INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze"

Transkript

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28

2 OBSAH ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÉ VERZE ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA Vyhdncení existujících strategických a plánvacích dkumentů Analýza eknmické a sciální situace Živtní prstředí Přitažlivst městskéh prstředí sciální a kulturní infrastruktura Dpravní a technická infrastruktura Veřejná správa města SWOT ANALÝZA Eknmický rzvj Sciální integrace a vzdělávání Živtní prstředí Přitažlivé měst Dstupnst a mbilita VYMEZENÍ ZÓNY Ppis splečných znaků zóny a zdůvdnění výběru (intervence) Ppis zóny a jejích sektrů SWOT analýza zóny Zaměření intervencí v jedntlivých sektrech zóny PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY Definvání vize, glbálníh cíle a specifických cílů IPRM Priritní blasti a patření IPRM Ppis jedntlivých patření IPRM POPIS OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM Suhrnný rzpčet a zdrje financvání Harmngram čerpání zdrjů ROP POPIS REALIZACE PARTNERSTVÍ POPIS ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY A ZPŮSOBU ŘÍZENÍ IPRM Struktury řízení IPRM Vyhlašvání výzev k předkládání prjektů Hdncení předkládaných prjektů ANALÝZA RIZIK Rizika ve fázi přípravy Rizika ve fázi realizace Rizika ve fázi udržitelnsti Zhdncení rizik Prevence a minimalizace rizik Systém řízení rizik v rámci IPRM NAPLŇOVÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH TÉMAT PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PŘÍLOHY

3 . ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÉ VERZE Tent změnvý dkument IPRM byl zpracván p známení výsledků hdncení IPRM ze strany Úřadu reginální rady. Úřadem reginální rady (dále jen ÚRR) byl IPRM Karviná schválen. Celkvá pžadvaná dtační částka, kteru měst Karviná pžadval v rámci IPRM byla EUR. P vyhdncení IPRM, byl městu Karviná navržen krácení na 58% z pžadvané dtace, cž pr měst Karviná představuje EUR Tat změnvá verze zahrnuje úpravy, které reflektují výši přiznané dtace. Změny v jedntlivých patřeních a aktivitách byly dne dpručeny Řídícím výbrem ke schválení Radu a Zastupitelstvem města. Z tht důvdu byl upraven rzpčet IPRM pr jedntlivá patření, respektive aktivity a t: 1. krácením rzpčtu ve vybraných patřeních a aktivitách 2. vyjmutím některých patření neb aktivit z IPRM zejména v těch případech, kdy je mžné zajistit financvání z jiných dtačních zdrjů než IPRM neb tehdy, kdy se realizace patření nejeví jak reálná. Krmě th byl vytvřen nvé patření pd názvem Příprava, řízení a implementace IPRM, které nebyl v půvdním IPRM uveden. Z tht patření budu městu Karviná hrazeny jednak náklady na přízení IPRM a jednak služby spjené s řízením, mnitrváním atd. IPRM pd celu dbu jeh realizace (tj. d r. 213 resp. 215). 1. ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA 1.1 Vyhdncení existujících strategických a plánvacích dkumentů Statutární měst Karviná aktivně pracval se Strategickým plánem eknmickéh rzvje (SPER) d rku 23, kdy tat strategie byla zpracvána. V průběhu jeh realizace byla ustanvena kmise, která průběžně sledvala a vyhdncvala jeh plnění. V rce 27 vznikla ptřeba tent SPER aktualizvat jednak z důvdu naplnění většiny cílů ze SPER r. 23 a jednak také změněným pdmínkám, mezi které patřila rvněž živení místní eknmiky a přistupení ČR k EU. SPER aktualizván na pdzim r. 27 a takt byl rvněž veřejně prjednán a schválen rgány města. V rámci aktualizace byl vytvřen 6 pracvních skupin, které připravily nvé pririty a cíle v následujících blastech: 2

4 Pririta Záměr 1 Cíle 1. Eknmika a pdnikání 1.1 Rzvj vzdělání 2. Infrastruktura a bydlení 2.1 Kncepce dpravy ve městě 3. Rzvj lidských zdrjů 3.1 Pdpra vzdělansti Rzvíjet splupráci místních firem a škl Napjení města na statní území státu a mezinárdní silniční síť Napjení města na hraniční přechd Příprava lidských zdrjů pdle ptřeb trhu práce Zvýšení kmunikačních schpnstí a jazykvé vybavensti byvatel Analýza struktury nezaměstnaných Řešení kružních a světelných křižvatek na území města Karviné Reknstrukce kmunikací na území města Karviné Rzšíření kmunikací na území města Karviné Parkvání na území města Karviné Prdlužení pdchdu včetně vybudvání přístupvé cesty k pdchdu žst. stanice Karviná v rámci stavby Optimalizace traťvéh úseku Český Těšín - Dětmarvice Rzšíření sítě cyklstezek a cykltras Integrvaný dpravní systém MSK Bezbariérvé měst 3 4. Živtní prstředí, zemědělství 4.1 Hrnictví a dprvdné činnsti Uzavření dluhdbých rámcvých dhd s dly Prsazvání dknčení likvidace kalvých nádrží a dknčení asanačně rekultivačních akcí Zpracvání prjektvéh řešení využití pddlvaných území včetně realizace navržených patření Zlepšení vzhledu krajiny ve městě pdél příjezdvých kmunikací a zajištění údržby 5. Cestvní ruch a image města 5.1 Vytvření nabídky cestvníh ruchu Stanvení cílvých skupin Tvrba nabídky (turistických prduktů) pr cílvé skupiny a trhy Využití ptenciálu nsných prduktů, jedinečnstí města 6. Kvalita živta 6.1 Pdpra vlnčasvých aktivit Zajištění efektivníh financvání vlnčasvých aktivit Stanvení pririt dbudvání infrastruktury města

5 Záměr Atraktivní prstředí pr pracvní sílu a pdnikatele 2.2 Odkanalizvání města 3.2 Pdpra vyskéh šklství v Karviné 4.2 Odpadvé hspdářství 5.2 Prpagace města, distribuce nabídky Cíle Systém grantvé pdpry pr pdnikatele Rzšíření kanalizace Zvýšení kapacity a mezinárdní prestiže SU OPF Prsazvat a zabezpečit vybudvání kncvých zařízení na využití a dstranění kmunálních dpadů Optimalizace systému nakládání s kmunálními dpady Tvrba prpagačních materiálů Odkanalizvání krajvých částí města Záměr Pzemky a budvy pr pdnikání 2.3 Zlepšení kvality bydlení Cíle Rzšíření Průmyslvé zóny Kncepce bytvé plitiky Pdnikatelský inkubátr Regenerace bytvých dmů a panelvých sídlišť Příprava lkalit pr individuální a bytvu výstavbu Brwnfield lkality (Kvna, Kavz, Barbra, Karviná 2) Pdnikatelský park pr MSP Průmyslvá zóna Vagónka 4.3 Zlepšení chrany živtníh prstředí v priritních slžkách Zlepšit kvalitu péče městsku zeleň Vdní hspdářství Kmunikační kanály, distribuce nabídky Využití marketingvé značky města 5.3: Vytvření kvalitní MTZ a dplňkvých služeb Realizace kvalitníh městskéh infrmačně-rientačníh systému Budvání zábavních center a rekreačních zařízení Rzšíření a zajištění kvalitní sprtvní infrastruktury Zlepšení ubytvacích kapacit Pdpra rzvje lidských zdrjů Vybudvání kvalitní sítě rekreačních cyklstezek a jejich napjení na statní města Realizvat prjekt Karviná měst bez bariér Vývjvé trendy a marketingvé průzkumy 6.2 Pdpra realizace Lkálníh akčníh plánu sciálníh začleňvání Pdpra závěrů akčníh plánu 6.3 Rzvj knihvnických a infrmačních služeb Kvalitativní růst pskytvaných služeb Reginální knihvny Karviná

6 Záměr Pdpra aktivit směřujících ke zvýšení vzdělansti a světy v blasti živtníh prstředí Zajistit zpracvání kncepce EVVO (envirnmentální výchva, vzdělávání a světa) včetně zajištění krdinace kmpetentních subjektů zajišťujících vzdělanst a envirnmentální světu Cíle Záměr Image města 6.4 Pdpra bezpečnsti bčanů v Karviné Zlepšit mediální braz města Dpravní bezpečnst 5.5 Vytvření pracvní skupiny CR tzv. destinační management města Karviné Kncepce Prgramu prevence kriminality a zachvání pzice manažera prevence kriminality Zlepšit dstupnst účinné nedkladné péče v prstrách se zvýšenu kncentrací byvatel Zlepšení úrvně pžární bezpečnsti zejména u výškvých budv a budv se zvýšenu kncentrací lidí Přizpůsbení kncepce MP bezpečnstním pžadavkům města 6.5 Zlepšení struktury, kvality a dstupnsti zdravtnických služeb ve městě

7 1.2 Analýza eknmické a sciální situace Karviná je statutární měst v Mravskslezském kraji, na území histrickéh Těšínska. Nachází se na severním kraji předhůří Beskyd, v údlí řeky Olše, přibližně 2 km výchdně d Ostravy. Část severní hranice Karviné tvří sučasně hranici s Plskem. Měst má bhatu histrii. Již v minulsti význam města předurčvala jeh strategicky výhdná plha na bchdní cestě z Uher d Pbaltí, která z něh učinila bchdní, hspdářské a kulturní centrum celé zdejší blasti. Prvkem, který významně vlivnil další rzvj města, byl nález černéh uhlí ve 2. pl. 18. stletí a s ním suvisející prudký rzvj průmyslu, jenž vtiskl městu i celé zdejší blasti na další desetiletí ryze průmyslvý charakter. Nárůst těžby uhlí suvisel s rzvjem kksárenství, hutníh a chemickéh průmyslu stejně jak se stavbu železnic a silnic. Zemědělství zde patří k malým dvětvím. Přest, že dsud patřil měst mezi blasti s vyským sustředěním průmyslu, v psledních letech byl psílen jeh význam bchdní a turistický. Vznikem Obchdně pdnikatelské fakulty Slezské univerzity v rce 199 se Karviná stala vyskšklským městem Základní gegrafické údaje Měst Karviná patří z hlediska územně správníh d kresu Karviná, který patří mezi rzlhvě nejmenší kresy v ČR (347 km2), na druhu stranu mezi nejhustěji sídlené. S účinnstí d se měst Karviná stal statutárním městem. Měst Karviná (57,5 km2) se nachází na zeměpisných suřadnicích SŠ a VD, tj. v severvýchdní části ČR. Měst Karviná je rzdělen na 9 městských částí - Fryštát, Dly, Darkv, Ráj, Staré Měst, Nvé Měst, Mizerv, Hranice a Luky. 6

8 Tab 1_1: Struktura půdníh fndu v Karviné Typ pzemku Zemědělská půda v tm: rná půda zahrady vcné sady trvalé trávní prsty Lesní půda Vdní plchy Zastavěné plchy Ostatní plchy Celkvá výměra ha % z celkvé výměry 27,1% % z výměry zemědělské půdy 16,6% 6,7%,1% 3,7% 61,1% 24,9%,4% 13,6% 15,6% 9,5% 5,4% 42,4% 1,% Zdrj: ČSÚ, databáze Městské a becní statistiky Graf 1_1: Struktura půdníh fndu v Karviné a statních statutárních městech MS kraje Opava Orná půda Zahrady Ostrava Ovcné sady Trvalé travní prsty Karviná Lesní půda Frýdek-Místek Vdní plchy Zastavěné plchy Havířv % Ostatní plchy 2% 4% 6% 8% 1% Zdrj: ČSÚ, databáze Městské a becní statistiky; graf upraven Ve městě Karviná převážná část pzemků spadá d kategrie statních plch (přes 4%), cž je ve srvnání s statními městy, které v Mravskslezském kraji spadají d blasti mžné pdpry z patření 3.1 Reginálníh peračníh prgramu, nejvíce. Napak je ve srvnání s těmit městy ve městě Karviná nejnižší pdíl rné půdy (16,6%), respektive celkvě zemědělské půdy (27,1%). 7

9 1.2.2 Demgrafické údaje Ke dni byl ve městě Karviná trvale přihlášen k pbytu byvatel. Z th pčet žen činí (5,4%). Hustta sídlení ve městě se phybuje klem 1.13 byv./km2. Tab 1_2: Vývj pčtu byvatelstva ve městě Karviná Karviná Zdrj: Tab 1_3: ČSÚ Prvnání pčtu byvatelstva ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (26) Karviná Havířv F.-Místek Opava Ostrava kr. Karviná MS kraj Obyvatel muži ženy muži (%) 49,6% 49,% 49,% 48,1% 48,3% 49,4% 48,9% ženy (%) 5,4% 51,% 51,% 51,9% 51,7% 5,6% 51,1% Zdrj: Tab 1-4: ČSÚ, Statistická rčenka Mravskslezskéh kraje 27 Věkvá struktura byvatelstva ve městě Karviná a statních statutárních městech MS kraje Karviná -14 let 2,2% let 66,4% 6+ let 13,3% Havířv F.-Místek 1991 Opava Ostrava let 16,7% let 66,2% 6+ let 17,1% -14 let 14,4% 26 13,9% let 64,6% 65,% 67,7% 65,8% 65,3% 6+ let 21,% 21,1% 17,8% 2,1% 2,5% 14,5% 14,1% 14,3% Zdrj: ČSÚ, databáze Městské a becní statistiky Ke dni byl ve městě Karviná trvale přihlášen k pbytu byvatel. Z th pčet žen činí (5,4%). Hustta sídlení ve městě se phybuje klem 1.13 byv./km2. Stejně jak u většiny měst v České republice dchází v Karviné v dluhdbém trendu ke zvyšvání věkvéh průměru a pdílu starší generace. 8

10 Tab 1_5: Přírůstky byvatel a migrace ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (26) Karviná Havířv F.-Místek Opava Ostrava kr. Karviná MS kraj Živě narzení Zemřelí Přistěhvalí Vystěhvalí Přirzený přírůstek Přírůstek stěhváním Celkvý přírůstek Zdrj: ČSÚ, Statistická rčenka Mravskslezskéh kraje 27 Základním ppulačním vývjvým ukazatelem v devadesátých letech až d sučasnsti je nízká prdnst. Česká republika měla ještě přirzený přírůstek byvatelstva v rce 1993 a d rku 1994 vykazuje úbytky. V krese Karviná je bdbný vývj s rčním psunem, takže d rku 1995 až d sučasnsti je každrčně přirzený úbytek. Neptvrdila se čekávání, že nástupem silných rčníků z ppulační vlny sedmdesátých let djde ke zvýšení prdnsti. Tent jev se vysvětluje přebíráním západevrpskéh stylu živta, tj. dkládání sňatků, resp. uzavírání stálých partnerských svazků, a s tím suvisející mžný růst prdnsti Stejně tak v Karviné je přírůstek byvatelstva dluhdbým prblémem negativní přírůstek je sledvatelný d pčátku devadesátých let 2. stletí, kdy v rce 1991 byl přirzený přírůstek v Karviné +27 sb, ale v rce 1996 t byl -61 sb a v r. 21 již sb. 9

11 Tab 1_6: Vzdělanstní struktura byvatelstva ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (21) Obyvatelstv 15leté a starší bez vzdělání základní vč. Neuknčenéh vyučení a stř. dbrné bez mat. úplné střední s maturitu vyšší dbrné a nástavbvé vyskšklské nezjištěné vzdělání Karviná Havířv F.-Místek Opava Ostrava kr. Karviná MS kraj Zdrj: ČSÚ, SLDB 21 Graf 1_2: Vzdělanstní struktura byvatelstva ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (21) pdíl jedntlivých skupin na byvatelstvu 15+,5% 25,2% 38,7% 23,4% 3,1% 7,8% 1,3%,5% 26,9% 39,3% 22,3% 6,4% 1,8%,5% 24,% 35,9% 24,1% 3,3% 1,5% 1,7%,7% 21,2% 35,9% 26,4% 3,6% 1,7% 1,3%,3% 21,6% 38,4% 25,7% 9,2% 1,1%,4% 24,4% 39,2% 22,5%,6% 29,4% 4,4% 2,7% MS kraj 2,9% kr. Karviná Ostrava Opava 3,7% F.-Místek 3,% 7,6% 2,9% Havířv 2,7% 4,8% 1,5% Karviná % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% bez vzdělání základ vč. neuknč. vyuč. a stř. dbr. bez mat. vyšší dbr. a nástavb. vyskšklské nezjištěné 8% 9% 1% úplné střed. s mat. V prvnání s statními statutárními městy v kraji, stejně tak i s kresem Karviná a Mravskslezským krajem je zřejmá skutečnst, že pdíl sb s vyšším stupněm vzdělání (s maturitu a vyskšklské) je ve městě Karviná výrazně nižší. 1

12 1.2.3 Trh práce Registrvaná míra nezaměstnansti ve městě Karviná dsáhla k ,2 %, tj. 3,5% méně než před rkem. I když se v Karviné v suladu s celstátním trendem nezaměstnanst již dluhdbě snižuje, stále její výše dsahuje ve srvnání s statními statutárními městy kraje, kresem i Mravskslezským krajem nadprůměrných hdnt. Tab 1_7: Vývj pčtu evidvaných uchazečů a míra nezaměstnansti ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (údaje k ) Pčet evidvaných (dsažitelných) uchazečů Míra nezaměstnansti Karviná ,9% 19,7% 16,2% Havířv ,3% 17,% 14,3% F-Místek ,1% 11,9% 8,9% Opava ,6% 1,1% 7,5% Ostrava ,2% 13,3% 9,7% kr. Karviná ,6% 16,9% 13,4% MS kraj ,2% 12,6% 9,6% Zdrj: Integrvaný prtál MPSV ČR Metdická pznámka: Pdle ficiální metdiky se míra registrvané nezaměstnansti na úrvni ČR, krajů a kresů pčítá na základě výsledků výběrvéh šetření pracvních sil. Míra nezaměstnansti v bcích, mikrreginech, ORP a POU se z důvdu nedstupnsti dat zaměstnaných na úrvni těcht územních celků pčítá na základě eknmicky aktivníh byvatelstva Tab 1_8: Vývj pčtu vlných pracvních míst (VPM) a průměrnéh pčtu uchazečů na jedn VPM ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje, krese Karviná a MS kraji (údaje k ) Vlná pracvní místa Pčet uchazečů na 1 VPM Karviná ,6 26,8 8,7 Havířv , 34, 12,5 F-Místek ,2 16,3 6,8 Opava ,9 7,2 4, ,4 6,1 3, ,1 34,2 12, ,2 1,8 5,7 Ostrava kr. Karviná MS kraj Zdrj: Integrvaný prtál MPSV ČR Výrazný je na druhu stranu nárůst vlných pracvních míst, které jsu ve městě k dispzici. C se týče pčtu evidvaných uchazečů na jedn vlné pracvní místi je tent trend příznivější než v krese Karviná. Pčet bčanů se zdravtním pstižením evidvaných na úřadu práce se phybuje klem 17 %. Neumístěných abslventů škl, kteří vstupvali na trh práce a hledali své první zaměstnání prstřednictvím úřadů práce, byl k téměř 25, cž byl 132 méně než před rkem. 11

13 1.2.4 Hspdářská a eknmická situace Z hlediska evidvaných subjektů dminují ve městě Karviná zejména rganizace v blasti bchdu a phstinství, které se pdílejí na struktuře evidvaných subjektů z více než 4% a ve srvnání s statními statutárními městy kraje i celým MS krajem je tt zastupení nadprůměrné. Druhým významným sektrem jsu bchdní služby (22,7%), které jsu rvněž zastupeny v pčtu evidvaných subjektů nadprůměrně a dále průmyslvé pdniky. Tab 1_9: Pčty subjektů pdle převažující činnsti ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje a MS kraji (26) Karviná Havířv F.-Místek Opava Ostrava MS kraj Zemědělství, lesnictví, ryblv Průmysl Stavebnictví Dprava a spje Obchd, prdej a pravy mt. vz. a sptř. zbží; Phstinství Ostatní bchdní služby Veřejná správa, brana, pvinné sciální pjištění Šklství a zdravt Ostatní veřejné, sciální a sbní. služby Subjektů celkem Zdrj: ČSÚ; města: databáze Městské a becní statistiky, MS kraj: Statistická rčenka MS kraje 27 Graf 1_3: Pdíl subjektů pdle převažující činnsti ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje a MS kraji (26) 4,9% 12,5% 9,7% 3,2% 35,5% 22,1% 3,3% 8,4% 29,2% 3,5% 8,2% 23,5% 3,6% 8,5% 39,1% 24,7% 3,8% 8,% 4,% 26,2% 3,4% 8,1% MS kraj,9% 1,6% 8,5% 35,7% 3,3% Ostrava 2,9% 12,5% 2,3% 11,4% 1,5% 9,8% 2,4% 9,5% 9,5% 36,4% 2,9% Opava 7,6% 3,% F-Místek 8,% 2,9% Havířv 8,8% 22,7% 4,4% 3,7% 3,2% 9,1% Karviná % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Zemědělství, lesnictví, ryblv Průmysl Stavebnictví Dprava a spje Obchd, prdej a pravy mt. vz. a sptř. zbží; Phstinství Ostatní bchdní služby Veřejná správa, brana, pvinné sciální pjištění Šklství a zdravt. Ostatní veřejné, sciální a sbní. služby 12 9% 1%

14 Na druhu stranu je evidentní fakt, že pdnikatelská aktivita je v Karviné pdprůměrná ve srvnání s jinými městy a bcemi je v Karviné výrazně nižší pčet živnstníků přepčtených na 1 byvatel. Ve srvnání s jinými pvěřenými bcemi MS kraje je tent pdíl nejnižší. Svu histricku pdstatu má tat skutečnst zejména zaměstnanstí ve větších pdnicích ve městě a klí. Graf 1_4: Zdrj: Živnstníci na 1 byvatel k ČSÚ 13

15 Eknmická aktivita byvatel je dminantní zejména v průmyslvých dvětvích, kde zastupení eknmicky aktivníh byvatelstva převyšuje hdnty všech statutárních měst v kraji. Nižší je rvněž v blasti bchdu a služeb. Tab 1_1: Eknmická aktivita byvatel ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje a MS kraji (21) Karviná Eknmicky aktivní celkem zemědělství, lesnictví, ryblv průmysl stavebnictví bchd,pravy mtr. Vzidel dprava, pšty a telekmunikace veřejná správa, brana, sc. zabez. šklství, zdravt., veter. a sc. činn. Zdrj: Havířv F.-Místek Opava Ostrava kr. Karviná MS kraj ČSÚ; SLBD 21 Graf 1_4: Eknmická aktivita byvatel ve městě Karviná, statních statutárních městech MS kraje a MS kraji (21) pdíl v jedntlivých sektrech z eknmicky aktivních byvatel 2,8% 32,7% 7,5%,7% 34,1%,6% 26,8% 3,% 26,4% 1,5% 32,2%,5% 32,9% 6,3%,5% 33,7% 5,1% 11,% 6,3% 5,6% 11,3% MS kraj 11,1% 5,5% 5,4% 6,4% 1,6% kr. Karviná 12,7% 8,3% 5,5% 7,2% 11,7% Ostrava 1,8% 8,2% 5,2% 15,3% 7,% Opava 6,8% 13,2% 5,8% 6,2% 11,9% F.-Místek 5,3% 12,3% 4,7% 1,7% Havířv 1,4% 5,5% 5,9% 11,5% Karviná % 1% 2% zemědělství, lesnictví, ryblv 3% bchd,pravy mtr. vzidel šklství, zdravt., veter. a sc. činn. 4% průmysl 5% 6% dprava, pšty a telekmunikace 14 7% 8% stavebnictví 9% 1% veřejná správa, brana, sc. zabez.

16 Významné sektry a pdniky: V plvině rku 23 získala akreditaci průmyslvá zóna Karviná Nvé Ple, kde v sučasné dbě půsbí 8 firem, v nichž pracuje přibližně 1 2 zaměstnanců. S hledem na příchd nvých investrů d kresu i klních reginů se předpkládá zájem uchazeče se zaměřením na strjírensku výrbu, bsluhu strjů na výrbu prduktů z kvů (sustružníci CNC, frézaři, nástrjáři) a mntážní pracvníky v blasti strjírenskéh průmyslu. Těžební průmysl Těžební průmysl má v histrii Karviné histrické pstavení a důležitý vliv na rzvj města a je stále neddělitelnu sučástí jeh eknmiky. Zpracvatelský průmysl Mezi tradiční průmysl Karviné patří zejména kvzpracující průmysl, který p létech stagnace nabývá v psledních letech pět na významu, sučasně s výrbu prduktů pr autmbilvý průmysl. Významným impulsem byl zřízení průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple, kde své zázemí našl již 9 firem, které významně přispívají k zaměstnansti ve městě. Jäkl Karviná Firma má ve městě již více než 9-ti letu tradici. Je sučástí Arcelr Mittal Ostrava a je jedním z největší prducentů svařvaných trubek a uzavřených a tenkstěnných prfilů. Zaměstnává kl 9 zaměstnanců, v psledních letech se zaměřuje rvněž na ddávkách pr autmbilvý průmysl (např. speciální trubky pr TPCA, Tyta, Škda, Dacia, Vlv) dále pr klařský, nábytkářský a radiátrvý průmysl. Kvna Karviná, a.s. V rce 27 pršla významnými změnami, když jediným vlastníkem mateřské splečnsti Senap s.r.. stala Kvna System,a.s. Splečnst Kvna Karviná, a.s. se věnuje především výrbě svařvaných celvých trubek a prfilů a výrbě prfilů tevřených. Zaměstnává přibližně 1 zaměstnanců. Kvna System, a.s. Kvna System d rku 2 půsbí na glbálním trhu subddávek v blasti velksérivá kvvýrba. Je majetkvě spjena se splečnstí Kvna Karviná, a.s. a má závdy v Karviné a Českém Těšíně. Zaměstnává kl 4 sb, z th cca 1 v Karviné. Mölnlycke Health Care Klinipr Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple zaměstnává cca 2 zaměstnanců a sustřeďuje se na výrbu prduktů zdravtnických ptřeb - chirurgické rušky a speciální supravy zdravtnickéh materiálu. Stant Manufacturing, s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá výrbu mtrvých sučástek pr autmbilvý a letecký průmysl, zejména výrbu uzávěrů a těsnění palivvých nádrží. Splečnst zaměstnává cca 1 zaměstnanců. Gates Hydraulics s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá mntážemi hydraulických hadic a kvvých spjek a výrbu autmbilvých sučástí Shiman Czech Republic, s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se rientuje na výrbu cyklistických kmpnentů, rybářskéh vybavení a dalších sprtvních ptřeb. Cílvý stav je ž 4 zaměstnanců. Dexn Czech, s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá výrbu elektrakustických zařízení. 15

17 Lift Cmpnent, s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá vývjem, výrbu a prdejem výtahů a výtahvých kmpnentů. Baumann Springs s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá vývjem, výrbu a prdejem kvvých pružin a příslušenství. Splečnst v první fázi zaměstnává 6 sb, plánvaný stav je až 1 zaměstnanců. SEJONG Czech s.r.. Splečnst umístěná v areálů průmyslvé zóny Karviná Nvé Ple se zabývá výrbu tlumičů a výfukvých systémů pr mtrvá vzidla. Splečnst se zaměřuje na ddávky pr splečnst Hyundai v Nšvicích a KIA v Žilině. Zaměstnanst se předpkládá až ve výši 25 zaměstnanců. Lázně Darkv Lázně Darkv jsu jednak důležitým zaměstnavatelem ve městě Karviná a jednak eknmickým a splečenským prvkem, který se významnu měru pdílí na eknmickém a splečenském statutu města. Tvří je dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkv v Karviné Darkvě a Rehabilitační sanatrium v Karviné Hranicích. Díky vyské úrvni léčby, která je zalžená na mimřádném přírdním bhatství jdbrmvé vdy s vyským bsahem jódu, prfesinalitě zaměstnanců a kvalitě dplňkvých služeb se Lázně Darkv řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení, zejména v blasti léčby phybvéh ústrjí. Obě lázeňské části, Léčebna Darkv i Rehabilitační sanatrium, půsbily jak jeden eknmický celek státníh pdniku. Půvdní lázeňské budvy díky pzastavení důlní činnsti mhly být p rce 1989 pstupně zreknstruvány i zmdernizvány, a nyní všechny v maximální míře dpvídají pžadavkům dnešníh standardu. Některé z budv byly pr svu architekturu vyhlášeny kulturní památku a lázeňský park, rvněž zreknstruvaný, byl značen jak významný krajinný prvek. V léčebně Darkv v Karviné-Darkvě se nachází 273 lůžkvých míst, v Rehabilitačním sanatriu v Karviné-Hranicích pak 585 lůžkvých míst. Splečnst Lázně Darkv díky svému zvuku zejména v arabských zemích (Arabvé tvří asi 15% všech pacientů) rvněž expanduje a se splečnstí Saihat Sciety Fr Scial Services zalžily splečný pdnik Czech Saudi Medical Cmpany ve městě ve městě Saihat v Saúdské Arábii, kde se budu starat až 25 pacientů denně. 16

18 1.2.5 Investiční aktivita V devadesátých letech se investiční aktivita u dlů prvzujících těžbu zaměřvala na přípravu nvých těžebních kapacit a vzhledem k vyské kncentraci byvatelstva se velmi rychle dplňvala infrastruktura výstavbu nvých benzinvých čerpacích stanic a bchdní sítě ve frmě hypermarketů a supermarketů. Reknstruván byl náměstí a histrické centrum města. K bezpečnsti silničníh prvzu přispěla přestavba mnha křižvatek na kruhvé bjezdy. V rce 27 byla v Karviné Starém Městě připravena průmyslvá zóna Karviná Nvé Ple II. fáze výměře cca. 9 ha. Investiční náklady přesáhly 5 mil. Kč, měst Karviná bdržel dtaci z fndů EU ve výši přibližně 22 mil. Kč. V sučasnsti prbíhá ve městě Karviná jedna z největších investičních akcí psledních let a tu je rzšíření kanalizace. Prjekt je splufinancván z prstředků Fndu sudržnsti Evrpské unie. Celkvé náklady prjektu jsu přibližně 45,59 mil. EUR. Tab 1_11: Významné investiční akce statutárníh města Karviná Název akce Plynfikace Karviná Staré Měst, 1.etapa Plynfikace Karviná Staré Měst, 2.etapa Plynfikace Karviná Staré Měst, 3.etapa Reknstrukce mstu Sklvských hrdinů Kanalizace Karviná Ráj 1. etapa Kanalizace Karviná Ráj 2. etapa Reknstrukce Univerzitníh náměstí Reknstrukce letníh kupaliště Autbusvé nádraží Karviná Změna stavby admin. budvy č.p.618 Reknstrukce bjektu kaple Sv.Anny Prům. zóna Karviná Nvé Ple II. etapa Datum zahájení akce 9/23 9/24 1/26 8/23 7/23 9/24 4/24 11/24 1/25 9/25 11/22 2/27 17 Datum uknčení akce 1/24 9/25 8/27 6/24 5/24 9/26 1/24 6/25 8/26 1/26 9/25 9/27 Náklady v mil. Kč 5,512 9,38 4,749 33,1 19, 19,919 41,9 121,8 46,421 59,676 2,618 5

19 1.2.6 Bydlení a bytvá plitika V bytvé výstavbě byl v krese Karviná v rce 21 dknčen 237 bytů, rzestavěn 13 bytů a zahájen 314 bytů. Pčtem 8,5 dknčených bytů na 1 byvatel byl kres na psledním místě v MS kraji a v celstátním měřítku byla intenzita bytvé výstavby nižší jen u dalších tří kresů. Dle výsledků Sčítání lidu, dmů a bytů z rku 21 byl v rámci správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí Karviná bytů. Převážná část těcht bytů je v bytech sídlištní zástavby. Celkvý bytvý fnd města Karviná má 2 významné vlastníky a t statutární měst Karviná a RPG Byty, s.r.., a mim sukrmé vlastníky dmů a bytvých jedntek i něklik právnických sb vlastníků bytvéh fndu, zejména pak bytvá družstva. Oba největší vlastníci budvali svůj bytvý fnd d šedesátých let minuléh stletí s největším rzmachem d let smdesátých. Privatizace bytvéh fndu města Karviná byla zahájená v rce V rce 28 se chystá další etapa prdeje části bytvéh fndu v městské části Karviná-Nvé Měst. Tab 1_12: ROK celkem Průběh privatizace v minulých letech a finanční efekt Pčet prdaných jedntek Z th dražeb Příjmy z prdej bytů v Kč Příjmy z prdeje bytů v Kč včetně dražeb jen privatizace Zdrj: Kncepce bytvé plitiky statutárníh města Karviná Rzprdej bytvéh fndu RPG Byty, s.r.. se nepředpkládá. Z územníh hlediska jsu pr výstavbu rdinných a bytvých dmů připraveny lkality v městských částech Karviná-Hranice a Karviná-Mizerv. V těcht městských lkalitách je však další výstavba závislá na výstavbě kanalizačníh sběrače. Dalším prjektem, který perspektivně zvažuje výstavbu rdinných dmků, je lkalita bývalých kasáren Černý les, ul. Mickiewiczva. 18

20 1.2.7 Zdravtnictví Na území města Karviná je dstupná kvalitní zdravtní péče. Jsu k dispzici veškeré kategrie zdravtnictví d prvníh kntaktu, specializvané ambulance, lůžkvá zařízení až p denní stacináře. V sučasnsti je síť jedntlivých zařízení dstatečná c se týká zastupení jedntlivých dbrnstí. Jedntlivá zařízení se mhu nadále rzšiřvat v rámci své dbrnsti z důvdu naplnění kapacitních mžnstí. Ve městě se nachází dvě nemcnice: - Nemcnice s plikliniku Karviná - Ráj, příspěvkvá rganizace MSK - Karvinská hrnická nemcnice a. s. Pčty lůžek v těcht zařízeních uvádí následující tabulka: Tab 1_13: Oddělení a pčty lůžek ve zdravtnických zařízeních ve městě Karviná Zdravtnické zařízení Nemcnice s plikliniku Karviná - Ráj Karvinská hrnická nemcnice a. s. Pčet ddělení 15 7 Pčet lůžek celkem Z th pčet lůžek následné péče 4 Sučástí NsP Karviná Ráj je nemcnice v Orlvé Lutyni. Ta uknčila svu činnst jak samstatné zařízení k a stala se detašvaným pracvištěm nemcnice Karviná Ráj Šklství Měst Karviná má rzsáhlu síť všech typů státních i sukrmých škl. V jedntlivých městských částech je 17 mateřských a 12 základních škl, z nichž 1 mateřská a 1 základní škla jsu s plským jazykem vyučvacím. Karviná je též městem s dluhletu tradicí středníh šklství. Střední průmyslvá škla v Karviné zde půsbí d r jak jediná tht typu pr celé Slezsk. Vedle tét střední škly zde půsbí dalších 5 středních škl. Střední škly v krese Karviná Gymnázia 9 ( z th 1 s plským jazykem vyučvacím) Odbrné škly celkem 19 z th Střední průmyslvé škly Obchdní akademie Střední zemědělská škla Střední zdravtnická škla Ostatní Učiliště

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Příloha č. 1 k usnesení RM č. Situační snímek - p. č. 501/87, k. ú. Ráj, obec Karviná - plocha pro zamýšlené vybudování parkoviště

Příloha č. 1 k usnesení RM č. Situační snímek - p. č. 501/87, k. ú. Ráj, obec Karviná - plocha pro zamýšlené vybudování parkoviště Přílha č. 1 k usnesení RM č. Situační snímek - p. č. 501/87, k. ú. Ráj, bec Karviná - plcha pr zamýšlené vybudvání parkviště INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE M STA KARVINÁ ervenec 2008 OBSAH

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 166. Přadvé čísl pr ptřeby ÚAP: 13 Obec: JANŮV DŮL DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 214 V bci byl zaznamenán mezirční (214-215) mírný nárůst pčtu byvatel, v bci je jich 166. I. ZAMĚSTNANOST Kód bce 546658 Od

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST C: ANALÝZA SITUACE A POTENCIONÁLNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH

Více

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru

2) Celkové vyhodnocení úspěšnosti zjišťování pachatelů TČ u územního odboru Č.j.: KRPM-6834-5/ČJ-2011-1409UO Hanušvice 20. ledna 2011 Výtisk č. Pčet listů: 3 Bezpečnstní zpráva nápadu trestné činnsti a stavu veřejnéh přádku ve služebním bvdě OOP Hanušvice za bdbí d 1. 1. 2010

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STRATEGIE 3I = infrastructure, inhabitants, institutins čili infrastruktura, lidé, instituce Priritní sa 1 Knkurenceschpné, dstupné a bezpečné reginy INFRASTRUKTURA

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. Oznámení. o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. Oznámení. o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ Oznámení hdncení vlivů kncepce na živtní prstředí pdle přílhy č. 7 zákna č. 1/21 Sb. srpen 28 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE 2 B. ÚDAJE O KONCEPCI 2 B.1 Název

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Ú s t e c k ý k r a j

Ú s t e c k ý k r a j Autbusvé stanviště Česká Kamenice Návrh slučení zastávek a rganizace autbusvé dpravy na stanvišti Česká Kamenice, Pražská Krajský úřad Ústeckéh kraje Odbr dpravy a silničníh hspdářství Zpracval: Jan Maxa,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více