SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK. BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ."

Transkript

1 Chem. Lsty 103, (2009) SORPCE NASYCENÝCH PAR PERCHLORETHYLENU NA ZEMINY A POROVNÁNÍ VÝTĚŽKŮ EXTRAKČNÍCH TECHNIK BORISLAV ZDRAVKOV, JIŘÍ JORDAN ČERMÁK a JOSEF JANKŮ Ústav cheme ochrany prostředí, Vysoká škola chemckotechnologcká v Praze, Techncká 5, Praha 6 Došlo , přepracováno , přjato Klíčová slova: zemna, perchlorethylen, headspace, purge and trap, vzdušná extrakce Úvod Velm významnou skupnou kontamnantů zemn jsou těkavé organcké látky (TOL). Cca 150 z těchto sloučenn se vyskytuje v hornnovém prostředí na mnoha místech a tyto polutanty mohou z dlouhodobého hledska působt jako zdroje kontamnace jak plynné fáze (půdního vzduchu), tak podzemní vody. Pohyblvost a perzstence TOL v zemnách závsí na tlaku jejch nasycených par, rozpustnost ve vodě a tedy na rozdělovacím koefcentu vzduch/ voda (Henryho konstanta), stupn nasycení zemny vodou a jejích sorpčních schopnostech. Kontamnanty mohou být přítomny v plynné č kapalné fáz nebo sorbované v matrc anorgancké č organcké, nebo mohou být uzavřeny v kaplárních dutnách v kondenzované fáz 1,2. Sorpce na půdní mnerály a organcké podíly hraje zvláště významnou rol v průběhu transportu TOL 2,3. Přesný pops a porozumění sorpčním mechansmům jsou tady velm důležté. Tato stude je zaměřena na rovnovážnou sorpc perchlorethylenu (PCE) na čtyř suché typy zemn s různým chemckým a fyzkálním vlastnostm. Expermentální data (rovnovážné zotermy) byly porovnávány se známým modely, včetně modelů Langmura a BET 4. Práce potvrdla přímou závslost mez velkostí specfckého povrchu zemny, obsahem jílů a množstvím látky sorbované na jednotkovou hmotnost zemny. Byla nalezena zřejmá nepřímá úměra mez objemovou hmotností zemn a koncentrací PCE v uzavřeném prostoru nad vzorkem (headspace). V této prác jsou porovnávány technky tzv. statcké headspace (analýza plynné fáze) s methanolovou extrakcí spojenou s tzv. purge-and-trap analýzou 5. Atmogeochemcký průzkum Jedná se o metody založené na atmogeochem (montorování půdních plynů), které jsou úspěšně využívány pro určení kontamnovaných míst pod povrchem země a pro odhad množství TOL v prostředí 6,7. Nejjednodušší model pro základní výpočty celkového obsahu kontamnantu v zemně v závslost na jeho koncentrac v půdním plynu je odvozen z rovnovážných modelů dstrbuce. Celková koncentrace C T v zemně může být odhadnuta z koncentrace v půdním plynu pomocí následující rovnce (1). Porovnání metod ukazuje, že extrakce plynem poskytuje rychlé výsledky, které mohou konzstentně popsovat koncentrac PCE v zemnách a které nejsou významně odlšné od výsledků získaných pomalej a za vyšších nákladů extrakcem kapalnou. Expermentální část Chemkále Jako standardy čstoty p.a. byly použty methanol (Penta, ČR) a perchlorethylen (Sgma-Aldrch, ČR). Ke kontamnac byl přpraven standardní vodný roztok perchlorethylenu o koncentrac 140 mg l 1. Aparatura Zásobník dusíku pro sorpc na trubčky Qualty Sample Bag 231 frmy SKC; čerpadlo AIRCHEK 52 frmy SKC; ultrazvuková lázeň UCC Teson 1; plynotěsné a kapalnové stříkačky Hamlton (Reno, USA); termální autosampler ULTRA 100 a dvoustupňový termální desorbér UNITY sestava od frmy Markes Internatonal. Teplotní nastavení desorpce bylo následující: proplach za studena 1 mn, desorpce prmární trubčky 300 C/25 mn, desorpce sekundárního trapu 300 C/3 mn. Desorbovaný analyt je převeden vyhřívanou kaplárou př 200 C do plynového chromatografu GC-17 A frmy Shmadzu. Analýza probíhala na koloně se střední polartou SPB-624 (Sgma-Aldrch, 30 m 0,53 mm.d., tloušťka flmu 3 m). Použty byly detektory FID a ECD. Teplotní program byl následující: 50 C/5 mn, 5 C/mn do 150 C/0 mn, 20 C/mn do 220 C/10 mn. Použté zemny C T CG G W I H KOC focρs(1θ T) I H ρs(1θ T) (1) zemna č. 1: hlntopísčtá zemna Hostvce u Prahy, zemna č. 2: štěrkopísky Hradčany u Mmoně (okres Česká Lípa), 1047

2 Chem. Lsty 103, (2009) zemna č. 3: písčtohlntá zemna Chlumín, obec Kněžmost, zemna č. 4: sprašové hlíny Lberec. Příprava vzorků Obecně se kontamnace zemn látkam ze skupny TOL provádí nástřkem kapalných standardů pod povrch zemny nebo sycením param těchto látek. Druhý způsob nabízí výhody, které řeší mnohé problémy přímé kontamnace kapalnou. V prvním případě závsí stupeň kontamnace na množství vneseného kontamnantu. Př použtí kontamnace param exstuje závslost na vlastnostech matrce, kontamnantu, koncentrac par a době expozce 8,9. Zemny byly sušeny na vzduchu př teplotě 25 C. Bylo přesně odváženo cca 20,0 g sušené zemny a umístěno do 40 ml skleněných EPA valek (28 95 mm). Naměřené fyzkální vlastnost použtých zemn uvádí tab. I. Tabulka I Fyzkální charakterstky vzorků zemn Charakterstka Typ zemny Písek, % 74,0 77,8 74,0 0,0 Jíl, % 6,0 2,2 6,0 78,0 Organcký uhlík, % 3,2 0,2 1,5 0,4 Obsah vody, hm. % 4,2 0,1 0,3 1,0 Objemová hmotnost, g ml 1 0,93 1,29 1,33 0,88 Zdánlvá hmotnost, g ml 1 1,83 2,52 2,15 1,19 Měrná hmotnost částc, g ml 1 Průměrná velkost pórů (d), m Použté metody 2,11 2,53 2,43 2,35 0,06 2,96 0,36 0,23 Celkový objem póru, ml g 1 0,60 0,38 0,34 0,71 Měrný povrch, m 2 g 1 17,77 0,68 1, sítová analýza pro zatřídění dle velkost částc; obsah organckého uhlíku určen z rozdílů mez celkovým obsahem uhlíku změřeným na přístroj Lqu TOC II Elementar a obsahem anorganckého uhlíku stanoveným gravmetrcky; obsah vody určován gravmetrcky sušením př 105 C po dobu 4 h; objemová hmotnost pomocí odměrného válce; měrná hmotnost částc pyknometrckou metodou; zdánlvá hmotnost a průměrná velkost pórů na přístrojí PoreSzer 9320 frmy Mcromertcs; měrný povrch adsorpcí dusíku na přístroj Coulter SA Obr. 1. Modfkovaný exkátor pro kontamnac zemn pomocí par Šest valek naplněných jedním ze čtyř typů zemny bylo umístěno v modfkovaném exkátoru obsahujícím Petrho msku naplněnou cca 50 ml vodného roztoku PCE (140 mg l 1 ). Valky byly umístěny na dno aparatury pod Petrho msku (páry PCE jsou těžší než vzduch). Použté zařízení ukazuje obr. 1. Základní fyzkální vlastnost 10,11 studovaného kontamnantu jsou: molární hmotnost.: 165,8 g mol 1, teplota varu 121,1 C, rozpustnost ve vodě př 20 C 150 mg l 1, tlak nasycených par př 20 C 1,9 kpa, H I 0,665, dstrbuční koefcent K OC 265 l kg 1 (defnce K OC vz Karckhoff 12 ). PCE byl vybrán jako zástupce chlorovaných uhlovodíků, který je šroce používán jako rozpouštědlo a odmašťovací prostředek v mnoha odvětvích průmyslu a je tedy reálně se vyskytujícím kontamnantem. Kontamnace byla prováděna v rozsahu 1, 2, 3, 4, 5 a 24 h. Po vyjmutí z exkátoru byly valky ponechány 1 mn stát pro odstranění nasycených par v prostoru headspace a poté urychleně uzavřeny 24 mm šroubovacím uzávěry s 22 mm slkonovým septy krytým teflonem. Analytcké postupy Statcká analýza prostoru nad vzorkem Extrakce plynu byly prováděny 24 h po skončení kontamnace z důvodu ustálení termodynamcké mezfázové rovnováhy. Páry PCE byly odebírány z prostoru nad vzorkem (headspace) plynotěsným stříkačkam o objemu 1 a 5 ml a následně sorbovány na standardní ocelové trubčky pro termální desorpc, 90 mm 6,3 mm, s vntřním průměrem 5,0 mm. Trubčky byly plněny 200 mg sorbentu Tenax GR. Sorpce analytu probíhala v proudu dusíku pomocí jednoduchého zařízení, které výrazně zvyšuje opako- 1048

3 Chem. Lsty 103, (2009) Extrakce vzorku methanolem Pro zolac analytu z matrce a jeho zakoncentrování byla aplkována extrakce methanolem podle příslušné metody EPA 13. Do prostoru nad vzorek bylo slkonovým septem krytým teflonem nastříknuto 20 ml methanolu. Extrakce byla prováděná 20 mn na ultrazvukové lázn. Vzorky byly ponechány stát po dobu 24 h, poté byly odebírány alkvotní objemy extraktu a vneseny do zařízení purge-and-trap vlastní konstrukce (vz obr. 3). Hlavní část zařízení jsou 170 ml desorpční kolona obsahující 100 ml destlované vody, odlučovač kapek, průtokoměr rotametr a záchytná trubčka. Methanolcký roztok s obsahem PCE extrahovaného ze vzorku byl nastříknut pod hladnu destlované vody. Vzorek byl desorbován dusíkem (100 ml mn 1 ) přváděným skleněnou sntrovanou destčkou umístěnou u dna kolony na ocelovou trubčku pro termální desorpc. Doba desorpce byla 20 mn. Plynová chromatografe s termální desorpcí Pro vlastní analýzu vzorků byla použta sestava zařízení frmy Markes Internatonal Ultra 100 (autosampler/ desorber), Unty (dvoustupňový termální desorber) a plynový chromatograf GC-17 A frmy Shmadzu. Obr. 2. Zařízení pro zakoncentrování par na sorpčních trubčkách vatelnost vzorkování oprot nástřkům s otevřeným vstupem z atmosféry (vz obr. 2). Vzorky byly nastřkovány přes teflonem krytá slkonová septa do skleněného nástřkového zařízení v provedení souosých válců. Průtok dusíku ze zásobníku byl pomocí čerpadla udržován na hodnotě 100 ml mn 1. Doba nástřku (kompletní sorpce vzorku na trubčku včetně vymytí cest) byla 1 mn. Výsledky a dskuse Vzhledem k nezbytnost vývoje odpovídajících způsobů stanovení TOL a potřebě předpovědí jejch chování v nenasycené zóně je třeba detalně prozkoumat sorpční a dstrbuční procesy probíhající v zemnách. Tato práce popsuje expermenty týkající se knetky sorpce pro různé typy zemn. Suché vzorky různých zemn byly kontamnovány param PCE. Doby kontamnace byly 1, 2, 3, 4, 5 a 24 h. Rovnovážné koncentrace PCE v prostoru nad vzorkem (headspace) získané během kontamnace ukazuje tab. II. Detekční lmt PCE byl v rozsahu 0,0035 až 0,0700 mg l 1, v závslost na typu zemny. Relatvní standardní odchylka (RSD) v rámc jednotlvých zemn byla v rozsahu od 7,80 do 10,70 % s průměrnou hodnotou 9,10 %. Data ukazují, že koncentrace PCE v headspace se dle očekávání zvyšují se stoupající dobou kontamnace, s maxmem na konc nejdelší doby. Svoj rol hrají též objemová hmotnost a objem pórů. Je zřejmé, že větší objem pórů přspívá k vyšší rovnovážné koncentrac PCE v headspace. Obr. 4 ukazuje knetku sorpce a sorbované množství PCE zjštěné analýzou methanolckých extraktů. Zjštěné koncentrace se lehce lší na každé úrovn doby kontamnace, v rozsahu od 0,99 až do 5,26 mg kg 1 suché zemny. Detekční lmty pro PCE v zemnách jsou v rozsahu 0,023 až 0,070 mg kg 1. RSD extrakce methanolem byla 7,65 %. Pro korelac expermentálních dat s Langmurovou zotermou byla použta rovnce (2). C zemna 1 a bτ c1 (2) Obr. 3. Zařízení purge-and-trap Tabulka III ukazuje parametry a, b, c, Langmurovy zotermy, standardní chybu odhadu S a korelační koefcent R v systému páry PCE/zemna. Na křvce lze odlšt čtyř fáze. První tzv. lag fáze je zřejmě určující fází dfuze z Petrho msky na sorpční centra. Probíhá velm rychle, a tedy není zaznamenatelná na grafu. Lag fáze je následována logartmckou fází, kdy nastává sorpce par PCE do matrce. Nazývá se exponencální č logartmcká, neboť rychlost nárůstu koncentrace 1049

4 Chem. Lsty 103, (2009) Tabulka II Koncentrace polychlorethylenu v prostoru nad vzorkem (headspace) dle doby kontamnace Doba kontamnace [hodny] Koncentrace PCE v headspace [mg l 1 ] zemna 1 zemna 2 zemna 3 zemna 4 1 0,070 0,159 0,044 0, ,134 0,168 0,056 0, ,146 0,174 0,065 0, ,156 0,176 0,071 0, ,166 0,180 0,077 0, ,229 0,187 0,129 0,366 C zemna, 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0,50, h Obr. 4. Závslost sorbovaného množství PCE v zemně (C zemna, mg kg 1 ) na době expozce (), zemna 1; zemna 2; zemna 3; zemna 4 PCE v systému je popsána exponencální funkcí. Další fáze je zpomalení způsobené kombnací vnějších a vntřních vlvů, rychlost nárůstu koncentrace PCE klesá. Staconární fáze je poslední částí zotermy, kdy je dosaženo praktcky ustáleného stavu mez koncentracem v zemně a headspace. Z průběhu sorpčních křvek vyplývá mnmální čas sorpce, který by měl být větší než 6, 5, 13 a 5 h pro zemny 1, 2, 3 a 4. Tyto hodnoty odpovídají dosažení 95% koncentrace maxmální sorpce za dobu 24 h. Obr. 4 ukazuje obecný trend, kdy se stoupající koncentrací organcké hmoty v matrc a se zvětšujícím se měrným povrchem u suchých vzorků stoupá koncentrace PCE. Je známo, že pro suché zemny během adsorpční fáze převažuje sorpce na povrchu oprot sorpc do organckého uhlíku 14,15. Tato skutečnost byla našm výsledky potvrzena. Kupříkladu, ačkolv zemna 1 obsahuje 3,2 % organckého uhlíku a zemna 4 obsahuje pouze 0,4 %, druhá z nch sorbuje více nežl ta první. Vlhkost zemny hraje důležtou rol v sorpčních procesech, jak potvrdl kupř. Chou a Shoup 16. U zemny 1 působí PCE kompetčně s větším množstvím molekul vody (př adsorpc na povrch). Ve srovnání se zemnou 4 je tedy sorbováno méně PCE. Byla nalezena závslost mez velkostí měrného povrchu zemny a sorpční kapactou zemny (mg PCE kg 1 suché zemny). Z expermentálních dat lze vyjádřt rozdělovací koefcent vzduch/zemna. C Kd C zemna HS K d, [l kg -1 ] (3) Obr. 5 ukazuje hodnoty C zemna vynesené oprot hodnotám C HS a tyto křvky reprezentují rovnovážné zotermy. Směrnce přímek udává hodnoty K d. Data pro PCE odpovídají zotermě typu BET II v případech zemn 1, 3 a 4. Tato zoterma je typcká pro vícevrstvou adsorpc na makroporézní zemny (velkost pórů > 50 nm). Zemna 2 vykazuje nedostatečnou nterakc Tabulka III Parametry Langmurova modelu pro různé zemny Typ zemny Teplota sorpce [ C] Koefcenty modelu 1050 Standardní chyba odhadu Korelační koefcent a b c S R Zemna 1 25,7 0,19 0,24-0,73 0,11 0,99 Zemna 2 25,5 0,76 0,26-0,16 0,03 0,97 Zemna 3 23,5 0,05 0,39 0,89 0,04 0,99 Zemna 4 24,4 0,19 0,55-1,58 0,14 0,99

5 Chem. Lsty 103, (2009) mez mnerálním povrchem a molekulam adsorbátu (zoterma typu III). Podobnost adsorpčních zoterem (rovnce (4)) zemn 1, 3 a 4 naznačuje, že sorpce par PCE na suché zemny je řízena velkostí dostupného povrchu. C zemna Kd CHS ( 1 CHS)[1 ( Kd 1) CHS] (4) Obr. 6 ukazuje vztah mez výsledky získaným methanolckou extrakcí a modelovým hodnotam celkové koncentrace získaným výpočtem z headspace analýz kontamnovaných vzorků. Př srovnání analytckých dat z methanolcké extrakce s výstupy z kvantfkačního modelu využívajícího headspace analýzy byly u zemn 1, 2 a 3 nalezeny jen nevýznamné rozdíly (průměrné rozdíly koncentrací PCE mez výše uvedeným metodam analýzy ční 23, 22 a 17 %). a C zemna, 6,00 5,00 c C zemna, 3,20 3,00 3,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 C HS, mg l -1 2,80 2,60 2,40 2,20 0,02 0,05 0,08 0,11 0,14 C HS, mg l -1 b C zemna, 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 C HS, mg l -1 d C zemna, 5,00 3,80 2,60 1,40 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 C HS, mg l -1 Obr. 5. Adsorpční zotermy, závslost sorbovaného množství PCE v zemně (C zemna, mg kg 1 ) na rovnovážné koncentrac PCE v prostoru nad vzorkem (C HS, mg l 1 ), a) zemna 1; b) zemna 2; c) zemna 3; d) zemna 4 a C zemna, 8,00 c C zemna, 6,00 3,00 1,00 b C zemna, 1,60 1,40 1,20 1 d C zemna, 6,00 1,00 2 0,80 0,00 Obr. 6. Porovnání vývoje koncentrace PCE v zemně (C zemna, mg kg 1 ) na době expozce () získané extrakcí methanolem a analýzou headspace, extrakce methanolem, analýza headspace; a) zemna 1, b) zemna 2, c) zemna 3, d) zemna

6 Chem. Lsty 103, (2009) Pro zemnu č. 4 byly vyšší, v průměru 200 %. To je dáno tím, že v rovnovážné rovnc (1) je brána do úvahy pouze sorpce na organckou hmotu. Regrese PCE dat mez zemnam 1 a 3 ukazuje, že většna bodů z headspace kvantfkačního modelu leží nad hodnotam odpovídajících dat z methanolcké extrakce. Jednoduchý headspace model poskytuje vyšší hodnoty těkavého podílu v matrc díky teoretcky vyšší sorpc na organcký uhlík. V důsledku nízkého obsahu organckého uhlíku a malé velkost mnerálního měrného povrchu poskytují vzorky zemny 2 zpracovávané methanolckou extrakcí vyšší hodnoty. Jak se ukazuje, do uvedeného modelu je nutné zahrnout další kombnované jevy, které ovlvňují sorpce matrce. Závěry Na základě provedených výzkumů a získaných dat pro adsorpc PCE na čtyř typy suchých zemn lze učnt následující závěry: V nenasycené zóně, zvláště u suchých zemn, je adsorpce par klíčovým faktorem řídícím mobltu a dstrbuc TOL v systému. Tato práce potvrdla, že využtí nasycených par pro modelovou sorpc na zemny poskytuje dostatečně přesný a opakovatelný způsob kontamnace. Koncentrace analytů v modelovém systému daného typu zemny je závslá na fyzkálně-chemckých vlastnostech matrce. Časy potřebné pro dosažení akceptovatelného rovnovážného stavu během kontamnačního procesu byly nžší, než bylo očekáváno: 6, 5, 13 a 5 hodn pro zemny 1, 2, 3 a 4. Rozdíly v množství nasorbovaného PCE s můžeme vysvětlt rozdílným obsahem organckého uhlíku, jílů a množství vody ve vzorku. Expermentální data byla porovnána se známým modelem sorpčních zoterem BET. Výsledky sorpcí potvrdly aplkovatelnost zotermy typu II (zemna 1, 3, 4) a typu III (zemna 2). Byl nalezen přímý vztah mez velkostí specfckého povrchu zemny, obsahem jílu a množstvím látky sorbované na jednotkovou hmotnost zemny. Př porovnání analytckých výsledků mez methanolckou extrakcí a headspace kvantfkačním modelem nebyly nalezeny významné rozdíly. Uvedený kvantfkační model může být s opatrností aplkován, když není rozšířen o další jevy, které ovlvňují sorpční vlastnost matrce. Všeobecným závěrem této práce je potvrzení, že přímá headspace analýza může poskytovat snadněj dosažtelné a výrazně levnější akceptovatelné kvanttatvní analytcké výsledky pro analýzu PCE koncentrací v zemnách. Tyto výsledky se njak významně neodlšují od výsledků poskytovaných přímou extrakcí methanolem. Je nezbytné provést detalnější expermenty se šrší škálou kontamnantů, jejch směsí a zemn s různým fyzkálním charakterstkam pro ověření č zpřesnění kvantfkačního modelu. Tento výzkum byl realzován s podporou projektů: Vývoj kvanttatvní atmogeochemcké analýzy a její použtí př sanac starých zátěží (GAČR 104/06/1079) a Studum chemckých a bologckých procesů pro ochranu žvotního prostředí (MSM ). Seznam použtých zkratek TOL těkavé organcké látky PCE perchlorethylen BET sopční model Brunauera, Emmetta, a Tellera C T koncentrace těkavé látky vztažená na hmotnost suché zemny [mg kg 1 ] C G koncentrace těkavé látky v půdním plynu [mg m 3 ] Ө G specfcký objem pórů zemny vyplněných vzduchem [m 3 m 3 ] Ө W specfcký objem pórů zemny vyplněných vodou [m 3 m 3 ] Ө T celková porozta zemny [m 3 m 3 ] H I bezrozměrný rozdělovací koefcent vzduch/ voda (Henryho konstanta) K OC rozdělovací koefcent organcký uhlík/voda [m 3 kg 1 ] f OC podíl organckého uhlíku v matrc [g g 1 ] ρ S měrná hmotnost částc zemny [kg m 3 ] FID plamenoonzační detektor ECD detektor elektronového záchytu RSD relatvní standardní odchylka C zemna koncentrace PCE určená metodou extrakce methanolem [mg kg 1 suché zemny] a, b, c expermentálně určené konstanty Langmurova modelu τ doba kontamnace [h] K d rozdělovací koefcent vzduch/zemna C HS koncentrace par PCE naměřená ve valkách [mg l 1 ] LITERATURA 1. Morrll L. G., Mahlum B. C., Mohuddn S. H.: Organc compounds n Sols: Sorpton, Degradaton and Persstence. Ann Arbor Scence Pub, Collngwood Km H., Annable M. D., Rao P. S. C.: Envron. Sc. Technol. 35, 4457 (2001). 3. Poe S. H., Valsaraj K. T., Thbodeaux L. J., Sprnger C.: J. Hazard. Mater. 19, 17 (1988). 4. Breus P., Mschenko A.: Eurasan Sol Sc. 39, 1271 (2006). 5. Mnnch M. M., Zmmerman J. H., Schumacher B. A.: J. AOAC Int. 79, 1198 (1996). 6. Čermáková H., Janků J., Kubal M., Čermák J.: Chem. Lsty 95, 814 (2001). 7. Čermák J. J.:Dsertační práce. Vysoká škola chemcko-technologcká v Praze, Praha Mnnch M. M., Schumacher B. A., Zmmermann J. H.: J. Sol Contam. 6, 187 (1997). 1052

7 Chem. Lsty 103, (2009) 9. Kmbrough D. E., Wakakuwa J.: Envron. Sc. Technol. 26, 173 (1992). 10. Prager J. C.: Envronmental Contamnant Reference Databook, Vol.. Van Nostrand Renhold, Amsterdam Bloemen H. J Th., Burn J.(ed.): Chemstry and Analyss of Volatle Organc Compounds n the Envronment. Chapman & Hall, London Karckhoff S. W.: J. Hydraul. Eng. 110, 707 (1984). 13. U.S.Envronmental Protecton Agency: Closed-System Purge-and-Trap and Extracton for Volatle Organcs n Sol and Waste Samples, EPA-5035 A- SW-846. U.S. EPA, Washngton Smth J. A., Chou C. T., Kamer J. A., Kle D. E.: Envron. Sc. Technol 24, 676 (1990). 15. Ja-Kong K., Deog-Won A., Seok-Pyo Y., Dong- Ha K.: Water Ar Sol Pollut. 53, 267 (1990). 16. Chou C. T., Shoup T. D.: Envron. Sc. Technol. 19, 1196 (1985). B. Zdravkov, J. J. Čermák and J. Janků (Department of Envronmental Chemstry, Insttute of Chemcal Technology, Prague, Czech Republc): Perchloroethylene Vapor Sorpton n Sols and Its Recovery by Extracton Attempts at quantfcaton of gas contents n the determnaton of volatle organc compounds n sols were made. The statc headspace technque and methanol extracton followed by thermal desorpton and gas chromatography were compared. Sols wth dfferent physcochemcal propertes were contamnated by treatment wth vapour from an aqueous soluton of perchloroethylene (PCE) of the concentraton 140 mg l 1. Sol spkng n a modfed desccator took place for up to 24 h. After exposure the samples were analyzed wthn two days. Gas extracton can rapdly provde quanttatve data on PCE concentraton n sols. The results were not sgnfcantly dfferent from those obtaned by more expensve and tme-consumng lqud extracton. 1053

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKÁLNÍ CHEMIE ÚLOHY ZÁKLADNÍHO PRAKTIKA PRO POSLUCHAČE VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA ODBORNÉ A UČITELSKÉ CHEMIE KOLEKTIV: PAVEL BROŽ MIROSLAV

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE)

ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) ÚLOHA: EXTRAKCE SILIC KMÍNU POMOCÍ SUPERKRITICKÉ FLUIDNÍ EXTRAKCE (SFE) ÚVOD A CHARAKERISTIKA METODY: Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce (z anglického supercritical fluid

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ STANOVENÍ VYSOCE TĚKAVÝCH CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ VE SKLÁDKOVÝCH VODÁCH METODOU PLYNOVÉ CHROMATO- GRAFIE S PLAMENOVĚ-IONIZAČNÍM DETEKTOREM S VYUŽITÍM MIKRO- EXTRAKCE DO XYLENU PAVEL KURÁŇ a,b a PAVEL JANOŠ

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV NÁSTŘIKOVÉ

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

PŘÍSPĚVEK K IDENTIFIKACI AKCELERANTŮ HOŘENÍ VE VZORCÍCH Z POŽÁŘIŠTĚ

PŘÍSPĚVEK K IDENTIFIKACI AKCELERANTŮ HOŘENÍ VE VZORCÍCH Z POŽÁŘIŠTĚ PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2009 PŘÍSPĚVEK K IDENTIFIKACI AKCELERANTŮ HOŘENÍ VE VZORCÍCH Z POŽÁŘIŠTĚ CONTRIBUTION TO THE IDENTIFICATION OF BURNING ACCELERATORS IN THE SAMPLES FROM

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství

Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Návrh vhodného aktivního uhlí ve vodárenství Ing. Jaroslav Kopecký, CSc. Jako, s.r.o. Pro správný výběr vhodného aktivního uhlí je důležité rozumět parametrům aktivního uhlí, znát faktory ovlivňující odstraňování

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

06. Plynová chromatografie (GC)

06. Plynová chromatografie (GC) 06. Plynová chromatografie (GC) Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní postavení v analýze těkavých látek. Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché a rychlé

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 15 06 84 (21) FV 4559-84 00 (Bi) (51) Int Cl.* G 21 F 9/02, G 21 F 9/00 ÚftAD

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu)

4.2 Chronické plicní nemoci v těhotenství (s možností akutního průběhu) Plcní nemoc v těhotenství, dagnostka a léčba 4.2 Chroncké plcní nemoc v těhotenství (s možností akutního průběhu) 4.2.1 Chroncké nenfekční nemoc 4.2.1.1 Asthma bronchale Astma je nejčastější chroncké onemocnění

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

Úvod do magnetizmu pevných látek

Úvod do magnetizmu pevných látek Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu -

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY APARATURA PRO STANOVENÍ SORPCE PAR V POLYMERECH ONDŘEJ VOPIČKA a, VLADIMÍR HYNEK a, KAREL FRIESS a, MILAN ŠÍPEK a a PETR SYSEL b a Ústav fyzikální chemie, b Ústav polymerů,

Více

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu

P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová. Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu P. Martinková, R. Jobánek, D. Pospíchalová Stanovení vybraných léčiv v čistírenském kalu PPCP Pharmaceutical and Personal Care Products (farmaka a produkty osobní potřeby) Do životního prostředí se dostávají

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více

VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDŮ V OCELÍCH THE INFLUENCE OF CRYSTALLIZATION KINETICS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS

VLIV KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDŮ V OCELÍCH THE INFLUENCE OF CRYSTALLIZATION KINETICS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS METAL 25 24.-26.5.25, Hradec nad Moravcí VLIV KINETIKY KRYSTALIZAE NA TVORBU SULFIDŮ V OELÍH THE INFLUENE OF RYSTALLIZATION KINETIS ON THE SULPHIDES FORMATION IN STEELS Jana Dobrovká a Hana Francová a

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT

VYHODNOCOVÁNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH DAT VYHDNCVÁNÍ CHRMATGRAFICKÝCH DAT umístění práce: laboratoř č. S31 vedoucí práce: Ing. J. Krupka 1. Cíl práce: Seznámení s možnostmi, které poskytuje GC chromatografie pro kvantitativní a kvalitativní analýzu.

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE

VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 0/2008 VÝZKUM PENETRACE DŘEVA KYANOVODÍKEM RESEARCH OF WOOD PENETRATION WITH HYDROGEN CYANIDE Tomáš ČAPOUN, Jana KRYKORKOVÁ tomas.capoun@ioolb.izscr.cz Abstract

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU

METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU METALURGICKÉ CH1RAKTEHISTIĽC URANOVÉHO JÍDRA FMUBCOVÉHO ELEMBWTU Jng.S.K«n, Xng.mDoaedl*'- VZÚP-ÚJV, Zbr*alav nad Vt. 1. Úvod Uvedená práce byla ředěnu v ranc výjskumaého úkolu "Trubkové palvové elementy",

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Použití injektorů pro aeraci vody

Použití injektorů pro aeraci vody Dolejš P., Dobiáš P.: Použití injektorů pro aeraci vody, Zborník prednášok z XV. konferencie s medzinárodnou účasťou PITNÁ VODA, Trenčianské Teplice 8. - 10. října 2013, s. 97-102, VodaTím s.r.o, ISBN

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN

ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN ÚPRAVA BIOPLYNU NA BIOMETHAN Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Alice Vagenknechtová VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická 5, 166 28 Praha 6 e-mail: veronika.vrbova@vscht.cz

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Benzen. Vzorkovací systém US EPA metody TO-18

Benzen. Vzorkovací systém US EPA metody TO-18 "Zpracováno podle Skácel, F. - Tekáč, V.: Podklady pro Ministerstvo životního prostředí k provádění Protokolu o PRTR - přehled metod měření a identifikace látek sledovaných podle Protokolu o registrech

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2011/2012 8.5 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, ferencikm@pla.cz, tel.:

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s.

VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT. RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. VYUŽITÍ SYSTÉMU EXPERT PRO ZPRACOVÁNÍ A INTERPRETACI HYDROGEOLOGICKÝCH DAT RNDr.František Pastuszek VODNÍ ZDROJE, a.s. EXPERT je soustavou kalkulátorů, které zjednodušují práci při zpracovávání hydrogeologických

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý

SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková SLOŽENÍ ROZTOKŮ Datum (období) tvorby: 12. 4. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi 1 Anotace: Žáci se seznámí se složením roztoku a s veličinou

Více