14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. Korelace Teoretické základy korelace Způsoby měření závislostí pro různé typy dat"

Transkript

1 4. Korelace 4. Teoretcké základy korelace 4. Způsoby měřeí závslostí pro růzé typy dat Př prác se statstckým údaj se velm často setkáváme s daty, která jsou tvořea dvojcem, trojcem hodot. Složky takovýchto dat je možo vyšetřovat samostatě metodam předchozích kaptol, ztrácíme však vazbu mez m. Právě metodam zobrazováí dat, jejch účelému seskupováí do tabulek č jých pomocých ástrojů se bude zabývat tato kaptola. Navíc s vymezíme metody pro aalýzu vazeb mez složkam vybraých dat. 4.3 Dvourozměrá rozděleí četostí Předpokládejme, že v provedeém výběru je obsažeo jedotek, u chž sledujeme dva kvattatví zaky x a y. Jejch kokrétím aplěím jsou tedy dvojce hodot (x, y j ), kde,,p a j=,,r. Obecě eí možé předpokládat, že čísla p a r jsou totožá, eboť každý ze zaků x a y může mít růzý počet varat. Dohromady však tvoří čleý výběr. Ozačme absolutí četost jedotlvých kombací varat x a y j symbolem j. Seřaďme uspořádaé dvojce (x, y j ) uvedeé ve výběru podle ějakého pravdla ( apř. podle velkost x a poté podle velkost y j ). Potom v případě dvou zaků x a y budeme rozumět pod pojmem dvourozměrého rozděleí absolutích četostí zobrazeí, které přřazuje jedotlvým uspořádaým dvojcím (x, y j ), pro,,p a j=,,r, hodoty absolutích četostí j. Podobě bychom mohl provést takovéto přřazeí u hodot relatvích četostí, kdy jedotlvé hodoty j budeme dělt součtem všech absolutích četostí. Velm podobě můžeme uvést pojem dvourozměrých tervalových rozděleí četostí. Nejdříve data vhodě uspořádáme ( půjde o vhodé uspořádáí kartézského souču tervalů ) a potom provedeme stejý postup jako v předchozím odstavc s tím, že místo uspořádaých dvojc budeme pracovat s uspořádaým dvojcem tervalů. Podobě můžeme zobect předchozí defce a případ, kdy u áhodého výběru sledujeme k kvattatvích zaků z,,z k. Potom hovoříme o k rozměrém rozděleí četostí ( absolutích ebo relatvích ) resp. o k rozměrém rozděleí tervalových četostí. Dvourozměré rozděleí četostí dvou kvattatvích zaků x a y lze velm přehledě uvést v tabulce, která se obecě azývá korelačí tabulka. Popšme s dále tuto tabulku: V prvím řádku, v ěmž je uvede postupě obsah jedotlvých sloupců se uvedou seřazeé vzestupě všechy varaty jedoho ze zaků alezeé ve výběru; v prvím sloupc se postupě uvedou seřazeé vzestupě všechy varaty druhého zaku alezeé ve výběru. Na průsečících takto popsaých sloupců a řádků se uvedou postupě absolutí ( relatví ) četost daých dvojc hodot. Posledí sloupec ( resp. posledí řádek ) korelačí tabulky obsahuje tzv. podmíěé rozděleí absolutích ( relatví ) četostí druhého zaku ( v případě posledího řádku prvího zaku ). Jestlže se vyšetřuje závslost dvou zaků, které abývají velké možství hodot, ebo předpokládáme, že jsou spojté, potom jedotlvé varaty zaků účelě seskupujeme do tervalů. Výsledá korelačí tabulka je potom tabulkou dvourozměrého tervalového rozděleí absolutích ( relatvích ) četostí.

2 Tabulka 4. Korelačí tabulka absolutích četostí y j x y y y r. x r. x r. x p p p pr p..j...r V této tabulce tedy vždy platí:.. j r j j= p j p r p r.. j j j= j= = (4.) = (4.) (4.3) = = = Hodoty j se ěkdy azývají také epodmíěé četost a hodoty. a.j se azývají epodmíěé margálí četost. Grafcky můžeme zobrazovat takováto dvourozměrá data apříklad sloupcovým grafem, v případě, že budeme dodržovat pravdla pro tvorbu hstogramů, můžeme vytvořt také hstogram pro dva zaky ( ěkdy se azývá stereogram ). Exstují jé způsoby zobrazeí dvourozměrých dat, ale ty aráží především a komplkace s jejch kostrukcí, proto je uvádět ebudeme. Jestlže chceme zobrazt dvourozměré ( ebo vícerozměré ) rozděleí četostí v případě kvaltatvích zaků, můžeme využít pro zazameáí údajů tabulku, která se shoduje s korelačí tabulkou. Sledujeme l vztahy mez dvěma alteratvím zaky azýváme korelačí tabulku v tomto případě asocačí tabulkou. Jestlže alespoň jede kvaltatví zak abývá více ež dvou varat azýváme korelačí tabulku kotgečí. Uveďme dále ěkolk příkladů korelačích tabulek. Příklad 4. Výsledky písemých prací z matematky a fyzky studetů jedé třídy jsou uvedey dále v tabulce: žák M F Uveďte odpovídající korelačí tabulku! Řešeí:

3 FYZIK A MATEMATIKA j FYZIKA Uveďme pro úplost stejou tabulku pro relatví četost: MATEMATIKA ,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, j,,,3,, Nepřesost v daé tabulce jsou zavěy zaokrouhlováím jedotlvých hodot. Příklad 4. U áhodě vybraých součástek se proměřovala jejch délka a výška. Pro každý z těchto rozměrů se určlo, zda je vyhovující ( v ormě ) č e. 39 součástek mělo oba rozměry správé, 4 mělo správě výšku a esprávě délku, 6 mělo správě délku a esprávě výšku a 7 mělo oba rozměry esprávě. Převeďte tyto hodoty do korelačí tabulky. Délka Řešeí: výška správá esprává celkem správá esprává 4 7 celkem Jde o případ asocačí tabulky. Příklad4.3 Sledovala se souvslost mez rodým stavem žechů a evěst v souboru českosloveských soubeeckých párů v roce 966. Upravte tuto tabulku a tabulku s relatvím četostm.

4 rodý stav evěst svobodé ovdovělé rozvedeé celkem rodý stav žechů svobodý ovdovělý rozvedeý Řešeí: celkem rodý stav žechů rodý stav evěst svobodé ovdovělé rozvedeé svobodý 8,7%,779% 3,789% celkem 86,786 % ovdovělý,794%,944%,97%,645% rozvedeý 5,78%,94% 4,55%,569% celkem 88,89%,665% 9,46%,% Jak jsme vděl v předchozích případech je možo zobrazovat pomocí růzých varat korelačí tabulky data, která ejsou kvattatvího charakteru. Je možo provádět srováváí dat ordálích ( záleží ám a pořadí ) apř. pořadí př vyhodoceí otázky, pořadí subjektvích poctů atd. Dále je možo zobrazovat také omálě měřeé zaky v kotgečích tabulkách. Slovo asocace zameá v ašch pojmech sloučeí, složeí. Slovo kotgece zameá vazba. Kromě popsu dat je prostou korelačí tabulkou, je aš sahou většou získat doplňující formace o vazbách mez jedotlvým zaky ( korelačí aalýza ) a o způsobu vyjádřeí těchto vazeb ( regresí aalýza ).Těmto pojmy se budeme yí u dvou zaků dále zabývat. Z pohledu vztahu dvou zaků jž záme z prostředí apř. středoškolské matematky fukčí závslost dvou velč. Záme l strau čtverce, je možo určt jedozačě jeho obvod, záme l vklad, počet období, úrokovou míru, je možo určt výš vkladu včetě úroků. V prostředí statstky se však setkáváme a vyšetřujeme jé typy vztahů. Defce 4. Řekeme, že zak y ( áhodá velča Y ) je statstcky závslý a zaku x ( áhodé velčě X ), jestlže změa hodoty zaku x má za ásledek změu podmíěého rozděleí zaku y ( áhodé velčy Y ). V prax eí většou podmíěé rozděleí zaku y zámo, proto se sažíme získat o ěm představu pomocí ástrojů regresí aalýzy.

5 Defce 4. Řekeme, že zak y ( áhodá velča Y ) je korelačě závslý a zaku x ( áhodé velčě X ), jestlže změa hodoty zaku x má za ásledek změu podmíěé středí hodoty rozděleí zaku y ( áhodé velčy Y ). Zůstávají l podmíěé průměry závsle proměé kostatí, když se hodoty ezávsle proměé měí jakkol, považuje se závsle proměá za korelačě ezávslou a příslušých ezávsle proměých. Podle příslušých defc je zřejmé, že pojem korelačí závslost je slabší ež pojem statstcké závslost. Korelačí závslost je vždy statstckou závslostí, protože změa podmíěého průměru zameá změu podmíěého rozděleí. Na druhou strau korelačí ezávslost ještě emusí zameat statstckou ezávslost. To že se eměí podmíěý průměr emusí zameat, že se eměí podmíěé rozděleí. Statstcká závslost může být korelačí ezávslostí, jestlže se změy podmíěého rozděleí projeví ve změách jých popsých hodot ež v podmíěém průměru. Statstcká ezávslost je v každém případě také korelačí ezávslostí, eboť eměost podmíěého rozděleí zameá současě kostatost podmíěého průměru. Korelací áhodých velč chápeme vzájemou korelačí závslost uvažovaých áhodých velč. Přtom rozlšujeme :. Jedoduchou korelac korelac dvou áhodých velč;. Mohoásobou regres korelac jedé áhodé velčy a skupy dvou a více áhodých velč. Důležté je pochopt jaký je vztah mez korelačí závslostí a jedé straě a kauzálí závslostí a straě druhé. Jestlže jsou dvě áhodé velčy korelačě závslé, pak to zameá, že mez těmto áhodým velčam může exstovat kauzálí závslost. Nelze ale rozlšt zda jde o kauzálí závslost bezprostředí, kdy změy jedé velčy podmňují změy druhé, ebo o kauzálí závslost zprostředkovaou. Exstece korelačí závslost dvou áhodých velč emůže být důkazem toho, že mez m exstuje kauzálí závslost. Na dalších obrázcích jsou uvedey růzé modelové stuace korelace dvou áhodých velč ( dvou zaků ). Obr. 4. Extrémě kladá korelace Obr. 4. Slá kladá korelace,5,5,5,5,5,

6 Obr 4.3. Slabá kladá korelace Obr 4.4 Korelace blízká ule ,5 3,5,5, Obr 4.5 Extrémě záporá korelace Obr 4.6 Slá záporá korelace Obr 4.7 Neleárí korelace Obr 4.8. Neleárí korelace Z jedotlvých obrázků je patro, že ěkterá vyjádřeí vztahu mez áhodým velčam X a Y ( resp. zaky x a y ) mohou mít podobu skoro fukčí, dokoce tehdy když daé hodoty spolu přílš ekorelují ( apř. Obr 4.7 ), ale mohou mít podobu leárího vztahu ( Obr. 4. ), když spolu korelují velm. 4.4 Míry korelace dvourozměrých statstckých souborů Jak jsme jž uvedl v předchozí část je jedou z ejdůležtějších charakterstk vícerozměrých statstckých souborů charakterstka vazby mez jedotlvým zaky Podstaté pro aše další šetřeí bude to, zda jsou data kvattatví povahy, ebo jsou ordálí ebo omálí. V ásledující tabulce jsou uvedey jedotlvé typy charakterstk míry korelace pro růzé druhy dat.

7 Tabulka 4. Míry korelace Proměá X kvattatví ordálí omálí Proměá Y kvattatví ordálí omálí korelačí koefcet r bserálí koefcet r bs koefcet pořadové korelace r S koefcet F asocačí koefcet Q kotgečí koefcet C 4.4. Výběrový korelačí koefcet V dalším textu se budeme sažt osvětlt pojmy uvedeé v předchozí tabulce 4..Jestlže jsou obě velčy povahově kvattatvího charakteru používáme k měřeí výběrový korelačí Pearsoův koefcet r. Jde o bezrozměrou velču, která může abývat hodot mez - a. Pomocí toho koefcetu měříme většou sílu leárí vztahu mez zaky x a y. Jestlže abývá krajích mezích hodot - ebo můžeme vztah mez zaky vyjádřt pomocí fukčího leárího vztahu. Pro hodotu r=- př rostoucích hodotách x hodoty y klesá a př hodotě r= př rostoucích hodotách x hodota y klesá. Pro hodotu r= můžeme vyloučt leárí vztah mez zaky x a y, ale to ezameá, že mez m emůže vztah být vz apř. Obr. 4.8 ebo Obr Př užíváí tohoto koefcetu je zapotřebí mít a zřetel klascké předpoklady leárího modelu, tedy především ormaltu a to, že pro lbovolou hodotu x má áhodá hodota Y středí hodotu, která je dáa příslušou hodotou a regresí přímce. Více o těchto předpokladech se dozvíme v kaptole 3. o statstcké regresy. Mějme dále a pamět, že skutečou hodotu korelačího koefcetu r ezáme a můžeme j odhadovat právě pomocí r. Př výpočtu korelačího koefcetu r se používají hodoty odhadu směrodaté odchylky s x a s y, ( x x)( y y) r = (4.4), ( ). sx. sy teto způsob výpočtu využívá hodoty počítaé přímo z korelačí tabulky. Pro ěkteré výpočty je ale jedodušší používat ásledující vzorec x. y x. y r = (4.5), σ X. σ Y kde výše uvedeé hodoty jsou počítáy podle těchto prcpů: xy. = x = X X Y a y = Y (4.6), (4.7),

8 σ X =. ( ) X X (4.8), σ Y =. ( ) Y Y (4.9). Příklad 4.3 Byly zjšťováy reakčí doby řdčů v určté stuac před stresem a po stresu. Zjštěé údaje jsou uvedey v tabulce íže. Zjstěte hodotu korelačího koefcetu! Tabulka 4.3 Čas x y x. Po stresu Před stresem y A B C D E Řešeí: x = 5 y = 3 x = 6 x = y = 6 x = y = xy = 34 y = 4 xy=. 68 Nejdříve určíme hodotu r podle vztahu (5.4), potřebujeme ještě určt hodoty s x a s y. Tabulka 4.4 Čas Po stresu Před x x y y ( x x).( y y) stresem A B C 7 D E x = 5 x = y = 6 s x = 5 a s y = 5 y = 3 ( x x) = ( y y) = ( x x).( y y) = 4 r = 4. 5, = 5 = 5 Počítejme yí podle vzorce (4.5). Musíme ejdříve určt hodoty s x a s y. Tyto hodoty jsou s x = =. 5 a s y = r = = =,

9 Příklad 4.4 Vypočítejte hodotu korelačího koefcetu z údajů uvedeých v ásledující korelačí tabulce: y Tabulka 4.4 x x. x j y j. j y j. j Řešeí: Počítáme hodotu výběrového korelačího koefcetu r podle (5.5). Potřebé hodoty určíme z předchozí tabulky. Tedy x= = 7,39; y = = 5,398; σ X =, 776; σy =, 489. Z těchto hodot jž můžeme spočítat výběrový korelačí koefcet r : r = -,44 Výsledá hodota je velm ízká, emůžeme tedy hovořt o leárím vztahu mez X a Y. Pro vyšetřováí statstckých hypotéz o ulovost korelačího koefcetu je důležtá ásledující věta. Věta 4. Nechť ( X, Y),, ( X, Y) je výběr z dvojrozměrého ormálího rozděleí, které má kladé rozptyly a korelačí koefcet r =. Potom áhodá velča r T =. r je typu studetovo rozděleí s - stup volost t. Důkaz : Vz []. Pomocí tohoto tvrzeí můžeme testovat hypotézu H : r = prot alteratví hypotéze H : r. Vypočteme totž ejdříve hodotu výběrového korelačího koefcetu r, dále staovíme výše uvedeou hodotu T, v případě, kdy T t ( α ), zamítáme H a hladě výzamost a. Jestlže použjeme toto tvrzeí a aše data získáme hodotu T = -,349466, a hladě výzamost,5 je rove kvatt t 86 číslu,98, protože T <, 98, emůžeme zamítout tvrzeí o ezávslost hodot X a Y.

10 4.4. Koefcet determace V případě leárí regrese ( ale eje v tomto případě ) můžeme vyjádřt těsost vztahu pomocí mez áhodou velčou Y a velčou x také pomocí poměru varablty podmíěé leárí regresí a varabltou způsobeou áhodým vlvy. Sxx. SYY SxY Podle vztahu (3.3) je Sr =. Sxx Měříme l odhad varablty Y máme ( ) ( (. ) (. )) (.( )) S = Y Y = Y a bx a bx + Y = S + b x x YY r S xy r xx r xx. Tedy Sxx ( ) ( ). Y a bx.. a bx. + Y = S + b. S = S +. S SxY Sr SxY Sr = SYY R = =. Hodota R se azývá koefcet Sxx SYY Sxx. SYY determace, jeho hodota se pohybuje mez a hodotou. Koefcet determace vyjadřuje poměr mez varabltou skutečou ( S YY ) a varabltou vypočítávaou ( S r ). Je zřejmé, že v leárím případě je koefcet determace rove druhé mocě korelačího koefcetu Idex determace V případě jých ež leárích regresí ebo mohoásobých regresí je zapotřebí zabezpečt také míru těsost vazby mez áhodou velčou Y a hodotam x. Stejě jako v předchozí část je celková varablta áhodé velčy Y rova součtu varablty vyjádřeé regresím vztahem a varablty áhodého chováí. Defujeme proto podobě jako v předchozím čláku S Yˆ I xy =, SYY kde S Y ˆ zameá hodotu rozptylu emprcké regresí fukce a S YY hodotu rozptylu závsle proměé Y. Častěj se k vystžeí závslost používá odmoca z dexu korelace, tato hodota se azývá dex determace. Z obou předchozích hodot vyplývá, že ejsou symetrcké, platí totž I I. xy Yx Spearmaův korelačí koefcet V případě dvourozměrého souboru kvaltatvích údajů, které jsou po složkách ordálího typu, je možo zjstt stupeň závslost těchto dvou zaků. K měřeí takovýchto závslostí se používá Spearmaův korelačí koefcet ( ěkdy azývaý též koefcetem pořadové korelace ), který je založeý a pořadích jedců uspořádaých podle velkost vzhledem k oběma vyšetřovaým zakům. Každému jedc tedy přřadíme dvojc pořadí Q ( pořadí podle prvího zaku X ) a R ( pořadí podle druhého zaku Y ). Jestlže budou hodoty pořadí Y vzrůstat stejě jako hodoty X, budou pořadí R a Q stejá. Jestlže bude hodota pořadí zaku Y s rostoucím pořadím zaku X klesat, budou pořadí obou zaků opačá, tedy

11 R = Q+. (4.) Jestlže však budou hodoty pořadí R a Q obou zaků lbovolá potom očekáváme, že oba zaky budou ezávslé. Pro pozorovaých dvojc ve výběru určíme Spearmaův korelačí koefcet pomocí dferecí pořadí d = Q R takto r S d ( ) 6. =. (4.). Př shodém pořadí jsou hodoty všech d =, tedy r S =. Je l pořadí opačé, použjeme výraz (5.) a d = Q + Q -=. Q -, hodota Q postupě abývá všech hodot od do. Zjstěme jaké hodoty potom abývá výraz (4.). Dosaďme přímo do (4.) a získáváme 3 6. (. ) rs = = = =.. ( ).( ) Př ostatích případech abývá r S hodoty ležící mez těmto mezím hodotam tedy - < r S < (4.) Pro hodoty r S blízké ule můžeme usuzovat, že pořadí R a Q jsou áhodě zpřeházea a mez zaky X a Y eí závslost. Pro hodoty 3 je možé využít vztahu mez rozděleím N(,) a Spearmaovým koefcetem Z = r. S (4.3). Teto vztah využjeme v část věovaé statstckým hypotézám. Příklad 4.5 Př přjímacím řízeí se provádělo hodoceí komsí a hodoceí specálím programem. Na základě údajů o deset studetech rozhoděte o tom, zda jsou obě hodoceí závslá. Tabulka 4.5 Studet A B C D E F G H I J Hodoceí komsí Hodoceí programem Dferece pořadí Čtverec dferece

12 Dostáváme Řešeí: Sečteme hodoty čtverců dferecí r S = = = U, ( ) d = 5 a dosadíme do vztahu (5.). Hodota korelačího koefcetu r S ukazuje a určtou míru závslost mez hodoceím komsí a hodottelským programem Míra asocace V tomto čláku budeme vyšetřovat závslost dvou áhodých velč X a Y, které jsou abývají alteratví ( dvouhodotové). Předpokládáme, že ba zaky X a Y jsou kvaltatví povahy. Defce 4.3 Řekeme, že áhodé velčy X a Y jsou asocačě závslé, jestlže v část výběru, který se skládá z jedotek s určtou hodotou jedé áhodé velčy, je relatvě více ebo méě jedotek s určtou varatou druhé áhodé velčy. Z této defce je možo odvodt dva mezí případy: a) Případ, kdy všechy jedotky výběru, které mají určtou varatu jedé áhodé velčy, mají určtou varatu druhé áhodé velčy. Tomuto říkáme úplá asocačí závslost. b) Jestlže v část výběru, která se skládá z jedotek s určtou varatou jedé áhodé velčy, je relatvě stejý počet jedotek s určtou druhé áhodé velčy jako v část výběru, který se skládá z jedotek emajících uvažovaou varatu prví áhodé velčy pak azveme obě velčy jako asocačě ezávslé. Asocací tedy rozumíme oboustraou závslost mez alteratvím áhodým velčam kvaltatví povahy. Z hledska obecého se zkoumá asocace je dvou zaků ( párová ) ebo asocace více zaků ( mohoásobá ). V tomto textu se budeme zabývat je jedoduchou asocací. V ásledující tabulce s uvedeme obecý příklad tzv. asocačí tabulky: Tabulka 4.6 Hodoty X Hodoty Y Celkem.. Celkem Základí mírou závslost jedoduché asocace je koefcet asocace r.... A = (4.4) Podobě jako u ostatích koefcetů, kterým se sažíme měřt závslost áhodých velč abývá hodot z tervalu od <- ; >. Vyšetřeme s krají případy.

13 a) Jestlže jsou hodoty = =, potom r A =. jde o případ úplé asocačí závslost. b) Jestlže jsou hodoty = =, potom r A = -. V tomto případě jde opět o úplou asocačí závslost c) Jestlže výraz D =.. =, potom je hodota r A = a daé áhodé velčy jsou asocačě ezávslé. Příklad 4.6 Byly vyšetřováy vztahy mez vlastctvím automoblu a ochotou jezdt hromadou dopravou do zaměstáí. Výsledé hodoty šetřeí jsou uvedey v ásledující tabulce 4.7. Zjstěte míru asocace těchto velč. Tabulka 4.7 Ochota jezdt Vlastctví automoblu hromadou dopravou ao e ao e Celkem Celkem Řešeí: Použjeme vzorec (4.4). Po dosazeí příslušých hodot získáme r A =-, Uvedeé vztahy ukazují a středí míru závslost mez vlastctvím automoblu a ochotou jezdt hromadou dopravou Míra kotgece Pokud vyšetřujeme dvě áhodé velčy kvaltatvího typu, které ejsou alteratví ( eabývají je dvou hodot ), emůžeme samozřejmě použít předchozí míru asocace. Pro oboustraou kvaltatví závslost áhodých velč, které mají více ež dvě varaty, se užívá pojem kotgece. Pro měřeí těsost kotgece dvou áhodých velč se používá celá řada měr. Předpokládejme, že áhodá velča X abývá s varat a áhodá velča Y abývá r varat. K ejzámějším patří Pearsoův koefcet kotgece c = χ + χ, (4.5) kde.... j r s j χ = (4.6). j=.. j Výše uvedeé symboly jsou defováy stejě jako v předchozí část. Př úplé ezávslost je hodota Pearsoova koefcetu kotgece ulová, určtým edostatkem je to, že a př úplé závslost sledovaých áhodých velč eabývá hodoty. Užíváme proto ěkdy tzv. Čuprovův koefcet kotgece

14 χ K =,. ( r ).( s ) (4.7) v ěmž má c stejý výzam jako v (5.5).

15 Příklad 4.7 V jsté aketě odpovídal respodet a dvě otázky, každá z ch měla celkem tř možost odpovědí a,b,c. Zjstěte, zda mez oběma otázkam exstuje souvslost. Zjštěá data jsou uvedea v tabulce Tabulka 4.8 Odpověď a Odpověď a otázku č. otázku č. a b c Celkem a b c Celkem Řešeí: Podle vzorce (4.6) převedeme tabulku 4.8 a tvar, kdy v jedotlvých buňkách tabulky budou hodoty vypočteé ze vztahu (4.6).,543639,74339,33745,888974,78,59 9,6593,6676,386 Takovéto hodoty sečteme a získáme hodotu výrazu c = 4,8385. Tuto hodotu dosadíme ejdříve do vztahu (5.5) a získáváme c =,47. Hodota Pearsoova koefcetu je velm malá, můžeme proto předpokládat, že se daé odpověd velm odlšují. Čuprovův koefcet kotgece dává hodotu K =,35. Podle ěho můžeme zamítout vztah mez jedotlvým odpověďm.

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

Úvod do korelační a regresní analýzy

Úvod do korelační a regresní analýzy Úvod do korelačí a regresí aalýz Bude ás zajímat, jak těsě spolu souvsí dva sledovaé jev Příklad: vztah mez rchlostí auta a brzdou dráhou vztah mez věkem žáka a rchlostí v běhu a 60 m vztah mez spotřebou

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n.

a další charakteristikou je četnost výběrového souboru n. Předáška č. 8 Testováí rozptylu, testy relatví četost, testy dobré shody, test ezávslost kvaltatvích zaků Testy rozptylu Testy se používají k ověřeí hypotézy o určté velkost rozptylu a k ověřeí vztahu

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2014. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí

Generování dvojrozměrných rozdělení pomocí copulí Pravděpodobost a matematcká statstka eerováí dvojrozměrých rozděleí pomocí copulí umbelova copule PRAHA 005 Vpracoval: JAN ZÁRUBA OBSAH: CÍL PRÁCE TEORIE Metoda verzí trasformace O copulích Sklarova věta

Více

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013.

Ilustrativní příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 2013. Ilustratví příklad ke zkoušce z B_PS_A léto 0. Jsou dáa data výběrového souboru výšky že vz IS/ Učebí materály/ Témata 8, M. Kvaszová. č. výška č. výška 89 5 90 7 57 8 5 58 5 8 9 58 0 8 0 8 8 9 8 8 95

Více

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i

Tento odhad má rozptyl ( ) σ 2 /, kde σ 2 je rozptyl souboru, ze kterého výběr pochází. Má-li každý prvek i. σ 2 ( i. ( i : ometové míry polohy zahrují růzé druhy průměrů pomocí kterých můžeme charakterzovat cetrálí tedec dat ometové míry polohy jsou jedoduché číselé charakterstky které se vyčíslují ze všech prvků výběru

Více

12. Neparametrické hypotézy

12. Neparametrické hypotézy . Neparametrcké hypotézy V této část se budeme zabývat specálí částí teore statstckých hypotéz tzv. eparametrckým hypotézam ebo jak řečeo eparametrckým statstckým testy. Neparametrcké se azývají proto,

Více

Testování statistických hypotéz

Testování statistických hypotéz Testováí statstckých hypotéz - Testováí hypotéz je postup, sloužící k ověřeí předpokladů o ZS (hypotéz a základě výběrových dat (tj. hodot z výběrového souboru. - ypotéza = určtý předpoklad o základím

Více

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru

1.1 Rozdělení pravděpodobnosti dvousložkového náhodného vektoru Lekce Normálí rozděleí v rově V této lekc se udeme věovat měřeí korelačí závslost dvojce áhodých velč (dvousložkového áhodého vektoru) Vcházet udeme z ormálího rozděleí pravděpodoost áhodého vektoru v

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního souboru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Ig. Mchal Dorda, Ph.D. Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl σ atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt

Více

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě.

3. Hodnocení přesnosti měření a vytyčování. Odchylky a tolerance ve výstavbě. 3. Hodoceí přesost měřeí a vytyčováí. Odchylky a tolerace ve výstavbě. 3.1 Úvod o měřeí obecě 3.2 Chyby měřeí a jejch děleí 3.2.1 Omyly a hrubé chyby 3.2.2 Systematcké chyby 3.2.3 Náhodé chyby 3.3 Výpočet

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

APLIKOVANÁ STATISTIKA

APLIKOVANÁ STATISTIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA MANAGEMENTU A EKONOMIKY VE ZLÍNĚ APLIKOVANÁ STATISTIKA FRANTIŠEK PAVELKA PETR KLÍMEK ZLÍN 000 Recezoval: Haa Lošťáková Fratšek Pavelka, Petr Klímek, 000 ISBN 80 4

Více

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Odhady parametrů základního. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Odhady parametrů základího souboru Úvodí pozámky Základí soubor můžeme popsat jeho parametry, apř. středí hodota μ, rozptyl atd. Př praktckých úlohách ovšem zpravdla elze vyšetřt celou populac, provádíme

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP4 Přpomeutí pojmů SP4 Přpomeutí pojmů Pravděpodobost Náhodý jev: - základí prostor - elemetárí áhodý jev A - áhodý jev, - emožý jev, jstý jev podjev opačý

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Matematka IV PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Lbor Žák Matematka IV Lbor Žák Regresí aalýza Regresí aalýza zkoumá závslost mez ezávslým proměým X ( X,, X k a závsle proměou Y. Tato závslost se vjadřuje ve tvaru

Více

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC

5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC 5.5. KOMPLEXNÍ ODMOCNINA A ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH A BINOMICKÝCH ROVNIC V této kaptole se dozvíte: jak je defováa fukce přrozeá odmoca v kompleím oboru a jaké má vlastost včetě odlšostí od odmocy v reálém

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů Odhady parametrů 1 Odhady parametrů Na statistický soubor (x 1,..., x, který dostaeme statistickým šetřeím, se můžeme dívat jako a výběrový soubor získaý realizací áhodého výběru z áhodé veličiy X. Obdobě:

Více

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Statsta statstcé údaje o hromadých jevech čost, terá vede zísáí statstcých údajů a jejch zpracováí teore statsty - věda o stavu, vztazích a vývoj

Více

Spolehlivost a diagnostika

Spolehlivost a diagnostika Spolehlvost a dagostka Složté systémy a jejch spolehlvost: Co je spolehlvost? Vlv spolehlvost kompoetů systému Návrh systému z hledska spolehlvost Aplkace - žvotě důležté systémy - vojeské aplkace Teore

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Závislost slovních znaků

Závislost slovních znaků Závislost slovích zaků Závislost slovích (kvalitativích) zaků Obměy slovího zaku Alterativí zaky Možé zaky Tříděí věcé sloví řady: seřazeí obmě je subjektiví záležitostí (podle abecedy), možé i objektiví

Více

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění Předáška č. 0 Aalýza roztylu ř jedoduchém tříděí Aalýza roztylu je statstcká metoda, kterou se osuzuje romělvost oakovaých realzací áhodého okusu tj. romělvost áhodé velčy. Náhodá velča vzká za relatvě

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

[ jednotky ] Chyby měření

[ jednotky ] Chyby měření Chyby měřeí Provedeme-l určté měřeí za stejých podmíek vícekrát, jedotlvá měřeí se mohou odlšovat (z důvodu koečé rozlšovací schopost měř. přístrojů, áhodých vlvů apod.). Chyba měřeí: e = x x x...přesá

Více

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák

SP2 Korelační analýza. Korelační analýza. Libor Žák Korelačí aalýza Přpomeutí pojmů áhodá proměá áhodý vetor áhodý vetor Náhodý výběr: pro áhodou proměou : pro áhodý vetor : pro áhodý vetor : Přpomeutí pojmů - ovarace Kovarace áhodých proměých ovaračí oefcet

Více

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n

Regrese. Aproximace metodou nejmenších čtverců ( ) 1 ( ) v n. v i. v 1. v 2. y i. y n. y 1 y 2. x 1 x 2 x i. x n Regrese Aproxmace metodou ejmeších čtverců v v ( ) = f x v v x x x x Je dáo bodů [x, ], =,,, předpoládáme závslost a x a chceme ajít fuc, terá vsthuje teto tred - Sažíme se proložt fuc = f x ta, ab v =

Více

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor

1 Měření závislosti statistických znaků. 1.1 Dvourozměrný statistický soubor 1 Měřeí závlot tattckých zaků 1.1 Dvourozměrý tattcký oubor Př aalýze ekoomckých kutečotí á čato ezajímají jedotlvé velč jako takové, ale vztah mez m. Ptáme e, jak záví poptávka a ceě produktu, plat zamětaců

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x

jsou varianty znaku) b) při intervalovém třídění (hodnoty x Výběr z eřeštelých příkladů ze zkouškových testů Jde o výběr z tpů příkladů, jejchž úspěšost řešeí u zkoušek se blíží ule. Itervalové versus bodové tříděí V tabulce je uvedeo rozděleí četostí a) př bodovém

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Neparametrické testy hypotéz čast 2 SP3 Neparametrcké testy hypotéz PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Neparametrcké testy hypotéz čast Lbor Žák SP3 Neparametrcké testy hypotéz Lbor Žák Neparametrcké testy hypotéz - úvod Neparametrcké testy statstckých

Více

Chyby přímých měření. Úvod

Chyby přímých měření. Úvod Chyby přímých měřeí Úvod Př zjšťováí velkost sledovaé velčy dochází k růzým chybám, které ovlvňují celkový výsledek. V pra eestuje žádá metoda měřeí a měřcí zařízeí, které by bylo absolutě přesé, což zameá,

Více

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky).

Statistika. Jednotlivé prvky této množiny se nazývají prvky statistického souboru (statistické jednotky). Statstka. Základí pojmy Statstcký soubo - daá koečá, epázdá moža M předmětů pozoováí, majících jsté společé vlastost (událost, věc,.) Jedotlvé pvky této možy se azývají pvky statstckého soubou (statstcké

Více

8. Zákony velkých čísel

8. Zákony velkých čísel 8 Zákoy velkých čísel V této část budeme studovat velm často užívaá tvrzeí o součtech posloupost áhodých velč Nedříve budeme vyšetřovat tvrzeí azývaá souhrě ako slabé zákoy velkých čísel Veškeré úvahy

Více

Přednáška č. 2 náhodné veličiny

Přednáška č. 2 náhodné veličiny Předáša č. áhodé velčy Pozámy záladím pojmům z počtu pravděpodobost Pozáma 1: Př výpočtu pravděpodobost áhodého jevu dle lascé defce je uté věovat pozorost způsobu formulace vybraého jevu. V ásledující

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Úvod do teorie měření

Úvod do teorie měření Uverzta Jaa Evagelsty Purkyě v Ústí ad Labem Přírodovědecká fakulta Úvod do teore měřeí Prof. Chlář emář 0 Průměr, rozptyl a směrodatá odchylka X = X = ( X X ) = = = Výpočty pomocí vzorců a pomocí statstckých

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresí a korelačí aalýza Závslost příčá (kauzálí). Závslostí pevou se ozačuje případ, kdy výskytu jedoho jevu utě odpovídá výskyt druhé jevu (a často aopak). Z pravděpodobostího hledska jde o vztah, který

Více

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák

S1P Popisná statistika. Popisná statistika. Libor Žák SP Popsá statstka Popsá statstka Lbor Žák SP Popsá statstka Lbor Žák Základí zdroje : skrpta Mateatka IV - doc. RNDr. Z. Karpíšek, CSc. ateatka o le - http://athole.fe.vutbr.cz/ Základ ateatcké statstk

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP esty dobré shody PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Lbor Žá SP esty dobré shody Lbor Žá Přpomeutí - estováí hypotéz o rozděleí Ch-vadrát test Chí-vadrát testem terý e založe a tříděém statstcém souboru. SP esty

Více

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Metody statistické analýzy. doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. Metody statstcké aalýzy doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. Bakoví sttut vysoká škola, a.s. Praha 0 METODY STATISTICKÉ ANALÝZY Autor: Recezet: Vydal: Tsk: Vydáí: doc. Ig. Dagmar Blatá, CSc. doc. Ig. Jří Trešl,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOT A TATITIKA Přpomeutí pojmů,, P m θ, R θ R - pravděpodobostí prostor - parametrcký prostor - parametrcká fukce,, T - áhodý vektor defovaý a pravděpodobostím prostoru,, P θ s hustotou f x,

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti . Úvod do základích pojmů teore pravděpodobost. Úvodí pojmy Větša exaktích věd zobrazuje své výsledky rgorózě tj. výsledky jsou získáváy a základě přesých formulí a jsou jejch terpretací. Příkladem je

Více

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr

Náhodný výběr 1. Náhodný výběr Náhodý výběr 1 Náhodý výběr Matematická statistika poskytuje metody pro popis veliči áhodého charakteru pomocí jejich pozorovaých hodot, přesěji řečeo jde o určeí důležitých vlastostí rozděleí pravděpodobosti

Více

11. Popisná statistika

11. Popisná statistika . Popsá statstka.. Pozámka: Př statstckém zkoumáí ás zajímají hromadé jevy a procesy, u kterých zkoumáme zákotost, které se projevují u velkého počtu prvků. Prvky zkoumáí azýváme statstcké jedotky. Př

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a itervalové odhady Nechť X je áhodá proměá, která má distribučí fukci F(x, ϑ). Předpokládejme, že záme tvar distribučí fukce (víme jaké má rozděleí) a ezáme parametr

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor SP Náhodý vektor Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu eho výsledek a

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesé výchovy VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ STATISTICKÉ POSTUPY V ANTROPOMOTORICE Zdeěk Havel Davd Chlář 0 VYBRANÉ NEPARAMETRICKÉ

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY

8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY 8 Tvorba eleárího regresího modelu Postup tvorby eleárího regresího modelu se dá rozčlet do těchto kroků: Návrh regresího modelu Obvykle se jako eleárí regresí model používá

Více

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE

1.3. ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE ORTOGONÁLNÍ A ORTONORMÁLNÍ BÁZE V této kaptole se dozvíte: jak je oecě defováa kolmost (ortogoalta) vektorů; co rozumíme ortogoálí a ortoormálí ází; co jsou to tzv relace ortoormalty a Croeckerovo delta;

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

Statistika - vícerozměrné metody

Statistika - vícerozměrné metody Statstka - vícerozměré metody Mgr. Mart Sebera, Ph.D. Katedra kezologe Masarykova uverzta Fakulta sportovích studí Bro 0 Obsah Obsah... Sezam obrázků... 4 Sezam tabulek... 4 Úvod... 6 Pojmy... 7 Náhodé

Více

P1: Úvod do experimentálních metod

P1: Úvod do experimentálních metod P1: Úvod do epermetálích metod Chyby a ejstoty měřeí - Každé měřeí je zatížeo určtou epřesostí, která je způsobea ejrůzějším egatvím vlvy, vyskytujícím se v procesu měřeí. - Výsledek měřeí se díky tomu

Více

Lineární regrese ( ) 2

Lineární regrese ( ) 2 Leárí regrese Častým úolem je staoveí vzájemé závslost dvou (č více) fzálích velč a její matematcé vjádřeí. K tomuto účelu se používají růzé regresí metod, pomocí chž hledáme vhodou fuc f (), apromující

Více

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304

9.3.5 Korelace. Předpoklady: 9304 935 Koelace Předpoklad: 9304 Zatím jsme se zabýval vžd pouze jedím zakem, ve statstckém výzkumu jsme však u každého jedotlvce (statstcké jedotk) sledoval zaků více Učtě spolu ěkteé zak souvsí (apříklad

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti.

odhady parametrů. Jednostranné a oboustranné odhady. Intervalový odhad střední hodnoty, rozptylu, relativní četnosti. 10 Cvičeí 10 Statistický soubor. Náhodý výběr a výběrové statistiky aritmetický průměr, geometrický průměr, výběrový rozptyl,...). Bodové odhady parametrů. Itervalové odhady parametrů. Jedostraé a oboustraé

Více

1. Základy měření neelektrických veličin

1. Základy měření neelektrických veličin . Základ měřeí eelektrckých velč.. Měřcí řetězec Měřcí řetězec (měřcí soustava) je soubor měřcích čleů (jedotek) účelě uspořádaých tak, ab blo ožě splt požadovaý úkol měřeí, tj. získat formac o velkost

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Bodové a intervalové odhady SP Bodové a tervalové odhady PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Bodové a tervalové odhady Lbor Žák SP Bodové a tervalové odhady Lbor Žák Bodové a tervalové odhady Nechť je áhodá proměá, která má dstrbučí fukc

Více

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu

Cvičení 6.: Výpočet střední hodnoty a rozptylu, bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu Cvičeí 6: Výpočet středí hodoty a rozptylu, bodové a itervalové odhady středí hodoty a rozptylu Příklad 1: Postupě se zkouší spolehlivost čtyř přístrojů Další se zkouší je tehdy, když předchozí je spolehlivý

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2

Interpolační křivky. Interpolace pomocí spline křivky. f 1. f 2. f n. x... x 2 Iterpolace pomocí sple křvky dáo: bodů v rově úkol: alézt takovou křvku, která daým body prochází y f f 2 f 0 f x0 x... x 2 x x Iterpolace pomocí sple křvky evýhodou polyomálí terpolace změa ěkterého z

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodný vektor SP Náhodý vektor PRAVDĚPODOBNOS A SAISIKA Náhodý vektor Lbor Žák SP Náhodý vektor Lbor Žák Náhodý vektor Náhodý vektor slouží k popsu výsledku pokusu kdy měříme více údaů o procesu. Před provedeím pokusu

Více

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost

Náhodné jevy, jevové pole, pravděpodobnost S Náhodé jevy pravděpodobost Náhodé jevy jevové pole pravděpodobost Lbor Žák S Náhodé jevy pravděpodobost Lbor Žák Základí pojmy Expermet česky též vědecký pokus je soubor jedáí a pozorováí jehož účelem

Více

NEPARAMETRICKÉ METODY

NEPARAMETRICKÉ METODY NEPARAMETRICKÉ METODY Jsou to metody, dy předmětem testu hypotézy eí tvrzeí o hodotě parametru ějaého orétího rozděleí, ale ulová hypotéza je formulováa obecěji, apř. jao shoda rozděleí ebo ezávislost

Více

VY_52_INOVACE_J 05 01

VY_52_INOVACE_J 05 01 Název a adresa školy: Středí škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková orgazace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačího programu: OP Vzděláváí pro kokureceschopost, oblast podpory 1.5 Regstračí

Více

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.).

Pro statistické šetření si zvolte si statistický soubor např. všichni žáci třídy (několika tříd, školy apod.). STATISTIKA Statistické šetřeí Proveďte a vyhodoťte statistické šetřeí:. Zvolte si statistický soubor. 2. Zvolte si určitý zak (zaky), které budete vyhodocovat. 3. Určete absolutí a relativí četosti zaků,

Více

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru.

Soustava momentů. k s. Je-li tedy ve vzorci obecného momentu s = 1, získáme vzorec aritmetického průměru. Soutava mometů Momety (Obecé, cetrálí a ormovaé) Do ytému mometových charatert patří ty ejdůležtější artmetcý průměr (mometová míra úrově) a rozptyl (mometová úroveň varablty). Obecý momet -tého tupě:

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost

8.2.1 Aritmetická posloupnost 8.. Aritmetická posloupost Předpoklady: 80, 80, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Př. : V továrě dokočí každou hodiu motáž

Více

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení.

Intervalové odhady parametrů některých rozdělení. 4. Itervalové odhady parametrů rozděleí. Jedou ze základích úloh mtematické statistiky je staoveí hodot parametrů rozděleí, ze kterého máme k dispozici áhodý výběr. Nejčastěji hledáme odhady dvou druhů:

Více

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky

i 1 n 1 výběrový rozptyl, pro libovolné, ale pevně dané x Roznačme n 1 Téma 6.: Základní pojmy matematické statistiky Téma 6.: Základí pojmy matematické statistiky Vlastosti důležitých statistik odvozeých z jedorozměrého áhodého výběru: Nechť X,..., X je áhodý výběr z rozložeí se středí hodotou μ, rozptylem σ a distribučí

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

8.2.1 Aritmetická posloupnost I

8.2.1 Aritmetická posloupnost I 8.2. Aritmetická posloupost I Předpoklady: 80, 802, 803, 807 Pedagogická pozámka: V hodiě rozdělím třídu a dvě skupiy a každá z ich dělá jede z prvích dvou příkladů. Čley posloupostí pak při kotrole vypíšu

Více

8. Analýza rozptylu.

8. Analýza rozptylu. 8. Aalýza rozptylu. Lieárí model je popis závislosti, který je využívá v řadě disciplí matematické statistiky. Uvedeme jeho popis a tvrzeí, která budeme využívat. Setkáme se s ím jedak v aalýze rozptylu,

Více

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl:

7 LIMITNÍ VĚTY. Čas ke studiu kapitoly: 70 minut. Cíl: 7 LIMITNÍ VĚTY Čas ke studu kaptoly: 70 mut Cíl: o prostudováí tohoto odstavce budete umět formulovat a používat lmtí věty aproxmovat já rozděleí rozděleím ormálím - 96 - Výklad: V této kaptole adefujeme

Více

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr

KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KVALITA REGRESNÍHO MODELU Radek Fajfr Bakalářská práce 00 Prohlášeí Tuto prác jsem vypracoval samostatě. Veškeré lterárí pramey a formace, které jsem v

Více

Matematika I, část II

Matematika I, část II 1. FUNKCE Průvodce studiem V deím životě, v přírodě, v techice a hlavě v matematice se eustále setkáváme s fukčími závislostmi jedé veličiy (apř. y) a druhé (apř. x). Tak apř. cea jízdeky druhé třídy osobího

Více

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem

Popisná statistika - zavedení pojmů. 1 Jednorozměrný statistický soubor s kvantitativním znakem Popisá statistika - zavedeí pojmů Popisá statistika - zavedeí pojmů Soubor idividuálích údajů o objektech azýváme základí soubor ebo také populace. Zkoumaé objekty jsou tzv. statistické jedotky a sledujeme

Více

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou

14. Testování statistických hypotéz Úvod statistické hypotézy Definice 14.1 Statistickou hypotézou parametrickou neparametrickou. nulovou testovanou 4. Testováí statistických hypotéz Úvod Při práci s daty se mohdy spokojujeme s itervalovým či bodovým odhadem parametrů populace. V mohých případech se však uchylujeme k jiému postupu, většiou jde o případy,

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Lbor Žák SP Záko velkých čísel, cetrálí lmtí věta Lbor Žák Kovergece podle pravděpodobost Posloupost áhodých proměých,,,, koverguje

Více

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika

BIVŠ. Pravděpodobnost a statistika BIVŠ Pravděpodobost a statstka Úvod Skrpta Pravděpodobost a statstka jsou učebím tetem pro stejojmeý kurz magsterského studa Bakovího sttutu vysoké školy Kurzy Pravděpodobost a statstka a avazující kurz

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekoomcká fakulta Semestrálí ráce S kua Jméa: Leka Pastorová, Davd arha, Ja Vtásek a Fl Urbačík Ročík: 0/06 Učtel: gr. Jří Rozkovec Obor: Podková ekoomka Datum:.. 06 Obsah

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. 2. upravené vydání. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. upraveé vydáí Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 008 OBSAH: Úvod... 3 Parametrcké testy o shodě středích hodot... 4. Jedovýběrový t-test...

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření objemu tuhých těles přímou metodou ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméo: Petr Česák Datum měřeí:.3.000 Studjí rok: 999-000, Ročík: Datum odevzdáí: 6.3.000 Studjí skupa: 5 Laboratorí skupa:

Více

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika Pravděpodobost a aplikovaá statistika MGR. JANA SEKNIČKOVÁ, PH.D. 4. KAPITOLA STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 16.10.2017 23.10.2017 Přehled témat 1. Pravděpodobost (defiice, využití, výpočet pravděpodobostí

Více

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu

Cvičení 6.: Bodové a intervalové odhady střední hodnoty, rozptylu a koeficientu korelace, test hypotézy o střední hodnotě při známém rozptylu Cvičeí 6: Bodové a itervalové odhady středí hodoty, rozptylu a koeficietu korelace, test hypotézy o středí hodotě při zámém rozptylu Příklad : Bylo zkoumáo 9 vzorků půdy s růzým obsahem fosforu (veličia

Více

PROJEKT PARKINSON KLUBU BRNO Život je pohyb a pohyb je život Význam a zaměření projektu. Hodnotící ukazatele projektu.

PROJEKT PARKINSON KLUBU BRNO Život je pohyb a pohyb je život Význam a zaměření projektu. Hodnotící ukazatele projektu. - 1 - - - - 3 - - 4 - - 5 - PROJEKT PARKINSON KLUBU BRNO Žvot je pohyb a pohyb je žvot - 015 Výzam a zaměřeí projektu Základí deou projektu je vzdorovat egatvím tělesým a psychckým projevům Parksoově emoc,

Více

Měření závislostí. Statistická závislost číselných znaků

Měření závislostí. Statistická závislost číselných znaků Měřeí závslostí Statstcká závslost číselých zaků - závslost dvou velč lze vádřt ako ech fukčí vztah vzorcem, taulkou hodot příslušé fukce eo grafck; - mez zak zkoumaých evů zšťueme estec příčé (kauzálí

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Úvod Testy statstckých hypotéz Václav Adamec vadamec@medelu.cz Testováí: kvalfkovaá procedura vedoucí v zamítutí ebo ezamítutí ulové hypotézy v podmíkách ejstoty Testy jsou vázáy a rozděleí áhodých velč

Více

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy

} kvantitativní znaky. korelace, regrese. Prof. RNDr. Jana Zvárov. Obecné principy Měřeí statistické závislosti, korelace, regrese Prof. RNDr. Jaa Zvárov rová,, DrSc. MĚŘENÍZÁVISLOSTI Cílem statistické aalýzy vepidemiologii bývá eje staovit, zda oemocěí závisí a výskytu rizikového faktoru,

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více