STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)"

Transkript

1 STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách Pardubickéh kraje Kapitla 10 - Vzdělávání Listpad 2006

2 ZPRACOVATEL STUDIE Název První reginální rzvjvá a.s. Ulice Pernštýnská 14 Obec Pardubice PSČ IČ Internetvá adresa Kntaktní sba Ing. Jiří Krátký Telefn Obrvé studie zpracval tým knzultantů splečnsti První reginální rzvjvá a. s. pd vedením ing. Karla Brvičky. Pdíleli se ing. Aleš Berka, ing. Jiří Krátký, ing. Michal Hlý a ing. Mnika Stibrkvá. Datum zpracvání: listpad 2006

3 Za pmc se zpracváním a prfesinální přístup děkujeme těmt lidem: Mgr. Miluše Hrská (Základní škla a Praktická škla SVÍTÁNÍ,. p. s.) (pnent) Jan Vjvdík (SKP-CENTRUM.s.) (knzultant)

4 OBSAH OBSAH Úvd Ppis cílvých skupin a jejich ptřeb Vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených NNO jak cílvá skupina Frmy vzdělávání Vzdělávací kurzy Mapa sítě služeb NNO Bílá místa v síti služeb Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a výzkumu a sciálních služeb_ Pužité pjmy Pužité zdrje 25 Přílha 10 Zájem NNO šklení 26

5 SEZNAM TABULEK SEZNAM TABULEK Tab. 10-1: Ptenciální velikst cílvé skupiny Tab. 10-2: Pčet uchazečů zaměstnání pdle délky evidence na úřadu práce k Tab. 10-3: Věkvá struktura nezaměstnaných lidí se ZP v Pardubickém kraji k Tab. 10-4: Struktura nezaměstnaných lidí se ZP pdle nejvyššíh dsaženéh vzdělání v Pardubickém kraji k Tab. 10-5: Vzdělanstní struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Tab. 10-6: Věkvá struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Tab. 10-7: Ptřeby jedntlivých pdskupin sb v primární cílvé skupině Tab. 10-8: NNO a jejich služby v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji Tab. 10-9: Jaké frmy vzdělávání vyhvují NNO Tab : Zájem NNO šklení Tab : Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a sciálních služeb v Pardubickém kraji... 23

6 SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 10-1: Mapa sítě služeb NNO v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji... 22

7 SEZNAM GRAFŮ SEZNAM GRAFŮ Graf 10-1: Frmy vzdělávání... 20

8 Úvd Tat kapitla představuje průřezvu část studie, shrnující pznatky cílvých skupinách a jejich ptřebách z statních kapitl v tét studii a zabývající se specifickými ptřebami těcht cílvých skupin ve vztahu ke vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Jejím cílem je ppsat vzdělávací aktivity NNO a charakterizvat jejich hlavní cílvé skupiny v tét blasti. Nezaměřuje se tedy jen na NNO s akreditvanými vzdělávacími prgramy, ale i na další NNO, jejichž aktivity ve vztahu k jejich cílvým skupinám mají vzdělávací charakter s účelem zvýšení mžnstí uplatnění na trhu práce (tzn. různé kurzy, mtivační aktivity, pracvní nácviky a další specifické činnsti). Tat kapitla se tedy snaží spíše pskytnut náměty na vzdělávání, než seznamvat s knkrétními bsahy vzdělávacích aktivit NNO. Částečně také vychází z již realizvaných (úspěšných) prjektů a také z prjektvých záměrů NNO Ppis cílvých skupin a jejich ptřeb S hledem na zaměření pdpry ze strukturálních fndů Evrpské unie v blasti vzdělávání, je tat kapitla zaměřena puze na sby a subjekty se vzdělávacími ptřebami vztahujícími se k uplatnění na trhu práce. Na základě těcht parametrů byla identifikvána primární cílvá skupina vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených. Další primární cílvu skupinu ppsanu v tét kapitle jsu NNO jak cílvá skupina. V tét kapitle není ppsána žádná sekundární cílvá skupina Vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených Vymezení cílvé skupiny Tut cílvu skupinu tvří vybrané skupiny dluhdbě nezaměstnaných sb a sb hržených dluhdbu nezaměstnanstí 1. Tzn. zpravidla p abslvvání pvinné šklní dcházky. D takt vymezenéh kruhu patří zejména následující skupiny sb: sby se specifickým pstižením: sby se zdravtním pstižením; sby s duševním nemcněním; sby s mentálním pstižením; 1 Dluhdbu nezaměstnanstí se v tét analýze rzumí, v suladu s výkladem tht termínu úřady práce, dba nezaměstnansti delší než 12 měsíců. 8

9 sby tzv. splečensky nepřizpůsbené: sby prpuštěné z výknu trestu dnětí svbdy; sby, prti nimž je veden trestní řízení (ppř. dlžení výknu trestu); sby žijící nedůstjným způsbem živta; sby prpuštěné ze šklských zařízení pr výkn ústavní a chranné výchvy p dsažení zletilsti; příslušníci nárdnstních menšin; sby na mateřské a rdičvské dvlené; jiné dluhdbě nezaměstnané sby neb nezaměstnanstí hržené 2. Pdrbná charakteristika většiny z těcht jedntlivých pdskupin je bsažena v dalších částech tét studie 3. Skupina sb se specifickým pstižením zahrnuje sby se zdravtním neb mentálním pstižením a sby s duševním nemcněním zpravidla ve věku d 16 let. Mezi sby se zdravtním pstižením patří lidé s tělesným pstižením, lidé se zrakvým pstižením, a lidé se sluchvým pstižením. U sb s mentálním pstižením se zpravidla rzlišují se čtyři úrvně mentální retardace - lehká mentální retardace, střední mentální retardace, těžká mentální retardace a hlubká mentální retardace. U sb s duševním nemcněním může čast dcházet ke stavům, kdy v důsledku nemci nejsu schpny rzpznávat dpady svéh jednání, nejsu schpny tt jednání bezprstředně krigvat a mnhdy jim schází náhled na chrbnst svéh stavu. Zpravidla také v jeh důsledku dchází k výraznému narušení psychických, sciálních a pracvních schpnstí. Stupně pstižení příslušníků tét pdskupiny jsu rzdílné. Tat kapitla se zabývá těmi sbami ze skupiny sb se specifickým pstižením, jejichž míra pstižení umžňuje alespň částečné zapjení se na trhu práce. V případě sb tzv. splečensky nepřizpůsbených jde nebyčejně rzsáhlu a hetergenní skupinu většinu ve věku d 18 let. Z dsavadních kmplexních studií zabývajících se prblematiku sciálně vylučených jedntlivců a skupin v českém prstředí, jakž i v případě výrčních zpráv a expertních studií prblematice bezdmvectví však vyplývá, že skupiny sb jedntně značvané jak sby splečensky nepřizpůsbené se vyznačují splečnými charakteristikami. Ve všech případech (snad s výjimku některých sb, prti kterým je veden trestní řízení) jde přitm kumulvané sciální prblémy, které se nachází ve třech becných blastech : chybějící či narušené rdinné vazby; chybějící či narušené vazby na trh práce; chybějící či narušené bytvé zázemí. Uvedené klnsti vedu k tmu, že až na výjimky lze ve většině případů zjedndušeně hvřit sbách, které jsu zcela bez dmva (bezdmvci) aneb kteří jsu bezdmvectvím hrženi. 4 2 viz bližší ppis tét pdskupiny v následujícím textu. 9

10 Další pdskupina tét primární cílvé skupiny je tvřena příslušníky nárdnstních menšin nejčastěji ve věku d 18 let. V Pardubickém kraji se jedná zejména rmsku nárdnstní menšinu, nebť s příslušníky jiné nárdnsti NNO v kraji nepracují. Osby na mateřské a rdičvské dvlené jsu v sučasné dbě z převážné většiny tvřeny ženami. V důsledku dluhdbé péče dítě u nich dchází ke ztrátě kntaktu s pracvním prstředím, ztrátě pracvních návyků a nedstává se jim infrmací aktuálních pžadavcích zaměstnavatelů. Osbami na mateřské dvlené mhu být puze ženy, zatímc sbu na rdičvské dvlené může být i muž. 5 Z hlediska věku se jedná převážně sby ve věku let. Pslední pdskupina je tvřena jinými sbami, které nelze zařadit d výše ppsaných kategrií, avšak které se také ptýkají s prblémem dluhdbé nezaměstnansti. Jedná skupiny sb ve věku d 18 d 26 let a nad 50 let. V rámci výzkumu z únra byly zjištěny následující prblémvé blasti, se kterými se ptýká tat pdskupina: nízké vzdělání a nízká úrveň kvalifikace neumžňující ani účast na kurzech přádaných úřadem práce; nesprávné neb žádné pracvní návyky; vymizelá neb mezená schpnst sciální kmunikace; nízká mtivace ke změně své situace; nechta pracvat neb práci hledat. V dalších částech tét kapitly je pr zjedndušení v některých případech pr vybrané skupiny sb dluhdbě nezaměstnaných či dluhdbu nezaměstnanstí hržených zástupně užíván kratší výraz vybrané skupiny sb Velikst cílvé skupiny U takt strukturvané cílvé skupiny lze její velikst vyjádřit jen btížně. Celkvý pčet sb z cílvé skupiny, se kterými NNO v kraji pracují, nelze uvést vzhledem k neexistující centrální evidenci aktivit těcht NNO. Kvantifikaci tét cílvé skupiny lze prvést puze z části na základě vyjádření ptenciální veliksti pr jedntlivé pdskupiny (viz Tab. 10-1). 3 sby se specifickým pstižením (kap. 3 a kap. 6); příslušníci nárdnstních menšin (kap. 2); sby tzv. splečensky nepřizpůsbené (kap. 4) 4 Zdrj: Hrák, P. Expertíza pr cílvu skupinu Osby splečensky nepřizpůsbené Pdkladvý materiál pr prces kmunitníh plánvání sciálních služeb ve městě Brně. Brn: Pjmy mateřská a rdičvská dvlená jsu vysvětleny ve slvníčku pjmů (kap. 10.5). 6 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru Z hlediska rzsahu se jednal lkální výzkum prvedený v Pardubicích. Kvalitativní průzkum prběhl frmu dtazníkvéh šetření mezi zástupci (veducími a terénními pracvníky) pskytvatelů sciálních služeb cílvé skupině. K dplnění údajů byly prvedeny rvněž řízené phvry. Dtazník bsahval tevřené tázky týkající se charakteru, zaměstnatelnsti a ptřeb cílvé skupiny, s níž respndenti pracují. Celkem byl vyhdncen 19 dtazníků. V rámci kvantitativníh výzkumu byly prstřednictvím dtazníků slvváni sby patřící d cílvých skupin - sučasní uživatelé pskytvaných služeb. Dtazníkvéh šetření se zúčastnil celkem 98 uživatelů (52 mužů a 46 žen) a jeh cílem byl získat bližší infrmace charakteru cílvé skupiny. 10

11 Tab. 10-1: Ptenciální velikst cílvé skupiny Pdskupiny cílvé skupiny Velikst pdskupiny (dhad) Osby se specifickým pstižením Z sby se zdravtním pstižením th: sby s duševním nemcněním sby s mentálním pstižením Osby tzv. splečensky nepřizpůsbené Příslušníci nárdnstních menšin Osby na rdičvské neb mateřské dvlené Z na mateřské dvlené th: na rdičvské dvlené Jiní dluhdbě nezaměstnaní Nelze zjistit Pznámky Údaj představuje sučet pčtu sb s jedntlivými druhy specifickéh pstižení. Údaj zahrnuje sby s tělesným, zrakvým a sluchvým pstižením a byl stanven na základě přepčtu % hdnt na ppulaci Pardubickéh kraje. Údaj nezahrnuje ty kategrie nemcnění, které téměř nevlivňují schpnst pracvníh uplatnění. Údaj byl stanven na základě přepčtu % hdnt na ppulaci Pardubickéh kraje. Nezahrnuje kategrie nemcných s těžku a hlubku mentální retardací. Údaj se vztahuje k pčtu sb bez dmva, tvřících významnu část tét pdskupiny Údaj se vztahuje k příslušníkům rmské nárdnstní menšiny. Údaj nelze přesně stanvit z důvdu mžnsti částečnéh překrytí sb na mateřské dvlené a sb na rdičvské dvlené Pčet byl stanven na základě údajů ČSÚ pčtech dětí d 1 rku (může se tudíž částečně překrývat s kategrií sb na rdičvské dvlené) Údaj byl získán z evidence Ministerstva práce a sciálních věcí a vychází z dat za říjen Údaj nelze stanvit, nebť úřady práce nepužívají k členění dluhdbě nezaměstnaných strukturu, která je pužita v tét kapitle. Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů z statních částí studie Pdrbnu kvantifikaci pdskupin lze nalézt v statních částech studie. Z tht důvdu je na tmt místě uveden puze základní přehled (Tab. 10-1). Údaje v tabulce jsu většinu rientačními údaji, metdy jejich zjištění lze nalézt v příslušných částech studie. U sb na rdičvské dvlené byla velikst zjištěna na základě evidence ČSÚ a Ministerstva práce a sciálních věcí ČR. 11

12 Rámcvu představu veliksti pdskupiny jiní dluhdbě nezaměstnaní si lze také utvřit na základě údajů úřadů práce pčtech nezaměstnaných pdle délky evidence (Tab. 10-2). Tab. 10-2: Pčet uchazečů zaměstnání pdle délky evidence na úřadu práce k Okresy Délka evidence uchazeče zaměstnání d 3 měs. 3-6 měs. 6-9 měs měs měs. nad 24 měs. Pardubice Chrudim Svitavy Ústí nad Orlicí Pardubický kraj celkem Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů úřadů práce v Pardubickém kraji Z tabulky je patrné, že dluhdbě nezaměstnaných (kategrie měsíců a nad 24 měsíců) je v Pardubickém kraji v sučasnsti asi Je nutné si však uvědmit, že tent údaj zahrnuje puze dluhdbě nezaměstnané evidvané na úřadech práce a navíc jsu v něm zčásti zahrnuti také zbývající pdskupiny Struktura cílvé skupiny Ppis struktury cílvé skupiny je značně btížný vzhledem k rzdílným charakteristikám jedntlivých pdskupin zahrnutých d tét cílvé skupiny. Ppis struktury těcht pdskupin pdle rzličných kritérií je uveden v statních částech tét studie. V případě sb na mateřské či rdičvské dvlené nejsu relevantní infrmace využitelné pr ppis struktury tét pdskupiny k dispzici. Charakteristika těch pdskupin cílvé skupiny, u kterých lze ppsat jejich strukturu z hlediska vztahu k zaměstnansti, je uvedena dále (sby se zdravtním pstižením a statní dluhdbě nezaměstnaní (Tab a Tab. 10-4). 12

13 Tab. 10-3: Věkvá struktura nezaměstnaných lidí se ZP v Pardubickém kraji k Věk Celkem Muži Ženy D 18 let let let Nad 50 let Zdrj: Úřad práce Pardubice Tab. 10-4: Struktura nezaměstnaných lidí se ZP pdle nejvyššíh dsaženéh vzdělání v Pardubickém kraji k Dsažené vzdělání Celkem Muži Ženy Základní a bez vzdělání Střední bez maturity Střední s maturitu Vyskšklské Zdrj: Úřad práce Pardubice Pr ppis struktury jiných dluhdbě nezaměstnaných sb lze (s hledem na výše uvedené 7 ) také využít vzdělanstní a věkvu strukturu uchazečů zaměstnání, tak jak ji evidují jedntlivé úřady práce (Tab a Tab. 10-6) 8. Z hlediska zaměření tét kapitly je také významná struktura cílvé skupiny pdle délky evidence na úřadech práce. Tyt údaje jsu uvedeny v předchzí části kapitly v Tab Tab. 10-5: Vzdělanstní struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Pardubický kraj kres Pardubice Chrudim Svitavy Ústí n/orlicí Celkem % uchazeči zaměstnání celkem % bez vzdělání % základní vzdělání % střední dbrné % Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě úřadů práce v Pardubickém kraji V sučasnsti je v kraji největší pdíl uchazečů se středním dbrným vzděláním (s výučním listem) a druhu nejčetnější skupinu tvří uchazeči se základním vzděláním. Tt rzdělení vzdělanstní struktury uchazečů je bdbné ve všech kresech kraje. 7 viz kap Je třeba zmínit, že údaje v těcht tabulkách zahrnují uchazeče se všemi délkami evidence na úřadech práce, tedy nejen dluhdbě nezaměstnané. Věkvá a vzdělanstní struktura puze u sb dluhdbě nezaměstnaných není k dispzici. 13

14 Tab. 10-6: Věkvá struktura uchazečů zaměstnání v jedntlivých kresech Pardubickéh kraje k Pardubický kraj kres Pardubice Chrudim Svitavy Ústí n/orlicí Celkem % uchazeči zaměstnání celkem % d 19 let % let % let % Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě úřadů práce v Pardubickém kraji Z výsledků lkálníh výzkumu z únra 2006, který byl zaměřen na sby pstižené neb hržené dluhdbu nezaměstnanstí 9, lze ppsat strukturu pdskupiny jiných dluhdbě nezaměstnaných sb následvně. Věkvá struktura tét pdskupiny je značně diverzifikvaná a zahrnuje všechny věkvé kategrie sb včetně kategrií mladých lidí d 26 let (25,5 %) a sb nad 50 let věku (20,5 %). Z phledu dsaženéh stupně vzdělání pak byla zjištěna následující struktura pdskupiny: žádné či nedknčené vzdělání 4,1 %; základní vzdělání 64,3 %; střední dbrné 22,4 %; střední dbrné s maturitu 9,2 %. U délky nezaměstnansti příslušníků cílvé skupiny jednznačně dminuje dluhdbá nezaměstnanst, kdy celých 73,7 % respndentů je bez práce více než jeden rk a přesně 50 % déle než 2 rky Ptřeby cílvé skupiny Ptřeby cílvé skupiny v blasti vzdělávání se dvíjí d jedntlivých specifik jedntlivých pdskupin uvedených v části zaměřené na vymezení cílvé skupiny. 10 Ptřeby dále reflektují nejpalčivější prblémvé blasti cílvé skupiny. Základními ptřebami tét cílvé skupiny jsu: 1. ptřeba mtivace; 2. ptřeba získat becný přehled trhu práce; 3. ptřeba specifickéh přístupu ke vzdělávání a specifických frem vzdělávání; 4. ptřeba specifickéh vzdělávání ke knkrétnímu pracvnímu uplatnění; 5. ptřeba asistence p nástupu d zaměstnání; 6. ptřeba pmci při získávání zaměstnání. 9 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru viz kap

15 Uvedené ptřeby lze dále pdrbněji rzvést d jedntlivých dílčích ptřeb následvně: 1. ptřeba mtivace: nalezení důvdu pr snahu vzdělávat se (lepší kvalifikace, splnění sbních přání apd.) získání jistty získání knkrétníh pracvníh uplatnění p abslvvání vzdělávacíh prgramu; vyvlání rzhdnutí veducích k aktivitě v blasti vzdělávání (rzhdnutí ke vzdělávání čast vznikají na základě získání infrmací negativních dpadech pasivity a výhdách abslvvání vzdělávacích aktivit); ptřeba psílení sebejistty a sebedůvěry. 2. ptřeba získat becný přehled trhu práce: ptřeba diagnstiky vlastních schpnstí a mžnstí uplatnění na trhu práce; becně získání infrmací z pracvní blasti; ptřeba pmcí s rientací na trhu práce 3. ptřeba specifickéh přístupu ke vzdělávání a specifických frem vzdělávání: pkračvat v dalším vzdělávání p abslvvání pvinné šklní dcházky; ptřeba existence služeb navazujících na základní šklní dcházku rientvané na zvládání praktických každdenních dvednstí; zvýšit šance pr uplatnění na trhu práce, příp. v chráněných dílnách; ptřeba existence individuálních vzdělávacích plánů; přizpůsbené výukvé prstředí; ptřeba asistence při vzdělávání; 4. ptřeba specifickéh vzdělávání ke knkrétnímu pracvnímu uplatnění: rekvalifikace; ptřeba pmci s přípravu na přechd d knkrétníh zaměstnání; získání a zvýšení pčítačvé gramtnsti; ptřeba existence aktivit stjících n a pmezí mezi vzděláváním a prací, zaměřených na vybrané pracvní uplatnění (jeh nácvik); 5. ptřeba asistence p nástupu d zaměstnání: práce s asistencí; ptřeba pmci s svjením základních pracvních návyků apd. 6. ptřeba pmci při získávání zaměstnání: ptřeba pmci se sjednáním práce; asistence při jednání s úřady práce apd.; pdpra alternativních frem zaměstnávání a pracvní asistence; ptřeba získání práce s hledem na mžnsti a schpnsti dané sby; zmírnění dpadů diskriminace; ptřeba pmci s nácvikem samstatnsti a dpvědnsti v zaměstnání; ptřeba pmci se zvládnutím kmunikace na pracvišti; přizpůsbení pdmínek v zaměstnání mžnstem lidí s pstižením; pchpení administrativních dkumentů; zvyšvání infrmvansti mžnstech lidí s pstižením mezi zaměstnavateli. Přiřazení ptřeb jedntlivým pdskupinám a míru jejich intenzity u těcht pdskupin uvádí Tab

16 Tab. 10-7: Ptřeby jedntlivých pdskupin sb v primární cílvé skupině Ptřeby Pdskupiny Osby se specifickým pstižením Osby tzv. splečensky nepřizpůsbené Příslušníci nárdnstníc h menšin Osby na mateřské a rdičvské dvlené Ostatní dluhdbě nezaměstnaní 1) Mtivace 2) Přehled trhu práce 3) Specifický přístup ke vzdělávání a specifické frmy vzdělávání 4) Specifické vzdělávání pr knkrétní pracvní uplatnění 5) Asistence p nástupu d zaměstnání 6) Pmc při získávání zaměstnání Pzn.: značuje výskyt ptřeby pčet dále značuje intenzitu tét ptřeby u dané části cílvé skupiny ( značuje ptřebu s nejvyšší intenzitu) Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. U některých z výše uvedených ptřeb lze pr dplnění představy aktuální situaci v tét blasti dplnit údaje u pdskupiny jiných dluhdbě nezaměstnaných sb. Tyt údaje byly získány na základě výzkumu z únra Respndenti vybírali z předlženéh seznamu aktivit ty, jež by jim dle jejich názru nejlépe pmhly s nalezením vhdnéh pracvníh uplatnění a něž by v případě realizace prjektu měli zájem. Respndenti prjevili zájem aktivity v následujících blastech a v uvedeném relativním pčtu: Individuální pradenství, dprvd při řešení prblémů 49 %; Rekvalifikace 31,6 %; Zprstředkvání infrmací vlných pracvních místech 30,6 %; Další vzdělávání 20,4 %; Pmc s výběrem buducíh zaměstnání (bilanční diagnstika, pradenství) 17,3 %. 11 V rámci uvedenéh výzkumu byly v jeh kvalitativní části také identifikvány ptřeby tét pdskupiny z phledu pskytvatelů. Ve vztahu k uplatnění na trhu práce t jsu následující ptřeby: 11 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. - Kvalitativní a kvantitativní výzkum prvedený v únru

17 mtivační a jiné rekvalifikační kurzy zhledňující specifické pžadavky na práci s cílvu skupinu; vzdělávání; pradenství, sbní kntakt, řízené phvry; rzšíření činnsti terénních pracvníků - následný kntakt s uživatelem, dprvd během integračních a vzdělávacích aktivit; kurzy zaměřené na kmunikaci, získávání základních pracvních návyků Služby zaměřené na cílvu skupinu Služby NNO v blasti vzdělání lze becně charakterizvat jak vzdělávací prgramy a prgramy přípravy na zaměstnání. Tyt prgramy mhu mít celu řadu pdb jsu t zejména následující: přechdné zaměstnání; pdprvané zaměstnávání; tranzitní prgram; specifické frmy vzdělávání. Pdrbný ppis uvedených služeb a způsb práce s jejich uživateli je ppsán v další části tét kapitly. 12 Základními předpklady pr úspěšné pskytvání těcht služeb jejich uživatelům jsu: individuální diagnstika jedntlivých uživatelů; nácvik ddržvání pravidel a režimu služeb jejich uživateli; vybudvání a psílení mtivace uživatelů účastnit se těcht služeb. Přehled nestátních neziskvých rganizacích v blasti vzdělávání a jimi pskytvaných službách v Pardubickém kraji pskytuje následující tabulka. Tab. 10-8: NNO a jejich služby v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji NNO Služby Přechdné zaměstnání Pdprvané zaměstnávání Tranzitní prgram Specifické frmy vzdělávání.s. Péče duševní zdraví, Pardubice Základní škla a Praktická škla Svítání,.p.s, Pardubice Česká abilympijská asciace.s., Pardubice SKP-CENTRUM, Pardubice Klub hurá kamarád.s., Pardubice Farní charita, Plička Pzn.: značuje služby, které daná NNO pskytuje. Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. na základě údajů pskytvatelů služeb z řad NNO. 12 viz kap

18 Způsb práce s cílvu skupinu Přechdné zaměstnání je určen zejména lidem, kteří nemhu najít práci, jsu závislí na dávkách sciální péče, klientům dětských dmvů a výchvných ústavů, kteří trpí nedstatkem základních sciálních dvednstí a pracvních návyků. Přechdné zaměstnání spčívá především v následujících aktivitách 13 : trénink pracvních návyků v dílně s manuálními pracemi; klienti se učí zdpvědnsti za vyknanu práci, kmunikaci s nadřízeným a pracvním klektivem, ddržvání řádu na dílně apd.; trénink kmunikačních dvednstí v přímém kntaktu se zákazníkem v dílnách typu prdejna; individuální a skupinvé práce s klienty; příprava na vstupní phvr, sepsání živtpisu, práce s inzercí apd. Pdprvané zaměstnávání je zalžen na aktivním vyhledávání zájemců z cílvé skupiny (zejména sby se zdravtním, či mentálním pstižením neb sby s duševním nemcněním), vyjednávání jejich zakázky, šetření jejich pracvních mžnstí, schpnstí a preferencí. Představuje jednání s úřady práce, s OSSZ a zaměstnavateli na trhu práce v kraji vytváření pdprvaných míst a přijetí knkrétníh zájemce. Aktivity prváděné v rámci tét služby lze rzdělit d něklika základních skupin na pradenství a pskytvání infrmací ( situaci a mžnstech na trhu práce, vlných pracvních místech, pracvně právních vztazích, finančním zajištění v dbě nezaměstnansti, mžnstech vytváření nvých pracvních míst apd.), sbní asistenci (fyzický dprvd při jednání na úřadech, při vyhledávání vhdných pracvních míst, při vyjednávání se zaměstnavateli apd.), asistenci na pracvišti (pracvní knzultant v případě ptřeby klienta sbně dprvází a zaučuje v běžném zaměstnání za běžných pdmínek) a na přípravu na zaměstnání (nejčastěji frmu tréninkvéh kurzu ve skupině zaměřenéh na přípravu na výběrvé řízení/vstupní phvr, práci s inzercí, sestavení prfesinálníh živtpisu a praktická cvičení pr zlepšení kmunikačních dvednstí). 14 Tranzitní prgramy jsu kmbinací sciální služby a vzdělávání veducíh k uplatnění na trhu práce. Představují mst mezi vzděláváním a trhem práce. Bývají určeny pr klienty (nejčastěji pr sby se specifickým pstižením), kteří mají ptenciál uplatnit se na trhu práce, avšak zatím nemají dpvídající pracvní návyky a dvednsti. V rámci prgramů se klienti učí zvládat různé pracvní nástrje, učí se pracvním návykům, bezpečnsti na pracvišti apd. Rzvíjí tak své pracvní schpnsti a dvednsti. Důležitým aspektem práce je individualizace služby ptřebám, schpnstem a dvednstem danéh klienta a dluhdbá a systematická práce na jeh zlepšvání. D takt vymezených služeb lze také zařadit různé kurzy zaměřené např. na zvládnutí práce s PC apd. Některé tyt kurzy mhu být také akreditvány jak rekvalifikační kurzy. 13 Zdrj:.s. Klub hurá kamarád, Pardubice ( 14 Zdrj: Péče duševní zdraví regin Pardubice.s. ( 18

19 Specifické frmy vzdělávání jsu zalženy na individualizvaných učebních plánech uživatelů služeb, výuka prbíhá v malých skupinách, dba výuky je přizpůsbena schpnstem a dvednstem jedntlivých žáků. Vyučvání je prvázán s dalšími službami vlnčasvé aktivity, rehabilitace, ergterapie, fyziterapie apd. Důležitými znaky pr vymezení tht druhu služeb NNO je t, že se zpravidla jedná dluhdbé vzdělávací prgramy a jsu zalženy spíše na předávání teretických pznatků, čímž se dlišují d tranzitních prgramů NNO jak cílvá skupina Zvláštní cílvu skupinu NNO tvří samtné nestátní neziskvé rganizace. T platí zejména v blasti vzdělávání. NNO, které se chtějí pvažvat za prfesinální, ptřebují kmpetentní vedení a zaměstnance. V České republice půsbí něklik významných specializvaných vzdělávacích institucí, které se na NNO a jejich ptřeby zaměřují. V rámci dtazníkvéh šetření byly zjišťvány knkrétní vzdělávací ptřeby NNO. Byly zkumány knkrétní šklení a také prefervaná frma vzdělávání. Svazek I tét studie bsahuje pčty pracvníků v NNO a ppisuje finanční mžnsti NNO pr šklení Frmy vzdělávání V dtazníku byly vždy srvnávány dvjice pdbných frem vzdělávání. Pužité škále byly přiřazeny známky jak ve škle (ideální = 1, vůbec nevyhvuje = 5). Hdncení byl prveden na základě srvnání průměrné známky a pmcí indexu. Index srvnává pdíl pzitivníh ku negativnímu pstji k dané frmě vzdělávání; index nezahrnuje neutrální pstj. Např. index pr přednášky je vypčten následvně: (47+65)/(16+25)=2,73. Lze tedy říci, že pzitivní pstj převažuje 2,73x nad pstjem negativním. Výsledky shrnuje následující Tab Tab. 10-9: Jaké frmy vzdělávání vyhvují NNO Frma Pr nás ideální Vyhvuje Průměr Nevyh vuje Vůbec nevyhvuje Průměrná známka Index Kurzy na míru ,53 1,86 Kurzy hrmadné ,84 1,54 Interaktivní semináře ,67 2,00 Přednášky ,60 2,73 Distanční vzdělávání ,44 0,55 E-learning ,15 0,89 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. 19

20 Předcházející tabulku lze graficky interpretvat takt: Frmy vzdělávání E-learning Distanční vzdělávání Frma Přednášky Interaktivní semináře Kurzy hrmadné Kurzy na míru 0% 20% 40% 60% 80% 100% Pr nás ideální Vyhvuje Průměr Nevyhvuje Vůbec nám nevyhvuje % Graf 10-1: Frmy vzdělávání Vzdělávací kurzy Dtazník bsahval celkem 36 vzdělávacích kruhů, ze kterých měli respndenti mžnst vybrat až 10 mžnstí, které jsu pr ně zajímavé. Celkvě byl získán 1348 dpvědí. Následující Tab je seřazena pdle pčtu rganizací, které prjevily dané šklení zájem. Zeleně zvýrazněné kurzy jsu velmi zajímavé pr více, než 15 % respndentů. Tab představuje zkrácenu verzi přehledu zájmu NNO šklení. Uvádí ta šklení, která prjevil zájem nejméně 10 % respndentů. Přehled zájmu všechny druhy šklení je uveden v přílze 10 tht svazku. Největší zájem NNO prjevují kurzy účetnictví, partnerství a splupráce NNO, firem, státní správy a samsprávy, fundraising a lbbying, řízení prjektů a zpracvání žádstí dtace. 20

21 Tab : Zájem NNO šklení Typ šklení Pčet ANO % NNO 14 Pdvjné účetnictví pr NNO 95 29,60% 32 Práce s veřejnstí, lbby a metdy lbvání 78 24,30% 20 Partnerství a splupráce se státní správu a samsprávu 76 23,68% 25 Studie prveditelnsti, analýza nákladů a přínsů 74 23,05% 2 Neziskvé rganizace a veřejná prspěšnst 64 19,94% 24 Řízení prjektvéh cyklu a tvrba lgickéh rámce 60 18,69% 12 Fundraising 55 17,13% 29 Firemní dárcvství 52 16,20% 4 Splupráce a partnerství NNO a sukrmých firem 47 14,64% 30 Public relatins a splupráce s médii 46 14,33% 27 Základy strukturální a reginální plitiky EU 44 13,71% 28 Kntrlní funkce a audit prjektů financvaných prstředky EU 43 13,40% 16 Řízení rganizace a hdncení 42 13,08% 1 Úvd d prblematiky NNO 40 12,46% 3 Smluvní vztahy v neziskvém sektru 40 12,46% 34 Technika vyjednávání 40 12,46% 11 Finanční řízení a marketing 37 11,53% 33 Psaní výrčních zpráv 36 11,21% 10 Eknmika v suvislstech 33 10,28% Zdrj: První reginální rzvjvá a.s Mapa sítě služeb NNO V průběhu zpracvání tét kapitly byly v Pardubickém kraji identifikvány základní typy služeb v blasti vzdělávání a významné NNO, které tyt služby pskytují cílvé skupině sb dluhdbě nezaměstnaných neb dluhdbu nezaměstnanstí hržených (viz Tab. 10-8). Grafické zbrazení rzlžení služeb uvádí Obr

22 Obr. 10-1: Mapa sítě služeb NNO v blasti vzdělávání v Pardubickém kraji Z brázku je patrné, že službami NNO v blasti vzdělávání pr řešenu cílvu skupinu 15 je nejlépe pkryt měst Pardubice a jeh klí. V dalších částech území kraje se nachází puze mžnst pdprvanéh zaměstnávání v Chrudimi a služby tranzitníh prgramu v Pličce. Zbývající území kraje není vzdělávacími službami NNO pkryt Bílá místa v síti služeb Nejvýznamnějším prblémem v blasti vzdělávacích aktivit NNO ve vztahu k trhu práce je v Pardubickém kraji nedstatečné pkrytí kresů Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a výzkumu a sciálních služeb Z dtazníkvéh šetření, prvedenéh v suvislsti s tut studií, lze uvést charakteristické znaky NNO, které uvedly jak primární předmět činnsti zaměřené na vzdělávání a výzkum 16. Pčet těcht rganizací byl 17 z celkvéh pčtu 321 NNO, které vyplnily dtazník. S hledem na zaměření tét kapitly je vhdné uvést na tmt místě také charakteristiku rganizací, které uvedly jak primární předmět činnsti sciální služby (38 respndentů). Přehled bu těcht blastí pdává následující tabulka(tab ). 15 viz kap viz metdy výzkumu (Svazek I) 22

23 Tab : Vybrané charakteristiky NNO v blasti vzdělávání a sciálních služeb v Pardubickém kraji Oblasti zkumání Předmět činnst Vzdělávání a výzkum Sciální služby Celkvý pčet respndentů ZAMĚŘENÍ NA VĚKOVOU SKUPINU (%) Děti před/šklníh věku (1-14 let) 35,3 36,8 Dspívající mládež (15-18 let) 47,1 47,4 Dspělí v prduktivním věku (19 - cca 60 let) 82,4 71,1 Seniři (cca nad 60 let) 29,4 57,9 ODHAD POČTU ÚČASTNÍKŮ/KLIENTŮ ZA MĚSÍC (%) pčet různých účastníků pčet různých klientů ,9 2, ,8 7, ,5 18, ,0 10, ,4 10, ,9 18,4 201 < 5,9 13,2 Celkem 82,4 81,6 NNO, které pčet neuvedly 17,6 18,4 PŮSOBNOST ORGANIZACE (%) Místní 11,8 18,4 Oblastní 29,4 36,8 Krajská 17,6 34,2 Nadreginální 35,3 10,5 Mezinárdní 5,9 0,0 Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. Vzdělávací činnst prvádějí také rganizace v blasti sciálních služeb v těcht typech zařízení: centrum denních služeb (12x); denní stacinář (5x); týdenní stacinář (1x); dmvy se zvláštním režimem (1x); chráněné bydlení (1x); azylvý dům (4x); dům na půli cesty (2x); nízkprahvé denní centrum (3x); nízkprahvé zařízení pr děti a mládež (9x); terapeutické kmunity (3x); 23

24 sciální pradny (15x); sciálně terapeutické dílny (4x); centra sciálně rehabilitačních služeb (5x). Z hlediska cílvé skupiny pracují tyt NNO: s lidmi s mentálním pstižením (6x); s lidmi se zdravtním pstižením (19x); s lidmi s kmbinvaným pstižením (12x) Pužité pjmy Dluhdbá nezaměstnanst - Dluhdbu nezaměstnanstí se v tét kapitle rzumí, suladu s výkladem tht termínu úřady práce, dba nezaměstnansti delší než 12 měsíců. v Přechdné zaměstnání je určen zejména lidem, kteří nemhu najít práci, jsu závislí na dávkách sciální péče, klientům dětských dmvů a výchvných ústavů, kteří trpí nedstatkem základních sciálních dvednstí a pracvních návyků. Přechdné zaměstnání spčívá především v následujících aktivitách: trénink pracvních návyků v dílně s manuálními pracemi; klienti se učí zdpvědnsti za vyknanu práci, kmunikaci s nadřízeným a pracvním klektivem, ddržvání řádu na dílně apd.; trénink kmunikačních dvednstí v přímém kntaktu se zákazníkem v dílnách typu prdejna; individuální a skupinvé práce s klienty; příprava na vstupní phvr, sepsání živtpisu, práce s inzercí apd. Pdprvané zaměstnávání je zalžen na aktivním vyhledávání zájemců z cílvé skupiny, vyjednávání jejich zakázky, šetření jejich pracvních mžnstí, schpnstí a preferencí. Představuje jednání s úřady práce, s OSSZ a zaměstnavateli na trhu práce v kraji vytváření pdprvaných míst a přijetí knkrétníh zájemce. Aktivity prváděné v rámci tét služby lze rzdělit d něklika základních skupin na pradenství a pskytvání infrmací, sbní asistenci, asistenci na pracvišti a na přípravu na zaměstnání. Tranzitní prgramy jsu kmbinací sciální služby a vzdělávání veducíh k uplatnění na trhu práce. Představují mst mezi vzděláváním a trhem práce. Bývají určeny pr klienty (nejčastěji pr sby se specifickým pstižením), kteří mají ptenciál uplatnit se na trhu práce, avšak zatím nemají dpvídající pracvní návyky a dvednsti. V rámci prgramů se klienti učí zvládat různé pracvní nástrje, učí se pracvním návykům, bezpečnsti na pracvišti apd. Rzvíjí tak své pracvní schpnsti a dvednsti. Specifické frmy vzdělávání jsu zalženy na individualizvaných učebních plánech uživatelů služeb, výuka prbíhá v malých skupinách, dba výuky je přizpůsbena schpnstem a dvednstem jedntlivých žáků. Vyučvání je prvázán s dalšími službami vlnčasvé 24

25 aktivity, rehabilitace, ergterapie, fyziterapie apd. Důležitými znaky pr vymezení tht druhu služeb NNO je t, že se zpravidla jedná dluhdbé vzdělávací prgramy a jsu zalženy spíše na předávání teretických pznatků, čímž se dlišují d tranzitních prgramů. Mateřská dvlená - v suvislsti s prdem a péčí narzené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dvlená p dbu 28 týdnů. Prdí-li žena zárveň dvě neb více dětí neb jde-li zaměstnankyni samělu, náleží jí mateřská dvlená p dbu 37 týdnů. Na mateřsku dvlenu se zpravidla nastupuje d pčátku šestéh týdne, nejdříve však d pčátku sméh týdne, před čekávaným dnem prdu, který určil lékař. Mateřská dvlená v suvislsti s prdem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě sknčit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů de dne prdu. Žena na mateřské dvlené pbírá tzv. peněžitu pmc v mateřství, cž je dávka nemcenskéh pjištění. 17 Rdičvská dvlená - k prhlubení péče dítě je zaměstnavatel pvinen nejen ženě p sknčení mateřské dvlené, ale i tci, a t již d narzení dítěte, pskytnut na jejich žádst rdičvsku dvlenu. Rdičvská dvlená se pskytuje v rzsahu, jaký rdiče pžádají, ne však déle než d dby, kdy dítě dsáhne věku tří let. Mateřsku a rdičvsku dvlenu jsu zaměstnankyně a zaměstnanec právněni čerpat sučasně Pužité zdrje Tištěné materiály: Hrák, P. Expertíza pr cílvu skupinu Osby splečensky nepřizpůsbené Pdkladvý materiál pr prces kmunitníh plánvání sciálních služeb ve městě Brně. Brn: 2006 Zdrje z internetu:.s. Klub hurá kamarád, Pardubice ( Péče duševní zdraví regin Pardubice.s. ( Zdrj: 17 Zdrj: 18 viz 17 25

26 Přílha 10 Zájem NNO šklení Zdrj: První reginální rzvjvá a. s. Tabulka ke kapitle 10 Vzdělávání. Tabulka je seřazena pdle pčtu rganizací, které prjevily dané šklení zájem. Zeleně zvýrazněné kurzy jsu velmi zajímavé pr více, než 15 % respndentů. Typ šklení Pčet ANO % NNO 14 Pdvjné účetnictví pr NNO 95 29,60% 32 Práce s veřejnstí, lbby a metdy lbvání 78 24,30% 20 Partnerství a splupráce se státní správu a samsprávu 76 23,68% 25 Studie prveditelnsti, analýza nákladů a přínsů 74 23,05% 2 Neziskvé rganizace a veřejná prspěšnst 64 19,94% 24 Řízení prjektvéh cyklu a tvrba lgickéh rámce 60 18,69% 12 Fundraising 55 17,13% 29 Firemní dárcvství 52 16,20% 4 Splupráce a partnerství NNO a sukrmých firem 47 14,64% 30 Public relatins a splupráce s médii 46 14,33% 27 Základy strukturální a reginální plitiky EU 44 13,71% 28 Kntrlní funkce a audit prjektů financvaných prstředky EU 43 13,40% 16 Řízení rganizace a hdncení 42 13,08% 1 Úvd d prblematiky NNO 40 12,46% 3 Smluvní vztahy v neziskvém sektru 40 12,46% 34 Technika vyjednávání 40 12,46% 11 Finanční řízení a marketing 37 11,53% 33 Psaní výrčních zpráv 36 11,21% 10 Eknmika v suvislstech 33 10,28% 6 Občanské práv 30 9,35% 7 Pracvní práv v praxi 30 9,35% 13 Vlastní činnst NNO jak fundraisingvý zdrj 30 9,35% 18 Strategické plánvání 30 9,35% 22 Dbrvlnictví v NNO 27 8,41% 26 Veřejné zakázky a veřejná pdpra 26 8,10% 19 Persnální řízení 25 7,79% 31 Splečenské chvání v prfesním styku 25 7,79% 5 Jakst služeb, Standardy kvality 24 7,48% 15 Veřejné sbírky z phledu zákna a marketingu 24 7,48% 17 Metda Balanced screcard - strateg. řízení 17 5,30% 26

27 9 Supervize 14 4,36% 23 Evrpská dbrvlná služba 12 3,74% 35 Sciální kapitál 11 3,43% 36 Facilitace 9 2,80% 21 Fungvání správních rad 7 2,18% 8 Satelitní účet NNO 5 1,56% Celkem "ANO" 1348 Báze respndentů

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Výstup č. 2 prjektu Evaluace principu mezinárdní splupráce prgramu iniciativy splečenství EQUAL Zadavatel: Ministerstv práce a sciálních věcí Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2

Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 Občanské sdružení CESTOU NECESTOU, Náplavní 2013/1, Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 C děláš pr sebe, děláš pr druhé. C děláš pr druhé, děláš pr sebe. ( N.D. Walsch) Údaje rganizaci Název bčanskéh sdružení

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Analýza možností česko - norské spolupráce vypracovaná v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Analýza mžnstí česk - nrské splupráce vypracvaná v rámci prjektu FM EHP/Nrska Splupráce při rzvji učňvskéh šklství Zpracvala: Mgr. Lenka Bílkvá 24. 6. 2010, Praha Pdpřen grantem z Islandu, Lichtenštějnska

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností

Konkrétní varianty opatření směřujících ke zvýšení zásluhovosti a narovnání transferů mezi rodinou a společností Knkrétní varianty patření směřujících ke zvýšení zásluhvsti a narvnání transferů mezi rdinu a splečnstí Odbrná kmise pr důchdvu refrmu. Pracvní materiál týmu č. 3 Kmplexní analýzy, zásluhvst a transfery,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Obsah Seznam organizací poskytujících sociální a související služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA KRAVAŘE Obsah Seznam rganizací pskytujících sciální a suvisející služby na území města Kravaře... 3 AGENTURA ZVONEČEK... 4 BYDLENÍ PRO OBČANY BEZ

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více