KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)"

Transkript

1 KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest. Blahoslavený lovk, jemuž nepoítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není. Já když jsem mlel, prahly kosti mé v úpní mém každého dne. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že pirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní. Protož hích svj oznámil jsem tob, a nepravosti své jsem neukryl. ekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu pestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost híchu mého. Za to se tob bude modliti každý svatý, v asu píhodném k nalezení tebe; proež vody mnohé v rozvodnní k nmu nedosáhnou. Ty jsi skrýše má, od ssoužení zachováš mne, a plésáním vítzným obdaíš. Já tob k srozumní posloužím, a vyuím t cest, po níž bys choditi ml; dám radu, oi své na t obrát. Nebývejte jako k a jako mezek, kteíž rozumu nemají, jejichž ústa uzdou a udidly sevít musíš, aby tob neškodili. Mnohé bolesti jsou bezbožníka, ale toho, jenž nadji skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíí. Radujte se v Hospodinu, a plésejte spravedliví, a prozpvujte všickni srdce upímého. Šestý verš íká: Za to se tob bude modliti každý svatý, v asu píhodném k nalezení tebe. Jinými slovy eeno, když vyznáme své híchy, tak Ty jsi Bh, který odpouští naše pestoupení a nepravost našeho híchu, mého híchu. Hospodine, prosím T, abys nám dal, podle tohoto svého slova, schopnost vyznat Ti svoje híchy a odložit je. Všechno myšlení, které je nesluitelné s Tvým myšlením, všechny myšlenky srdce, které jsou asto pevrácené, abychom je mohli ze sebe složit, vyznat je Tob a být oištni. Abychom T dnes mohli nalézt, protože dnes je ten as píhodný k nalezení Tebe. Pomoz nám odložit hích a nepravost híchu a poddat se pod Tvoji ruku. Pane, odpust naši slabost, že se tak snadno necháme vykolejit a pesmrovat pozornost k vcem tla, odpus nám neschopnost mít mysl upenou na Tebe, neschopnost chodit s Tebou ve všedním dni. Prosím T, Pane, aby ses nad námi smiloval, obživil nás a oberstvil podle svého slova. Vedlé slova svého, jak íká Tvj služebník David. 1

2 Obživ nás podle svého slova. Hospodine, prosím T, aby ses nás dotkl a pomohl nám, jak jsme etli v Žalmu, pozdvihnout hlas ve chvále, v díkinní. Protože pro jednoho každého z nás jsi uinil veliké vci a vytrhl jsi naše kroky ze smrti a naše oi od slz, a proto nám pomoz. Chceme, protože jsme v Tebe uvili, pozdvihnout svj hlas a mluvit. Hospodine, dáváme Ti do rukou dnešní veer a vyznáním svých úst snižujeme všechny ostatní, a vn, nebo uvnit v nás, proto, aby ti ostatní se umenšili a Ty jsi byl povýšen, vyvýšen a oslaven. Ve jménu Ježíše Krista, Toho, který nás zamiloval, zemel za nás i vstal z mrtvých, abychom dnešního dne mohli mít nadji. Amen. Hospodine, prosíme T, abys zavanul svojí erstvostí do našich myslí, abys zavanul svojí erstvostí do naší chze. Nechceme se, Hospodine, nechat utlouct okolnostmi všedního dne. Hospodine, potebujeme, abys k nám dnes mluvil. Mluv k našim srdcím a dej nám oberstvení do našich myslí, svtlo a život, které vytlaí každou temnotu a smrt. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. V nedli jsme hovoili o tom, že máme být poktni. Amen? Probírali jsme ecké slovo baptizó. Co znamená slovo baptizó? Být ponoen. Mluvili jsme o tom, že jeden z velkých omyl tradiní církve je kropení nemluvat. Ani ne omyl, to totiž není omyl. Víte, to, co uí církve špatn, nejsou omyly. To je o tom, že ábel pijde a pinese špatné uení. Skrze to se mu podaí dostat do církve, aby tam mohl konat svoje vci. Protože špatné uení, teologie, doktrína nejsou špatné jenom v technice, jestli se mám ponoit, a nebo pokropit. Víte, lidé se nkdy pou o vci, aniž by chápali dsledky a dopady, o em se vlastn mluví. Amen? Falešná doktrína hovoí o tom, že máme být pokropeni. Pokropení je úpln jiná forma ktu. Když eknete kest, je to náboženský pojem, který nic neznamená. Amen? Ale když eknu ponoení, že máme být ponoeni je obrovský rozdíl, jestli nco pokropíme, nebo ponoíme. Když chcete njakou látku batikovat, je dost velký rozdíl, jestli ji pokropíte, nebo ponoíte. Je to tak? Je zásadní rozdíl, jestli maso ponoíte do vroucí vody, anebo jestli ho vroucí vodou pokropíte. S tou vcí se stane úpln nco jiného. Kest vodou je jenom symbolický, jak jsme si íkali. Ale mluvíme také o dalších ktech. Pedstavte si Mojžíšv stánek. Mluvíme o krocích, z njakého dvodu je jich sedm, kterými má projít lovk, ale i církev, aby došla do svatyn svatých, do plnosti. Kest je vlastn nco, co nás dostane z vnjšího nádvoí do svatyn. Boží slovo íká ve Zjevení v 11. kapitole, že vnjší nádvoí nemá být ani meno. Když byl dán andlu pokyn, aby zmil Boží chrám, a to mírou lovka, bylo mu eeno: Vnjší nádvoí 2

3 nem. Vbec nemá smysl ho mit. Víte, to mení není o tom, kolik mlo metr, decimetr nebo kilometr. To bylo srovnání. Co je to mit? Že nco srovnáváte s njakou mírou. Poj me se na to krátce podívat. Zjevení 11. kapitola. Když mám njaký metr, mám danou normu, šablonu. Amen? Šablona je dána nkým zvenku. Víte, že všechny míry, které existují, jsou centráln uchovávány a odvozeny od neho, co je nezávislé. Bh dal tuto míru, míra je dána mimo náš systém, jestli mi rozumíte. Je to Bh. My se mžeme tady s bratrem Martinem bavit (na rozdíl od kazatele je vysoký, pozn. redakce), jestli on je píliš velký nebo já jsem píliš malý. Amen? A mžeme íct, že všechno je relativní. Mžeme relativizovat všechno. Mžeme relativizovat, jestli by to mlo být tak, nebo tak. Proto však Bh pichází s mírou, která je z venku. Bez diskuse mžeme íct, že nkdo mí 1,87 metru. Amen? Takže v 11. kapitole Zjevení se píše: I dána mi ttina, podobná prutu, a postavil se tu andl, ka: Vsta, a zm chrám Boží, i oltá, i ty, kteíž se modlí v nm. Ale sí, kteráž vn jest ped chrámem, vyvrz ven, a nem jí. (Sí ve smyslu vnjší nádvoí.) Nebo jest dána pohanm, a budou tlaiti msto svaté za tyidceti a dva msíce. Vzte, že a si myslíme každý z nás o sob cokoliv, a jsem malý, velký, hezký nebo škaredý, v duchovním svt existuje daná míra. Co je to za míru? Ježíš Kristus. lovk je srovnán s mírou Ježíše Krista, s mírou plného vku postavy Ježíše Krista. 1 Ta míra nám byla dána, ale naše starost není, abychom nkoho mili a posuzovali. To je Boží starost. To dlat nemusíme. Na druhou stranu se nenechme klamat, že mení neexistuje. Ale všimnte si, že Bh íká: Je úpln jedno, jak špatné je to na vnjším nádvoí. Jako kdyby na tom vbec nezáleželo a ani to nemlo význam mit. Amen? A to je dsivá vc. Vnjší nádvoí je dáno pohanm k pošlapání a Bh ani nepovažuje za dležité, aby bylo meno. Dotaz: Jací kesané jsou tedy na vnjším nádvoí? Tam jsou kesané, kteí nejsou ve svatyni. Amen? Tudíž, nechceteli být na vnjším nádvoí, musíte být nkde jinde. Jsou jenom dv možnosti. Bu být mimo, úpln jako nevící, takže nebudete pošlapáni pohany, ale zahynete jinak. Anebo být ve svatyni, respektive ve svatyni svatých. Jakým zpsobem se dostanete na vnjší nádvoí, víme. Tak, že pijmete Ježíše Krista do svého srdce. Amen? Vnjším nádvoím projdete co nejrychleji tak, že vstoupíte do svatyn. Nkdo by ekl, že cesta musí být dlouhá, že na vnjším nádvoí se musím zdržovat dlouho. To není 1 Efezským 4:13 Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. 3

4 pravda. Kupodivu dva nábytky, které tam jsou, mohou být pekonány za jedno odpoledne. Amen. Není nutné, abych tam zstával. Je to jenom pro to, co mám ve svém srdci, pípadn pro njakou falešnou církevní teologii, která m zdržuje na vnjším nádvoí. Amen? Nezapomete, že prvn jsme mluvili o oltái. Myslel jsem, že budu pokraovat, ale njak se vracím. Mám pocit, že se potebujeme vrátit. Takže mluvíme o vnjším oltái, kde lovk, respektive zvíe, které bylo obtováno, ztrácí svj život. Je to místo smrti. Je to místo smrti, kde se stává, jak íkáme, z krávy hovzí. Je tam vylita krev. Maso prochází ohnm. A pak se stává souástí knze, který ho sní. Všechny tyto vci mluví o obrácení. Ale pozor! Obrácení, znovuzrození, není jenom to, že pijmu judaisticko-kesanskou kulturu. Nkdy se íká, že jsme ze západní kesanské kultury, což znamená nco jiného než jiné kultury. Já nemluvím o tom, že pijmu kulturu. Mluvím o smrti, kdy položím svj život a eknu: Bože, už nežiji svj život, chci žít život s Tebou. Žiji Tvj život a umírám tomuto svtu. íkal jsem v nedli a íkám to poslední dobou astji: ovte si míru svého spasení. Jestli skuten platí, že jste umeli svtu a žijete Bohu. Ne že bychom nepadali, ale že naše rozhodnutí je platné. Že jsem nepijal jenom njakou nadstavbu svého života, ale že jsem skonil starý život. Nkteí lidé se ožení a nikdy neopustí mentalitu svobodného. To musí být zlom. Když se ožením, tak umel život, který jsem žil do té doby. Beru na sebe uritou míru zodpovdnosti a pichází zmna. Po obrácení pichází kest. Mluvili jsme o tom, že jsou ti neboli jeden kest. Kest vodou, kest Duchem, nebo bychom možná mli íkat do Ducha, a potom kest do Tla Kristova z 12. kapitoly 1.Korintským. Zmiovali jsme herezi, která mluví o pokropení mylné uení o ktu, kdy se kropí vodou malé dti. První hereze je, že se ktí malé dti nemžu pece ktít nkoho, kdo se vdom nevydal na cestu. Nabourával bych celý postup, a tím ho i zrušil. Je to stejné, jako kdybychom si zvolili myšlenku, které hodn víme, a njak ji pojmenovali (teba kest). Kdyby ji nkdo chtl zniit, tak udlá nco úpln jiného, co se tváí podobn, a pojmenoval by to stejn. A udlal by takových rzných vcí deset a všechny by nazval stejn. Pak byste ekli: Já dlám toto (teba: my ktíme), a lidé najednou mají absolutní zmatek a nevdí, co pesn máte na mysli. Pedstavují si jeden z tch podvrh nepítele. Práv v tom je podvod ábla. Vrame se ale k pvodnímu ktu, který musí následovat poté, co jsme zemeli starému životu, poté, co jsme se obrátili. Miminko nemá šanci být poktno. Dít, které má dost rozumu na to, aby dokázalo pijmout Ježíše Krista, poktno být mže. 4

5 Další herezí je pokropení. Mentalita, kterou Bh chce, je plné pono- ení. Plné ponoení do Ducha Božího, jak jsme o tom mluvili, a jsem ponoený i do Tla Kristova. To je kest do Krista. Jak se to pozná? Skoro opakuji nedlní kázání, nevím pesn pro a neml jsem to v úmyslu, ale cítím tu potebu. Jak se pozná, že jsem ponoený do Tla Kristova? Poj me chvíli mluvit o praktických vcech, protože nkdy íkáme obecné termíny a každý si za tím pedstaví nco jiného. Jak si pedstavíte, že jste ponoeni do Tla Kristova? Že jsem jím obklopený. Dobe, jsi obklopený Tlem Kristovým, i to si ale dovedu pedstavit rzn. Zrovna te je nejobklopenjší asi tak Lucinka nebo bratr Petr, protože sedí uprosted a vypadá to, že všichni jsou okolo nich. Ty, brate, tak úpln obklopený nejsi, protože sedíš na kraji. Je to o tom, že jsme obklopeni Tlem Kristovým v tomto slova smyslu? To asi ne. Co to tedy znamená? Že jsme jeho souástí. Že se hýbu, tak jak se hýbe tlo. lovk se teba na shromáždní projevuje tak, aby byl potebný pro ostatní, a zárove pijímá od ostatních slovo. tla? Jak se pozná, že je njaký úd ruka, noha nebo prst souástí mého Že plyne ve stejnému duchu jako ten zbytek. Má stejnou krev. Ano, ale hlavn má stejnou Hlavu. To je strašn dležité. Má stejnou Hlavu a je napojený na stejné Tlo. To znamená, že si nemžu íct: Dneska m bolí nohy, tak je nechám doma, když jdu na shromáždní. Každý prst nemže dlat nco jiného. Je to nco, co funguje jako jeden organismus, který je ovládaný hlavou, ne sám sebou. Žádný lánek lidského tla nemá svj vlastní život. Není ním, co by si žilo samo o sob. Není ním, co by žilo nezávisle, co si rozhoduje, co se bude dít. Ale je napojený do njakého organismu a je závislý na zbytku organismu. Když nco vyndám ze svého tla, pestává to žít. Mám njaký asový úsek, do kterého se dá ta vc vrátit. Nevím, jak dlouho to trvá. Kdybych si uízl kus ucha nebo prst, jsou mi asi dnes schopni hodn pomoct, ale musím pomrn rychle bžet nkam na chirurgii. Rychle by mi to sešili a do njaké doby jsou schopni to plus mínus s njakými funkcemi obnovit. Je to tak? Na druhou stranu to není tak, že si uíznu prst a eknu: To te nebudu ešit, až se vrátím z dovolené, zajdu si tam. Nechám prst ležet na cirkulárce, jedu na dovolenou, vrátím se po tech týdnech, pijdu na chirurgii a eknu: Ten prst se tak trochu zmnil. V Tle Kristov to funguje stejn. 5

6 Pro myslíte, že Bh dal tento obraz? Znamená to, že pokud je nkdo vyat z Tla Kristova, zaíná tím okamžikem podléhat rozkladu, umírání. Zaíná proces rozkladu, rozpadu. Amen? ím déle to trvá, tím je rozklad nenapravitelnjší. U lidí možná není ten rozklad tak rychle vidt. Je vidt v duchu, ale v pirozeném mžete pijít, mít pknou košili, pkné kalhoty, pknou Bibli, pípadn pkné dti, pknou kytaru nebo nco takového, posadit se na shromáždní a pkn tam sedt. Na první pohled se to možná nepozná a nevypadá to. Je to vidt v duchu. A to vás mže nkdy oklamat. íkáte si: Jsem souástí Tla Kristova, ale nemáte-li v sob život, pokud ve vás nepulsuje život a to musí pulsovat mže to znamenat, že nejste pln ponoeni do Tla Kristova. Možná tam visíte, možná tak napl. Napl uíznutý prst. Další vc potebuji vidt, že když se Tlo hne, hne se jako celá skupina. Jako kdybychom mli nacviený njaký tanec a vdli, že pi urité hudb má tvrt stadionu vstát. Je to nco, co funguje jako organismus. Když se na to podíváte, ladí to jako celek. Musíte vdt, co dlají vaši brati. Musíte vdt a být souástí toho, kudy jde Beránek, kudy jde Pán Bh. Není možné, abych pemýšlel nebo uvažoval nezávisle nebo si dlal své vci. Není možné, že je tady njaké hnutí, a já o tom nevím. Dokonce by nemlo být možné, že existuje bolest, o které nevím. Není možné, že mám svj vlastní život. To není o tom, že by prst ml svj vlastní život, koloval v nm jeho vlastní obh. Ne, je to o tom, že krev proudí skrze prst a cestuje na druhý konec svta, proplouvá. Život a krev musí jít ze m na bratra Jirku a z bratra Jirky na bratra Martina, z bratra Martina na bratra Kamila a z bratra Kamila na bratra Petra atd. A tak prochází, musí námi plynout. Není možné, abych si cirkuloval krev svým vlastním zpsobem. Tudíž se ptám: Co vám mluví Bh? Co vám mluví Bh a jak to, že vám Bh nemluví? Anebo jak to, že vám mluví nco jiného, než mluví mn. Rozumíte mi? Tehdy jsem souástí Tla Kristova, když Tlo Kristovo má potebu si navzájem pomáhat, protože jeho ásti nebyly vybaveny, aby si udlaly všechno samy. Prst sám o sob si nepomže; ani se neumyje. Vezmte si jeden prst a zkuste si ho umýt. Potebujete jiný prst, který ho umyje. My jsme nkdy natolik pyšní, že si myslíme, že si vysta- íme sami. A nebo mám pocit, že když myji tento prst, jsem vtší. A neuvdomuji si, že potebuji, aby ten prst zase umyl m. Že se potebujeme umýt navzájem. Že se potebujeme povzbudit a napomenout navzájem. Amen? Nepistupujeme k tomu tímto zpsobem. Nedávno jsem s nkým mluvil, a ten lovk mi íkal: Víš, nevím, jestli to vidím dobe. Odpovdl jsem mu na to: Ne, nevidíš to dobe. 6

7 Bh ti nedal, abys to vidl dobe. Nebo ten lovk spíš íkal: Nevím, jestli to vidím úpln dobe. Jestli mi rozumíte. A to je nco, s ím musíte poítat ve svém život. Musíte vdt a vit, že nevidíte úpln dobe. Bh vám to nedá, abyste vidli sami úpln dobe, protože potebujete nkoho druhého, kdo doplní vaše vidní. Teprve spolen jste schopni vidt celý obraz. Amen? A tak kest, ponoení do Tla Kristova znamená, že zjistíte, že jste souástí Tla Kristova, že spoustu myšlenek, které máte, spoustu aktivit, které dláte, dláte v rámci Tla Kristova. Že jste napravováni v rámci Tla Kristova. Vzpomete si, kdy k vám naposledy nkdo z Tla Kristova promluvil a napravoval vás. Pokud toto nemáte, nejste ponoeni do Tla Kristova. Pokud nedokážete ten okamžik identifikovat a pokud se to nedje neustále, nejste ponoeni do Tla Kristova. Jste nkde vedle, chybí vám život, a v dsledku toho, dlouhodob, to mže zpsobit jen úpadek a smrt. Amen? Takže to je jeden z aspekt, že vás nkdo napravuje, umývá. Tlo Kristovo vás njakým zpsobem koriguje v obyejných vcech, které dláte. Dláme banální vci. Nákup neho te nemyslím chleba, ale nákup njakých podstatnjších vcí, rozhodování, co budu dlat, kam pjdu na školu, kam m Bh posílá nebo nco takového. To je nco, kde bych ml zjistit, že souástí mého rozhodování je Tlo Kristovo, které m koriguje a které mi nedovolí odejít si vlastní cestou. Je spousta bratí, kteí byli souástí Tla Kristova, a najednou se rozhodli napíklad pro njaký typ byznysu. Vidli jste, jak pomaliku dochází k odklonu. Ten lovk se pestal zúastovat spolených akcí první, druhé, tetí, tvrté, žádné a pomaliku, ale jist, se ten lovk vzdaloval a vzdaloval. Byl poád souástí shromáždní, ale už nikoliv Tla Kristova. Zeptám se vás naopak. Zkuste si vybavit okamžik, kdy jste napravili svého bratra. Ne, kdy vy jste byli napraveni, ale kdy jste napravili nebo povzbudili svého bratra. Nemyslím vlastní chytrou radou, ale kdy jste byli Bohem použiti, abyste napravili svého bratra. Te nutn neíkám napomenuli. Ani neíkám, abyste mu vynadali. To už vbec ne. Napravit mže znamenat, že nco v tichosti udláte jako píklad. On to uvidí, trkne ho to a udlá to taky. Amen? Zkuste pemýšlet, kde fungujete v této vci. Kde fungujete v tom, že povzbuzujete a uzdravujete rány. Poj me se zeptat jinak. Kdy jste naposledy vnímali bolest v Tle Kristov? V Tle. Protože pokud m nco bolí, když m bolí noha, reaguje na to njakým zpsobem celé tlo. Když jsem si zranil nohu, teba 7

8 koleno, loket nemže íct: Nemám s tebou nic spoleného. Mže se dokonce stát, že vezmu berle, a to, co netáhne noha, táhne ruka. Amen? A tak se ptám, kdy jste cítili nebo víte o tom, že nesete njakou bolest nebo nemoc z Tla Kristova. Pokud ne, nejste ponoeni do Tla Kristova pln. Musíme fungovat v Tle Kristov a mimo Tlo Kristovo tém nebýt schopni existovat. Musíme pozbýt schopnost existovat a fungovat mimo Tlo Kristovo. Nemyslím konkrétn tohoto shromáždní, ale celkov Tla Kristova. Kdy vstupujeme do svatyn, která obsahuje svatyni svatých. Jsme ponoeni do Tla Kristova. Z eho se Tlo Kristovo skládá? Urit z Hlavy, ale kdybychom si to nakreslili, tak to je ten druhý slavný obrázek, který mluví o deskách. Je to tak? Takže chcete-li vstoupit dovnit, musíte projít tímto obrazem. DEVO + ZLATO Lidská pirozenost Boží charakter PROROK EVANGELISTA APOŠTOL PASTÝ UITEL Každý z nás pedstavuje desku. Deska je devná, je to tak? Co znamená, že je deska devná? Mluví to o pirozenosti. To znamená, že se v Mojžíšov stánku poítá s tím, že nkde uvnit je pirozenost lovka. Ale chcete-li vstoupit do stánku, co se musí stát? Musíme být pokryti zlatem, musíme být pokryti Božím charakterem, což je zlato. Dotýkat se navzájem nikoli devem, ale zlatem. Musí mezi námi být nco, co nás ochrání. To znamená, že se nedotýkáme pímo. Já se te bratra Jirky nedotýkám pímo, ale dotýkám se ho skrze destiku, která reprezentuje vrstvu Božího charakteru, vrstvu zlata. Nenaráží tlo na tlo. Nesmí narážet tlesnost na tlesnost. Tak jako lovk nechodí nahý, ve smyslu obna- 8

9 žený, jestli mi rozumíte, do shromáždní, kde by ukazoval nahotu hanby své, když to takto eknu, tak stejným zpsobem se musí pikrýt Božím charakterem, aby nepicházel obnažený, se svou nahotou do Tla Kristova. Je spousta míst a spousta shromáždní a církví, kde není žádné pokrytí zlatem. A je to horší než ve svt. Lidé potom mžou vyznat: Tam se djí takové vci! Jsou to rzné pomluvy, ten si hraje to a ten je proti tomu, ti s tím a ti proti tamtm atd. Amen? To není Tlo Kristovo, to není zpsob, jak být poktný do Tla Kristova. V Tle Kristov musí být mezi námi Boží charakter, zlato. Aby Boží charakter pokryl naše rozdíly a naši pirozenost. Amen? Takže jestliže ty jsi od pirozenosti takový a já jsem jiný, je tady zpsob, který nám pomže spolu být. A nejen to, že vedle sebe existujeme, ale zákon íká, že jedna deska je jak široká? Jeden a pl lokte. Co reprezentuje v Bibli jeden a pl? Polovinu tí, a jinak? Jinak nic. Neboli jeden a pl neznamená nic. Nemá význam. Pro je to tedy jeden a pl, když víme, že to má mít význam? Je to proto, aby nám Bh naznail, že o jedné desce to není. O jedné desce to není. O vás to není. O žádném jednom z vás to není, i kdybyste byli kdoví kdo. I kdyby se velký Bill Gates nebo nevím kdo obrátil. Rozumíte mi? O jedné desce to není. Pro nkoho je to možná mentalita, kterou potebuje pijmout. Abyste tvoili celek, nemžete být sami. Pokud toto pochopím, zanu mít potebu budovat ostatní. Amen? Zanu mít potebu ostatní budovat. To znamená, že potebuji, aby bratr Jirka stál, protože já bez nho nic nejsem. Amen? Teprve spolu dokážeme vidt. Teprve spolu urité vci fungují. Je to jako s prostorovým vidním. Zkoušeli jste zavít jedno oko a vidt prostorov, vidt trojrozmrn? Byli jste nkdy v Imaxu nebo v nem takovém? Zavete jedno oko a najednou nevidíte. Amen? Teprve když oi jsou dv a spolupracují, dokážete vidt to, co máte vidt. Amen? Když zavete jedno oko, nedokážete odhadnout vzdálenost atd. Proto Bh íká, že musíme uvažovat tak, že potebuji toho druhého. Musím vidt, kde je, jak na tom je, musí to být nco, co m zajímá, a musí to být nco, o em pemýšlím. V žádném pípad ne Kainovo: Copak jsem strážcem svého bratra? Amen? To jsou vci, se kterými pracuji. Pokud máte pocit, že nkde nkdo chybí nebo oblétává jako satelit, mli byste mít pocit, že chybí vám. Mli byste mít potebu se po nm natahovat. Pokud to tak nefunguje a jste spokojeni ve stavu, kde jste, ve stavu pokropení, nejste poktni do Tla Kristova a nejste ani ve svatyni. Amen? Další mechanismus každá deska je zasazená do stíbrné patky. Lidé si myln myslí, že desky jsou spolen v jedné stíbrné patce. Ne, každá deska stojí sama o sob. Je strašn dležité, abychom vdli, že 9

10 každá deska má dva kolíky, které jsou zasazené do stíbrné patky. Stíbrná mluví o vykoupení a dva kolíky o rovnováze Slova a Ducha. To znamená, že chcete-li být vbec souástí tohoto obrazu, každý z vás, tentokrát sám za sebe, musí mít vlastní rovnováhu Slova a Ducha. Co to znamená? Co by se stalo, kdyby to tak nebylo? Byla by to sekta. Nkdo by to ídil. To znamená, že nemáte vlastní chzi, vlastní slyšení z Boha. Já vám povím, co íká Pán Bh. Nehledejte to, nezjišujte to. My vám to nadiktujeme. Vy jste laici. My jsme tu s ostatními staršími duchovenstvo. Nehledejte svoji vlastní chzi podle Ducha a Slova, my vám to povíme. Denominace je sekta už tím, že je denominací. Sekta je dlení. A denominace je de nominace, tj. odjmenování se. Pokud si založím njakou denominaci, v principu to znamená, že se vyleuji z Tla Kristova jako takového. Oddluji se. Založil jsem si jinou organizaci, nco jiného. A pochopiteln ta organizace za chvíli pestane fungovat podle základních princip, které tam mají být. Tudíž je musí ním nahradit, musí si nco vymyslet. Musí si postavit nco vlastního. Postaví si vlastní hierarchii a rozdlí církev na duchovní a laiky. Funguje tak, že je to práv duchovenstvo, které vede a nahradí Boha jako takového. A to duchovenstvo to nkdy dovede až do extrému nechce, aby laici, ten obyejný lid, ml sám vlastní chzi s Bohem, protože to mže být komplikované. A nedej Bože, aby pochopili, že celý ten systém je špatn. Amen? Kdyby to tak nebylo, pak celá katolická církev se musí postavit a íct papežovi: Jak mžeš jet za milion euro na dovolenou? Nevím, jestli jste to zaznamenali v novinách. Papež byl v Itálii na dovolené, to se normáln dlá. Ale tentokrát se prozradilo, že týdenní dovolená na horách stála milion euro. To je skoro dost, ne? To je njakých korun. Kdyby to byl podnikatel, tak m to vbec netrápí. Podnikatel si to nkde vypodnikal, nkde nco vydlal, nkde si zídil njakou firmu. A si s tím dlá, co chce. Ale nkdo, kdo se tváí jako služebník, nebo služebnost, ty peníze inkasoval od vících lidí na to, aby sloužil. Amen? Budiž, není nic divného na tom, že toto papež udlá. Pochopiteln. Ale mlo by být divné, že to nic neudlá s tou církví. Jenže ono jim to není divné, protože to není církev. Je to organizace, která má hierarchii, a ti lidé v kostele jsou tak obrovsky vzdálení, že tam neexistuje žádný mechanismus, aby se s tím dalo cokoliv dlat. I kdyby ta dovolená stála miliardu euro, stejn se nic nestane. Rozumíte mi? Protože tam je to o tom, že my vám ekneme, co je dobe a ti lidé tak fungují. Je to dsledek toho, že každý nestojí. Každý totiž musí stát sám o sob. Rozumíte mi? Každý musí mít vlastní znalost Božího slova. Když 10

11 pijdu dopedu a zanu vám vykládat nco, co nebude z Boha, musíte povstat a musíte m spasit tím, že m zkorigujete vlastní chzí a vlastním napojením na Boží slovo. Rozumíte mi? A pesto lidé odevzdávají tuto schopnost, protože je jednodušší pouze pijímat, chtjí pouze pijímat. Pokud takto pemýšlíte a fungujete, nejste souástí Tla Kristova. Amen? Nejste souástí Tla Kristova, pokud nemáte vlastní chzi. Pokud se vás zeptám a vy nemáte nco, co vám Bh mluví z Bible, nco svého vlastního, co mže doplovat celkový obraz. Pokud vás Bh njakým zpsobem nevede. Když se vás zeptám, kam vás Bh vede, a vy eknete: Já nevím, kam m Bh vede. Neznám pojem,bh m vede. Pak jste nkde na vnjším nádvoí a musíte teprve být poktni. Kdo vás do Tla ponoí? Ježíš? Ne, Duch. Ježíš ktí Duchem, Duch svatý vás ponoí do Tla Kristova. Takže je to Duch svatý, do kterého musíte být nejprve ponoeni. Tím, že vás Ježíš ponoí do Ducha svatého, Duch Boží spolu s vaším duchem vás vnoí do toho, kdy sami stojíte, nauíte se stát a vlastn jste do urité míry, v urité dimenzi, nezviklatelní. Nezviklatelní tou druhou deskou. A kupodivu deska vedle vás potebuje, abyste byli nezviklatelní. Amen? Potebuji, když eknu tlem a Duchem, abyste m zastavili a opravili Slovem a Duchem. Když vám tady zanu íkat neduchovní, nebiblický výmysl, tak možná ze slušnosti to vydržíte a pak za mnou pijdete po shromáždní. Rozumíte mi? Protože ta schopnost, že každý z nás stojí, je nejen kvli mn samému, ale kvli druhým deskám. Musíme být takoví, že kdyby sem pišel falešný uitel, kdyby sem pišel njaký vdce sekty a chtl nás nkam vést, tak zjistí, že ho nenásledujeme. Zjistil by, že máme vlastní chzi, která pochopiteln musí být korigovaná a korigovatelná zase jedin Božím slovem a Božím Duchem. Rozumíte mi? Takže to je další vc, kterou bychom mli mít a ovit si ji. Co je velmi dležité musíte stát ve stíbrné patce. Máte Slovo a Ducha a stíbrná patka, která vás drží na zemi a abyste se neviklali, je co? Vykoupení. Je to jistota a vdomí, kde a v em je vaše vykoupení. Že vaše vykoupení je v Kristu, že vaše vykoupení není ve skutcích, že vaše vykoupení není ve vedlejší desce, vaše vykoupení není v nem jiném, nikdo jiný za nj nemže, nikdo ho neovlivní, nikdo ho neudlá než vaše vlastní zkušenost, vaše vlastní srdce a rozhodnutí pro Krista Ježíše. Amen? Pokud nemáte svj pístup k vykoupení, pokud nemáte cestu, pokud nemáte vztah s Bohem, skrze který byste mli svoje vlastní vykoupení, ospravedlnní od híchu a imunitu od soudu, jestli mi rozumíte, nejste pln poktni do Tla Kristova. Nechte Ducha Božího, aby vás ponoil do Tla Kristova. Pokud máte zásadní pochybnost o nkterých 11

12 tchto základních vcech, nejste pln ponoeni do Tla Kristova. Dopuste Božímu Duchu, aby vás ponoil do Tla Kristova. Pokud hledáte svoje spasení v církvi nebo v nkom jiném, ješt jste nenaplnili tuto vc. Potebujete mít svdectví ducha a zkušenost Ducha plus Boží slovo, jemuž jste uvili a které mluví o vašem spasení a vykoupení. V církvi je spousta lidí, a to mže být klidn v Patmosu nebo kdekoliv, kteí poád ješt žijí svoje spasení skrze nkoho jiného. Respektive snaží se žít skrze nkoho jiného. Velmi asto v církvi potkají prostedí, které jim to nejen umožní, ale i je v tom povzbudí. Je to do urité míry píjemné. Spolehni se na m, protože já v tu chvíli získávám do své organizace nkoho, koho si dokážu naklonovat a kdo bude dlat to, co mu povím. Dotaz: Když jsi ve svatyni, mžeš z ní vycházet do vnjšího nádvoí a zase zpátky? No, ekl bych, že to není možné, ale je to bžné. Poj me se na to podívat. Je to tak, že lovk prochází a prorstá do všech tchto záležitostí. Není možné íci, že v tuto minutu se nacházíme u jednoho nábytku. Vím, že mžeš nevycházet ze svatyn. A není to ani nic tak složitého. Není to o složitjších a tžších vcech než na vnjším nádvoí. Ale je to o rozhodnutí: Ano, jsem souástí Tla Kristova a funguji tak. Vím, že to je o míe ponoení. Proto se mluví o ponoení. Možná jsi pokropen do Tla Kristova, ale je poteba být ponoen. Být ponoen v plnosti. Jinak lovk nezane naplovat ani další vci. Nezane fungovat a vci se nerozebhnou. Jeden z obraz, který o tom hovoí, je obraz v Ezechieli: Jsem pono- en po kotníky, po kolena, a teprve když plavu a eka m nese, jsem pln ponoen. (Ez 47) V tu chvíli jsem nesený a zbavený svého vlastního rozhodování. Nese m Boží Duch. Ne církev ve smyslu organizace, ale Bh sám. Takže musím bránit sám sebe, aby nkdo nežil život za m, a zadruhé se musím bránit, když nkdo chce, abych žil jeho život za nj. Musím ho násilím setepat. Setepat tu myšlenku, setepat tu filozofii, a to mže být i v manželství. Nkdy i co se týe vztahu rodi a dtí. Nebo mžu mít zamstnance a ten lovk musí v práci dlat, co má. Manželka by mla následovat a být poddaná hlav, dti by mly poslouchat své rodie, tak to je. Ale mžete vychovat dti takovým zpsobem, že v dosplosti nemají nic svého vlastního. Že celou dobu parazitovaly na vaší duchovnosti. Parazitovaly na tom, že vy stojíte, ale kdybyste padli, ony taky padnou. Mlo by to být tak, že když padnete, dti stojí dál, protože mají vlastní zkušenost s Bohem. Pijaly Hospodina do svého života. Nkteí z nás jsme možná pijali Hospodina navzdory rodim. A stejným 12

13 zpsobem i naše vící dti by mly stát navzdory rodim. Když padnete, není omluvou, že padl nkdo vedle vás. Pamatuji si, jak se jednou David Wilkerson pomrn hlasit v jednom kázání zlobil a íkal: Dostal jsem dopis, ve kterém stálo: Brate Wilkersone, tento padl, tamten padl, jestli padneš taky, tak koním. On íkal: To je ohavnost ped Hospodinem! Já nepadnu. Ale to vás neomlouvá. Musíte stát. I kdyby všichni okolo vás padli, musíte stát sami. Ne být závislí na tom, jestli padne tato hvzda a tento služebník. Apoštol Pavel íká: I kdybychom my sami nebo andl z nebe kázali nco jiného, než jsme vám kázali, prokletý bu! (Gal 1:8) I kdyby ti, kteí nám zvstovali, a já nechci jmenovat, i kdybych já sám pišel a zaal kázat nco jiného, tak je poteba, abyste šli dál. Rozumíte mi? A abych já nebo kdokoliv jiný byl proklet. Každý lovk musí stát sám za sebe v Hospodinu. Je poteba, abychom vychovávali dti a sebe navzájem k samostatnosti v Kristu, kdy nebudeme závislí jeden na druhém. Jedním zpsobem ano, a druhým zpsobem ne. Boží slovo íká schváln v protikladu: Každý své bemeno neste a neste bemena jedni druhých. 2 To znamená, že nemohu mít mentalitu, že se na nkoho povsím a íkám: Když nepjdeš, já taky nepjdu. Když žiji skrze druhého, je to parazitování na ním život. To nemže být a nemže fungovat. Každý z nás by ml být postavený ve Slov a Duchu a ml by vdt, kam Bh vane. Takže mluvíme o tom, že interakce v Tle jsou skrze zlato, charakter Boží. Dále jsou desky ve stánku propojeny skrze pt tyí služebností. Co je tch pt služebností? Apoštol, prorok, uitel, evangelista a pastý. Tady se dostáváme k další dležité vci. Tye jsou pibité obrovskými hebíky? Každá ty je pibitá k deskám násilím, hebíkem? Je to tak? NENÍ! Kdyby tye byly pibity hebíky, znamenalo by to, že služebnost, která je v Tle Kristov, je vám vnucena. Pije vám krev a bodá vás do zad. Pochopiteln, že ne. Správn je to tak, že na desce je zlatý kroužek, prsten, kterým je ty provleena. Takové oko. Zlato znamená Boží charakter, prsten reprezentuje svazek manželský. Do manželství vstupují ob strany dobrovoln, je to tak? Skrze vztah, skrze lásku. Tak je to správn, mimochodem. Jestli to je nkde jinak, je to špatn. Vstupují dobrovoln skrze vztah lásky, skrze milování se navzájem. Amen? To je pouto, které je spolu váže, protože žádné jiné není. Nemají mezi sebou žádný provaz, ty nebo cokoli jiného, co by je drželo, a pesto jsou pevn 2 Galatským 6:5 Neb jeden každý své bím ponese. Galatským 6:2 Jedni druhých bemena neste a tak plte zákon Kristv. 13

14 spoutáni, svázáni. Jsou svázáni poutem lásky. Kroužek, který je na desce, je pipravený ze své strany naplnit vztah, pijmout služebnost. Takže služebnosti nejsou pibité hebíkem, jak to bývá v církvích. Tam jsou pibité hebíkem, je eeno: V této oblasti je toto váš fará i regionální pastor, nebo nevím, jak se všichni ve všech církvích a kostelech jmenují. Je to prost nkdo, kdo je pidlen, je pihebíkovaný. Pokud nco chceš, musíš jít pes regionálního pastora. Nkde dokonce do té míry, že když chcete jít za nkým, aby vám poradil, tak eknou: To nemžeš. ekne vám to jednak lovk, za kterým jste pišli, a v druhé ad pastor. To nemžeš, od toho je tady pastor, fará nebo kdokoli. Ten je schopný udlat tu službu. Obešel bys toho a tamtoho. Ke komu patíš? Která jsi Praha, Pete? Jsi Praha-západ? Tak to jsi Oulických. Rozumíš mi? Patíš k Oulickým, tak ne aby ses ptal nebo žádal o modlitbu bratra Radka. Tursko a okolí, ti patí Procházkovi. Rozumíte mi? Je to celý systém, který není vbec o tom, že by lidé picházeli za lovkem skrze rozpoznání daru a schopnosti. Skrze manželství. Ale je to násilím pibité, násilím postavené. Takže pokud uvažujete tímto zpsobem, nejste souástí Tla. Na druhou stranu si musíte položit zajímavou a zásadní otázku: kdo je vaše služebnost? Pokud zjistíte, že neznáte služebnost, v jakém jste potom tle? Slovo znát má v Bibli velmi hluboký až intimní význam. Není to tak, že se zeptáte: Brate, znáš svoji manželku? Ano, znám. Narodila se v roce xy v tom a tom mst, její matka se jmenuje Pavla. Tady je její fotografie. Boží slovo ztotožuje slovíko znát s velmi intimním obecenstvím. Do té míry, že Adam poznal svou ženu a ona porodila syna. Mli bychom pochopit, že takto máme znát i Boha. Jenomže my nkdy nemáme takové obecenství ani mezi manželem a manželkou. Poslední dobou hovoím s rznými lidmi a zjišuji, že se neznají a nefungují ani v rámci manželství. Základní princip nefunguje v nejmenší jednotce, která by mla být stavebním kamenem církve. Manželé spolu nežijí a nesdílejí se. Mluvil jsem o tom s jedním bratrem a on mi ekl: Ti lidé nejsou jedno tlo. Nevstoupili do rozmru, kde by byli jedno tlo. Když t bolí ruka, tak s tím nco udláš, protože to cítíš. Je to tvoje ruka. Souást tebe samého. Musíš bolest cítit a musíš nco udlat. Ale manželé o ní teba ani nevdí. Obas za mnou nkdo pijde a íká mi uritou vc, a tak se ptám: Co na to íká tvj manžel? Co na to íká tvoje manželka? A oni mi odpoví: On to neví. Ona to neví. Jak to, že to neví? To je možné schovat? Když pijdu dom a ml jsem k obdu knedlík, který mi nechutnal, tak se na m moje manželka podívá a ptá se: Co je? Až pijdu na to, že to byl knedlík, který mi nechutnal. To je 14

15 pochopiteln extrém, který jsem uvedl pro ilustraci. Ale nemžete být vedle sebe a nevdt o sob. Nemžete žít vedle sebe. Musíte žít spolu. Potebujete vdt, o em ten druhý pemýšlí. íká se, že chlapi neumí mluvit. Nejhorší je, že si všichni myslí, že to je normální. Že je v poádku, že chlapi neumí mluvit. Ale pokejte, chlap není výmysl lovka. Muž je obraz. Nejsme muži a ženy, protože jsme si to vymysleli, ale proto, že Bh nás tak stvoil. Aby nám na tom nco ukázal. Co reprezentuje muž? Hlavu, Krista. Jinými slovy, pokud je v poádku, že muž neumí komunikovat, znamená to, že Pán Bh s námi nemluví. Je to tak? Pán Bh s námi nemluví. Znamenalo by to, že mluví jenom církev žena. A nejen to, Pán Bh ani nechce vyslechnout. Nejenže nemluví, ani neslyší. Církvi, vyjaduj se strun a jednoduše, protože Bh není pipravený poslouchat tvé výlevy. Rozumíte mi? Bh však takový není. eká, že církev Mu pednese, co potebuje, že vylije své srdce. Je pipraven nám naslouchat. Pokud je takový, pak muži to musí reprezentovat! Druhá vc je, že Bh s námi mluví. Dokonce nám sdluje své pocity! To je šokující, že? Možná. íká nám o svých pocitech i o svých plánech, protože nás považuje za pátele. Sdílí s námi svoje hnutí mysli. Bh se zhrozil a ekl: Pece bych nemohl nco udlat, a neíct to svému píteli! Neíct mu to! 3 Bh mluví, íká nám o hnutích své mysli i o svých zámrech, brati muži. To je princip, který má fungovat i v nás. Mluví o blízkosti. Poj te si na chvíli pedstavit, že tak fungujeme ve svých domovech. Že jsme jednotka, která se pohybuje a dlá vci spolu. Když jeden nco dlá, je to proto, že ví, co dlá ten druhý. Fungují spolu. Každý dlá teba jinou innost, ale komunikují, plynou mezi nimi informace. Duch a láska plyne mezi nimi. A te si to peneste na rovinu, kdy je svatební prsten vložen mezi vás, nebo každého z nás a služebnost. Amen? Známe ty, kteí pracují mezi námi? Známe hnutí jejich mysli? Víte, co dlá bratr ducille? Co mluví Bh služebnostem? Nebo co se vlastn dje? Máte ten vztah, ten intimní vztah, to znám t? Amen? Pokud ne, tak vbec nemá smysl uvažovat o tom, že jsme nkde ve svatyni. Víte, lidé by chtli sloužit. Jenže služba pichází až po tom. Víte pro? Protože jinak sloužíte z tla. Jinak dláte skutky. Jinak dláte církevní aktivity. Pokud nejste ve svatyni pikryti intimním vztahem s Bohem, mžete dlat milion vcí a Bh 3 1. Mojžíšova 18:16-17 Tedy vstavše odtud muži ti, obrátili se k Sodom; Abraham pak šel s nimi, aby je provodil. A ekl Hospodin: Zdali já zatajím ped Abrahamem, což dlati budu? 15

16 nakonec ekne: Neznám, nevím. 4 Protože sedmiramenný svícen ze svatyn mluví o služb na principu 6 (lovk) + 1 (Bh stedové rameno svícnu), kdy nco dláte a potká se to s Bohem a naplní se to. Ne, že to odedete. Ale nco udláte a Bh vám pijde naproti, potkáte se. Vykládal jsem ten píbh v nedli, jak moje žena Kristýna otevela ledniku, vidla tam mléko a íká: Mn pijde, že mám sousedovi Radkovi dát mléko. Taková drobnost. A tak popadla Bio mléko a íká: Donesu mu mléko do kafe. Pichází k jeho dveím, a když chtla zaklepat, soused zrovna otvírá dvee. Kouká na Kristýnu, jak nese mléko a íká: Jé, já jsem si zrovna udlal kafe a zjistil jsem, že nemám mléko. Chtl jsem se zeptat, jestli nemáte. A Kristýna mu ho podává. Rozumíte mi? íkáte si: Jakým zpsobem mám vstoupit do tchto vcí? To se nedá zopakovat, to se nedá nacviit. Nemžeme dlat vci jenom ze sebe. Službu s Bohem si nemžete udlat sami ze sebe. To je nco, co udláte a potká se to z druhé strany. Vy nco chcete a nkdo vám zavolá nebo nkde otevete a do toho nco zapadne. Jako kostky, které zapadají do sebe. Potebujete, abyste plnili Boží vli, a ne aby vám On žehnal vaši službu. Amen? Abyste vbec v tchto vcech mohli chodit, je poteba být pln souástí Tla Kristova. Mžete si udlat seznam vcí, o kterých jsme mluvili, a s každou pijít za Bohem. Zkusit sami sebe, íct: Bože, chodím v této vci, chodím v tamté vci? A init pokání, pokud nechodíte. Jak je možné, že neznáte lidi, kteí mezi vámi pracují? Jak to, že s nimi nemáte intimní vztah, jestli mi rozumíte? Jak to, že neznáme své služebnosti? Jak to, že se neznáme navzájem? Jakým zpsobem potom mezi námi mže plynout krev? Víme, kam vane vítr, kam jde Beránek? Jdeme za ním jako tlo, anebo je to hromada jednotlivc? Jaký je rozdíl mezi tlem a tím, když tlo nasekám na kousky? Na první pohled to jsou stejné lánky, je to tak? Ale nejsou spojeny. Neproudí mezi nimi krev. Amen? Jsou odíznuty od zdroje života a jsou odíznuty od hlavy. Je to tak? Pvodn jsem myslel, že budu mluvit o nábytcích ve svatyni, ale vím, že nás Bh vrací k tomu, abychom si zkontrolovali naše vektní do Tla Kristova. Fungování v Tle Kristov a mentalitu chození v Tle Kristov. To, že se nemohu hnout a vydat se nkudy jinudy. Prost nemžu. A tak pokud jste nkdy na m v nkterých vcech narazili já se prost nemžu tváit jakoby nic. Amen? Rozumíte mi? Pokud se vydáte 4 Matouš 7:21-23 Ne každý, kdož mi íká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož iní vli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Mnozí mi djí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ábl nevymítali, a v tvém jménu zdaliž jsme div mnohých neinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejdte ode mne, initelé nepravosti. 16

17 njakým smrem a já mám pocit, že Bh jde jinam, tak to musím oslovit. Musím jít a íct: Podívej, Františku, tohle nedává smysl, tomu nerozumím. Hledejme spolu Boha. Vidl jsem, že lidé i v manželství nejsou schopni se zastavit a íct si to. Ale eknou: To je v poádku, te si dlej tohle, já budu dlat tohle. A nkdy se rozdlí a výborn to funguje, protože to na nic nenaráží. Každý je autonomní jednotka, která si funguje vlastním zpsobem, vlastním životem. A nkde pi tom pohybu bum, to jsou ty volné radikály. Nevím, jestli jste slyšeli kázání Volné radikály, poslechnte si ho, je to na internetu. Je to o tom, že nemžeme fungovat a bum srazit se v njaké interakci a zase si jít dál. Nkde jsme se potkali. Potebujeme žít spolu. Ani v manželství tak nemžeme žít. Žijeme si svoje vlastní životy a bum, zase se nkde pi dalším obhu, pi njaké další elipse potkáme. Boží slovo neíká, že se máme potkávat. Jsme jedno Tlo. A ruka potkala druhou ruku Ne, to je orchestr, to je nco, co funguje spolu a co se musíme uit. Do eho máme být ponoeni, do eho máme být vektni. I fungování v Tle Kristov, vezmte si, že to slovo je rodina, mimo jiné. To slovo mimo jiné mluví o rodin, že jsme brati. Bratr je nkdo, kdo vyšel ze stejného zdroje. Adelfos ten, který sdílí lno. A-delfos. Ten, který je ze jednoho lna, ti, kteí jsou z jednoho lna. Dti jsou zrozeny z jednoho lna. Pokud jsme brati, jestli to dobe chápu, tak jsme vzešli z jednoho lna, z jednoho zdroje, a nemžeme se tváit, že jsme cizí. Když nkdo pijde mezi nás, tak bude možná zmaten. Když uvidí, jak spolu nkteí fungujeme, bude mít pocit: vy jste bráchové? Ta podobnost v jistém slova smyslu musí jít za hranice pirozena. Ta známost a ta propojenost, v duchu pochopiteln. To není o tom, že se slijeme v jednoho lovka, ale slijeme se v jednoho Krista. A tak ime pokání, pokud uvažujeme zpsobem volného radikálu. Pokud si fungujeme a žijeme a lítáme ve vlastním svt a nejsme napojeni na Tlo Kristovo. Pokud o sob nedokážeme s jistotou íct, že jsme pokryti zlatem, že stojíme v Duchu a ve Slov, že jsme zakoenni do stíbrné patky vykoupení, že jsme spojeni s bratrem, a teprve spolu napl- ujeme Boží zámr a fungujeme v Tle Kristov. Pokud nemáte zkušenost známosti služebnosti, která vám slouží, ite pokání. Pokud nemáte intimní vztah, a rozumjte mi te v duchu, s tím, kdo vám slouží, je nco špatn. Víte, dneska zpsoby nebo prostedky komunikace jsou absolutní. Jsou absolutní ve srovnání s historií. Když tehdy chtli nkomu nco sdlit, tak to dali poslovi a dotyný se to dozvdl za dva roky. Dneska je to o tom, že mám tady v kapse kompletn všechny. Rozumíte mi? Tady 17

18 bych si našel apoštol Pavel: Pavle, jsi tam? Pedstavte si, že by tenkrát v dob Korintu zavolali: Pavle, prosím t, máme tady jednu situaci Rozumíte mi. Ale my to dneska máme. Myslíte si, že by toho Korintští využili, zavolali by Pavlovi? A pro to nedláme my? Nechci, abyste si te napsali: Mám volat bratím. Nkdy mluvíte s manželi, nco jim íkáte, a ti lidé si to vezmou jako seznam. Takže jak si to pesn peješ? Kytku? Dobe. A jak asto? Jednou za dva msíce? Dobe. Zavolat? Dobe, zeptat se t, jak se máš, dobe. A co ješt? Pohladit, aha, ok, píšu si. Te to mám jako seznam a íkám si: Kytku, to už mám, to bylo pedevírem, pohladit, pohladit, to už dlouho nebylo. Rozumíte mi? Pijde vám to absurdní, je to smšné, že? Bylo by to smšné, bylo by to absurdní. Je to tak? A pesto tak nkdy fungujeme. Nejenom v tomto vztahu, ale ve vztahu navzájem. íkáte: Aha, tak co bych ml udlat. Mám zavolat. A komu vlastn? Staí lokálním starším, nebo musím i jinam? Rozumíte mi. To pece musí vyplynout z njaké poteby. To musí vyplynout ze vztahu a z njaké poteby, že mu chci íct, že ho mám rád. Ne? Že mi tu chybí. Ne? Rozumím tomu správn? Že to vychází z njaké vnitní poteby vztahu. A ne, že mám seznam a íkám: Jsem kesan, ml bych se pomodlit. Tak, Pane Bože, já se te ka modlím Za co bych se pomodlil? Jo, za vládu se mám modlit, tak se pomodlím za vládu, te zrovna nevím, kterou máme a jestli tam ješt bude a nebude. Za co bych se ješt ml pomodlit, za poasí bych se ml pomodlit, za Tursko bych se ml pomodlit, ješt nco? Za co bych se tak mohl pomodlit? Rozumíte mi? Co to je? To je, jako kdybych si vzpomnl a íkal: Ml bych promluvit s manželkou. Tak o em promluvíme? Promluvíme o nákupu O em bychom tak mohli ješt mluvit? Dti, škola, jak se mají a ješt jednu vc. Rozumíte mi? Pece je vztah, který m vede k tomu, abych ty vci dlal, vztah, z nhož vycházím. Ty vci se djí jako dsledek vztahu, protože jsme jedno. A stejným zpsobem vzniká poteba fungovat a držet služebnosti, jestli mi rozumíte. Protože kdyby je ty kroužky pustily, tak spadnou. Jinak tam nedrží. Není žádná jiná moc, která by je tam držela, jenom to, jestli je držíme, nebo nedržíme my. Bu jsou mojí služebností, nebo nejsou. Musí existovat nco, co napluje smysl toho prstenu. Bh vám mocn požehnej a mocn vás pokti do Tla Kristova! 18

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008)

DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2008) DAR DUCHA SVATÉHO BURT ASBILL (Svratka, íjen 2008) Mnozí z vás vidí nco, co dosud nikdy nevidli. Mnozí z vás iní rozhodnutí a vstupujete na místa vydání se a slib. To, co iníte, se áblovi nelíbí. Chvála

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010)

VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2010) VÁLKA O DUŠI MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2010) Bratí, vím, že Bh je dnes tady s námi. Nedovolte, aby kolem vás jen prošel, aniž byste se k Nmu natáhli, dotkli se Ho a vzali si od Nj sílu a ctnost. Když

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007)

DVANÁCT VAD MARK JANTZI. (Praha, kvten 2007) DVANÁCT VAD MARK JANTZI (Praha, kvten 2007) Amen. Kéž vám Hospodin požehná. Po cest na shromáždní jsme dnes mluvili o rozdlení. Kdo z vás ví, že Bh nkdy zpsobuje rozdlení? Nkdy, když nebereme vážn Boží

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009) KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi

tisíc prorok, které Hospodin skryl, s Eliášem, a máte sedm tisíc jedna ku tyi sta padesáti Bálovým prorokm. Jinými slovy, Bál elí poetní pevaze asi Chvála Pánu! Jsem rád, že jsem zde. Byla to daleká cesta, ale Bh, který je velmi dobrý, nám pomohl. Jsme tady s vámi jen díky Jeho milosti, štdrosti Božího lidu. Mám na srdci pár myšlenek, které vám dnes

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1

CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 CB Kladno 4. dubna 2011 strana 1 O pravém štěstí Bible 21 29 Zatímco kolem něj houstly davy, Ježíš pokračoval: "Toto pokolení je zlé. Vyžaduje znamení, ale žádné znamení nedostane, kromě znamení Jonášova.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více