ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)"

Transkript

1 ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom mohli zstat. Ale pináší nám neustále nové a nové výzvy. ábel vidí, že mu unikáme z rukou, vidí, že nezstáváme, kde bychom mohli zstat, a že se neutáboíme v oázách, ve kterých bychom se mohli utáboit, pro pesvdení a pro strach, že okolo nás je pouš a další cesta vede pouští. ábel neví, co dlat. Vzte, že stojíme proti nmu. Vzte, že v naší chzi ve shromáždní, kde jsme, stojíme proti nmu. Hledá, co by mohl uinit, aby nás zastavil. Pokud totiž naši cestu dokonáme, pokud dobhneme dobrý boj víry, brati, tak je to jeho zkáza. Tak jako lidi ve svt, když vdí, že chcete uinit nco k jejich zkáze, pjdou proti vám. Budou se snažit vás zastavit, budou se snažit udlat všechno pro to, aby tomu zabránili. Stejn tak ábel ví, že jeho hodina je krátká, a ví, že jestli skrze nkoho mže pijít jeho soud, tak je to skrze Boží syny. To není mj názor, to je to, co praví Bible. 1 Mli bychom se oprostit od vlastních názor a idejí. Mli bychom se oprostit od toho, jak vnímáme, co Bh dlá, a jak vnímáme, co máme dlat my. Mli bychom ztratit názor na svj vlastní život. Mli bychom ztratit názor na to, co to je dobrý lovk. Mli bychom ztratit názor na to, co je dobrý život. Amen? Protože jsme tmito názory obklíeni. Intelektuáln se vychloubáme sami ped sebou a sob navzájem, jak dobe vnímáme spravedlnost. Amen? A pitom nevíme, že Bh tohle všechno považuje za nic, za lejna. Pokud chceme vstoupit do plného vydání se Ježíši Kristu, pak bychom tohle mli opustit. Protože když pišel lovk a íkal: Dobrý miste, první, co mu Ježíš ekl, bylo: Pro mi íkáš 1 I. Korintským 6:3 Zdaliž nevíte, že andly souditi budeme? Co pak tyto asné vci? 1

2 dobrý? První slova, která mu Ježíš ekl, byla, pro mi íkáš dobrý. Kdo je dobrý? Jenom Bh je dobrý. Mli bychom odmítnout tezi dobrého lovka, brati. Pokud žijete dobrý život, pokud jste dobí lidé, tak jste daleko od Boží slávy. Bh nás nepovolal, abychom byli dobí lidé. Bh nás nepovolal, abychom žili dobrý, hezký život, který vede nás i naše blízké do pekel. Amen? Bh nás povolal k tomu, abychom odložili svoji spravedlnost a vzali spravedlnost Boží. Boží spravedlnost, která pramení z vykoupení, která pramení z toho, že vyznáme, že nic nejsme. Pokud bych protnul pímku svého vlastního dobra a podíval se, kam vede, tak nevede ke spasení ani mojí vlastní duše, natož duše lidí okolo. Amen? Ježíš sám se zekl toho, že je dobrý. (Pro mi íkáš dobrý?) Na mn není nic dobrého krom Boha. Amen? A tak bychom mli padnout ped Boží tvá a mli bychom porozumt, stejn jako Ježíš (a kdo to byl Ježíš, a kdo jsme my), že v nás není nic dobrého. Jak íká Pavel, v lovku nepebývá nic dobrého. 2 Amen? Žádný motiv, který je z lovka, není dobrý. A tak si nemžu myslet, že když jsem byl vychován v kesansko-judaistickém prostedí, je to pedpoklad k tomu, abych byl dobrý. Potebuji padnout ped Boží tvá a potebuji vidt svou padlou pirozenost. Víte, to je jako s dtmi. Svt nechce íkat o dtech, že jsou zlé, protože jsou malé, roztomilé a píjemné. Ale kdybyste dtem dali moc a autoritu, tak vás zahubí pi první píležitosti, kdy jim nedáte, co chtjí. Te hned. Kdybych vzal svoji Johanku nebo jakékoliv jiné dít, dal jí zbra se spouští nebo ním takovým a ona by mla hlad Jí nejde o to, abych se já ml dobe. Ale první, co udlá, že pjde pes mrtvoly, aby uspokojila sebe. A co se stalo mezi tím, když má rok, a mezi tím, když má dvacet nebo ticet? Co se stalo, abychom si mohli myslet, že je to jinak? Kdybychom mohli sejmout masku svého jména nebo bychom si mohli vzít jinou masku a nikdo by na nás nemohl ukazovat prstem, tak nevím, že by lidé chodili ve spravedlnosti. Ale páchali by hích, aby uspokojili sami sebe. Protože v lovku není a lovku nebylo dáno skrze nic než Boha, aby toužil položit svj život pro ostatní. Tohle je Boží výsada. V lovku to není odjinud než z Boha. Potebujeme to vdt a odložit 2 ímanm 7:18 Vím zajisté, že nepebývá ve mn, (to jest v tle mém,) dobré 2

3 svoji dobrotu. Odložit svj život, odložit svoji duši, odložit to, co si myslíme, že znamenáme a jsme. Vyznat spolu s Pavlem, který, pestože byl dobrý lovk... byl vzdlaný farizeus, chodil v zákon, zcela jist se modlil a postil jednou nebo dvakrát týdn, ekl: Já jsem první z híšník. 3 Já jsem ten první, jehož jméno a jehož život v sob nenese nic dobrého. To znamená to slovo, že je první z híšník. Amen. ekl: Ale proto milosrdenství. Skrze Boží dobrotu, protože Bh se ke mn sklonil, mohu bžet dobrý boj víry. Chci vám íct, že vaše vlastní spravedlnost vám brání pijmout Boží spravedlnost. Protože do vaší duše se nevejde dvojí spravedlnost. Musíme se nejdív zbavit naší vlastní spravedlnosti a pijmout, že bez Boha nejsme nic. Že bez Boha jsme híšní. Že bez Boha jsme prázdní a že bez Nj pro tento svt nedokážeme udlat nic dobrého a spravedlivého. Bh se dívá jinak, než jak se dívá lovk. Halelujah. A pokud pijmeme Jeho spravedlnost, naše chze se zmní. Možná si íkáte: Já nechci kulhat jako Jákob. Jeho chze se zhoršila. To není pravda. Jeho chze se zmnila. Promítnte si jeho život a uvidíte, že jeho chze se zmnila. Amen? Bh nám mluví svoje slovo a zjevuje nám svj pohled, abychom nebyli oklamáni pohledem lovka. Protože pohled lovka pichází z ábla. Snaží se íct, abychom se uklidnili, abychom spoinuli, abychom nabrali a te se vrátím k stedenímu kázání formu zbožnosti. Tehdy si myslíme, že jsme dobí lidé když máme formu zbožnosti. 4 Když navenek všechno vypadá fajn. Rozumíte mi? Lidé, kteí se setkali s áblem, jako teba bratr Cecil, íkali, že vždycky, když ábel pišel, vypadal jako džentlmen. Ne chlupatá hnusná píšera. I když i to. To záleží. Ale on bere na sebe co? Podobu andla svtla. 5 ábel za ním pišel v obleku. Byl v obleku a jednal s ním jako banké nebo nkdo takový. Mluvil vznešen a velmi kultivovan. Dobrý lovk. Rozumíte mi? ábel v tomto vku nepichází a netváí se pitom 3 I. Timoteovi 1:15 Vrná jest tato e a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš pišel na svt, aby híšné spasil, z nichžto já první jsem. 4 II. Timoteovi 3:5 Majíce zpsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj. 5 II. Korintským 11:14 A není div. Nebo i sám satan prom uje se v andla svtlosti. 3

4 jako poslední bezdomovec, o kterém by každý ekl: Pche! Ale pichází v rouchu dobrého lovka, v rouchu vlastní spravedlnosti, dokonalosti v tom pirozeném. Amen? A pesto je to to, co vede do pekel. To, co se dokáže otoit a zabít a zniit. Rozumíte mi? A to je to, co nám Bh íká, abychom odhodili. Ježíš takhle nechodil. Na Ježíši nebylo nic V Izaiáši (cituji dost verš a doufám, že pak budete schopni se k tomu vrátit a ty verše si teba najít) se píše, že na Ježíši nebylo nic na pohlední žádostivého. 6 Amen? Kdybyste se podívali na Ježíše, nic byste nežádali. Takže se nemžeme snažit nést obraz andla svtlosti, který má vnjší formu zbožnosti, dokonalosti a dobroty a spravedlnosti, a vevnit mít pevrácené srdce. Ale naopak nést obraz toho, který pišel, a navenek nebylo nic, co by prezentoval. Navenek nebylo nic, co by nabízel. Ani bohatství ani sláva ani moc ani lidská moudrost. Ani intelekt ani bydlení, nic, co by mohl nabídnout. Bh k nám mluví a zjevuje nám svj charakter a svou touhu. Abychom dokázali opustit a vytrhnout se, když se nám ábel snaží pedložit njakou vnjší formu, která nás má uspokojit. Vnjší formu, kdy jsme dobí lidé. Bh praví, že v lidském srdci není nic dobrého. Že je nejpevrácenjší z lovka 7. Nejpevrácenjší vc na svt. Bh nás zcela zjevn, je-li to Bh, napomíná a ve stedu nás taky napomínal a mluvil práv o tomhle aspektu. A já chci íct, brati, že si nemžeme, vlastn mžete, jak kdo chce. Vždycky, když tohle íkám, íkám, jak kdo chce. Protože jsme tady dobrovoln. Amen? Tady jsme dobrovoln a kdekoliv jinde jsme dobrovoln, i v nebi a v pekle jsme dobrovoln. Je to všechno naše rozhodnutí. To je základ. Jak to íct, aby to nkdo nevzal špatn? Tím prvním, kdo vymyslel demokracii neboli svobodu, byl Bh, a demokracie jde proti Bohu. Ne, že bych to nevdl. Ale Bh byl ten, kdo vymyslel svobodnou 6 Izaiáš 53:2 Nebo ped ním vyrostl jako proutek, a jako koen z zem vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. Vidli jsme jej, ale nic nebylo vidti toho, pro bychom ho žádostivi byli. 7 Jeremiáš 17:9 Nejlstivjší jest srdce nade všecko, a nejpevrácenjší. Kdo vyrozumí jemu? 4

5 vli a dal ji lovku. Amen? Takže všechno tohle je svobodné, je to založeno na tom, že se lovk rozhodne, a se všemi dsledky. Heylel ml plné právo se rozhodnout a dokazuje na sob tu plnost svobody, kterou Bh dává. Jednomu z nejvyšších andl, jednomu z nejvyšších andl, jednomu z archandl, Heylelovi, dal Bh svobodu. Tak jako Gabrielovi a Michaelovi a každému z nás. Bh mu dal svobodu, aby mohl sloužit, anebo nesloužit. Aby mohl chválit, anebo nechválit. Aby mohl hledat Boha, anebo hledat vnjší formu zbožnosti. Heylel se nechtl postavit proti Bohu. Heylel chtl sám být bohem. A to, že si vybral zlo, bylo jenom proto, že už nic jiného nezbývalo. Amen? Jeho prvním zámrem nebylo zlo, jeho prvním zámrem bylo, že chtl vynechat Boha. Chtl dlat stejné vci a kdyby to šlo, tak možná ml chvály a dobrotu a spravedlnost a lásku. Chtl být nad Bohem. Chtl mít lid. On nechtl mít zlý lid, chtl vládnout nad Sionem, chtl vládnout nad Božím lidem, amen? Z toho dvodu padl, protože chtl zaujmout místo Kristovo, tudíž stát se antikristem. Halelujah. A tak to je jeho snaha, to je ten jeho tlak, abychom ze svého života odstranili Boha a sloužili jemu. A klidn ve spravedlnosti. Víte, co mi ekl? Kdysi dávno. íkám deset let, ale ono to urit bude víc než deset let. Už je to dvanáct. Byli jsme na konferenci a já jsem tam jako nováek poslouchal slovo a byl jsem nadšený. A ábel za mnou poslal njakého prince. Pedstavil se mi, že je kníže, myslím, nebo nco takového. A íkal mi: Posílá m za tebou sám satan. On ho tehdy nazýval jinak, já nevím pesn jak. Sám princ nebo nco takového. Posílá m za tebou sám satan se vzkazem a íká:,jestli budeš vící, to mn nevadí. Jestli budeš kazatel, ani to mn nevadí. Ale jestli budeš poslouchat a následovat tohle slovo, tak t zabiju. Až s odstupem asu tomu zaínám víc a víc rozumt, co se snažil íct. Satana absolutn nevzrušuje, když jsou lidé jen tak vící. Satana absolutn nevzrušují zástupy kazatel. Satana vzrušuje a satanu vadí, když se nkdo vytrhuje z jeho moci. Te si možná íkáte: Copak se vící nevytrhli z jeho moci? Vím, že mu vadí, když nepijmeme tu vnjší formu zbožnosti, ale když hledáme Hospodina, samého Boha. Protože ábel je spokojený, když 5

6 z našeho života vyleníme Boha a zstane nám božskost, pravidla, dobrota. Nevadí mu naše dobrota. Klidn mjme naši dobrotu. Ale vadí mu Bh. Protože to je jeho konkurence. Jemu vadí Bh. Proto se snaží všemi zpsoby. A když nás neumí pipravit o dobrotu, o dobrolovenství, tak z nás klidn udlá dobré lidi. Vte tomu, že ábel z vás mže udlat dobré lidi, kteí sami sebe a své okolí vedou do pekla. Protože peklo, prosím vás, není o tom, že by tam byli špatní lidé. Peklo si nevybírá na základ špatných lidí. A v nebi nebudou dobí lidé. Amen? To je ábelská koncepce, která íká, že to je pece takovej dobrej lovk, ten do toho nebíka urit musí dojít. Boží slovo praví jinak, Boží slovo íká, že cesta mezi peklem a nebem, ta hranice mezi peklem a nebem, je jenom v našem rozhodnutí: Bh ano, nebo Bh ne. Jestli se Bh stává centrem našeho života ano, nebo ne. Mimo nebe skoní spousta takzvaných dobrých lidí. A v nebi skoní spousta takzvaných špatných lidí. Navzdory tomu, co by si pál tento svt. Navzdory tomu, jak hodnotí tento svt. Víte, do nebe se na poslední chvíli dostane híšník, který visí na kíži za své zloiny. A on vyznal, že si je vdom toho, že je híšný. Protože ekl: Nevím, pro je tady On, ale vím, pro jsem tady já. Amen? Ježíši, pamatuj na m. A tohle slovo stailo k tomu, aby byl v nebi. 8 Navzdory všem dobrým lidem, kteí by si páli opak. Takže rozdlení mezi peklem a nebem není o dobrých lidech a o špatných lidech. Amen? Protože Bh se na to dívá jinak. On ekl: Ješt dnes budeš se mnou v ráji. Na rozdíl od tch dobrých farize, kteí tady stojí a kteí klidn mžou skonit v pekle. Protože to je jejich volba. Oni si nevybrali Boha. Jejich dobrota jim byla vzácnjší než Bh sám. Proto i já tady stojím a není to z njakého mého plezíru, že by to byla njaká úchylka, se kterou jsem se narodil. as od asu tady stojím, doufám v poslušenství Boha a kážu vlastní duši i vám a každému, kdo je ochoten a schopen slyšet a chodit v tom, co slyší. Kážu každému z nás, že Bh se dívá jinak. Bh se dívá jinak. Bh nám svil nco, v em si nemžeme dovolit jít napl. Bh má svoje dílo, které iní. A na konci 8 Lukáš 23:41-43 My zajisté spravedliv trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky své béeme, ale tento nic zlého neuinil. I dí Ježíšovi: Pane, rozpome se na mne, když pijdeš do království svého. I ekl jemu Ježíš: Amen, pravím tob, dnes budeš se mnou v ráji. 6

7 toho díla stojí Boží synové. Boží synové, kteí zjeví samého Boha. To je zámr, který jde dál než jakýkoliv zámr lidstva. Stojí výš než cokoliv, co kdy lidé udlali. Jestli si lidé pedsevzali, že nco vybudují, že bude mír, že bude válka, že bude já nevím co, tak tohle je zámr, který má Bh. S lidstvem. Všechno ostatní je tomuto zámru podízeno. Nevím, jakou máte v práci pozici, ale urit jste vidli situaci, kdy vyšší zámr peválcoval nižší zámry. Pro vyšší zájem Bh hýbe s lidstvem. Bohu není líto Egypta a egyptského faraóna. Potel ho, aby vyvedl svj lid. Bh se neohlíží na malé vci, jako jsou národy, zízení, Evropská unie. Na takové vci se Bh neohlíží. Jde a iní své dílo spravedlnosti. Bh se neohlíží na peníze, co to bude stát. Bh se neohlíží na lidské životy, co to bude stát. Protože ví, že to, co pijde, daleko vykoupí i zptn vše, co se stalo. Já se neohlížím na investice a prodám všechny perly, protože vím, že to, co si za n koupím, vyváží ty perly, které jsem ml. Všechno, co jsem ml dote, amen? Bh prost platí a platí a platí. ím Bh platí? Platí krví svatých. Amen? A platí a platí a platí. A eká, investuje, investuje a eká na ten okamžik, kdy se ta investice vrátí. Kdy to, co proinvestoval za šest tisíc let, vyvrcholí v nco, co vygeneruje takové peníze Vím tomu, že jste duchovní, že víte, o em mluvím. Že se nebavíme o tom, že se obalíme njakými stíbrnými, zlatými kulatými anebo njakými papírovými penzi. Protože tak to nebude. Ale Bh vygeneruje takové peníze, skrze které zaplatí všechno dozadu a všechno dopedu. Amen? Bh skoupí pole v nadji a ve víe, že v tom poli je poklad, který mu zaplatí nejen cenu pole, ale vykoupí všechny dluhy, které kvli tomu udlal. A zaplatí celý Jeho život do budoucnosti. Bh platí a platí a platí. Te si pedstavte, že jsme nkde na konci vku. Na konci šesti tisíc let. Bh povolal lidi a nechal je, aby nám donesli až do našeho 21. století to, co zamýšlí. Aby nám zachovali tu investici, pro vás, pro m, pro nás, pro Boží jméno, pro Boží slovo, pro Boží zámr. Bh nechal lidi zaplatit životy, aby nám donesli, co nám donesli. Bh mi to ukázal jako štafetový bh. Jako kdyby každá generace bžela jeden ovál. Oni to myslím bhají po stadionu. Takže bží 7

8 ovál na stadionu, já nevím, jestli bží jedno kolo nebo tvrt kola, to je jedno, budu íkat kolo. Každá generace ubhne jedno kolo a má svj cíl, svj úkol, má svj mandát. Ale, prosím vás, žádný z tch štafetových bžc nebží pro sebe. Jeho as se nepoítá. Žádná štafeta nevyhraje proto, že Franta druhý bžel nejrychleji ze všech. Sítá se as všech, takže každý z nich bží pro celý tým. A tak není podstatné, že Franta druhý je rychlík, ale je podstatné, aby každý bžel podle toho, jak mže, dokonal svj bh a pedal štafetu, jak mže. Já jsem nad tím pemýšlel a vidl jsem sebe jako mladého kluka, když mi bylo šestnáct let, když jsem se obrátil. Jak tam stojím takový trošku víte, co to je šestnáct rok. Trošku jako: svt je mi málo. Jak tam stojím a íkám: No problem! Tady jsem! Jsem pipravený, svítí sluníko, každý sval na mn hraje a te vidím, jak bží ten bžec za mnou, jak mi podává štafetový kolík, já ho beru do ruky a vybíhám. Vidl jsem, jak mi ruka kmitla dopedu. Nevím, jestli to byla vize nebo jestli jsem takhle pemýšlel. Jak mi ta ruka kmitla dopedu, najednou jsem uvidl tlip! skápla z ní krev. Zarazil jsem se a zastavil se. Zarazil jsem se a vidl jsem, jak z toho štafetového kolíku skápla krev. Vím, že se moje tvá zarazila. Nevdl jsem, co se dje. Do té doby jsem si myslel, že bžím njakou štafetu, že si ubhnu koleko Fajn! Jak se máš? A co ty? au, dobrý. Ale najednou jsem dostal nco do ruky a teprve te mi postupn dochází, co se dje. Dostal jsem do ruky štafetový kolík, ze kterého kapala krev. A znovu kápla krev a já jsem si všiml, že kolík je celý od krve. Když se podívám na ty lidi za mnou, podívám se na všechna ta kola pede mnou, najednou zaínám mít báze, dochází mi, co dlali ti lidé, kteí bželi pede mnou. Myslím ty, co bželi ta kola pede mnou. Vidím, jak pokládali své životy za to, aby mn pedali ten kolík. Vidím, že jsem najednou v njakém etzci. Ne sám za sebe. Nebžím jenom svj vlastní život, ale jsem v njakém etzci. Ti, co bželi pede mnou, byli lidé, kteí vyhlíželi lepší spasení, a protože mli nadji 8

9 v lepší vzkíšení, 9 odmítli svoje vzkíšení. Odmítli svoje vzkíšení. Odmítli být vytrženi z toho, z eho mohli být vytrženi. Protože mli lepší vzkíšení a protože chtli dobhnout svj díl, tak aby vám mohli pedat co nejlepší as. Aby vám mohli pedat co nejlepší podmínky pro to, abyste mohli, nebo jsme mohli, vykonat svoji míru bhu. Amen? Nezprotivili jsme se híchu až do krve. Lidé ped námi pokládali svoje životy. V žaláích. Nechali se žrát lvy. A jedním jediným slovem se mohli nechat vykoupit. Ale pro lepší vzkíšení odmítli svoje vzkíšení. Stailo íct: Odmítám toho Ježíše. Chci žít dobrý život. Ale neudlali to. Se svými rodinami a dtmi byli upalováni a byli kižováni. Generace a generace a stovky a tisíce lidí. Byli umueni, byli upáleni. Amen? Celé své životy obtovali. Opustili rodiny, opustili povolání. Opustili bohatství, opustili slávu. A opustili v koneném dsledku svoje vlastní životy. Nkde mezi n uprosted, a první, se zaadil Ježíš Kristus, který opustil všechno, co ml, odešel od Božího trnu, aby pišel a položil svj život. A já se najednou dívám na ten kolík a vidím ty lidi. Zavu oi a vidím ty píbhy. Nevím, jestli to mžete vidt vy. Vidl jsem nkolik film na tohle téma: Quo vadis, Ben Hur. Pedstavuji si to. To je velmi reálná vc, brati. Pedstavuji si, že stejn tak jsem tam mohl být já. Se svými dtmi, se svojí ženou. Rozumíte mi? Stejn tak jsem tam mohl být já a položit svj život za to, že miluji Krista. Tihle lidé to udlali nejenom pro sebe, ale i pro m. Víte, existuje jedna knížka, malé svdectví o život Jana Husa. Malé svdectví o život Jana Husa. Njaký jeho kolega, snad Pogius, vydal svdectví o jeho chzi a jeho život. Pette si to. Je to nco, co je malým písmem, aby se to tam vešlo, psáno na tom štafetovém kolíku, který jste dostali. Kdy jedním jediným slovem se Jan Hus mohl vykoupit. A jednou to udlal. Bylo mu tak mizern, že jednou odvolal svoji doktrínu, jestli se nepletu. Na dvacet tyi hodin. Když ho totiž pesunuli do lepšího vzení, aby ho mohli propustit, tak mu to došlo, a inil pokání. 9 Židm 11:35 Ženy pijímaly mrtvé své vzkíšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sob vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkíšení. 9

10 Víte, ten lovk neinil pokání obleený, tak jak jsem já obleený. Zdravý, jak jsem já zdravý. Najedený, jak jsem já najedený. On inil pokání po letech nebo msících, nechci to te poplést, kdy byl ve vzení. Vydával svdectví, že mu ervi žrali kži, že ml pod kží ervy. Stailo, aby ekl jediné slovo, a mohl mít vzkíšení. Ale on ekal lepší vzkíšení. Píše tam, že ml dlouhé nehty. Nemohl si je ohryzávat, protože neml ím. Byl tak nemocný, že mu vypadaly všechny zuby. Byl ve vzení, které bylo pod úrovní zem a z vrchu mu tam tekla voda, takže byl neustále v centimetru, nebo tak njak, ve vod. Takové tam ml vlhko. Zkuste si to den, dva, ti, deset, msíc, ti msíce, deset msíc. Nebyl nikdo, kdo by mu byl ochotný Nebo byli lidé, kteí byli ochotní, ale nebyl nikdo, kdo by ho mohl z tohohle vytáhnout. lovk tam je. Den a noc. A rozhoduje se a iní rozhodnutí na každý den. íká: Co si zvolím, co si zvolím? Je vám nabízeno vzkíšení, staí zaklepat na dvee a je vám nabídnuto vzkíšení. Ale pro to lepší vzkíšení, pro to zjevení, které ml. Pro zjevení, které ml o zpsobu církve; a to bylo malé zjevení. Víte, že byl katolík? Oddaný katolík? A vil, že není jiná než katolická církev? To jeho zjevení bylo takhle malé, ale takhle v nm byl vrný, že dobhl až do konce. Dobhl až do konce, takže nemohl jinak, než odložit všechno, co ml, aby vydal svj život a aby tohle zjevení podepsal svojí vlastní krví. Dostal zjevení, ale nemohl ho pedat jinak, než že ho podepsal a dokázal, že je z Boha. Podepsal je svou vlastní krví, kterou to zjevení zpeetil tam nkde, kde byl upálen. To je jeden píbh. To je jeden píbh z tisíc. A te dostanete ten kolík, kde tlip Jan Hus, tlip Luther, tlip apoštol Pavel, tlip Jan, tlip Petr, tlip Ježíš. Tlip eknte kohokoliv dalšího. David. Mojžíš. Kdokoliv šel ped námi a kdokoliv vyhlížel lepší vzkíšení, a proto odmítl to vzkíšení tehdejšího asu. A te stojíte, ten šestnáctiletý kluk, který bží: Halelujah, já jsem taky kesan!, dostanete kolík a najednou se vám tohle odehrává ped oima. Co s tím lovk udlá? Co s tím lovk udlá? Pro myslíte, že tady stojíme a neodpoineme si? Pro si neodpoineme? Copak jsme nedosáhli njaké míry svatosti? Copak jsme nedosáhli njaké míry spravedlnosti? Copak už si nemžeme odpoinout a íct, že 10

11 to staí? Nemžeme, protože to, co máme v ruce, protože to, co nám bylo dáno, jsme si nevyvolili, ale byli jsme zaazeni na konec. Víte, je mnoho lidí, kteí neunesou zodpovdnost z vítzství. Znáte to ze sportu? Znáte to? To je termín ze sportu, který íká, že neunesli zodpovdnost z vítzství. Byli lidé, kteí hráli, a hráli výborn, teba tenis. Hráli, hráli, najednou zjistili, že to mžou posledním zápasem celé vyhrát. A neunesli to. Nezvládli to. Protože vidli, že to celé už ušli a že jim zbývá konec. A my jsme postaveni do téhle tžké situace. Bh si to zvolil, já ne. Bh si zvolil, že tady budeme a že nám dá tenhle kolík do ruky. Není komu ho pedat. Díváte se a íkáte: Ááááá, je tady nkdo, kdo to pobží lépe? Možná byste si ekli: Já to radši dám nkomu jinému. Radši zakopu tu hivnu do zem, abych o ni nepišel. Je tady nkdo, kdo to pevezme, kdo pobží místo m? Njaký kazatel, njaký fará, njaký pastor? Ale Bh íká, že tak to není. Protože je tlo Kristovo. Bh nám íká, že co nám dal do ruky, je vzácné, protože zaplatil krví svatých. Brati, my nebudeme stát tváí v tvá jenom Bohu, ale Bohu o to víc, že i tmhle bratrm. Víte, to je, jako kdybyste bželi olympijské hry. Mli byste partu. Kolik jich bží? tyi ve štafet? Jako byste mli partu ty lidí, se kterými trénujete. A oni tomu obtovali celý svj život, svoje kariéry. Pro jednu olympiádu. Bželi a snažili se, položili všechno, bží až na pokraj svých sil, dají vám a padnou na zem. Vy dostanete kolík, ptáci zpívají, pohoda, prost pátek odpoledne Dobhli byste a pokazili celý závod. Jak byste potom šli do šatny? Postavit se jim tváí v tvá a íct: Tak co, to bylo dneska dobrý, ne? Pitom byste vidli, jak stojí, jak do toho vložili všechno a jak se nemohli spolehnout, že vám pedají štafetu a vy dotáhnete do konce, co oni vám pipravili. V míe, kterou nám Bh dal, každý bží, co mu Bh dal. Ale, brati, to nejsou njaké hloupé olympijské hry. Njaké tyi roky tréninku. Njaká hloupost, njaký pohár pro slávu, která dneska je, a zítra pomíjí. Kdo z vás ví, kdo vyhrál štafetu v roce Nevíte? No dobe, to byl 11

12 špatný rok. 1960? 1964? 1968? Nevíte? A co hokej? Jsme hokejová zem. Jak se jmenoval hrá, co stelil gól v roce 1974? 1985? To jsme hráli s Rusy, to i já si pamatuji. Nevíte. Sláva, která pomíjí. Která je o niem. Amen? A pedstavte si to, jak pijdeme do šatny, nebo kam se to chodí, postavíme se každému z tch lidí, každému z tch rytí, který tam bude opený o svj me. Mlky tam budou ped Bohem, protože jenom Bh ví, jaký bh bželi. Jak se postavíme každému z nich. Tváí v tvá uprosted jednadvacátého století, kdy nám staí sednout do letadla a být tam, kam Pavel musel cestovat ve dne v noci. Kdo se už topil na lodi, když ml cestovat a zvstovat evangelium? Kdo z nás? Dneska máme Bibli, máme konkordance. Víte, kdo vyrobil konkordance? Lidé, kteí tomu zasvtili celý svj život. Oni nedlali nic jiného, než že dlali konkordance pro nás. Abychom mohli mít slovo. A tak dále a tak dále. Te pijdeme a ti lidé tam stojí. Možná to íkám sám sob, já nevím. Nech vám Bh požehná. Ale vím tomu, že chci pijít a íct: Bože, odpus mi. Odpus mi, vidím, jak upadám. Vidím, jak bžím ten bh víry a jak m musí Bh najít a stáhnout zpátky. Moje nadje je, když vidím Petra. Petra, který po všem zjevení šel na ryby. Zapel Ježíše. Moje nadje je, že jsem jako Petr. Pes všechno slovo, které vám tady povídám a které vím, se najednou nacházím na rybách. Pichází Ježíš, klepe mi na rameno a íká: Miluješ mne? To víš, že ano. Miluješ mne víc, než všichni tito ostatní? Pane, ty víš, že ano. Tak pas mé beránky. Bohužel asto, pes všechno zjevení, které mám, se náhle naleznu, jak lovím ryby. Moje nadje je konec Petra. Halelujah. A tak chci vždycky na to zavolání íct: Bože, odpus. Jak je to možné, už zase! Jak je to možné? Ale vím, že moje dobrota neexistuje a že jakoukoliv dobrotu, kterou mám, mám jenom skrze Tebe. A tak, Bože, nic netvrdím a nic nehraji, protože jsem první z híšník. Toužím po tom, abys mi dal pokání. Aby když se dnes jmenuje, abych zaslechl Jeho hlas. A nezatvrzoval své srdce. Abych mohl jít a mohl init pokání a mohl položit svj život a vzít Jeho. Abych mohl odložit svoji duši a získat Jeho duši pro vnost. 12

13 Pojme se podívat do epištoly Židm. Já nevím, kde zaít, myslím, že mžu vzít Židy, nkam zabodnout prst a íst. Uvidíte, že epištola Židm je pro nás. Protože my jsme Židé. Jsme ti, kterým bylo zjeveno Boží slovo. Jsme dneska duchovní Izrael. To nám Jirka bude nkdy povídat, aby nám to obnovil. My jsme ten duchovní Izrael. Amen? Bh má jenom jeden Izrael a ten Izrael jsme my. My jsme ti, kdo pijali Boží slovo. áblova snaha je, aby to, co se stalo Izraeli, se stalo i nám. Abychom nevstoupili. Abychom neporozumli. Abychom hnvali Boha, že pestože jsme Jeho lid, tak nevstupujeme do Jeho vcí. Zanu v Židm 11:32, abyste si nemysleli, že jsem vám tady povídal njaké svoje emotivní výlevy. Abyste vdli, a máte povinnost m napomenout, pokud to tak není, že se držím Písma. Tohle není místo, kde si budeme povídat svoje názory. A co mám více praviti? Nepostaí mi zajisté as k vypravování o Gedeonovi a Barákovi, a Samsonovi, a Jefte, a Davidovi, a Samuelovi, a prorocích. Samson pro nás porazil Dágona v jeho chrámu. Dal nám nadji na vítzství nad tímhle duchem. A zaplatil za to svým životem. Kteíž skrze víru vybojovávali království, inili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvm. Uhašovali moc ohn, utekli ostrosti mee, zmocnni bývali v mdlobách, silní uinni v boji, vojska zahánli cizozemc. Ženy pijímaly mrtvé své vzkíšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sob vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkíšení. Jiní pak posmchy a mrskáním trápeni, ano i vzeními a žalái. Kamenováni jsou, sekáni, pokoušíni, meem zmordováni; chodili v kožích ovích a kozelích, opuštni, ssouženi, a zle s nimi nakládáno. Jichžto nebyl svt hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech zem. A ti všickni svdectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení. Proto že Bh nco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepišli k dokonalosti. Protož i my, takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého sob boje. Patíce na vdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo pedložené sob radosti strpl kíž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trnu Božího. A považte, jaký jest ten, kterýž snášel od híšník taková proti sob odmlouvání, abyste neustávali, v myslech svých hynouce. To je to, co nám Bh íká. Ne proto, abychom si tady jenom etli píbhy tch, kteí byli ped námi, 13

14 kteí bželi kola ped námi. Ale abychom takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhli všeliké bím, všechno, co nás táhne k zemi, k pízemnosti, pirozenosti, všechny sváry, všechny pízemnosti. Abychom odložili i snadn obkliující nás hích. Nevím, co by nám ekli. A každý z vás si zvažte svj život. Pedstavte si váš poslední msíc. Pak si vezmte jednoho z tch svatých a pedstavte si, že by s vámi byl dvacet tyi hodin denn. Byl by váš život obrázkem svatosti a obrázkem toho, že jste pevzali jejich poselství? A že v nm jdete dál? Nebo tady, jak se to íká, mluvíme vodu, a žijeme víno. Jestli íkám amen na to, co se tady káže, a potom chodím svým vlastním zpsobem, který to popírá. Bh nám nco dal a my nezvstujeme jen sami sob své vlastní spasení, ale zvstujeme i tm okolo nás. Halelujah. Není to jen íct si tady amen. Musíme, v anglitin se to ekne krásn walk it out. Musíme to projít, musíme to žít. Musíme v tom prost chodit. To je to slovo. Rozumíte mi? Já tady nemžu kázat o ctnosti, o mravnosti, o istot, a potom se chovat jinak. Protože znova kižuji Krista. Pokud nevíte pravd, tak ji odmítnte. Ale pokud víte pravd, tak se za dvemi nemžete chovat, jako kdybyste to neslyšeli, jako kdybyste to nepijali. Brati, musíme init pokání. Musíme init pokání z toho, že naše chze není svatá, tak jako On je svatý. Pokud jste si zvolili nejvyšší metu. Pokud ne, tak se vám omlouvám, že se mnou ztrácíte as. Bh nás nabádá, abychom se báli. Omlouvám se za to, že jsem kazatel strachu. Ješt vám petu z Židm ze 4. kapitoly: Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Písmo nás nabádá, abychom mli báze. Brati, pokud by nás nenabádalo, tak si mžeme odpoinout v nicnedlání. Ale Boží slovo nám íká bojmež se, aby se nám snad nestalo, že nevstoupíme do odpoinutí. Tudíž je to velmi možné, že? Proto Boží slovo íká: bojme se. Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho neopozdil se nkdo z vás. Nebo i nám zvstováno jest, jako i onmno, ale neprospla jim e slyšená, nepipojená k víe tch, kteíž slyšeli. Co je to víra? 14

15 Ukažte mi víru bez skutk, a já vám ukážu svoji víru ve skutcích. 10 Víra není to, že s tím souhlasím. Víra je walk it out. Víra je, že to musím prožít a jít v tom. Pokud víte, že je dobré chodit k zubai, tak vás chci vidt jednou za pl roku u zubae. Já tomu nevím, proto tam nechodím. Pokud víte, že je dobré istit si zuby, tak musíte stát ped zrcadlem každý den dvakrát denn nebo tikrát denn podle vaší víry, a musíte to init. Nemžete vit, že je dobré istit si zuby, a zuby si neistit. Protože pak jste blázni. To je bláznovství. Pokud víte, že je dobré se držet v istot a ve spravedlnosti, a nedržíte se v istot a ve spravedlnosti, tak je to bláznovství. Protože tomu nevíte. Kdybyste tomu vili, tak to iníte. Když bude hoet a budete vit, že musíte utíkat, tak nemžete sedt a zstat tomu vit. Protože uhoíte. Když vám Bh bude íkat, abyste nešli ráno do práce, a víte tomu, tak nemžete jít ráno do práce. Nkterým bratrm Bh ekl, že nemají jít ráno do práce. Seste v Nigérii. Pracuje na velvyslanectví. Bh jí ekl, aby udlala Jeho vc, a ona ekla, že musí do práce. Ale Bh ekl: Moje vci jsou první. íkala: Vždy musím ráno do práce. A Bh ekl: Nejdív udlej tohle a pak jdi do práce. Poslechla, protože pipojila slovo k víe. Šla a uinila tu banální vc jako pro Hospodina, neposlechla své nadízené a nešla hned ráno do práce. A když pišla Tehdy byla ta akce, kdy vyhodili ambasádu do povtí. Nebyla tam, protože inila Boží vci. Boží dílo. To slovo bylo pipojené k víe. Utekli ostrosti mee dneska mají jiné mee. Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Nebo i nám zvstováno jest, jako i onmno, ale neprospla jim byla jim absolutn k niemu, to je jinými slovy neprospla, víte to? Ale byla jim absolutn k niemu e slyšená, nepipojená k víe tch, kteíž slyšeli. Ješt poslední verš a už si sednu. Židm 2. kapitola: Protož musíme my tím snažnji šetiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevymizelo. Proto my, kteí jsme to slyšeli, tím pilnji, tím snažnji musíme šetit toho, co jsme slýchali, aby nám to nevymizelo. Nebo 10 Jakub 2:18 Nkdo ale ekne:,ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutk a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. (NBK) 15

16 ponvadž skrze andly mluvené slovo bylo pevné, a každé pestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou odmnu pomsty, kterakž my uteeme, takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto nejprvé zaavši vypravováno býti skrze samého Pána, od tch, kteíž jej slýchali, nám jest utvrzeno. To íká Pavel: Kterak my uteeme, takového zanedbávajíce spasení? Pokud tohle bylo zvstováno, pokud je taková cena zaplacena, pokud tohle bylo ped námi, pokud ten kolík má na sob tahle svdectví a lidé bželi, aby dobhli, aby dokonali svj boj a svj bh víry, kterakž my uteeme, takového spasení zanedbávajíce? Bh vám požehnej. Amen. 16

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více