JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY"

Transkript

1 JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni. Všichni potebujeme být naprosto naplnni Bohem, nasyceni Boží plností. Halelujah. Nemžeme se uspokojit, poád nemáme dost. Chceme víc a víc, dokud z nás Boží sláva nezane vyvrat. Halelujah. Oteveme si Písmo v knize Zjevení. Mluvili jsme o tch, kdo zvítzí, a nad ím musí zvítzit. Nyní musíme zvítzit nad rodovými duchy, kteí psobí zkázu ve svt. Tito duchové pedk jsou válení duchové, chtjí s lidmi bojovat, srazit každého k zemi. Psobí skrze nás, v tom tkví ta potíž. Nechci, aby démon používal moje tlo. Moje tlo musí být zasvceno Bohu, oddleno Jemu samému, aby ho používal Bh. Nechci, aby se o mé tlo Bh s nkým dlil. Bh ekl: Stvoím nové nebe a novou zemi... všimnte si, že te ukazuji na sebe, na kus hlíny, který jsem...v níž pebývá spravedlnost. (2Pt 3:13, Iz 65:17) Halelujah. To znamená, že ve stávajícím nebi a na stávající zemi je obojí, kousek spravedlnosti tady a tam a nkdy zas trochu híchu. A když nehešíme, dláme chyby. Víte, že jsou híchy a jsou chyby? Každý, kdož se narodil z Boha, híchu neiní. (1J 3:9) Nikdo z nás, kdo se narodil z Boha, nemá schopnost spáchat hích. My do híchu pouze padáme. Chápete ten rozdíl? Slovo spáchat je v etin sloveso v inném tvaru. To znamená, že je to nco, co musíte udlat vy, vyjaduje to aktivitu. Není to nco pasivního, co se vám jen tak stane, co se vám pihodí. Když lovk spáchá hích, uiní ho zámrn, z vlastního rozhodnutí. Boží syn, který má v sob Božího ducha, nemže spáchat hích omylem. Pokud spáchá hích, nenarodil se z Boha. Toto si musíme vyjasnit díve, než pjdeme dál k aktivit démon. Halelujah, Ješua. Vrame se do Jana, toho, který lehal na Ježíšových prsou. Jsou zde zapsány velmi hluboké vci. První Janova 3:1: Pohlete, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Abychom byli nazváni to 1

2 znamená, že nejprve jsme nebyli Boží synové. Narodíte se znovu a íkáte, že jste se zrodili z Boha. To znamená, že váš tatínek je te Bh. A pesto nacházíme verš, kde se mluví o adopci. 1 Jak se mžete narodit jako dít do rodiny a pak být adoptováni? Víte, o em to mluví? Když se znovuzrodíte, znovuzrodí se vaše duše. Vaše duše byla mrtvá a obživla novým narozením, duše je nová. Amen? Ale poád je ve vás mrtvá vc. Co to je? Tlo. Tlo nemže být Božím synem, ledaže by je Bh adoptoval do Boží rodiny. Takže adopce znamená vykoupení tla. Tlo musí být vykoupeno z tlesnosti. Tlo mže být natolik vykoupeno, že bude poslouchat ducha. Vaše tlo nemusí poslouchat tlesné pirozené zákony. Vaše tlo má moc se vymanit pirozeným zákonm a fungovat podle duchovního zákona. Chápete? Pedstavte si bratra, který ktil, tím pádem se opozdil a nestíhá další schzku. Když dokonil kest, vžžuum, jeho tlo bylo vzato pry a pistálo jinde. (Sk 8:38-40) Možná tomu nerozumíte, nikdo ho nevidl lett na další schzku jako Supermana a neíkal: Podívej, tam letí Jak se tam dostal? Byl penesen do ducha a v duchu mžete být tam, kde si pomyslíte. Bác, a byl tam! Neposunul se z místa A do místa B. Byl prost vytržen. Lidé mluví o vytržení, a nerozumí, co vytržení znamená. Rapture je staré anglické slovo vycházející z koene rapt, a to znamená být v extázi, vyzdvižen do extatického stavu bytí. Když Bh íká, že vás vytrhne, mluví o tom, že vás vytáhne z tlesné oblasti do duchovní. Takže ten lovk zmizel z tlesné oblasti a objevil se v duchu a zase se objevil v tle na jiném míst. Amen. Pokud jsme toto pochopili, mžeme te porozumt Janovi. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme. (1J 3:2) Jakou lásku nám to Bh projevil, že nás nazval Božími syny! Proto svt nezná nás, že jeho nezná. (1J 3:1) Neekejte od svta, že vám bude rozumt. Nebudou vám rozumt, protože nechápou Ježíše Krista, a vy se chystáte chodit v zázracích. Neíkám, že budete init zázraky, ale že budete chodit v zázracích. Protože Bh ekl, že v urený as dá moc svým dvma svdkm. Peložím vám to. Jinými slovy ekl: Dám moc Tlu Kristovu. Amen. ekl: Žádný lovk jim nebude moci ublížit. Nkdo vás pijde zatknout a shoí. Ano, Bible íká, že je spálí ohe. Ti a pl roku nebude v jejich moci se vás dotknout. A pak vás najednou Bh vrátí zpátky na pirozenou rovinu a zajmou vás. (Zj 11) Protože ani Ježíše nemohli zabít, dokud se jim sám nevydal na smrt, když Ho pišli zatknout. Už jste nkdy 1 ímanm 8:23 A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my také sami v sob lkáme, zvolení syn Božích oekávajíce, a tak vykoupení tla našeho. 2

3 pemýšleli o tom, pro nezajali uedníky? Petr vytasil me, usekl vojákovi ucho a nikdo ho neprobodl. Všichni mli mee, byli to vojáci pipravení prolévat krev. Pro Petra nezabili? Nemohli se ho dotknout. Ježíš ekl: Nechte je jít. A ve chvíli, kdy zavolal Boží jméno Bh poslal Mojžíše, aby mluvil k faraonovi. Mojžíš se ptá: A kdo mám íct, že m poslal? Bh mu odpovdl: ekni faraonovi HAYAH, HAYAH. Já jsem, Já jsem. A tak šel a ekl to faraonovi. Faraon nevdl, co dlat. Ale když Ježíš ekl: Já jsem, já jsem, padli všichni na zem. Amen. Vím, že když Ježíš vrátil Malchusovi ucho, ten lovk už nikdy nebyl stejný jako ped tím. Že Bh k nmu skrze to ucho promlouval. Zaruuji vám, že Malchus se stal jedním z Ježíšových uedník. Není možné, aby vám Bh dal ucho, které Ho neslyší. Malchus ml od té chvíle problém. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. (1J 3:2) Nikdo z vás nevíte, co jste. Breíte nad sebou, žijete v prachu, díváte se dol, místo abyste hledli vzhru. Nevíte, kdo jste, co jste. Opravdu nevíme, co jsme. Nikdy jsme nevidli Božího syna. Slyšeli jsme o tom, ale nikdy jsme žádného nevidli. Pro pedstavu: Jan byl v den Pán v duchu. Jan nemohl Syna Božího vidt jinak, než že byl v duchu. To znamená být vyzdvižen do vyššího rozmru, vyšší oblasti, na vyšší frekvenci. Víte, Boží oblasti jsou na rzných frekvencích. Tady ten stl moje ruka jím neprojde. Ale kdybych byl v jiné oblasti než je tato, moje ruka by prošla skrz tu desku. Amen. Je to jednoduché jako abeceda. Musí tu být njaký elektriká, který rozumí tomu, co íkám. Do této místnosti proniká uritá frekvence a ješt další frekvence a my to necítíme, nijak se nás to nedotýká, je nám to jedno. Postavíte sem televizi a zapnete ji. Najednou slyšíte a vidíte, že se dje spousta vcí. V té samé místnosti, kde se nacházíme Ale protože nás Bh vybudoval na jiné frekvenci, neslyšíme ty zvuky, jsou nám jedno. Víte, co myslím. A tak rzné Boží oblasti jsou rzné frekvence, na nichž Bh postavil rzné vci. Už jste nkdy pemýšleli o tom, kolik tch frekvencí je? Jsem v supermarketu a tém každý druhý lovk má nco malého u ucha a povídá si. Nastaly dny, kdy lidé trpí samomluvou. Ten lovk mluví sám se sebou, aha, on má vlastn mobil. Tisíc lidí kolem nj má mobil a každý s nkým mluví. Nijak se to nezamotá, velmi zídka, protože je k dispozici tolik frekvencí, tolik, že každý mže mít telefon a ješt zbudou My zkrátka nevíme, co jsme. Ale víme, že když se Ježíš zjeví, budeme jako On, protože Ho uvidíme takového, jaký je. Nejmilejší, nyní 3

4 synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo vidti jej budeme tak, jakž jest. Ježíš je nyní v této místnosti, ale my Ho nevidíme. Psobí v nás a skrze nás, a my Ho nevidíme. Proto namísto píchod Pán bychom mli íkat objevení se, odhalení Pán. Protože jednoho dne se nám zjeví. Pro myslíte, že se nám zjeví? Protože budeme vyzdviženi a budeme jako On. Budeme vyzdviženi tam, kde je On, a tak Ho uvidíme. Není to jednoduché? Je to tak prosté. Kdyby nkdo z vás tady, kdokoli z vás, vystoupil do té oblasti, najednou by vidl vci, které ostatní nevidí, nemají schopnost. Vidl by rzné duchy, a o to jde. Pán nám nkdy požehná tak, že spíme, a protože spíme, spí naše tlesná ást, ta mysl, která operuje na nízké frekvenci. Kdybychom naši mysl sledovali, je jako šnek Snažíte se myslet, a jste pomalí jako šnek. Než nco staíte vymyslet, než se to vynoí z vašeho podvdomí, ábel už ví, co si myslíte. A proto když pijde kníže ábelské, dokáže vás peíst do vtší hloubky než prmrný duch. Prmrný duch je na nižší frekvenci než ábelské kníže. Vzpomínám si, jak jsem ml jednou v noci vizi, která mi umožnila vidt ábla. Poslal ducha, aby m otravoval. Když jsem vidl toho ducha picházet, vidl jsem ho totiž hned od chvíle, co byl vyslán, zaval jsem na nj a rozcupoval ho. Držel se za bicho jako nkdo, kdo dostal zásah. Víte o tom, že záe Boží slávy vysteluje z vašeho života jako kulka? Znáte Hvzdné války? Ten, kdo to vymyslel, musel mít pontí o tom, jak to funguje. Vaše zbra mže být pesná, když vy sami jste pesní v duchu. Když se poddáte Bohu, získáte takovou pesnost, že když k vám pijde duch, promluvíte slovo, a to mu dá okamžit ránu. Vidl jsem, jak se skr- il a prchal. Najednou ohe shoel zásahem Boží slávy, která vyšla z lovka. Proto nkteí lidé nesnáší kik, když se kií na duchy. Víte, já nekážu kiení, ale kiím. Ten kik musí vyjít z Boží energie, která vámi projde a je provázená kikem. Když vykiknete, démonského ducha to zasáhne, dá mu to ránu. Pokud jsme lidé, kteí chodí v duchu, ti duchové zstanou venku a pokají si na nás. Nemohou vstoupit do místnosti, kde jsme se shromáždili v Bohu. Amen. Protože Boží sláva vyzauje z vás všech. Amen. Já te rozncuji vaši mysl Božími vcmi, a v této místnosti je energie, kterou oni neustojí, roztrhala by je, a tak se drží venku. Chvála Pánu. Takže zpt k Janovi. Jen vám vysvtluji rzné oblasti Boží. Nyní synové Boží jsme, ale ješt se neokázalo všechna sláva je v oblacích a temné mraky zakrývají Boha. My jsme ty mraky copak to nechápete? 4

5 My jsme ty mraky, které zakrývají Boha. Bh je v nás, a nikdo to nevidí! Amen! Sláva, kterou nikdo nevidí. Vy ji musíte uvolnit. Nkdy je teba rozjímat: Ó Bože, Pane, a se ze m dnes veer uvolní pomazání, aby Tvj lid mohl být dnes požehnán. Ó Bože, Pane, udlám pro Tebe cokoli, dávám se ti te cele, jen a se, prosím, zjeví Tvoje sláva. Amen! Když se tam dostanete, sláva vystelí a duchové vás nebudou moci vystát. Vzpomínám, jak jsme šli na shromáždní s jedním z vašich velkých prorok. Polykáte jeho materiály, jdete za ním, a ten lovk je v okultismu. Nezná Boha, ale je jedním z nejvtších prorok, kteí kážou Americe a svtu. Pijedu do Afriky a tam se m ptají, jestli znám toho velkého proroka. eknu vám svou zkušenost s ním. Šli jsme na shromáždní v Minneapolis a tento lovk byl ve shromáždní. Nikdy jsem ho pedtím nepotkal, neznal jsem ho. Požádali m, abych mluvil slovo. Jakmile jsem zaal, toho muže to rozílilo, a než jsem skonil, byl úpln bez sebe vzteky. Trvalo to dvacet minut. Sotva jsem se posadil, vyskoil a zaal mi zloeit. ekl: Tento lovk odnikud V život m nevidl, a zaal jim íkat, že jsem k niemu, že kážu njaké zastaralé doktríny. Že mluvím njaké zastaralé kázání, které jsem sebral kdoví odkud, a te je tu tím krmím. Že m nemají poslouchat. Rozhlédl jsem se kolem a všichni muži se postavili na jeho stranu, krom toho, se kterým jsem pišel, jednoho mladíka a mladého pastora sboru v Kansas City. Ti ti nikdy docela nepadli. Bylo to tak zlé, že jeden z muž se zvedl a zaal mi taky zloeit. A tak m proklínají a já tam sedím a rozjímám, zjišuji, co jsou za. Neuvdomují si, že proklínat m mže jedin ten, kdo je z ábla. Nemžete m udeit, ledaže byste byli z ábla, zvlášt když m vbec neznáte. Amen. Uvdomil jsem si, že je mj duch pobouil. Halelujah. Pán mi ekl: Nehýbej se, nic nedlej, neodcházej. Protože oni mi zloeili, aby m odtamtud vypudili. Ale já jsem zstal sedt a jeden lovk ekl: To je úžasné, že bratr ducille neodešel. Tak jsem tam dál sedl a další dva velcí proroci jednoho z nich znám, o druhém jsem jen slyšel, protože je velmi známý po celých Spojených státech poslali toho dne psané poselství, ve kterém stálo: Omlouváme se, že nemžeme pijet, ale jestli na toto shromáždní nkdo pijde a ekne, že Ježíš Kristus pijde brzy, vzte, že ten lovk ani to slovo nejsou z Boha. Protože Ježíš urit nepijde v nejbližších ticeti i více letech. Ti mi také dokázali, že z Boha neslyší. Rozumíte? Takže frekvence, na níž operujete, je zjevná v duchovním svt. Kdyby sem pišel okultista, nemohl by tu vydržet. Boží moc by ho vyvádla z míry. Když jsme byli v Africe, na naše shromáždní pišel 5

6 arodj, aby ho narušoval. Na konci shromáždní se strašn divil: Co se to stalo, shromáždní už skonilo? Ano, už je konec. To snad není možné, ten lovk m uspal! Prospal celé shromáždní, neslyšel ani slovo. Vzte, kdo jsme jsme Boží synové. Nevíte, kdo jste, ale mli byste dkovat Bohu za to, co jste. Vit, že jste Boží synové. Nevíte, co jste, ale až se Ježíš zjeví (jinými slovy: kdykoli Ježíše uvidíte), zanete vidt sebe. Ježíš bude vaše zrcadlo. Víme pak, že když se okáže, podobni jemu budeme. Já jsem Ho neznal, byl jsem celý život híšník. Nebyla to zas tak dlouhá ást života, byl jsem ješt mladý a Ježíš Kristus ke mn pišel. Když m Ježíš zbavil ducha válenictví, bojování, vzal mi mou zbra, kterou jsem ml pod postelí. Vzal mi to všechno a ekl mi: Musíš být Boží. Nikdo mi nemohl vzít mého boha, ledaže by to byl sám Bh. ekl jsem: Protože jsi Bh, chci, abys za mnou picházel každý den, abys m vyuoval. A Bh odpovdl, že pijde. Zaal chodit do mého pokoje a vyuoval m. Všechno m zaalo opouštt, všechny lidské, pirozené vlastnosti. Opustila m touha po jídle. Amen. Vbec nevím, co jsem ten rok jedl. Nehladovl jsem, byl jsem opravdu požehnán Ježíšovou pítomností. Zjistil jsem, že zaínám vidt sám sebe se vším, co ve mn je, a když jsem toho hoce litoval, Bh m utšil. Bh m utšil a vysvobodil m a ekl mi: Z toho jsem t vytáhl, z hluboké propasti, která byla tém bezedná. Ukázal mi, že jsem byl vysvobozen z této propasti. Amen. Zaal jsem Mu dkovat, zaal jsem Ho chválit, protože jsem vidl Ježíše a vidl jsem sebe. Zjistil jsem, jak jsem nicotný. Když vidím lidi, jak se vytahují a íkají o sob, jak jsou úžasní, co všechno íkají a dlají, je mi jich líto. Nikdy se nevidli, nikdy nevidli Ježíše. Když uvidíte Ježíše, cítíte se pod psa. Cítíte se pitlaeni do zem, protože On je vysoko nad vámi. Když se okáže, podobni jemu budeme. Budeme jako On. A každý, kdož má takovou nadji v nm, oišuje se, jakož i on istý jest. (1J 3:3) Rozumíte tomu? Když máte nadji slávy, ta nadje se prolamuje do vašeho života skrze Ježíše Krista. Když máte nadji slávy, budete se oišovat, nedovolíte lži, aby pebývala ve vašem život, nedovolíte žádné takové vci, aby se na vás uchytila, zapsobila na vás. Pokaždé, když sami sebe pistihnete ve híchu, pjdete k Bohu a eknete: Nenávidím to, nechci to, vezmi to ode m. Protože syn Boží neheší. tme dále: Každý, kdož iní hích, iní proti zákonu; nebo hích jest pestoupení zákona. (1J 3:4) Víte, hích je v Bibli popisován dvma 6

7 zpsoby. Hích je pestoupení zákona a hích je absence spravedlnosti. íkáte, že budete svatí, že budete ti nejistší svatí na svt. Vezmete si njaké prášky na spaní a lehnete si do postele. Nehešíte. Vbec nedláte nic špatného, ale eknte mi, kolik jste uinili spravedlnosti? Takže pro nkoho je hích pestoupení zákona, a když nepestoupí zákon, je bez híchu. Ale spravedlnost znamená init Boží vli. Chápete to? Amen! Musíte být spravedliví v tom, že budete init Boží vli, a ne jen být spravedliví v tom, že neiníte hích. A víte, že on se okázal proto, aby híchy naše sal, a híchu v nm není. Každý tedy, kdož v nm zstává (to znamená zstával, zstává a bude zstávat), neheší. (1J 3:6) To je sloveso v inném tvaru, znamená: nepáchá aktivn hích. Nemžete páchat hích, pokud jste se narodili z Boha. To neznamená, že nemžete upadnout do híchu. Ale každý, kdož heší (vdom, svévoln spáchá hích), nevidl ho, aniž ho poznal. O tom jsem pedtím mluvil. Když hešíte, je to proto, že nejste znovuzrozeni. Pokud jste se znovuzrodili, nemžete hešit. Pokud máte otázky, bude prostor na konci. Vrame se do Zjevení 12:11: Ale oni zvítzili nad ním skrze krev Beránka, a skrze slovo svdectví svého. Dv zbran, kterými porazíme ábla. Když použijete slovo svého svdectví, nemusí být nkdy dostaten mocné. Když máte co do inní s knížaty temnoty, nemusí to stait. Tehdy musíte vytáhnout svou atomovou bombu a odpálit je krví Ježíše Krista. Na svt neexistuje síla, která by mla vtší energii a více života než krev Ježíše Krista, protože krev Ježíše Krista zvyšuje svoji moc podle mocnosti, které elíte. Pamatujte, že život našeho všemocného Boha je v krvi Ježíše Krista. Krev Ježíše Krista je duchovní podstata, pítomná v této místnosti. Amen. On ekl, že ji mžete získat, když budete vzývat jméno Pán. Jinými slovy, musíte se natáhnout vzhru, abyste ji stáhli dol k vám, protože se nacházíte v nižší oblasti než tato krev Ježíše Krista. Halelujah. Takže krev Ježíše Krista je zbra, nejsilnjší zbra v našem arzenálu. Žádná moc jí neodolá. Krvi jsme vnovali celé minulé shromáždní. Kdo jste to neslyšeli, poite si záznam, protože vím, že to byla Duchem vedená promluva. Neml jsem v úmyslu mluvit o tchto vcech, nevím, kam smuji, jen spoívám v Hospodinu, stoupnu si a Bh skrze m zane mluvit. Takže opravdu pesn nevím, co dalšího pijde. Nkteré fráze, které íkám, jsem použil poprvé, pedtím jsem je neznal. A to je dar Božího ducha mn a církvi. Nkdy jsem unavený jako pes, a ím jsem 7

8 unavenjší, tím lépe to funguje, protože se uvolním. Nevím, co mám íct, a Boží duch m použije. Amen, halelujah. Jak jsem ekl, krev Ježíše Krista je mocná zbra, kterou nám Bh dal nejen k sebeobran, ale k ochran církve. Protože Bh tvoí armádu, aby bránila církev. Když vyšla Gedeonova armáda, bylo jich asi njakých tiaticet tisíc, a Bh ekl: Ne, je jich moc, nemžu jich tolik použít. íkám vám, že Bh nemže použít celou církev, protože by se dlo píliš mnoho chyb. Bh chce elitní jednotku, která se cele vydá Bohu, stoprocentn. Pak si Bh zane tuto skupinu používat. Jmenuje se spoleenství prvotin. Tato skupina má dojít vzkíšení dív než všichni ostatní. Jsou Bohem urení, aby vstali první. Abyste mohli být vzkíšeni, musíte nejprve zemít. Amen. To znamená, že jsou mezi námi tací, kterým useknou hlavu. Sekání hlav Už jste si všimli, jak se toto téma stává populární?...když jim useknou hlavu, oni ji zvednou, nasadí si ji zpátky a eknou: Hej, tady jsem! A to je úpln odrovná, protože to je zpráva, kterou chce Bh lidstvu pedat: Já jsem Bh, já jsem vzkíšení a život! Ježíš jim ekl: Já jsem vzkíšení i život. Ale oni si to potebovali dokázat zabili Ho, a aby si byli jistí, že je opravdu mrtvý, pivalili k hrobu kámen, zapeetili hrob, postavili tam stráže, aby Mu zabránili zase vstát. Halelujah. Amen. A když znovu vstal, císa a všichni ti lidé dobe vdli o tom, co se stalo. Protože On byl vzkíšen navzdory všemu, co udlali. Amen. Když vyšel z hrobu, Jeho roucho tam zstalo složené. Nepoteboval ho, protože roucho, které ml, bylo z oblasti nízké frekvence, už Mu nesedlo. Halelujah. Kdyby se ho snažil obléknout, spadlo by z Nj, protože bylo na nízké frekvenci a On byl na vyšší frekvenci. Byl odn, na té frekvenci jsou lidé obleení. Duchové jsou obleení. Jsou i nazí duchové a Písmo se o nich zmi uje.. Víte, co je myšleno tmi nahými duchy? Duše, která je nahá. To znamená, že je v pekle. Apoštol Pavel íká, abyste nebyli nazí. Bh vám zapjí odv, dokud neobléknete své tlo. ekl, že vám pjí tlo, dokud neobléknete to své. Takže svatým v nebesích bylo zapjeno duchovní tlo. Dále je v nebi tída tch, kteí mají své pirozené tlo, jež bylo vyzdviženo (nap. Enoch, Eliáš). Rozumíte bratí, že je ješt jiná tída kesan, Božích syn? Jedna tída jsou ti, kteí mají vlastní tla, další tída ti, co mají zapjená tla, pak je tída andl, kteí nikdy tlo nemli, nemohou používat tlo, nepotebují je. Amen. Kdy padlí andlé padli? Nepotebovali tlo. Nejhorší, co mžete padlému andlu udlat, je dát mu tlo. Satan si zahrává s tlem, mnohým lidem se ukázal v tle. To bude jeho konený 8

9 pád, až ho nkdo chytí v tom tle, vyžene ho a pošle do propasti. Spoutá ho a pošle do propasti. Pro to všechno íkám? Je toho njak moc. Halelujah. Duch, který k vám pijde a vy ho vidíte, je oslabený. Dostal se na tak nízkou frekvenci, že ho vidíte. Když ho v tu chvíli napomenete, zasadíte mu tžkou ránu. Rozumíte mi? Vrame se k tématu. Mluvíme o vítzení, pekonávání. Nad ím musím zvítzit? Co musím pekonat? Musím zvítzit nad svým otcem, svou matkou a svými pedky, musím je pekonat. Pro je to nutné? Protože mi zanechali ddictví pímo v mé krvi, vložili do m svj obraz. lovk hích je ve mn. Narodil jsem se v híchu, v nepravosti m poala má matka. (Ž 51:7) Jsem vytvoen k obrazu svých pedk, adamovská povaha je ástí mého bytí. Mám v sob touhu, která žádá zemské vci. Amen. Halelujah. Muži touží po ženách. Ženy touží po mužích. A to je ta adamovská pirozenost, kterou musíme porazit. íkáte si: Brate Cecile, co to íkáš? Bh chce, aby lovk pekonal svou pirozenost do té míry, že bude fungovat jen tehdy, když ji zapne. Musí fungovat, jen když ji zapnete. Musíte být schopni ji vypnout. eknu vám pro. Blíží se doba, kdy t uvzní, brate, budeš ve vzení pro evangelium. A oni pošlou nahou ženu a zamknou ji tam s tebou to se dlo v Rusku, a mnoho bratí padlo. Mnozí brati padli. Amen. Když jsem byl mladý, Bh m zaal vyuovat a ekl mi (Víte, jsme ješt dti, ale mžeme to pochopit.): Nahá žena není víc než nahý pes nebo prase nebo nco jiného. Zpsobil, že jsem se vypnul. Slyšíte m pánové? Piml m vypnout se. Jednou jsem spal ve své posteli, vlastn ne ve své, hodn jsem cestoval a spal všude možn, zrovna jsem pespával u nkoho v dom. Vzbudil jsem se s pocitem, že m nco dusí. Nemohl jsem se probrat, byl jsem strašn unavený. Když jsem se konen probral, uvdomil jsem si, že se dusím a že na mn leží tžká váha. Když jsem konen pišel úpln k sob, zjistil jsem, že na mn leží žena, nahá žena. První pocit, který m zavalil, byl hnv. První emoce, která se ve mn probudila, byl hnv. ábel snad o mn nemá žádné mínní. Myslí si, že jsem njaké smetí, které mže pokoušet nahou ženou. Hnval jsem se. Samozejm jsem ji setásl. Stálo m to však církev. Ano, tolik ji rozzu- ilo, že jsem ji odmítl, že bžela do církve a zpsobila poprask. Dovolte mi íct nco o proroctví. Ta žena byla jednou z nejlepších proroky. Její proroctví byla nejpesnjší, jaká jsem kdy slyšel. Nkdo vstoupil do dveí a ona byla schopná íct, co má ten lovk v srdci, co dlá a podobn. Celá církev na ní byla závislá. Bh to chtl zastavit. 9

10 Amen. Když toto udlala, samozejm o tom nikdo nevdl, já jsem to nikomu neíkal. Jen její bratr ležel na vedlejší posteli a mám podezení, že možná vidl svou nahou sestru, jak opouští pokoj. Ale to nevím jist, dodnes to nevím a neptal jsem se na to. Chápete? Ale co se pak stalo. Ta žena mla nadále vize, pinášela sny, ale všechny její vize a sny najednou zaaly být proti nkomu namíené. Nejdív vidla m, jak sedím nahý ve shromáždní. Nepišla a neekla mi to, ale šuškala to kolem. A pak jednoho dne pišla do církve, podíval jsem se na ni, ale nevidl jsem ji, protože mla ped obliejem velký oblak temnoty. Podíval jsem se na další sestru, další temná koule, a hned jsem vdl, že jí to ekla. Pokraovaly v tom, dokud nepodkopaly celou církev. Pak šly ven a ekly to híšníkm. Lidé picházeli do té doby do shromáždní a byli požehnaní, od té chvíle se neukázali. Ob tu církev zniily, a ta žena si pitom myslela, že dlá spravedlivou vc. Šel jsem za Bohem, byl jsem úpln zniený, šel jsem k Bohu a modlil jsem se: Pane, Bože, zachra ji. Zachra jejího snoubence, zachra je. Bh mi ukázal obraz. Vidl jsem soudce. Nevím, jak se to dlá u vás, ale v britském soudnictví, když se soudce chystá vynést ortel smrti, vezme erný epec, nasadí si ho, vezme erné pero a píše rozsudek. ekne: Budeš viset, dokud smrtí nezemeš! a zlomí to pero. Pesn tuto scénu jsem vidl. Pokaždé když jsem zavel oi: Budeš viset, dokud nezemeš! ekl jsem: Ó Bože, smiluj se nad nimi. Ale Bh mi ekl: Už se za n nemodli. Co myslíte, že se stalo? Bylo to strašné. Pro to všechno íkám? Muži a ženy se musí dostat na místo, kde Ježíš Kristus prostoupí jejich bytost, tak aby nemohli být pokoušeni. Vaše žádosti jsou pry, nechcete nic, co není z Boha. Jediné, po em toužíte, jsou vci z Boha. Vzpomínám si na okamžik, kdy jsem byl jako mladík poktn Duchem svatým. Kleím na kolenou, Duch Boží na m padl a zaal jsem mluvit jazyky. Nevdl jsem, o co jde. Neml jsem potuchy o tom, co jsou jazyky, nevdl jsem, že Bh nco takového dlá. Nevdl jsem, že Ježíš do m vstoupil. Tak jsem se modlil a najednou jsem zaal mluvit njakou divnou eí, vydsilo m to: Bože, co to je? Asi jsem se zbláznil, Bože, pomoz mi! Další vc, která se mi uprosted toho pedšení stala: byl jsem zády ke dveím, a pesto jsem vidl, jak nkdo vchází. lovk, který vešel, ml pruhovaný odv, jako vze ský, odshora dol jasn bílé pruhy a mezi tím erné, svtlo, tma. Takto pišel a postavil se nade mnou. Ztratil jsem vládu nad svým tlem, neovládal jsem konetiny, cítil jsem se hrozn. Pak jsem ml vizi: Velký stan a kolem stanu parkovalo mnoho aut. Jestli pijmeš to, co ti nabízím, uiním z tebe nejvtšího 10

11 léitele na svt. Cítím se hrozn a íkám: Pokej, pokej, práv jsem mluvil s Ježíšem, a to byl nejslavnjší pocit, jaký jsem kdy ml. Te jsi pišel ty, a cítím se hrozn. Kdo jsi? Jestli to není z Boha, nechci to, nemám zájem. V mžiku zmizel. A pak se vrátil Boží duch. íkal jsem si: Co kdybych byl jeho nabídku pijal? Mli byste ducilla s velkým stanem a lidmi, kteí padají. Uzdravování, a žádného Boha. Jiný duch by zaujal místo, kde ml být Bh. Chápete, o em mluvíme, bratí? Prorok mže minout Boha. eknu vám jiný píbh. Ježíš Kristus chodil do mého pokoje každý den ve tyi odpoledne a mluvil ke mn až pes plnoc. Ukazoval mi Boží vci. Ml jsem skvlou spolenost, neznal jsem lepší. Nevdl jsem, že Bh tak nemluví s každým. Myslel jsem, že když kazatelé íkají, že Bh íká to a to a tamto íkal jsem si, o co jsem picházel, když jsem takový vztah neml. A tak Bh picházel a každý den se mnou mluvil. Jednou za mnou pišli tyi muži z nedalekého msta Mandeville a sdlovali mi, že jim Bh ekl, aby mi vyídili, že mám jet s nimi a pihlásit se na biblickou školu. Na nic jsem se Boha už neptal. Když to Bh íká, udlám to. Tak jsem jel s nimi a pihlásil jsem se na biblickou školu. Vzal jsem si den dovolenou, ale spchal jsem, abych stihl ve tyi hodiny schzku s Ježíšem. Dorazil jsem dom trochu se zpoždním, vtrhl jsem do místnosti a uvidl jsem muže stojícího ve slunením svtle. Jasné odpolední slunce (nevím, jestli u vás je slunce také tak jasné jako na Jamajce) svítilo oknem do pokoje. Ten muž stál u okna otoen zády ke mn, vidl jsem Jeho siluetu. Když jsem vpadl do místnosti, vydechl jsem: Byl jsem ve škole, pihlásil jsem se dnes na biblickou školu. Neodpovdl mi, ale zaal se pomalu otáet. Uvdomil jsem si ten pomalý pohyb a zachvátila m hrza. Nco je špatn. Když se ke mn otoil, nebyl to ten milý Ježíš tichého ducha, na kterého jsem byl zvyklý. Jeho oi byly jako plameny ohn, musel jsem se ped nimi skrýt. Sotva jsem vidl prst, kterým mi míil do oblieje, a ekl: Když pjdeš na biblickou školu, odmítneš m jako svého uitele. ekl jsem: Ó ne, Bože! Padl jsem ped Nj na podlahu a to byl toho dne konec audience. Zaal jsem se strachovat: Zavrhl jsem Ježíše? Ale pak jsem pišel na jednu skvlou vc, kterou vám chci íct. Abyste zavrhli Ježíše, nemusíte Mu íct: Ježíši, odmítám T. Mžete mít samé dobré úmysly a dobrá pedsevzetí, sloužit Ježíši celou svou myslí, ale když dláte nco, co je proti Nmu, co se s Ním nesluuje, tehdy Ho odmítáte svými skutky. Skutky mluví hlasitji než slova. 11

12 Takže abyste zvítzili, musíte porazit duchy svých pedk. Duchy žádosti, zddné po pedcích. Když jim podlehnete, budou si vás víc a víc pivlast ovat, až se dostanete do bodu, kdy nad nimi nebudete mít žádnou moc. Ti duchové vás cele ovládnou. Asi se te pustím do uení, které nkteré z vás možná popíchne. Odkud se ti duchové berou? Pamatujte, že Bh nikdy nevytvoil nic zlého. Všechno, co Bh uinil, bylo dobré. Bible íká: Bh je dobrý. Bh je svtlo a není v nm žádné tmy, není v nm ani stín, je samo svtlo. Když je Bh svtlo a je dobrý a všechno, co bylo stvoeno, bylo dobré, když nebylo stvoeno nic než to, co stvoil On, kde se vzali áblové? Jedno víme, že nebyli stvoeni. Nikdy je nestvoil jako ábly. Amen? Nkdo ekl padlý andl? Ano, ale to jsou ti velcí áblové. Ale odkud jsou démoni? Z eho pochází slovo démon? Nechápete, co íkám? Máte padlé andly, íkáme jim áblové. Pak jsou démoni, to jsou nižší duchové. Potkal jsem bláznivé démony i hloupé démony. Jednou v noci mi na hru skoil hloupý démon, ale já jsem to ekal. Chtl jsem zjistit, z eho je udlaný. Ptal jsem se Boha: Bože, ta vc m sleduje, chodím celou noc, picházím dom ve ti, už je skoro ráno, jdu pes les, a ta vc je poád za mnou. Bože, dovol, a si na nj sáhnu, a vím, co je ta vc vlastn za. Když to za mnou chodí, musí to mít njakou podstatu. Chtl bych to vdt. A Bh m pekvapil. Rychle jsem si vzal pyžamo, skoil do postele a zaal chrápat. Kdyby ta vc mla njaký rozum, vdla by, že nespím. Tak jsem chrápal, nádech výdech, a on pišel k mé posteli. Vdl jsem, že na m skoí. Bh mi dal vdt, že se to na m rozproste a že mi nebude moci ublížit, dokud nebude stejn velký jako já. Nevím, jak jsem to vdl, ale vdl jsem to. Tak jsem tam ležel s rukama pipravenýma kdyby ten démon ml aspo trochu rozumu, vdl by, že lovk nemže spát a pitom mít ruce v takové poloze. Mé ruce ekaly na píležitost, aby ho chytily. Poád jsem chrápal. Konen se pohnul a pistál mi pímo na hrudníku. Když na m pistál, bylo to jako vrnící koka, úpln jako koka. Jako by dýchal a pitom se natahoval, roztahoval se mi na nohy a pedl jako koka. Já jsem se ze všech sil snažil vrohodn chrápat. Pochopil jsem jedno ta vc neví, co si myslím, nete mi myšlenky. Kdyby to bylo ábelské kníže, vbec by nebylo snadné ho takto oklamat, ale tenhle démon vbec netušil, že po nm jdu. Ve chvíli, kdy se mi dostal do pipravené ruky, jsem po nm ch apl ve jménu Ježíše. Bylo to, jako bych chytil hada. Cítil jsem, jak se mi kroutí v rukou, zápasil jsem s ním a najednou jsem se zapomnl Není snadné zápasit 12

13 a pitom setrvat v duchu. Zaal jsem zápasit v tle, protože m zaal zatlaovat. Bh ke mn promluvil v duchu, tak jsem zaal pozvedat kíž, pemýšlel jsem o tom, co Ježíš mluvil o kíži a o krvi. Na to jsem hledl. Proto vás prosím, bratí, kvli Bohu, jdte dom a tte Bibli znovu a znovu, zasate si do mysli citáty o krvi. Nestarejte se o to, jak je dostat do svého srdce, dosta te je do své mysli, pak o nich zante pemýšlet a rozjímat: Srovnejte si všechno ohledn ukižování, srovnejte si náhled na Jeho krev, a než se tím prokoušete, bude dílo ve vašem srdci hotovo. Budete mít svou zbra ve své pochv, budete ji moci kdykoli vytasit. Pokud ji nemáte, nemáte co vytáhnout. Nechote na m s tím, že když vás napadne démon, zanete vydšen blekotat: Krev, krev, krev To na n neplatí. A tak jsem si vybavil kíž, tlo, které na nm viselo, krev, která vytékala z Jeho rukou, vybavil jsem si krev, která kapala z Jeho nohou, z boku, halelujah, a zaal jsem nad ním znovu vyhrávat, dokud jsem ho nepoložil na lopatky. Dal jsem mu lekci: Kdybys skoil na milion kesan, na konci dne budeš v pekle a tam se navky smažit, navky, navky. Nemohl to unést, vysmekl se, odplazil se do rohu pokoje a proklínal m. Když to udlal, z úst mi vyšlo jeho jméno. Poznal jsem jeho hlas, protože jsem toho lovka znal. Bratí, z lidí se stávají démoni. Sledujte charakter lovka z lovka se mže stát démon dokonce dív, než zeme. Pokud pekroíte uritou hranici, co se Boha týe, mže se z vás stát démon, díve než zemete. Dostanete se na místo, kde už není pokání z híchu, odkud se nedá vrátit. Jidáš se stal démonem, pedtím než zemel, proto když obrátil a snažil se kát, nenalezl místa ku pokání. Stal se z nj démon ješt ped smrtí, protože pekroil Boží hranici. Ježíš mu dal veškerou píležitost k tomu, aby se obrátil, aby neudlal ten obchod. Písma mohla psát jiný píbh, ale Bh napsal: Biskupství jeho vezmi jiný. (Sk 1:20) Nkdo jiný zaujal jeho místo. Amen. Když se zeptáte njakého teologa, ekne vám, že démony udlal Bh, že démoni jsou padlí andlé. eknte sami, pro by padlý andl, který nikdy neml tlo, hledal tlo, aby v nm mohl psobit? Pro by chtl kouit a pít a páchat smilstvo? Pro by hledal tlo, v nmž by mohl projevovat svou démonskou identitu? Nezdá se vám to divné? Padlý andl netouží po lidském tle, je mu dobe v jeho vlastním duchovním tle. Jediný, kdo touží po lidském tle, je duch, který byl tla zbaven. V Bibli je toto slovo použito jen jednou duch zbavený tla, doufám, že to íkám správn, nenašel jsem to nikde jinde. V epištole 13

14 Korintským 5 2 se píše o duchu bez tla. Duch, který míval tlo a pišel o nj a hledá tlo, do nhož by vešel. Jaké tlo by pro nj bylo logicky nejlepší, do jakého tla by vstoupil radji než do tla nkoho z vlastní rodiny? To je rodinná kletba, kterou nkteí vnímáme, protože jsme pijali duchy z rodiny. Kdybych te mluvil k Afrianm, nemusel bych jim toto vše vysvtlovat. Nic bych jim nemusel vysvtlovat. Když se v Africe narodí dít, má být zasvceno njakému duchu, nkterému z rodinných duch. Pi výbru jména pro dít procházejí uritým rituálem a dít musí dostat jméno podle ducha, kterému je zasvceno. Uinili jsme jednou velmi vzrušující pokus. Narodilo se dít a staešinové msta, íká se jim náelníci, se sešli s rodii a mli jsme den na to, abychom dít pojmenovali. Dlá se to tak, že položíte na stl nkolik vcí sl, cukr, tohle, tamto a ješt nco, pár drobností, ale každá pedstavuje njakého ducha. Ale to vám neeknou. Dlají takový duchovní los, ti duchové totiž o to dít soupeí. Metají los a podle toho, co vyjde, dají dítti jméno. ekli jsme tomu mladému otci, co se dje. (Vzpomínáte si na vysokého erného mládence, který byl na Jamajce? Tak to je on.) Šel za svou rodinou a ekl jim, co se dje, co dlají, že chtjí dít dát démonovi. A oni: Ne, ne, ne, to není pravda, blázníte, to je nesmysl. Dobe, udláme pokus a dokážeme to. Amen. Uvidíte, že vám dají pesné instrukce, kam máte položit cukr, kam položit sl, kam rýži, tohle a tamto. Nedávejte to tam, kam vám eknou. Zamíchejte s tím. A budeme sledovat, co se stane. Když pišli, hned se shánli: Kde je cukr? Jé, já jsem ho sem zapomnl dát. A jak to, že je tohle tady a rýže tam? A tak dále. Byli z toho natolik bez sebe, že ekli, že to nebudou dlat a odešli. Vidíte, tady to máme nemohli fungovat, protože jste se jim postavili na odpor. Bratí, nedovolme, aby toto nadále pokraovalo. Te znáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Nastudujte to v Písmu, a pokud budete mít otázky, ptejte se. Proto musíte zvítzit nad všemi duchy svého otce. Napíklad já moje rodina byla rodina rvá. Lidé posedlí bojovými duchy. Zaprvé jsem musel zvítzit nad prudkým hnvem, protože jinak bych nemohl vbec kázat. Nemohl bych kázat. Když jsem pijal spasení, bylo to tak mocné, mluvil jsem s Ježíšem, dostal jsem všechno to pomazání, ml jsem pocit, že Bh je všude. Myslel jsem si, že všechno je Bh Korintským 5:3 Jestliže však obleení a ne nazí nalezeni budeme. 14

15 Nevím, jestli jste nkdy mli jako kesané podobný problém, protože nkteí kesané proti mn vystoupili a íkali: Co to povídáš? íkáš, že když jsem pišel ke kíži, nebyl jsem osvobozen? Byl jsi osvobozen, ale musíš udlat urité vci. Bh ti dal vybavení, abys mohl dokonit dílo. Když jsi se znovuzrodil, nebyl jsi dokonen. Jsi nedodlaná vc. Když Bh stvoil Adama, nebyl dokonen, a proto se tam mohl nasunout satan. Aby mohl Adam být dokonen, poteboval krev, Ducha svatého a Ježíše Krista v sob. My máme krev a Ducha svatého, ale nemáme v sob plnost Krista. Co myslím plností Krista? Znamená to, že Kristus má plnost, Jeho osoba, bytost, chce pijít a pebývat v tob, stejn jako v tob pebýval zlý duch. Ježíš chce být na tom míst, chce v tob pebývat! Chce mít svj dm! Rozumíte? Bh vás tak stvoil. Proto vás mohou obsadit démoni, protože vás uinil jako nádoby, a nádoba má schopnost být ním naplnná. Když pak pijde démon, najde volný prostor. Ježíš ekl, že chodí sem a tam, hledá odpoinutí, ale nenalézá, otoí se a ekne si, vrátím se zpátky do svého domu. (Luk 11:24) Te tomu rozumíte. Protože je zde ta možnost. Ježíš si ve vás vyhradil místo, dal vám svou krev a ta krev má vyistit chrám do té míry, aby byl naprosto istý, aby Duch svatý a Kristus sám mohli vejít. Když vstoupí, získáte Jeho pirozenost, podstatu, a budete jako On. Ale Kristus ve vás ješt nebyl zformován. Všimli jste si, že cituji Písmo? 3 Kristus ve vás dosud nebyl zformován. Už jste nkdy etli o ervené jalovici? Pemýšleli jste nkdy, co ervená jalovice znamená? ervenou jalovici spálili na popel, ten pak vzali a posvtili jím stánek. Samozejm, krev posvcuje, Ježíš Kristus posvcuje vaše nitro, Jeho krev. Ale On sám, Jeho osoba ješt nevstoupila dovnit. Amen? Máte Jeho pirozenost, máte Jeho krev a On chce vstoupit a pebývat ve vás. íká: Já a Otec pijdeme a píbytek sob uiníme. 4 Pak budeme dosplí synové, lovk a Bh v jednom. To je Bh. Vaše spasení není dokonené, plné, musíte konat své spasení s bázní a tesením. (Fil 2:12) Te je as ho dokonat. Te musíte zvítzit, stát se pemožiteli. Musíte pemoci jednoho každého ducha. Jednoho každého z tch, které jste zddili po rodiích. Až už více nebudete Ameriané, dokud nepozbudete svého nmeckého pvodu, až pestanete mít africký pvod, dokud nebudete mít žádné duchovní ddictví po pedcích! Váš 3 Galatským 4:19 Synákové moji, kteréž opt rodím, až by Kristus zformován byl v vás. 4 Jan 14:23 Odpovdl Ježíš a ekl jemu: Miluje-li mne kdo, slova mého ostíhati bude, a Otec mj bude jej milovati, a k nmu pijdeme, a píbytek u nho uiníme. 15

16 pvod bude pímo v Ježíšov rodokmenu. Takže zatímco nkdo se chlubí svým ddictvím, vy to svoje zavrhujete. A tak zjišujeme, že zaprvé musíme zvítzit sami nad sebou. Písmo íká, že když se áblu vzepete, utee od vás. (Jak 4:7) Musíte se vzepít áblu, který je ve vás. áblu, který je ve vašem tle. Když se naštvete, tehdy je as se vzepít. Nkdo vás vyprovokuje a ve vás se zaíná dmout hnv. eknte: Bože, Bible íká, že se nemám hnvat, odkud ten hnv pichází, kde se bere ten hnv? Zante tomu hnvu pimlouvat a on dostane zásah a odejde od vás, opustí vás. Chvála bu Bohu! Tady skoním, ale zdá se mi, že budeme muset tuto konferenci nazvat konferencí vítzení, protože jsme se zatím k niemu jinému nedostali. A to mluvím jenom o jedné ásti vítzení, o pemáhání duch zddných po pedcích. Devadesát pt, možná spíš devadesát devt procent toho, co dláme, je duchovní povahy. Dláme vci z popudu ducha, který nás ovládá. Nedláme je z vlastní vle. Kesan, Boží syn, ješt nebyl dokonale oištn. Kdybyste byli oištni, Kristus by do vás vstoupil v plnosti. Toto znamená, že se nevsta pipravila. To je pipravenost, kterou po vás Bh žádá zbavte se duch pedk! Bh vám žehnej. 16

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj,

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe!

Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! Dobré v?ci, které odvád?jí lidi od nebe! David Wilkerson September 9, 1996 V??te tomu nebo ne, mnoho dobrých lidí, kte?í jsou zapojení do?in?ní úžasných v?cí, nedojdou do nebe. Ba co horšího, mnozí z t?ch,

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA.

NENADĚLÁŠ. Lenka Dobrovolná. Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a ONA. Na pískovišti DÍVKA. ONA DÍVKA LOVEC ON (TERAPEUT) OTEC MATKA NENADĚLÁŠ Lenka Dobrovolná Dětské hřiště s pískovištěm. Někde na hřišti ON a Na pískovišti Mami? Tati? Slyšíte? Mami? Tati? Někdo? Kdokoli? Zpívá. Utíkej, utíkej

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

POVAHA ORLA BILL BRITTON

POVAHA ORLA BILL BRITTON POVAHA ORLA BILL BRITTON Bouková mrana se zlovstn valila pes Western Hills, když vtom blesk proal oblohu. Dole v syt zeleném údolí sedli u stodoly dva ptáci. Zdánliv sob podobní, ve skutenosti však rozdílní

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008)

VYTRŽENÍ MARK JANTZI. (Morava, kvten 2008) VYTRŽENÍ MARK JANTZI (Morava, kvten 2008) Pedpokládám, že jste se všichni setkali s uením o vytržení. Rád bych vás provedl Božím slovem, abychom vidli, co se v nm na toto téma íká. Doufám, že máte otevenou

Více

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co

Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co Dnes chci mluvit o nem velmi dležitém. Chci mluvit o Belovi. V mém jazyce ho nazývám Bál. Když tedy budu zmiovat uctívání Bála, hned budete vdt, co tím myslím. Budu se, jako David, držet toho, na co jsem

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více