VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH"

Transkript

1 VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu se zabýváme možností využití pogamového balíu MATLAB jao motivačního postředu ve výuce fyziy na středních šolách. Pezentujeme jednoduchou uázu modelu difúze částic neutálního plynu, na teé záoveň vysvětlujeme záladní obaty počítačové fyziy používané při deteministicém přístupu částicového modelování algoitmus po pohyb částic, sážové pocesy mezi moleulami, jevy na oaji pacovní oblasti atp. Úvod Počítačové modelování si nalezlo pevné místo paticy ve všech odvětvích lidsé činnosti a s tím je spojeno i poniání tohoto elativně mladého vědního obou taé do našich šol. Na vysoých šolách technicého či příodovědného zaměření je nabída záladního uzu počítačového modelování již paticy standadem. Čím dál častěji se taé setáváme s využitím počítačových simulací učiteli středních šol ne snad za účelem detailního studia daného jevu, ale spíše ve snaze vytvořit u studentů názonou a atativní cestou tvalý poznate. V následujícím átém příspěvu se pousíme demonstovat možnosti využití pogamovacího postředí MATLAB po tento účel. Je zřejmé, že tento pogam není jediným možným postředem, ja dosáhnout vytvoření působivé a přitom eálné simulace, nicméně jednoduchá a sozumitelná syntaxe tohoto jazya s řadou předpřipavených funcí neodvádí od podstaty studovaného jevu. K vytvoření modelu navíc postačí zpavidla znalost pouze něolia záladních funcí. Zísané zušenosti s pogamem ve šole mohou studenti využít ve své paxi, neboť MATLAB je využíván na celé řadě odboných pacovišť. Počítačové modely se zpavidla dělí do dvou záladních supin podle toho, zda je systém popisován jao ontinuum nebo zda na něj nahlížíme na úovni jednotlivých částic, teé toto ontinuum tvoří. V pvém případě mluvíme o spojitém modelování, při teém řešíme zpavidla soustavu něolia mála difeenciálních ovnic ( tomu lze napřílad využít pogamového postředí COMSOL Multiphysics). Duhý přístup bývá nazýván částicové modelování a zde je nutno hledat tajetoii obvyle velého množství částic pohybujících se podle záladních pavidel dynamiy. Každá z těchto tajetoií je popsána soustavou difeenciálních ovnic, taže částicové metody modelování jsou mnohem více náočné na spotřebu stojového času. Jejich výhodou vša je, že umožňují detailnější popis studovaného jevu, což většinou umožňuje zísat výsledy s vyšší vypovídající hodnotou. Částicové techniy jsou dále děleny na techniy stochasticé, dy je využíváno počtu pavděpodobnosti, a techniy deteministicé. Tyto techniy bývají často vzájemně ombinovány (zpavidla v případě nedostatu vstupních dat). Zaměřme se v tomto příspěvu na něteé záladní obaty deteministicé modelovací metody na příladu difúze neutálních částic. Předpoládejme, že máme pacovní oblast ozdělenou na dvě stejně velé oblasti po částice nepopustnou přeážou. V obou oblastech máme plyn o stejné oncentaci (ten nám představuje pozadí), v levé polovině této oblasti pa umístíme navíc N částic plynu, jehož difúzi do pavé části pacovní oblasti budeme sledovat. Po jednoduchost předpoládejme, že všechny tyto částice můžeme považovat za body zanedbatelné hmotnosti a že všechny částice mají v půběhu expeimentu stejnou ychlost. Dále předpoládejme, že poblém řešíme jao dvoudimenzionální případ (po lepší vizualizaci a pochopení studenty, převedení do 3D postou je zřejmé).

2 V čase t 0 odstaníme část přeážy ta, ja je to patné z obázu nahoře. Spustíme výpočet a sledujeme, ja částice poniají z levé stany pacovní oblasti do pavé, až se počty částic na obou stanách přibližně vyovnají (obáze dole). Změnou vstupních paametů (střední volná dáha částic mezi sážami, jejich ychlost, veliost štěbiny atp.) ta můžeme se studenty simulovat vlastnosti jevu nazývaného difúze. Obáze : Rozložení částic v pacovní oblasti v čase 0 s, s a 0 s od počátu výpočtu. 2 Popis počítačového modelu Zdojový ód tohoto modelu bude sestávat z něolia záladních částí.. Část, v níž zadáme všechny potřebné paamety modelu a dopočítání ostatních fyziálních veličin (řády -3 zdojového ódu viz dále). 2. Rozehání počátečních poloh, ychlostí a náhodných volných dah jednotlivých částic (řády 4-22 zdojového ódu). 3. Euleův algoitmus (řády zdojového ódu).

3 4. Ošetření událostí na oaji pacovní oblasti a na přeážce (řády zdojového ódu). 5. Zavedení sážových pocesů v plynu (řády 8 a 9-30 zdojového ódu) 6. Gaficý výstup povedené simulace (řády a zdojového ódu). Hlavní funce modelu je označena jao main, ostatní funce slouží po povedení dílčích výpočtů a jsou volány uvnitř hlavní funce. Zdojový ód celého pogamu je v následující apitole. 2. Zadání počátečních paametů a dopočítání ostatních veličin V běžném plynu bývá oncentace částic vysoá a ychlosti částic dosahují poměně velých hodnot. Po potřeby taové simulace by bylo potřeba volit pacovní oblast velmi malých ozměů a případně využít výonný počítač. Jeliož pávě tento požadave nebývá na většině šol splněn a povedení simulace s eálnými paamety tudíž nemusí přinést očeávaný efet, je výhodnější, dyž počáteční paamety zvolíme nefyziálně ta, aby byly dobře pozoovatelné podstatné jevy studovaného jevu. V našem případě jsme zvolili veliost hany pacovní oblasti m, ychlost částic 5 m.s -, střední volnou dáhu částic mezi sážami 0,5 m a počet sledovaných částic 200. Studenty na tento fat upozoníme a výlad můžeme doplnit výpočtem eálných hodnot tato zvolených veličin. 2.2 Rozehání počátečních poloh, ychlostí a náhodných volných dah jednotlivých částic Počáteční polohy částic jsou učeny nageneováním bodu ve čtveci pomocí funce and. Smě ychlosti v poláních souřadnicích můžeme zadat nageneováním náhodného úhlu ϕ nebo lze taé využít postupu, dy ve čtveci se středem v bodě [0, 0] a hanami o délce 2 nageneujeme bod, otestujeme, zda se tento bod nachází uvnitř užnice o poloměu a posléze nomujeme souřadnice x a y vzdáleností tohoto bodu od středu. Tato zísané složy poté využijeme ozehání náhodného směu vetou ychlosti. Předpis po ozehávání náhodné volné dáhy zísáme ze vzoce po pavděpodobnost Poissonova jevu a lze psát de λ = λ lnγ, () i st λ i je střední volná dáha i-té částice, λ st je střední volná dáha daného typu částic a γ je 0,. náhodné číslo s ovnoměným ozdělením na intevalu ( ) 2.3 Pohyb částic Pohyb jednotlivých částic uvnitř pacovní oblasti lze ealizovat něolia postupy numeicé matematiy. Nejjednodušším postupem je tzv. Euleův algoitmus, teý disetizuje ovnici po polohu a ychlost částice tato: at = 0 + vt + 2 v = v0 + at F =... 2 v F = = v =... + v F + m t + t 2m F t 2 Pohyb aždé částice je nutné sledovat zvlášť s daným časovým oem t.

4 Obáze 2: Tajetoie jedné částice v případě střední volné dáhy 0,5 metu (honí obáze) a 0,0 metu (dolní obáze). 2.4 Pohyb částic Dále je v modelu nutné ošetřit chování částice na oaji pacovní oblasti. V našem případě předpoládáme, že oaj pacovní oblasti představuje po částici nepřeonatelnou přeážu (stěnu, od teé se částice odazí). V tomto případě tedy postačí pouze vyhledat ty částice, teé v daném časovém ou opustily pacovní oblast, a změnit znaméno složy ychlosti, teá je olmá e stěně na opačné. Při vhodně zvoleném časovém ou lze zanedbat vzdálenost, po teou se částice pohybovala mimo pacovní oblast. 2.5 Sážové pocesy V plynu dochází neustálým sážám mezi částicemi. V našem modelu ealizujeme sážy ta, že na počátu výpočtu přidělíme aždé částici náhodnou volnou dáhu, od níž v půběhu výpočtu postupně odečítáme uaženou vzdálenost. V oamžiu, dy daná částice uazí celou náhodnou volnou dáhu, ealizujeme sážu, teá spočívá v nageneování nového náhodného směu, a záoveň částici přidělíme novou hodnotu náhodné volné dáhy. Pávě tento paamet chaateizuje ychlost šíření částic do volného postou. Pogam MATLAB umožňuje jednoduše zvýaznit tajetoii jedné částice (viz. obáze 2). Povedeme-li simulaci po ůzné paamety, umožníme vytvoření názoné představy o fatoech ovlivňujících ychlost difúze částic. 2.6 Gaficý výstup Pogam MATLAB je velmi dobře známý svým valitním gaficým výstupem. Opoti jiným pogamovacím jazyům umožňuje vytvoření obázu zadáním jednoho příazu. Jeliož náš model je nastaven ta, aby půběžně vyesloval pohyb částic v pacovní oblasti, je nejpve vyeslen gaf z počátečních hodnot polohy a následně jsou tyto hodnoty atualizovány příazem set. Přeeslení obázu je vynuceno příazem dawnow.

5 3 Výpis zdojového ódu

6

7 4 Závě Pezentovaný model lze samozřejmě i dále ozšiřovat. Lze napřílad uvažovat, že ozdělení ychlostí moleul není dáno pouze jednou hodnotou, ale že ozdělení ychlostí je maxwellovsé. Poud chceme zcela potlačit pogamátosou stánu do pozadí a používat pogam jao blacbox, můžeme modelu vytvořit efetní gaficé ozhaní pomocí Gaphical Use Inteface, v němž bude možné měnit požadované paamety. Vytvořený model umožňuje dle našeho názou lepší pochopení záladních pojmů moleulové fyziy a jejich vzájemných souvislostí např. ozdíl mezi pojmy náhodná volná dáha a střední volná dáha částic. Vytvoří názonou a déletvající představu o fyziálním jevu zvaném difúze a v ombinaci s dalšími postředy, jao je napřílad fyziální expeiment, doáže motivovat studenty většímu zájmu o příodní vědy na vysoé šole. Komě toho, seznámení se s MATLABem a záladními obaty numeicé matematiy již v půběhu studia na SŠ může být po studenty cennou zušeností po jejich následnou paxi v zaměstnání. Za vhodné považujeme jeho zařazení do fyziálního semináře po žáy s hlubším zájmem o fyziu a pogamování. Jiří Tesař Jihočesá univezita v Česých Budějovicích Pedagogicá faulta, Kateda fyziy Jeonýmova Česé Budějovice Pet Batoš Jihočesá univezita v Česých Budějovicích Pedagogicá faulta, Kateda fyziy Jeonýmova Česé Budějovice

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat Analýza a klasifikace dat Jiří Holčík Březen 0 Přípava a vydání této publikace byly podpoovány pojektem ESF č. CZ..07/..00/07.038 Víceoboová inovace studia Matematické biologie a státním ozpočtem České

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Faulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2002 Igor Potúče PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Martina

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY II.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY II. AUOMAIZAČNÍ SYSÉMY II. Modlování a vizalizac tchnologicých a fyziálních systémů. Zásady a mtody návh atomatizovaných řídících a infomačních systémů Ing. Josf Madaj 2008 Atomatizační systémy II - - Obsah:.

Více

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat?

Výpočty zkratů v technické praxi členění textu. Co je to zkrat? Výpočty zratů v technicé praxi 1. Josef Voál, 01 Výpočty zratů v technicé praxi členění textu (Ing. Josef Voál) 1.Zrat, zratový proud, stanovení poměrů při zratu... Výpočty zratových proudů 3... Něco z

Více

Gravitace. Kapitola 8. 8.1 Gravitační zákon. 8.1.1 Isaac Newton a objev gravitačního zákona

Gravitace. Kapitola 8. 8.1 Gravitační zákon. 8.1.1 Isaac Newton a objev gravitačního zákona Kapitola 8 Gavitace 8.1 Gavitační zákon 8.1.1 Isaac Newton a objev gavitačního zákona Keple objevil své evoluční zákony o pohybu planet v oce 1609 a 1619. Dlouho však byly jeho výsledky přijímány s nedůvěou.

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

APLIKACE NÁSTROJE PASW SPSS 18.0 BASE V TRŽNÍ

APLIKACE NÁSTROJE PASW SPSS 18.0 BASE V TRŽNÍ Úvod a záměr práce APLIKACE NÁSTROJE PASW SPSS 18.0 BASE V TRŽNÍ SEGMENTACI Autor: Mgr. Ing. David Vít Faulta eletrotechnicá ČVUT v Praze, atedra eonomiy, manažerství a humanitních věd 1. Úvod a záměr

Více

Maxima Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - 2

Maxima Open Source Software ve výuce matematiky a fyziky - 2 Uvedené pogamy kolegy velmi zaujaly. Všichni by je ádi ve výuce alespoň občas používali, ale poblém pávem viděli ve finanční náočnosti licencování uvedeného softwae jak po školu, tak po žáky (pokud by

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E. Matematicko - fyzikální fakulta

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E. Matematicko - fyzikální fakulta U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E Matematicko - fyzikální fakulta Autor: Mgr. Petr Bartoš Školitel: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. 2006 Na tomto místě chci poděkovat mému školiteli, panu

Více

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783)

Leonhard EULER. F. KOUTNÝ, Zlín (15. 04. 1707 18. 09. 1783) Leohad EULER F. KOUTNÝ, Zlí (5. 4. 77 8. 9. 78) (asi 756) Kompilace sestaveá z liteáích pameů a webových stáe o životě a díle jedoho z ejvýzamějších matematiů všech dob. Histoicé téma Euleova života je

Více

Analýza investičních pobídek v České republice

Analýza investičních pobídek v České republice Analýza investičních pobíde v Česé republice věten 2007 Vypracovali Doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. vedoucí autorsého oletivu Petr Bartoň, M.A. Ing. Peter Bolcha Ing. Pavel Heřmansý Ing. Petr Mach Národohospodářsá

Více

Petr Beremlijski, Marie Sadowská

Petr Beremlijski, Marie Sadowská Počítačová cvičení Pet Beemlijski, Maie Sadowská Kateda aplikované matematik Fakulta elektotechnik a infomatik VŠB - Technická univezita Ostava Cvičení 1 - Matlab - nástoj po matematické modelování Abchom

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků

Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků Vužití epertního sstému při odhadu vlastností výrobů ibor Žá Abstrat. Článe se zabývá možností ja vužít fuzz epertní sstém pro popis vlastností výrobu. Důvodem tohoto přístupu je možnost vužití vágních

Více

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment

Mgr. Petr Janeček. Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Mgr. Petr Janeček Modul 4 Interaktivní fyzika - virtuální fyzikální experiment Učme fyziku jinak! - Modernizace výukových metod v zrcadle kurikulární reformy fyzikálního vzdělávání. Obsah Úvod... 1 Matematická

Více

Certifikace účetní profese v ČR

Certifikace účetní profese v ČR Certifiace účetní profese v ČR DVA STUPNĚ KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE INS TITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Obsah Co je Certifiace účetní profese v ČR... 1 Kdo může vstoupit do certifiace... 2 Kontaty,

Více

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 7. roční /00 Media4u Magazine ISS 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine or Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován árodní nihovnou Česé republiy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014)

Výroční zpráva o činnosti školy (školní rok 2013 2014) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36 Výroční zpráva o činnosti šoly (šolní ro 2013 2014) podle 10, odstavce 3) Záona č. 561/2004 Sb. o předšolním, záladním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Rudolf Hrach. PF UJEP Ústí nad Labem

Rudolf Hrach. PF UJEP Ústí nad Labem POČÍTAČOVÁ FYZIKA I Rudolf Hrach PF UJEP Ústí nad Labem 2003 Obsah 1 Úvod 3 2 HW a SW základy počítačové fyziky 6 2.1 Hardwarové prostředky...................... 6 2.2 Softwarové prostředky......................

Více

3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy

3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy 3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy Předmětem zájmu biomedicínského inženýra či lékaře je živý organismus, který můžeme

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Simulace budov a techniky prostředí 2006 4. konference IBPSA-CZ Praha, 7. listopadu 2006 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA JAKO NÁSTROJ PRO VERIFIKACI CFD MODELU A OPTIMALIZACI KONKRÉTNÍHO PRVKU Ondřej Hojer 1, Jiří

Více

ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU...

ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU... Obsah ÚVOD... 5 1. POCÍTACOVÝ NÁVRH PLOŠNÝCH SPOJU.... 6 1.1. Schematický návh... 6 1.1.1. Tvoba schematických znacek... 6 1.1.. Návh elektonického schématu... 7 1.1.3. Definice vlastností soucástek a

Více

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. elektrických obvodů. Filip Devera. Katedra matematiky a didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Řešení úhoh z oblasti elektrických obvodů Filip Devera Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Více

Studijní text - Základy andragogiky

Studijní text - Základy andragogiky Zdokonalovací kurz pedagogických kompetencí akademických pracovníků Studijní text - Základy andragogiky Vyučující: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba

Manuál k programu ERANN. Ing. Adam Karaba Manuál k programu ERANN Ing. Adam Karaba 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Licence... 3 3 Úvod... 4 4 Implementovaný aparát... 5 4.1 Model neuronu... 5 4.2 Přechodové funkce... 6 4.2.1 Prosté předání hodnoty... 6

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2014 Sandra PÁNKOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR

Více