JEDNOTA TLA KRISTOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNOTA TLA KRISTOVA"

Transkript

1 JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle slavnji, než chodil Ježíš Kristus. Ale tak praví Boží slovo (Jan 14:12) 1, a nám nezbývá nic jiného, než Boží slovo bu pijmout, nebo odmítnout. Sláva, kterou ml Ježíš Kristus, nebyla Jeho vlastní, byla to sláva Otcova. Byla to sláva, kterou pevzal od Otce. Získal ji tím, že neinil nic, než co vidl init svého Otce. A Bh v této dob a v tomto vku povolává lid, který bude mít stejn jako Ježíš Kristus slávu, která nebude jeho, ale Otcova. Protože nebude init nic, co by si usmyslel, ale v každé vci bude init Boží vli. Boží slovo mluví na nkolika místech o tom, že Bh spje k výluné vci v historii ke zrození Božích syn. (ím 8:19) 2 Boží synové jsou lidé, kteí se zrodili z Boha. Nezrodili se z tla, nezrodili se z vle lovka, z vle muže, ale zrodili se z Boha samého, a to tak, že nemilovali své duše až do konce. Položili svj život a pijali život Boží. Boží slovo nám íká, že nemžeme žít obojí. Boží slovo íká, že kdo chce zachovat svoji duši, ten o ni pijde, a kdo ztratí svou duši pro Nj, tak ji získá pro život vný. (Mat 16:25) 3 Naše duše není náš život v tom smyslu, že bychom mli umít a být v hrob. Naše duše je naše mysl, vle, city, naše touhy. Boží slovo íká, že kdo si chce zachovat svoji mysl, tak o ni pijde. Kdo si chce zachovat svoje emoce, svoje touhy a svoji vli, tak o n pijde. Ale pokud ztratíme svou mysl, svoje pemýšlení, svoji vli, city, emoce, svoje touhy, tak je získáme pro vný život. Halelujah! 1 Jan 14:12 Amen, amen pravím vám: Kdož ví ve mne, skutky, kteréž já iním, i on initi bude, a vtší nad ty initi bude; nebo já jdu k Otci svému. 2 ím 8:19 Nebo stvoení peliv jako vyhlídaje, oekává zjevení syn Božích. 3 Mat 16:25 Nebo kdož by chtl duši svou zachovati, ztratí ji; kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezne ji. 1

2 Boží slovo nás povolává k tomu, abychom pebývali v jednot. Amen? Abychom se milovali navzájem. (Ef 4:2,3) 4 Vím, že jsme na pokraji Božího asu a Božího naplnní tohoto zámru. Vím, že ten zámr bude slavný práv v tom, že povstane Tlo Kristovo, které bude v jednot. Boží slovo íká, že je blaze tam, kde pebývají brati v jednomyslnosti. (Žalm 133:1) 5 Nezapomeme na to, že jedna mysl je mysl Kristova. To, že pebývají v jednomyslnosti, znamená, že pebývají v mysli Kristov, protože potom mže sestoupit pomazání. Mže sestoupit po celém Tle Kristov až na podolek jeho roucha, až nkam tam, kde je ho možná nejvíc poteba. Halelujah! Milovat se navzájem neznamená, že máme mít jeden druhého v oblib, ale máme usilovat o to, aby ten druhý stál pevn v Kristu Ježíši. Mlo by být naší touhou, naším usilováním lidi nestrhávat k zemi, ale vyvyšovat je ve smyslu vyvádt je výše. Vyvést je výše, aby naerpali nový život. Boží slovo nás nabádá, abychom tam, kde se nám zdá, že jsme duchovní, svoji duchovnost použili k tomu, abychom k ní vedli své spolubratry. (Gal 6:1,2) 6 Naše duchovnost nám nebyla dána proto, abychom se nadýmali nebo vyvyšovali ped druhými, ale proto, abychom se vydali jeden druhému. Nco podobného jsme se snažili uit naše dti na táboe. Víte, ono to bylo v tle. Dti byly rzn staré, byly mezi nimi starší i mladší. Mluvili jsme o tom, že žádné z dtí není povoláno k tomu, aby zstalo mladší, ale k tomu, aby dorostlo do zralosti, do plnosti, do plného vku. Uili jsme je, že jejich obdarování, která mají skrze zralost, napíklad že umí íst, jim nebyly dány proto, aby mohly mít navrch vi tm ostatním. Ale ten, který byl mezi nimi nejvtší, byl služebníkem všem. Halelujah! Mám touhu pistoupit ped Boží trn a slyšet, co Bh praví, a opakovat, co Bh íká, slovo od slova. Nemám žádnou touhu, žádnou ambici mluvit sám ze sebe, a to nejen te na shromáždní, ale kdykoliv a kdekoliv. Vím tomu, že to je touha, která je z Hospodina. Vím, že je to touha, kterou nám Bh klade na srdce, kterou klade na srdce Tla 4 Ef 4:2,3 Se vší pokorou, tichostí, i s snášenlivostí, snášejíce se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje. 5 Žalm 133:1 Aj, jak dobré a jak utšené, když bratí v jednomyslnosti pebývají. 6 Gal 6:1,2 Bratí, by pak byl zachvácen lovk v njakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sob, abys i ty nebyl pokoušín. Jedni druhých bemena neste, a tak pte zákon Kristv. 2

3 Kristova. Protože to je Tlo Kristovo, které nebude mít žádnou ambici a žádnou touhu dlat svoje vlastní vci, ale bude init vci Hospodinovy. Mám pevnou nadji a pevnou víru, že Bh nás povolal, abychom šli jako ást Tla Kristova. A povolal nás k tomu, abychom pebývali v jednomyslnosti. Kdysi dávno, bylo to na konferenci, urit 10 let zpátky, jsme se jeden veer rozhodli, že pespíme venku. Na té konferenci nebyla z rzných dvod úplná jednota. A já jsem se modlil a íkal jsem: Bože, co máme udlat, abychom byli jedno? Bh mi zjevil obraz, který se m drží do dnešního dne, a skrze tento obraz vykládám a vnímám jednotu. Skrze ten obraz vnímám také ekumenické hnutí a další jiná hnutí a pokusy lidí o sjednocení. Bh mi ukázal všechny hvzdy a ekl mi: To jsou brati, to jsou synové Boží. Jak bys je sjednotil? Nevdl jsem, jak je sjednotit. Asi bych je zaal shromažovat na jedno místo. A Bh íkal: Vidíš tamtu hvzdu, která svítí nejvíc? To jsem Já. Jak bys sjednotil všechny bratry te? Vdl jsem, že tím zpsobem, že každý z nich, každá ta hvzda, se musí dostat ke hvzd, která je Ježíš Kristus. Amen? JEŽÍŠ KRISTUS C D B A 3

4 Bh mi na toto téma zaal íkat víc vcí. Mluvil o tom, jaká je vzdálenost nejednoty dvou hvzd, jaká je mezi tmi lidmi nejednota. Jak by se dala mit? Pokud bych ji mil vzdáleností, jaká je nejednota A a B? Zdá se, že menší než nejednota C a D. Ale to není pravda, protože jednota se nemí tím, jak moc jsou ti lidé spolu. Tihle jsou možná zdánliv v jednot. Ale Bh íká, že jsou tak daleko od jednoty, jak daleko jsou spolu od Ježíše Krista. Víte, co je to denominace? Víte, co je to ekumenické hnutí? Ekumenické hnutí je taková vc: Máte nkolik lidi, kteí nejsou jednotní, jsou roztroušení. A vy nevíte, že je jeden Bh a že je jedna pravda, a hledáte njaký prseík, jak je sjednotit. Potom se stane, že lidé neusilují o nic jiného, než aby byli sjednoceni. Sjednoceni na nem, co není Bh. Bh mi ekl, jakým zpsobem máme usilovat o jednotu. Tím, že se dostaneme ke Kristu. Zdánliv se od bratra vzdálíme a zvýšíme tu pocitovou propast nejednoty. Zvýšíme rozdlení proto, abychom dosáhli jednoty. To je pemýšlení, které mi tehdy hodn pomohlo, osvobodilo m. Bál jsem se, že moje touha po jednot s Bohem a moje touha po jednot s bratry, kteí mají jinou vzdálenost od Boha, si protieí. Bh mi ekl, že to není pravda, protože moje touha není mít jednotu s lovkem na tom míst, kde se nachází. Moje touha je mít s ním jednotu v Kristu. Proto dlám dv vci: Usiluji o to, abych došel do Krista a získal mysl Kristovu, a usiluji o to, aby každý z mých bratr se postupn dostával do Krista. A to je služba Tla Kristova, kdy se navzájem povzbuzujeme a motivujeme skrze dary Kristovy, které dal do Tla, k tomu, abychom spolen stanuli a mli mysl Kristovu. Když máme mysl Boží, tak jsme naplnili Boží zámr a dospli jsme. To je to, na co eká celé stvoení. Celé stvoení lká a eká na zrození a zjevení Božích syn. (ím 8:19) Bh nás povolal do jednoty. Do jednoty, která je v Kristu Ježíši. Bh nás povolal do jednomyslnosti, která je v Kristu Ježíši. Pokud se mluví o jednot, tak si možná pedstavíte názory. Teologické názory. Ale Bh k nám hovoí o nem víc. Víte, že máme být jednodušní? Bh íká, že máme být jedné duše. (Fil 1:27) 7 Co to znamená? Pojme mluvit 7 Fil 1:27 (NBK) Jenom vete život dstojný Kristova evangelia, abych a už pijdu a uvidím vás, anebo když budu vzdálen, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, že s jednou myslí (dosl. duší) spolen bojujete ve víe evangelia... 4

5 o mysli. Jaká je nejednota v našich myslích? To je stejný princip. Pokud se chcete sjednotit se mnou v mysli, tak je to dobré. Ale pamatujte na to, že se se mnou nechcete sjednotit na míst, kde se práv nacházím, ale že se se mnou chcete sjednotit na míst, které je Kristus. Pokud se toužíte se mnou sjednotit v mysli, tak usilujte o to, abyste získali mysl Kristovu, a pomozte mn, abych získal mysl Kristovu. Potom budeme jedno. Nemám žádný zájem a žádnou ambici sjednotit se s kýmkoliv, krom Krista na mysli, která není Kristova. Mám pevnou nadji a víru, že váš zámr a vaše ambice jsou stejné. Stejným zpsobem to funguje s jakoukoliv další ástí naší duše. Pokud máme ve své duši emoce, tak Bh hovoí o tom, že pokud chceme, aby naše emoce plynuly a abychom se na nich shodli, sjednotili, tak musíme jít ke Kristu. Nkdy brati usilují o to, aby plakali s plaícími a radovali se s radujícími, a na základ tohoto verše se snaží sdílet své emoce. Ale je poteba, abychom je sdíleli v Kristu. To znamená plakat s plaícími, když pláe Kristus, a radovat se s radujícími, když se raduje Kristus. Protože jinak se nám mže stát, že se sjednotíme a budeme spolen emotivní, ale nebudeme v Kristu. Bh nám proto dal do Tla Kristova jednu dobrou vc, a to nejednotu a rozdlení. Bh íká, že v Tle musí být rozdlení proto, abychom mohli dozrát. Pokud bychom se totiž všichni shromáždili na jednom míst, tak bychom mli velký problém porozumt tomu, že nejsme jednotní v Kristu. Proto Bh rozesel ty hvzdy porznu dokola. Když budeme usilovat o jednotu se všemi, tak nám nezbývá nic jiného, než abychom se navzájem povzbuzovali. Když se pibližuji ke Kristu, tak iním pokání. Pokání je zmna mojí duše. Zmna mých emocí, zmna mojí vle. Pokud bychom to pirovnali ke zmn zvyk, tak jestli jsem dív jídával brambory a dneska brambory nejídám, inil jsem pokání. Rozumíte mi? Pokání není nutn o tom, že se poplazím po kolenou, abych odinil svj hích, ale je o tom, že pokud jsem byl njaký, tak se rozhoduji a prosím o Boží milost, moudrost a moc, abych mohl být jiný. Pokud se pibližuji a sjednocuji s vámi, tak skrze pokání. Takže vás prosím, abyste inili pokání z vcí, kdy vaše duše není jednotná s mojí duší v Kristu Ježíši. Vím tomu, že Bh nás pivede a pivádí na místo, kde budeme moci plynout. Zakusili jsme uritý díl jednoty a zakusili jsme urité ovoce jednoty. To znamená, že do té míry, do které jsme se sebhli v tu plnou 5

6 postavu Krista Ježíše, do té míry jsme byli schopni dopustit Boží moci, aby mezi námi psobila. Vím, že se nám to líbilo, že jsme byli nadšení, naplnní, potšení v Bohu. Bh nám však ukazuje, že to byla jenom míra toho, kam bychom mli vstoupit a kde bychom se mli nacházet, abychom mohli uvolnit plnost Božího požehnání a plnost Božího pomazání. Vím tomu, že mezi námi bylo mnoho potebných, kterým bylo pomoženo, kterým bylo odpovzeno. Ale také tomu, že je mezi námi mnohem víc potebných a je teba dotáhnout do konce všechna vysvobození. Amen? Mám pocit, že všechno se to vztahuje k jedné vci. Musíme se rozhodnout: bu budeme dlat Boží vci, nebo budeme dlat svoje vci. Bu budeme mluvit Boží vci, nebo budeme mluvit svoje vci. Bu budeme pemýšlet a vymýšlet svoje vci, nebo budeme pemýšlet a vymýšlet Boží vci. Vím tomu, že nastává as, kdy budeme mít báze init svoje vlastní vci. Možná by to nkdo, pokud by chtl, mohl vykládat jako pílišné puritánství nebo tžké náboženství nebo jakýsi fanatismus. Ale já vím, že ím jsme blíž Bohu, tím vtší máme báze dlat vlastní dílo. Vím, že ti Boží služebníci, kteí byli blízko Bohu, mli daleko menší prostor pro manévrování, než máme mnohdy my a než mají lidé ve svt. Tolerance, která tam byla, byla daleko menší. Když se podíváte na chzi Mojžíše a podíváte se na jeho pestoupení, které zapí- inilo, že nedovedl Boží lid do zaslíbené zem, to nám, myslím, naznauje Boží nekompromisnost. Pokud se dostaneme do Boží pítomnosti, zbavujeme se prostoru pro manévrování v kompromisu a v tlesnosti. Víte, je to taková zvláštní vc. ím více je na shromáždní Boží pítomnosti, ím více si uvdomujete, že máte dar k tomu, abyste ho mohli použít, tím vtší máte báze ho použít. Pokud jste nikdy nemli strach promluvit na shromáždní, tak v tomto smyslu ite pokání. Získejte strach a báze. Strach a báze pijít a pinést svj díl na shromáždní pramení z toho, že si do urité míry uvdomujeme, co se dje, když se sejdeme na shromáždní. My se nescházíme jako lidi, my se scházíme jako Boží nádoby. Scházíme se jako Tlo Kristovo, abychom se posunuli do jednoty, která je v Kristu Ježíši a která vyplývá z toho, že každý z nás usiluje o to, aby zddil a pevzal mysl Kristovu. Z tohoto dvodu doufáme a oekáváme, že tak jako na obrázku Kristus uprosted reprezentuje samého Boha, pichází i na toto místo. A pokud Bh pichází na naše 6

7 shromáždní, tak co je lovk, aby mluvil? Co je lovk, aby prokazoval svoji tlesnost? Co je lovk, aby picházel a vydával nco, co je on sám, a není to Bh? Pokud chceme init Boží vli, nezbývá nám nic jiného, než abychom ji zkoušeli init. Vím tomu, že když máme isté srdce, uzíme Boha. isté srdce mžeme mít, to není nic nedosažitelného. Je to nco, co nám nabízí Bh, který íká, že blahoslavení jsou istého srdce, nebo ti uzí Boží království a budou moci do nj vstoupit. (Mat 5:8) 8 Vím tomu, že pokud máme isté srdce, istou touhu požehnat jeden druhému a vstoupit na místo, kde jako jeden z úd Tla Kristova budu posouvat bratry do Krista, pokud je toto mj zámr, tak mohu být Bohem použit jako nádoba. Ale musím být pipravený na jednu vc. Musím být pipravený velmi citliv naslouchat Bohu, jestli v tom, co iním, a v tom, co íkám, napluji tento zámr, nebo ho nenapluji. Musím být pipravený init pokání. init pokání, pokud ten zámr nenapluji, protože pokání je zmna. Rozumíte mi? Znamená to, že budu hledat, co zpsobilo mj omyl, pokud jsem zaujal místo nkoho jiného, když ten nkdo jiný byl v tuto chvíli povolaný, aby nás posunoval do Krista. Doufám, že jsem v této vci ve vás vzbudil báze a tlak. lovk se nachází mezi dvma mlýnskými kameny. Ten jeden mlýnský kámen íká, abychom si žehnali navzájem a používali dary, které máme, a druhý mlýnský kámen nám na druhou stranu íká, abychom neinili nic ze sebe. Mžete si zvolit jednu, nebo druhou stranu. Ale to vás nezmní, to vás nedovede k pokání a ke zmn. Mžete si zvolit to, že nepjdete dopedu a nepoužijete svj dar k tomu, abyste žehnali, abyste posouvali lidi, a zstanete tam, kde jste. Nebo si vyvolíte to, že budete používat svj dar, svoje obdarování a svoji touhu pomoci a pozvednout církev nezávisle na tom, co cítíte v duchu a jaká je zptná vazba od Boha. V tu chvíli se také nebudete mnit. Pokud se však rozhodnete pro obojí, nauíte se chodit velmi citliv. A to je to povolání, které máme v Kristu Ježíši. Protože Ježíš mohl o sob vyznat, že neiní nic, než co vidí init svého Otce. (Jan 5:19) 9 Zna- 8 Mat 5:8 Blahoslavení istého srdce, nebo oni Boha vidti budou. 9 Jan 5:19 I odpovdl Ježíš a ekl jim: Amen, amen pravím vám: Nemže Syn sám od sebe nic initi, jediné což vidí, an Otec iní. Nebo cožkoli on iní, to i Syn též podobn iní. 7

8 mená to, že se musel nauit dívat a vidt v každém okamžiku, co iní Bh. Pokud nevidíte a nevíte, co iní Bh, tak nemžete init vli Boha. Nemžete init Jeho vli. V Písmu je Slovo, které nám íká, jakým zpsobem mžeme vstoupit do Boží slávy. Jakým zpsobem mžeme vstoupit do Boží jednoty, do Božího chrámu, aby Boží sláva sestoupila. Víte, co se musí stát? Aby Bh sestoupil se svojí slávou, se svojí pítomností, musí se stát jedna klíová vc. Je to posvcení. (2Par 5:11-14) 10 Víte, co je to posvcení? To je takové náboženské slovo. Posvcení je oddlení. Posvcení je o tom, že vydáváte urité vci k uritému zámru. To znamená, že bych mohl vzít ást svého majetku a zasvtit jej uritému úelu. Znamená to, že ho nepoužívám na nic jiného. Dokážete tu myšlenku dotáhnout dál? Bh posvtil naši mysl To znamená, že Jeho zámr a Jeho touha je, abychom nemli v mysli nic jiného. Bh nás posvtil sám sob. Pokud chceme, aby vstoupila Boží sláva, Boží moc a autorita na nás a proudila skrze nás, tak potebujeme posvcení. Žádná ást naší duše, žádná ást toho, ím chceme sloužit Bohu, žádná ást našeho daru, naší chze, našich úst nemže patit nikomu jinému než Bohu. Protože jsme jako nádoby byli zasvceni, byli jsme vydáni k jedinému úelu a nesmíme být použiti k žádnému jinému. Nádoby, které byly v Božím stánku, v Božím chrámu, byly posvceny. Byly to nádoby, které nesmly pijít do styku s žádným jiným dílem, s žádným jiným obcováním nebo lidským zamstnáním. Bh nám dal naše tlo, duši, ducha, naše dary, ovoce, rodiny, schopnosti, urité vybavení pro každého z nás. A Bh íká, abychom se posvtili, abychom se oddlili. Tady hovoíme o uritém rozdlení, o uritém oddlení. Potebujeme vdt, že naše nádoba je nádobou, která má sloužit v Božím dom k obtem, k uctívání, ke chvále a ke sloužení Hospodinu, k tomu dílu pi Božích stolech. Pokud jste se vydali jako živá ob Bohu, tak musíte Bohu dopustit, aby udlal ten ez, aby vás skrze pokání vedl k tomu, že budete patit a budete souástí jediného díla, a to Božího díla. To znamená, že by vám na mysl nemlo pijít nic jiného (bume te duchovní) než Bh a Boží vci. 10 2Par 5:11-14 I stalo se, když vycházeli knží z svatyn, (nebo všickni knží, kteíž se koli našli, byli se posvtili,...tedy oblak naplnil dm ten, dm totiž Hospodinv, tak že nemohli knží ostáti a sloužiti pro ten oblak; nebo sláva Hospodinova byla naplnila dm Boží. 8

9 Pokud toužíte po tom, abychom se shromáždili v jednot, pokud toužíte spolen vytvoit Boží dm, na který sestoupí šekína sláva, tak potebujete uinit jednu vc potebujete se posvtit. Ne posvtit se na shromáždní, ale posvtit se ped shromáždním. Ideální by bylo, kdybyste žili život v posvcení, tak jak nás k tomu nabádá Boží slovo. Pak nepijdete na shromáždní se svými vlastními vcmi a nezanete až tam hledat Hospodina, ale pijdete na shromáždní s tím, že jste vydali svj as a sebe jako nádobu, svou osobu, mysl, duši k jedinému dílu, jedinému zámru. Všechny vaše emoce, city, vle, mysl, tlo budou podízeny tomu, že jste tady, abyste inili Boží vli. U tla je to možná dobe vidt. Bh nám dal naše tlo, které je chrámem Božím. Pokud chcete, aby vaše tlo naplnil Boží duch, aby v nm Bh pebýval ve své plnosti, jak jen mže pebývat, potebujete se posvtit. Potebujete íct: Toto tlo není povoláno k tomu, aby sloužilo híchu nebo jakékoli vci, která není z Hospodina. Mohou to být vci, které absolutn zneiš ují a nií tlo, jako je hích tla, ale i vci, které nejsou z Boha a jsou pohrdáním toho, co Bh posvtil. To je, jako byste mli vzácnou vázu na kvtiny. Zvláštní vázu urenou a vyhrazenou k jedinému úelu. Pedstavte si, že byste ji mli pipravenou a ekali na ten slavný den a okamžik jejího použití, kdy do ní dáte kvtiny a pedáte ji nkomu velmi vzácnému a váženému. A nkdo by tu vázu vzal a použil ji na vylití splašk. Nenašel by žádnou jinou nádobu a vzal by tuhle vaši vzácnou vázu. Bylo by to zneuctní zámru, pro který ta váza byla urena. Sáhl jsem po takovémto píkladu, protože vím, že Bh postavil každého z vás jako vzácné nádoby v Božím dom. Jako nádoby, ze kterých se má sytit Boží Syn. Víte o tom, že se z nás chce Boží Syn sytit? Kde Bh íká, že se z nás chce sytit? ím se sytí Bh? Co jí Bh? Bh jí ovoce ve své zahrad Píse písní. (Pís 4:16) 11 Ježíš byl velmi, velmi nároný ve své strav, v hledání ovoce na strom. O tom se hovoí na nkolika místech a píše se, že pichází do své zahrady, aby se nasytil ze svého ovoce. On je Pánem té zahrady. Bh pichází, aby se sytil. Pichází ke stromu a íká, že se chce nasytit. To není o tom, že se snažíme dostat Boha na rovinu, která je pirozená, lidská. Na rovinu, kde bychom s Ním 11 Pís 4:16 Vj, vtíku plnoní, a pi, vtíku polední, provj zahradu mou, a tekou vonné vci její, a a pijde milý mj do zahrady své, a jí rozkošné ovoce své. 9

10 mohli kamarádit. Na rovinu, kde bychom Ho dokázali ohraniit njakými lidskými pikázáními, njakými pravidly, jakousi spravedlností, možná dokonce naší legislativou. Bh se velmi snaží, aby se z ní vymanil, aby ekl: Já jsem Bh, který nebude svázán lovkem. Dokonce zákony, které On sám dal a ze kterých farizeové chtli udlat uritý rámec, ve kterém by se dalo chodit, tak aby to mli pod kontrolou, pekonával. Aby jimi nebyl svázán, aby jim nebyl poddán. Chodil a porušoval píkazy o mytí rukou (Mat 15:2) 12, o pstu (Mat 9:14) 13, o sobotách (Mat 12:1-14) 14, o vínu (Luk 7:34) 15. Spoustu tch vcí dlal takovým zpsobem, že boural bariéry a íkal: Já nejsem Bh, který se s vámi bude bavit o tom, kdy a co má init. Víte, nkdy íkáme: Bože, Ty bys neml... A Bh íká: Já jsem Bh. To je nco, co mám rád. Mám rád kapitolu z Joba, kde Bh Joba napomíná a íká mu: Kdo jsi ty, že se mnou chceš diskutovat o tom, co mám init? Jestli já se t rozhodnu potít, udlám to. Já jsem Bh. Kde jsi byl, když jsem tvoil zemi? Kde jsi byl, když jsem oblékal hory? Vezmi udici a ulov velrybu, kterou jsem stvoil. Bh mu ukazuje, kde je Bh a kde je lovk. Tohle bychom mli mít neustále na mysli, když nás Bh zane používat jako svoje nástroje, jako svoje nádoby. Já vím tomu, že Bh je Bohem, který se nenechá omezit lidskými pravidly, tím, kdy a co by ml s námi a skrze nás init. Stejným zpsobem Bh pichází ke stromu a íká: Te pišel as, kdy se chci sytit. Bh neíká, že je omezen. Komu z nás se zdá fér ten píbh, kdy Ježíš pichází k fíkovníku v dob, kdy není as fík, a chce se z nj nasytit? To je píbh, na kterém mnozí zakopávají, protože se neustále snaží hledat rzná teologická a historická vysvtlení a vtsnat Boha do toho, že Bh pece nemže být nefér. Bavili jsme se o tom, že Bh není fér. Bh není fér tím zpsobem, že byste mohli íct: Bože, ale tohle není fér. Bh je spravedlivý, ale 12 Mat 15:2 Pro uedlníci tvoji pestupují ustanovení starších? Nebo neumývají rukou svých, když mají jísti chléb. 13 Mat 9:14 Tehdy pisoupili k nmu uedlníci Janovi, kouce: Pro my a farizeové postíme se asto, uedlníci pak tvoji se nepostí? 14 Mat 12:2 Farizeové pak spativše to, ekli jemu: Hle, uedlníci tvoji iní, ehož nesluší initi v sobotu. 15 Luk 7:34 Pišel Syn lovka, jeda a pije, a pravíte: Aj, lovk žrá a piján vína, pítel publikán a híšník. 10

11 není fér. Fér ve smyslu našeho pemýšlení. A tak Bh pichází, a my bychom si ekli, že není as, abychom nesli ovoce. Ale Bh pichází v ten as a íká, že pišel, aby se nasytil. Pišel, aby pojedl. Lidé dnes vbec nemají rádi autoritu a svrchovanost autority. Oni by chtli, aby autority byly poddány lidu. Nelíbí se jim, že autorita jede v lepším aut než lid. Mn se to líbí, protože to dokazuje Boží ád a Boží svrchovanost. Rozumíte? Když král rozhodne, že se bude jíst, tak se bude jíst. Když král rozhodne, že se nebude jíst, tak se nebude jíst. Když král svolá hostinu a v polovin se rozhodne, že odejde lovit, tak jde lovit. Protože on se nezodpovídá nikomu jinému než králi. Lid by možná chtl íct, že to není fér. Ale Bh íká, že to nemusí být fér. Protože On se zodpovídá jednomu jedinému, a to je Bh. Víte, že Bh se zodpovídá Bohu? Bh se zodpovídá Božímu charakteru, tomu omezení, které je v Bohu. To, že se setkali kes ané oištní a naplnní Duchem, aby oekávali na Hospodina, a pt z nich nedošlo do Boží pítomnosti, není fér. To není fér. To nebyli nevící. Mnozí se snaží, aby to udlali trošku fér, íkat, že to byli nevící. íkají: To bylo pt bláznivých a pt moudrých panen, a tch pt bláznivých panen bylo nevících. (Mat 25:1-12) Nevím, jak to mže v Bibli, která mluví o žen jako o církvi, znamenat nevící. Zvláš panna, která je istá a je ve svatebním rouchu. Ješt jsem nevidl nevícího, který by se oblékl do svatebního roucha proto, aby ekal na ženicha. Nevím, že by ten píbh byl pitažený za vlasy. Co se tehdy stalo s Noemem, nebylo také pitažené za vlasy. Já jsem nad tím dnes pemýšlel. Jeho píbh je hodn podobný tomu, co se dje dnes. V Novém zákon se píše, že se ženili a vdávaly, jedli a pili a dlali si svoje vlastní vci a nevdli, že nkde vedle se dje Boží dílo. (Mat 24:37-39, Luk 17:26-27) Nebyli schopni ho nijak ovlivnit a zastavit. Bh nastavil as a ten as prost tikal. Bh to ekl všem lidem skrze Noema, protože se píše, že byli neposlušni za doby Noema. (1Petr 3:20) 16 To znamená, že museli být neposlušni kázání. Nemžete být neposlušní bez Božího slova. Skrze Noema byla kázána zvst. (2Petr 2:5) 17 Oni jí neuvili a byli jí neposlušní. To ale nic nezmnilo na tom, že Bh ml 16 1Petr 3:20 (NBK) kdysi neposlušným, když jednou za Noémových dn Boží trplivost vykávala, zatímco se stavla archa, v níž bylo jen nkolik (to jest osm) duší zachránno skrze vodu. 17 2Petr 2:5 (NBK) Neušetil ani ten starý svt, ale jako jednoho z osmi zachoval Noéma, kazatele spravedlnosti, když uvedl potopu na svt bezbožných. 11

12 svj as. Možná se nám to nezdá fér. Do té lodi vešlo osm lidí a dvee byly zaveny. Mnozí z vás by chtli, aby ty dvee zstaly otevené. Pro se Bh nedokázal tím, že by zaalo pršet? Pro zaalo pršet až po tom, co se zavely dvee? To není fér. Protože když by zaalo pršet, mnozí by uvili a porozumli tomu, co kázal Noe, a byli by spaseni. Bh se však nezodpovídá nám, ale sám sob. Možná pro Boží svatost. On vdl, že pošle Syna Božího, aby kázal i duchm, vzm. (1Petr 3:19) 18 A to je ta spravedlnost. Vím tomu, že bží as a Bh nás ve své spravedlnosti a neférovosti pivádí na místo, kdy vstoupíme, nebo nevstoupíme. Vím, že nás Bh povolává k tomu, abychom se posvtili. Je v tom obrovské odpoinutí. Vy nemusíte dlat vbec nic jiného, než se pidržet Krista. Kristus je ten, který vás dovede na to místo. Ale vy musíte udlat jednu vc: neinit svoje vlastní vci, svoje vlastní dílo. Fascinuje m jedna zvláštní vc. Lidé si myslí, že mžou následovat Ježíše a jít jinudy. Jednou se stalo (je to výborný píklad), že jsme nkam jeli ze shromáždní pti auty. Z njakého dvodu bylo eeno, že pojedu první. Nkteí lidé se zpozdili a já se rozhodl, že budu ekat. Zahnul jsem do uliky, která byla dost rozbitá, byly na ní položené panely. Ti auta se vydala za mnou a zastavili jsme tam. Ale najednou se ta auta rozhodla jet jinudy. Já jsem jel dál po té rozbité cest, ale ve zbývajících autech byli lidé, kteí znali cestu. Te mi odpus te, ale symbolicky jsem byl v roli Ježíše Krista a velmi pesn jsem vdl, kam jedu. Ale ti, kteí ídili, si to nemysleli. Mysleli si, že znají cestu a že m mžou následovat a jet jinudy. Pestože jsem velmi dobe znal cestu a pestože jsme se rozhodli, že m ostatní budou následovat, oni nevili, že tou cestou, kterou jsem se vydal, je nezbytné jet. Pitom to byl nejlepší a nejrychlejší zpsob, jak dojet tam, kam jsme jeli. Já jsem tedy jel, a najednou nikdo za mnou. Je to o tom, že máme následovat Beránka, kamkoliv pjde. Tohle byla taková banální vc, která ke mn mluvila. Vím tomu, že máme stejný problém na vyšší rovin. Chceme následovat Ježíše, ale vydat se jinudy, protože známe cestu. My si nemyslíme, že je nutné projít stejnou cestou, jakou šel On. Známe Boží služebníky, Mojžíše, Eliáše, Petra, Jana, Davida, a známe cestu, kterou prošli. Z njakého dvodu si však 18 1Petr 3:19 Skrze nhož i tm, kteíž jsou v žalái, duchm, pišed, kázal. 12

13 myslíme, že mžeme dojít na stejné místo, ale jinudy. Není to pesvd- ení, které je v kes anech? Není to pesvdení, které je v nás? Brati, sestry, ite pokání. Víte, musíte si zvolit cíl, tím musíte zaít. Vy si nemžete volit cestu, víte to? Vy si nevolíte cestu, ale volíte si cíl. Cíl je to, kam chcete dojít. Podle cíle potom odvozujete vaši cestu. Nemžete si zvolit cíl a cestu nezávisle na sob. Je jenom jedna cesta, a tou je Ježíš Kristus, a cesta, kterou šel On. Jsou lidé, kteí íkají: Vždy pece dojít do Božího království není tak tžké. Vy to tady kážete strašn tžké. Už jste to nkde slyšeli? Vy poád kážete o tom, že musíme init pokání, kážete o tom, že se musíme modlit, musíme se postit, kážete o tom, že musíme poád umírat... Já pjdu jakoukoli cestou, která m dovede do Božího království, ale nezlobte se na m, mj vzor je Ježíš Kristus. Já tomu rozumím tak, pokud dobe tu Boží slovo, že Ježíš Kristus a ten, který mu upravoval cestu, kázali o tom, že máme init pokání, protože se piblížilo Boží království. To slovo není: veselte se a radujte se, to slovo není: odpoite si, to slovo není: žete se a vdávejte, jezte a pijte, protože se piblížilo Boží království, ale to slovo je: ite pokání, protože se piblížilo Boží království. Nám nezbývá nic jiného. Když pišel Ježíš, Jeho první slova byla: ite pokání, protože se piblížilo Boží království. (Mat 3:2) Mám velkou báze, že pokud nepjdu za Ježíšem, tak netrefím. Proto si netroufám vymýšlet alternativy. Na základ tohoto budu a chci mluvit o tom: ite pokání, nebo se piblížilo Boží království. Jestli máte pocit, že se opakuji, tak je to zámr. Je to zámr, opakovat se po Kristu Ježíši. Jestli Kristus Ježíš dlal urité vci, tak já chci jít stejnou cestou. Jestli On inil to, co vidl u svého Otce, tak se uritým zpsobem taky opakoval. Na tom není nic špatného. Nemusíte být originální. Bh nechce, abyste byli originální, abyste byli svoji. On chce, abyste byli Jeho. Spousta lidí chce být svá, nechtjí se nechat zmanipulovat. Ale jestli chcete zstat svoji, tak Bh íká, že o sebe pijdete. Nevte tomu, že mžete stanout na míst, pro které vás Bh povolal, a jít jinou cestou, než šel Bh. Nkdo si íká: Opravdu se musíme postit a modlit...? Když Ježíš Kristus, Boží Syn, pišel k Jordánu, sestoupil na nj Duch svatý v podob holubice. Na nikoho jiného Bh nesestoupí v podob holubice. Na všechny ostatní sestupuje skrze ohe. To znamená, že Ježíš Kristus byl istý. Byl ohnivzdorný. Boží duch na nj sestoupil v podob holubice 13

14 a ekl: Ty jsi mj milovaný syn, v tob se mi zalíbilo. (Luk 3:22) 19 Co byste dlali? Pijde Boží duch a zpsob, kterým pijde, ukazuje, že není nic, co by musel propalovat, a ekne: Ty jsi mj milovaný syn, v tob se mi zalíbilo. Co byste dlali? Ježíše ihned Boží duch vedl na pouš, aby se postil. tyicet dní na poušti nepil a nejedl. Pro? Ped chvílí Mu Bh ekl, že je Jeho milovaný syn. Neusilujete o to, aby vám Bh ekl: V tob se mi zalíbilo. Není to vaše usilování a jakoby cíl vcí? Když se toto Ježíšovi stalo, Boží Duch Ho vedl na pouš, aby si podmanil svoje tlo pro službu, která Ho ekala. My si z njakého dvodu myslíme, že mžeme jít jinudy nebo že to povolání, které bylo pro Nj, není pro nás. Vím tomu, že to povolání, které bylo na Kristu, je také na nás. Víte tomu? Nebo jsem sám? S tím velmi zápasíme v církvi, protože teologické uvažování je úpln jinde. íká, že je Bh, Ježíš Kristus, a my lidiky jsme vypadli z poslouchání Hospodina a te se k tomu mžeme skrze kíž vrátit a dál orat na poli, ale už neumeme na vky. To je velmi pízemní evangelium. Urit dostatené k tomu, abychom Bohu uvili a byli spaseni, protože je poád lepší být s Bohem alespo do njaké míry. Já však vím tomu, že Bh nás povolává, abychom byli Jeho synové a abychom tak jako šel On, i my dokonali tu službu tí a pl let. Ti a pl let služby, kdy pjdeme v plnosti vysvobození. Zakusili jsme ást jednoty a ást toho, kdy Boží pomazání a Boží moc na nás mohla sestoupit a mohli jsme sloužit jako Tlo Kristovo. Nebylo to úžasné v té míe, kterou jsme mli? Pes všechny pády a poklesky a pes všechny vci, co se nemly íct, a ekly se, a mly íct, a neekly se, zpsob, jakým se ekly, a pes všechno, co by se dalo vyíst a vidt v Duchu, pes to všechno jsme zažili uritou míru toho, co nás eká v Kristu. Pokud do tohoto chceme vstoupit v plnosti, tak nás Bh nabádá, abychom byli jednotní. Odložte sami sebe. Nechtjte být svoji, prosím vás. Chtjte být Jeho. Pokud usilujete o jednotu se mnou, víte, co je osvobozující? Vbec nemusíte vdt, kde jsem já. Když bychom chtli po A a C z obrázku, aby se sjednotili, tak musí zjiš ovat své souadnice. Kde jsi ty? Kde se nacházíš, abych se k tob mohl pibližovat? A tak nedlají nic jiného, než že zjiš ují souadnice svých bratr. Jak jsi na 19 Luk 3:22 A sstoupil Duch svatý v tlesné zpsob jako holubice na nj, a stal se hlas s nebe, koucí: Ty jsi ten Syn mj milý, v tob mi se zalíbilo. 14

15 tom? Máš, nemáš, co tvoje vle, emoce...? Chci s tebou být jedno. Jak vidíš tohle a jak vidíš tamto? Mn však není nic po tom, jaké jsou souadnice mé sestry nebo bratra. Já potebuji znát jedny jediné souadnice, a to jsou souadnice Krista Ježíše. Pokud chcete a toužíte být spolu jednotní, dostate se, prosím, do Krista, a tam se potkáte. To je velmi osvobozující, protože víte, co by to bylo za nepíjemnou práci zjiš ovat, jak jste na tom, abychom se mohli sjednotit? Kdysi se nás starších nkdo ptal, jestli jsme ve všem jednotní. My jsme na sebe koukali a íkali, že zcela jist ne. Jenže te zrovna nevíme, v em ne. Kdybychom byli jednotní, tak to znamená bu jednu hodn špatnou vc, nebo jednu hodn dobrou vc. Ta špatná vc (máme pevnou víru a nadji, že to tak není): Jsme jednotní v nem úpln jiném než v Kristu Ježíši. A ta dobrá vc: Naše porozumní je, že jsme tam ješt nedošli. Jsme jednotní v té snaze sjednotit se v Kristu. Jsme jednotní ve všech vcech, kde se nám to už povedlo. Stejn toužíme být jednotní s každým z vás. Moje touha je dostat se do Krista pro tvj užitek, pro tvj (možná i mj) prospch. Usilujte o to, abyste byli v Kristu a aby také ostatní byli v Kristu. Vím, že když budeme takto jedno, že pijde Bh a tu istou nádobu, která bude posvcená, naplní svojí slávou. Já jsem si vždycky myslel, že se budu muset uit jezdit na koni. Když lovk pojede s meem na koni Jezdit po zemi, to umí každý. Ale v oblacích Ješt k tomu me v ruce, bílé roucho Upímn eeno, vždycky jsem vdl, že je to duchovní. íkal jsem si: To by bylo, abych se musel uit jezdit na koni! Stejn tak byste si mohli myslet: Já se musím nauit kázat. Musím se nauit prorokovat, vymítat a dlat zázraky. Jak se to dlá, ty zázraky? To není pravda. Víte, co se stane? Na Boží dm pijde šekína sláva, naplní nádoby a ty nádoby vydají hlas. Amen? Otevete svoje ústa a vydáte hlas. Z vašich bich poplynou vody živé, tak jako plynuly z toho chrámu, který byl ped tím, plynuly z toho chrámu, který byl potom a kterým byl Ježíš Kristus, a poplynou z toho chrámu, který bude, a my budeme jeho souástí. Chci íct, že jsme zakusili míru toho, co Bh iní. A vím, že jsme pošlapali kus áblova království, kus jeho teritoria a vyvádli jsme zajaté. Ne s jeho svolením. Nešli jsme tam s njakým povolením, s tím, že to máme domluveno, a tihle pjdou s námi. Šli jsme na místo, kde byly emeny, kde bylo svázáno a bylo eeno, tohle ne tohle je moje. Šli jsme tam násilím a po cest jsme zabíjeli. Vytáhli jsme me a vyhánli jsme 15

16 duchy. Vidl jsem nkteré z nich. Skrze násilí jsme vychvacovali áblovi z chtánu to, co by chtl vlastnit. Nejen to. My jsme neustali, vzpomnli jsme si ješt na další generaci a inili jsme Boží dílo a vychvacovali naše dti ze zámru toho zlého. Myslíte, že ml radost? My si možná íkáme, že ábel proti nám povstane. Pedstavujeme si, že pijde nemoc a takové vci. A taky mže, ne, že ne. Ale víte, co také pichází? Pichází trní. To vsáté Slovo má moc nás spasit. Ale pichází trní všedního dne, všedního života, a vy se staráte, pemýšlíte, zaizujete, pracujete a vbec si nevšimnete, že trní, které vzrostlo, zaíná dusit to Slovo, které má moc spasit. Brati, chtl jsem nás vyzvat pro tu jednotu k posvcení. Abychom byli a zstali posvcení, abychom si udrželi a získali více. Bh vám požehnej! Amen. 16

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více