Monoklonální protilátky jako léčiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoklonální protilátky jako léčiva"

Transkript

1 trastuzumab Monoklonální protilátky jako léčiva infliximab palivizumab priliximab nofetumomab merpentan rituximab Kamil Hrubý Nemocniční lékárna Liberec tositumomab

2 Principy: Imunitní systém reaguje na jakýkoliv antigen tvorbou protilátek Jeden antigen (např. buňka) má tisíce specifických struktur epitopů Proti epitopům se tvoří tisíce jednotlivých protilátek tato směs s se označuje jako polyklonáln lní protilátka tka

3 Jak vytvořit a izolovat protilátku proti jedinému epitopu monoklonální protilátku?

4 Tradiční postup: Injekce antigenu laboratornímu zvířeti Tvorba protilátek Získání protilátek z krevního séra vznik tzv. antiséra! nedostatečná specificita protilátek!malý výtěžek protilátek nelze užít k získání MAb

5 Řešení: Technologie hybridomu Publikovali Köhler a Millstein v srpnu 1975 v časopisu Nature V roce 1984 Nobelova cena

6

7

8 První aplikace MAb: Diagnostika in vitro: : testy krev. skupin, identifikace virů, diagnostika nádorů, ELISA-testy těhotenství nebo měření glukózy pomocí glukometrů Purifikace jiných léčiv např. při výrobě interferonu-alfa

9 Problémy s léčebným využitím: Zvířecí MAb jsou rychle rozpoznány jako cizorodé eliminace imunitním m systémem člověka pomocí HAMA (HAMA human anti-mouse antibody) Projevy imun.. reakce symptomy chřipky, alergické reakce, aža šokový stav

10 Řešení: Použití hybridních, humanizovaných MAb zatím nejpokročilejší způsob jsou CDR-grafted MAb izoluje se gen myšího CDR a vnese se do lidské genové oblasti pro produkci MAb lze také vyměnit AK CDR lidské Ab za příslušný CDR zvířecí MAb humanizované MAb (daclizumab, trastuzumab) Připojí-li se VR příslušné MAb na CR lidského Ig chimerické MAb (infliximab)

11 CH, VH, CL, VL konstantní, resp. variabilní oblasti lehkého a těžkého řetězce FAB, FV, FC fragmenty vzniklé proteolyt. štěpením řetězce FAB fragment antigen binding FV fragment variable FC fragment crystallisation FV může být rozdělen na FV lehkého a těžkého řetězce scfv single chain FV

12 Humanizace CDR zvířecí MAb se přenese na molekulu lidského imunoglobulinu, kde se zamění za původní CDR tohoto Ig

13 Použití transgenních myší lidské geny pro protilátky se vnesou do genomu myši ta pak produkuje 100% lidské MAb

14 Oblasti léčebného užití MAb Rejekce transplantátu ledviny, játra, kostní dřeň, pankreas Rakovina metastatická rakovina prsu, chronická lymfocyt. leukemie, non-hodgkinský lymfom Autoimunitní choroby revmatoidní artritida, psoriáza, Crohnova nemoc Infekční choroby RSV, septikémie, cytomegalovirus Diagnostika in vivo: : hl. nádorová onemocnění

15 Rejekce transplantátu muromonab (Orthoclone OKT3) myší MAb proti CD3 antigenu T-lymfocytů T akutní rejekce ledviny. První MAb schválená pro terapii (1986) basiliximab (Simulect) myší/lidská chimérická MAb proti α-řetězci receptoru pro Il-2 2 na povrchu T-lymfocytů T akutní rejekce ledviny daclizumab (Zenapax) humanizovaná MAb proti (viz basiliximab) akutní rejekce ledviny inolimomab (Leukotac) murinní MAb proti receptoru interleukinu-2, klin.. ovšem zvýšil četnost rejekce transplant.. jater. Dále zkoušen s pozitivním efektem u steroid rezistentní GVHD, výsledky se budou ověřovat odulimomab MAb proti CD11a leukocytů, zkouší se ke snížení reperfúzního poškození transplant.. ledviny visilizumab humanizovaná MAb proti CD3 aktivovaných T-lymfocytů, zkoušená u akutní GVHD, první studie ukázaly účinek

16 Rakovina alemtuzumab (Mabcampath) schválen pro léčbu chron. lymfocyt. leukémie u pacientů již léčených alkylačními látkami a po selhání terapie fludarabinem edrecolomab (Panorex) murinní MAb proti nádorovému antigenu Ep-CAM (jiný název 17-1A), 1A), vyvinut pro adjuvantní léčbu kolorekt.. karcinomu jako monoterapie nebo v komb. s režimy obsahujícími 5-FU5 gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) murinní MAb konjugovaná s cytostatikem calicheamicinem,, váže se na CD33 ten je exprimován na buňkách akutní myeloidní leukemie asi u 80% pac., ale ne na norm. hematopoetických buňkách. První MAbem cílené cytostatikum schválené FDA ibritumomab tiuxetan (Zevalin) murinní MAb značená Y90, proti antigenu CD20 maligních buňek non- Hodgkinského lymfomu (NHL). Je účinnější než rituximab u pacientů s relapsem nebo refrakterním NHL tositumomab (Bexxar) murinní MAb proti CD20 maligních buněk NHL, je značená I131

17 Rakovina pokrač. rituximab (Mabthera) chimerická lidská/myší MAB proti antigenu CD 20 na povrchu hlavně maligních B-lymfocytů. B Indikována u NHL (folikulární) s nízkým stupněm malignity po selhání chemoterapie v pokročilém stadiu (III IV) trastuzumab (Herceptin) humanizovaná MAB proti receptoru 2 pro lidský epidermální růstový faktor (HER2). Nadměrná exprese HER2 se pozoruje u 10-30% primárních karcinomů prsu i u dalších nádorů. Léčba pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s nadměrnou expresí HER2, a to: po selhání alespoň dvou chemo- režimů s obsahem antracyklinů a taxanů; ; v kombinaci s taxany u pacientek, kde nelze nasadit antracykliny.. Zkouší se i další režimy i u jiných forem nádorů apolizumab humanizovaná MAb,, váže se na HLA-DR β- řetězec maligních B-buněk, B k užití u NHL

18 Rakovina pokrač. bevacizumab MAb proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF), VEGF reguluje proliferaci a permeabilitu cév, v nádorech je exprimován v podst. zvýš. množství cetuximab MAb proti EGFR (epidermal( growth factor receptor, jinak také ErbB receptor), potencuje efekt chemoterapie, byla testována ve studiích I/II fáze v kombinaci s radioterapií a cytostatiky, hlavně u pac. s kolorektálním karcinomem a karcinomem hlavy a krku v souč.. probíhají studie II a III fáze dacliximab humanizovaná MAb proti CD25, k použití u lymfomu epratuzumab humanizovaná MAb proti antigenu CD22 maligních B-buněk, B k užití u NHL

19 Autoimunitní choroby RA infliximab (Remicade) chimérická lidská/myší MAB proti TNF-α.. Léčba RA po selhání konvenční léčby.možná kombinace s methotrexátem.. Léčba Crohnovy choroby nereagující na konvenční léčbu adalimumab (D2E7) plně lidská MAb proti TNF-α, zkoušena u pac.. s RA clenoliximab chimerická makačí/lidská MAb proti CD4- molekulám T-lymfocytů, T zkoušena u pac.. s RA keliximab humanizovaná MAb proti CD4 T-lymfocytů, T je zkoušena u pac.. s RA

20 Autoimunitní choroby Crohnova nemoc infliximab (Remicade) chimérická lidská/myší MAB proti TNF-α.. Léčba RA po selhání konvenční léčby.možná kombinace s methotrexátem.. Léčba Crohnovy choroby nereagující na konvenční léčbu natalizumab humanizovaná MAb proti α-4 integrinu.. Tato molekula facilituje migraci leukocytů přes cévní endotel. Zkouší se u Crohnovy nemoci

21 Autoimunitní choroby astma mepolizumab humanizovaná MAb proti interleukinu-5, testován u astmatu. Il-5 5 se účastní maturace, diferenciace a přežívání eosinofilů,, které mají zásadní roli u respiračních alergií omalizumab humanizovaná MAb,, váže se na jeden z receptorů IgE,, zkouší seu pac.. s alergickým astmatem a alerg.. rhinitidou. Bylo prokázáno sníž.. hladin IgE na úroveň neatopických jedinců, zábrana alergenem induk. bronchokonstrikce, sníž.. potřeba inhal.. kortikoidů a β- mimetik

22 Autoimunitní choroby psoriáza efalizumab (Xanelim) humanizovaná MAb proti CD11a (kostimulační molekula T-lymfocytů), T ve studiích fáze III byl prokázán efekt u psoriázy

23 Infekční choroby palivizumab (Synagis) humanizovaná myší MAB proti RSV (respiration syntitis virus). Prevence infekce RSV u dětí narozených dříve než v 35 týdnu těhotenství. Možno podat do 2 let věku dítěte afelimomab fragment marinní MAb proti TNF-α,, zkoušena u pac.. se sepsí, v klin studiích I/II fáze edobacomab murinní MAb proti endotoxinu u G-G sepse, neprokázalo se ale snížení mortality oproti placebu nebacumab humánní MAb proti endotoxinu,, u dětí s meningokokovým septickým šokem, neprokázalo se ale snížení mortality regavirumab humánní MAb proti cytomegaloviru

24 Infekční choroby pokrač. sevirumab (Protovir) MAb proti cytomegaloviru,, zkoušena v prevenci infekce po transplantaci kostní dřeně, nebylo prokázáno snížení infekce. Nejasným mechanismem bylo ale zvýš.. přežívání séronegativních recipientů nešlo o sníž. četnosti CMV tuvirumab humánní MAb vážící se na stabilní a - determinantu HBsAg,, nebylo ale prokázáno trvalé snížení hladin HBsAg (hepatitis B surface antigen)

25 Jiné choroby abciximab (Reopro) fragment chimerické MAB 7E3 reaguje s glykoproteinovým IIb/IIIa IIIa receptorem destiček antithrombotikum u invaz.. kardiologických výkonů enlimomab murinní MAb proti ICAM-1 1 (intercelulární adhezní molekula 1), snižuje adhezi leukocytů a velikost infarktu u exp. modelu mozk.. infarktu, klinicky ale bez efektu. Dále byl zkoušen v prevenci akut. rejekce ledviny (k aktivaci T-lymfocytů T jsou nutné kostimulační a adhezní molekuly jako je ICAM-1). U myšího modelu bylo přežití ledviny prodlouženo, klinicky ovšem opět bez efektu

26 Diagnostika in vivo arcitumomab (CEA-Scan Scan) používá se pro scintigrafické zobrazení recidiv nebo metastáz karcinomu tlustého střeva nebo rekta. Je to FAB fragment značený Te99 capromab pentetide (Prostascint) - MAb značená In111 proti PSMA (prostate( prostate-specificspecific membrane antigen) slouží k zobrazení nádorů prostaty. V detekci metastáz je její specificita a senzitivita vyšší než CT a MR imciromab pentetate (Myoscint) FAB fragment MAb značený In111 proti myosinu.. Určení lokalizace a rozsahu nekrózy myokardu nofetumomab merpentan (Verluma) Fab fragment murinní MAb značený Tc99m, používán v diagnostice nádorů, zejména plicních, ale zkouší se i u dalších

27 Diagnostika in vivo pokrač. satumomab pentetide (Oncoscint CR 103) myší MAb značená In111 proti proteinu TAG-72. Diagnostika maligních nádorů a metastáz kolorektálního a ovariálního adenokarcinomu sulesomab (Leucoscan) FAB fragment MAb značený Tc99m, váže se na povrch. glykoprotein NCA Používá se k diagnostice inf. lézí,, hlavně v kostech - osteomyelitida altumomab MAb značená In111, váže na myosin, k diagnóze myositidy

28 Perspektivy: Biotechnologické produkty ledovec na hladině MAby tvoří asi ¼ všech vyvíjených biotechnol. produktů Více než ½ MAb v klin.. vývoji jsou založeny na CDR-grafted protilátkách Využití transgenních zvířat a technologie fágů výrazně zrychlí vývoj MAb Teoreticky je možno vyvinout nepředstavitelné množství MAb proti jakýmkoliv biologickým ale xenobiotickým strukturám finanční konsekvence?

29 Děkuji Vám za pozornost

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI

TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V LÉČBĚ A VE VÝVOJI OLDŘICH FARSA Ústav chemických léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1/3, 612 42 Brno farsao@vfu.cz

Více

BIOLÉČIVA JAKÝ JE JEJICH SKUTEČNÝ POTENCIÁL? ZUZANA CHRASTILOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a, JAN ŠOTOLA b a VLADIMÍR. Obsah

BIOLÉČIVA JAKÝ JE JEJICH SKUTEČNÝ POTENCIÁL? ZUZANA CHRASTILOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a, JAN ŠOTOLA b a VLADIMÍR. Obsah BIOLÉČIVA JAKÝ JE JEJICH SKUTEČNÝ POTENCIÁL? ZUZANA CHRASTILOVÁ a,b, MARTINA MACKOVÁ a, JAN ŠOTOLA b a VLADIMÍR KRÁL a,b a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 3, 166 28 Praha 6, b Zentiva

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE? Pavel Klener 1. interní klinika 1. LF a ÚHKT, Praha Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění.

Více

k využití nádorových markerů v klinické praxi

k využití nádorových markerů v klinické praxi Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod k využití nádorových

Více

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii.

Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. Terapeutické monoklonální protilátky v onkologii. 1,2 Hajdúch Marián, 1 Cwiertka Karel, 2 Trojanec Radek, 3 Špačková Kateřina 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101

-Projekt Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití

Více

Imunodeficiemtní choroby

Imunodeficiemtní choroby Imunodeficiemtní choroby Primární vrozené Sekundární- získané Podle postižené složky: Protilátkové T lymfocytů Kombinované Fagocytů komplementu Primární imunodeficience Selektivní deficit IgA Brutonova

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MabThera 100 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje 10 mg rituximabum. Jedna injekční lahvička

Více

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE

AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE APIE Biologická terapeutika bioléčiva prof. RNDr. Luděk Beneš, DrSc. Biologická terapeutika (bioléčiva) jsou léčiva nebo potenciální léčiva získaná jinou, než klasickou cestou syntetické

Více

Terapii na bázi nukleových kyselin (protilátkové oliginukleotidy)

Terapii na bázi nukleových kyselin (protilátkové oliginukleotidy) BIOLOGICKÁ TERAPIE V GASTROENTEROLOGII Vladimír Zbořil Interní hepatogastroenterologická klinika FN a LF MU Brno Biologická terapie představuje v gastroenterologii významnou součást standardní terapie

Více

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE

VZTAH DÁRCE A PŘÍJEMCE TRANSPLANTAČNÍ IMUNITA Transplantace je přenos buněk, tkáně nebo orgánu z jedné části těla na jinou nebo z jednoho jedince na jiného. Transplantační reakce je dána genetickými rozdíly mezi dárcem a příjemcem.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

Využití imunoterapie v dětské onkologii

Využití imunoterapie v dětské onkologii 34 Využití imunoterapie v dětské onkologii MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno V současnosti lze vyléčit standardní léčbou (chemoterapií, radioterapií) většinu onkologicky nemocných

Více

Biologická léčiva. Teoretické základy a klinická praxe. Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv

Biologická léčiva. Teoretické základy a klinická praxe. Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv Teoretické základy a klinická praxe Biologická léčiva Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára Birkášová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ KATEDRA BIOLOGICKÝCH a BIOCHEMICKÝCH VĚD EpCAM a jeho role

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ

BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ BIOLOGICKÁ LÉČBA ZÁNĚTLIVÝCH AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ V REVMATOLOGII, GASTROENTEROLOGII A DERMATOLOGII Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská

Více

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň

Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Problematika transplantací se zaměřením na kostní dřeň Bakalářská práce Brno 2007 Nela

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti

Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Bezpečnost biologické léčby doporučení České revmatologické společnosti Vencovský J., a výbor České revmatologické společnosti* Revmatologický ústav, Praha Souhrn Česká revmatologická společnost publikovala

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

ONKOLOGIE V UROLOGII

ONKOLOGIE V UROLOGII ONKOLOGIE V UROLOGII MUDr. Eva Kindlová Radioterapeutická a onkologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Cílem tohoto sdělení není

Více

Antiangiogenní léky v klinické praxi

Antiangiogenní léky v klinické praxi 127 Antiangiogenní léky v klinické praxi Tomáš Svoboda KOC FN Plzeň Vzhledem k nutnosti novotvorby cév je jednou z klíčových cílových struktur rodina VEGF receptorů, jejichž aktivace zajišťuje tímto procesem

Více