ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)"

Transkript

1 ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom mohli zstat. Ale pináší nám neustále nové a nové výzvy. ábel vidí, že mu unikáme z rukou, vidí, že nezstáváme, kde bychom mohli zstat, a že se neutáboíme v oázách, ve kterých bychom se mohli utáboit, pro pesvdení a pro strach, že okolo nás je pouš a další cesta vede pouští. ábel neví, co dlat. Vzte, že stojíme proti nmu. Vzte, že v naší chzi ve shromáždní, kde jsme, stojíme proti nmu. Hledá, co by mohl uinit, aby nás zastavil. Pokud totiž naši cestu dokonáme, pokud dobhneme dobrý boj víry, brati, tak je to jeho zkáza. Tak jako lidi ve svt, když vdí, že chcete uinit nco k jejich zkáze, pjdou proti vám. Budou se snažit vás zastavit, budou se snažit udlat všechno pro to, aby tomu zabránili. Stejn tak ábel ví, že jeho hodina je krátká, a ví, že jestli skrze nkoho mže pijít jeho soud, tak je to skrze Boží syny. To není mj názor, to je to, co praví Bible. 1 Mli bychom se oprostit od vlastních názor a idejí. Mli bychom se oprostit od toho, jak vnímáme, co Bh dlá, a jak vnímáme, co máme dlat my. Mli bychom ztratit názor na svj vlastní život. Mli bychom ztratit názor na to, co to je dobrý lovk. Mli bychom ztratit názor na to, co je dobrý život. Amen? Protože jsme tmito názory obklíeni. Intelektuáln se vychloubáme sami ped sebou a sob navzájem, jak dobe vnímáme spravedlnost. Amen? A pitom nevíme, že Bh tohle všechno považuje za nic, za lejna. Pokud chceme vstoupit do plného vydání se Ježíši Kristu, pak bychom tohle mli opustit. Protože když pišel lovk a íkal: Dobrý miste, první, co mu Ježíš ekl, bylo: Pro mi íkáš 1 I. Korintským 6:3 Zdaliž nevíte, že andly souditi budeme? Co pak tyto asné vci? 1

2 dobrý? První slova, která mu Ježíš ekl, byla, pro mi íkáš dobrý. Kdo je dobrý? Jenom Bh je dobrý. Mli bychom odmítnout tezi dobrého lovka, brati. Pokud žijete dobrý život, pokud jste dobí lidé, tak jste daleko od Boží slávy. Bh nás nepovolal, abychom byli dobí lidé. Bh nás nepovolal, abychom žili dobrý, hezký život, který vede nás i naše blízké do pekel. Amen? Bh nás povolal k tomu, abychom odložili svoji spravedlnost a vzali spravedlnost Boží. Boží spravedlnost, která pramení z vykoupení, která pramení z toho, že vyznáme, že nic nejsme. Pokud bych protnul pímku svého vlastního dobra a podíval se, kam vede, tak nevede ke spasení ani mojí vlastní duše, natož duše lidí okolo. Amen? Ježíš sám se zekl toho, že je dobrý. (Pro mi íkáš dobrý?) Na mn není nic dobrého krom Boha. Amen? A tak bychom mli padnout ped Boží tvá a mli bychom porozumt, stejn jako Ježíš (a kdo to byl Ježíš, a kdo jsme my), že v nás není nic dobrého. Jak íká Pavel, v lovku nepebývá nic dobrého. 2 Amen? Žádný motiv, který je z lovka, není dobrý. A tak si nemžu myslet, že když jsem byl vychován v kesansko-judaistickém prostedí, je to pedpoklad k tomu, abych byl dobrý. Potebuji padnout ped Boží tvá a potebuji vidt svou padlou pirozenost. Víte, to je jako s dtmi. Svt nechce íkat o dtech, že jsou zlé, protože jsou malé, roztomilé a píjemné. Ale kdybyste dtem dali moc a autoritu, tak vás zahubí pi první píležitosti, kdy jim nedáte, co chtjí. Te hned. Kdybych vzal svoji Johanku nebo jakékoliv jiné dít, dal jí zbra se spouští nebo ním takovým a ona by mla hlad Jí nejde o to, abych se já ml dobe. Ale první, co udlá, že pjde pes mrtvoly, aby uspokojila sebe. A co se stalo mezi tím, když má rok, a mezi tím, když má dvacet nebo ticet? Co se stalo, abychom si mohli myslet, že je to jinak? Kdybychom mohli sejmout masku svého jména nebo bychom si mohli vzít jinou masku a nikdo by na nás nemohl ukazovat prstem, tak nevím, že by lidé chodili ve spravedlnosti. Ale páchali by hích, aby uspokojili sami sebe. Protože v lovku není a lovku nebylo dáno skrze nic než Boha, aby toužil položit svj život pro ostatní. Tohle je Boží výsada. V lovku to není odjinud než z Boha. Potebujeme to vdt a odložit 2 ímanm 7:18 Vím zajisté, že nepebývá ve mn, (to jest v tle mém,) dobré 2

3 svoji dobrotu. Odložit svj život, odložit svoji duši, odložit to, co si myslíme, že znamenáme a jsme. Vyznat spolu s Pavlem, který, pestože byl dobrý lovk... byl vzdlaný farizeus, chodil v zákon, zcela jist se modlil a postil jednou nebo dvakrát týdn, ekl: Já jsem první z híšník. 3 Já jsem ten první, jehož jméno a jehož život v sob nenese nic dobrého. To znamená to slovo, že je první z híšník. Amen. ekl: Ale proto milosrdenství. Skrze Boží dobrotu, protože Bh se ke mn sklonil, mohu bžet dobrý boj víry. Chci vám íct, že vaše vlastní spravedlnost vám brání pijmout Boží spravedlnost. Protože do vaší duše se nevejde dvojí spravedlnost. Musíme se nejdív zbavit naší vlastní spravedlnosti a pijmout, že bez Boha nejsme nic. Že bez Boha jsme híšní. Že bez Boha jsme prázdní a že bez Nj pro tento svt nedokážeme udlat nic dobrého a spravedlivého. Bh se dívá jinak, než jak se dívá lovk. Halelujah. A pokud pijmeme Jeho spravedlnost, naše chze se zmní. Možná si íkáte: Já nechci kulhat jako Jákob. Jeho chze se zhoršila. To není pravda. Jeho chze se zmnila. Promítnte si jeho život a uvidíte, že jeho chze se zmnila. Amen? Bh nám mluví svoje slovo a zjevuje nám svj pohled, abychom nebyli oklamáni pohledem lovka. Protože pohled lovka pichází z ábla. Snaží se íct, abychom se uklidnili, abychom spoinuli, abychom nabrali a te se vrátím k stedenímu kázání formu zbožnosti. Tehdy si myslíme, že jsme dobí lidé když máme formu zbožnosti. 4 Když navenek všechno vypadá fajn. Rozumíte mi? Lidé, kteí se setkali s áblem, jako teba bratr Cecil, íkali, že vždycky, když ábel pišel, vypadal jako džentlmen. Ne chlupatá hnusná píšera. I když i to. To záleží. Ale on bere na sebe co? Podobu andla svtla. 5 ábel za ním pišel v obleku. Byl v obleku a jednal s ním jako banké nebo nkdo takový. Mluvil vznešen a velmi kultivovan. Dobrý lovk. Rozumíte mi? ábel v tomto vku nepichází a netváí se pitom 3 I. Timoteovi 1:15 Vrná jest tato e a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš pišel na svt, aby híšné spasil, z nichžto já první jsem. 4 II. Timoteovi 3:5 Majíce zpsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových se odvracuj. 5 II. Korintským 11:14 A není div. Nebo i sám satan prom uje se v andla svtlosti. 3

4 jako poslední bezdomovec, o kterém by každý ekl: Pche! Ale pichází v rouchu dobrého lovka, v rouchu vlastní spravedlnosti, dokonalosti v tom pirozeném. Amen? A pesto je to to, co vede do pekel. To, co se dokáže otoit a zabít a zniit. Rozumíte mi? A to je to, co nám Bh íká, abychom odhodili. Ježíš takhle nechodil. Na Ježíši nebylo nic V Izaiáši (cituji dost verš a doufám, že pak budete schopni se k tomu vrátit a ty verše si teba najít) se píše, že na Ježíši nebylo nic na pohlední žádostivého. 6 Amen? Kdybyste se podívali na Ježíše, nic byste nežádali. Takže se nemžeme snažit nést obraz andla svtlosti, který má vnjší formu zbožnosti, dokonalosti a dobroty a spravedlnosti, a vevnit mít pevrácené srdce. Ale naopak nést obraz toho, který pišel, a navenek nebylo nic, co by prezentoval. Navenek nebylo nic, co by nabízel. Ani bohatství ani sláva ani moc ani lidská moudrost. Ani intelekt ani bydlení, nic, co by mohl nabídnout. Bh k nám mluví a zjevuje nám svj charakter a svou touhu. Abychom dokázali opustit a vytrhnout se, když se nám ábel snaží pedložit njakou vnjší formu, která nás má uspokojit. Vnjší formu, kdy jsme dobí lidé. Bh praví, že v lidském srdci není nic dobrého. Že je nejpevrácenjší z lovka 7. Nejpevrácenjší vc na svt. Bh nás zcela zjevn, je-li to Bh, napomíná a ve stedu nás taky napomínal a mluvil práv o tomhle aspektu. A já chci íct, brati, že si nemžeme, vlastn mžete, jak kdo chce. Vždycky, když tohle íkám, íkám, jak kdo chce. Protože jsme tady dobrovoln. Amen? Tady jsme dobrovoln a kdekoliv jinde jsme dobrovoln, i v nebi a v pekle jsme dobrovoln. Je to všechno naše rozhodnutí. To je základ. Jak to íct, aby to nkdo nevzal špatn? Tím prvním, kdo vymyslel demokracii neboli svobodu, byl Bh, a demokracie jde proti Bohu. Ne, že bych to nevdl. Ale Bh byl ten, kdo vymyslel svobodnou 6 Izaiáš 53:2 Nebo ped ním vyrostl jako proutek, a jako koen z zem vyprahlé, nemaje podoby ani krásy. Vidli jsme jej, ale nic nebylo vidti toho, pro bychom ho žádostivi byli. 7 Jeremiáš 17:9 Nejlstivjší jest srdce nade všecko, a nejpevrácenjší. Kdo vyrozumí jemu? 4

5 vli a dal ji lovku. Amen? Takže všechno tohle je svobodné, je to založeno na tom, že se lovk rozhodne, a se všemi dsledky. Heylel ml plné právo se rozhodnout a dokazuje na sob tu plnost svobody, kterou Bh dává. Jednomu z nejvyšších andl, jednomu z nejvyšších andl, jednomu z archandl, Heylelovi, dal Bh svobodu. Tak jako Gabrielovi a Michaelovi a každému z nás. Bh mu dal svobodu, aby mohl sloužit, anebo nesloužit. Aby mohl chválit, anebo nechválit. Aby mohl hledat Boha, anebo hledat vnjší formu zbožnosti. Heylel se nechtl postavit proti Bohu. Heylel chtl sám být bohem. A to, že si vybral zlo, bylo jenom proto, že už nic jiného nezbývalo. Amen? Jeho prvním zámrem nebylo zlo, jeho prvním zámrem bylo, že chtl vynechat Boha. Chtl dlat stejné vci a kdyby to šlo, tak možná ml chvály a dobrotu a spravedlnost a lásku. Chtl být nad Bohem. Chtl mít lid. On nechtl mít zlý lid, chtl vládnout nad Sionem, chtl vládnout nad Božím lidem, amen? Z toho dvodu padl, protože chtl zaujmout místo Kristovo, tudíž stát se antikristem. Halelujah. A tak to je jeho snaha, to je ten jeho tlak, abychom ze svého života odstranili Boha a sloužili jemu. A klidn ve spravedlnosti. Víte, co mi ekl? Kdysi dávno. íkám deset let, ale ono to urit bude víc než deset let. Už je to dvanáct. Byli jsme na konferenci a já jsem tam jako nováek poslouchal slovo a byl jsem nadšený. A ábel za mnou poslal njakého prince. Pedstavil se mi, že je kníže, myslím, nebo nco takového. A íkal mi: Posílá m za tebou sám satan. On ho tehdy nazýval jinak, já nevím pesn jak. Sám princ nebo nco takového. Posílá m za tebou sám satan se vzkazem a íká:,jestli budeš vící, to mn nevadí. Jestli budeš kazatel, ani to mn nevadí. Ale jestli budeš poslouchat a následovat tohle slovo, tak t zabiju. Až s odstupem asu tomu zaínám víc a víc rozumt, co se snažil íct. Satana absolutn nevzrušuje, když jsou lidé jen tak vící. Satana absolutn nevzrušují zástupy kazatel. Satana vzrušuje a satanu vadí, když se nkdo vytrhuje z jeho moci. Te si možná íkáte: Copak se vící nevytrhli z jeho moci? Vím, že mu vadí, když nepijmeme tu vnjší formu zbožnosti, ale když hledáme Hospodina, samého Boha. Protože ábel je spokojený, když 5

6 z našeho života vyleníme Boha a zstane nám božskost, pravidla, dobrota. Nevadí mu naše dobrota. Klidn mjme naši dobrotu. Ale vadí mu Bh. Protože to je jeho konkurence. Jemu vadí Bh. Proto se snaží všemi zpsoby. A když nás neumí pipravit o dobrotu, o dobrolovenství, tak z nás klidn udlá dobré lidi. Vte tomu, že ábel z vás mže udlat dobré lidi, kteí sami sebe a své okolí vedou do pekla. Protože peklo, prosím vás, není o tom, že by tam byli špatní lidé. Peklo si nevybírá na základ špatných lidí. A v nebi nebudou dobí lidé. Amen? To je ábelská koncepce, která íká, že to je pece takovej dobrej lovk, ten do toho nebíka urit musí dojít. Boží slovo praví jinak, Boží slovo íká, že cesta mezi peklem a nebem, ta hranice mezi peklem a nebem, je jenom v našem rozhodnutí: Bh ano, nebo Bh ne. Jestli se Bh stává centrem našeho života ano, nebo ne. Mimo nebe skoní spousta takzvaných dobrých lidí. A v nebi skoní spousta takzvaných špatných lidí. Navzdory tomu, co by si pál tento svt. Navzdory tomu, jak hodnotí tento svt. Víte, do nebe se na poslední chvíli dostane híšník, který visí na kíži za své zloiny. A on vyznal, že si je vdom toho, že je híšný. Protože ekl: Nevím, pro je tady On, ale vím, pro jsem tady já. Amen? Ježíši, pamatuj na m. A tohle slovo stailo k tomu, aby byl v nebi. 8 Navzdory všem dobrým lidem, kteí by si páli opak. Takže rozdlení mezi peklem a nebem není o dobrých lidech a o špatných lidech. Amen? Protože Bh se na to dívá jinak. On ekl: Ješt dnes budeš se mnou v ráji. Na rozdíl od tch dobrých farize, kteí tady stojí a kteí klidn mžou skonit v pekle. Protože to je jejich volba. Oni si nevybrali Boha. Jejich dobrota jim byla vzácnjší než Bh sám. Proto i já tady stojím a není to z njakého mého plezíru, že by to byla njaká úchylka, se kterou jsem se narodil. as od asu tady stojím, doufám v poslušenství Boha a kážu vlastní duši i vám a každému, kdo je ochoten a schopen slyšet a chodit v tom, co slyší. Kážu každému z nás, že Bh se dívá jinak. Bh se dívá jinak. Bh nám svil nco, v em si nemžeme dovolit jít napl. Bh má svoje dílo, které iní. A na konci 8 Lukáš 23:41-43 My zajisté spravedliv trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky své béeme, ale tento nic zlého neuinil. I dí Ježíšovi: Pane, rozpome se na mne, když pijdeš do království svého. I ekl jemu Ježíš: Amen, pravím tob, dnes budeš se mnou v ráji. 6

7 toho díla stojí Boží synové. Boží synové, kteí zjeví samého Boha. To je zámr, který jde dál než jakýkoliv zámr lidstva. Stojí výš než cokoliv, co kdy lidé udlali. Jestli si lidé pedsevzali, že nco vybudují, že bude mír, že bude válka, že bude já nevím co, tak tohle je zámr, který má Bh. S lidstvem. Všechno ostatní je tomuto zámru podízeno. Nevím, jakou máte v práci pozici, ale urit jste vidli situaci, kdy vyšší zámr peválcoval nižší zámry. Pro vyšší zájem Bh hýbe s lidstvem. Bohu není líto Egypta a egyptského faraóna. Potel ho, aby vyvedl svj lid. Bh se neohlíží na malé vci, jako jsou národy, zízení, Evropská unie. Na takové vci se Bh neohlíží. Jde a iní své dílo spravedlnosti. Bh se neohlíží na peníze, co to bude stát. Bh se neohlíží na lidské životy, co to bude stát. Protože ví, že to, co pijde, daleko vykoupí i zptn vše, co se stalo. Já se neohlížím na investice a prodám všechny perly, protože vím, že to, co si za n koupím, vyváží ty perly, které jsem ml. Všechno, co jsem ml dote, amen? Bh prost platí a platí a platí. ím Bh platí? Platí krví svatých. Amen? A platí a platí a platí. A eká, investuje, investuje a eká na ten okamžik, kdy se ta investice vrátí. Kdy to, co proinvestoval za šest tisíc let, vyvrcholí v nco, co vygeneruje takové peníze Vím tomu, že jste duchovní, že víte, o em mluvím. Že se nebavíme o tom, že se obalíme njakými stíbrnými, zlatými kulatými anebo njakými papírovými penzi. Protože tak to nebude. Ale Bh vygeneruje takové peníze, skrze které zaplatí všechno dozadu a všechno dopedu. Amen? Bh skoupí pole v nadji a ve víe, že v tom poli je poklad, který mu zaplatí nejen cenu pole, ale vykoupí všechny dluhy, které kvli tomu udlal. A zaplatí celý Jeho život do budoucnosti. Bh platí a platí a platí. Te si pedstavte, že jsme nkde na konci vku. Na konci šesti tisíc let. Bh povolal lidi a nechal je, aby nám donesli až do našeho 21. století to, co zamýšlí. Aby nám zachovali tu investici, pro vás, pro m, pro nás, pro Boží jméno, pro Boží slovo, pro Boží zámr. Bh nechal lidi zaplatit životy, aby nám donesli, co nám donesli. Bh mi to ukázal jako štafetový bh. Jako kdyby každá generace bžela jeden ovál. Oni to myslím bhají po stadionu. Takže bží 7

8 ovál na stadionu, já nevím, jestli bží jedno kolo nebo tvrt kola, to je jedno, budu íkat kolo. Každá generace ubhne jedno kolo a má svj cíl, svj úkol, má svj mandát. Ale, prosím vás, žádný z tch štafetových bžc nebží pro sebe. Jeho as se nepoítá. Žádná štafeta nevyhraje proto, že Franta druhý bžel nejrychleji ze všech. Sítá se as všech, takže každý z nich bží pro celý tým. A tak není podstatné, že Franta druhý je rychlík, ale je podstatné, aby každý bžel podle toho, jak mže, dokonal svj bh a pedal štafetu, jak mže. Já jsem nad tím pemýšlel a vidl jsem sebe jako mladého kluka, když mi bylo šestnáct let, když jsem se obrátil. Jak tam stojím takový trošku víte, co to je šestnáct rok. Trošku jako: svt je mi málo. Jak tam stojím a íkám: No problem! Tady jsem! Jsem pipravený, svítí sluníko, každý sval na mn hraje a te vidím, jak bží ten bžec za mnou, jak mi podává štafetový kolík, já ho beru do ruky a vybíhám. Vidl jsem, jak mi ruka kmitla dopedu. Nevím, jestli to byla vize nebo jestli jsem takhle pemýšlel. Jak mi ta ruka kmitla dopedu, najednou jsem uvidl tlip! skápla z ní krev. Zarazil jsem se a zastavil se. Zarazil jsem se a vidl jsem, jak z toho štafetového kolíku skápla krev. Vím, že se moje tvá zarazila. Nevdl jsem, co se dje. Do té doby jsem si myslel, že bžím njakou štafetu, že si ubhnu koleko Fajn! Jak se máš? A co ty? au, dobrý. Ale najednou jsem dostal nco do ruky a teprve te mi postupn dochází, co se dje. Dostal jsem do ruky štafetový kolík, ze kterého kapala krev. A znovu kápla krev a já jsem si všiml, že kolík je celý od krve. Když se podívám na ty lidi za mnou, podívám se na všechna ta kola pede mnou, najednou zaínám mít báze, dochází mi, co dlali ti lidé, kteí bželi pede mnou. Myslím ty, co bželi ta kola pede mnou. Vidím, jak pokládali své životy za to, aby mn pedali ten kolík. Vidím, že jsem najednou v njakém etzci. Ne sám za sebe. Nebžím jenom svj vlastní život, ale jsem v njakém etzci. Ti, co bželi pede mnou, byli lidé, kteí vyhlíželi lepší spasení, a protože mli nadji 8

9 v lepší vzkíšení, 9 odmítli svoje vzkíšení. Odmítli svoje vzkíšení. Odmítli být vytrženi z toho, z eho mohli být vytrženi. Protože mli lepší vzkíšení a protože chtli dobhnout svj díl, tak aby vám mohli pedat co nejlepší as. Aby vám mohli pedat co nejlepší podmínky pro to, abyste mohli, nebo jsme mohli, vykonat svoji míru bhu. Amen? Nezprotivili jsme se híchu až do krve. Lidé ped námi pokládali svoje životy. V žaláích. Nechali se žrát lvy. A jedním jediným slovem se mohli nechat vykoupit. Ale pro lepší vzkíšení odmítli svoje vzkíšení. Stailo íct: Odmítám toho Ježíše. Chci žít dobrý život. Ale neudlali to. Se svými rodinami a dtmi byli upalováni a byli kižováni. Generace a generace a stovky a tisíce lidí. Byli umueni, byli upáleni. Amen? Celé své životy obtovali. Opustili rodiny, opustili povolání. Opustili bohatství, opustili slávu. A opustili v koneném dsledku svoje vlastní životy. Nkde mezi n uprosted, a první, se zaadil Ježíš Kristus, který opustil všechno, co ml, odešel od Božího trnu, aby pišel a položil svj život. A já se najednou dívám na ten kolík a vidím ty lidi. Zavu oi a vidím ty píbhy. Nevím, jestli to mžete vidt vy. Vidl jsem nkolik film na tohle téma: Quo vadis, Ben Hur. Pedstavuji si to. To je velmi reálná vc, brati. Pedstavuji si, že stejn tak jsem tam mohl být já. Se svými dtmi, se svojí ženou. Rozumíte mi? Stejn tak jsem tam mohl být já a položit svj život za to, že miluji Krista. Tihle lidé to udlali nejenom pro sebe, ale i pro m. Víte, existuje jedna knížka, malé svdectví o život Jana Husa. Malé svdectví o život Jana Husa. Njaký jeho kolega, snad Pogius, vydal svdectví o jeho chzi a jeho život. Pette si to. Je to nco, co je malým písmem, aby se to tam vešlo, psáno na tom štafetovém kolíku, který jste dostali. Kdy jedním jediným slovem se Jan Hus mohl vykoupit. A jednou to udlal. Bylo mu tak mizern, že jednou odvolal svoji doktrínu, jestli se nepletu. Na dvacet tyi hodin. Když ho totiž pesunuli do lepšího vzení, aby ho mohli propustit, tak mu to došlo, a inil pokání. 9 Židm 11:35 Ženy pijímaly mrtvé své vzkíšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sob vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkíšení. 9

10 Víte, ten lovk neinil pokání obleený, tak jak jsem já obleený. Zdravý, jak jsem já zdravý. Najedený, jak jsem já najedený. On inil pokání po letech nebo msících, nechci to te poplést, kdy byl ve vzení. Vydával svdectví, že mu ervi žrali kži, že ml pod kží ervy. Stailo, aby ekl jediné slovo, a mohl mít vzkíšení. Ale on ekal lepší vzkíšení. Píše tam, že ml dlouhé nehty. Nemohl si je ohryzávat, protože neml ím. Byl tak nemocný, že mu vypadaly všechny zuby. Byl ve vzení, které bylo pod úrovní zem a z vrchu mu tam tekla voda, takže byl neustále v centimetru, nebo tak njak, ve vod. Takové tam ml vlhko. Zkuste si to den, dva, ti, deset, msíc, ti msíce, deset msíc. Nebyl nikdo, kdo by mu byl ochotný Nebo byli lidé, kteí byli ochotní, ale nebyl nikdo, kdo by ho mohl z tohohle vytáhnout. lovk tam je. Den a noc. A rozhoduje se a iní rozhodnutí na každý den. íká: Co si zvolím, co si zvolím? Je vám nabízeno vzkíšení, staí zaklepat na dvee a je vám nabídnuto vzkíšení. Ale pro to lepší vzkíšení, pro to zjevení, které ml. Pro zjevení, které ml o zpsobu církve; a to bylo malé zjevení. Víte, že byl katolík? Oddaný katolík? A vil, že není jiná než katolická církev? To jeho zjevení bylo takhle malé, ale takhle v nm byl vrný, že dobhl až do konce. Dobhl až do konce, takže nemohl jinak, než odložit všechno, co ml, aby vydal svj život a aby tohle zjevení podepsal svojí vlastní krví. Dostal zjevení, ale nemohl ho pedat jinak, než že ho podepsal a dokázal, že je z Boha. Podepsal je svou vlastní krví, kterou to zjevení zpeetil tam nkde, kde byl upálen. To je jeden píbh. To je jeden píbh z tisíc. A te dostanete ten kolík, kde tlip Jan Hus, tlip Luther, tlip apoštol Pavel, tlip Jan, tlip Petr, tlip Ježíš. Tlip eknte kohokoliv dalšího. David. Mojžíš. Kdokoliv šel ped námi a kdokoliv vyhlížel lepší vzkíšení, a proto odmítl to vzkíšení tehdejšího asu. A te stojíte, ten šestnáctiletý kluk, který bží: Halelujah, já jsem taky kesan!, dostanete kolík a najednou se vám tohle odehrává ped oima. Co s tím lovk udlá? Co s tím lovk udlá? Pro myslíte, že tady stojíme a neodpoineme si? Pro si neodpoineme? Copak jsme nedosáhli njaké míry svatosti? Copak jsme nedosáhli njaké míry spravedlnosti? Copak už si nemžeme odpoinout a íct, že 10

11 to staí? Nemžeme, protože to, co máme v ruce, protože to, co nám bylo dáno, jsme si nevyvolili, ale byli jsme zaazeni na konec. Víte, je mnoho lidí, kteí neunesou zodpovdnost z vítzství. Znáte to ze sportu? Znáte to? To je termín ze sportu, který íká, že neunesli zodpovdnost z vítzství. Byli lidé, kteí hráli, a hráli výborn, teba tenis. Hráli, hráli, najednou zjistili, že to mžou posledním zápasem celé vyhrát. A neunesli to. Nezvládli to. Protože vidli, že to celé už ušli a že jim zbývá konec. A my jsme postaveni do téhle tžké situace. Bh si to zvolil, já ne. Bh si zvolil, že tady budeme a že nám dá tenhle kolík do ruky. Není komu ho pedat. Díváte se a íkáte: Ááááá, je tady nkdo, kdo to pobží lépe? Možná byste si ekli: Já to radši dám nkomu jinému. Radši zakopu tu hivnu do zem, abych o ni nepišel. Je tady nkdo, kdo to pevezme, kdo pobží místo m? Njaký kazatel, njaký fará, njaký pastor? Ale Bh íká, že tak to není. Protože je tlo Kristovo. Bh nám íká, že co nám dal do ruky, je vzácné, protože zaplatil krví svatých. Brati, my nebudeme stát tváí v tvá jenom Bohu, ale Bohu o to víc, že i tmhle bratrm. Víte, to je, jako kdybyste bželi olympijské hry. Mli byste partu. Kolik jich bží? tyi ve štafet? Jako byste mli partu ty lidí, se kterými trénujete. A oni tomu obtovali celý svj život, svoje kariéry. Pro jednu olympiádu. Bželi a snažili se, položili všechno, bží až na pokraj svých sil, dají vám a padnou na zem. Vy dostanete kolík, ptáci zpívají, pohoda, prost pátek odpoledne Dobhli byste a pokazili celý závod. Jak byste potom šli do šatny? Postavit se jim tváí v tvá a íct: Tak co, to bylo dneska dobrý, ne? Pitom byste vidli, jak stojí, jak do toho vložili všechno a jak se nemohli spolehnout, že vám pedají štafetu a vy dotáhnete do konce, co oni vám pipravili. V míe, kterou nám Bh dal, každý bží, co mu Bh dal. Ale, brati, to nejsou njaké hloupé olympijské hry. Njaké tyi roky tréninku. Njaká hloupost, njaký pohár pro slávu, která dneska je, a zítra pomíjí. Kdo z vás ví, kdo vyhrál štafetu v roce Nevíte? No dobe, to byl 11

12 špatný rok. 1960? 1964? 1968? Nevíte? A co hokej? Jsme hokejová zem. Jak se jmenoval hrá, co stelil gól v roce 1974? 1985? To jsme hráli s Rusy, to i já si pamatuji. Nevíte. Sláva, která pomíjí. Která je o niem. Amen? A pedstavte si to, jak pijdeme do šatny, nebo kam se to chodí, postavíme se každému z tch lidí, každému z tch rytí, který tam bude opený o svj me. Mlky tam budou ped Bohem, protože jenom Bh ví, jaký bh bželi. Jak se postavíme každému z nich. Tváí v tvá uprosted jednadvacátého století, kdy nám staí sednout do letadla a být tam, kam Pavel musel cestovat ve dne v noci. Kdo se už topil na lodi, když ml cestovat a zvstovat evangelium? Kdo z nás? Dneska máme Bibli, máme konkordance. Víte, kdo vyrobil konkordance? Lidé, kteí tomu zasvtili celý svj život. Oni nedlali nic jiného, než že dlali konkordance pro nás. Abychom mohli mít slovo. A tak dále a tak dále. Te pijdeme a ti lidé tam stojí. Možná to íkám sám sob, já nevím. Nech vám Bh požehná. Ale vím tomu, že chci pijít a íct: Bože, odpus mi. Odpus mi, vidím, jak upadám. Vidím, jak bžím ten bh víry a jak m musí Bh najít a stáhnout zpátky. Moje nadje je, když vidím Petra. Petra, který po všem zjevení šel na ryby. Zapel Ježíše. Moje nadje je, že jsem jako Petr. Pes všechno slovo, které vám tady povídám a které vím, se najednou nacházím na rybách. Pichází Ježíš, klepe mi na rameno a íká: Miluješ mne? To víš, že ano. Miluješ mne víc, než všichni tito ostatní? Pane, ty víš, že ano. Tak pas mé beránky. Bohužel asto, pes všechno zjevení, které mám, se náhle naleznu, jak lovím ryby. Moje nadje je konec Petra. Halelujah. A tak chci vždycky na to zavolání íct: Bože, odpus. Jak je to možné, už zase! Jak je to možné? Ale vím, že moje dobrota neexistuje a že jakoukoliv dobrotu, kterou mám, mám jenom skrze Tebe. A tak, Bože, nic netvrdím a nic nehraji, protože jsem první z híšník. Toužím po tom, abys mi dal pokání. Aby když se dnes jmenuje, abych zaslechl Jeho hlas. A nezatvrzoval své srdce. Abych mohl jít a mohl init pokání a mohl položit svj život a vzít Jeho. Abych mohl odložit svoji duši a získat Jeho duši pro vnost. 12

13 Pojme se podívat do epištoly Židm. Já nevím, kde zaít, myslím, že mžu vzít Židy, nkam zabodnout prst a íst. Uvidíte, že epištola Židm je pro nás. Protože my jsme Židé. Jsme ti, kterým bylo zjeveno Boží slovo. Jsme dneska duchovní Izrael. To nám Jirka bude nkdy povídat, aby nám to obnovil. My jsme ten duchovní Izrael. Amen? Bh má jenom jeden Izrael a ten Izrael jsme my. My jsme ti, kdo pijali Boží slovo. áblova snaha je, aby to, co se stalo Izraeli, se stalo i nám. Abychom nevstoupili. Abychom neporozumli. Abychom hnvali Boha, že pestože jsme Jeho lid, tak nevstupujeme do Jeho vcí. Zanu v Židm 11:32, abyste si nemysleli, že jsem vám tady povídal njaké svoje emotivní výlevy. Abyste vdli, a máte povinnost m napomenout, pokud to tak není, že se držím Písma. Tohle není místo, kde si budeme povídat svoje názory. A co mám více praviti? Nepostaí mi zajisté as k vypravování o Gedeonovi a Barákovi, a Samsonovi, a Jefte, a Davidovi, a Samuelovi, a prorocích. Samson pro nás porazil Dágona v jeho chrámu. Dal nám nadji na vítzství nad tímhle duchem. A zaplatil za to svým životem. Kteíž skrze víru vybojovávali království, inili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvm. Uhašovali moc ohn, utekli ostrosti mee, zmocnni bývali v mdlobách, silní uinni v boji, vojska zahánli cizozemc. Ženy pijímaly mrtvé své vzkíšené. Jiní pak roztahováni jsou, neoblíbivše sob vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkíšení. Jiní pak posmchy a mrskáním trápeni, ano i vzeními a žalái. Kamenováni jsou, sekáni, pokoušíni, meem zmordováni; chodili v kožích ovích a kozelích, opuštni, ssouženi, a zle s nimi nakládáno. Jichžto nebyl svt hoden, po pustinách bloudíce, i po horách, a jeskyních, i v doupatech zem. A ti všickni svdectví dosáhše skrze víru, neobdrželi zaslíbení. Proto že Bh nco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepišli k dokonalosti. Protož i my, takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhouce všeliké bím, i snadn obkliující nás hích, skrze trplivost konejme bh uloženého sob boje. Patíce na vdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýž místo pedložené sob radosti strpl kíž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trnu Božího. A považte, jaký jest ten, kterýž snášel od híšník taková proti sob odmlouvání, abyste neustávali, v myslech svých hynouce. To je to, co nám Bh íká. Ne proto, abychom si tady jenom etli píbhy tch, kteí byli ped námi, 13

14 kteí bželi kola ped námi. Ale abychom takový oblak svdk vkol sebe majíce, odvrhli všeliké bím, všechno, co nás táhne k zemi, k pízemnosti, pirozenosti, všechny sváry, všechny pízemnosti. Abychom odložili i snadn obkliující nás hích. Nevím, co by nám ekli. A každý z vás si zvažte svj život. Pedstavte si váš poslední msíc. Pak si vezmte jednoho z tch svatých a pedstavte si, že by s vámi byl dvacet tyi hodin denn. Byl by váš život obrázkem svatosti a obrázkem toho, že jste pevzali jejich poselství? A že v nm jdete dál? Nebo tady, jak se to íká, mluvíme vodu, a žijeme víno. Jestli íkám amen na to, co se tady káže, a potom chodím svým vlastním zpsobem, který to popírá. Bh nám nco dal a my nezvstujeme jen sami sob své vlastní spasení, ale zvstujeme i tm okolo nás. Halelujah. Není to jen íct si tady amen. Musíme, v anglitin se to ekne krásn walk it out. Musíme to projít, musíme to žít. Musíme v tom prost chodit. To je to slovo. Rozumíte mi? Já tady nemžu kázat o ctnosti, o mravnosti, o istot, a potom se chovat jinak. Protože znova kižuji Krista. Pokud nevíte pravd, tak ji odmítnte. Ale pokud víte pravd, tak se za dvemi nemžete chovat, jako kdybyste to neslyšeli, jako kdybyste to nepijali. Brati, musíme init pokání. Musíme init pokání z toho, že naše chze není svatá, tak jako On je svatý. Pokud jste si zvolili nejvyšší metu. Pokud ne, tak se vám omlouvám, že se mnou ztrácíte as. Bh nás nabádá, abychom se báli. Omlouvám se za to, že jsem kazatel strachu. Ješt vám petu z Židm ze 4. kapitoly: Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Písmo nás nabádá, abychom mli báze. Brati, pokud by nás nenabádalo, tak si mžeme odpoinout v nicnedlání. Ale Boží slovo nám íká bojmež se, aby se nám snad nestalo, že nevstoupíme do odpoinutí. Tudíž je to velmi možné, že? Proto Boží slovo íká: bojme se. Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho neopozdil se nkdo z vás. Nebo i nám zvstováno jest, jako i onmno, ale neprospla jim e slyšená, nepipojená k víe tch, kteíž slyšeli. Co je to víra? 14

15 Ukažte mi víru bez skutk, a já vám ukážu svoji víru ve skutcích. 10 Víra není to, že s tím souhlasím. Víra je walk it out. Víra je, že to musím prožít a jít v tom. Pokud víte, že je dobré chodit k zubai, tak vás chci vidt jednou za pl roku u zubae. Já tomu nevím, proto tam nechodím. Pokud víte, že je dobré istit si zuby, tak musíte stát ped zrcadlem každý den dvakrát denn nebo tikrát denn podle vaší víry, a musíte to init. Nemžete vit, že je dobré istit si zuby, a zuby si neistit. Protože pak jste blázni. To je bláznovství. Pokud víte, že je dobré se držet v istot a ve spravedlnosti, a nedržíte se v istot a ve spravedlnosti, tak je to bláznovství. Protože tomu nevíte. Kdybyste tomu vili, tak to iníte. Když bude hoet a budete vit, že musíte utíkat, tak nemžete sedt a zstat tomu vit. Protože uhoíte. Když vám Bh bude íkat, abyste nešli ráno do práce, a víte tomu, tak nemžete jít ráno do práce. Nkterým bratrm Bh ekl, že nemají jít ráno do práce. Seste v Nigérii. Pracuje na velvyslanectví. Bh jí ekl, aby udlala Jeho vc, a ona ekla, že musí do práce. Ale Bh ekl: Moje vci jsou první. íkala: Vždy musím ráno do práce. A Bh ekl: Nejdív udlej tohle a pak jdi do práce. Poslechla, protože pipojila slovo k víe. Šla a uinila tu banální vc jako pro Hospodina, neposlechla své nadízené a nešla hned ráno do práce. A když pišla Tehdy byla ta akce, kdy vyhodili ambasádu do povtí. Nebyla tam, protože inila Boží vci. Boží dílo. To slovo bylo pipojené k víe. Utekli ostrosti mee dneska mají jiné mee. Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení o vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Nebo i nám zvstováno jest, jako i onmno, ale neprospla jim byla jim absolutn k niemu, to je jinými slovy neprospla, víte to? Ale byla jim absolutn k niemu e slyšená, nepipojená k víe tch, kteíž slyšeli. Ješt poslední verš a už si sednu. Židm 2. kapitola: Protož musíme my tím snažnji šetiti toho, což jsme slýchali, aby nám to nevymizelo. Proto my, kteí jsme to slyšeli, tím pilnji, tím snažnji musíme šetit toho, co jsme slýchali, aby nám to nevymizelo. Nebo 10 Jakub 2:18 Nkdo ale ekne:,ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutk a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. (NBK) 15

16 ponvadž skrze andly mluvené slovo bylo pevné, a každé pestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou odmnu pomsty, kterakž my uteeme, takového zanedbávajíce spasení? Kteréžto nejprvé zaavši vypravováno býti skrze samého Pána, od tch, kteíž jej slýchali, nám jest utvrzeno. To íká Pavel: Kterak my uteeme, takového zanedbávajíce spasení? Pokud tohle bylo zvstováno, pokud je taková cena zaplacena, pokud tohle bylo ped námi, pokud ten kolík má na sob tahle svdectví a lidé bželi, aby dobhli, aby dokonali svj boj a svj bh víry, kterakž my uteeme, takového spasení zanedbávajíce? Bh vám požehnej. Amen. 16

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte:

INTERNET, KNIHY A ROBINSON. 11.5.2014. Dobré dopoledne, Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: INTERNET, KNIHY A ROBINSON. Dobré dopoledne, 11.5.2014 Na začátek přečtu z této knihy, kterou jistě mnozí znáte: Při četbě Písma jsem se snažil, aby Pátek porozumněl jeho smyslu tak dobře jako já, a on

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více