JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY"

Transkript

1 JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni. Všichni potebujeme být naprosto naplnni Bohem, nasyceni Boží plností. Halelujah. Nemžeme se uspokojit, poád nemáme dost. Chceme víc a víc, dokud z nás Boží sláva nezane vyvrat. Halelujah. Oteveme si Písmo v knize Zjevení. Mluvili jsme o tch, kdo zvítzí, a nad ím musí zvítzit. Nyní musíme zvítzit nad rodovými duchy, kteí psobí zkázu ve svt. Tito duchové pedk jsou válení duchové, chtjí s lidmi bojovat, srazit každého k zemi. Psobí skrze nás, v tom tkví ta potíž. Nechci, aby démon používal moje tlo. Moje tlo musí být zasvceno Bohu, oddleno Jemu samému, aby ho používal Bh. Nechci, aby se o mé tlo Bh s nkým dlil. Bh ekl: Stvoím nové nebe a novou zemi... všimnte si, že te ukazuji na sebe, na kus hlíny, který jsem...v níž pebývá spravedlnost. (2Pt 3:13, Iz 65:17) Halelujah. To znamená, že ve stávajícím nebi a na stávající zemi je obojí, kousek spravedlnosti tady a tam a nkdy zas trochu híchu. A když nehešíme, dláme chyby. Víte, že jsou híchy a jsou chyby? Každý, kdož se narodil z Boha, híchu neiní. (1J 3:9) Nikdo z nás, kdo se narodil z Boha, nemá schopnost spáchat hích. My do híchu pouze padáme. Chápete ten rozdíl? Slovo spáchat je v etin sloveso v inném tvaru. To znamená, že je to nco, co musíte udlat vy, vyjaduje to aktivitu. Není to nco pasivního, co se vám jen tak stane, co se vám pihodí. Když lovk spáchá hích, uiní ho zámrn, z vlastního rozhodnutí. Boží syn, který má v sob Božího ducha, nemže spáchat hích omylem. Pokud spáchá hích, nenarodil se z Boha. Toto si musíme vyjasnit díve, než pjdeme dál k aktivit démon. Halelujah, Ješua. Vrame se do Jana, toho, který lehal na Ježíšových prsou. Jsou zde zapsány velmi hluboké vci. První Janova 3:1: Pohlete, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Abychom byli nazváni to 1

2 znamená, že nejprve jsme nebyli Boží synové. Narodíte se znovu a íkáte, že jste se zrodili z Boha. To znamená, že váš tatínek je te Bh. A pesto nacházíme verš, kde se mluví o adopci. 1 Jak se mžete narodit jako dít do rodiny a pak být adoptováni? Víte, o em to mluví? Když se znovuzrodíte, znovuzrodí se vaše duše. Vaše duše byla mrtvá a obživla novým narozením, duše je nová. Amen? Ale poád je ve vás mrtvá vc. Co to je? Tlo. Tlo nemže být Božím synem, ledaže by je Bh adoptoval do Boží rodiny. Takže adopce znamená vykoupení tla. Tlo musí být vykoupeno z tlesnosti. Tlo mže být natolik vykoupeno, že bude poslouchat ducha. Vaše tlo nemusí poslouchat tlesné pirozené zákony. Vaše tlo má moc se vymanit pirozeným zákonm a fungovat podle duchovního zákona. Chápete? Pedstavte si bratra, který ktil, tím pádem se opozdil a nestíhá další schzku. Když dokonil kest, vžžuum, jeho tlo bylo vzato pry a pistálo jinde. (Sk 8:38-40) Možná tomu nerozumíte, nikdo ho nevidl lett na další schzku jako Supermana a neíkal: Podívej, tam letí Jak se tam dostal? Byl penesen do ducha a v duchu mžete být tam, kde si pomyslíte. Bác, a byl tam! Neposunul se z místa A do místa B. Byl prost vytržen. Lidé mluví o vytržení, a nerozumí, co vytržení znamená. Rapture je staré anglické slovo vycházející z koene rapt, a to znamená být v extázi, vyzdvižen do extatického stavu bytí. Když Bh íká, že vás vytrhne, mluví o tom, že vás vytáhne z tlesné oblasti do duchovní. Takže ten lovk zmizel z tlesné oblasti a objevil se v duchu a zase se objevil v tle na jiném míst. Amen. Pokud jsme toto pochopili, mžeme te porozumt Janovi. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme. (1J 3:2) Jakou lásku nám to Bh projevil, že nás nazval Božími syny! Proto svt nezná nás, že jeho nezná. (1J 3:1) Neekejte od svta, že vám bude rozumt. Nebudou vám rozumt, protože nechápou Ježíše Krista, a vy se chystáte chodit v zázracích. Neíkám, že budete init zázraky, ale že budete chodit v zázracích. Protože Bh ekl, že v urený as dá moc svým dvma svdkm. Peložím vám to. Jinými slovy ekl: Dám moc Tlu Kristovu. Amen. ekl: Žádný lovk jim nebude moci ublížit. Nkdo vás pijde zatknout a shoí. Ano, Bible íká, že je spálí ohe. Ti a pl roku nebude v jejich moci se vás dotknout. A pak vás najednou Bh vrátí zpátky na pirozenou rovinu a zajmou vás. (Zj 11) Protože ani Ježíše nemohli zabít, dokud se jim sám nevydal na smrt, když Ho pišli zatknout. Už jste nkdy 1 ímanm 8:23 A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my také sami v sob lkáme, zvolení syn Božích oekávajíce, a tak vykoupení tla našeho. 2

3 pemýšleli o tom, pro nezajali uedníky? Petr vytasil me, usekl vojákovi ucho a nikdo ho neprobodl. Všichni mli mee, byli to vojáci pipravení prolévat krev. Pro Petra nezabili? Nemohli se ho dotknout. Ježíš ekl: Nechte je jít. A ve chvíli, kdy zavolal Boží jméno Bh poslal Mojžíše, aby mluvil k faraonovi. Mojžíš se ptá: A kdo mám íct, že m poslal? Bh mu odpovdl: ekni faraonovi HAYAH, HAYAH. Já jsem, Já jsem. A tak šel a ekl to faraonovi. Faraon nevdl, co dlat. Ale když Ježíš ekl: Já jsem, já jsem, padli všichni na zem. Amen. Vím, že když Ježíš vrátil Malchusovi ucho, ten lovk už nikdy nebyl stejný jako ped tím. Že Bh k nmu skrze to ucho promlouval. Zaruuji vám, že Malchus se stal jedním z Ježíšových uedník. Není možné, aby vám Bh dal ucho, které Ho neslyší. Malchus ml od té chvíle problém. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. (1J 3:2) Nikdo z vás nevíte, co jste. Breíte nad sebou, žijete v prachu, díváte se dol, místo abyste hledli vzhru. Nevíte, kdo jste, co jste. Opravdu nevíme, co jsme. Nikdy jsme nevidli Božího syna. Slyšeli jsme o tom, ale nikdy jsme žádného nevidli. Pro pedstavu: Jan byl v den Pán v duchu. Jan nemohl Syna Božího vidt jinak, než že byl v duchu. To znamená být vyzdvižen do vyššího rozmru, vyšší oblasti, na vyšší frekvenci. Víte, Boží oblasti jsou na rzných frekvencích. Tady ten stl moje ruka jím neprojde. Ale kdybych byl v jiné oblasti než je tato, moje ruka by prošla skrz tu desku. Amen. Je to jednoduché jako abeceda. Musí tu být njaký elektriká, který rozumí tomu, co íkám. Do této místnosti proniká uritá frekvence a ješt další frekvence a my to necítíme, nijak se nás to nedotýká, je nám to jedno. Postavíte sem televizi a zapnete ji. Najednou slyšíte a vidíte, že se dje spousta vcí. V té samé místnosti, kde se nacházíme Ale protože nás Bh vybudoval na jiné frekvenci, neslyšíme ty zvuky, jsou nám jedno. Víte, co myslím. A tak rzné Boží oblasti jsou rzné frekvence, na nichž Bh postavil rzné vci. Už jste nkdy pemýšleli o tom, kolik tch frekvencí je? Jsem v supermarketu a tém každý druhý lovk má nco malého u ucha a povídá si. Nastaly dny, kdy lidé trpí samomluvou. Ten lovk mluví sám se sebou, aha, on má vlastn mobil. Tisíc lidí kolem nj má mobil a každý s nkým mluví. Nijak se to nezamotá, velmi zídka, protože je k dispozici tolik frekvencí, tolik, že každý mže mít telefon a ješt zbudou My zkrátka nevíme, co jsme. Ale víme, že když se Ježíš zjeví, budeme jako On, protože Ho uvidíme takového, jaký je. Nejmilejší, nyní 3

4 synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jakž jest. Ježíš je nyní v této místnosti, ale my Ho nevidíme. Psobí v nás a skrze nás, a my Ho nevidíme. Proto namísto píchod Pán bychom mli íkat objevení se, odhalení Pán. Protože jednoho dne se nám zjeví. Pro myslíte, že se nám zjeví? Protože budeme vyzdviženi a budeme jako On. Budeme vyzdviženi tam, kde je On, a tak Ho uvidíme. Není to jednoduché? Je to tak prosté. Kdyby nkdo z vás tady, kdokoli z vás, vystoupil do té oblasti, najednou by vidl vci, které ostatní nevidí, nemají schopnost. Vidl by rzné duchy, a o to jde. Pán nám nkdy požehná tak, že spíme, a protože spíme, spí naše tlesná ást, ta mysl, která operuje na nízké frekvenci. Kdybychom naši mysl sledovali, je jako šnek Snažíte se myslet, a jste pomalí jako šnek. Než nco staíte vymyslet, než se to vynoí z vašeho podvdomí, ábel už ví, co si myslíte. A proto když pijde kníže ábelské, dokáže vás peíst do vtší hloubky než prmrný duch. Prmrný duch je na nižší frekvenci než ábelské kníže. Vzpomínám si, jak jsem ml jednou v noci vizi, která mi umožnila vidt ábla. Poslal ducha, aby m otravoval. Když jsem vidl toho ducha picházet, vidl jsem ho totiž hned od chvíle, co byl vyslán, zaval jsem na nj a rozcupoval ho. Držel se za bicho jako nkdo, kdo dostal zásah. Víte o tom, že záe Boží slávy vysteluje z vašeho života jako kulka? Znáte Hvzdné války? Ten, kdo to vymyslel, musel mít pontí o tom, jak to funguje. Vaše zbra mže být pesná, když vy sami jste pesní v duchu. Když se poddáte Bohu, získáte takovou pesnost, že když k vám pijde duch, promluvíte slovo, a to mu dá okamžit ránu. Vidl jsem, jak se skr- il a prchal. Najednou ohe shoel zásahem Boží slávy, která vyšla z lovka. Proto nkteí lidé nesnáší kik, když se kií na duchy. Víte, já nekážu kiení, ale kiím. Ten kik musí vyjít z Boží energie, která vámi projde a je provázená kikem. Když vykiknete, démonského ducha to zasáhne, dá mu to ránu. Pokud jsme lidé, kteí chodí v duchu, ti duchové zstanou venku a pokají si na nás. Nemohou vstoupit do místnosti, kde jsme se shromáždili v Bohu. Amen. Protože Boží sláva vyzauje z vás všech. Amen. Já te rozncuji vaši mysl Božími vcmi, a v této místnosti je energie, kterou oni neustojí, roztrhala by je, a tak se drží venku. Chvála Pánu. Takže zpt k Janovi. Jen vám vysvtluji rzné oblasti Boží. Nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo všechna sláva je v oblacích a temné mraky zakrývají Boha. My jsme ty mraky copak to nechápete? 4

5 My jsme ty mraky, které zakrývají Boha. Bh je v nás, a nikdo to nevidí! Amen! Sláva, kterou nikdo nevidí. Vy ji musíte uvolnit. Nkdy je teba rozjímat: Ó Bože, Pane, a se ze m dnes veer uvolní pomazání, aby Tvj lid mohl být dnes požehnán. Ó Bože, Pane, udlám pro Tebe cokoli, dávám se ti te cele, jen a se, prosím, zjeví Tvoje sláva. Amen! Když se tam dostanete, sláva vystelí a duchové vás nebudou moci vystát. Vzpomínám, jak jsme šli na shromáždní s jedním z vašich velkých prorok. Polykáte jeho materiály, jdete za ním, a ten lovk je v okultismu. Nezná Boha, ale je jedním z nejvtších prorok, kteí kážou Americe a svtu. Pijedu do Afriky a tam se m ptají, jestli znám toho velkého proroka. eknu vám svou zkušenost s ním. Šli jsme na shromáždní v Minneapolis a tento lovk byl ve shromáždní. Nikdy jsem ho pedtím nepotkal, neznal jsem ho. Požádali m, abych mluvil slovo. Jakmile jsem zaal, toho muže to rozílilo, a než jsem skonil, byl úpln bez sebe vzteky. Trvalo to dvacet minut. Sotva jsem se posadil, vyskoil a zaal mi zloeit. ekl: Tento lovk odnikud V život m nevidl, a zaal jim íkat, že jsem k niemu, že kážu njaké zastaralé doktríny. Že mluvím njaké zastaralé kázání, které jsem sebral kdoví odkud, a te je tu tím krmím. Že m nemají poslouchat. Rozhlédl jsem se kolem a všichni muži se postavili na jeho stranu, krom toho, se kterým jsem pišel, jednoho mladíka a mladého pastora sboru v Kansas City. Ti ti nikdy docela nepadli. Bylo to tak zlé, že jeden z muž se zvedl a zaal mi taky zloeit. A tak m proklínají a já tam sedím a rozjímám, zjišuji, co jsou za. Neuvdomují si, že proklínat m mže jedin ten, kdo je z ábla. Nemžete m udeit, ledaže byste byli z ábla, zvlášt když m vbec neznáte. Amen. Uvdomil jsem si, že je mj duch pobouil. Halelujah. Pán mi ekl: Nehýbej se, nic nedlej, neodcházej. Protože oni mi zloeili, aby m odtamtud vypudili. Ale já jsem zstal sedt a jeden lovk ekl: To je úžasné, že bratr ducille neodešel. Tak jsem tam dál sedl a další dva velcí proroci jednoho z nich znám, o druhém jsem jen slyšel, protože je velmi známý po celých Spojených státech poslali toho dne psané poselství, ve kterém stálo: Omlouváme se, že nemžeme pijet, ale jestli na toto shromáždní nkdo pijde a ekne, že Ježíš Kristus pijde brzy, vzte, že ten lovk ani to slovo nejsou z Boha. Protože Ježíš urit nepijde v nejbližších ticeti i více letech. Ti mi také dokázali, že z Boha neslyší. Rozumíte? Takže frekvence, na níž operujete, je zjevná v duchovním svt. Kdyby sem pišel okultista, nemohl by tu vydržet. Boží moc by ho vyvádla z míry. Když jsme byli v Africe, na naše shromáždní pišel 5

6 arodj, aby ho narušoval. Na konci shromáždní se strašn divil: Co se to stalo, shromáždní už skonilo? Ano, už je konec. To snad není možné, ten lovk m uspal! Prospal celé shromáždní, neslyšel ani slovo. Vzte, kdo jsme jsme Boží synové. Nevíte, kdo jste, ale mli byste dkovat Bohu za to, co jste. Vit, že jste Boží synové. Nevíte, co jste, ale až se Ježíš zjeví (jinými slovy: kdykoli Ježíše uvidíte), zanete vidt sebe. Ježíš bude vaše zrcadlo. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme. Já jsem Ho neznal, byl jsem celý život híšník. Nebyla to zas tak dlouhá ást života, byl jsem ješt mladý a Ježíš Kristus ke mn pišel. Když m Ježíš zbavil ducha válenictví, bojování, vzal mi mou zbra, kterou jsem ml pod postelí. Vzal mi to všechno a ekl mi: Musíš být Boží. Nikdo mi nemohl vzít mého boha, ledaže by to byl sám Bh. ekl jsem: Protože jsi Bh, chci, abys za mnou picházel každý den, abys m vyuoval. A Bh odpovdl, že pijde. Zaal chodit do mého pokoje a vyuoval m. Všechno m zaalo opouštt, všechny lidské, pirozené vlastnosti. Opustila m touha po jídle. Amen. Vbec nevím, co jsem ten rok jedl. Nehladovl jsem, byl jsem opravdu požehnán Ježíšovou pítomností. Zjistil jsem, že zaínám vidt sám sebe se vším, co ve mn je, a když jsem toho hoce litoval, Bh m utšil. Bh m utšil a vysvobodil m a ekl mi: Z toho jsem t vytáhl, z hluboké propasti, která byla tém bezedná. Ukázal mi, že jsem byl vysvobozen z této propasti. Amen. Zaal jsem Mu dkovat, zaal jsem Ho chválit, protože jsem vidl Ježíše a vidl jsem sebe. Zjistil jsem, jak jsem nicotný. Když vidím lidi, jak se vytahují a íkají o sob, jak jsou úžasní, co všechno íkají a dlají, je mi jich líto. Nikdy se nevidli, nikdy nevidli Ježíše. Když uvidíte Ježíše, cítíte se pod psa. Cítíte se pitlaeni do zem, protože On je vysoko nad vámi. Když se okáže, podobni jemu budeme. Budeme jako On. A každý, kdož má takovou nadji v nm, oišuje se, jakož i on istý jest. (1J 3:3) Rozumíte tomu? Když máte nadji slávy, ta nadje se prolamuje do vašeho života skrze Ježíše Krista. Když máte nadji slávy, budete se oišovat, nedovolíte lži, aby pebývala ve vašem život, nedovolíte žádné takové vci, aby se na vás uchytila, zapsobila na vás. Pokaždé, když sami sebe pistihnete ve híchu, pjdete k Bohu a eknete: Nenávidím to, nechci to, vezmi to ode m. Protože syn Boží neheší. tme dále: Každý, kdož iní hích, iní proti zákonu; nebo hích jest pestoupení zákona. (1J 3:4) Víte, hích je v Bibli popisován dvma 6

7 zpsoby. Hích je pestoupení zákona a hích je absence spravedlnosti. íkáte, že budete svatí, že budete ti nejistší svatí na svt. Vezmete si njaké prášky na spaní a lehnete si do postele. Nehešíte. Vbec nedláte nic špatného, ale eknte mi, kolik jste uinili spravedlnosti? Takže pro nkoho je hích pestoupení zákona, a když nepestoupí zákon, je bez híchu. Ale spravedlnost znamená init Boží vli. Chápete to? Amen! Musíte být spravedliví v tom, že budete init Boží vli, a ne jen být spravedliví v tom, že neiníte hích. A víte, že on se okázal proto, aby híchy naše sal, a híchu v nm není. Každý tedy, kdož v nm zstává (to znamená zstával, zstává a bude zstávat), neheší. (1J 3:6) To je sloveso v inném tvaru, znamená: nepáchá aktivn hích. Nemžete páchat hích, pokud jste se narodili z Boha. To neznamená, že nemžete upadnout do híchu. Ale každý, kdož heší (vdom, svévoln spáchá hích), nevidl ho, aniž ho poznal. O tom jsem pedtím mluvil. Když hešíte, je to proto, že nejste znovuzrozeni. Pokud jste se znovuzrodili, nemžete hešit. Pokud máte otázky, bude prostor na konci. Vrame se do Zjevení 12:11: Ale oni zvítzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svdectví svého. Dv zbran, kterými porazíme ábla. Když použijete slovo svého svdectví, nemusí být nkdy dostaten mocné. Když máte co do inní s knížaty temnoty, nemusí to stait. Tehdy musíte vytáhnout svou atomovou bombu a odpálit je krví Ježíše Krista. Na svt neexistuje síla, která by mla vtší energii a více života než krev Ježíše Krista, protože krev Ježíše Krista zvyšuje svoji moc podle mocnosti, které elíte. Pamatujte, že život našeho všemocného Boha je v krvi Ježíše Krista. Krev Ježíše Krista je duchovní podstata, pítomná v této místnosti. Amen. On ekl, že ji mžete získat, když budete vzývat jméno Pán. Jinými slovy, musíte se natáhnout vzhru, abyste ji stáhli dol k vám, protože se nacházíte v nižší oblasti než tato krev Ježíše Krista. Halelujah. Takže krev Ježíše Krista je zbra, nejsilnjší zbra v našem arzenálu. Žádná moc jí neodolá. Krvi jsme vnovali celé minulé shromáždní. Kdo jste to neslyšeli, poite si záznam, protože vím, že to byla Duchem vedená promluva. Neml jsem v úmyslu mluvit o tchto vcech, nevím, kam smuji, jen spoívám v Hospodinu, stoupnu si a Bh skrze m zane mluvit. Takže opravdu pesn nevím, co dalšího pijde. Nkteré fráze, které íkám, jsem použil poprvé, pedtím jsem je neznal. A to je dar Božího ducha mn a církvi. Nkdy jsem unavený jako pes, a ím jsem 7

8 unavenjší, tím lépe to funguje, protože se uvolním. Nevím, co mám íct, a Boží duch m použije. Amen, halelujah. Jak jsem ekl, krev Ježíše Krista je mocná zbra, kterou nám Bh dal nejen k sebeobran, ale k ochran církve. Protože Bh tvoí armádu, aby bránila církev. Když vyšla Gedeonova armáda, bylo jich asi njakých tiaticet tisíc, a Bh ekl: Ne, je jich moc, nemžu jich tolik použít. íkám vám, že Bh nemže použít celou církev, protože by se dlo píliš mnoho chyb. Bh chce elitní jednotku, která se cele vydá Bohu, stoprocentn. Pak si Bh zane tuto skupinu používat. Jmenuje se spoleenství prvotin. Tato skupina má dojít vzkíšení dív než všichni ostatní. Jsou Bohem urení, aby vstali první. Abyste mohli být vzkíšeni, musíte nejprve zemít. Amen. To znamená, že jsou mezi námi tací, kterým useknou hlavu. Sekání hlav Už jste si všimli, jak se toto téma stává populární?...když jim useknou hlavu, oni ji zvednou, nasadí si ji zpátky a eknou: Hej, tady jsem! A to je úpln odrovná, protože to je zpráva, kterou chce Bh lidstvu pedat: Já jsem Bh, já jsem vzkíšení a život! Ježíš jim ekl: Já jsem vzkíšení i život. Ale oni si to potebovali dokázat zabili Ho, a aby si byli jistí, že je opravdu mrtvý, pivalili k hrobu kámen, zapeetili hrob, postavili tam stráže, aby Mu zabránili zase vstát. Halelujah. Amen. A když znovu vstal, císa a všichni ti lidé dobe vdli o tom, co se stalo. Protože On byl vzkíšen navzdory všemu, co udlali. Amen. Když vyšel z hrobu, Jeho roucho tam zstalo složené. Nepoteboval ho, protože roucho, které ml, bylo z oblasti nízké frekvence, už Mu nesedlo. Halelujah. Kdyby se ho snažil obléknout, spadlo by z Nj, protože bylo na nízké frekvenci a On byl na vyšší frekvenci. Byl odn, na té frekvenci jsou lidé obleení. Duchové jsou obleení. Jsou i nazí duchové a Písmo se o nich zmi uje.. Víte, co je myšleno tmi nahými duchy? Duše, která je nahá. To znamená, že je v pekle. Apoštol Pavel íká, abyste nebyli nazí. Bh vám zapjí odv, dokud neobléknete své tlo. ekl, že vám pjí tlo, dokud neobléknete to své. Takže svatým v nebesích bylo zapjeno duchovní tlo. Dále je v nebi tída tch, kteí mají své pirozené tlo, jež bylo vyzdviženo (nap. Enoch, Eliáš). Rozumíte bratí, že je ješt jiná tída kesan, Božích syn? Jedna tída jsou ti, kteí mají vlastní tla, další tída ti, co mají zapjená tla, pak je tída andl, kteí nikdy tlo nemli, nemohou používat tlo, nepotebují je. Amen. Kdy padlí andlé padli? Nepotebovali tlo. Nejhorší, co mžete padlému andlu udlat, je dát mu tlo. Satan si zahrává s tlem, mnohým lidem se ukázal v tle. To bude jeho konený 8

9 pád, až ho nkdo chytí v tom tle, vyžene ho a pošle do propasti. Spoutá ho a pošle do propasti. Pro to všechno íkám? Je toho njak moc. Halelujah. Duch, který k vám pijde a vy ho vidíte, je oslabený. Dostal se na tak nízkou frekvenci, že ho vidíte. Když ho v tu chvíli napomenete, zasadíte mu tžkou ránu. Rozumíte mi? Vrame se k tématu. Mluvíme o vítzení, pekonávání. Nad ím musím zvítzit? Co musím pekonat? Musím zvítzit nad svým otcem, svou matkou a svými pedky, musím je pekonat. Pro je to nutné? Protože mi zanechali ddictví pímo v mé krvi, vložili do m svj obraz. lovk hích je ve mn. Narodil jsem se v híchu, v nepravosti m poala má matka. (Ž 51:7) Jsem vytvoen k obrazu svých pedk, adamovská povaha je ástí mého bytí. Mám v sob touhu, která žádá zemské vci. Amen. Halelujah. Muži touží po ženách. Ženy touží po mužích. A to je ta adamovská pirozenost, kterou musíme porazit. íkáte si: Brate Cecile, co to íkáš? Bh chce, aby lovk pekonal svou pirozenost do té míry, že bude fungovat jen tehdy, když ji zapne. Musí fungovat, jen když ji zapnete. Musíte být schopni ji vypnout. eknu vám pro. Blíží se doba, kdy t uvzní, brate, budeš ve vzení pro evangelium. A oni pošlou nahou ženu a zamknou ji tam s tebou to se dlo v Rusku, a mnoho bratí padlo. Mnozí brati padli. Amen. Když jsem byl mladý, Bh m zaal vyuovat a ekl mi (Víte, jsme ješt dti, ale mžeme to pochopit.): Nahá žena není víc než nahý pes nebo prase nebo nco jiného. Zpsobil, že jsem se vypnul. Slyšíte m pánové? Piml m vypnout se. Jednou jsem spal ve své posteli, vlastn ne ve své, hodn jsem cestoval a spal všude možn, zrovna jsem pespával u nkoho v dom. Vzbudil jsem se s pocitem, že m nco dusí. Nemohl jsem se probrat, byl jsem strašn unavený. Když jsem se konen probral, uvdomil jsem si, že se dusím a že na mn leží tžká váha. Když jsem konen pišel úpln k sob, zjistil jsem, že na mn leží žena, nahá žena. První pocit, který m zavalil, byl hnv. První emoce, která se ve mn probudila, byl hnv. ábel snad o mn nemá žádné mínní. Myslí si, že jsem njaké smetí, které mže pokoušet nahou ženou. Hnval jsem se. Samozejm jsem ji setásl. Stálo m to však církev. Ano, tolik ji rozzu- ilo, že jsem ji odmítl, že bžela do církve a zpsobila poprask. Dovolte mi íct nco o proroctví. Ta žena byla jednou z nejlepších proroky. Její proroctví byla nejpesnjší, jaká jsem kdy slyšel. Nkdo vstoupil do dveí a ona byla schopná íct, co má ten lovk v srdci, co dlá a podobn. Celá církev na ní byla závislá. Bh to chtl zastavit. 9

10 Amen. Když toto udlala, samozejm o tom nikdo nevdl, já jsem to nikomu neíkal. Jen její bratr ležel na vedlejší posteli a mám podezení, že možná vidl svou nahou sestru, jak opouští pokoj. Ale to nevím jist, dodnes to nevím a neptal jsem se na to. Chápete? Ale co se pak stalo. Ta žena mla nadále vize, pinášela sny, ale všechny její vize a sny najednou zaaly být proti nkomu namíené. Nejdív vidla m, jak sedím nahý ve shromáždní. Nepišla a neekla mi to, ale šuškala to kolem. A pak jednoho dne pišla do církve, podíval jsem se na ni, ale nevidl jsem ji, protože mla ped obliejem velký oblak temnoty. Podíval jsem se na další sestru, další temná koule, a hned jsem vdl, že jí to ekla. Pokraovaly v tom, dokud nepodkopaly celou církev. Pak šly ven a ekly to híšníkm. Lidé picházeli do té doby do shromáždní a byli požehnaní, od té chvíle se neukázali. Ob tu církev zniily, a ta žena si pitom myslela, že dlá spravedlivou vc. Šel jsem za Bohem, byl jsem úpln zniený, šel jsem k Bohu a modlil jsem se: Pane, Bože, zachra ji. Zachra jejího snoubence, zachra je. Bh mi ukázal obraz. Vidl jsem soudce. Nevím, jak se to dlá u vás, ale v britském soudnictví, když se soudce chystá vynést ortel smrti, vezme erný epec, nasadí si ho, vezme erné pero a píše rozsudek. ekne: Budeš viset, dokud smrtí nezemeš! a zlomí to pero. Pesn tuto scénu jsem vidl. Pokaždé když jsem zavel oi: Budeš viset, dokud nezemeš! ekl jsem: Ó Bože, smiluj se nad nimi. Ale Bh mi ekl: Už se za n nemodli. Co myslíte, že se stalo? Bylo to strašné. Pro to všechno íkám? Muži a ženy se musí dostat na místo, kde Ježíš Kristus prostoupí jejich bytost, tak aby nemohli být pokoušeni. Vaše žádosti jsou pry, nechcete nic, co není z Boha. Jediné, po em toužíte, jsou vci z Boha. Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem byl jako mladík poktn Duchem svatým. Kleím na kolenou, Duch Boží na m padl a zaal jsem mluvit jazyky. Nevdl jsem, o co jde. Neml jsem potuchy o tom, co jsou jazyky, nevdl jsem, že Bh nco takového dlá. Nevdl jsem, že Ježíš do m vstoupil. Tak jsem se modlil a najednou jsem zaal mluvit njakou divnou eí, vydsilo m to: Bože, co to je? Asi jsem se zbláznil, Bože, pomoz mi! Další vc, která se mi uprosted toho pedšení stala: byl jsem zády ke dveím, a pesto jsem vidl, jak nkdo vchází. lovk, který vešel, ml pruhovaný odv, jako vze ský, odshora dol jasn bílé pruhy a mezi tím erné, svtlo, tma. Takto pišel a postavil se nade mnou. Ztratil jsem vládu nad svým tlem, neovládal jsem konetiny, cítil jsem se hrozn. Pak jsem ml vizi: Velký stan a kolem stanu parkovalo mnoho aut. Jestli pijmeš to, co ti nabízím, uiním z tebe nejvtšího 10

11 léitele na svt. Cítím se hrozn a íkám: Pokej, pokej, práv jsem mluvil s Ježíšem, a to byl nejslavnjší pocit, jaký jsem kdy ml. Te jsi pišel ty, a cítím se hrozn. Kdo jsi? Jestli to není z Boha, nechci to, nemám zájem. V mžiku zmizel. A pak se vrátil Boží duch. íkal jsem si: Co kdybych byl jeho nabídku pijal? Mli byste ducilla s velkým stanem a lidmi, kteí padají. Uzdravování, a žádného Boha. Jiný duch by zaujal místo, kde ml být Bh. Chápete, o em mluvíme, bratí? Prorok mže minout Boha. eknu vám jiný píbh. Ježíš Kristus chodil do mého pokoje každý den ve tyi odpoledne a mluvil ke mn až pes plnoc. Ukazoval mi Boží vci. Ml jsem skvlou spolenost, neznal jsem lepší. Nevdl jsem, že Bh tak nemluví s každým. Myslel jsem, že když kazatelé íkají, že Bh íká to a to a tamto íkal jsem si, o co jsem picházel, když jsem takový vztah neml. A tak Bh picházel a každý den se mnou mluvil. Jednou za mnou pišli tyi muži z nedalekého msta Mandeville a sdlovali mi, že jim Bh ekl, aby mi vyídili, že mám jet s nimi a pihlásit se na biblickou školu. Na nic jsem se Boha už neptal. Když to Bh íká, udlám to. Tak jsem jel s nimi a pihlásil jsem se na biblickou školu. Vzal jsem si den dovolenou, ale spchal jsem, abych stihl ve tyi hodiny schzku s Ježíšem. Dorazil jsem dom trochu se zpoždním, vtrhl jsem do místnosti a uvidl jsem muže stojícího ve slunením svtle. Jasné odpolední slunce (nevím, jestli u vás je slunce také tak jasné jako na Jamajce) svítilo oknem do pokoje. Ten muž stál u okna otoen zády ke mn, vidl jsem Jeho siluetu. Když jsem vpadl do místnosti, vydechl jsem: Byl jsem ve škole, pihlásil jsem se dnes na biblickou školu. Neodpovdl mi, ale zaal se pomalu otáet. Uvdomil jsem si ten pomalý pohyb a zachvátila m hrza. Nco je špatn. Když se ke mn otoil, nebyl to ten milý Ježíš tichého ducha, na kterého jsem byl zvyklý. Jeho oi byly jako plameny ohn, musel jsem se ped nimi skrýt. Sotva jsem vidl prst, kterým mi míil do oblieje, a ekl: Když pjdeš na biblickou školu, odmítneš m jako svého uitele. ekl jsem: Ó ne, Bože! Padl jsem ped Nj na podlahu a to byl toho dne konec audience. Zaal jsem se strachovat: Zavrhl jsem Ježíše? Ale pak jsem pišel na jednu skvlou vc, kterou vám chci íct. Abyste zavrhli Ježíše, nemusíte Mu íct: Ježíši, odmítám T. Mžete mít samé dobré úmysly a dobrá pedsevzetí, sloužit Ježíši celou svou myslí, ale když dláte nco, co je proti Nmu, co se s Ním nesluuje, tehdy Ho odmítáte svými skutky. Skutky mluví hlasitji než slova. 11

12 Takže abyste zvítzili, musíte porazit duchy svých pedk. Duchy žádosti, zddné po pedcích. Když jim podlehnete, budou si vás víc a víc pivlast ovat, až se dostanete do bodu, kdy nad nimi nebudete mít žádnou moc. Ti duchové vás cele ovládnou. Asi se te pustím do uení, které nkteré z vás možná popíchne. Odkud se ti duchové berou? Pamatujte, že Bh nikdy nevytvoil nic zlého. Všechno, co Bh uinil, bylo dobré. Bible íká: Bh je dobrý. Bh je svtlo a není v nm žádné tmy, není v nm ani stín, je samo svtlo. Když je Bh svtlo a je dobrý a všechno, co bylo stvoeno, bylo dobré, když nebylo stvoeno nic než to, co stvoil On, kde se vzali áblové? Jedno víme, že nebyli stvoeni. Nikdy je nestvoil jako ábly. Amen? Nkdo ekl padlý andl? Ano, ale to jsou ti velcí áblové. Ale odkud jsou démoni? Z eho pochází slovo démon? Nechápete, co íkám? Máte padlé andly, íkáme jim áblové. Pak jsou démoni, to jsou nižší duchové. Potkal jsem bláznivé démony i hloupé démony. Jednou v noci mi na hru skoil hloupý démon, ale já jsem to ekal. Chtl jsem zjistit, z eho je udlaný. Ptal jsem se Boha: Bože, ta vc m sleduje, chodím celou noc, picházím dom ve ti, už je skoro ráno, jdu pes les, a ta vc je poád za mnou. Bože, dovol, a si na nj sáhnu, a vím, co je ta vc vlastn za. Když to za mnou chodí, musí to mít njakou podstatu. Chtl bych to vdt. A Bh m pekvapil. Rychle jsem si vzal pyžamo, skoil do postele a zaal chrápat. Kdyby ta vc mla njaký rozum, vdla by, že nespím. Tak jsem chrápal, nádech výdech, a on pišel k mé posteli. Vdl jsem, že na m skoí. Bh mi dal vdt, že se to na m rozproste a že mi nebude moci ublížit, dokud nebude stejn velký jako já. Nevím, jak jsem to vdl, ale vdl jsem to. Tak jsem tam ležel s rukama pipravenýma kdyby ten démon ml aspo trochu rozumu, vdl by, že lovk nemže spát a pitom mít ruce v takové poloze. Mé ruce ekaly na píležitost, aby ho chytily. Poád jsem chrápal. Konen se pohnul a pistál mi pímo na hrudníku. Když na m pistál, bylo to jako vrnící koka, úpln jako koka. Jako by dýchal a pitom se natahoval, roztahoval se mi na nohy a pedl jako koka. Já jsem se ze všech sil snažil vrohodn chrápat. Pochopil jsem jedno ta vc neví, co si myslím, nete mi myšlenky. Kdyby to bylo ábelské kníže, vbec by nebylo snadné ho takto oklamat, ale tenhle démon vbec netušil, že po nm jdu. Ve chvíli, kdy se mi dostal do pipravené ruky, jsem po nm ch apl ve jménu Ježíše. Bylo to, jako bych chytil hada. Cítil jsem, jak se mi kroutí v rukou, zápasil jsem s ním a najednou jsem se zapomnl Není snadné zápasit 12

13 a pitom setrvat v duchu. Zaal jsem zápasit v tle, protože m zaal zatlaovat. Bh ke mn promluvil v duchu, tak jsem zaal pozvedat kíž, pemýšlel jsem o tom, co Ježíš mluvil o kíži a o krvi. Na to jsem hledl. Proto vás prosím, bratí, kvli Bohu, jdte dom a tte Bibli znovu a znovu, zasate si do mysli citáty o krvi. Nestarejte se o to, jak je dostat do svého srdce, dosta te je do své mysli, pak o nich zante pemýšlet a rozjímat: Srovnejte si všechno ohledn ukižování, srovnejte si náhled na Jeho krev, a než se tím prokoušete, bude dílo ve vašem srdci hotovo. Budete mít svou zbra ve své pochv, budete ji moci kdykoli vytasit. Pokud ji nemáte, nemáte co vytáhnout. Nechote na m s tím, že když vás napadne démon, zanete vydšen blekotat: Krev, krev, krev To na n neplatí. A tak jsem si vybavil kíž, tlo, které na nm viselo, krev, která vytékala z Jeho rukou, vybavil jsem si krev, která kapala z Jeho nohou, z boku, halelujah, a zaal jsem nad ním znovu vyhrávat, dokud jsem ho nepoložil na lopatky. Dal jsem mu lekci: Kdybys skoil na milion kesan, na konci dne budeš v pekle a tam se navky smažit, navky, navky. Nemohl to unést, vysmekl se, odplazil se do rohu pokoje a proklínal m. Když to udlal, z úst mi vyšlo jeho jméno. Poznal jsem jeho hlas, protože jsem toho lovka znal. Bratí, z lidí se stávají démoni. Sledujte charakter lovka z lovka se mže stát démon dokonce dív, než zeme. Pokud pekroíte uritou hranici, co se Boha týe, mže se z vás stát démon, díve než zemete. Dostanete se na místo, kde už není pokání z híchu, odkud se nedá vrátit. Jidáš se stal démonem, pedtím než zemel, proto když obrátil a snažil se kát, nenalezl místa ku pokání. Stal se z nj démon ješt ped smrtí, protože pekroil Boží hranici. Ježíš mu dal veškerou píležitost k tomu, aby se obrátil, aby neudlal ten obchod. Písma mohla psát jiný píbh, ale Bh napsal: Biskupství jeho vezmi jiný. (Sk 1:20) Nkdo jiný zaujal jeho místo. Amen. Když se zeptáte njakého teologa, ekne vám, že démony udlal Bh, že démoni jsou padlí andlé. eknte sami, pro by padlý andl, který nikdy neml tlo, hledal tlo, aby v nm mohl psobit? Pro by chtl kouit a pít a páchat smilstvo? Pro by hledal tlo, v nmž by mohl projevovat svou démonskou identitu? Nezdá se vám to divné? Padlý andl netouží po lidském tle, je mu dobe v jeho vlastním duchovním tle. Jediný, kdo touží po lidském tle, je duch, který byl tla zbaven. V Bibli je toto slovo použito jen jednou duch zbavený tla, doufám, že to íkám správn, nenašel jsem to nikde jinde. V epištole 13

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala

V noci se pihnala vtrná boue a probudila muže, ženy i dti klanu Volných lovc. Rvala jim stany a stechy chýší nad hlavami, metala písek do oí, lekala ONDEJ NEFF Na otázku: Jak jste se k tomuhle psaní dostal?" odpovídají autoi science fiction zpravidla rozpaitým ani nevím", i to se tak njak semlelo, bhsámví, jak vlastn". Ondej Neff je výjimkou z tohoto

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Skotská lo. P. Jan Kuník

Skotská lo. P. Jan Kuník Milí brati a milé sestry v Kristu, v duchu pede mnou hoí Kristv ohe, zapálený u chotovinského kostela o velikononí vigilii a pipomínám si své každoroní promluvy o tom, jak má tento ohe hoet v našich srdcích

Více

íjen 2007 X. roník íslo 1

íjen 2007 X. roník íslo 1 íjen 2007 X. roník íslo 1 Dnes vychází první íslo Dušana pro rok 2007-08. Slavte, hodujte, nante tuné sele! Tento rok je pro Dušana jubilejní, desátý. Tudíž mžeme pedpokládat za njaký as velkou oslavu.

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více