, Prostějov 2, dle důvodové zprávy. 2. RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvy dle důvodové zprávy. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 1535/2005 RM 63 Finanční příspěvek na stavební úpravy domu v městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání : a) doporučuje ZM schválit neproplacení finančního příspěvku na stavební úpravy domu prováděné v městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou. ve výši ,- Kč žadatelům Ladislavu Krahulovi, Marii Krahulové a Ing. Haně Krahulové, b) schvaluje přesunutí finančních prostředků na opravu ohradní zdi zámeckého parku. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání v ZM. 2

3 1536/2005 RM 63 Finanční příspěvky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v r RM po projednání doporučuje ZM schválit v souladu s ust. 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů poskytnutí finančního příspěvku vlastníkům kulturních památek ve výši dle přílohy č RM ukládá starostovi předložit materiál ZM. 1537/2005 RM 63 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 8123, dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2212, pol. 6122, rekonstrukce přístup. komunikací k historickému centru města. b) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 Kč v pol ÚZ 29008, ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR činnost odborného lesního hospodáře - navýšení na straně výdajů v org 460: Kč ,00 v 1036, pol. 5169, ÚZ 29008, náklady na činnost odborného lesního hospodáře c) - navýšení na straně příjmů: Kč 1.150,00 v pol ÚZ 29004, ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin - navýšení na straně výdajů v org 460: Kč 1.150,00 v 3745, pol. 5169, ÚZ 29004, náklady na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin d) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč 8.000,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR ÚP, - navýšení na straně výdajů v org. 312, ÚZ : Kč 8.000,00 v 3113, pol. 5331, neinv. příspěvky zřízeným PO ÚP, e) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 4222, investiční přijaté dotace od krajů, - navýšení na straně výdajů v org. 353: Kč ,00 v 5512, pol. 6123, dopravní prostředky 3

4 f) - navýšení na straně příjmů: Kč 6.500,00 v pol. 4122, neinvestiční přijaté dotace od krajů - navýšení na straně výdajů v org. 341: Kč 6.500,00 v 5512, pol. 5137, drobný hmotný dlouhodobý majetek g) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4216, ost. inv. přijaté dotace ze SR výstavba víceúčelového hřiště v ulici Bratrská v Lipníku nad Bečvou v sousedství internátu ISŠE, - navýšení na straně výdajů v org. 415, ÚZ : Kč ,00 v 3421, pol. 6122, výstavba víceúčelového hřiště v ulici Bratrská v Lipníku nad Bečvou v sousedství internátu ISŠE, h) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - navýšení na straně výdajů v org. 415, ÚZ Kč ,00 Kč v 3322, pol. 5171, programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2005 RM 63 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory 1. RM po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí podpory z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy. T: /2005 RM 63 Smlouva o poskytnutí dotace 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč Okrašlovacímu spolku Lípa se sídlem Římskokatolický farní úřad u sv. Jakuba v Lipník nad Bečvou, Křižkovského 67, Lipník nad Bečvou, IČ: , na úpravu zahrady v prostoru za kostelem sv. Jakuba. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 3. RM ukládá vedoucímu odboru finančního informovat žadatele. T:

5 1540/2005 RM 63 Smlouva o poskytnutí dotace 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši ,00 Kč Římskokatolické farnosti Lipník nad Bečvou, IČ: , na opravu zdi kostela sv. Fr. Serafínského. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1541/2005 RM 63 Přidělení a pronájem bytu č. 3, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou dvěma žadatelům v pořadí : 1. paní Anně Obadálkové,. 2. paní Kamile Biňasové,., s tím, že pokud žadatel umístěný na 1. místě přidělení bytu odmítne, nebo nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, bude předmětný byt přidělen žadateli umístěnému na 2. místě. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 3, I. kategorie, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 730 ul. Svat. Čecha, Lipník nad Bečvou: - slečně Zuzaně Dvořákové,. - společnosti M.P.K. s.r.o. se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Svat. Čecha 731 pro paní Annu Obadálkovou,. - paní Aleně Gambasové,. - paní Martě Janotové,. - slečně Markétě Adamcové,. - paní Dagmar Burdové,. - paní Elišce Lupíkové,. - paní Věře Beldové,. - paní Emilii Hrušákové,. - panu Ondřeji Boháčikovi,. - paní Marii Kusákové,. - panu Pavlu Kravcovi,. - paní Evě Škrobálkové,. - paní Evě Králové,. - panu Václavu Elešovi,. 5

6 - panu Marcelu Zelinovi,. - slečně Petře Smolejové,. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2005 RM 63 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 881 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, II. kategorie, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 881 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou dvěma žadatelům v pořadí: 1. panu Jaroslavu Koppovi,., 2. paní Janě Jakubcové,., s tím, že pokud žadatel umístěný na 1. místě přidělení bytu odmítne, nebo nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, bude předmětný byt přidělen žadatelce umístěné na 2. místě. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, II. kategorie, o velikosti 2+1, v I. NP domu č.p. 881 ul. M. J. Husa, Lipník nad Bečvou : - panu Štefanu Puškovi,. - panu Pavlu Miklošovi,. - slečně Zuzaně Dvořákové,. - paní Kamile Biňasové,. - paní Marii Kusákové,. - panu Jiřímu Sivákovi,. - slečně Monice Zábojové,. - paní Boženě Haluškové,. - slečně Petře Smolejové,. - paní Daně Ševčíkové,. - panu Zdeňku Kadeřábkovi,. - panu Romanu Zedkovi,. - paní Elišce Lupíkové,. - panu Benu Boháčovi,. - manželům Františku a Antonii Navrátilovým,. - paní Evě Teichmannové,. - paní Jitce Šárikové,. - paní Jaroslavě Kršákové,. - manželům Zdeňku a Ireně Rychlým,. - paní Ireně Taláškové,. - panu Marcelu Zelinovi,. 6

7 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2005 RM 63 Přechod nájmu bytu č. 9, v domě č. p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 9, I. kategorie o velikosti 2+1, ve 2. NP domu č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou ze současné nájemkyně paní Zdeňky Turnové, která se trvale odstěhovala, na slečnu Marcelu Hradilovou,., sestru nájemnice a to dle 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 63 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnu bytů, mezi manželi Josefem a Petrou Hellovými. a manželi Vojtěchem a Danou Žigovými,. dle 715 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že nájemní smlouvy nebudou podepsány do , pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. T: /2005 RM 63 Vyhlášení záměru pronájmu části plochy zdi v objektu a části plochy střechy na objektu č.p. 13 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: - části plochy zdi půdního prostoru o výměře cca 1 m 2 - částí plochy střechy o celkové výměře cca 2 m 2 (viz. situační plán) na objektu č.p. 13, nám. T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.24/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou pro účely instalace zařízení pro příjem a vysílání internetu; cena za pronájem plochy činí 1000,- Kč/rok. 7

8 Žadatelé ve svých žádostech uvedou: - technický popis zařízení a přívodů k jednotlivým účastníkům, - způsob elektrického napájení zařízení a jeho úhrady, - způsob provádění servisu a údržby zařízení, - návrh podmínek pro vstup k zařízení, - návrh nájemní smlouvy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku vyhlásit záměr pronájmu. T: /2005 RM 63 Pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou Dohoda o ukončení nájmu 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, a to: - kancelář o výměře 21,56 m 2 - chodba ( poměrná část) o výměře 7,05 m 2 - WC (poměrná část) o výměře 1,12 m 2 - kuchyň (poměrná část) o výměře 0,77 m 2 za účelem zajištění úřadovny VZP ČR, Územního pracoviště Přerov v Lipníku nad Bečvou, k zajištění a posílení služeb a servisu pojištěncům z Lipníku nad Bečvou a jeho spádové oblasti při vyřizování záležitostí v oblasti veřejného zdravotního pojištění, na dobu neurčitou od , v případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1.a) usnesení platnosti, b) pronájem nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou ČR Úřadu práce v Přerově, a to: - kancelář o výměře 24,14 m 2 - chodba (poměrná část) o výměře 7,89 m 2 - WC (poměrná část) o výměře 1,25 m 2 - kuchyň (poměrná část) o výměře 0,86 m 2 za účelem zřízení kanceláře pro výkon státní správy zprostředkování práce uchazečům, na dobu neurčitou od , v případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1.b) usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemních smluv. T:

9 3. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Přerov, Smetanova 9 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v ve II. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - kancelář o výměře 22,00 m 2, - soc. zařízení (poměrná část) o výměře 0,70 m 2, - chodba (poměrná část) o výměře 4,85 m 2, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody o ukončení nájmu. T: /2005 RM 63 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytového prostoru v I. NP objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.2 zast. plocha a nádvoří v k. ú. Lipník nad Bečvou a to: - místnost o výměře 22,60 m 2, - místnost o výměře 4,49 m 2, - místnost o výměře 6,30 m 2, - WC o výměře 1,40 m 2, mezi paní Libuší Adámkovou. a Ing. Marií Černockou, obchodní zástupkyní Českomoravské stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3218/169 (jako podnájemnicí), na dobu určitou, a to od do , dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. T: /2005 RM 63 Prodej objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 a objektu občanské vybavenosti č.p s pozemkem parc.č. st.1286/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: 9

10 a) prodej objektu občanské vybavenosti č.p ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou s pozemkem parc.č. st.1286/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 182 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Ing. Aslamu Aseemovi CSc. a MUDr. Jarmile Aseemové,., za dohodnutou cenu ,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, b) využití služeb realitní kanceláře ZVONEK s.r.o., Kroměříž, Vejvanovského 384, a to za účelem zajištění prodeje objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za níže uvedených podmínek: - nejnižší prodejní cena objektu občanské vybavenosti (bývalá výměníková stanice) s pozemkem parc.č. st.1286/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: ,- Kč, - provize realitní kanceláře při realizaci prodeje bude stanovena dohodou ve výši 3-5% z prodejní ceny nemovitostí, provizi za prodej konkrétní nemovitosti uhradí město, smlouva o zprostředkování prodeje bude předložena k projednání v orgánech obce, - realitní kancelář poskytne plný právní servis spolu s veškerými dalšími administrativními úkony, týkajícími se převodu nemovitostí (kontrola dokladů, zajištění chybějících dokladů, prošetření souvislostí, sepsání kupní smlouvy, podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí), - doba pro uskutečnění prodeje (tj. do právních účinků vkladu vlastnického práva k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí) činí 1 rok, a to od podpisu zprostředkovatelské smlouvy, - pokud nebude prodej předmětných nemovitostí prostřednictvím realitní kanceláře během předem dohodnuté doby uskutečněn, veškeré náklady spojené s inzercí a nabídkou nemovitostí hradí v plné výši realitní kancelář, - žádosti o převod předmětných nemovitostí budou postoupeny k projednání v orgánech města, - zájemce je povinen před projednáním v orgánech obce složit na účet města jistotu ve výši 10% z nejnižší prodejní ceny požadovaných nemovitostí (max. do výše ,- Kč), - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení 10

11 schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1549/2005 RM 63 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitostí v ul. Jezerská v Lipníku nad Bečvou část B a C Přidělení a pronájem objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st. 732 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manželi RNDr. Petrem Schovánkem a MUDr. Hanou Schovánkovou,. (jako budoucími kupujícími), jejímž předmětem je prodej: - objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří za dohodnutou cenu ,- Kč, - části pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 1350 m 2 za dohodnutou cenu 111,50 Kč/m 2, - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 za dohodnutou cenu 51,50 Kč/m 2, - části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 750 m 2 za dohodnutou cenu 51,50 Kč/m 2, - části pozemku parc.č. 3524/1 zahrada o výměře cca 180 m 2 za dohodnutou cenu 51,50 Kč/m 2, - části pozemku parc.č. 3524/2 zahrada o výměře cca 40 m 2 za dohodnutou cenu 51,50 Kč/m 2, (viz situační plán - část B, přesná výměra bude stanovena na základě geometrického zaměření předmětných částí pozemků) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k této ceně bude připočteno ocenění trvalých porostů, ocenění porostů bude provedeno až po geometrickém zaměření předmětných částí pozemků, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - nejpozději do 6 měsíců od vyhotovení geometrického plánu bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, - v případě, že zaviněním budoucích kupujících nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujících nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení 11

12 schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši ,- Kč, která byla kupujícími složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckých posudků, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - na objektu občanské vybavenosti situovaném na pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří se nachází rozvodná skříň ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - na předmětné části pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří se nachází: - podzemní zařízení - kabel NN ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - plynovodní přípojka k objektu občanské vybavenosti situovanému na pozemku parc.č. st na citovaných částech pozemků parc.č. 3524/1 zahrada a parc.č. 3524/2 zahrada se nachází část zatrubněného potoku, tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. Účelová komunikace na pozemcích parc.č. 3500/1, parc.č. st.730 a parc.č. st.732 v k.ú. Lipník nad Bečvou zůstane ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou a bude sloužit k zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem označeným v situačním plánu jako část B. Tato skutečnost bude zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy, b) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a Ing. Jitkou Sehnalovou,. (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je prodej: - části pozemku parc.č. 3524/2 zahrada o výměře cca 340 m 2 za dohodnutou cenu ,- Kč, - části pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 330 m 2 za dohodnutou cenu ,- Kč, - garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 za dohodnutou cenu ,- Kč (z toho 8.920,- Kč za garáž a 2.457,- Kč za pozemek parc.č. st.2896), (viz situační plán - část C, přesná výměra bude stanovena na základě geometrického zaměření předmětných částí pozemků) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, k této ceně bude připočteno ocenění trvalých porostů, které bude provedeno až po geometrickém zaměření předmětných částí pozemků, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - nejpozději do 6 měsíců od vyhotovení geometrického plánu bude se zájemcem uzavřena kupní smlouva, 12

13 - v případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a budoucí kupující uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckých posudků a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, jistota ve výši 3.885,- Kč, která byla kupujícím složena na účet města, bude považována za zálohu kupní ceny, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckých posudků, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Na předmětné části pozemku parc.č. 3524/2 zahrada se nachází: - plynovod DN 50 ve správě SMP, a.s., se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Plynární 2748/6, - podzemní zařízení - kabel NN ve správě SME, a.s., se sídlem v Ostravě, 28. října 152, - část zatrubněného potoku, - podzemní vedení telekomunikační sítě ve správě Českého Telecomu, a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5. Na předmětné části pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha se nachází část zatrubněného potoku. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do smlouvy o budoucí kupní smlouvě a do kupní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům RNDr. Petru Schovánkovi a MUDr. Haně Schovánkové,. na dobu určitou od do doby prodeje objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st.732 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, za účelem využití úložných ploch pro osobní potřebu za podmínek: - cena za pronájem předmětného objektu je stanovena dohodou ve výši 5.000,- Kč/rok, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, 13

14 a to pouze za podmínky, že zastupitelstvem města bude schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manželi RNDr. Petrem Schovánkem a MUDr. Hanou Schovánkovou,. (jako budoucími kupujícími) jak je uvedeno v bodě a) tohoto materiálu. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 63 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej domu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou Revokace usnesení č. 544/2005 ZM 19 ze dne Vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 41 ul. 28. října s pozemkem parc.č. st.192 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) nedoporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a manželi Ing. Michalem a Lenkou Špannerovými,. (jako budoucími kupujícími), jejímž předmětem je prodej domu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.192 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to za cenu ,- Kč, b) doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 544/2005 ZM 19 ze dne týkajícího se vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou s pozemkem parc.č. st.192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 454 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, c) doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje domu č.p. 41 ul. 28. října, Lipník nad Bečvou s pozemkem parc.č. st.192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 454 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, s tím, že nejpozději do bude se zájemcem uzavřena kupní smlouva, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod nemovitostí jistotu ve výši ,- Kč, složení jistoty je možné i formou bankovní záruky kupujícího, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o smlouvě o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě na předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním budoucího kupujícího nedojde k podpisu budoucí kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení budoucí kupní smlouvy zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, 14

15 - budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to při jejím podpisu, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města pozbude usnesení schvalující převod platnosti a závazky ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě zanikají. V takovém případě kupující uhradí Městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ DOMU Č.P. 41 S POZEMKEM V LIPNÍKU N.B.. Upozornění: - předmětné nemovitosti se nacházejí v městské památkové rezervaci, dům č.p. 41 je nemovitou kulturní památkou, její budoucí vlastník je povinen při správě objektu respektovat ust. zák. č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - v I. NP objektu se nacházejí nebytové prostory, které jsou užívány nájemníky a vypůjčitelem. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 1551/2005 RM 63 Čestné prohlášení 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit čestné prohlášení týkající se přístavby objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st.731 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle předlohy). 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 15

16 1552/2005 RM 63 Odkoupení vlastnického podílu na objektu č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou a pozemku parc.č. st.100 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru prodeje vlastnických podílů I, II, IV a V na objektu k bydlení č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou a na pozemku parc.č. st.100 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) nedoporučuje ZM schválit odkoupení podílu III na objektu k bydlení č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou a na pozemku parc.č. st.100 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pana Antonína Kunovského,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za cenu dle znaleckého posudku, b) doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje vlastnických podílů I, II, IV a V na objektu k bydlení č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou a na pozemku parc.č. st.100 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 437 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 10% z ceny požadovaných nemovitostí dle znaleckého posudku, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do tří měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech, případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ VLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA DOMĚ Č.P. 614 S POZEMKEM V LIPNÍKU N.B.. 16

17 Upozornění: - předmětné nemovitosti se nacházejí v městské památkové rezervaci, jejich budoucí vlastník je povinen při správě respektovat ust. zák. č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, - předmětné podíly - 4 bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 614 ul. Palackého, Lipník nad Bečvou jsou užívány nájemníky na základě platných nájemních smluv. Tato omezení o nakládání s předmětem převodu budou zapracována do kupní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1553/2005 RM 63 Vzdání se práva na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vzdání se práva na bezúplatný převod pozemků - parc.č. 247/3 orná půda o výměře 223 m 2, - parc.č. 247/4 orná půda o výměře 74 m 2, - parc.č. 247/5 orná půda o výměře 231 m 2, - parc.č. 247/6 orná půda o výměře 182 m 2, - parc.č. 254/4 zahrada o výměře 286 m 2, - parc.č. 254/5 zahrada o výměře 173 m 2, - parc.č. 254/6 zahrada o výměře 173 m 2, - parc.č. 254/8 zahrada o výměře 121 m 2, - parc.č. 254/2 zahrada o výměře 216 m 2, - parc.č. 254/3 zahrada o výměře 125 m 2, - parc.č. 254/12 zahrada o výměře 266 m 2, - parc.č. 254/11 zahrada o výměře 81 m 2, - parc.č. 254/10 zahrada o výměře 254 m 2, - parc.č. 254/9 zahrada o výměře 225 m 2, v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 11a, č.p. 1024, Praha 3 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1554/2005 RM 63 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1242/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1242/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, 17

18 - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 1.000,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění pro žadatele: Předmětný pozemek je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T: /2005 RM 63 Vyhlášení záměru pronájmu pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr: - parc.č o výměře 722 m 2, - parc.č o výměře 2432 m 2, - parc.č o výměře 4116 m 2, - parc.č o výměře 7051 m 2, - parc.č o výměře 4559 m 2, - parc.č o výměře 1621 m 2, - parc.č o výměře 2345 m 2, - parc.č o výměře m 2, - parc.č o výměře 6221 m 2, - parc.č o výměře 3167 m 2, - parc.č o výměře 3007 m 2, - parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, - parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, - parc.č o výměře m 2, - parc.č o výměře 2057 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do , 18

19 - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 1.000,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění pro žadatele: Město Lipník nad Bečvou uzavřelo dne smlouvu o strpění užívání, jejímž předmětem je strpění uložení elektropřípojky do pozemků parc.č. 3072/15 a pozemků ve ZE původ PK parc.č a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou. Předmětné pozemky jsou v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T: /2005 RM 63 Pronájem částí pozemků v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 2573/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 46 m 2 a části pozemku parc.č. 1525/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 45 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou manželům Ing. Janovi a Evě Závodným,., na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, k rekreačním účelům, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T:

20 1557/2005 RM 63 Dodatek č.4 k nájemní smlouvě ze dne Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č.4 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností Agrochov Jezernice, a.s., IČ , se sídlem Jezernice 42, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem (jako nájemcem), b) předložený dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností Agrochov Jezernice, a.s., IČ , se sídlem Jezernice 42, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem (jako nájemcem). V případě, že dodatky č.4 a č.1 nebudou podepsány do dvou měsíců ode dne jejich schválení radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dodatků k nájemním smlouvám. T: /2005 RM 63 Vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou a Trnávka u Lipníka nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 937/2 ovocný sad o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, pozemku parc.č. 273/8 trvalý travní porost o výměře 360 m 2 a pozemku parc.č. 273/1 trvalý travní porost o výměře m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1559/2005 RM 63 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 178/1 a parc.č. 178/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 178/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: 20

21 a) doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 20 m 2 a části pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 140 m 2 (viz situační plán - část 1) v k.ú. Lipník nad Bečvou, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši 1.000,- Kč, jistota je možná i formou bankovní záruky kupujícího, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním kupujícího nedojde k podpisu kupní smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení převodu předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a žadatel uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu, náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem, - v případě, že zájemce požádá o převod předmětných nemovitostí za cenu nižší než je cena dle znaleckého posudku, je zájemce povinen při podání žádosti doložit potvrzení o výši veřejné podpory, která mu byla poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, - žádosti o převod předmětných nemovitostí musí být podány spolu s fotokopií dokladu o úhradě jistoty, případně bankovní záruky kupujícího a potvrzením o poskytnutí veřejné podpory, v zapečetěných obálkách označených slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ POZEMKŮ V UL. BRATRSKÁ V LIPNÍKU N.B. ČÁST 1. Cena pozemků bude stanovena dle znaleckého posudku. Upozornění: Na předmětných částech pozemků se nachází: - kabely a zařízení společnosti UPC Česká republika, a.s., - teplovod kupující je povinen uzavřít s vlastníkem teplovodu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude strpění rozvodného zařízení, zachování ochranných pásem, omezení nebo zákaz některých činností v nich provozovaných a zajištění vstupu a vjíždění na pozemek v souvislosti se zřizováním a provozem rozvodných zařízení. 21

22 b) nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 50 m 2 a části pozemku parc.č. 178/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 110 m 2 (viz situační plán - část 2) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: a) části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 20 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku za účelem přístupu a příjezdu do dvorního traktu domu č.p. 338 ul. Osecká, Lipník nad Bečovu, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - nájemce je povinen umožnit vlastníkovi objektu občanské vybavenosti č.p situovaného na pozemku parc.č. st.1286/2 v k.ú Lipník nad Bečvou přístup k tomuto objektu, za účelem provádění stavebních úprav a údržby objektu, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky, b) části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 50 m 2 (viz situační plán část B) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - nájemce je povinen umožnit vlastníkovi objektu občanské vybavenosti č.p situovaného na pozemku parc.č. st.1286/2 a objektu občanské vybavenosti situovaného na pozemku parc.č. st.1286/1 v k.ú Lipník nad Bečvou přístup k těmto objektům, za účelem provádění stavebních úprav a údržby objektů, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky, 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemních smluv a zajištěním podpisu nájemních smluv. T:

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání dne 27. 9. 2005 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání dne 7. 2. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi dne 24. 1. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 3. 2018 Usnesení 671/2018 - ZM 28 ze dne 22. 3. 2018 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 672/2018 -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více