1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL"

Transkript

1 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo, zda se jedá o medicíu, biologii, ebo ekoomii případě marketig. Jmeovitě ekoomické disciplíy patří mezi ty obory, pro které je zpracováí dat evyhutelé. Pro složitější testováí a sofistikovaé ekoometrické modely ekoomové určitě zvolí speciálí statistický software, ale pro základí charakteristiky dat, statistické testy a jedoduché regresí modely je možé použít také tabulkový procesor. To, jak pro základí statistické operace využít tabulkový procesor Excel je stručě popsaé v prvích čtyřech kapitolách studijího textu. Předpokládáme přitom, že čteář má k dispozici verzi Excel 2007, evetuálě vyšší. Pro zjedodušeí práce je vhodé mít aktivovaý doplěk Aalýza dat ve složce Data (viz Obr..) Obrázek. V případě, že teto doplěk eí ve složce Data, lehce ho aistalujete tímto postupem: Tlačítko Office Možosti aplikace Excel Doplňky Přejít a v dialogovém okě zaškrtout položku Aalytické ástroje (viz Obr..2). Obrázek.2 Kromě doplňku Aalýza dat tabulkový procesor MS Excel dispouje širokým spektrem statistických fukcí. Všechy fukce procesoru MS Excel použité v ásledujícím textu budou vyzačey ve tvaru: =FUNKCE(proměá; ; proměán) se zamékem = a začátku; použití aalytického ástroje bude vyzačeo podobým způsobem, apříklad Histogram

2 Popisá statistika v programu MS Excel Základí metodou zpracováí velkého rozsahu číselých dat je metoda rozděleí četosti, a jeho zobrazeí pomocí sloupcového grafu histogramu četosti. Dalším krokem je obvykle výpočet základích charakteristik souboru a případé zázorěí dat pomocí grafů, aby bylo možé odhadout případé závislosti v souboru. Kostrukcí histogramu četosti a výpočtem základích charakteristik dat se zabývá další část této kapitoly.. HISTOGRAM ČETNOSTI Histogram četosti je sloupcový graf, zázorňující rozděleí četostí číselých dat v třídách epřekrývajících se stejě širokých itervalech. Optimálí počet tříd k v histogramu lze staovit pomocí tzv. Sturgersova pravidla k Roud ( 3,3.log ( )), kde je počet údajů v souboru. Fukce Roud ( ) ozačuje 0 zaokrouhleí argumetu fukce a ejbližší celé číslo. Počet tříd v histogramu se může mírě lišit od optimálího hlavě z důvodů většího přehledu a logiky v datech. Například časy příchodů zákazíků do prodejy sledovaé po dobu jedoho týde je logické do histogramu seřadit v závislosti a velikosti souboru po dech, případě po hodiách, a esažit se uměle vytvořit třídy, které ekorespodují s obvyklým časovým čleěím týde (apříklad,8 de, ebo 3,48 hodiy) Je-li staove počet tříd, pak šířku třídy lze určit jako podíl rozpětí souboru a počtu tříd. Za rozpětí souboru považujeme rozdíl ejmeší a ejvětší hodoty souboru. Tabulkový procesor MS Excel umožňuje vytvořeí histogramu přímo z dat pomocí aalytického ástroje Histogram. Jako vstupí údaj stačí zadat pouze soubor číselých dat a horí hraice požadovaých tříd. Použití tohoto aalytického ástroje demostruje ásledující příklad: ŘEŠENÝ PŘÍKLAD. Následující tabulka obsahuje počty bodů, které získali studeti a testu ze statistiky a) Vypočítejte optimálí počet tříd pomocí Sturgersova pravidla. b) Zobrazte histogram četosti pro počet tříd z příkladu a). c) Zobrazte histogram četosti pro pět tříd. Řešeí: a) Optimálí počet tříd závisí a celkovém počtu pozorováí (údajů) v zadáí je výsledek třiceti písemých prací, tedy 30. Optimálí počet tříd: k Roud ( 3,3.log 0(30)) Roud (3,3.,477) Roud (4,8745) 5 6 b) Rozpětí souboru R zjistíme jako rozdíl maximálí a miimálí hodoty v datech. Teto rozdíl je: R max( x i ) mi( xi ) Šířka třídy bude tedy 00/6 = 6,7. Pro sestrojeí histogramu četosti je uté připravit data a horí hraice tříd (viz Obr..3)

3 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy Obrázek.3 Po otevřeí ástroje Histogram (Data Aalýza dat Histogram) lze zadat vstupí oblast dat, horí hraice tříd a ozačit, že program má vytvořit graf (Obr..4). Obrázek.4 Program vygeeruje a ový list požadovaé četosti a také histogram (Obr..5). Obrázek.5 - -

4 Popisá statistika v programu MS Excel c) V případě, že histogram bude mít pět tříd je šířka třídy 20. Připraveé zadáí (Obr..6) Obrázek.6 Výsledý histogram (obr.7): Obrázek.7.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DAT Číselé charakteristiky jsou umerickým vyjádřeím ejzákladějších vlastostí statistického souboru. Podle toho, které vlastosti popisují, je lze rozdělit a charakteristiky polohy a charakteristiky variability. Mezi základí charakteristiky polohy patří modus, mediá a průměr. Mezi základí charakteristiky variability patří rozptyl, směrodatá odchylka, šikmost a špičatost. Modus xˆ představuje ejčetější hodotu, tedy takovou hodotu, která se v souboru vyskytuje ejčastěji. Je zcela ezávislý a ostatích hodotách, které se mohou libovolě měit, aiž se modus změí. Modus v programu MS Excel vypočítáme pomocí statistické fukce = MODE(číslo;číslo2;...). V případě že je v souboru více modů (multimodálí soubor), fukce zobrazí prví (ejmeší) modus v pořadí

5 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy Mediá x ~ představuje prostředí hodotu v souboru hodot, tedy takovou hodotu, kdy existuje stejý počet meších (ebo stejých) a stejý počet větších (ebo stejých) hodot. Při sudém počtu hodot se mediá defiuje jako aritmetický průměr z ejvyšší hodoty dolí poloviy a ejižší hodoty horí poloviy hodot uspořádaých podle velikosti. Takto fuguje apř. statistická fukce =MEDIAN(číslo;číslo2;...) v Excelu. Lze se setkat též s defiicí mediáu coby 50% kvatilu. V tom případě je mediá ejvětší hodotou v dolí poloviě uspořádaých hodot. Aritmetický průměr (zkráceě: průměr) obdržíme jako součet jedotlivých výsledků měřeí ebo zjišťováí vyděleý celkovým počtem výsledků. Rozlišujeme přitom aritmetický průměr z celého souboru údajů, ebo je z určitého vzorku - výběru. Te prví azýváme populačím průměrem a ozačujeme jej řeckým písmeem, pro te druhý používáme ozačeí x a azýváme jej výběrovým průměrem. Zda se jedá o výběrový ebo populačí průměr, závisí a kokrétí situaci. Matematické vyjádřeí je ásledující: N populačí průměr, výběrový průměr x x i N i x i i. Přitom N představuje počet údajů celého souboru, představuje počet údajů z příslušého výběru. K výpočtu aritmetického průměru se používá fukce =PRŮMĚR(číslo;číslo2; ), která počítá pouze s číselými údaji, ostatí údaje včetě prázdých buěk igoruje. Aritmetický průměr dává stejou důležitost (váhu) každému z údajů, avšak údaje ěkdy stejou důležitost emají. Proto je v těchto případech vhodé použít vážeý aritmetický průměr pomocí vah w. V Excelu eí k dispozici speciálí fukce pro výpočet vážeého i aritmetického průměru, k výpočtu je třeba apsat vhodý vzorec. vážeý aritmetický průměr x w x. w i w i i V ekoomické oblasti se často počítá s růzými idexy, apř. ceovými. Pro výpočet průměrého idexu za určité období se používá geometrický průměr, který se vypočítá jako -tá odmocia ze součiu kladých hodot x. x 2 x : geometrický průměr x x x x g. 2. K výpočtu geometrického průměru se používá fukce =GEOMEAN(číslo;číslo2; ). Rozptyl je aritmetickým průměrem kvadrátů odchylek od aritmetického průměru. Podle toho, zda se jedá o rozptyl z celého souboru celé populace, ebo je rozptyl z jistého vzorku výběru z této populace, rozlišujeme populačí rozptyl, kterému říkáme jedoduše 2 2 rozptyl, začíme, a výběrový rozptyl, ozačujeme jej s : Vzorce vypadají ásledově: N 2 2 (populačí) rozptyl ( ), v Excelu fukce = VAR(číslo;číslo2;...), N i x i 2 2 výběrový rozptyl s ( x i x), v Excelu = VAR.VÝBĚR( (číslo;číslo2;...). i Číslo - se azývá počet stupňů volosti. Směrodatá odchylka je druhou odmociou z rozptylu. Ve shodě s předchozí termiologií rozlišujeme populačí směrodatou odchylku, ozačujeme ji, které říkáme prostě směrodatá odchylka, a výběrovou směrodatou odchylku, která je odmociou z výběrového rozptylu, ozačujeme ji s. V Excelu lze vypočítat populačí směrodatou i i - 3 -

6 Popisá statistika v programu MS Excel odchylku pomocí fukce =SMODCH(číslo;číslo2;...) a výběrovou směrodatou odchylku pomocí fukce =SMODCH.VÝBĚR(číslo;číslo2;...). Šikmost je charakteristikou, popisující symetrii pravděpodobostího rozděleí vzhledem k aritmetickému průměru, v Excelu se používá fukce = SKEW(číslo;číslo2;...). Nulová šikmost začí, že hodoty souboru jsou rovoměrě rozděley vlevo a vpravo od průměru. Kladá šikmost začí, že vpravo od průměru se vyskytují odlehlejší hodoty ežli vlevo a většia hodot se achází vlevo od průměru. U záporé šikmosti je tomu aopak. Špičatost je charakteristika rozděleí hodot souboru, která porovává daé rozděleí s tzv. ormálím rozděleím. V Excelu se pro výpočet špičatosti používá fukce =KURT(číslo;číslo2;...). Hodoty s tzv. ormovaým ormálím rozděleím (které má průměr rove ule a směrodatou odchylku rovu jedé) mají koeficiet špičatosti rove ule. Rozděleí s kladým koeficietem jsou špičatější ež ormovaé ormálí rozděleí, tedy hodoty jsou více kocetrováy v blízkosti průměru. Naopak rozděleí se záporým koeficietem šikmosti jsou plošší ež ormovaé ormálí rozděleí. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD.2 Následující tabulka obsahuje počty bodů, které získali jedotliví studeti z testu z mikroekoomie: a) Vypočítejte průměrý počet bodů. b) Nalezěte modus souboru. c) Vypočítejte mediá souboru. d) Vypočítejte výběrový rozptyl souboru. e) Vypočítejte výběrovou směrodatou odchylku souboru. f) Vypočítejte populačí rozptyl. g) Vypočítejte populačí směrodatou odchylku souboru. h) Vypočítejte šikmost souboru. i) Špičatost souboru. j) Načrtěte histogram četosti pro 5 tříd. Řešeí: Pomocí fukcí Excelu postupě dostaeme výsledky (Obr..8): - 4 -

7 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy Obrázek.8 Statistické fukce ejsou jediou možostí, kterou Excel v souvislosti s popisou statistikou abízí. Tabulkový procesor MS Excel umožňuje výpočet celého souboru výběrových základích charakteristik přímo z dat pomocí položky hlavího meu záložky Data: Aalýza dat (pozor, musí být aistalováa, viz text pod obrázkem.), aalytický ástroj Popisá statistika. Použití tohoto aalytického ástroje demostruje ásledující příklad: ŘEŠENÝ PŘÍKLAD.3 Následující tabulka (stejá jako v Příkladu.2) obsahuje počty bodů, které získali jedotliví studeti z testu z mikroekoomie: Vypočítejte průměrý počet bodů, alezěte modus souboru, vypočítejte mediá souboru, vypočítejte výběrový rozptyl a směrodatou odchylku souboru. Vypočítejte šikmost a špičatost souboru. Nalezěte maximálí a miimálí hodotu v souboru

8 Popisá statistika v programu MS Excel Řešeí: Pro výpočet pomocí aalytického ástroje Popisá statistika je uté připravit data do jedoho sloupce (ebo řádku), protože pro každý sloupec (případě řádek) se všechy hodoty počítají zvlášť. Tato vlastost je výhodá pro výpočet základích charakteristik dat pro ěkolik souborů (sloupců ebo řádků dat) ajedou. Po otevřeí ástroje Popisá statistika (Data Aalýza dat Popisá statistika) lze zadat vstupí oblast dat, ozačit, zda jsou data ve sloupci ebo v řádku, zadat případé popisky a určit, že vyžadujeme celkový přehled (Obr..9). Obrázek.9 Výsledá tabulka obsahuje všechy požadovaé iformace s popisem (Obr..0). Výsledky si můžete porovat s řešeím předchozího příkladu.2: Obrázek.0-6 -

9 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy.3 PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLAD. Následující tabulka obsahuje počty bodů, které získali studeti z testu z makroekoomie a) Vypočítejte optimálí počet tříd pomocí Sturgersova pravidla. b) Zobrazte histogram četosti pro počet tříd z příkladu a). PŘÍKLAD.2 Zjistěte základí charakteristiky pro soubor dat z ásledující tabulky: Vypočítejte průměrý počet bodů, alezěte modus souboru, vypočítejte mediá souboru, vypočítejte výběrový rozptyl a směrodatou odchylku souboru. Vypočítejte šikmost a špičatost souboru. Nalezěte maximálí a miimálí hodotu v souboru. Použijte aalytický ástroj Popisá statistika. PŘÍKLAD.3 Pro data z ásledující tabulky určete výběrovou směrodatou odchylku a populačí směrodatou odchylku a výsledky porovejte. Která směrodatá odchylka je větší? ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ ŘEŠENÍ PŘÍKLADU. Optimálí počet tříd: k Roud ( 3,3.log (20)) Roud (3,3.,30) Roud (4,293) Histogram četosti (Obr..): - 7 -

10 Popisá statistika v programu MS Excel Obrázek. ŘEŠENÍ PŘÍKLADU.2 Výsledá tabulka obsahuje všechy požadovaé iformace s popisem (Obr..2). Obrázek.2 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU.3 Výběrová směrodatá odchylka je 6,034 a populačí směrodatá odchylka je 5,764. Větší je výběrová směrodatá odchylka

11 Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy.5 PŘÍPADOVÉ STUDIE PŘÍPADOVÁ STUDIE. Při marketigové studii pro výrobce praček byli respodeti dotázái, kolik let vlastí pračku, kterou mají doma. Odpovědi 00 respodetů jsou v ásledující tabulce: a) Vypočítejte průměrý počet let vlastictví pračky. b) Nalezěte modus souboru. c) Vypočítejte mediá souboru. d) Vypočítejte výběrový rozptyl souboru. e) Vypočítejte výběrovou směrodatou odchylku souboru. f) Vypočítejte populačí rozptyl. g) Vypočítejte populačí směrodatou odchylku souboru. h) Vypočítejte šikmost a špičatost souboru. i) Pomocí Sturgersova pravidla určete optimálí počet tříd a ačrtěte histogram četosti. j) Načrtěte histogram četosti pro 0 tříd

12 Popisá statistika v programu MS Excel PŘÍPADOVÁ STUDIE.2 Při marketigové studii pro výrobce praček byli respodeti dále dotázái, kolik let vlastili pračku, kterou měli před yější pračkou. Odpovědi 00 respodetů jsou v ásledující tabulce: a) Vypočítejte průměrý počet let vlastictví pračky. b) Nalezěte modus souboru. c) Vypočítejte mediá souboru. d) Vypočítejte výběrový rozptyl souboru. e) Vypočítejte výběrovou směrodatou odchylku souboru. f) Vypočítejte populačí rozptyl. g) Vypočítejte populačí směrodatou odchylku souboru. h) Vypočítejte šikmost a špičatost souboru. i) Pomocí Sturgersova pravidla určete optimálí počet tříd a ačrtěte histogram četosti. j) Načrtěte histogram četosti pro 5 tříd. k) Porovejte výsledky případové studie. a.2 a iterpretujte rozdíly

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY

ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 OBSAH: ÚVOD... 4. CO JE STATISTIKA?... 4. STATISTICKÁ DATA... 5.3 MĚŘENÍ

Více

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla

Petr Otipka Vladislav Šmajstrla VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Petr Otipka Vladislav Šmajstrla Vytv ořeo v rámci projektu Operačího programu Rozv oje lidských zdrojů CZ.04..03/3..5./006

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK

STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH BOHUMIL MINAŘÍK 04 prof. Ig. Bohuml Mařík, CSc. STATISTICKÉ MINIMUM PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA TECHNICKÝCH OBORECH.

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků

1 Popis statistických dat. 1.1 Popis nominálních a ordinálních znaků 1 Pops statstcých dat 1.1 Pops omálích a ordálích zaů K zobrazeí rozděleí hodot omálích ebo ordálích zaů lze použít tabulu ebo graf rozděleí četostí. Tuto formu zobrazeí lze dooce použít pro číselé zay,

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic Numerické metod řešeí diereciálíc rovic Numerical metods or solvig dieretial equatios Bc. Zdeěk Blata Diplomová práce 009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá umerickými metodami řešeí občejýc diereciálíc rovic.

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více