STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)"

Transkript

1 STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách Pardubickéh kraje Kapitla 10 - Vzdělávání Listpad 2006

2 ZPRACOVATEL STUDIE Název První reginální rzvjvá a.s. Ulice Pernštýnská 14 Obec Pardubice PSČ IČ Internetvá adresa Kntaktní sba Ing. Jiří Krátký Telefn Obrvé studie zpracval tým knzultantů splečnsti První reginální rzvjvá a. s. pd vedením ing. Karla Brvičky. Pdíleli se ing. Aleš Berka, ing. Jiří Krátký, ing. Michal Hlý a ing. Mnika Stibrkvá. Datum zpracvání: listpad 2006

3 Za pmc se zpracváním a prfesinální přístup děkujeme těmt lidem: Mgr. Miluše Hrská (Základní škla a Praktická škla SVÍTÁNÍ,. p. s.) (pnent) Jan Vjvdík (SKP-CENTRUM.s.) (knzultant)

4 OBSAH OBSAH Úvd Ppis cílvých skupin a jejich ptřeb Vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených NNO jak cílvá skupina Frmy vzdělávání Vzdělávací kurzy Mapa sítě služeb NNO Bílá místa v síti služeb Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a výzkumu a sciálních služeb_ Pužité pjmy Pužité zdrje 25 Přílha 10 Zájem NNO šklení 26

5 SEZNAM TABULEK SEZNAM TABULEK Tab. 10-1: Ptenciální velikst cílvé skupiny Tab. 10-2: Pčet uchazečů zaměstnání pdle délky evidence na úřadu práce k Tab. 10-3: Věkvá struktura nezaměstnaných lidí se ZP v Pardubickém kraji k Tab. 10-4: Struktura nezaměstnaných lidí se ZP pdle nejvyššíh dsaženéh vzdělání v Pardubickém kraji k Tab. 10-5: Vzdělanstní struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Tab. 10-6: Věkvá struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Tab. 10-7: Ptřeby jedntlivých pdskupin sb v primární cílvé skupině Tab. 10-8: NNO a jejich služby v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji Tab. 10-9: Jaké frmy vzdělávání vyhvují NNO Tab : Zájem NNO šklení Tab : Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a sciálních služeb v Pardubickém kraji... 23

6 SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 10-1: Mapa sítě služeb NNO v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji... 22

7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM GRAFŮ Graf 10-1: Frmy vzdělávání... 20

8 Úvd Tat kapitla představuje průřezvu část studie, shrnující pznatky cílvých skupinách a jejich ptřebách z statních kapitl v tét studii a zabývající se specifickými ptřebami těcht cílvých skupin ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Jejím cílem je ppsat vzdělávací aktivity NNO a charakterizvat jejich hlavní cílvé skupiny v tét blasti. Nezaměřuje se tedy jen na NNO s akreditvanými vzdělávacími prgramy, ale i na další NNO, jejichž aktivity ve vztahu k jejich cílvým skupinám mají vzdělávací charakter s účelem zvýšení mžnstí uplatnění na trhu práce (tzn. různé kurzy, mtivační aktivity, pracvní nácviky a další specifické činnsti). Tat kapitla se tedy snaží spíše pskytnut náměty na vzdělávání, než seznamvat s knkrétními bsahy vzdělávacích aktivit NNO. Částečně také vychází z již realizvaných (úspěšných) prjektů a také z prjektvých záměrů NNO Ppis cílvých skupin a jejich ptřeb S hledem na zaměření pdpry ze strukturálních fndů Evrpské unie v blasti vzdělávání, je tat kapitla zaměřena puze na sby a subjekty se vzdělávacími ptřebami vztahujícími se k uplatnění na trhu práce. Na základě těcht parametrů byla identifikvána primární cílvá skupina vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených. Další primární cílvu skupinu ppsanu v tét kapitle jsu NNO jak cílvá skupina. V tét kapitle není ppsána žádná sekundární cílvá skupina Vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených Vymezení cílvé skupiny Tut cílvu skupinu tvří vybrané skupiny dluhdbě nezaměstnaných sb a sb hržených dluhdbu nezaměstnanstí 1. Tzn. zpravidla p abslvvání pvinné šklní dcházky. D takt vymezenéh kruhu patří zejména následující skupiny sb: sby se specifickým pstižením: sby se zdravtním pstižením; sby s duševním nemcněním; sby s mentálním pstižením; 1 Dluhdbu nezaměstnanstí se v tét analýze rzumí, v suladu s výkladem tht termínu úřady práce, dba nezaměstnansti delší než 12 měsíců. 8

9 sby tzv. splečensky nepřizpůsbené: sby prpuštěné z výknu trestu dnětí svbdy; sby, prti nimž je veden trestní řízení (ppř. dlžení výknu trestu); sby žijící nedůstjným způsbem živta; sby prpuštěné ze šklských zařízení pr výkn ústavní a chranné výchvy p dsažení zletilsti; příslušníci nárdnstních menšin; sby na mateřské a rdičvské dvlené; jiné dluhdbě nezaměstnané sby neb nezaměstnanstí hržené 2. Pdrbná charakteristika většiny z těcht jedntlivých pdskupin je bsažena v dalších částech tét studie 3. Skupina sb se specifickým pstižením zahrnuje sby se zdravtním neb mentálním pstižením a sby s duševním nemcněním zpravidla ve věku d 16 let. Mezi sby se zdravtním pstižením patří lidé s tělesným pstižením, lidé se zrakvým pstižením, a lidé se sluchvým pstižením. U sb s mentálním pstižením se zpravidla rzlišují se čtyři úrvně mentální retardace - lehká mentální retardace, střední mentální retardace, těžká mentální retardace a hlubká mentální retardace. U sb s duševním nemcněním může čast dcházet ke stavům, kdy v důsledku nemci nejsu schpny rzpznávat dpady svéh jednání, nejsu schpny tt jednání bezprstředně krigvat a mnhdy jim schází náhled na chrbnst svéh stavu. Zpravidla také v jeh důsledku dchází k výraznému narušení psychických, sciálních a pracvních schpnstí. Stupně pstižení příslušníků tét pdskupiny jsu rzdílné. Tat kapitla se zabývá těmi sbami ze skupiny sb se specifickým pstižením, jejichž míra pstižení umžňuje alespň částečné zapjení se na trhu práce. V případě sb tzv. splečensky nepřizpůsbených jde nebyčejně rzsáhlu a hetergenní skupinu většinu ve věku d 18 let. Z dsavadních kmplexních studií zabývajících se prblematiku sciálně vylučených jedntlivců a skupin v českém prstředí, jakž i v případě výrčních zpráv a expertních studií prblematice bezdmvectví však vyplývá, že skupiny sb jedntně značvané jak sby splečensky nepřizpůsbené se vyznačují splečnými charakteristikami. Ve všech případech (snad s výjimku některých sb, prti kterým je veden trestní řízení) jde přitm kumulvané sciální prblémy, které se nachází ve třech becných blastech : chybějící či narušené rdinné vazby; chybějící či narušené vazby na trh práce; chybějící či narušené bytvé zázemí. Uvedené klnsti vedu k tmu, že až na výjimky lze ve většině případů zjedndušeně hvřit sbách, které jsu zcela bez dmva (bezdmvci) aneb kteří jsu bezdmvectvím hrženi. 4 2 viz bližší ppis tét pdskupiny v následujícím textu. 9

10 Další pdskupina tét primární cílvé skupiny je tvřena příslušníky nárdnstních menšin nejčastěji ve věku d 18 let. V Pardubickém kraji se jedná zejména rmsku nárdnstní menšinu, nebť s příslušníky jiné nárdnsti NNO v kraji nepracují. Osby na mateřské a rdičvské dvlené jsu v sučasné dbě z převážné většiny tvřeny ženami. V důsledku dluhdbé péče dítě u nich dchází ke ztrátě kntaktu s pracvním prstředím, ztrátě pracvních návyků a nedstává se jim infrmací aktuálních pžadavcích zaměstnavatelů. Osbami na mateřské dvlené mhu být puze ženy, zatímc sbu na rdičvské dvlené může být i muž. 5 Z hlediska věku se jedná převážně sby ve věku let. Pslední pdskupina je tvřena jinými sbami, které nelze zařadit d výše ppsaných kategrií, avšak které se také ptýkají s prblémem dluhdbé nezaměstnansti. Jedná skupiny sb ve věku d 18 d 26 let a nad 50 let. V rámci výzkumu z únra byly zjištěny následující prblémvé blasti, se kterými se ptýká tat pdskupina: nízké vzdělání a nízká úrveň kvalifikace neumžňující ani účast na kurzech přádaných úřadem práce; nesprávné neb žádné pracvní návyky; vymizelá neb mezená schpnst sciální kmunikace; nízká mtivace ke změně své situace; nechta pracvat neb práci hledat. V dalších částech tét kapitly je pr zjedndušení v některých případech pr vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených zástupně užíván kratší výraz vybrané skupiny sb Velikst cílvé skupiny U takt strukturvané cílvé skupiny lze její velikst vyjádřit jen btížně. Celkvý pčet sb z cílvé skupiny, se kterými NNO v kraji pracují, nelze uvést vzhledem k neexistující centrální evidenci aktivit těcht NNO. Kvantifikaci tét cílvé skupiny lze prvést puze z části na základě vyjádření ptenciální veliksti pr jedntlivé pdskupiny (viz Tab. 10-1). 3 sby se specifickým pstižením (kap. 3 a kap. 6); příslušníci nárdnstních menšin (kap. 2); sby tzv. splečensky nepřizpůsbené (kap. 4) 4 Zdrj: Hrák, P. Expertíza pr cílvu skupinu Osby splečensky nepřizpůsbené Pdkladvý materiál pr prces kmunitníh plánvání sciálních služeb ve městě Brně. Brn: Pjmy mateřská a rdičvská dvlená jsu vysvětleny ve slvníčku pjmů (kap. 10.5). 6 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru Z hlediska rzsahu se jednal lkální výzkum prvedený v Pardubicích. Kvalitativní průzkum prběhl frmu dtazníkvéh šetření mezi zástupci (veducími a terénními pracvníky) pskytvatelů sciálních služeb cílvé skupině. K dplnění údajů byly prvedeny rvněž řízené phvry. Dtazník bsahval tevřené tázky týkající se charakteru, zaměstnatelnsti a ptřeb cílvé skupiny, s níž respndenti pracují. Celkem byl vyhdncen 19 dtazníků. V rámci kvantitativníh výzkumu byly prstřednictvím dtazníků slvváni sby patřící d cílvých skupin - sučasní uživatelé pskytvaných služeb. Dtazníkvéh šetření se zúčastnil celkem 98 uživatelů (52 mužů a 46 žen) a jeh cílem byl získat bližší infrmace charakteru cílvé skupiny. 10

11 Tab. 10-1: Ptenciální velikst cílvé skupiny Pdskupiny cílvé skupiny Velikst pdskupiny (dhad) Osby se specifickým pstižením Z sby se zdravtním pstižením th: sby s duševním nemcněním sby s mentálním pstižením Osby tzv. splečensky nepřizpůsbené Příslušníci nárdnstních menšin Osby na rdičvské neb mateřské dvlené Z na mateřské dvlené th: na rdičvské dvlené Jiní dluhdbě nezaměstnaní Nelze zjistit Pznámky Údaj představuje sučet pčtu sb s jedntlivými druhy specifickéh pstižení. Údaj zahrnuje sby s tělesným, zrakvým a sluchvým pstižením a byl stanven na základě přepčtu % hdnt na ppulaci Pardubickéh kraje. Údaj nezahrnuje ty kategrie nemcnění, které téměř nevlivňují schpnst pracvníh uplatnění. Údaj byl stanven na základě přepčtu % hdnt na ppulaci Pardubickéh kraje. Nezahrnuje kategrie nemcných s těžku a hlubku mentální retardací. Údaj se vztahuje k pčtu sb bez dmva, tvřících významnu část tét pdskupiny Údaj se vztahuje k příslušníkům rmské nárdnstní menšiny. Údaj nelze přesně stanvit z důvdu mžnsti částečnéh překrytí sb na mateřské dvlené a sb na rdičvské dvlené Pčet byl stanven na základě údajů ČSÚ pčtech dětí d 1 rku (může se tudíž částečně překrývat s kategrií sb na rdičvské dvlené) Údaj byl získán z evidence Ministerstva práce a sciálních věcí a vychází z dat za říjen Údaj nelze stanvit, nebť úřady práce nepužívají k členění dluhdbě nezaměstnaných strukturu, která je pužita v tét kapitle. Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů z statních částí studie Pdrbnu kvantifikaci pdskupin lze nalézt v statních částech studie. Z tht důvdu je na tmt místě uveden puze základní přehled (Tab. 10-1). Údaje v tabulce jsu většinu rientačními údaji, metdy jejich zjištění lze nalézt v příslušných částech studie. U sb na rdičvské dvlené byla velikst zjištěna na základě evidence ČSÚ a Ministerstva práce a sciálních věcí ČR. 11

12 Rámcvu představu veliksti pdskupiny jiní dluhdbě nezaměstnaní si lze také utvřit na základě údajů úřadů práce pčtech nezaměstnaných pdle délky evidence (Tab. 10-2). Tab. 10-2: Pčet uchazečů zaměstnání pdle délky evidence na úřadu práce k Okresy Délka evidence uchazeče zaměstnání d 3 měs. 3-6 měs. 6-9 měs měs měs. nad 24 měs. Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj celkem Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů úřadů práce v Pardubickém kraji Z tabulky je patrné, že dluhdbě nezaměstnaných (kategrie měsíců a nad 24 měsíců) je v Pardubickém kraji v sučasnsti asi Je nutné si však uvědmit, že tent údaj zahrnuje puze dluhdbě nezaměstnané evidvané na úřadech práce a navíc jsu v něm zčásti zahrnuti také zbývající pdskupiny Struktura cílvé skupiny Ppis struktury cílvé skupiny je značně btížný vzhledem k rzdílným charakteristikám jedntlivých pdskupin zahrnutých d tét cílvé skupiny. Ppis struktury těcht pdskupin pdle rzličných kritérií je uveden v statních částech tét studie. V případě sb na mateřské či rdičvské dvlené nejsu relevantní infrmace využitelné pr ppis struktury tét pdskupiny k dispzici. Charakteristika těch pdskupin cílvé skupiny, u kterých lze ppsat jejich strukturu z hlediska vztahu k zaměstnansti, je uvedena dále (sby se zdravtním pstižením a statní dluhdbě nezaměstnaní (Tab a Tab. 10-4). 12

13 Tab. 10-3: Věkvá struktura nezaměstnaných lidí se ZP v Pardubickém kraji k Věk Celkem Muži Ženy D 18 let let let Nad 50 let Zdrj: Úřad práce Pardubice Tab. 10-4: Struktura nezaměstnaných lidí se ZP pdle nejvyššíh dsaženéh vzdělání v Pardubickém kraji k Dsažené vzdělání Celkem Muži Ženy Základní a bez vzdělání Střední bez maturity Střední s maturitu Vyskšklské Zdrj: Úřad práce Pardubice Pr ppis struktury jiných dluhdbě nezaměstnaných sb lze (s hledem na výše uvedené 7 ) také využít vzdělanstní a věkvu strukturu uchazečů zaměstnání, tak jak ji evidují jedntlivé úřady práce (Tab a Tab. 10-6) 8. Z hlediska zaměření tét kapitly je také významná struktura cílvé skupiny pdle délky evidence na úřadech práce. Tyt údaje jsu uvedeny v předchzí části kapitly v Tab Tab. 10-5: Vzdělanstní struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Pardubický kraj kres Pardubice Chrudim Svitavy Ústí n/orlicí Celkem % uchazeči zaměstnání celkem % bez vzdělání % základní vzdělání % střední dbrné % Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě úřadů práce v Pardubickém kraji V sučasnsti je v kraji největší pdíl uchazečů se středním dbrným vzděláním (s výučním listem) a druhu nejčetnější skupinu tvří uchazeči se základním vzděláním. Tt rzdělení vzdělanstní struktury uchazečů je bdbné ve všech kresech kraje. 7 viz kap Je třeba zmínit, že údaje v těcht tabulkách zahrnují uchazeče se všemi délkami evidence na úřadech práce, tedy nejen dluhdbě nezaměstnané. Věkvá a vzdělanstní struktura puze u sb dluhdbě nezaměstnaných není k dispzici. 13

14 Tab. 10-6: Věkvá struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Pardubický kraj kres Pardubice Chrudim Svitavy Ústí n/orlicí Celkem % uchazeči zaměstnání celkem % d 19 let % let % let % Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě úřadů práce v Pardubickém kraji Z výsledků lkálníh výzkumu z únra 2006, který byl zaměřen na sby pstižené neb hržené dluhdbu nezaměstnanstí 9, lze ppsat strukturu pdskupiny jiných dluhdbě nezaměstnaných sb následvně. Věkvá struktura tét pdskupiny je značně diverzifikvaná a zahrnuje všechny věkvé kategrie sb včetně kategrií mladých lidí d 26 let (25,5 %) a sb nad 50 let věku (20,5 %). Z phledu dsaženéh stupně vzdělání pak byla zjištěna následující struktura pdskupiny: žádné či nedknčené vzdělání 4,1 %; základní vzdělání 64,3 %; střední dbrné 22,4 %; střední dbrné s maturitu 9,2 %. U délky nezaměstnansti příslušníků cílvé skupiny jednznačně dminuje dluhdbá nezaměstnanst, kdy celých 73,7 % respndentů je bez práce více než jeden rk a přesně 50 % déle než 2 rky Ptřeby cílvé skupiny Ptřeby cílvé skupiny v blasti vzdělávání se dvíjí d jedntlivých specifik jedntlivých pdskupin uvedených v části zaměřené na vymezení cílvé skupiny. 10 Ptřeby dále reflektují nejpalčivější prblémvé blasti cílvé skupiny. Základními ptřebami tét cílvé skupiny jsu: 1. ptřeba mtivace; 2. ptřeba získat becný přehled trhu práce; 3. ptřeba specifickéh přístupu ke vzdělávání a specifických frem vzdělávání; 4. ptřeba specifickéh vzdělávání ke knkrétnímu pracvnímu uplatnění; 5. ptřeba asistence p nástupu d zaměstnání; 6. ptřeba pmci při získávání zaměstnání. 9 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru viz kap

15 Uvedené ptřeby lze dále pdrbněji rzvést d jedntlivých dílčích ptřeb následvně: 1. ptřeba mtivace: nalezení důvdu pr snahu vzdělávat se (lepší kvalifikace, splnění sbních přání apd.) získání jistty získání knkrétníh pracvníh uplatnění p abslvvání vzdělávacíh prgramu; vyvlání rzhdnutí veducích k aktivitě v blasti vzdělávání (rzhdnutí ke vzdělávání čast vznikají na základě získání infrmací negativních dpadech pasivity a výhdách abslvvání vzdělávacích aktivit); ptřeba psílení sebejistty a sebedůvěry. 2. ptřeba získat becný přehled trhu práce: ptřeba diagnstiky vlastních schpnstí a mžnstí uplatnění na trhu práce; becně získání infrmací z pracvní blasti; ptřeba pmcí s rientací na trhu práce 3. ptřeba specifickéh přístupu ke vzdělávání a specifických frem vzdělávání: pkračvat v dalším vzdělávání p abslvvání pvinné šklní dcházky; ptřeba existence služeb navazujících na základní šklní dcházku rientvané na zvládání praktických každdenních dvednstí; zvýšit šance pr uplatnění na trhu práce, příp. v chráněných dílnách; ptřeba existence individuálních vzdělávacích plánů; přizpůsbené výukvé prstředí; ptřeba asistence při vzdělávání; 4. ptřeba specifickéh vzdělávání ke knkrétnímu pracvnímu uplatnění: rekvalifikace; ptřeba pmci s přípravu na přechd d knkrétníh zaměstnání; získání a zvýšení pčítačvé gramtnsti; ptřeba existence aktivit stjících n a pmezí mezi vzděláváním a prací, zaměřených na vybrané pracvní uplatnění (jeh nácvik); 5. ptřeba asistence p nástupu d zaměstnání: práce s asistencí; ptřeba pmci s svjením základních pracvních návyků apd. 6. ptřeba pmci při získávání zaměstnání: ptřeba pmci se sjednáním práce; asistence při jednání s úřady práce apd.; pdpra alternativních frem zaměstnávání a pracvní asistence; ptřeba získání práce s hledem na mžnsti a schpnsti dané sby; zmírnění dpadů diskriminace; ptřeba pmci s nácvikem samstatnsti a dpvědnsti v zaměstnání; ptřeba pmci se zvládnutím kmunikace na pracvišti; přizpůsbení pdmínek v zaměstnání mžnstem lidí s pstižením; pchpení administrativních dkumentů; zvyšvání infrmvansti mžnstech lidí s pstižením mezi zaměstnavateli. Přiřazení ptřeb jedntlivým pdskupinám a míru jejich intenzity u těcht pdskupin uvádí Tab

16 Tab. 10-7: Ptřeby jedntlivých pdskupin sb v primární cílvé skupině Ptřeby Pdskupiny Osby se specifickým pstižením Osby tzv. splečensky nepřizpůsbené Příslušníci nárdnstníc h menšin Osby na mateřské a rdičvské dvlené Ostatní dluhdbě nezaměstnaní 1) Mtivace 2) Přehled trhu práce 3) Specifický přístup ke vzdělávání a specifické frmy vzdělávání 4) Specifické vzdělávání pr knkrétní pracvní uplatnění 5) Asistence p nástupu d zaměstnání 6) Pmc při získávání zaměstnání Pzn.: značuje výskyt ptřeby pčet dále značuje intenzitu tét ptřeby u dané části cílvé skupiny ( značuje ptřebu s nejvyšší intenzitu) Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. U některých z výše uvedených ptřeb lze pr dplnění představy aktuální situaci v tét blasti dplnit údaje u pdskupiny jiných dluhdbě nezaměstnaných sb. Tyt údaje byly získány na základě výzkumu z únra Respndenti vybírali z předlženéh seznamu aktivit ty, jež by jim dle jejich názru nejlépe pmhly s nalezením vhdnéh pracvníh uplatnění a něž by v případě realizace prjektu měli zájem. Respndenti prjevili zájem aktivity v následujících blastech a v uvedeném relativním pčtu: Individuální pradenství, dprvd při řešení prblémů 49 %; Rekvalifikace 31,6 %; Zprstředkvání infrmací vlných pracvních místech 30,6 %; Další vzdělávání 20,4 %; Pmc s výběrem buducíh zaměstnání (bilanční diagnstika, pradenství) 17,3 %. 11 V rámci uvedenéh výzkumu byly v jeh kvalitativní části také identifikvány ptřeby tét pdskupiny z phledu pskytvatelů. Ve vztahu k uplatnění na trhu práce t jsu následující ptřeby: 11 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru

17 mtivační a jiné rekvalifikační kurzy zhledňující specifické pžadavky na práci s cílvu skupinu; vzdělávání; pradenství, sbní kntakt, řízené phvry; rzšíření činnsti terénních pracvníků - následný kntakt s uživatelem, dprvd během integračních a vzdělávacích aktivit; kurzy zaměřené na kmunikaci, získávání základních pracvních návyků Služby zaměřené na cílvu skupinu Služby NNO v blasti vzdělání lze becně charakterizvat jak vzdělávací prgramy a prgramy přípravy na zaměstnání. Tyt prgramy mhu mít celu řadu pdb jsu t zejména následující: přechdné zaměstnání; pdprvané zaměstnávání; tranzitní prgram; specifické frmy vzdělávání. Pdrbný ppis uvedených služeb a způsb práce s jejich uživateli je ppsán v další části tét kapitly. 12 Základními předpklady pr úspěšné pskytvání těcht služeb jejich uživatelům jsu: individuální diagnstika jedntlivých uživatelů; nácvik ddržvání pravidel a režimu služeb jejich uživateli; vybudvání a psílení mtivace uživatelů účastnit se těcht služeb. Přehled nestátních neziskvých rganizacích v blasti vzdělávání a jimi pskytvaných službách v Pardubickém kraji pskytuje následující tabulka. Tab. 10-8: NNO a jejich služby v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji NNO Služby Přechdné zaměstnání Pdprvané zaměstnávání Tranzitní prgram Specifické frmy vzdělávání.s. Péče duševní zdraví, Pardubice Základní škla a Praktická škla Svítání,.p.s, Pardubice Česká abilympijská asciace.s., Pardubice SKP-CENTRUM, Pardubice Klub hurá kamarád.s., Pardubice Farní charita, Plička Pzn.: značuje služby, které daná NNO pskytuje. Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů pskytvatelů služeb z řad NNO. 12 viz kap

18 Způsb práce s cílvu skupinu Přechdné zaměstnání je určen zejména lidem, kteří nemhu najít práci, jsu závislí na dávkách sciální péče, klientům dětských dmvů a výchvných ústavů, kteří trpí nedstatkem základních sciálních dvednstí a pracvních návyků. Přechdné zaměstnání spčívá především v následujících aktivitách 13 : trénink pracvních návyků v dílně s manuálními pracemi; klienti se učí zdpvědnsti za vyknanu práci, kmunikaci s nadřízeným a pracvním klektivem, ddržvání řádu na dílně apd.; trénink kmunikačních dvednstí v přímém kntaktu se zákazníkem v dílnách typu prdejna; individuální a skupinvé práce s klienty; příprava na vstupní phvr, sepsání živtpisu, práce s inzercí apd. Pdprvané zaměstnávání je zalžen na aktivním vyhledávání zájemců z cílvé skupiny (zejména sby se zdravtním, či mentálním pstižením neb sby s duševním nemcněním), vyjednávání jejich zakázky, šetření jejich pracvních mžnstí, schpnstí a preferencí. Představuje jednání s úřady práce, s OSSZ a zaměstnavateli na trhu práce v kraji vytváření pdprvaných míst a přijetí knkrétníh zájemce. Aktivity prváděné v rámci tét služby lze rzdělit d něklika základních skupin na pradenství a pskytvání infrmací ( situaci a mžnstech na trhu práce, vlných pracvních místech, pracvně právních vztazích, finančním zajištění v dbě nezaměstnansti, mžnstech vytváření nvých pracvních míst apd.), sbní asistenci (fyzický dprvd při jednání na úřadech, při vyhledávání vhdných pracvních míst, při vyjednávání se zaměstnavateli apd.), asistenci na pracvišti (pracvní knzultant v případě ptřeby klienta sbně dprvází a zaučuje v běžném zaměstnání za běžných pdmínek) a na přípravu na zaměstnání (nejčastěji frmu tréninkvéh kurzu ve skupině zaměřenéh na přípravu na výběrvé řízení/vstupní phvr, práci s inzercí, sestavení prfesinálníh živtpisu a praktická cvičení pr zlepšení kmunikačních dvednstí). 14 Tranzitní prgramy jsu kmbinací sciální služby a vzdělávání veducíh k uplatnění na trhu práce. Představují mst mezi vzděláváním a trhem práce. Bývají určeny pr klienty (nejčastěji pr sby se specifickým pstižením), kteří mají ptenciál uplatnit se na trhu práce, avšak zatím nemají dpvídající pracvní návyky a dvednsti. V rámci prgramů se klienti učí zvládat různé pracvní nástrje, učí se pracvním návykům, bezpečnsti na pracvišti apd. Rzvíjí tak své pracvní schpnsti a dvednsti. Důležitým aspektem práce je individualizace služby ptřebám, schpnstem a dvednstem danéh klienta a dluhdbá a systematická práce na jeh zlepšvání. D takt vymezených služeb lze také zařadit různé kurzy zaměřené např. na zvládnutí práce s PC apd. Některé tyt kurzy mhu být také akreditvány jak rekvalifikační kurzy. 13 Zdrj:.s. Klub hurá kamarád, Pardubice ( 14 Zdrj: Péče duševní zdraví regin Pardubice.s. ( 18

19 Specifické frmy vzdělávání jsu zalženy na individualizvaných učebních plánech uživatelů služeb, výuka prbíhá v malých skupinách, dba výuky je přizpůsbena schpnstem a dvednstem jedntlivých žáků. Vyučvání je prvázán s dalšími službami vlnčasvé aktivity, rehabilitace, ergterapie, fyziterapie apd. Důležitými znaky pr vymezení tht druhu služeb NNO je t, že se zpravidla jedná dluhdbé vzdělávací prgramy a jsu zalženy spíše na předávání teretických pznatků, čímž se dlišují d tranzitních prgramů NNO jak cílvá skupina Zvláštní cílvu skupinu NNO tvří samtné nestátní neziskvé rganizace. T platí zejména v blasti vzdělávání. NNO, které se chtějí pvažvat za prfesinální, ptřebují kmpetentní vedení a zaměstnance. V České republice půsbí něklik významných specializvaných vzdělávacích institucí, které se na NNO a jejich ptřeby zaměřují. V rámci dtazníkvéh šetření byly zjišťvány knkrétní vzdělávací ptřeby NNO. Byly zkumány knkrétní šklení a také prefervaná frma vzdělávání. Svazek I tét studie bsahuje pčty pracvníků v NNO a ppisuje finanční mžnsti NNO pr šklení Frmy vzdělávání V dtazníku byly vždy srvnávány dvjice pdbných frem vzdělávání. Pužité škále byly přiřazeny známky jak ve škle (ideální = 1, vůbec nevyhvuje = 5). Hdncení byl prveden na základě srvnání průměrné známky a pmcí indexu. Index srvnává pdíl pzitivníh ku negativnímu pstji k dané frmě vzdělávání; index nezahrnuje neutrální pstj. Např. index pr přednášky je vypčten následvně: (47+65)/(16+25)=2,73. Lze tedy říci, že pzitivní pstj převažuje 2,73x nad pstjem negativním. Výsledky shrnuje následující Tab Tab. 10-9: Jaké frmy vzdělávání vyhvují NNO Frma Pr nás ideální Vyhvuje Průměr Nevyh vuje Vůbec nevyhvuje Průměrná známka Index Kurzy na míru ,53 1,86 Kurzy hrmadné ,84 1,54 Interaktivní semináře ,67 2,00 Přednášky ,60 2,73 Distanční vzdělávání ,44 0,55 E-learning ,15 0,89 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. 19

20 Předcházející tabulku lze graficky interpretvat takt: Frmy vzdělávání E-learning Distanční vzdělávání Frma Přednášky Interaktivní semináře Kurzy hrmadné Kurzy na míru 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pr nás ideální Vyhvuje Průměr Nevyhvuje Vůbec nám nevyhvuje % Graf 10-1: Frmy vzdělávání Vzdělávací kurzy Dtazník bsahval celkem 36 vzdělávacích kruhů, ze kterých měli respndenti mžnst vybrat až 10 mžnstí, které jsu pr ně zajímavé. Celkvě byl získán 1348 dpvědí. Následující Tab je seřazena pdle pčtu rganizací, které prjevily dané šklení zájem. Zeleně zvýrazněné kurzy jsu velmi zajímavé pr více, než 15 % respndentů. Tab představuje zkrácenu verzi přehledu zájmu NNO šklení. Uvádí ta šklení, která prjevil zájem nejméně 10 % respndentů. Přehled zájmu všechny druhy šklení je uveden v přílze 10 tht svazku. Největší zájem NNO prjevují kurzy účetnictví, partnerství a splupráce NNO, firem, státní správy a samsprávy, fundraising a lbbying, řízení prjektů a zpracvání žádstí dtace. 20

21 Tab : Zájem NNO šklení Typ šklení Pčet ANO % NNO 14 Pdvjné účetnictví pr NNO 95 29,60% 32 Práce s veřejnstí, lbby a metdy lbvání 78 24,30% 20 Partnerství a splupráce se státní správu a samsprávu 76 23,68% 25 Studie prveditelnsti, analýza nákladů a přínsů 74 23,05% 2 Neziskvé rganizace a veřejná prspěšnst 64 19,94% 24 Řízení prjektvéh cyklu a tvrba lgickéh rámce 60 18,69% 12 Fundraising 55 17,13% 29 Firemní dárcvství 52 16,20% 4 Splupráce a partnerství NNO a sukrmých firem 47 14,64% 30 Public relatins a splupráce s médii 46 14,33% 27 Základy strukturální a reginální plitiky EU 44 13,71% 28 Kntrlní funkce a audit prjektů financvaných prstředky EU 43 13,40% 16 Řízení rganizace a hdncení 42 13,08% 1 Úvd d prblematiky NNO 40 12,46% 3 Smluvní vztahy v neziskvém sektru 40 12,46% 34 Technika vyjednávání 40 12,46% 11 Finanční řízení a marketing 37 11,53% 33 Psaní výrčních zpráv 36 11,21% 10 Eknmika v suvislstech 33 10,28% Zdrj: První reginální rzvjvá a.s Mapa sítě služeb NNO V průběhu zpracvání tét kapitly byly v Pardubickém kraji identifikvány základní typy služeb v blasti vzdělávání a významné NNO, které tyt služby pskytují cílvé skupině sb dluhdbě nezaměstnaných neb dluhdbu nezaměstnanstí hržených (viz Tab. 10-8). Grafické zbrazení rzlžení služeb uvádí Obr

22 Obr. 10-1: Mapa sítě služeb NNO v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji Z brázku je patrné, že službami NNO v blasti vzdělávání pr řešenu cílvu skupinu 15 je nejlépe pkryt měst Pardubice a jeh klí. V dalších částech území kraje se nachází puze mžnst pdprvanéh zaměstnávání v Chrudimi a služby tranzitníh prgramu v Pličce. Zbývající území kraje není vzdělávacími službami NNO pkryt Bílá místa v síti služeb Nejvýznamnějším prblémem v blasti vzdělávacích aktivit NNO ve vztahu k trhu práce je v Pardubickém kraji nedstatečné pkrytí kresů Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a výzkumu a sciálních služeb Z dtazníkvéh šetření, prvedenéh v suvislsti s tut studií, lze uvést charakteristické znaky NNO, které uvedly jak primární předmět činnsti zaměřené na vzdělávání a výzkum 16. Pčet těcht rganizací byl 17 z celkvéh pčtu 321 NNO, které vyplnily dtazník. S hledem na zaměření tét kapitly je vhdné uvést na tmt místě také charakteristiku rganizací, které uvedly jak primární předmět činnsti sciální služby (38 respndentů). Přehled bu těcht blastí pdává následující tabulka(tab ). 15 viz kap viz metdy výzkumu (Svazek I) 22

23 Tab : Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a sciálních služeb v Pardubickém kraji Oblasti zkumání Předmět činnst Vzdělávání a výzkum Sciální služby Celkvý pčet respndentů ZAMĚŘENÍ NA VĚKOVOU SKUPINU (%) Děti před/šklníh věku (1-14 let) 35,3 36,8 Dspívající mládež (15-18 let) 47,1 47,4 Dspělí v prduktivním věku (19 - cca 60 let) 82,4 71,1 Seniři (cca nad 60 let) 29,4 57,9 ODHAD POČTU ÚČASTNÍKŮ/KLIENTŮ ZA MĚSÍC (%) pčet různých účastníků pčet různých klientů ,9 2, ,8 7, ,5 18, ,0 10, ,4 10, ,9 18,4 201 < 5,9 13,2 Celkem 82,4 81,6 NNO, které pčet neuvedly 17,6 18,4 PŮSOBNOST ORGANIZACE (%) Místní 11,8 18,4 Oblastní 29,4 36,8 Krajská 17,6 34,2 Nadreginální 35,3 10,5 Mezinárdní 5,9 0,0 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. Vzdělávací činnst prvádějí také rganizace v blasti sciálních služeb v těcht typech zařízení: centrum denních služeb (12x); denní stacinář (5x); týdenní stacinář (1x); dmvy se zvláštním režimem (1x); chráněné bydlení (1x); azylvý dům (4x); dům na půli cesty (2x); nízkprahvé denní centrum (3x); nízkprahvé zařízení pr děti a mládež (9x); terapeutické kmunity (3x); 23

24 sciální pradny (15x); sciálně terapeutické dílny (4x); centra sciálně rehabilitačních služeb (5x). Z hlediska cílvé skupiny pracují tyt NNO: s lidmi s mentálním pstižením (6x); s lidmi se zdravtním pstižením (19x); s lidmi s kmbinvaným pstižením (12x) Pužité pjmy Dluhdbá nezaměstnanst - Dluhdbu nezaměstnanstí se v tét kapitle rzumí, suladu s výkladem tht termínu úřady práce, dba nezaměstnansti delší než 12 měsíců. v Přechdné zaměstnání je určen zejména lidem, kteří nemhu najít práci, jsu závislí na dávkách sciální péče, klientům dětských dmvů a výchvných ústavů, kteří trpí nedstatkem základních sciálních dvednstí a pracvních návyků. Přechdné zaměstnání spčívá především v následujících aktivitách: trénink pracvních návyků v dílně s manuálními pracemi; klienti se učí zdpvědnsti za vyknanu práci, kmunikaci s nadřízeným a pracvním klektivem, ddržvání řádu na dílně apd.; trénink kmunikačních dvednstí v přímém kntaktu se zákazníkem v dílnách typu prdejna; individuální a skupinvé práce s klienty; příprava na vstupní phvr, sepsání živtpisu, práce s inzercí apd. Pdprvané zaměstnávání je zalžen na aktivním vyhledávání zájemců z cílvé skupiny, vyjednávání jejich zakázky, šetření jejich pracvních mžnstí, schpnstí a preferencí. Představuje jednání s úřady práce, s OSSZ a zaměstnavateli na trhu práce v kraji vytváření pdprvaných míst a přijetí knkrétníh zájemce. Aktivity prváděné v rámci tét služby lze rzdělit d něklika základních skupin na pradenství a pskytvání infrmací, sbní asistenci, asistenci na pracvišti a na přípravu na zaměstnání. Tranzitní prgramy jsu kmbinací sciální služby a vzdělávání veducíh k uplatnění na trhu práce. Představují mst mezi vzděláváním a trhem práce. Bývají určeny pr klienty (nejčastěji pr sby se specifickým pstižením), kteří mají ptenciál uplatnit se na trhu práce, avšak zatím nemají dpvídající pracvní návyky a dvednsti. V rámci prgramů se klienti učí zvládat různé pracvní nástrje, učí se pracvním návykům, bezpečnsti na pracvišti apd. Rzvíjí tak své pracvní schpnsti a dvednsti. Specifické frmy vzdělávání jsu zalženy na individualizvaných učebních plánech uživatelů služeb, výuka prbíhá v malých skupinách, dba výuky je přizpůsbena schpnstem a dvednstem jedntlivých žáků. Vyučvání je prvázán s dalšími službami vlnčasvé 24

25 aktivity, rehabilitace, ergterapie, fyziterapie apd. Důležitými znaky pr vymezení tht druhu služeb NNO je t, že se zpravidla jedná dluhdbé vzdělávací prgramy a jsu zalženy spíše na předávání teretických pznatků, čímž se dlišují d tranzitních prgramů. Mateřská dvlená - v suvislsti s prdem a péčí narzené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dvlená p dbu 28 týdnů. Prdí-li žena zárveň dvě neb více dětí neb jde-li zaměstnankyni samělu, náleží jí mateřská dvlená p dbu 37 týdnů. Na mateřsku dvlenu se zpravidla nastupuje d pčátku šestéh týdne, nejdříve však d pčátku sméh týdne, před čekávaným dnem prdu, který určil lékař. Mateřská dvlená v suvislsti s prdem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě sknčit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů de dne prdu. Žena na mateřské dvlené pbírá tzv. peněžitu pmc v mateřství, cž je dávka nemcenskéh pjištění. 17 Rdičvská dvlená - k prhlubení péče dítě je zaměstnavatel pvinen nejen ženě p sknčení mateřské dvlené, ale i tci, a t již d narzení dítěte, pskytnut na jejich žádst rdičvsku dvlenu. Rdičvská dvlená se pskytuje v rzsahu, jaký rdiče pžádají, ne však déle než d dby, kdy dítě dsáhne věku tří let. Mateřsku a rdičvsku dvlenu jsu zaměstnankyně a zaměstnanec právněni čerpat sučasně Pužité zdrje Tištěné materiály: Hrák, P. Expertíza pr cílvu skupinu Osby splečensky nepřizpůsbené Pdkladvý materiál pr prces kmunitníh plánvání sciálních služeb ve městě Brně. Brn: 2006 Zdrje z internetu:.s. Klub hurá kamarád, Pardubice ( Péče duševní zdraví regin Pardubice.s. ( Zdrj: 17 Zdrj: 18 viz 17 25

26 Přílha 10 Zájem NNO šklení Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. Tabulka ke kapitle 10 Vzdělávání. Tabulka je seřazena pdle pčtu rganizací, které prjevily dané šklení zájem. Zeleně zvýrazněné kurzy jsu velmi zajímavé pr více, než 15 % respndentů. Typ šklení Pčet ANO % NNO 14 Pdvjné účetnictví pr NNO 95 29,60% 32 Práce s veřejnstí, lbby a metdy lbvání 78 24,30% 20 Partnerství a splupráce se státní správu a samsprávu 76 23,68% 25 Studie prveditelnsti, analýza nákladů a přínsů 74 23,05% 2 Neziskvé rganizace a veřejná prspěšnst 64 19,94% 24 Řízení prjektvéh cyklu a tvrba lgickéh rámce 60 18,69% 12 Fundraising 55 17,13% 29 Firemní dárcvství 52 16,20% 4 Splupráce a partnerství NNO a sukrmých firem 47 14,64% 30 Public relatins a splupráce s médii 46 14,33% 27 Základy strukturální a reginální plitiky EU 44 13,71% 28 Kntrlní funkce a audit prjektů financvaných prstředky EU 43 13,40% 16 Řízení rganizace a hdncení 42 13,08% 1 Úvd d prblematiky NNO 40 12,46% 3 Smluvní vztahy v neziskvém sektru 40 12,46% 34 Technika vyjednávání 40 12,46% 11 Finanční řízení a marketing 37 11,53% 33 Psaní výrčních zpráv 36 11,21% 10 Eknmika v suvislstech 33 10,28% 6 Občanské práv 30 9,35% 7 Pracvní práv v praxi 30 9,35% 13 Vlastní činnst NNO jak fundraisingvý zdrj 30 9,35% 18 Strategické plánvání 30 9,35% 22 Dbrvlnictví v NNO 27 8,41% 26 Veřejné zakázky a veřejná pdpra 26 8,10% 19 Persnální řízení 25 7,79% 31 Splečenské chvání v prfesním styku 25 7,79% 5 Jakst služeb, Standardy kvality 24 7,48% 15 Veřejné sbírky z phledu zákna a marketingu 24 7,48% 17 Metda Balanced screcard - strateg. řízení 17 5,30% 26

27 9 Supervize 14 4,36% 23 Evrpská dbrvlná služba 12 3,74% 35 Sciální kapitál 11 3,43% 36 Facilitace 9 2,80% 21 Fungvání správních rad 7 2,18% 8 Satelitní účet NNO 5 1,56% Celkem "ANO" 1348 Báze respndentů

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013

Opus Prachatice. Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 2013 Opus Prachatice Mgr. Michaela Veselá Farní charita Prachatice 27.6.2013 Prjekt Opus Prachatice Žádná práce není těžká, máme-li ní zájem. Prjekt Opus Prachatice je určen těm, kteří se práce nebjí.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

"Jdeme správně?", č. CZ /0.0/0.0/15_023/

Jdeme správně?, č. CZ /0.0/0.0/15_023/ "Jdeme správně?", č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001076. Dtazník pr rdiče a rdinné příslušníky uživatelů našich služeb, Cílem dtazníků je zjistit vaši spkjenst s pskytvanými službami, pjmenvat ptřeby a

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Jak zavést systém managementu kvality

Jak zavést systém managementu kvality Jak zavést systém managementu kvality Systém managementu kvality může být zaveden d Vaší rganizace něklika způsby, například: 1. knzultační frma Pravidelné návštěvy v rganizaci dbrným pradcem a knzultace

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová

Do praxe bez bariér. 11. května 2018, Veletrh sociálního podnikání Hradec Králové. Mgr. Jana Hanušová D praxe bez bariér 11. května 2018, Veletrh sciálníh pdnikání Hradec Králvé Mgr. Jana Hanušvá 15. května 2018 strana 1 Představení prjektu Předkladatel: Partneři: Králvéhradecký kraj Úřad práce České republiky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Zápis ze dne 5. února 2013

Zápis ze dne 5. února 2013 Zápis ze dne 5. únra 2013 Setkání pracvní skupiny sby zdravtně pstižené Prblematika dětí a mladých lidí se zdravtním pstižením a sb ně pečujících Kmunitní plán rzvje sciálních služeb města Pděbrady a klí

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 14. září 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 14. září 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. Základní výstupy z prjektu Zaměstnaný abslvent v rce 2017 zhdncení pradenských aktivit, zhdncení praxí, infrmace ze setkání

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více