Equa bank a.s. Konsolidovaná ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Equa bank a.s. Konsolidovaná ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016"

Transkript

1 Konsolidovaná úetní závrka za rok konící 31. prosincem 2016 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií

2 VÝKAZ O FINANNÍ POZICI k 31. prosinci 2016 mil. K Bod AKTIVA A01 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank A02 Pohledávky za bankami A03 Finanní aktiva v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty A04 Realizovatelná finanní aktiva A05 Pohledávky za klienty A06 Dlouhodobý nehmotný majetek A07 Dlouhodobý hmotný majetek A09 Odložená daová pohledávka A10 Ostatní aktiva A11 Náklady a píjmy píštích období Aktiva celkem ZÁVAZKY P21 Závazky vi bankám P22 Závazky vi klientm P23 Finanní závazky v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty P25 Podízené závazky P26 Rezervy P27 Ostatní závazky Závazky celkem VLASTNÍ KAPITÁL P28 Základní kapitál P29 Ostatní kapitálové fondy P30 Oceovací rozdíly z realizovatelných finanních aktiv P31 Nerozdlný zisk/(ztráta) (189) (444) (444) Vlastní kapitál celkem Nekontrolní podíl Závazky a vlastní kapitál celkem

3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A OSTATNÍHO ÚPLNÉHO VÝSLEDKU HOSPODAENÍ za rok konící 31. prosince 2016 mil. K Bod V01 Úrokové a obdobné výnosy V02 Úrokové a obdobné náklady (245) (304) isté úrokové a obdobné výnosy V03 Výnosy z poplatk a provizí V04 Náklady na poplatky a provize (149) (111) isté náklady na poplatky a provize 6 (18) (11) V05 istý zisk z finanních operací V06 istý ostatní provozní výnos 8 (39) (48) Provozní výnosy celkem V07 Správní náklady 9 (881) (871) V08 Odpisy a amortizace (131) (131) Provozní náklady celkem (1 012) (1 002) Výnosy z úastí s podstatným a rozhodujícím vlivem - - Zisk ped zdanním a istou ztrátou ze znehodnocení úvr a pohledávek a realizovatelných finanních aktiv 148 (178) V09 istá ztráta ze znehodnocení úvr a pohledávek 10 (187) (189) Zisk za období ped zdanním (39) (367) V10 Da z píjm 26 (29) (46) Zisk za období (68) (413) Menšinový výsledek hospodaení za úetní období (40) (55) Ztráta náležící osobám s podílem na vlastním kapitálu banky (28) (358) Ostatní úplný výsledek hospodaení istá zmna reálné hodnoty realizovatelných finanních nástroj (2) 30 Ostatní úplný výsledek za úetní období po zdanní (2) 30 Úplný výsledek hospodaení (70) (383)

4 VÝKAZ ZMN VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok konící 31. prosince 2016 mil. K Základní Rezervní Oceovací rozdíly Nerozdlený Nekontrolní Celkem kapitál fondy realizovatelných zisk/ztráta podíly cenných papír Zstatek k 1. lednu (444) Transakce s akcionáem spolenosti Pevody do fond Použití fond (358) Celkový úplný výsledek Zisk za úetní období po zdanní (358) (55) (413) Ostatní úplný výsledek po zdanní Pecenní realizovatelných cenných papír Zstatek k 31. prosinci (444) Zstatek k 1. lednu (444) Transakce s akcionáem spolenosti Pevody do fond Použití fond (283) Celkový úplný výsledek Zisk za úetní období po zdanní (28) (40) (68) Ostatní úplný výsledek po zdanní Pecenní realizovatelných cenných papír (2) (2) Zstatek k 31. prosinci (189)

5 PEHLED O PENŽNÍCH TOCÍCH za rok konící 31. prosince 2016 mil. K PENŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ INNOSTI Zisk ped zdanním (39) (367) Úpravy o: Odpisy a amortizace istá tvorba opravných položek k úvrm Zstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - - Zmna stavu rezerv 6 1 Pecenní finanních aktiv a závazk vykázaných v reálné hodnot 3 (6) isté nerealizované kurzové zisky/ztráty - - (Zvýšení) / snížení provozních aktiv Pohledávky za klienty (5 047) (7 584) Ostatní aktiva (99) (82) Zvýšení / (snížení) provozních pasiv: Závazky vi bankám 29 (149) Závazky vi klientm Ostatní závazky 320 (12) istý penžní tok z provozní innosti PENŽNÍ TOKY Z FINANNÍ INNOSTI Navýšení vlastního kapitálu (ost.kap. fondy) istý penžní tok z finanní innosti PENŽNÍ TOKY Z INVESTINÍ INNOSTI Zvýšení/snížení kapitálu v dceinných a pidružených spolenostech - - Nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (168) (195) Prodej dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - 2 Nákup realizovatelných finanních aktiv (48) (569) Prodej realizovatelných finanních aktiv istý penžní tok z investiní innosti 752 (412) Zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na poátku období Vliv zmn mnových kurz na zstatky penžních prostedk - - Stav penžních prostedk a penžních ekvivalent na konci období Pijaté úroky Zaplacené úroky (245) (301) *Pijaté a zaplacené úroky jsou souástí penžních toku z provozních inností

6 1. OBECNÉ INFORMACE (a) Charakteristika banky jako konsolidující úetní jednotky Vznik a charakteristika banky Konsolidující úetní jednotkou je Equa bank a.s. (dále jen Banka nebo konsolidující úetní jednotka ). Banka vznikla a byla zapsána do obchodního rejstíku dne 6. ledna 1993 jako IC Banka, a.s., která zahájila svoji obchodní innost v dubnu V kvtnu 2007 byla IC Banka, a.s. pevzata italskou bankovní skupinou Banco Popolare a dne 10. záí 2007 byla pejmenována na Banco Popolare eská republika, a.s. V ervnu 2011 byla Banka pevzata spoleností Equa Group Limited se sídlem B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000, Maltská republika, která je jediným akcionáem banky. Následn byla Banka dne 27. ervna 2011 pejmenována na Equa bank a.s. Banka se zabývá pedevším retailovým a podnikovým bankovnictvím. Obchodní firma a sídlo Equa bank a.s. Karolinská 661/ Praha 8 eská republika Identifikaní íslo Povinn uveejované informace podle ásti osmé Naízení Evropského parlamentu a rady (EU). 575/2013 ze dne 26. ervna 2013 Banka uveejuje na svých internetových stránkách v sekci Povinné informace na následující adrese: lenové pedstavenstva a dozorí rady k 31. prosinci 2016 lenové pedstavenstva Petr ehák (pedseda) Ing. Leoš Pýtr Ing. Monika Kristková lenové dozorí rady Peter Bramwell Cartwright (pedseda) Jeffrey Coombs Ing. Ondej Hák Ing. Pavel Sedláek Brett Belcher 1

7 Zmny v pedstavenstvu a dozorí rad v prbhu úetního období V roce 2016 byly provedeny následující zmny: Pedstavenstvo - Brett Belcher je lenem pedstavenstva od 1. ervna 2016 Dozorí rada - s úinností od 11. února 2016 byl Ondej Hák jmenován na další funkní období Organizaní struktura Vnitní organizaní a ídící struktura respektuje regulatorní požadavek na oddlení nesluitelných funkcí. V prbhu roku 2016 byla organizaní a ídící struktura Banky nadále postupn pizpsobována zmnám, jež souvisely s nastavenými cíli a strategií Banky. Všechny zmny byly vždy posuzovány a realizovány s pihlédnutím k dodržení interních standard nastavených ídícím a kontrolním systémem a s ohledem na regulatorní požadavky stanovené vyhláškou. 163/2014 Sb., o výkonu innosti bank, spoitelních a úvrových družstev a obchodník s cennými papíry v platném znní. Organizaní strukturu Banky tvoí samostatné organizaní útvary sdružené v lineární ídící struktue. Ta je tvoena divizemi ízenými jednotlivými leny pedstavenstva. Divize se lení na další organizaní útvary. Souástí organizaní struktury jsou bankovní poboky, finanní centra a tzv. mini branche. V souladu se zákonem. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znní, zaujímá v rámci organizaní struktury Banky zvláštní postavení útvar vnitního auditu. Vnitní audit vykonává svou innost nezávisle a samostatn a je podízen pímo pedstavenstvu Banky. (b) Charakteristika dceiné spolenosti jako konsolidované úetní jednotky Vznik a charakteristika dceiné spolenosti Equa Financial Services s.r.o. (dále jen EFS nebo dceiná spolenost ) vznikla zápisem do obchodního rejstíku jako PLEIONE s.r.o. dne 30. prosince Jejím pedmtem innosti je vývoj bankovní infrastruktury a poskytování outsourcingových služeb a bankovní infrastruktury mateské spolenosti. Jediným vlastníkem EFS je Equa bank a.s., konsolidující úetní jednotka. Obchodní firma a sídlo dceiné spolenosti Equa Financial Services s.r.o. Karolinská 661/ Praha 8 eská republika Identifikaní íslo Statutární orgán dceiné spolenosti k 31. prosinci 2016 Ing. Leoš Pýtr (jednatel) Ing. Pavel Sedláek (jednatel) 2

8 (c) Charakteristika sesterské spolenosti jako konsolidované úetní jednotky Vznik a charakteristika sesterské spolenosti Equa Sales & Distribution s.r.o. (dále jen ESD nebo sesterská spolenost ) vznikla dne 15. ervence 2014 zápisem do obchodního rejstíku soudu v Praze pod spisovou znakou oddíl C, vložka Její hlavní inností je zprostedkování prodeje finanních produkt Equa bank a.s. Jediným vlastníkem ESD je Equa Group Limited, mateská spolenost konsolidující úetní jednotky. Obchodní firma a sídlo spolenosti: Equa Sales & Distribution s.r.o. Karolinská 661/ , Praha 8, Karlín eská republika Identifikaní íslo Statutární orgány sesterské spolenosti k 31. prosinci 2016 Ing. Leoš Pýtr (jednatel) Ing. Petra Skrbková (jednatel) (d) Vymezení konsolidaního celku Konsolidaní celek (dále též skupina ) tvoí k 31. prosinci 2016 Equa bank a.s. spolen s dceinou spoleností Equa Financial Services s.r.o. a sesterskou spoleností Equa Sales & Distribution s.r.o. Ke vzniku konsolidaního celku došlo v ervenci 2011, kdy jediný akcioná Banky provedl nepenžitý vklad do základního kapitálu Banky ve form 100% obchodního podílu v Equa Financial Services s.r.o. V roce 2015 se souástí konsolidaního celku stala sesterská spolenost, ve které Banka uplatuje rozhodující vliv vzhledem k možnosti prosadit jmenování, volbu nebo odvolání vtšiny osob, které jsou statutárním orgánem této spolenosti a v souvislosti s hlavní náplní spolenosti, kterou je zprostedkování bankovních služeb, pímo ovlivuje výnosy Banky. Sesterská spolenost je konsolidována plnou metodou. Veškerá innost skupiny je vykonávána na území eské republiky. (e) Východiska pro pípravu úetní závrky Východiska pro vykazování a pijetí Mezinárodních standard úetního výkaznictví Tato úetní závrka byla poprvé pipravena v souladu s Mezinárodními standardy finanního výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS ) a interpretacemi schválenými Radou pro mezinárodní úetní standardy (International Accounting Standards Board IASB ), ve znní pijatém Evropskou unií. Za období konící 31. prosince 2016 a období pedcházející Banka sestavovuje své statutární úetní závrky v souladu s úetní legislativou eské republiky platnou pro banky. Za období konící 31. prosince 2016 byla sestavena a dobrovoln zveejnna také závrka dle IFRS, která obsahuje zahajovací výkaz o finanní pozici dle 3

9 IFRS k 1. lednu 2015 a informace za všechna vykázaná úetní období tak, jako by tato pravidla byla vždy v platnosti. V kapitole 4 je popsáno, jaký dopad ml pechod na IFRS na finanní výsledky v porovnání s finanními výsledky podle eských úetních standard. Tato konsolidovaná úetní závrka byla sestavena metodou plné konsolidace s vykázáním sesterské spolenosti jako menšinového podílu a obsahuje konsolidovaný výkaz o finanní pozici, konsolidovaný výkaz o úplném výsledku, konsolidovaný pehled o zmnách vlastního kapitálu, konsolidovaný výkaz o penžních tocích a konsolidovanou pílohu k finanním výkazm s popisem úetních metod a vysvtlujícím komentáem. Konsolidovaná úetní závrka byla zpracována na principech asového rozlišení náklad a výnos tzn., že transakce a další skutenosti byly vykázány v úetní závrce v období, ke kterému se vcn a asov vztahují. Konsolidovaná úetní závrka byla dále pipravena na základ ocenní v poizovacích cenách, s výjimkou vybraných finanních nástroj oceovaných reálnou hodnotou. Všechny uvedené údaje jsou v milionech K (mil. K), není-li uvedeno jinak. ísla uvedená v závorkách pedstavují záporná ísla. Pedpoklad nepetržitého trvání konsolidované úetní jednotky Konsolidovaná úetní závrka vychází z pedpokladu, že Skupina bude schopna pokraovat ve své innosti. Toto pesvdení pedstavenstva se opírá o širokou škálu informací, které se týkají stávajících i budoucích podmínek vetn prognóz souvisejících se ziskovostí, s penžními toky a kapitálovými zdroji. Funkní a vykazovací mna Úetní závrka Banky je sestavena ve funkní mn Banky, kterou je koruna eská (K). Všechny ástky jsou zaokrouhleny na nejbližší milion, s výjimkou pípad, kdy je uvedeno jinak. (f) Standardy a interpretace vydané ale neúinné pro aktuální úetní období Níže uvedené platné standardy a interpretace byly sice vydány radou IASB, ale nejsou úinné pro úetní období konící 31. prosince 2016 a období pedcházející. Banka se zárove rozhodla, že nevyužije možnosti jejich dívjší aplikace. IFRS 9 Finanní nástroje V ervenci 2014 byl vydán standard IFRS 9, který nahradí stávající standard IAS 39 Finanní nástroje - útování a oceování a všechny pedchozí verze standardu IFRS 9. IFRS 9 bude závazný pro úetní období zaínající 1. ledna 2018 a období následující, úprava minulých období není vyžadována a je povolena, pouze pokud jsou k dispozici informace bez použití zptného pohledu. Dívjší použití je povoleno. Tento standard nahrazuje IAS 39 Finanní nástroje: útování a oceování s tím, že nadále platí výjimka dle IAS 39 pro zajištní reálné hodnoty úrokové angažovanosti konsolidované úetní jednotky v portfoliu finanních aktiv nebo finanních závazk a že si konsolidované úetní jednotky mohou zvolit, zda budou o všech zajištních útovat podle požadavk IFRS 9 nebo nadále podle stávajících požadavk obsažených v IAS 39. Akoliv se pípustné oceovací základny u finanních aktiv zstatková hodnota, reálná hodnota vykázaná do ostatního úplného výsledku a reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty podobají IAS 39, znan se liší kritéria klasifikace do píslušné kategorie ocenní. Finanní aktivum se ocení zstatkovou hodnotou, pokud jsou splnny následující dv podmínky: 4

10 aktivum je drženo v rámci obchodního modelu, jehož cílem je držet aktiva za úelem inkasování smluvních penžních tok, a jeho smluvní podmínky dávají v konkrétních datech vzniknout penžním tokm, které jsou výhradn platbami jistiny a úroku z nesplacené jistiny. V pípad neobchodovaného kapitálového nástroje má spolenost dále možnost nezvratn vykázat následné zmny reálné hodnoty (vetn kurzových zisk a ztrát) do ostatního úplného výsledku. Ty za žádných okolností nelze reklasifikovat do výsledku hospodaení. V pípad dluhových nástroj oceovaných reálnou hodnotou vykázanou do ostatního úplného výsledku se úrokové výnosy, oekávané úvrové ztráty a kurzové zisky a ztráty útují do výsledku hospodaení stejným zpsobem jako v pípad aktiv oceovaných zstatkovou hodnotou. Ostatní zisky a ztráty se útují do ostatního úplného výsledku, piemž se pi odútování reklasifikují do výsledku hospodaení. Model snížení hodnoty v IFRS 9 nahrazuje model vzniklé ztráty v IAS 39 modelem oekávané úvrové ztráty, což znamená, že již nebude nutné, aby ztrátová událost nastala pedtím, než se zaútuje opravná položka na snížení hodnoty. IFRS 9 obsahuje nový obecný model zajišovacího úetnictví, který zajišuje vtší provázanost zajišovacího úetnictví s ízením rizik. Druhy zajišovacích vztah reálná hodnota, penžní tok a istá investice do zahraniní jednotky zstávají nezmnny, avšak bude vyžadován dodatený úsudek. Standard obsahuje nové požadavky na dosažení, udržení a ukonení aplikace zajišovacího úetnictví a umožuje, aby jako zajištné položky byly ureny i další rizikové pozice. Je vyžadováno zveejnní rozsáhlých dodatených informací o innostech konsolidované úetní jednotky v oblasti ízení rizik a zajištní. Zatím není jisté, zda pi prvotní aplikaci bude mít tento nový standard významný dopad na úetní závrku Banky, nebo je možné, že dojde ke zmn klasifikace a ocenní finanních nástroj konsolidované úetní jednotky. Na základ pedbžného posouzení konsolidující úetní jednotka jakožto banka pedpokládá, že v podstat všechna finanní aktiva klasifikovaná dle IAS 39 jako úvry a jiné pohledávky budou i dle IFRS 9 nadále oceována zstatkovou hodnotou. Oekává se, že dluhové cenné papíry konsolidované úetní jednotky budou nadále ocenny v reálné hodnot vykázané do ostatního úplného výsledku. Je rovnž možné, že nkteré kapitálové nástroje v souasnosti klasifikované jako realizovatelné budou dle IFRS 9 ocenny v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty, avšak toto bude záviset na volb, kterou Banka uiní k datu prvotní aplikace, tj. 1. ledna Banka dosud o budoucí klasifikaci tchto nástroj nerozhodla. Pedpokládá se, že vklady klient budou i dle IFRS 9 nadále oceovány zstatkovou hodnotou a že nový model oekávané úvrové ztráty dle IFRS 9 urychlí útování ztrát ze snížení hodnoty a povede k vyšším opravným položkám na snížení hodnoty k datu prvotní aplikace. Banka zatím není schopna kvantifikovat oekávaný dopad prvotní aplikace IFRS 9 na úetní závrku sestavenou v souladu s IFRS. IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky IFRS 15 bude závazný pro úetní období zaínající 1. ledna 2018 a období následující. Tento nový standard poskytuje rámec, který nahrazuje stávající úpravu vykazování výnos v IFRS. Úetní jednotky zavedou ptikrokový model s cílem urit v jaký okamžik a v jaké výši výnosy vykázat. Nový model stanoví, že výnos by ml být zaútován v okamžiku, kdy konsolidující úetní jednotka pevede kontrolu nad 5

11 zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít konsolidující úetní jednotka dle svého vlastního oekávání nárok. V závislosti na splnní uritých kritérií se výnos vykáže: v prbhu asu, a to zpsobem, který odráží plnní konsolidované úetní jednotky, nebo v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami pejde na zákazníka. IFRS 15 rovnž stanovuje zásady, které konsolidující úetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelm úetní závrky užitené kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, naasování a nejistot výnos a penžních tok plynoucích ze smlouvy se zákazníkem. Pestože vedení Banky dosud zcela nedokonilo prvotní posouzení potenciálního dopadu IFRS 15 na úetní závrku Banky, neoekává, že by tento nový standard ml pi prvotní aplikaci významný dopad na úetní závrku. Vzhledem k povaze innosti Banky a druhm výnos, které jí plynou, se nepedpokládá, že dle IFRS 15 dojde ke zmn naasování a ocenní výnos. 2. POUŽITÍ ODHAD Pro sestavení úetní závrky podle IFRS vedení Banky provádí odhady a vychází z pedpoklad, které ovlivují ástky aktiv a závazk vykazovaných k rozvahovému dni, zveejované informace o podmínných aktivech a závazcích a výnosy a náklady za vykazované období. Odhady se týkají zejména stanovení reálné hodnoty finanních nástroj, pro které neexistuje aktivní trh, ocenní nehmotných aktiv, posouzení snížení hodnoty aktiv, stanovení výše rezerv. Vedení Banky bere v úvahu informace dostupné k rozvahovému dni a skutené výsledky se mohou od tchto odhad lišit. Informace o zásadních úsudcích a odhadech, které vyplývají z úetních pravidel a mají nejvýraznjší vliv na ástky vykázané v úetní závrce Banky, jsou uvedeny v následujících bodech pílohy: Odložený daový závazek/pohledávka - bod 26 istá ztráta ze znehodnocení úvr a pohledávek bod 10 Rezervy - bod 22 Reálná hodnota finanních aktiv a závazk bod POUŽITÉ ÚETNÍ METODY Konsolidovaná úetní závrka Banky byla pipravena v souladu s následujícími úetními metodami: (a) Principy konsolidace Podnikové kombinace Podnikové kombinace se útují pomocí metody akvizice k datu akvizice, tzn. k datu, kdy Skupina získá kontrolu nad nabývanou jednotkou. Pevedená protihodnota pi podnikové kombinaci je ocenna reálnou hodnotou stejn jako identifikovatelná istá aktiva, která jsou pedmtem akvizice. Pípadn vzniklý goodwill je jednou ron testován, zda nedošlo k jeho znehodnocení. Hodnota goodwillu se rovná kladnému rozdílu mezi pevedenou protihodnotou, hodnotou nekontrolních podíl a reálnou hodnotou pvodn vlastnných majetkových úastí v nabývaném podniku na jedné stran a istou reálnou hodnotou nabytých identifikovatelných aktiv a pevzatých závazk na stran druhé. Pípadný zisk plynoucí z výhodné koup je okamžit zaútován do konsolidovaného výkazu zisku nebo ztráty. Náklady spojené s akvizicí jsou souástí poizovací ceny investice. Pípadné podmínné úpravy pevedené protihodnoty jsou k datu akvizice ocenny reálnou hodnotou. 6

12 Dceiné spolenosti Dceiné spolenosti jsou investice, nad kterými má Skupina kontrolu. Skupina ovládá dceinou spolenost, jestliže je vystavena variabilit jejích výsledk nebo má právo na tyto výsledky, zárove díky své moci nad dceinou spoleností je schopna její výsledky ovlivovat. Úetní závrky dceiných spoleností jsou do konsolidované úetní závrky zahrnuty od data, k nmuž Skupina získala kontrolu nad tmito spolenostmi, do data, k nmuž pestává tyto spolenosti ovládat. Pidružené spolenosti Pidruženou spoleností jsou všechny úetní jednotky, ve kterých má Skupina podstatný vliv, ale ve kterých nevykonává kontrolu nebo spolenou kontrolu. Obecn tomu tak je v pípadech, kdy Skupina vlastní mezi 20 a 50 % hlasovacích práv. V konsolidované úetní závrce Skupiny je rovnž vykázán odpovídající podíl Skupiny na výsledku hospodaení a ostatního úplného výsledku hospodaení pidružených spoleností, který se urí pomocí ekvivalenní metody a vychází z úetní závrky za období konící 31. prosince, nebo z pomrných ástek upravených o pípadné významné transakce nebo události, k nimž došlo mezi datem úetní závrky, která je k dispozici, a 31. prosincem. Ztráta kontroly Jestliže Skupina ztratí kontrolu nad dceinou spoleností, odútuje aktiva a závazky daného dceiného podniku a všechny pípadné související nekontrolní podíly a další složky vlastního kapitálu. Zisky nebo ztráty plynoucí z odútování jsou vykázány v zisku nebo ztrát. Zbytkový podíl, který si Skupina v bývalé dceiné spolenosti ponechává, je ve chvíli, kdy došlo ke ztrát kontroly, ocenn reálnou hodnotou. Transakce vyluované v konsolidaci Zstatky út plynoucí z vnitroskupinových transakcí a všechny pípadné nerealizované zisky i ztráty vyplývající z transakcí v rámci Skupiny jsou pi sestavování konsolidované úetní závrky eliminovány. Nerealizované ztráty jsou eliminovány stejným zpsobem jako nerealizované zisky, avšak pouze v rozsahu jejich neznehodnocené ásti. (b) Den uskutenní úetního pípadu V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutenní úetního pípadu zejména den výplaty nebo pevzetí obživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, pop. cenných papír, den provedení platby, pop. inkasa z útu klienta, den píkazu na korespondenta k provedení platby, den zútování píkaz Banky s clearingovým centrem NB, den pipsání (valuty) prostedk podle zprávy došlé od korespondenta Banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo Banky, pevzaté medium, výpis z útu, pop. jiné dokumenty), den sjednání a den vypoádání obchodu s cennými papíry, devizami, deriváty, den vydání nebo pevzetí záruky, pop. úvrového píslibu, den pevzetí hodnot do úschovy. Úetní pípady nákupu a prodeje finanních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále pevné termínové a opní operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypoádání obchodu zaútovány na podrozvahových útech. Jedná-li se o finanní aktiva klasifikovaná v portfoliích následn oceovaných v reálné hodnot, je dané finanní aktivum peceováno na reálnou hodnotu již od data sjednání nákupu do data sjednání prodeje. (c) Finanní aktiva a závazky Útování Banka prvotn zaútuje finanní aktiva oceované v zstatkové hodnot (amortizovaných nákladech) k datu jejich vzniku. Všechny ostatní finanní nástroje jsou zaútovány k datu obchodu, kterým je datum, k nmuž se Banka stává smluvní stranou ujednání týkajícího se daného nástroje. 7

13 Všechny finanní nástroje jsou pi prvotním zaútování ocenny svou reálnou hodnotou zahrnující náklady na transakci, jež pímo souvisejí s poízením nástroje nebo jeho vydáním, s výjimkou položek oceovaných pímo do zisku nebo ztráty. Finanní aktiva Banka rozdluje svá nederivátová finanní aktiva do následujících kategorií: úvry a pohledávky; finanní aktiva držená do splatnosti; realizovatelná finanní aktiva; finanní aktiva ocenná v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty: urená k obchodování; urená jako finanní aktiva oceovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. Vedení Banky rozhoduje o klasifikaci finanních aktiv v souladu se zámrem, za jakým je konkrétní aktivum poízeno, a zárove na základ charakteristiky penžních tok plynoucích z tohoto aktiva. Banka v souasné dob nevlastní žádná nederivátová aktiva, která by byla klasifikována jako držená do splatnosti nebo ocenná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty. Úvry a pohledávky Pohledávky za bankami a pohledávky za klienty (úvry) jsou nederivátová finanní aktiva s pevnou nebo uritelnou splatností, která nejsou kotována na aktivním trhu, s výjimkou následujících aktiv: finanní aktiva urená k obchodování, která si Banka peje ihned nebo v blízké budoucnosti prodat, a aktiva urená jako finanní aktiva oceovaná reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, finanní aktiva, která Banka pi prvotním zaútování klasifikuje jako realizovatelná, finanní aktiva, u nichž Banka nemže realizovat vtšinu své pvodní investice z jiných dvod, než je zhoršení kvality úvru. Tato aktiva jsou klasifikována jako realizovatelná. Pohledávky a úvry jsou následn pomocí metody efektivní úrokové míry ocenny zstatkovou hodnotou (amortizovanými náklady). Finanní aktiva v této kategorii jsou vykázána na ádku Pohledávky za bankami nebo Pohledávky za klienty. Realizovatelná finanní aktiva Realizovatelná finanní aktiva jsou nederivátová finanní aktiva, která jsou bu oznaena jako realizovatelná, nebo nejsou zaazena do jiné kategorie finanních aktiv. Realizovatelná finanní aktiva zahrnují majetkové a dluhové cenné papíry. Dluhové cenné papíry v této kategorii pedstavují cenné papíry, které je Banka schopna držet po pedem neurenou dobu a které mohou být prodány, pokud vznikne poteba likvidity nebo v reakci na zmny tržních podmínek. Výnosy z úrok jsou útovány do zisku nebo ztráty pomocí metody efektivní úrokové míry. Výnosy z dividend jsou útovány do zisku nebo ztráty v okamžiku, kdy vznikne Bance právo na píjem dividendy. Kurzové zisky nebo ztráty z realizovatelných dluhových cenných papír jsou útovány do zisku nebo ztráty. Zmny v reálné hodnot s výjimkou ztrát ze znehodnocení jsou útovány do vlastního kapitálu v položce Fondy z pecenní finanních nástroj. V pípad, že dojde k prodeji nebo znehodnocení realizovatelného 8

14 finanního aktiva, je kumulovaný zisk nebo ztráta, díve zaútovaný do vlastního kapitálu, peklasifikován do zisku nebo ztráty. Zisky/ztráty z prodeje aktiv jsou zaútovány do istého zisku z finanních investic. Podrobnosti o stanovení reálné hodnoty finanních nástroj jsou uvedeny v bod Ocenní reálnou hodnotou. Banka neklasifikuje žádné úvry nebo pohledávky jako realizovatelné. Smlouvy o odkupu a zptném odkupu Banka jednou za as uzavírá smlouvy o prodeji a zptném odkupu finanních nástroj k pedem urenému datu v budoucnosti ( repo ) nebo o koupi a zptném prodeji finanních nástroj k pedem urenému datu ( reverzní repo ). Cenné papíry (nap. pokladniní poukázky) získané jako zástava k poskytnutým úvrm v rámci reverzních repo operací jsou vedené v podrozvaze v položce Pijaté zástavy a zajištní a v rámci podrozvahy peceovány na reálnou hodnotu. ástka poskytnutého úvru je vykázána jako Pohledávky za bankami nebo Pohledávky za klienty. Cenné papíry, které jsou prodány se souasným sjednáním zptného odkupu za pedem stanovenou cenu v souvislosti s uzavením repo operace, jsou dále vykazovány ve výkazu o finanní pozici v rámci portfolia, ve kterém byly zaazeny ped uzavením repo operace, a oceovány stejným zpsobem jako zbytek portfolia, nap. reálnou hodnotou se zisky/ztrátami z pecenní útovanými do vlastního kapitálu v pípad realizovatelných cenných papír. ástka získaná prodejem je útována jako pijatý zajištný úvr v položce Závazky vi bankám nebo Závazky vi klientm. V pípad pijetí úvru zajištného cennými papíry získanými z reverzních repo operací, jsou tyto cenné papíry vedené v Pijaté zástavy a zajištní a vykázány v reálné hodnot. ástka získaná prodejem je útována jako pijatý zajištný úvr v položce Závazky vi bankám. Výnosy resp. náklady vzniklé v rámci repo operací jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou jsou asov rozlišovány po dobu transakce a vykázány ve výkazu o úplném výsledku jako Úrok a obdobné výnosy resp. Úroky a obdobné náklady. Finanní deriváty Finanní deriváty držené Bankou zahrnují mnové swapy, na základ nichž Banka nakupuje a zárove prodává stejné množství jedné mny za jinou mnu k dvma rzným datm, a úrokové swapy, na základ nichž si zúastnné strany pravideln vymují úrokové platby tak, že jedna ze stran platí (pijímá) platbu založenou na pohyblivé úrokové sazb a další platí (pijímá) platbu založenou na pevné sazb. Deriváty urené k obchodování Veškeré mnové swapy Banka klasifikuje jako urené k obchodování, pestože pevážná vtšina z nich pedstavuje ekonomické zajištní, ale nesplují podmínky pro útování o zajištní. Deriváty urené k obchodování zahrnují také úrokové swapy, které Banka pi poízení nerozhodla klasifikovat jako deriváty urené k zajištní, píp. nebyly k datu závrky souástí definovaných zajišovacích vztah. Deriváty urené k obchodování jsou ve výkazu o finanní pozici oceovány reálnými hodnotami. Reálné hodnoty jsou ve výkazu o finanní pozici vykazovány v položkách Finanní aktiva/závazky v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty, zisky resp. ztráty ze zmn reálných hodnot jsou zachyceny ve výkazu o úplném výsledku v položce istý zisk nebo ztráta z finanních operací. 9

15 Zajišovací deriváty Zajišovací deriváty jsou úrokové swapy, které se Banka pi poízení rozhodla klasifikovat jako zajišovací a k datu závrky jsou souástí vymezených zajišovacích vztah. Zajišovaným rizikem je úrokové riziko, kterému je Banka vystavena z dvodu asového nesouladu úrokov citlivých aktiv, pasiv a nkterých položek podrozvahy. Úrokové swapy, které Banka klasifikovala jako zajišovací, splují všechna následující kritéria: zajištní je v souladu se strategií ízení úrokového rizika v bance; zajišovací vztah je na poátku zajištní popsán v dokumentaci, kde je pesné vymezení zajišovaných položek a zajišovacích nástroj, zajišovaného rizika a postup pro posuzování efektivity zajištní; oekává se, že zajišovací vztah bude po dobu jeho trvání efektivní; efektivitu zajištní je možné spolehliv zmit; zmny reálných hodnot zajišovaných a zajišovacích nástroj se pohybují v intervalu %. Banka používá zajištní úrokového rizika na portfoliové bázi, o kterém je útováno jako o zajištní reálné hodnoty, tzv. Fair Value hedge. Zajišovací deriváty jsou oceovány reálnými hodnotami a ve výkazu o finanní pozici vykazovány v položkách Finanní aktiva/závazky v reálné hodnot vykázané do zisku nebo ztráty. Zisky a ztráty z tohoto pecenní zajišované položky i zajišovacího derivátu z titulu zajišovacího rizika jsou v pípad úrokov citlivých instrument zahrnuty ve výkazu o úplném výsledku v položkách Úrokové a obdobné výnosy, resp. Úrokové a obdobné náklady. Efektivita zajištní je msín testována retrospektivn i prospektivn. Banka pestane útovat o derivátu jako o zajišovacím derivátu, jestliže nastane nkterá z tchto událostí: uplyne doba platnosti zajišovacího derivátu nebo je tento derivát pedasn ukonen; zajištní již nespluje podmínky pro zahrnutí derivátu do zajišovacích derivát; Banka se rozhodne, že již nebude klasifikovat derivát jako zajišovací. Pi výše uvedených událostech veškeré úpravy vzniklé ze zmn reálných hodnot zajišovaných nástroj, které jsou oceovány poizovací cenou, jsou od tohoto okamžiku rozpouštny do náklad nebo výnos nejpozdji do doby splatnosti zajištné položky. Finanní závazky Banka klasifikuje své nederivátové finanní závazky, s výjimkou finanních záruk a úvrových píslib, jako oceované v zstatkové hodnot (amortizovaných nákladech). Nederivátové finanní závazky zahrnují smluvní ujednání, na jejichž základ je Banka povinna dodat protistran hotovost nebo jiné finanní aktivum. Reklasifikace Banka obecn nepistupuje po prvotním zaútování k reklasifikaci žádných finanních aktiv nebo závazk. Odútování Banka pistupuje k odútování finanního aktiva v pípad, kdy vyprší smluvní práva k penžním tokm plynoucím z aktiva, nebo v pípad, že pevede toto finanní aktivum i veškerá rizika a užitky spojené s jeho vlastnictvím na jiný subjekt. Pi odútování se rozdíl mezi úetní hodnotou aktiva a soutem pijaté protihodnoty a kumulovaných zisk nebo ztrát díve vykázaných v ostatním úplném výsledku hospodaení rozpozná v zisku nebo ztrát. 10

16 Banka pistupuje k odútování finanních závazk v situaci, kdy je povinnost, která je spojená se závazkem a která je uvedena ve smlouv, splnna, zrušena nebo kdy skoní její platnost. Vzájemné zápoty aktiv a závazk Finanní aktiva a finanní závazky jsou vzájemn zapoítávány a istá hodnota je vykázána ve výkazu o finanní pozici jedin v pípad, že Banka má ze zákona právo zapoítat píslušné ástky a má v plánu je vyrovnat na netto bázi nebo aktiva a závazky uplatnit souasn. Výnosy a náklady jsou vykazovány na netto bázi pouze v pípad, kdy to povolují standardy IFRS. Ocenní zstatkovou hodnotou (amortizované náklady) Zstatkovou hodnotou (amortizovanými náklady) finanního aktiva nebo finanního závazku se rozumí ástka, jakou jsou aktivum nebo závazek ocenny pi prvotním zaútování, snížená o splátky jistiny a navýšená nebo snížená o kumulovanou amortizaci s využitím metody efektivní úrokové míry, pípadn libovolný rozdíl mezi ocenním pi poátením zaútování a hodnotou pi splatnosti po odetení pípadného snížení hodnoty. Snížení hodnoty finanních aktiv Úvry a pohledávky Finanní aktiva ocenná v zstatkové hodnot (amortizovanými náklady) Banka vždy k rozvahovému dni posuzuje, zda existují objektivní dkazy o tom, že došlo ke snížení hodnoty finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv. Hodnota finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv je považována za sníženou a ztráta ze snížení hodnoty vzniká, jestliže existuje objektivní dkaz, že v dsledku jedné nebo více událostí, které se vyskytly po prvotním zaútování finanního aktiva, došlo ke snížení hodnoty aktiva nebo skupiny aktiv a že tato událost (tyto události) mla (mly) vliv na odhadované budoucí penžní toky finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv a tento vliv lze spolehliv odhadnout. Objektivní dkazy o tom, že hodnota finanního aktiva nebo skupiny finanních aktiv je snížená, zahrnují pozorovatelné informace o následujících událostech: prodlení pi splácení úrok nebo jistiny nebo nesplácení; obtíže týkající se penžních tok; porušení smluvních ujednání; oslabení konkurenceschopnosti dlužníka; snížení hodnoty zajištní; zhoršení externího ratingu pod pijatelnou úrove; zahájení konkurzního ízení; situace, kdy je dlužníkovi z ekonomických nebo zákonných dvod souvisejících s finanními problémy dlužníka poskytnuta úleva, jejíž udlení by jinak nebylo zvažováno. Pokud jde o individuáln posuzovaná finanní aktiva, Banka nejprve posoudí, zda u tchto finanních aktiv existují objektivní dkazy o snížení hodnoty na individuální úrovni. Pokud Banka zjistí, že u individuáln posuzovaných finanních aktiv nedošlo k žádnému prokazatelnému snížení hodnoty, zaadí taková finanní aktiva do skupiny finanních aktiv s podobnou charakteristikou úvrových rizik a ovuje pípadné snížení hodnoty u takové skupiny jako celku. Finanní aktiva, která jsou posuzována individuáln a u kterých existuje objektivní dkaz o snížení hodnoty, nejsou zahrnuta do skupinového posouzení snížení hodnoty. Pokud existuje objektivní dkaz, že vznikla ztráta ze snížení hodnoty, pak se výše ztráty mí jako rozdíl mezi úetní hodnotou finanního aktiva a souasnou hodnotou odhadovaných budoucích penžních tok (s vylouením budoucích úvrových ztrát, které dosud nevznikly) diskontovaných pvodní efektivní úrokovou mírou 11

17 finanního aktiva. Úetní hodnota takového finanního aktiva je snížena pomocí opravné položky a ástka ztráty je vykázána v zisku nebo ztrát. Výpoet souasné hodnoty odhadovaných budoucích penžních tok zajištného finanního aktiva zohleduje penžní toky, které mohou vzniknout z realizace zajištní, po odetení náklad na získání a prodej zajištní, a již je realizace zajištní pravdpodobná, i nikoli. Pro úely hromadného vyhodnocení snížení hodnoty jsou finanní aktiva sluována do skupin s podobnými charakteristikami úvrového rizika. Tyto charakteristiky jsou dležité pi odhadu budoucích penžních tok u skupiny aktiv, nebo naznaují, jaká je schopnost dlužníka uhradit všechny splátky v souladu se smluvními ujednáními takto hodnocených finanních aktiv. Odhad budoucích penžních tok ve skupin finanních aktiv, u kterých je jako u celku posuzována možnost výskytu snížení hodnoty, vychází ze smluvních penžních tok aktiv ve skupin a z historických zkušeností se ztrátami u aktiv, jejichž charakteristiky spojené s úvrovým rizikem jsou podobné charakteristikám aktiv ve skupin. Pokud v následujícím úetním období ztráta ze snížení hodnoty poklesne a tento pokles je možné objektivn vztáhnout k události, která nastala po zaútování snížení hodnoty (jako napíklad zvýšení úvrového ratingu dlužníka), je tato díve zaútovaná ztráta ze znehodnocení odútována proti zisku nebo ztrát. Je-li úvr považován za nevymahatelný, je odútován a souasn dojde k použití opravné položky. Následné splátky odepsaných úvr jsou útovány ve prospch zisku nebo ztráty. Realizovatelná finanní aktiva U realizovatelných finanních aktiv je vždy k rozvahovému dni ovováno, zda existují objektivní dkazy o jejich znehodnocení. Pokud takové dkazy existují, je zaútována ztráta ze snížení hodnoty. U majetkových cenných papír, klasifikovaných jako realizovatelná finanní aktiva, se krom faktor uvedených výše, pi urován í toho, zda vznikla ztráta ze znehodnocení, pihlíží rovnž k dlouhodobému poklesu (tedy po dobu 12 po sob jdoucích msíc) reálné hodnoty investice. Dojde-li ke vzniku ztráty ze snížení hodnoty, je kumulovaná ztráta pvodn za útovaná v ostatním úplném výsledku hospodaení vyata z vlastního kapitálu a zaútována do zisku nebo ztráty. Pokud v následujícím úetním období dojde ke zvýšení reálné hodnoty dluhového nástroje, který je klasifikován jako realizovatelný, a toto zvýšení lze objektivn spojit s událostí, k níž došlo po zaútování ztráty ze znehodnocení aktiva, je ztráta ze znehodnocení odútována prostednictvím zisku nebo ztráty. V pípad majetkových cenných papír, ztráty ze znehodnocení, které byly zaútovány do zisku nebo ztráty, nemohou být v následujícím období odútovány prostednictvím zisku nebo ztráty. (d) Úroky Výnosy z úrok a náklady na úroky ze všech úroených finanních nástroj s výjimkou finanních nástroj, které jsou oceovány reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty, jsou útovány s využitím efektivní úrokové míry a jsou vykázány v zisku nebo ztrát na ádcích Výnosy z úrok a podobné výnosy, respektive Náklady na úroky a podobné náklady jako souást výnos a náklad z pokraujících inností. Metoda efektivní úrokové míry je zpsob výpotu zstatkové hodnoty (amortizovaných náklad) finanního aktiva nebo finanního závazku, který pesn diskontuje odhadované budoucí penžní výdaje a píjmy po oekávanou dobu trvání finanního aktiva na jeho istou úetní hodnotu. Pi výpotu efektivní úrokové míry Banka odhaduje budoucí penžní toky s pihlédnutím ke všem smluvním podmínkám finanního nástroje, ovšem bez zohlednní veškerých budoucích úvrových ztrát, vetn transakních náklad a uhrazených i pijatých poplatk, které jsou nedílnou souástí efektivní úrokové míry. Transakní náklady zahrnují pírstkové vedlejší náklady, které jsou pímo spojeny s poízením nebo vydáním finanního aktiva nebo finanního závazku. Výnosy z úrok a náklady na úroky vykázané v zisku nebo ztrát zahrnují: 12

18 úroky z finanních aktiv a finanních závazk ocenných zstatkovou hodnotou (amortizovanými náklady), která je vypotena metodou efektivní úrokové míry; úroky z realizovatelných investiních cenných papír, které se vypoítají pomocí metody efektivní úrokové míry. (e) Poplatky a provize Výnosy z poplatk a provizí a náklady na poplatky a provize, které jsou nedílnou souástí efektivní úrokové míry u finanního aktiva nebo finanního závazku, jsou zahrnuty do výpotu efektivní úrokové míry. Ostatní výnosy z poplatk a provizí jsou zaútovány v okamžiku, kdy dojde k poskytnutí souvisejících služeb. Výnosy z poplatk a provizí plynou zejména z poskytování služeb platebního styku a ze zprostedkovatelských a investiních služeb. Výnosy z poplatk u znehodnocených finanních aktiv jsou útovány v okamžiku pijetí platby nebo poskytnutí služby, podle toho, která z událostí nastane pozdji. (f) Ocenní reálnou hodnotou Reálná hodnota je cena, která by byla Bankou získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za pevzetí závazku v rámci ádné transakce mezi úastníky trhu ke dni ocenní na hlavním trhu nebo, v pípad jeho absence, na trhu, který je pro danou transakci nejvýhodnjší a k nmuž má Banka k tomuto datu pístup. V pípad, že pro identická aktiva nebo identické závazky neexistuje aktivní trh, vychází toto ocenní z pedpoklad, které jsou vytvoeny na základ dat pozorovatelných na trhu. Pokud ani taková data nejsou k dispozici, použijí se interní informace, které odpovídají informacím, jež by byly použity úastníky trhu v hypotetické transakci k datu ocenní. Pozorovatelné vstupy odrážejí tržní data získaná z nezávislých zdroj, zatímco ty nepozorovatelné odrážejí tržní pedpoklady Banky. Pozorovatelné vstupy jsou Bankou preferovány. Od tchto dvou typ vstup se odvíjí následující hierarchie reálné hodnoty: 1. úrove kotované ceny identických nástroj na aktivních trzích; 2. úrove kotované ceny podobných nástroj na aktivních trzích; kotované ceny identických nebo podobných nástroj na trzích, které nejsou aktivní, a ocenní stanovená pomocí model, které pracují s pozorovatelnými vstupy nebo s faktory, které významn ovlivují jejich cenu, které jsou taktéž pozorovatelné; 3. úrove významné vstupy v oceovacím modelu nejsou pozorovatelné. Banka má zavedena pravidla a postupy upravující oceování finanních nástroj. Banka v rámci ízení rizik disponuje týmy zamenými na kontrolu oceování, což zahrnuje i nezávislé posouzení ocenní uritých nástroj (nap. pokladniních poukázek). Pokud jde o ocenní na 3. úrovni, aplikuje Banka celou adu postup, aby posoudila pimenost ocenní. Tato revize probíhá kvartáln, msín nebo týdn a zahrnuje posouzení reálné hodnoty nástroj, u nichž zmna reálné hodnoty pekroí pedem stanovené hranice (pípadn se u nich nemní), a bere v úvahu aktuální úrokové sazby, mnové a úvrového prostedí spolu s dalšími zveejnnými údaji, jako jsou zprávy ratingových agentur a aktuální ocenní. 13

19 (g) Tvorba rezerv Rezerva pedstavuje pravdpodobné plnní, s nejistým asovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoí v pípad, pokud jsou splnna následující kritéria: existuje povinnost (právní nebo vcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí; je pravdpodobné nebo jisté, že plnní nastane a vyžádá si odliv prostedk pedstavujících ekonomický prospch, piemž pravdpodobné znamená pravdpodobnost vyšší než 50 %; je možné provést pimen spolehlivý odhad plnní. Rezervy k závazkm v cizí mn jsou tvoeny v cizí mn. (h) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceuje poizovací cenou sníženou o oprávky a ztráty ze znehodnocení po dobu odhadované životnosti majetku. Poizovací cena zahrnuje cenu poízení aktiva, veškeré náklady pímo související s dopravou aktiva na místo urení a se zajištním stavu potebného k používání aktiva v míe zamýšlené vedením konsolidované úetní jednotky, a prvotní odhad náklad na demontáž a odstranní aktiva. Majetek je odpisován rovnomrn po dobu své odhadované životnosti následovn: Software Bankovní systémy Budovy Inventá Pístroje a zaízení 3-8 let 2-8 let 50 let 5-10 let 3-5 let Technické zhodnocení se odepisuje rovnomrn po dobu nájmu nebo zbývající životnosti majetku, podle toho, která doba je kratší. Zbytkové hodnoty majetku a jeho životnost jsou sledovány a v pípad poteby upravovány ke každému rozvahovému dni. U hmotného majetku se jednou ron provuje možné snížení hodnoty. Pokud úetní hodnota aktiva pevýší zptn získatelnou ástku, je ocenní aktiva odpovídajícím zpsobem upraveno. Zptn získatelnou ástkou se rozumí reálná hodnota snížená o náklady na prodej nebo hodnota z užívání, podle toho, která z nich je vyšší. Zisky nebo ztráty z vyazení (prodeje) hmotného majetku se stanoví jako rozdíl mezi úetní hodnotou aktiva a pípadným výnosem z vyazení (prodeje). Tento rozdíl je zaútován do zisku nebo ztráty. Software poízený Bankou je ocenn poizovací cenou sníženou o oprávky a pípadné ztráty ze znehodnocení. Náklady na software vytvoený vlastní inností jsou vykázány jako aktivum v pípad, že Banka je schopna prokázat svj zámr a schopnost dokonit vývoj softwaru a používat jej ke generování budoucího ekonomického prospchu a je možné spolehliv urit náklady na dokonení vývoje. Software vytvoený vlastní inností je zachycen v poizovací cen snížené o oprávky a znehodnocení. Následné výdaje na software jsou aktivovány pouze v pípad, že zvyšují budoucí ekonomický prospch plynoucí ze souvisejícího aktiva. Všechny ostatní výdaje jsou útovány do náklad v okamžiku vzniku. 14

20 Znehodnocení nefinanních aktiv Ke každému rozvahovému dni Banka provuje úetní hodnoty svých nefinanních aktiv a posuzuje, zda existují náznaky toho, že došlo k jejich znehodnocení. Pokud takové náznaky existují, je odhadnuta zptn získatelná ástka. Zptn získatelnou ástkou se rozumí vyšší z reálné hodnoty aktiva snížené o náklady na prodej a hodnoty z užívání. Ztráta ze znehodnocení je zaútována v pípad, že úetní hodnota aktiva pekroí jeho zptn získatelnou ástku. Ztráty ze znehodnocení jsou útovány do zisku nebo ztráty. Ztrátu ze znehodnocení lze odútovat v rozsahu, aby nové ocenní nepevýšilo úetní hodnotu, která by byla stanovena v pípad, že by nebyla vykázána žádná ztráta ze znehodnocení. (i) Pepoet transakcí a zstatk v cizí mn Transakce realizované v cizí mn jsou pi poátením zachycení pepoteny na eskou mnu za použití aktuálního (spotového) kurzu devizového trhu vyhlášeného eskou národní bankou (dále jen NB ) pro píslušnou cizí mnu. Ke dni sestavení úetní závrky jsou jednotlivé položky vyjádené v cizí mn pepoteny v závislosti na charakteru položky následujícím zpsobem: penžní položky v cizí mn jsou pepoteny aktuálním kurzem devizového trhu NB vyhlášeným k datu sestavení úetní závrky; nepenžní položky v historických cenách vyjádených v cizí mn jsou na eskou mnu pepoteny historickým kurzem devizového trhu NB vyhlášeným k datu dané transakce; nepenžní položky ocenné v reálné hodnot vyjádené v cizí mn jsou na eskou mnu pepoteny aktuálním kurzem devizového trhu NB vyhlášeným k datu stanovení reálné hodnoty. Výsledný zisk nebo ztráta z pepotu aktiv a pasiv vyíslených v cizí mn je vykázán ve výkazu o úplném výsledku jako Zisk nebo ztráta z finanních operací. (j) Podízené závazky Podízené závazky jsou závazky, o kterých bylo dohodnuto, že v pípad likvidace, konkurzu nebo nuceného vyrovnání budou splaceny až po úplném uspokojení všech ostatních závazk vi ostatním vitelm, s výjimkou závazk které jsou vázány obdobnou podmínkou podízenosti. Podízené závazky se oceují nabhlou hodnotou a vykazují ve výkazu o finanní pozici v položce Podízené závazky. Nákladové úroky z podízených závazk se vykazují ve výkazu o úplném výsledku v položce Úrokové a obdobné náklady. (k) Podmínná aktiva a závazky Podmínná aktiva / závazky jsou možná aktiva / závazky, která vznikla v dsledku minulých událostí a jejichž existence je podmínna nastáním, resp. nenastáním, jedné nebo více nejistých událostí v budoucnosti, které nejsou pln pod kontrolou Banky. Podmínná aktiva / závazky Banka nevykazuje ve výkazu o finanní pozici, ale prbžn monitoruje jejich vývoj. Pokud by se vznik aktiva / závazku stal pravdpodobným, Banka by vykázala Rezervu ve výkazu o finanní pozici. V pípad, že by se vznik aktiva/ závazku stal tém jistým, vykáže Banka pohledávku, resp. Závazek ve výkazu o finanní pozici. 15

21 Finanní záruky a úvrové písliby Smlouva o finanní záruce je smlouva, která vyžaduje, aby Banka provedla specifickou platbu, jako náhradu ztráty, která vznikne držiteli záruky v dsledku toho, že konkrétní dlužník neprovedl platbu k datu splatnosti v souladu s podmínkami dluhového nástroje. Úvrové písliby jsou pevn dané písliby týkající se poskytnutí úvru za pedem stanovených podmínek. Závazky vyplývající ze smluv o finanních zárukách jsou prvotn ocenny v reálné hodnot odpovídající pijaté odmn nebo souasné hodnot nárokované odmny. Následn jsou závazky z finanních záruk pecenny na vyšší hodnotu: z prvotní reálné hodnoty snížené o amortizace a nejlepšího odhadu výdaj, které by byly nezbytné k vypoádání závazk plynoucích ze smlouvy o finanní záruce. Poskytnuté záruky jsou uvedeny v bod 27 (a). (l) Vykazování podle segment Banka vykazuje provozní segmenty v souladu s interními výkazy pedkládanými pravideln pedstavenstvu Banky, jehož lenové pedstavují osoby s rozhodovací pravomocí, resp. skupinu osob, která rozdluje zdroje a hodnotí výkonnost jednotlivých provozních segment Banky. Banka rozlišuje následující provozní segmenty: Retailové bankovnictví - produkty a služby poskytované fyzickým osobám Podnikové bankovnictví - produkty a služby poskytované právnickým osobám Ostatní (m) Zdanní Daový základ pro da z píjm se vypote z hospodáského výsledku bžného období pipotením daov neuznatelných náklad a odetením výnos, které nepodléhají dani z píjm. Daová povinnost je dále upravena o slevy na dani a pípadné zápoty. Odložená da je stanovena na základ závazkové metody a vychází z veškerých doasných rozdíl mezi úetní a daovou hodnotou aktiv a závazk s použitím oekávané daové sazby platné pro následující období. Doasné rozdíly vznikají zejména z titulu daov neuznatelných opravných položek, z rozdíl mezi úetními a daovými odpisy hmotného a nehmotného majetku a pecenní realizovatelných cenných papír. O odložené daové pohledávce se útuje pouze v pípad, kdy je vysoce pravdpodobné, že bude uplatnna v následujících úetních obdobích. Pro výpoet odložené dan se vychází z oekávané daové sazby v období, kdy dojde k realizaci daové pohledávky nebo k vyrovnání daového závazku. Dopad zmn v daových sazbách na odloženou da je vykázán pímo ve výkazu o úplném výsledku s výjimkou pípad, kdy se zmny vztahují k úetním položkám útovaným pímo do vlastního kapitálu. (n) Finanní leasing Leasing je klasifikován jako finanní leasing, jestliže se pevádjí všechna podstatná rizika a odmny vyplývající z vlastnictví daného aktiva na nájemce. Všechny ostatní leasingy jsou klasifikovány jako operativní leasing. O klasifikaci se rozhoduje pi zahájení leasingu. To, zda jde o leasing finanní nebo operativní, závisí na podstat transakce, nikoli na její form. Na poátku leasingu se aktiva poízená formou finanního leasingu vykazují ve výkazu o finanní pozici v položce Dlouhodobý hmotný majetek i Dlouhodobý nehmotný majetek ocenny reálnou hodnotou, resp. 16

Equa bank a.s. Ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016

Equa bank a.s. Ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016 Úetní závrka za rok konící 31. prosincem 2016 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií VÝKAZ O FINANNÍ POZICI k 31. prosinci 2016 mil. K Bod 31.12.2016

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R

2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R 1. Podání k obchodu s investiními nástroji Podání k obchodm se všemi v tomto ceníku uvedenými investiními nástroji je ZDARMA. 2. Zprostedkování obchod s investiními nástroji obchodovanými v R a) akcie

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více