KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)"

Transkript

1 KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest. Blahoslavený lovk, jemuž nepoítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není. Já když jsem mlel, prahly kosti mé v úpní mém každého dne. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že pirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní. Protož hích svj oznámil jsem tob, a nepravosti své jsem neukryl. ekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu pestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost híchu mého. Za to se tob bude modliti každý svatý, v asu píhodném k nalezení tebe; proež vody mnohé v rozvodnní k nmu nedosáhnou. Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, a plésáním vítzným obdaíš. Já tob k srozumní posloužím, a vyuím t cest, po níž bys choditi ml; dám radu, oi své na t obrát. Nebývejte jako k a jako mezek, kteíž rozumu nemají, jejichž ústa uzdou a udidly sevít musíš, aby tob neškodili. Mnohé bolesti jsou bezbožníka, ale toho, jenž nadji skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíí. Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpvujte všickni srdce upímého. Šestý verš íká: Za to se tob bude modliti každý svatý, v asu píhodném k nalezení tebe. Jinými slovy eeno, když vyznáme své híchy, tak Ty jsi Bh, který odpouští naše pestoupení a nepravost našeho híchu, mého híchu. Hospodine, prosím T, abys nám dal, podle tohoto svého slova, schopnost vyznat Ti svoje híchy a odložit je. Všechno myšlení, které je nesluitelné s Tvým myšlením, všechny myšlenky srdce, které jsou asto pevrácené, abychom je mohli ze sebe složit, vyznat je Tob a být oištni. Abychom T dnes mohli nalézt, protože dnes je ten as píhodný k nalezení Tebe. Pomoz nám odložit hích a nepravost híchu a poddat se pod Tvoji ruku. Pane, odpust naši slabost, že se tak snadno necháme vykolejit a pesmrovat pozornost k vcem tla, odpus nám neschopnost mít mysl upenou na Tebe, neschopnost chodit s Tebou ve všedním dni. Prosím T, Pane, aby ses nad námi smiloval, obživil nás a oberstvil podle svého slova. Vedlé slova svého, jak íká Tvj služebník David. 1

2 Obživ nás podle svého slova. Hospodine, prosím T, aby ses nás dotkl a pomohl nám, jak jsme etli v Žalmu, pozdvihnout hlas ve chvále, v díkinní. Protože pro jednoho každého z nás jsi uinil veliké vci a vytrhl jsi naše kroky ze smrti a naše oi od slz, a proto nám pomoz. Chceme, protože jsme v Tebe uvili, pozdvihnout svj hlas a mluvit. Hospodine, dáváme Ti do rukou dnešní veer a vyznáním svých úst snižujeme všechny ostatní, a vn, nebo uvnit v nás, proto, aby ti ostatní se umenšili a Ty jsi byl povýšen, vyvýšen a oslaven. Ve jménu Ježíše Krista, Toho, který nás zamiloval, zemel za nás i vstal z mrtvých, abychom dnešního dne mohli mít nadji. Amen. Hospodine, prosíme T, abys zavanul svojí erstvostí do našich myslí, abys zavanul svojí erstvostí do naší chze. Nechceme se, Hospodine, nechat utlouct okolnostmi všedního dne. Hospodine, potebujeme, abys k nám dnes mluvil. Mluv k našim srdcím a dej nám oberstvení do našich myslí, svtlo a život, které vytlaí každou temnotu a smrt. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. V nedli jsme hovoili o tom, že máme být poktni. Amen? Probírali jsme ecké slovo baptizó. Co znamená slovo baptizó? Být ponoen. Mluvili jsme o tom, že jeden z velkých omyl tradiní církve je kropení nemluvat. Ani ne omyl, to totiž není omyl. Víte, to, co uí církve špatn, nejsou omyly. To je o tom, že ábel pijde a pinese špatné uení. Skrze to se mu podaí dostat do církve, aby tam mohl konat svoje vci. Protože špatné uení, teologie, doktrína nejsou špatné jenom v technice, jestli se mám ponoit, a nebo pokropit. Víte, lidé se nkdy pou o vci, aniž by chápali dsledky a dopady, o em se vlastn mluví. Amen? Falešná doktrína hovoí o tom, že máme být pokropeni. Pokropení je úpln jiná forma ktu. Když eknete kest, je to náboženský pojem, který nic neznamená. Amen? Ale když eknu ponoení, že máme být ponoeni je obrovský rozdíl, jestli nco pokropíme, nebo ponoíme. Když chcete njakou látku batikovat, je dost velký rozdíl, jestli ji pokropíte, nebo ponoíte. Je to tak? Je zásadní rozdíl, jestli maso ponoíte do vroucí vody, anebo jestli ho vroucí vodou pokropíte. S tou vcí se stane úpln nco jiného. Kest vodou je jenom symbolický, jak jsme si íkali. Ale mluvíme také o dalších ktech. Pedstavte si Mojžíšv stánek. Mluvíme o krocích, z njakého dvodu je jich sedm, kterými má projít lovk, ale i církev, aby došla do svatyn svatých, do plnosti. Kest je vlastn nco, co nás dostane z vnjšího nádvoí do svatyn. Boží slovo íká ve Zjevení v 11. kapitole, že vnjší nádvoí nemá být ani meno. Když byl dán andlu pokyn, aby zmil Boží chrám, a to mírou lovka, bylo mu eeno: Vnjší nádvoí 2

3 nem. Vbec nemá smysl ho mit. Víte, to mení není o tom, kolik mlo metr, decimetr nebo kilometr. To bylo srovnání. Co je to mit? Že nco srovnáváte s njakou mírou. Poj me se na to krátce podívat. Zjevení 11. kapitola. Když mám njaký metr, mám danou normu, šablonu. Amen? Šablona je dána nkým zvenku. Víte, že všechny míry, které existují, jsou centráln uchovávány a odvozeny od neho, co je nezávislé. Bh dal tuto míru, míra je dána mimo náš systém, jestli mi rozumíte. Je to Bh. My se mžeme tady s bratrem Martinem bavit (na rozdíl od kazatele je vysoký, pozn. redakce), jestli on je píliš velký nebo já jsem píliš malý. Amen? A mžeme íct, že všechno je relativní. Mžeme relativizovat všechno. Mžeme relativizovat, jestli by to mlo být tak, nebo tak. Proto však Bh pichází s mírou, která je z venku. Bez diskuse mžeme íct, že nkdo mí 1,87 metru. Amen? Takže v 11. kapitole Zjevení se píše: I dána mi ttina, podobná prutu, a postavil se tu andl, ka: Vsta, a zm chrám Boží, i oltá, i ty, kteíž se modlí v nm. Ale sí, kteráž vn jest ped chrámem, vyvrz ven, a nem jí. (Sí ve smyslu vnjší nádvoí.) Nebo jest dána pohanm, a budou tlaiti msto svaté za tyidceti a dva msíce. Vzte, že a si myslíme každý z nás o sob cokoliv, a jsem malý, velký, hezký nebo škaredý, v duchovním svt existuje daná míra. Co je to za míru? Ježíš Kristus. lovk je srovnán s mírou Ježíše Krista, s mírou plného vku postavy Ježíše Krista. 1 Ta míra nám byla dána, ale naše starost není, abychom nkoho mili a posuzovali. To je Boží starost. To dlat nemusíme. Na druhou stranu se nenechme klamat, že mení neexistuje. Ale všimnte si, že Bh íká: Je úpln jedno, jak špatné je to na vnjším nádvoí. Jako kdyby na tom vbec nezáleželo a ani to nemlo význam mit. Amen? A to je dsivá vc. Vnjší nádvoí je dáno pohanm k pošlapání a Bh ani nepovažuje za dležité, aby bylo meno. Dotaz: Jací kesané jsou tedy na vnjším nádvoí? Tam jsou kesané, kteí nejsou ve svatyni. Amen? Tudíž, nechceteli být na vnjším nádvoí, musíte být nkde jinde. Jsou jenom dv možnosti. Bu být mimo, úpln jako nevící, takže nebudete pošlapáni pohany, ale zahynete jinak. Anebo být ve svatyni, respektive ve svatyni svatých. Jakým zpsobem se dostanete na vnjší nádvoí, víme. Tak, že pijmete Ježíše Krista do svého srdce. Amen? Vnjším nádvoím projdete co nejrychleji tak, že vstoupíte do svatyn. Nkdo by ekl, že cesta musí být dlouhá, že na vnjším nádvoí se musím zdržovat dlouho. To není 1 Efezským 4:13 Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. 3

4 pravda. Kupodivu dva nábytky, které tam jsou, mohou být pekonány za jedno odpoledne. Amen. Není nutné, abych tam zstával. Je to jenom pro to, co mám ve svém srdci, pípadn pro njakou falešnou církevní teologii, která m zdržuje na vnjším nádvoí. Amen? Nezapomete, že prvn jsme mluvili o oltái. Myslel jsem, že budu pokraovat, ale njak se vracím. Mám pocit, že se potebujeme vrátit. Takže mluvíme o vnjším oltái, kde lovk, respektive zvíe, které bylo obtováno, ztrácí svj život. Je to místo smrti. Je to místo smrti, kde se stává, jak íkáme, z krávy hovzí. Je tam vylita krev. Maso prochází ohnm. A pak se stává souástí knze, který ho sní. Všechny tyto vci mluví o obrácení. Ale pozor! Obrácení, znovuzrození, není jenom to, že pijmu judaisticko-kesanskou kulturu. Nkdy se íká, že jsme ze západní kesanské kultury, což znamená nco jiného než jiné kultury. Já nemluvím o tom, že pijmu kulturu. Mluvím o smrti, kdy položím svj život a eknu: Bože, už nežiji svj život, chci žít život s Tebou. Žiji Tvj život a umírám tomuto svtu. íkal jsem v nedli a íkám to poslední dobou astji: ovte si míru svého spasení. Jestli skuten platí, že jste umeli svtu a žijete Bohu. Ne že bychom nepadali, ale že naše rozhodnutí je platné. Že jsem nepijal jenom njakou nadstavbu svého života, ale že jsem skonil starý život. Nkteí lidé se ožení a nikdy neopustí mentalitu svobodného. To musí být zlom. Když se ožením, tak umel život, který jsem žil do té doby. Beru na sebe uritou míru zodpovdnosti a pichází zmna. Po obrácení pichází kest. Mluvili jsme o tom, že jsou ti neboli jeden kest. Kest vodou, kest Duchem, nebo bychom možná mli íkat do Ducha, a potom kest do Tla Kristova z 12. kapitoly 1.Korintským. Zmiovali jsme herezi, která mluví o pokropení mylné uení o ktu, kdy se kropí vodou malé dti. První hereze je, že se ktí malé dti nemžu pece ktít nkoho, kdo se vdom nevydal na cestu. Nabourával bych celý postup, a tím ho i zrušil. Je to stejné, jako kdybychom si zvolili myšlenku, které hodn víme, a njak ji pojmenovali (teba kest). Kdyby ji nkdo chtl zniit, tak udlá nco úpln jiného, co se tváí podobn, a pojmenoval by to stejn. A udlal by takových rzných vcí deset a všechny by nazval stejn. Pak byste ekli: Já dlám toto (teba: my ktíme), a lidé najednou mají absolutní zmatek a nevdí, co pesn máte na mysli. Pedstavují si jeden z tch podvrh nepítele. Práv v tom je podvod ábla. Vrame se ale k pvodnímu ktu, který musí následovat poté, co jsme zemeli starému životu, poté, co jsme se obrátili. Miminko nemá šanci být poktno. Dít, které má dost rozumu na to, aby dokázalo pijmout Ježíše Krista, poktno být mže. 4

5 Další herezí je pokropení. Mentalita, kterou Bh chce, je plné pono- ení. Plné ponoení do Ducha Božího, jak jsme o tom mluvili, a jsem ponoený i do Tla Kristova. To je kest do Krista. Jak se to pozná? Skoro opakuji nedlní kázání, nevím pesn pro a neml jsem to v úmyslu, ale cítím tu potebu. Jak se pozná, že jsem ponoený do Tla Kristova? Poj me chvíli mluvit o praktických vcech, protože nkdy íkáme obecné termíny a každý si za tím pedstaví nco jiného. Jak si pedstavíte, že jste ponoeni do Tla Kristova? Že jsem jím obklopený. Dobe, jsi obklopený Tlem Kristovým, i to si ale dovedu pedstavit rzn. Zrovna te je nejobklopenjší asi tak Lucinka nebo bratr Petr, protože sedí uprosted a vypadá to, že všichni jsou okolo nich. Ty, brate, tak úpln obklopený nejsi, protože sedíš na kraji. Je to o tom, že jsme obklopeni Tlem Kristovým v tomto slova smyslu? To asi ne. Co to tedy znamená? Že jsme jeho souástí. Že se hýbu, tak jak se hýbe tlo. lovk se teba na shromáždní projevuje tak, aby byl potebný pro ostatní, a zárove pijímá od ostatních slovo. tla? Jak se pozná, že je njaký úd ruka, noha nebo prst souástí mého Že plyne ve stejnému duchu jako ten zbytek. Má stejnou krev. Ano, ale hlavn má stejnou Hlavu. To je strašn dležité. Má stejnou Hlavu a je napojený na stejné Tlo. To znamená, že si nemžu íct: Dneska m bolí nohy, tak je nechám doma, když jdu na shromáždní. Každý prst nemže dlat nco jiného. Je to nco, co funguje jako jeden organismus, který je ovládaný hlavou, ne sám sebou. Žádný lánek lidského tla nemá svj vlastní život. Není ním, co by si žilo samo o sob. Není ním, co by žilo nezávisle, co si rozhoduje, co se bude dít. Ale je napojený do njakého organismu a je závislý na zbytku organismu. Když nco vyndám ze svého tla, pestává to žít. Mám njaký asový úsek, do kterého se dá ta vc vrátit. Nevím, jak dlouho to trvá. Kdybych si uízl kus ucha nebo prst, jsou mi asi dnes schopni hodn pomoct, ale musím pomrn rychle bžet nkam na chirurgii. Rychle by mi to sešili a do njaké doby jsou schopni to plus mínus s njakými funkcemi obnovit. Je to tak? Na druhou stranu to není tak, že si uíznu prst a eknu: To te nebudu ešit, až se vrátím z dovolené, zajdu si tam. Nechám prst ležet na cirkulárce, jedu na dovolenou, vrátím se po tech týdnech, pijdu na chirurgii a eknu: Ten prst se tak trochu zmnil. V Tle Kristov to funguje stejn. 5

6 Pro myslíte, že Bh dal tento obraz? Znamená to, že pokud je nkdo vyat z Tla Kristova, zaíná tím okamžikem podléhat rozkladu, umírání. Zaíná proces rozkladu, rozpadu. Amen? ím déle to trvá, tím je rozklad nenapravitelnjší. U lidí možná není ten rozklad tak rychle vidt. Je vidt v duchu, ale v pirozeném mžete pijít, mít pknou košili, pkné kalhoty, pknou Bibli, pípadn pkné dti, pknou kytaru nebo nco takového, posadit se na shromáždní a pkn tam sedt. Na první pohled se to možná nepozná a nevypadá to. Je to vidt v duchu. A to vás mže nkdy oklamat. íkáte si: Jsem souástí Tla Kristova, ale nemáte-li v sob život, pokud ve vás nepulsuje život a to musí pulsovat mže to znamenat, že nejste pln ponoeni do Tla Kristova. Možná tam visíte, možná tak napl. Napl uíznutý prst. Další vc potebuji vidt, že když se Tlo hne, hne se jako celá skupina. Jako kdybychom mli nacviený njaký tanec a vdli, že pi urité hudb má tvrt stadionu vstát. Je to nco, co funguje jako organismus. Když se na to podíváte, ladí to jako celek. Musíte vdt, co dlají vaši brati. Musíte vdt a být souástí toho, kudy jde Beránek, kudy jde Pán Bh. Není možné, abych pemýšlel nebo uvažoval nezávisle nebo si dlal své vci. Není možné, že je tady njaké hnutí, a já o tom nevím. Dokonce by nemlo být možné, že existuje bolest, o které nevím. Není možné, že mám svj vlastní život. To není o tom, že by prst ml svj vlastní život, koloval v nm jeho vlastní obh. Ne, je to o tom, že krev proudí skrze prst a cestuje na druhý konec svta, proplouvá. Život a krev musí jít ze m na bratra Jirku a z bratra Jirky na bratra Martina, z bratra Martina na bratra Kamila a z bratra Kamila na bratra Petra atd. A tak prochází, musí námi plynout. Není možné, abych si cirkuloval krev svým vlastním zpsobem. Tudíž se ptám: Co vám mluví Bh? Co vám mluví Bh a jak to, že vám Bh nemluví? Anebo jak to, že vám mluví nco jiného, než mluví mn. Rozumíte mi? Tehdy jsem souástí Tla Kristova, když Tlo Kristovo má potebu si navzájem pomáhat, protože jeho ásti nebyly vybaveny, aby si udlaly všechno samy. Prst sám o sob si nepomže; ani se neumyje. Vezmte si jeden prst a zkuste si ho umýt. Potebujete jiný prst, který ho umyje. My jsme nkdy natolik pyšní, že si myslíme, že si vysta- íme sami. A nebo mám pocit, že když myji tento prst, jsem vtší. A neuvdomuji si, že potebuji, aby ten prst zase umyl m. Že se potebujeme umýt navzájem. Že se potebujeme povzbudit a napomenout navzájem. Amen? Nepistupujeme k tomu tímto zpsobem. Nedávno jsem s nkým mluvil, a ten lovk mi íkal: Víš, nevím, jestli to vidím dobe. Odpovdl jsem mu na to: Ne, nevidíš to dobe. 6

7 Bh ti nedal, abys to vidl dobe. Nebo ten lovk spíš íkal: Nevím, jestli to vidím úpln dobe. Jestli mi rozumíte. A to je nco, s ím musíte poítat ve svém život. Musíte vdt a vit, že nevidíte úpln dobe. Bh vám to nedá, abyste vidli sami úpln dobe, protože potebujete nkoho druhého, kdo doplní vaše vidní. Teprve spolen jste schopni vidt celý obraz. Amen? A tak kest, ponoení do Tla Kristova znamená, že zjistíte, že jste souástí Tla Kristova, že spoustu myšlenek, které máte, spoustu aktivit, které dláte, dláte v rámci Tla Kristova. Že jste napravováni v rámci Tla Kristova. Vzpomete si, kdy k vám naposledy nkdo z Tla Kristova promluvil a napravoval vás. Pokud toto nemáte, nejste ponoeni do Tla Kristova. Pokud nedokážete ten okamžik identifikovat a pokud se to nedje neustále, nejste ponoeni do Tla Kristova. Jste nkde vedle, chybí vám život, a v dsledku toho, dlouhodob, to mže zpsobit jen úpadek a smrt. Amen? Takže to je jeden z aspekt, že vás nkdo napravuje, umývá. Tlo Kristovo vás njakým zpsobem koriguje v obyejných vcech, které dláte. Dláme banální vci. Nákup neho te nemyslím chleba, ale nákup njakých podstatnjších vcí, rozhodování, co budu dlat, kam pjdu na školu, kam m Bh posílá nebo nco takového. To je nco, kde bych ml zjistit, že souástí mého rozhodování je Tlo Kristovo, které m koriguje a které mi nedovolí odejít si vlastní cestou. Je spousta bratí, kteí byli souástí Tla Kristova, a najednou se rozhodli napíklad pro njaký typ byznysu. Vidli jste, jak pomaliku dochází k odklonu. Ten lovk se pestal zúastovat spolených akcí první, druhé, tetí, tvrté, žádné a pomaliku, ale jist, se ten lovk vzdaloval a vzdaloval. Byl poád souástí shromáždní, ale už nikoliv Tla Kristova. Zeptám se vás naopak. Zkuste si vybavit okamžik, kdy jste napravili svého bratra. Ne, kdy vy jste byli napraveni, ale kdy jste napravili nebo povzbudili svého bratra. Nemyslím vlastní chytrou radou, ale kdy jste byli Bohem použiti, abyste napravili svého bratra. Te nutn neíkám napomenuli. Ani neíkám, abyste mu vynadali. To už vbec ne. Napravit mže znamenat, že nco v tichosti udláte jako píklad. On to uvidí, trkne ho to a udlá to taky. Amen? Zkuste pemýšlet, kde fungujete v této vci. Kde fungujete v tom, že povzbuzujete a uzdravujete rány. Poj me se zeptat jinak. Kdy jste naposledy vnímali bolest v Tle Kristov? V Tle. Protože pokud m nco bolí, když m bolí noha, reaguje na to njakým zpsobem celé tlo. Když jsem si zranil nohu, teba 7

8 koleno, loket nemže íct: Nemám s tebou nic spoleného. Mže se dokonce stát, že vezmu berle, a to, co netáhne noha, táhne ruka. Amen? A tak se ptám, kdy jste cítili nebo víte o tom, že nesete njakou bolest nebo nemoc z Tla Kristova. Pokud ne, nejste ponoeni do Tla Kristova pln. Musíme fungovat v Tle Kristov a mimo Tlo Kristovo tém nebýt schopni existovat. Musíme pozbýt schopnost existovat a fungovat mimo Tlo Kristovo. Nemyslím konkrétn tohoto shromáždní, ale celkov Tla Kristova. Kdy vstupujeme do svatyn, která obsahuje svatyni svatých. Jsme ponoeni do Tla Kristova. Z eho se Tlo Kristovo skládá? Urit z Hlavy, ale kdybychom si to nakreslili, tak to je ten druhý slavný obrázek, který mluví o deskách. Je to tak? Takže chcete-li vstoupit dovnit, musíte projít tímto obrazem. DEVO + ZLATO Lidská pirozenost Boží charakter PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Každý z nás pedstavuje desku. Deska je devná, je to tak? Co znamená, že je deska devná? Mluví to o pirozenosti. To znamená, že se v Mojžíšov stánku poítá s tím, že nkde uvnit je pirozenost lovka. Ale chcete-li vstoupit do stánku, co se musí stát? Musíme být pokryti zlatem, musíme být pokryti Božím charakterem, což je zlato. Dotýkat se navzájem nikoli devem, ale zlatem. Musí mezi námi být nco, co nás ochrání. To znamená, že se nedotýkáme pímo. Já se te bratra Jirky nedotýkám pímo, ale dotýkám se ho skrze destiku, která reprezentuje vrstvu Božího charakteru, vrstvu zlata. Nenaráží tlo na tlo. Nesmí narážet tlesnost na tlesnost. Tak jako lovk nechodí nahý, ve smyslu obna- 8

9 žený, jestli mi rozumíte, do shromáždní, kde by ukazoval nahotu hanby své, když to takto eknu, tak stejným zpsobem se musí pikrýt Božím charakterem, aby nepicházel obnažený, se svou nahotou do Tla Kristova. Je spousta míst a spousta shromáždní a církví, kde není žádné pokrytí zlatem. A je to horší než ve svt. Lidé potom mžou vyznat: Tam se djí takové vci! Jsou to rzné pomluvy, ten si hraje to a ten je proti tomu, ti s tím a ti proti tamtm atd. Amen? To není Tlo Kristovo, to není zpsob, jak být poktný do Tla Kristova. V Tle Kristov musí být mezi námi Boží charakter, zlato. Aby Boží charakter pokryl naše rozdíly a naši pirozenost. Amen? Takže jestliže ty jsi od pirozenosti takový a já jsem jiný, je tady zpsob, který nám pomže spolu být. A nejen to, že vedle sebe existujeme, ale zákon íká, že jedna deska je jak široká? Jeden a pl lokte. Co reprezentuje v Bibli jeden a pl? Polovinu tí, a jinak? Jinak nic. Neboli jeden a pl neznamená nic. Nemá význam. Pro je to tedy jeden a pl, když víme, že to má mít význam? Je to proto, aby nám Bh naznail, že o jedné desce to není. O jedné desce to není. O vás to není. O žádném jednom z vás to není, i kdybyste byli kdoví kdo. I kdyby se velký Bill Gates nebo nevím kdo obrátil. Rozumíte mi? O jedné desce to není. Pro nkoho je to možná mentalita, kterou potebuje pijmout. Abyste tvoili celek, nemžete být sami. Pokud toto pochopím, zanu mít potebu budovat ostatní. Amen? Zanu mít potebu ostatní budovat. To znamená, že potebuji, aby bratr Jirka stál, protože já bez nho nic nejsem. Amen? Teprve spolu dokážeme vidt. Teprve spolu urité vci fungují. Je to jako s prostorovým vidním. Zkoušeli jste zavít jedno oko a vidt prostorov, vidt trojrozmrn? Byli jste nkdy v Imaxu nebo v nem takovém? Zavete jedno oko a najednou nevidíte. Amen? Teprve když oi jsou dv a spolupracují, dokážete vidt to, co máte vidt. Amen? Když zavete jedno oko, nedokážete odhadnout vzdálenost atd. Proto Bh íká, že musíme uvažovat tak, že potebuji toho druhého. Musím vidt, kde je, jak na tom je, musí to být nco, co m zajímá, a musí to být nco, o em pemýšlím. V žádném pípad ne Kainovo: Copak jsem strážcem svého bratra? Amen? To jsou vci, se kterými pracuji. Pokud máte pocit, že nkde nkdo chybí nebo oblétává jako satelit, mli byste mít pocit, že chybí vám. Mli byste mít potebu se po nm natahovat. Pokud to tak nefunguje a jste spokojeni ve stavu, kde jste, ve stavu pokropení, nejste poktni do Tla Kristova a nejste ani ve svatyni. Amen? Další mechanismus každá deska je zasazená do stíbrné patky. Lidé si myln myslí, že desky jsou spolen v jedné stíbrné patce. Ne, každá deska stojí sama o sob. Je strašn dležité, abychom vdli, že 9

10 každá deska má dva kolíky, které jsou zasazené do stíbrné patky. Stíbrná mluví o vykoupení a dva kolíky o rovnováze Slova a Ducha. To znamená, že chcete-li být vbec souástí tohoto obrazu, každý z vás, tentokrát sám za sebe, musí mít vlastní rovnováhu Slova a Ducha. Co to znamená? Co by se stalo, kdyby to tak nebylo? Byla by to sekta. Nkdo by to ídil. To znamená, že nemáte vlastní chzi, vlastní slyšení z Boha. Já vám povím, co íká Pán Bh. Nehledejte to, nezjišujte to. My vám to nadiktujeme. Vy jste laici. My jsme tu s ostatními staršími duchovenstvo. Nehledejte svoji vlastní chzi podle Ducha a Slova, my vám to povíme. Denominace je sekta už tím, že je denominací. Sekta je dlení. A denominace je de nominace, tj. odjmenování se. Pokud si založím njakou denominaci, v principu to znamená, že se vyleuji z Tla Kristova jako takového. Oddluji se. Založil jsem si jinou organizaci, nco jiného. A pochopiteln ta organizace za chvíli pestane fungovat podle základních princip, které tam mají být. Tudíž je musí ním nahradit, musí si nco vymyslet. Musí si postavit nco vlastního. Postaví si vlastní hierarchii a rozdlí církev na duchovní a laiky. Funguje tak, že je to práv duchovenstvo, které vede a nahradí Boha jako takového. A to duchovenstvo to nkdy dovede až do extrému nechce, aby laici, ten obyejný lid, ml sám vlastní chzi s Bohem, protože to mže být komplikované. A nedej Bože, aby pochopili, že celý ten systém je špatn. Amen? Kdyby to tak nebylo, pak celá katolická církev se musí postavit a íct papežovi: Jak mžeš jet za milion euro na dovolenou? Nevím, jestli jste to zaznamenali v novinách. Papež byl v Itálii na dovolené, to se normáln dlá. Ale tentokrát se prozradilo, že týdenní dovolená na horách stála milion euro. To je skoro dost, ne? To je njakých korun. Kdyby to byl podnikatel, tak m to vbec netrápí. Podnikatel si to nkde vypodnikal, nkde nco vydlal, nkde si zídil njakou firmu. A si s tím dlá, co chce. Ale nkdo, kdo se tváí jako služebník, nebo služebnost, ty peníze inkasoval od vících lidí na to, aby sloužil. Amen? Budiž, není nic divného na tom, že toto papež udlá. Pochopiteln. Ale mlo by být divné, že to nic neudlá s tou církví. Jenže ono jim to není divné, protože to není církev. Je to organizace, která má hierarchii, a ti lidé v kostele jsou tak obrovsky vzdálení, že tam neexistuje žádný mechanismus, aby se s tím dalo cokoliv dlat. I kdyby ta dovolená stála miliardu euro, stejn se nic nestane. Rozumíte mi? Protože tam je to o tom, že my vám ekneme, co je dobe a ti lidé tak fungují. Je to dsledek toho, že každý nestojí. Každý totiž musí stát sám o sob. Rozumíte mi? Každý musí mít vlastní znalost Božího slova. Když 10

11 pijdu dopedu a zanu vám vykládat nco, co nebude z Boha, musíte povstat a musíte m spasit tím, že m zkorigujete vlastní chzí a vlastním napojením na Boží slovo. Rozumíte mi? A pesto lidé odevzdávají tuto schopnost, protože je jednodušší pouze pijímat, chtjí pouze pijímat. Pokud takto pemýšlíte a fungujete, nejste souástí Tla Kristova. Amen? Nejste souástí Tla Kristova, pokud nemáte vlastní chzi. Pokud se vás zeptám a vy nemáte nco, co vám Bh mluví z Bible, nco svého vlastního, co mže doplovat celkový obraz. Pokud vás Bh njakým zpsobem nevede. Když se vás zeptám, kam vás Bh vede, a vy eknete: Já nevím, kam m Bh vede. Neznám pojem,bh m vede. Pak jste nkde na vnjším nádvoí a musíte teprve být poktni. Kdo vás do Tla ponoí? Ježíš? Ne, Duch. Ježíš ktí Duchem, Duch svatý vás ponoí do Tla Kristova. Takže je to Duch svatý, do kterého musíte být nejprve ponoeni. Tím, že vás Ježíš ponoí do Ducha svatého, Duch Boží spolu s vaším duchem vás vnoí do toho, kdy sami stojíte, nauíte se stát a vlastn jste do urité míry, v urité dimenzi, nezviklatelní. Nezviklatelní tou druhou deskou. A kupodivu deska vedle vás potebuje, abyste byli nezviklatelní. Amen? Potebuji, když eknu tlem a Duchem, abyste m zastavili a opravili Slovem a Duchem. Když vám tady zanu íkat neduchovní, nebiblický výmysl, tak možná ze slušnosti to vydržíte a pak za mnou pijdete po shromáždní. Rozumíte mi? Protože ta schopnost, že každý z nás stojí, je nejen kvli mn samému, ale kvli druhým deskám. Musíme být takoví, že kdyby sem pišel falešný uitel, kdyby sem pišel njaký vdce sekty a chtl nás nkam vést, tak zjistí, že ho nenásledujeme. Zjistil by, že máme vlastní chzi, která pochopiteln musí být korigovaná a korigovatelná zase jedin Božím slovem a Božím Duchem. Rozumíte mi? Takže to je další vc, kterou bychom mli mít a ovit si ji. Co je velmi dležité musíte stát ve stíbrné patce. Máte Slovo a Ducha a stíbrná patka, která vás drží na zemi a abyste se neviklali, je co? Vykoupení. Je to jistota a vdomí, kde a v em je vaše vykoupení. Že vaše vykoupení je v Kristu, že vaše vykoupení není ve skutcích, že vaše vykoupení není ve vedlejší desce, vaše vykoupení není v nem jiném, nikdo jiný za nj nemže, nikdo ho neovlivní, nikdo ho neudlá než vaše vlastní zkušenost, vaše vlastní srdce a rozhodnutí pro Krista Ježíše. Amen? Pokud nemáte svj pístup k vykoupení, pokud nemáte cestu, pokud nemáte vztah s Bohem, skrze který byste mli svoje vlastní vykoupení, ospravedlnní od híchu a imunitu od soudu, jestli mi rozumíte, nejste pln poktni do Tla Kristova. Nechte Ducha Božího, aby vás ponoil do Tla Kristova. Pokud máte zásadní pochybnost o nkterých 11

12 tchto základních vcech, nejste pln ponoeni do Tla Kristova. Dopuste Božímu Duchu, aby vás ponoil do Tla Kristova. Pokud hledáte svoje spasení v církvi nebo v nkom jiném, ješt jste nenaplnili tuto vc. Potebujete mít svdectví ducha a zkušenost Ducha plus Boží slovo, jemuž jste uvili a které mluví o vašem spasení a vykoupení. V církvi je spousta lidí, a to mže být klidn v Patmosu nebo kdekoliv, kteí poád ješt žijí svoje spasení skrze nkoho jiného. Respektive snaží se žít skrze nkoho jiného. Velmi asto v církvi potkají prostedí, které jim to nejen umožní, ale i je v tom povzbudí. Je to do urité míry píjemné. Spolehni se na m, protože já v tu chvíli získávám do své organizace nkoho, koho si dokážu naklonovat a kdo bude dlat to, co mu povím. Dotaz: Když jsi ve svatyni, mžeš z ní vycházet do vnjšího nádvoí a zase zpátky? No, ekl bych, že to není možné, ale je to bžné. Poj me se na to podívat. Je to tak, že lovk prochází a prorstá do všech tchto záležitostí. Není možné íci, že v tuto minutu se nacházíme u jednoho nábytku. Vím, že mžeš nevycházet ze svatyn. A není to ani nic tak složitého. Není to o složitjších a tžších vcech než na vnjším nádvoí. Ale je to o rozhodnutí: Ano, jsem souástí Tla Kristova a funguji tak. Vím, že to je o míe ponoení. Proto se mluví o ponoení. Možná jsi pokropen do Tla Kristova, ale je poteba být ponoen. Být ponoen v plnosti. Jinak lovk nezane naplovat ani další vci. Nezane fungovat a vci se nerozebhnou. Jeden z obraz, který o tom hovoí, je obraz v Ezechieli: Jsem pono- en po kotníky, po kolena, a teprve když plavu a eka m nese, jsem pln ponoen. (Ez 47) V tu chvíli jsem nesený a zbavený svého vlastního rozhodování. Nese m Boží Duch. Ne církev ve smyslu organizace, ale Bh sám. Takže musím bránit sám sebe, aby nkdo nežil život za m, a zadruhé se musím bránit, když nkdo chce, abych žil jeho život za nj. Musím ho násilím setepat. Setepat tu myšlenku, setepat tu filozofii, a to mže být i v manželství. Nkdy i co se týe vztahu rodi a dtí. Nebo mžu mít zamstnance a ten lovk musí v práci dlat, co má. Manželka by mla následovat a být poddaná hlav, dti by mly poslouchat své rodie, tak to je. Ale mžete vychovat dti takovým zpsobem, že v dosplosti nemají nic svého vlastního. Že celou dobu parazitovaly na vaší duchovnosti. Parazitovaly na tom, že vy stojíte, ale kdybyste padli, ony taky padnou. Mlo by to být tak, že když padnete, dti stojí dál, protože mají vlastní zkušenost s Bohem. Pijaly Hospodina do svého života. Nkteí z nás jsme možná pijali Hospodina navzdory rodim. A stejným 12

13 zpsobem i naše vící dti by mly stát navzdory rodim. Když padnete, není omluvou, že padl nkdo vedle vás. Pamatuji si, jak se jednou David Wilkerson pomrn hlasit v jednom kázání zlobil a íkal: Dostal jsem dopis, ve kterém stálo: Brate Wilkersone, tento padl, tamten padl, jestli padneš taky, tak koním. On íkal: To je ohavnost ped Hospodinem! Já nepadnu. Ale to vás neomlouvá. Musíte stát. I kdyby všichni okolo vás padli, musíte stát sami. Ne být závislí na tom, jestli padne tato hvzda a tento služebník. Apoštol Pavel íká: I kdybychom my sami nebo andl z nebe kázali nco jiného, než jsme vám kázali, prokletý bu! (Gal 1:8) I kdyby ti, kteí nám zvstovali, a já nechci jmenovat, i kdybych já sám pišel a zaal kázat nco jiného, tak je poteba, abyste šli dál. Rozumíte mi? A abych já nebo kdokoliv jiný byl proklet. Každý lovk musí stát sám za sebe v Hospodinu. Je poteba, abychom vychovávali dti a sebe navzájem k samostatnosti v Kristu, kdy nebudeme závislí jeden na druhém. Jedním zpsobem ano, a druhým zpsobem ne. Boží slovo íká schváln v protikladu: Každý své bemeno neste a neste bemena jedni druhých. 2 To znamená, že nemohu mít mentalitu, že se na nkoho povsím a íkám: Když nepjdeš, já taky nepjdu. Když žiji skrze druhého, je to parazitování na ním život. To nemže být a nemže fungovat. Každý z nás by ml být postavený ve Slov a Duchu a ml by vdt, kam Bh vane. Takže mluvíme o tom, že interakce v Tle jsou skrze zlato, charakter Boží. Dále jsou desky ve stánku propojeny skrze pt tyí služebností. Co je tch pt služebností? Apoštol, prorok, uitel, evangelista a pastý. Tady se dostáváme k další dležité vci. Tye jsou pibité obrovskými hebíky? Každá ty je pibitá k deskám násilím, hebíkem? Je to tak? NENÍ! Kdyby tye byly pibity hebíky, znamenalo by to, že služebnost, která je v Tle Kristov, je vám vnucena. Pije vám krev a bodá vás do zad. Pochopiteln, že ne. Správn je to tak, že na desce je zlatý kroužek, prsten, kterým je ty provleena. Takové oko. Zlato znamená Boží charakter, prsten reprezentuje svazek manželský. Do manželství vstupují ob strany dobrovoln, je to tak? Skrze vztah, skrze lásku. Tak je to správn, mimochodem. Jestli to je nkde jinak, je to špatn. Vstupují dobrovoln skrze vztah lásky, skrze milování se navzájem. Amen? To je pouto, které je spolu váže, protože žádné jiné není. Nemají mezi sebou žádný provaz, ty nebo cokoli jiného, co by je drželo, a pesto jsou pevn 2 Galatským 6:5 Neb jeden každý své bím ponese. Galatským 6:2 Jedni druhých bemena neste a tak plte zákon Kristv. 13

14 spoutáni, svázáni. Jsou svázáni poutem lásky. Kroužek, který je na desce, je pipravený ze své strany naplnit vztah, pijmout služebnost. Takže služebnosti nejsou pibité hebíkem, jak to bývá v církvích. Tam jsou pibité hebíkem, je eeno: V této oblasti je toto váš fará i regionální pastor, nebo nevím, jak se všichni ve všech církvích a kostelech jmenují. Je to prost nkdo, kdo je pidlen, je pihebíkovaný. Pokud nco chceš, musíš jít pes regionálního pastora. Nkde dokonce do té míry, že když chcete jít za nkým, aby vám poradil, tak eknou: To nemžeš. ekne vám to jednak lovk, za kterým jste pišli, a v druhé ad pastor. To nemžeš, od toho je tady pastor, fará nebo kdokoli. Ten je schopný udlat tu službu. Obešel bys toho a tamtoho. Ke komu patíš? Která jsi Praha, Pete? Jsi Praha-západ? Tak to jsi Oulických. Rozumíš mi? Patíš k Oulickým, tak ne aby ses ptal nebo žádal o modlitbu bratra Radka. Tursko a okolí, ti patí Procházkovi. Rozumíte mi? Je to celý systém, který není vbec o tom, že by lidé picházeli za lovkem skrze rozpoznání daru a schopnosti. Skrze manželství. Ale je to násilím pibité, násilím postavené. Takže pokud uvažujete tímto zpsobem, nejste souástí Tla. Na druhou stranu si musíte položit zajímavou a zásadní otázku: kdo je vaše služebnost? Pokud zjistíte, že neznáte služebnost, v jakém jste potom tle? Slovo znát má v Bibli velmi hluboký až intimní význam. Není to tak, že se zeptáte: Brate, znáš svoji manželku? Ano, znám. Narodila se v roce xy v tom a tom mst, její matka se jmenuje Pavla. Tady je její fotografie. Boží slovo ztotožuje slovíko znát s velmi intimním obecenstvím. Do té míry, že Adam poznal svou ženu a ona porodila syna. Mli bychom pochopit, že takto máme znát i Boha. Jenomže my nkdy nemáme takové obecenství ani mezi manželem a manželkou. Poslední dobou hovoím s rznými lidmi a zjišuji, že se neznají a nefungují ani v rámci manželství. Základní princip nefunguje v nejmenší jednotce, která by mla být stavebním kamenem církve. Manželé spolu nežijí a nesdílejí se. Mluvil jsem o tom s jedním bratrem a on mi ekl: Ti lidé nejsou jedno tlo. Nevstoupili do rozmru, kde by byli jedno tlo. Když t bolí ruka, tak s tím nco udláš, protože to cítíš. Je to tvoje ruka. Souást tebe samého. Musíš bolest cítit a musíš nco udlat. Ale manželé o ní teba ani nevdí. Obas za mnou nkdo pijde a íká mi uritou vc, a tak se ptám: Co na to íká tvj manžel? Co na to íká tvoje manželka? A oni mi odpoví: On to neví. Ona to neví. Jak to, že to neví? To je možné schovat? Když pijdu dom a ml jsem k obdu knedlík, který mi nechutnal, tak se na m moje manželka podívá a ptá se: Co je? Až pijdu na to, že to byl knedlík, který mi nechutnal. To je 14

15 pochopiteln extrém, který jsem uvedl pro ilustraci. Ale nemžete být vedle sebe a nevdt o sob. Nemžete žít vedle sebe. Musíte žít spolu. Potebujete vdt, o em ten druhý pemýšlí. íká se, že chlapi neumí mluvit. Nejhorší je, že si všichni myslí, že to je normální. Že je v poádku, že chlapi neumí mluvit. Ale pokejte, chlap není výmysl lovka. Muž je obraz. Nejsme muži a ženy, protože jsme si to vymysleli, ale proto, že Bh nás tak stvoil. Aby nám na tom nco ukázal. Co reprezentuje muž? Hlavu, Krista. Jinými slovy, pokud je v poádku, že muž neumí komunikovat, znamená to, že Pán Bh s námi nemluví. Je to tak? Pán Bh s námi nemluví. Znamenalo by to, že mluví jenom církev žena. A nejen to, Pán Bh ani nechce vyslechnout. Nejenže nemluví, ani neslyší. Církvi, vyjaduj se strun a jednoduše, protože Bh není pipravený poslouchat tvé výlevy. Rozumíte mi? Bh však takový není. eká, že církev Mu pednese, co potebuje, že vylije své srdce. Je pipraven nám naslouchat. Pokud je takový, pak muži to musí reprezentovat! Druhá vc je, že Bh s námi mluví. Dokonce nám sdluje své pocity! To je šokující, že? Možná. íká nám o svých pocitech i o svých plánech, protože nás považuje za pátele. Sdílí s námi svoje hnutí mysli. Bh se zhrozil a ekl: Pece bych nemohl nco udlat, a neíct to svému píteli! Neíct mu to! 3 Bh mluví, íká nám o hnutích své mysli i o svých zámrech, brati muži. To je princip, který má fungovat i v nás. Mluví o blízkosti. Poj te si na chvíli pedstavit, že tak fungujeme ve svých domovech. Že jsme jednotka, která se pohybuje a dlá vci spolu. Když jeden nco dlá, je to proto, že ví, co dlá ten druhý. Fungují spolu. Každý dlá teba jinou innost, ale komunikují, plynou mezi nimi informace. Duch a láska plyne mezi nimi. A te si to peneste na rovinu, kdy je svatební prsten vložen mezi vás, nebo každého z nás a služebnost. Amen? Známe ty, kteí pracují mezi námi? Známe hnutí jejich mysli? Víte, co dlá bratr ducille? Co mluví Bh služebnostem? Nebo co se vlastn dje? Máte ten vztah, ten intimní vztah, to znám t? Amen? Pokud ne, tak vbec nemá smysl uvažovat o tom, že jsme nkde ve svatyni. Víte, lidé by chtli sloužit. Jenže služba pichází až po tom. Víte pro? Protože jinak sloužíte z tla. Jinak dláte skutky. Jinak dláte církevní aktivity. Pokud nejste ve svatyni pikryti intimním vztahem s Bohem, mžete dlat milion vcí a Bh 3 1. Mojžíšova 18:16-17 Tedy vstavše odtud muži ti, obrátili se k Sodom; Abraham pak šel s nimi, aby je provodil. A ekl Hospodin: Zdali já zatajím ped Abrahamem, což dlati budu? 15

16 nakonec ekne: Neznám, nevím. 4 Protože sedmiramenný svícen ze svatyn mluví o služb na principu 6 (lovk) + 1 (Bh stedové rameno svícnu), kdy nco dláte a potká se to s Bohem a naplní se to. Ne, že to odedete. Ale nco udláte a Bh vám pijde naproti, potkáte se. Vykládal jsem ten píbh v nedli, jak moje žena Kristýna otevela ledniku, vidla tam mléko a íká: Mn pijde, že mám sousedovi Radkovi dát mléko. Taková drobnost. A tak popadla Bio mléko a íká: Donesu mu mléko do kafe. Pichází k jeho dveím, a když chtla zaklepat, soused zrovna otvírá dvee. Kouká na Kristýnu, jak nese mléko a íká: Jé, já jsem si zrovna udlal kafe a zjistil jsem, že nemám mléko. Chtl jsem se zeptat, jestli nemáte. A Kristýna mu ho podává. Rozumíte mi? íkáte si: Jakým zpsobem mám vstoupit do tchto vcí? To se nedá zopakovat, to se nedá nacviit. Nemžeme dlat vci jenom ze sebe. Službu s Bohem si nemžete udlat sami ze sebe. To je nco, co udláte a potká se to z druhé strany. Vy nco chcete a nkdo vám zavolá nebo nkde otevete a do toho nco zapadne. Jako kostky, které zapadají do sebe. Potebujete, abyste plnili Boží vli, a ne aby vám On žehnal vaši službu. Amen? Abyste vbec v tchto vcech mohli chodit, je poteba být pln souástí Tla Kristova. Mžete si udlat seznam vcí, o kterých jsme mluvili, a s každou pijít za Bohem. Zkusit sami sebe, íct: Bože, chodím v této vci, chodím v tamté vci? A init pokání, pokud nechodíte. Jak je možné, že neznáte lidi, kteí mezi vámi pracují? Jak to, že s nimi nemáte intimní vztah, jestli mi rozumíte? Jak to, že neznáme své služebnosti? Jak to, že se neznáme navzájem? Jakým zpsobem potom mezi námi mže plynout krev? Víme, kam vane vítr, kam jde Beránek? Jdeme za ním jako tlo, anebo je to hromada jednotlivc? Jaký je rozdíl mezi tlem a tím, když tlo nasekám na kousky? Na první pohled to jsou stejné lánky, je to tak? Ale nejsou spojeny. Neproudí mezi nimi krev. Amen? Jsou odíznuty od zdroje života a jsou odíznuty od hlavy. Je to tak? Pvodn jsem myslel, že budu mluvit o nábytcích ve svatyni, ale vím, že nás Bh vrací k tomu, abychom si zkontrolovali naše vektní do Tla Kristova. Fungování v Tle Kristov a mentalitu chození v Tle Kristov. To, že se nemohu hnout a vydat se nkudy jinudy. Prost nemžu. A tak pokud jste nkdy na m v nkterých vcech narazili já se prost nemžu tváit jakoby nic. Amen? Rozumíte mi? Pokud se vydáte 4 Matouš 7:21-23 Ne každý, kdož mi íká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož iní vli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Mnozí mi djí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ábl nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme div mnohých neinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejdte ode mne, initelé nepravosti. 16

17 njakým smrem a já mám pocit, že Bh jde jinam, tak to musím oslovit. Musím jít a íct: Podívej, Františku, tohle nedává smysl, tomu nerozumím. Hledejme spolu Boha. Vidl jsem, že lidé i v manželství nejsou schopni se zastavit a íct si to. Ale eknou: To je v poádku, te si dlej tohle, já budu dlat tohle. A nkdy se rozdlí a výborn to funguje, protože to na nic nenaráží. Každý je autonomní jednotka, která si funguje vlastním zpsobem, vlastním životem. A nkde pi tom pohybu bum, to jsou ty volné radikály. Nevím, jestli jste slyšeli kázání Volné radikály, poslechnte si ho, je to na internetu. Je to o tom, že nemžeme fungovat a bum srazit se v njaké interakci a zase si jít dál. Nkde jsme se potkali. Potebujeme žít spolu. Ani v manželství tak nemžeme žít. Žijeme si svoje vlastní životy a bum, zase se nkde pi dalším obhu, pi njaké další elipse potkáme. Boží slovo neíká, že se máme potkávat. Jsme jedno Tlo. A ruka potkala druhou ruku Ne, to je orchestr, to je nco, co funguje spolu a co se musíme uit. Do eho máme být ponoeni, do eho máme být vektni. I fungování v Tle Kristov, vezmte si, že to slovo je rodina, mimo jiné. To slovo mimo jiné mluví o rodin, že jsme brati. Bratr je nkdo, kdo vyšel ze stejného zdroje. Adelfos ten, který sdílí lno. A-delfos. Ten, který je ze jednoho lna, ti, kteí jsou z jednoho lna. Dti jsou zrozeny z jednoho lna. Pokud jsme brati, jestli to dobe chápu, tak jsme vzešli z jednoho lna, z jednoho zdroje, a nemžeme se tváit, že jsme cizí. Když nkdo pijde mezi nás, tak bude možná zmaten. Když uvidí, jak spolu nkteí fungujeme, bude mít pocit: vy jste bráchové? Ta podobnost v jistém slova smyslu musí jít za hranice pirozena. Ta známost a ta propojenost, v duchu pochopiteln. To není o tom, že se slijeme v jednoho lovka, ale slijeme se v jednoho Krista. A tak ime pokání, pokud uvažujeme zpsobem volného radikálu. Pokud si fungujeme a žijeme a lítáme ve vlastním svt a nejsme napojeni na Tlo Kristovo. Pokud o sob nedokážeme s jistotou íct, že jsme pokryti zlatem, že stojíme v Duchu a ve Slov, že jsme zakoenni do stíbrné patky vykoupení, že jsme spojeni s bratrem, a teprve spolu napl- ujeme Boží zámr a fungujeme v Tle Kristov. Pokud nemáte zkušenost známosti služebnosti, která vám slouží, ite pokání. Pokud nemáte intimní vztah, a rozumjte mi te v duchu, s tím, kdo vám slouží, je nco špatn. Víte, dneska zpsoby nebo prostedky komunikace jsou absolutní. Jsou absolutní ve srovnání s historií. Když tehdy chtli nkomu nco sdlit, tak to dali poslovi a dotyný se to dozvdl za dva roky. Dneska je to o tom, že mám tady v kapse kompletn všechny. Rozumíte mi? Tady 17

18 bych si našel apoštol Pavel: Pavle, jsi tam? Pedstavte si, že by tenkrát v dob Korintu zavolali: Pavle, prosím t, máme tady jednu situaci Rozumíte mi. Ale my to dneska máme. Myslíte si, že by toho Korintští využili, zavolali by Pavlovi? A pro to nedláme my? Nechci, abyste si te napsali: Mám volat bratím. Nkdy mluvíte s manželi, nco jim íkáte, a ti lidé si to vezmou jako seznam. Takže jak si to pesn peješ? Kytku? Dobe. A jak asto? Jednou za dva msíce? Dobe. Zavolat? Dobe, zeptat se t, jak se máš, dobe. A co ješt? Pohladit, aha, ok, píšu si. Te to mám jako seznam a íkám si: Kytku, to už mám, to bylo pedevírem, pohladit, pohladit, to už dlouho nebylo. Rozumíte mi? Pijde vám to absurdní, je to smšné, že? Bylo by to smšné, bylo by to absurdní. Je to tak? A pesto tak nkdy fungujeme. Nejenom v tomto vztahu, ale ve vztahu navzájem. íkáte: Aha, tak co bych ml udlat. Mám zavolat. A komu vlastn? Staí lokálním starším, nebo musím i jinam? Rozumíte mi. To pece musí vyplynout z njaké poteby. To musí vyplynout ze vztahu a z njaké poteby, že mu chci íct, že ho mám rád. Ne? Že mi tu chybí. Ne? Rozumím tomu správn? Že to vychází z njaké vnitní poteby vztahu. A ne, že mám seznam a íkám: Jsem kesan, ml bych se pomodlit. Tak, Pane Bože, já se te ka modlím Za co bych se pomodlil? Jo, za vládu se mám modlit, tak se pomodlím za vládu, te zrovna nevím, kterou máme a jestli tam ješt bude a nebude. Za co bych se ješt ml pomodlit, za poasí bych se ml pomodlit, za Tursko bych se ml pomodlit, ješt nco? Za co bych se tak mohl pomodlit? Rozumíte mi? Co to je? To je, jako kdybych si vzpomnl a íkal: Ml bych promluvit s manželkou. Tak o em promluvíme? Promluvíme o nákupu O em bychom tak mohli ješt mluvit? Dti, škola, jak se mají a ješt jednu vc. Rozumíte mi? Pece je vztah, který m vede k tomu, abych ty vci dlal, vztah, z nhož vycházím. Ty vci se djí jako dsledek vztahu, protože jsme jedno. A stejným zpsobem vzniká poteba fungovat a držet služebnosti, jestli mi rozumíte. Protože kdyby je ty kroužky pustily, tak spadnou. Jinak tam nedrží. Není žádná jiná moc, která by je tam držela, jenom to, jestli je držíme, nebo nedržíme my. Bu jsou mojí služebností, nebo nejsou. Musí existovat nco, co napluje smysl toho prstenu. Bh vám mocn požehnej a mocn vás pokti do Tla Kristova! 18

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více