Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, Vamberk tel. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou Komenského 95, 517 54 Vamberk tel. č. 494 541 324 e-mail: skola@zsvamberk.cz"

Transkript

1 Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, Vamberk tel. č Vypracval Mgr. Martin Vrkslav, ředitel škly Pedaggická rada prjednala dne Účinnst d Platnst d

2 Škla: Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Šklní řád Č.j.: ZŠVa- /15 Účinnst d: Spisvý znak: A.8. Skartační znak: A 10 Změny: Úvdní vymezení Škla pskytuje vzdělání, zajišťuje rzumvu výchvu ve smyslu vědeckéh pznání a v suladu se zásadami humanity a demkracie, pskytuje mravní, eticku a esteticku výchvu žáků. Základní škla připravuje žáky na další vzdělávání a uplatnění v praxi. (Zřizvací listina ze dne ) Žádné ustanvení šklníh řádu nesmí být v rzpru se zřizvací listinu, záknem 561/2004Sb. šklský zákn, záknem 563/2004 Sb. pedaggických pracvnících, vyhlášku MŠMT 48/ základním vzdělávání a některých náležitstech plnění pvinné šklní dcházky, vyhlášku MŠMT 64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vyhlášku MŠMT 72/2005 pskytvání pradenských služeb ve šklách a šklských pradenských zařízeních, vyhlášku MŠMT 73/2005 Sb. vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími ptřebami a dětí, žáků a studentů mimřádně nadaných a vyhlášku MŠMT 74/2005 Sb. zájmvém vzdělávání, listinu základních práv a svbd a dalšími ustanveními vymezujícími práva a pvinnsti na které se vztahuje. Není-li uveden jinak, řídí se každý účastník šklníh živta becně platnými splečenskými nrmami a zvyklstmi. Některá ustanvení mhu být upravena neb dplněna pravidly třídy. A Šklní řád 1. Práva a pvinnsti žáků, záknných zástupců ve škle a pravidla vzájemných vztahů žáků s pedaggickými pracvníky škly Základní práva a pvinnsti žáků a) Práva žáků V suladu s Úmluvu právech dítěte mají žáci práv na: vzdělávání a šklské služby pdle šklskéh zákna a rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí infrmace průběhu a výsledcích svéh vzdělávání výchvu, která směřuje k rzvji jeh sbnsti, při zdůraznění respektu k lidským právům, ke vzájemnému przumění a tleranci žáci se speciálními vzdělávacími ptřebami mají práv na vzdělávání, jehž bsah, frmy a metdy dpvídají jejich vzdělávacím ptřebám a mžnstem, na vytvření nezbytných pdmínek, které tt vzdělávání umžní, a na pradensku pmc škly a šklskéh pradenskéh zařízení vyjadřvat se ke všem rzhdnutím týkajícím se pdstatných záležitstí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnvána pzrnst dpvídající jejich věku a stupni vývje 2

3 svbdné vyjadřvání svých názrů, a t ve všech záležitstech, které se h týkají, při ddržení pravidel slušné kmunikace. Jeh názrům musí být věnvána patřičná pzrnst. chranu před jakukliv frmu diskriminace jakákliv frma rasismu (prjevy nenávisti k lidem určité rasy) a diskriminace (rzdílný, znevýhdňující přístup k jedné skupině než k jiné neb celku) je zakázána chranu před jakýmkliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním (např. šikana a kyberšikana) chranu před svévlným zasahváním d sukrméh živta, rdiny, dmva, krespndence chranu před všemi návykvými látkami, které hržují jeh tělesný a duševní vývj (alkhl, drgy) získání a rzšiřvání infrmací, pkud nehržují jeh tělesný a duševní vývj spravedlivé hdncení s přihlédnutím k individuálním zvláštnstem žáka a na včasné seznámení s hdncením, na zdůvdnění a vysvětlení jeh hdncení pzitivní klima ve třídě má práv přicházet s vyjádřením svých nápadů, pdnětů a návrhů, které se týkají činnsti škly neb třídy, a t buď přím k třídnímu učiteli, neb řediteli škly jestliže se žák cítí z jakéhkliv důvdu hržen, je třeba, aby infrmval učitele, který je pvinen sdělení věnvat pzrnst a situaci řešit kdykliv se brátit na pedaggickéh pracvníka škly s žádstí pmc, radu či infrmaci; mají práv na infrmace a pradensku pmc škly v záležitstech týkajících se vzdělávání účastnit se sutěží a prezentace svých výrbků a nápadů využívání všech zařízení a služeb škly, které jsu žákům určeny b) Pvinnsti žáků Žáci jsu pvinni řádně a včas dcházet d škly a řádně se vzdělávat. Žáci jsu pvinni d škly chdit pravidelně a včas pdle rzvrhu hdin a účastnit se činnstí rganizvaných šklu. Účast na vyučvání nepvinných předmětů a dcházka d zájmvých kružků a d družiny je pr zařazené žáky pvinná. Žáci jsu pvinni ddržvat stanvený rzvrh. V daný čas jsu připraveni v určené učebně na svém místě na výuku pdle pkynů každéh učitele. P infrmačním zvnění před 1. a 3. vyučvací hdinu jsu žáci ve své třídě. Pkud se učitel nedstaví na výuku, žáci na tent fakt upzrní vedení škly p 5 minutách p zvnění. P příchdu učitele žáci zmlknu a pvstanu. Během vyučvací hdiny žáci nesmějí knzumvat ptraviny. P uknčení hdiny učitelem pět pvstanu a při změně třídy dcházejí z uklizené třídy. Vejde-li učitel d třídy přestávce, žáci se ztiší a psluchají sdělení učitele. Vejde li d třídy cizí sba, žáci zdraví pvstáním. Žáci jsu pvinni ddržvat zásady slušnéh a kulturníh chvání, zdravit všechny dspělé sby ve škle, chvat se k nim zdvřile, plnit pkyny všech zaměstnanců škly vydané v suladu s právními předpisy a šklním neb vnitřním řádem, pdle svých schpnstí se svědmitě připravvat na vyučvání, ddržvat šklní řád a vnitřní řád, předpisy a pkyny k chraně zdraví a bezpečnsti, s nimiž byli seznámeni. Žák je pvinen chvat se také mim vyučvání, a t i ve vlných dnech a prázdninách tak, aby nenarušval zásady bčanskéh sužití a mravní nrmy a dělal čest sbě i škle. Žáci musí být ve škle vhdně, čistě a bez pkrývky hlavy (čepice, kapuce, kšiltvky) upraveni a blečeni. 3

4 Žáci jsu pvinni šetřit šklní zařízení, chránit šklní majetek a majetek škly před úmyslným pškzením neb zničením. Každu svévlně spáchanu škdu neb pškzení majetku jsu pvinni uhradit či jiným způsbem uvést d půvdníh stavu. Žáci jsu pvinni zacházet s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, udržvat své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku, chránit majetek před pškzením. Jsu pvinni d škly nsit učebnice a šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů učitelů. Žáci nebudu pužívat gumvací pera při psaní prvěrek a zápisů d ŽK. Před uknčením vyučvání nesmějí žáci bez dvlení vycházet ze šklní budvy. Pbývat ve šklních prstrách v dbě mim vyučvání smí žák puze za pdmínek stanvených ve šklním řádu. Žáci jsu pvinni chránit zdraví své i zdraví splužáků, žákům jsu zakázány všechny činnsti, které jsu zdraví škdlivé, např. kuření, pití alkhlických nápjů, pití pvzbuzujících nápjů (energetické nápje), pužívání zdraví škdlivých látek. Tt platí i na akcích škly. Při přecházení žáků na místa vyučvání či jiných akcí mim budvu škly se žáci řídí pravidly silničníh prvzu a pkyny dprvázejících sb. Před takvýmit akcemi dprvázející učitel žáky zvlášť pučí bezpečnsti. Při výuce v tělcvičně, dílnách, na pzemcích, v labratři zachvávají žáci specifické bezpečnstní předpisy pr tyt učebny, dané vnitřním řádem dbrné učebny. Vyučující danéh předmětu jsu pvinni s nimi seznámit žáky při první vyučvací hdině šklníh rku a ddatečně pučit žáky, kteří při první hdině chyběli. O pučení žáků prvede učitel záznam d elektrnické třídní knihy. Žákům není dvlen nsit d škly předměty, které nesuvisí s výuku neb by mhly hrzit zdraví a bezpečnst jejich neb jiných sb, neptřebné k vyučvání jak zapalvače, zápalky, buchací kuličky, žvýkačky atd., dále věci cenné a peníze, za jejichž ztrátu a případné dcizení škla neručí. Žákům se zakazuje nšení a držení zbraní, jakž i nšení, distribuce, držení a užívaní návykvých látek (včetně alkhlu a tabákvých výrbků). Žáci jsu upzrněni na pvinnst ředitele škly známit prušení tht nařízení Plicii ČR. Na akcích přádaných šklu (např. lyžařský výcvik, výlety atd.) jsu žáci pvinni ddržvat rganizační a bezpečnstní pkyny, které jsu jim v suvislsti s danu akcí vydány, stanvený režim dne, případně pkyny pr dbu nčníh klidu. Při pbytu v ubytvacích zařízeních se žáci pdřizují vnitřnímu řádu tht zařízení a dbají všech pkynů pracvníků tht zařízení. Během šklníh vyučvání jsu žáci pvinni mít mbilní telefny mim prvz. Při vyučvání jej mají vypnutý. V pačném případě bude zadržen mbilní telefn vyučujícím, uschván v kanceláři škly a předán záknnému zástupci žáka. Je také zakázán přizvat pmcí mbilníh telefnu neb jinéh záznamvéh zařízení zvukvé a videzáznamy vyučvání. Žáci jsu pvinni respektvat práva splužáků a pedaggických pracvníků, které nesmí v jejich právech mezvat. Žáci jsu pvinni nahlásit svému učiteli neprdleně každý úraz, pranění či nehdu, k níž djde ve škle neb na akci přádané šklu. Žáci jsu pvinni dplnit si a dučit se učiv při krátkdbé absenci, neznalst učiva z důvdu výše zmíněné absence nebude vyučujícím tlervána. Na hdiny tělesné výchvy se žák převléká d cvičebníh úbru a sprtvní buvi pdle pkynů vyučujících. Pkud žák nemá cvičební úbr, řídí se pdle pkynů vyučujícíh. Žák p krátké nemci zůstává přítmen na hdině tělesné výchvy a účastní se výuky dle pkynu vyučujícíh. 4

5 D speciálních učeben vstupují žáci puze na pkyn učitele. Prvz v těcht učebnách se řídí schválenými zvláštními řády pr tyt učebny Základní práva a pvinnsti záknných zástupců a) Práva Záknní zástupci žáků mají práv být včas a prkazatelně infrmváni výukvých a výchvných výsledcích svéh dítěte. Jejich pvinnstí je splupracvat se šklu, stanvit p dhdě s třídním učitelem způsb a četnst vzájemnéh kntaktu (účast na třídních schůzkách, knzultacích, písemný kntakt apd.). Za chvání žáka mim šklu plně dpvídají rdiče. Právem rdičů žáka se speciálními vzdělávacími ptřebami neb mimřádně nadanéh žáka je žádat na škle vypracvání individuálníh vzdělávacíh neb výchvnéh prgramu. Jejich pvinnstí je dlžit tent pžadavek dbrným psudkem státníh pradenskéh zařízení, který bude stanvvat dpručení pr šklu. Pkud tak rdiče neučiní, přistupuje se k dítěti jak k žáku s běžnými výukvými a výchvnými ptřebami. Vlit a být vlen d šklské rady. b) Pvinnsti Záknní zástupci (rdiče) jsu pvinni: Zajistit, aby žáci dcházeli řádně d škly. Na vyzvání ředitele škly neb jinéh pedaggickéh pracvníka se sbně zúčastnit prjednání závažných tázek týkajících se vzdělávání a chvání žáka. Infrmvat šklu změně zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích žáka neb jiných závažných skutečnstech, které by mhly mít vliv na průběh vzdělávání. Uvlňvání žáků: Na jednu hdinu uvlňuje žáka vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitelství škly na základě písemné žádsti rdičů. Pkud dchází žák ze škly během vyučvání, infrmují tm rdiče předem třídníh učitele vyplněnu žádstí uvlnění žáka z vyučvání. V důvdněných případech si škla vyhrazuje práv předat žáka puze rdičům. Žáci jsu pvinni nepuštět před uknčením vyučvání šklu bez vědmí vyučujících. Žák navštěvuje lékaře v dbě vyučvání jen v nutném případě. Nepřítmnst nezletiléh žáka ve škle mluvá v suladu s platnými právními předpisy záknný zástupce žáka. Ten je pvinen mluvat nepřítmnst žáka ve škle nejpzději d 3 kalendářních dnů. Škla může v důvdněných případech žádat ptvrzení lékaře nemci žáka. (Met. pkyn MŠMT č.j / ). Též u absence delší než tři dny může škla pžadvat, pkud t pvažuje za nezbytné, lékařské ptvrzení nemci žáka. Je nutné dlžit důvdy nepřítmnsti žáka ve vyučvání nejpzději d tří kalendářních dnů d návratu žáka d škly (mluvit v žákvské knížce nepřítmnst). Nepřítmnst ve škle může být mluvena jen pr nemc neb z vážných rdinných důvdů. Pkud budu čast jak důvd nepřítmnsti uvedeny rdinné důvdy, je nutné tyt důvdy zknkretizvat. 5

6 Za nemluvené hdiny (vzniklé záškláctvím) je žákvi udělen výchvné patření v případě, že nemá další kázeňské prblémy, takt: 1-2 nemluvené hdiny důtka třídníh učitele; 3-8 nemluvených hdin důtka ředitele škly; pakvaná absence snížený stupeň z chvání. Za pzdě dlženu absenci není žákvi udělen výchvné patření, hdiny jsu nemluvené (řeší výchvná kmise). U prkazatelnéh záškláctví v rámci prevence rizikvéh chvání učiní škla nezbytná patření včetně hlášení rgánům sciálně právní chrany dětí a Plicii ČR. Oznamvat škle údaje a změny v těcht údajích, které jsu pdstatné pr průběh vzdělávání neb bezpečnst žáka. Z důvdu zajištění bezpečnsti a chrany všech žáků před škdlivými účinky návykvých látek v prstrách škly v dbě šklníh vyučvání, včetně veškerých šklních akcí, dává záknný zástupce nezletiléh žáka škle suhlas s rientačním testváním žáka na přítmnst mamných a psychtrpních látek a dechvu zkušku na alkhl. Záknní zástupci žáka beru na vědmí, že v průběhu šklní dcházky budu prbíhat scimetrická šetření žáků. Před každým šetřením bude d záknných zástupců žádán suhlas s uskutečněním těcht šetření. Seznámit se s kmpletním zněním šklníh řádu, který je zveřejněn na webvých stránkách škly v papírvé pdbě v ředitelně škly. Rdiče vstupují d škly jen, je-li t nezbytně nutné. Při vstupu se hlásí službě. Za učiteli ppř. vedením škly jsu vpuštěni puze přestávkách neb vlných hdinách učitelů (pkud jsu přítmni), d kanceláře škly mhu kdykliv (je-li přítmna paní hspdářka), za svými dětmi jen v nejnutnějších případech přestávkách. 2. Základní práva a pvinnsti škly Pvinnstí škly je pskytvat kvalitní základní vzdělávání všem žákům, na které se vztahuje pvinná šklní dcházka. Škla přednstně přijímá žáky ze svéh spádvéh bvdu. Právem škly je v důvdněných případech - zdravtně pstižený žák, specifické výukvé ptřeby, prjevy btížné výchvné zvladatelnsti - vyžadvat prstřednictvím rdičů dbrný psudek, vyjadřující se k mžnsti vzdělání a výchvy žáka v pdmínkách základní škly. Pvinnstí každéh pedaggickéh pracvníka je respektvat práva žáka a jeh rdičů v rzsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní nrmy. Právem učitele je pžadvat d žáka a jeh záknných zástupců, aby svá práva uplatňvali způsbem, který by nehržval jeh lidsku a prfesinální důstjnst a čest. Pvinnstí škly ze zákna je její pvinnst vůči rgánům sciálně právní chrany dětí, ev. Plicie ČR, a t zejména v těcht případech: neddržvání rdičvské zdpvědnsti trestné činnsti páchané na dětech a pdezření na ni záškláctví nad stanvenu hranici dealerství a zneužívání všech návykvých látek dítětem a pdezření na ně činnsti, páchané dítětem, které vyhrazují znaky přestupku neb trestnéh činu šikany, kyberšikany a vandalismu. 6

7 Definice pjmu šikana viz Metdický pkyn ministra šklství, mládeže a tělvýchvy k prevenci a řešení šikanvání mezi žáky škl a šklských zařízení č.j.: /2008-6, čl. 1, dst. 1: Šikanvání je jakékliv chvání, jehž záměrem je ublížit, hrzit neb zastrašvat žáka, případně skupinu žáků. Spčívá v cílených a pakvaných fyzických a psychických útcích jedincem neb skupinu vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí neb z nejrůznějších důvdů nemhu bránit. Zahrnuje jak fyzické útky v pdbě bití, vydírání, lupeží, pškzvání věcí, tak i útky slvní v pdbě nadávek, pmluv, vyhržvání či pnižvání. Může mít i frmu sexuálníh btěžvání až zneužívání. Nvě se může realizvat i prstřednictvím elektrnické kmunikace, jedná se tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útky pmcí ů, sms zpráv, vyvěšvání urážlivých materiálů na internetvé stránky apd. Šikana se prjevuje i v nepřímé pdbě jak demnstrativní přehlížení a ignrvání žáka či žáků třídní neb jinu skupinu splužáků. Nebezpečnst půsbení šikany spčívá zvláště v závažnsti, dluhdbsti a nezřídka v celživtních následcích na duševní a tělesné zdraví běti. Definice pjmu kyberšikana viz Metdické dpručení k primární prevenci rizikvéh chvání u dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních č.j.: 21291/ : Pjem kyberšikana představuje úmyslné urážky, vyhržvání, zesměšňvání neb btěžvání druhých prstřednictvím mderních kmunikačních prstředků většinu v delším časvém bdbí. Kyberšikana se dehrává na internetu (např. prstřednictvím ů, chatvacích aplikací jak je ICQ, v sciálních sítích, na videích umístěných na internetvých prtálech) neb prstřednictvím mbilníh telefnu (např. SMS zprávami neb nepříjemnými telefnáty). Pachatel čast jedná annymně, takže běť netuší, d kh útky pchází. Právem škly je v nezbytně nutném rzsahu prstřednictvím záknných zástupců neb pracvníků sciálně právní chrany dětí znát výsledky sciálně právníh, trestníh šetření či sudníh rzhdnutí, mající vztah k plnění pvinné šklní dcházky a k dalšímu výchvnému půsbení na žáka. Tím není dtčena pvinnst škly a dalších rgánů chránit sbní údaje žáka. Vzhledem k chraně zdraví žáků a jejich bezpečnsti bude škla při výskytu infekčních chrb a parazitů (i při pdezření na ně) pstupvat pdle 30 dst. 1 písmen c Šklskéh zákna a t takt: dítě bude izlván d všech dětí škly (zamezení šíření infekce a parazitů) záknný zástupce dítěte bude vyzván k vyzvednutí žáka ze škly (pkud mžn neprdleně) v případě výskytu parazitů (např. vší) bude tm škla infrmvat i rdiče statních žáků škly v případě, že záknný zástupce žáka z jakýchkliv důvdů dmítne se šklu splupracvat, bude škla infrmvat dbr sciálních věcí ddělení sciálně právní chrany dětí, prevence a služeb a Krajsku hygienicku stanici. U žáků budeme vyžadvat chvání v suladu se šklním řádem, nebudeme tlervat šikanu a kyberšikanu. Žák neb skupina žáků se nesmí dpuštět vůči jiným žákům šikany (úmyslné ubližvání, např. pnižvání, psychické a fyzické atd.). 7

8 3. Prvz a vnitřní režim škly Začátek dpledníh vyučvání je v 8 00 hdin. Odplední vyučvání na 1. stupni a na 2. stupni začíná pdle rzvrhu a knčí nejpzději v hdin. Přestávky mezi hdinami jsu 10 minut, mezi 2. a 3. hdinu je 20 minut ( hdin). Učitelským a klasifikačním pradám jsu vyhrazena převážně pndělí neb úterý. Přehled vyučvacích hdin a zvnění Dcházka d škly, příchd a dchd ze škly: Žák chdí d škly pravidelně a včas pdle rzvrhu hdin a účastní se činnstí, které ředitel škly vyhlásí jak pvinné. Dcházka d nepvinných předmětů, zájmvých kružků je pr přihlášené žáky pvinná. Pzdní příchdy budu zaznamenány. Opakující se pzdní příchdy budu řešeny za přítmnsti rdičů, ppřípadě příslušných úřadů. Žáci vstupují d škly v dbě d hdin, d třídy nejpzději v 7 55 hdin. Vyučvání začíná v 8 00 hdin, prt je šklní budva pr žáky tevřena v dbě d 7 40 hdin a uzamyká se zvněním v 7 55 hdin. Pr vstup d škly služí puze hlavní vchd. Žáci, kteří djíždějí, mhu v případě nepříznivéh pčasí navštěvvat určené ddělení šklní družiny, ve kterém pbývají d 7 45 hdin, ptm se rzejdu d svých tříd. Žáci navštěvující šklní družinu mají vstup d budvy pvlen d 6 00 hdin. Nultá hdina začíná v 7 00 hdin. Žáci se p příchdu d škly přezuvají v šatně d dmácí buvi, ukládají si děvy a buv v příslušných šatnách na míst k tmu určené a ukázněně dcházejí d tříd, kde musí být 5 minut před začátkem vyučvání. Veškerá buv a blečení, které žák dkládá v šatně, musí být značen jeh jménem. Žáci v kapsách děvu nepnechávají peníze a cenné předměty (mbilní telefny, přehrávače,.). V případě ptřeby si mhu tyt věci uschvat u třídníh učitele neb v kanceláři škly. Svá místa v učebnách žáci zaujmu v dbě d 7 55 hdin. Příchd žáků mezi hdin je pkládán za pzdní. Opakuje-li se častěji, upzrní třídní učitel rdiče žáka na jeh nedchvilnst. P infrmačním zvnění před 1. a 3. vyučvací hdinu jsu žáci ve svých třídách. Odchd a příchd žáků na mimšklní akce rganizuje dprvázející učitel. Činnst šklní družiny je d 6 00 d 7 45 hdin a d d hdin. Činnst ranní družiny knčí 7 45 hdin, p té se žáci rzejdu d svých tříd. Odplední družina je d hdin, kdy vyučující předá děti vychvatelce. Odplední činnst knčí v hdin. Žáci nepbývají mim vyučvání ve šklní budvě. Výjimku je účast v zájmvých kružcích a nepvinných předmětech, jejichž dba je známena vedení škly a panu šklníkvi. Žáci jsu pvinni nezdržvat se mim vyučvání ve škle, pkud nad nimi není vyknáván dhled způsbilu sbu. Pkud učitel svlá třídní hdinu v dbě mim vyučvání, žáci se jí zúčastní. Budva se uzavírá dle zvláštníh rzpisu v dbě, kdy je v ní uknčena veškerá činnst. 8

9 2. Přestávky: Přestávku žáci využívají k ztavení ve třídě neb na chdbě příslušnéh patra. V jarních, letních a pdzimních měsících, při pěkném pčasí je mžné využívat i šklní terasy, na kterých zajišťuje dzr příslušný zaměstnanec škly. Žáci se nezdržují na schdištích a v prstrách WC. Žáci mají zakázán naklánět se a lézt p zábradlí schdiště, naklánět se a pkřikvat na splužáky či klemjducí sby z ken. O přestávkách je žákům pvlen phyb mim učebnu na chdbách v pschdí, kde je jejich příští učebna. Žáci 1. stupně chdí na svačiny d šklní jídelny během přestávky před 2. vyučvací hdinu, žáci 2. stupně během přestávky před 3. vyučvací hdinu. O velké přestávce se žáci přesunu d další učebny hned na jejím začátku. Během přestávky jsu v učebnách kna zavřená. Větrá se puze na pkyn učitele, ppř. d chdby. Žákvská služba připraví před hdinu všechny ptřebné pmůcky a čistě setře tabuli. Žáci se vracejí d tříd před začátkem vyučvací hdiny. O přestávkách není přípustné puštět šklní budvu. P každé vyučvací hdině žák uklidí a urvná své míst, aby byl čisté, dstraní případné dpadky. Před dchdem ze třídy jsu žáci pvinni si uklidit pracvní míst a jeh klí. P uknčení pslední vyučvací hdiny budu v celé třídě zvednuty židličky a zavřená kna, zhasnutá světla, vypnutý pčítač. Za přádek zdpvídá třídní služba, která dchází pslední. P sknčení vyučvání, resp. p bědě žák neprdleně pustí šklu. Pkud se žáci stěhují na další hdinu d jiné učebny, učiní tak spřádaně a beze spěchu, každý žák jedntlivě. D kabinetů, kanceláře a d sbrvny vstupují žáci jen p vyzvání. Pr pmůcky chdí služba puze přestávce. Stravvání a plední přestávka: Žáci pd dzrem vyučujících dejdu d šklní jídelny neb d šatny a uklidí své přezůvky. Žáky 1. stupně, navštěvující šklní družinu, převezme vychvatelka šklní družiny. Ostatní žáci dcházejí d šklní jídelny pd dzrem učitele. Šklní jídelna vydává bědy d d hdin. Ve šklní jídelně se žáci chvají slušně a ddržují pravidla kulturníh stlvání. Žáci vždy dbají pkynů učitele a prvzníh persnálu šklní kuchyně. Při nevhdném chvání může být žák ze šklní jídelny vykázán. Věci sbní ptřeby žáci ukládají d šatny. Dba mezi dpledním a dpledním vyučváním je přerušení vyučvání a nemá charakter přestávky. V dbě mezi dpledním a dpledním vyučváním je na základě žádsti rdičů (záknných zástupců) žákům umžněn pbyt ve stanvené třídě, statním je umžněn přicházet d škly 20 minut před zahájením vyučvání. V dbě plední pauzy mhu žáci pbývat na chdbě v 1. patře neb mhu využít studvnu. 9

10 4. Pškzení majetku: Žáci jsu pvinni udržvat v přádku a nepškzené všechny věci, které tvří zařízení škly a třídy, šetřit šklní zařízení, chránit šklní majetek a majetek škly před úmyslným pškzením neb zničením. Žáci jsu pvinni nepškzvat majetek škly a statních žáků. Každu svévlně spáchanu škdu neb pškzení majetku jsu pvinni uhradit či jiným způsbem uvést d půvdníh stavu. Žák je pvinen zacházet s učebnicemi a šklními ptřebami šetrně, udržvat své míst, třídu i statní šklní prstry v čisttě a přádku, chránit majetek před pškzením. Je pvinen d škly nsit učebnice a šklní ptřeby pdle rzvrhu hdin a pkynů učitelů. Žák je pvinen udržvat přádek v prstrách sciálníh zařízení a nepškzvat jejich vybavení. Pškzení tht majetku žák uhradí v pměrné výši. Služba hlásí neprdleně vyučujícímu zjištěné pškzení neb zničení věci, které jsu majetkem škly. Rvněž hlásí závady na světlení, vdvdním rzvdu a elektrinstalaci. Žáci nemanipulují s audivizuálními pmůckami ve třídě a v učebnách. Žákům je zakázán manipulvat s elektrickými sptřebiči a elektrinstalací. Pškzení neb ztráta sbní věci se neprdleně hlásí vedení škly. S mbilním telefnem nakládá žák jak s cennu věcí. Nsí jej při sbě, nedkládá v šatně a v místech, kde by mhl djít k jeh dcizení. Při tělesné výchvě a tehdy, když jej nemůže mít při sbě, přístrj dkládá na místě určeném učitelem. Ve škle mhu žáci pužít mbilní telefn přestávkách. Při vyučvání jej mají vypnutý a ulžený v tašce. 4. Práva a pvinnsti zaměstnanců škly Práva a pvinnsti zaměstnanců škly upravuje zákník práce, zákn č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících, vyhláška MŠMT č. 48/2005 základní škle, rganizační řád škly, pracvní řád zaměstnanců ve šklství, etický kdex škly, náplně práce dle zařazení, vnitřní směrnice škly, krizvý plán a další suvisející předpisy. Práva a pvinnsti pedaggických zaměstnanců škly Pdstatu půsbení pedaggickéh zaměstnance je vlastní práce s dětmi. Pedaggický zaměstnanec má práv na vlídné zacházení, vytvření vhdných pdmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsu nezbytné pr kvalitní práci. Má práv na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, infrmační zdrje nutné pr svu práci, dpvídající prvzní pdmínky a technické zabezpečení dpvídající dbrným a didaktickým ptřebám učitele. Pedaggický zaměstnanec je pvinen vystupvat vůči dítěti vždy v jeh zájmu a jeh zájmy hájit. Dále je pvinen vystupvat v jednání s rdiči kultivvaně, v rámci prfesních mžnstí a jednat bez sbních phnutek. Při jednání s rdiči vychází z předpkladu, že splečenské rle, kteru rdič a učitel zaujímají, nejsu ttžné a zárveň má vždy na vědmí, že při nedbrém vztahu rdičů a škly bude další půsbení učitele na žáka velmi neefektivní. 10

11 Pracvní dbu se rzumí dba přímé výchvně vzdělávací práce (vlastní výuka) a dba nepřímé výchvně vzdělávací práce (práce suvisející s vyučvací a výchvnu činnstí). Pedaggický zaměstnanec nemusí být p celu pracvní dbu na pracvišti, všem v dpledních hdinách je d něj přítmnst vyžadvána z důvdů mžnéh zástupu. Zástupkyně ředitele je právněna dmluvit se v jedntlivých případech s vyučujícím na základě jeh žádsti na jiném režimu. Pedaggický zaměstnanec je ve škle přítmný v dbě své výuky, dzrů a dalších suvisejících prací, zejména při schůzích metdických rgánů, pradách svlaných ředitelem škly a infrmačních třídních schůzkách s rdiči. Dále je učitel na pracvišti přítmný pdle pkynů zástupkyně neb ředitele škly. Pracemi suvisejícími s vyučvací a výchvnu činnstí se rzumí sbní příprava na vyučvání a výchvnu činnst, příprava učebních pmůcek a přístrjů didaktické techniky, příprava materiálů k vyučvání, vedení předepsané dkumentace, prava písemných a grafických prací žáků, dzr nad žáky, jednání s rdiči a dalšími pedaggickými pracvníky, prady, studium a samstudium, splečné semináře, práce na tvrbě šklních dkumentů, prjektů, apd. Pedaggický zaměstnanec (dále jen učitel) přichází d škly nejpzději 20 minut před zahájením své vyučvací hdiny. Seznámí se s pkyny na nástěnkách, s přehledem suplvání a s materiály v přidělené sbní přihrádce (i ve sdíleném prstru v PC). Učitel přichází d hdiny včas, se zvněním. Na začátku každé vyučvací hdiny zapíše bsah prbíranéh učiva, nepřítmné žáky a případná drbná prušení šklníh řádu (např. zapmenutí ŽK) d elektrnické třídní knihy. Vyučující pslední hdiny dhlédne na přádek v učebně, zavření ken, dstranění závad. Závady, které vyžadují dbrnější zásah, zapíše d Knihy závad. Žáky dvede d šklní jídelny a d šatny, družinvé děti předá sbně příslušné vychvatelce ŠD. Učitel ddržuje předpisy k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a prtipžární předpisy. Při úrazu pskytne žákvi neb jiné sbě první pmc. Hlavním úklem dzrujících je zajistit bezpečnst žáků. Rzvrh dzrů na 2. stupni určuje dpvědnst pracvníka v daném čase za daný úsek. Pkud nemůže vyučující převzít v daném kamžiku tut dpvědnst, je pvinen takvu skutečnst včas nahlásit zástupci ředitele. Každý úraz žáka zapisuje příslušný učitel d knihy úrazů a hlásí jej paní hspdářce, která na žádst záknnéh zástupce či pkud je pravděpdbné, že žákvi bude pskytnuta náhrada za blest, sepíše na předepsaném frmuláři prtkl. Pr zápis průběžné klasifikace je ve rč. pužívána elektrnická žákvská knížka (systém Bakaláři). Váhu známky si každý učitel vlí sám dle svéh uvážení. V rč. je i nadále papírvá žákvská knížka. Ve rč. je nadále využívána papírvá žákvská knížka (pr tyt infrmace - důležité údaje, nepřítmnst, zapmínání, hdncení chvání, platby, sdělení škly rdičům a rdičů škle, autevaluace žáka, třídní schůzky). D žákvských knížek (pdle tříd viz výše) zapisuje učitel známky, pchvaly, výchvná patření a pznámky sbně a se zkratku svéh pdpisu. Pkud si zapisují žáci sami jiná sdělení pr rdiče, zdpvídá učitel i za správnst textu. Vyučující pravidelně infrmuje rdiče prspěchu žáka, sděluje mu všechny závažné známky zápisem d žákvské knížky. Infrmuje h každém mimřádném zhršení prspěchu či chvání žáka. 11

12 Učitel znamuje zástupkyni ředitele s dstatečným předstihem záměr zúčastnit se s žáky výchvně vzdělávací akce mim šklu a tut akci zapíše d týdenníh plánu práce. V případě jakékli avizvané rganizační úpravy, jejímž důsledkem je zastupvání učitele jiným učitelem, pskytne nepřítmný učitel svu přípravu a suvisející materiál pr suplvanu hdinu. Organizační a administrativní záležitsti stejně jak návštěvy rdičů si vyučující vyřizují v dbě mim vyučvání. V případě nemcnění je učitel pvinen známit svu nepřítmnst zástupkyni c nejdříve. Pkud mu t umžňuje zdravtní stav, zveřejní své přípravy na hdinu na místě bvyklém. Opakující se či výraznější kázeňské prblémy žáků řeší učitel včas, s třídním učitelem, metdikem prevence a výchvným pradcem. Pstupuje pdle interníh předpisu škly. Je nepřípustné, aby učitel psílal žáka v dbě výuky za dveře. Je nepřípustné, aby učitel psílal žáka v dbě výuky mim budvu bez písemné žádsti rdičů k lékaři. Žáky uvlňuje z vyučvání na základě vyplněné Žádsti uvlnění žáka z vyučvání, kteru vyplní záknný zástupce žáka. V případě kázeňských prblémů při hdině je krajním, ale mžným řešením předání žáka jinému pedaggickému pracvníkvi škly, zástupkyni, řediteli, apd. Učitel předává zástupci ředitele k určenému datu danéh měsíce přehled přesčasů a suplvaných hdin a v určeném bdbí přehled sbních aktivit. Práva a pvinnsti třídních učitelů Základní snvu výchvnéh půsbení na žáka je každdenní a dluhdbá pctivá práce třídníh učitele. Práce třídníh učitele je pvažvána za vysce zdpvědnu a naprst pdstatnu pr frmvání návyků a pstjů, rzvj kmunikačních dvednstí, pěstvání zdravéh přístupu k práci, splupráci a vzdělávání, pr úspěšné a efektivní abslvvání šklní dcházky. Třídní učitel má práv na zajištění vhdných pdmínek pr svu nárčnu práci a na tzv. zvláštní příplatek za třídnictví. Třídní učitel věnuje pzrnst zdravtnímu stavu žáka, vlivu rdinnéh prstředí, prspěchu a chvání žáka. O závažných skutečnstech infrmuje statní vyučující. Pdle ptřeby včas zve rdiče d škly, infrmuje je prblémech žáka a hledá splu s rdiči další mžný pstup. Úzce splupracuje s výchvnu pradkyní, vedením škly a s statními vyučujícími své třídy. Třídní učitel ustanví žákvsku samsprávu a předsedu (nejlépe na základě hlasvání celé třídy). Funkce žákvské samsprávy ustanví tak, aby pkrývaly veškeré běžné prvzní ptřeby živta ve třídě (u dělených tříd zvlí zástupce z bu skupin). Žákvská samspráva pmáhá třídnímu učiteli řešit některé prblémy splečenskéh sužití v klektivu a zajišťuje takvé rganizační záležitsti, jak např.: péči vzhled přidělené šatny a třídy, zalévání květin, mazání tabule, apd. Dále je třídní učitel zdpvědný za vytvření pravidel třídy, která nepřesahují rámec vymezený tímt šklním řádem, a která upravují a dplňují jak ustanvení šklníh řádu, tak jiné blasti a prblémy, se kterými se třída ptýká. Třídní učitel je také zdpvědný za včasné předávání příslušných infrmací z prad, týdenníh plánu apd., svým žákům. Přebírá dpvědnst za realizaci prgramu prevence rizikvéh chvání ve své třídě. Zdpvídá, za prbrání učiva chvání žáka v mimřádných situacích, za pučení bezpečném chvání v dbě prázdnin, připmíná významná výrčí a památné dny minimálně následující data: 8. květen, 28. září, 28. říjen a 17. listpad. 12

13 Pučení na pčátku šklníh rku prvádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: a) se šklním řádem, b) se zásadami bezpečnéh chvání ve třídě, na chdbách, schdištích, v šatnách, při dchdu ze škly a příchdu d škly a na veřejných kmunikacích, c) se zákazem přinášet d škly věci, které nesuvisejí s vyučváním, d) s pstupem při úrazech, e) s nebezpečím vzniku pžáru a s pstupem v případě pžáru. Pučení na pčátku první vyučvací hdiny přichází v úvahu puze u některých předmětů, zejména fyziky, chemie, tělesné výchvy, pracvníh vyučvání a pdbně, neb před výuku ve šklních dílnách či na šklním pzemku. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečnéh chvání a upzrní je na mžné hržení živta, zdraví či majetku. Pučení před činnstmi, které se prvádí mim šklní budvu (jde takvé činnsti, jakými jsu vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, plavecké výcviky) - seznámení se všemi pravidly chvání, případnými zákazy apd. a pučení správném vybavení žáků prvede třídní učitel neb ten, kd bude nad žáky vyknávat dhled. Třídní učitel má přehled své třídě a vztazích, které v ní vznikají. Pracuje se třídu preventivně, snaží se udržvat ve třídě sciálně zdravé prstředí, rzvíjí demkratický princip, pdpruje splupráci, vhdné pdněty ze strany žáků. Vyhledává a realizuje dle mžnstí setkávání klektivu i v jiné sciální situaci a v jiném, než šklním prstředí (výlety, exkurze, škly v přírdě). Dhlíží na stav učebny, dbá její estetický vzhled, je zdpvědný za vytvření pdnětnéh prstředí ve své třídě i za řádné užívání PC stanice ve třídě (dle pkynů správce sítě). Vede žáky k péči zařízení škly a šklní pmůcky. Sustavně kntrluje dcházku žáků a bez dkladu přijímá patření prti pzdním příchdům a absencím. Třídní učitel může z rdinných důvdů uvlnit žáka ze škly puze na jeden den, žádsti uvlnění na dva a více dní předkládá řediteli škly. Třídní učitel svlává pdle ptřeby třídnicku hdinu. Třídní učitel dpvídá za správné vedení předepsané dkumentace. O napmenutí a důtce třídníh učitele rzhduje výhradně třídní učitel. Tt patření sděluje prkazatelným způsbem a bez dkladu prvede zápis d matriky v Bakaláři a d žákvské knížky jiná sdělení. Třídní učitel je zdpvědný za hdncení chvání a th, jak žák plnil své pvinnsti. Zprávu (případně pchvalu) sděluje rdičům prstřednictvím zápisu v žákvské knížce. Na závěr každéh čtvrtletí prvede se žáky sebehdncení (viz. ŽK). 13

14 B Řád šklní družiny 1. Všebecné ustanvení Činnst družiny a) Družina pskytuje zájmvé vzdělávání žáků jedné škly neb něklika škl. b) Družina vyknává činnst ve dnech šklníh vyučvání, v případě zájmu i šklních prázdninách. P prjednání se zřizvatelem může ředitel škly přerušit činnst družiny v dbě šklních prázdnin. c) Družina rganizuje zájmvé vzdělávání především pr účastníky přihlášené k pravidelné denní dcházce. d) Činnst družiny se uskutečňuje - příležitstnu výchvu, vzdělávací, zájmvu a tématicku rekreační činnstí nespjenu s pbytem mim míst, kde právnická sba (škla) vyknává činnst šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání, - pravidelnu výchvnu, vzdělávací a zájmvu činnstí, - využitím tevřené nabídky spntánních činnstí. e) Družina umžňuje účastníkům dpčinkvé činnstí a přípravu na vyučvání. 2. Organizace a prvz šklní družiny Přihlašvání, dhlašvání žáka a) Žáka d šklní družiny přihlašuje záknný zástupce předáním řádně vyplněnéh zápisvéh lístku s uvedením rzsahu dcházky a způsbu dchdu žáka z družiny - přihlášky eviduje veducí vychvatelka. b) O přijetí žáka k činnsti šklní družiny rzhduje ředitel škly na základě vyplněných náležitstí v písemné přihlášce a kritérií pr přijetí (zaměstnanst bu rdičů, upřednstnění dětí z neúplných rdin, celtýdenní dcházka v plném režimu). c) Činnst šklní družiny je určena přednstně pr žáky prvníh stupně, k pravidelné dcházce však mhu být přijati i žáci druhéh stupně, pkud ddělení nedsáhl limitujícíh pčtu žáků. d) Činnstí družiny se mhu zúčastňvat i žáci nezařazeni d družiny, pkud se v nich neúčastní plný pčet zařazených žáků stanvený pr ddělení - např. dčasné umístění žáků z vyšších tříd pkud t vyžaduje rganizace výuky (dělené vyučvací hdiny, přerušení výuky, apd.). e) Odhlášení žáka z dcházky d činnstí šklní družiny (dále jen ŠD) známí rdiče písemnu frmu veducí vychvatelce ŠD. f) O vylučení z dcházky d ŠD rzhdně ředitel škly na základě návrhu veducí vychvatelky ŠD a p prjednání v pedaggické radě. Rzhdnutí vylučení ze ŠD sdělí ředitel škly rdičům žáka písemně s patřičným zdůvdněním. g) Pkud nebude žák dluhdbě (nejméně 1 měsíc) z vážných důvdů (nemc) d ŠD dcházet, lze p známení rdičům žáka ze šklní družiny vyřadit. h) Dcházka d ŠD je zpplatněna dle vnitřní směrnice škly. 14

15 2. 2. Prvz šklní družiny Prvzní dba ŠD : PO a hdin ÚT a hdin ST a hdin ČT a hdin PÁ a hdin V dbě prázdnin neb mimřádnéh vlna je činnst ŠD zajištěna, pkud pčet přihlášených žáků není nižší než 8. Výchvně vzdělávací práce a další činnsti ve šklní družině prbíhají pdle rzvrhu činnstí a režimu, který schvaluje ředitel škly. Vyučvací jedntka ve výchvně vzdělávací práci ŠD je 60 minut. Místnsti ŠD jsu učebny v přízemí škly č. 21, 22, 35, 36. K činnsti ŠD je mžné p dhdě s vedením škly využívat tělcvičnu, šklní hřiště a uvlněné učebny. Pčet ddělení: 4 ddělení šklní družiny. Naplňvání ddělení: ddělení šklní družiny se naplňuje nejvýše d pčtu 30 žáků. Žáka lze d ŠD přihlásit na začátku šklníh rku. V průběhu šklníh rku lze přijetí prjednat s veducí vychvatelku. Žák pak bude přijat puze v případě, že bude vlná kapacita Dcházka d ŠD Budva škly je zpřístupněna žákům k dcházce d činnstí ŠD v ranním prvzu d 6 00 d 7 45 hdin a p sknčení vyučvání. D ranní družiny je nutné, aby se žáci dstavili d 7.30 hd. Od hd. bude škla uzavřena. V dpledním prvzu vstupují žáci d prvzu ŠD d d hdin. Žák vstupuje d činnstí ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden záknným zástupcem na zápisním lístku. Bez písemné mluvy d rdičů je účast v zaměstnáních ŠD pvinná. Nepřítmnst žáka v ŠD je mluvena nepřítmnstí žáka ve škle (pstup dle šklníh řádu), Pkud je žák vyzvednut rdiči z vyučvání, hlásí vychvatelce tut skutečnst třídní (předávající) učitel. Přihlašvání a bjednávání bědů ve šklní jídelně si rdiče zajišťují sami. Odhlášku ze stravvání v případě nepřítmnsti žáka prvádí rdiče sami. Žák je uvlněn z denní činnsti ŠD jen na základě písemnéh sdělení záknnéh zástupce aneb při sbním vyzvednutí žáka. Režim vyzvedávání žáka z činnstí ŠD - p uknčení vyučvání a dále d d hdin z důvdu nenarušení plánvaných činnstí. D dpledníh prvzu ŠD jsu žáci přihlášení k činnsti ve ŠD předáváni vychvatelkám šklní družiny přím vyučujícím p uknčení řádné výuky či jiné činnsti rganizvané šklu. Předávající při předání sdělí pčet předávaných žáků a známí důvd nepřítmnsti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítmnsti vychvatelky ŠD plní učitel funkci pedaggickéh dzru nad žáky ŠD a sučasně situaci známí veducí vychvatelce ŠD. Při nevyzvednutí žáka záknným zástupcem z činnsti ŠD d knce stanvené prvzní dby ŠD má vychvatelka přístup k telefnu. Dle telefnické 15

16 dmluvy s rdiči vyčká s žákem až d příchdu rdičů či danéh zástupce. Pkud nebude žák vyzvednut d knce prvzu ŠD (t.j. d hdin), dchází sám dmů (je ptvrzen rdiči na zápisním lístku). Pkud budu žáci navštěvvat kružky, uvlnění ze ŠD je mžné puze p bědě, aneb ve hd.. Na kružky a z kružků dcházejí žáci sami. P dbu trvání kružku šklní družina za žáky nezdpvídá Pravidla chvání žáků při činnstech ŠD a) Žáci se řídí pkyny vychvatelky ŠD, pravidly vnitřníh řádu ŠD a šklníh řádu. b) Bez vědmí vychvatelky žák nepuští ddělení ŠD. c) Dba pbytu ve šklní družině se řídí údaji na zápisvém lístku. d) Na běd jsu žáci dváděni v dprvdu vychvatelek ŠD. e) Věci na přestrjení má každý žák pdepsaný celým jménem a ulžené v plátěném sáčku. Igelitvé tašky jsu nevhdné. Případnu ztrátu či záměnu hlásí žák neb záknný zástupce ihned pí. vychvatelce. f) K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chvají hleduplně a šetrně. Úmyslné pškzení neb zničení herníh zázemí či vybavení nahradí, event. praví rdiče. g) D hdncení a klasifikace chvání žáka se zapčítávají i prjevy chvání v činnstech ŠD - platí i zde ustanvení vyhlášky základní škle. h) Pkud žák sustavně narušuje činnsti ŠD, pakvaně prušuje vnitřní řád ŠD a šklní řád, může být z rzhdnutí ředitele škly z dcházky d ŠD vylučen. i) V dbě splečné výchvné činnsti tj. d 14:30 hd. není dětem pvlen pužívání mbilních telefnů Bezpečnst a chrana zdraví žáků ŠD a) Bezpečnst a chranu zdraví žáků při činnstech zajišťuje každá vychvatelka ve svém ddělení metdicky správným a plánvitým výběrem činnstí v jedntlivých zaměstnáních. b) Veškeré zjištěné nedstatky vychvatelky kamžitě nahlásí vedení škly. c) Žák je pvinen kamžitě hlásit vychvatelce každé zranění při činnstech. d) Při úrazu žáka zváží vychvatelka situaci - šetří sama, zavlá rdiče, event. lékařsku pmc a úraz nahlásí paní hspdářce. e) Během prvzu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnstních důvdů záknní zástupci či jimi pvěřené sby d výchvných prstr škly a ddělení ŠD. Kmunikace s vychvatelkami prbíhá přes dveřní hlásku neb sbně, v dpledních hdinách při výknu služby vychvatelky u hlavních dveří. Další individuální phvry mhu prbíhat na základě sbní dmluvy, v rámci třídních schůzek a knzultací. f) Pedaggičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chvání, pvinnstech a právech ustanveními šklníh řádu Pitný režim Pitný režim zajišťují vychvatelky ŠD nápji ze šklní jídelny (především v jarních a letních měsících). 16

17 2. 7. Nepřítmnst zaměstnance Při krátké nepřítmnsti vychvatelky (náhlá nezbytná nepřítmnst v průběhu dne) je mžné spjit ddělení tak, aby v jednm ddělení nepřesáhl pčet dětí 30. Vychvatelka danéh ddělení přizpůsbí činnst tmut pčtu. S tut situací je vždy beznámen vedení škly. Předem známá delší nepřítmnst vychvatelky přesahující 1 den je řešena zástupem. 3. Režim šklní družiny hdin, d 7 30 hdin příchd d ŠD, převážně dpčinkvá činnst, klidvé hry, stlní hry, hračky, činnst dle zájmů hdin běd, sbní hygiena, vlná činnst, hdin dpčinkvá činnst /besedy, četba, vyprávění, tématické rzhvry/, hdin činnst zájmvá - aktivity z blasti Vv, Pč, Hv, Tv, sprtvní a turistická, přírdvědná, příprava na vyučvání frmu kvizů, sutěží, křížvek apd., hdin sbní hygiena, svačina, úklid sbních věcí, pstupný dchd dětí dmů - kntrla v šatnách, mžné vypracvání dmácích úklů, hdin rekreační činnst, stlní hry, pstupné uspřádání herníh prstru ve třídě, úklid, Dkumentace 1. Dkumentace vedená v ddělení šklní družiny Zápisvý lístek pr žáky, kteří jsu přihlášeni k pravidelné dcházce. Přehled výchvně vzdělávací práce. Dcházkvý sešit. 17

18 C Řád Dmu dětí a mládeže Vnitřní řád Základní ustanvení 1. Název rganizace: Základní škla Vamberk, kres Rychnv nad Kněžnu Kmenskéh 95, Vamberk 2. Příspěvkvá rganizace 3. IČO: Zřizvatel: Měst Vamberk pracviště Dům dětí a mládeže Vnitřní řád Dmu dětí a mládeže ve Vamberku vydává veducí DDM na základě 30 Zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání. Vnitřní řád DDM schvaluje ředitel škly. Vnitřní řád upravuje: pracvní pvinnsti pedaggických pracvníků pdrbnsti k výknu práv a pvinnstí dětí, žáků a studentů vztah dmu dětí a záknných zástupců účastníků vzdělávání způsb evidence účastníků pr různé frmy zájmvéh vzdělávání pdmínky zajištění bezpečnsti a chrany zdraví před rizikvým chváním a prjevy diskriminace pdmínky zacházení s majetkem DDM ze strany dětí, žáků a studentů 1. Práva a pvinnsti účastníků zájmvéh vzdělávání Práva účastníků Práv na zájmvé vzdělávání pdle vybranéh vzdělávacíh prgramu. Rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých a fyzických schpnstí. Na svbdu phybu v prstrách DDM, jež jsu k tmu určeny. Členvé zájmvých útvarů se mhu aktivně pdílet na tvrbě prgramu kružku. Práv na chranu před vlivy, které by hržvaly rzumvu a mravní výchvu a mrálku klientů. Práv na chranu před návykvými látkami. Práv na chranu před fyzickým a psychickým týráním. 18

19 Pvinnsti účastníků Ddržvat vnitřní řád, předpisy a pkyny DDM k chraně zdraví a bezpečnsti, vydané v suladu s platnými právními předpisy, s nimiž byli seznámeni. Chránit a záměrně nepškzvat majetek DDM i statních účastníků vzdělávání, v případě vzniklé škdy ji v plné výši uhradit. Řídit se pkyny pedaggických pracvníků dmu dětí a veducích kružků. Vyjadřvat své připmínky a názry frmu vycházející z pravidel slušnéh chvání. Práva a pvinnsti záknných zástupců účastníků zájmvéh vzdělávání Na infrmace průběhu a frmách zájmvéh vzdělávání i statních aktivitách dmu dětí. Mžnst vyjadřvat se k rzhdnutím týkajících se pdstatných záležitstí jejich dětí. Na infrmace a pradensku činnst. Záknní zástupci mají pvinnst uvést všechny pravdivé údaje nezbytné pr vedení šklní matriky ( 28 dst. 3 šklskéh zákna) i další údaje nutné pr bezpečný průběh zájmvéh vzdělávání. Z th vyplývá pvinnst infrmvat změnách zdravtní způsbilsti, zdravtních btížích svéh dítěte a jiných závažných skutečnstech, které by mhli mít vliv na průběh zájmvéh vzdělávání. Záknní zástupci jsu pvinni zajistit řádnu dcházku dítěte d kružku, mluvit jeh případnu nepřítmnst. Splupráce pedaggických pracvníků s klienty DDM Pedaggičtí pracvníci pdávají účastníkům vzdělávání a záknným zástupcům puze takvé infrmace, které suvisí se vzdělávacím prgramem, vnitřním řádem a rganizačními patřeními platnými pr DDM. Pracvníci DDM zdpvídají za nezletilé účastníky puze p stanvenu dbu zájmvé činnsti. Zaměstnanci DDM budu klienty chránit před všemi frmami špatnéh zacházení, fyzickým i psychickým zneužíváním a sexuálním násilím. Zvýšená pzrnst bude věnvána chraně před návykvými látkami. Důvěrné infrmace pskytnuté d šklní matriky pdléhají záknu č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů. Pracvníci dmu dětí pskytují na základě dmluvy s klienty knzultace s pedaggy. 2. BOZP a PO Všichni členvé kružku jsu každý rk na začátku zájmvéh vzdělávání seznámeni s bezpečnstními pravidly a pučeni ddržvání pdmínek k chraně zdraví. Ve všech prstrách DDM je zakázán kuření a pžívání alkhlických nápjů. Každý účastník zdpvídá za čisttu a přádek svéh pracvníh místa. Veducí zájmvéh útvaru před uknčením kružku zkntrluje stav klubvny. Účastníci infrmují veducíh kružku neb pracvníky dmu případných závadách a nedstatcích, které by mhli hrzit bezpečnst. 19

20 V případě úrazu neb pranění hlásí tut skutečnst člen kružku neprdleně svému veducímu neb pracvníkvi DDM, který s ním sepíše zápis. Členvé kružku využívají jen prstry vymezené pr činnst určenéh zájmvéh útvaru. Členvé zájmvých útvaru mají zakázán manipulvat s elektrickými sptřebiči, vypínači a elektrickými rzvdy. Členvé kružku nesmí pškzvat majetek DDM, kna se mhu tevírat puze v přítmnsti dspělé sby. 3. Pdmínky zacházení s majetkem DDM Účastníci zájmvéh vzdělávání využívají svěřený majetek DDM dpvědně, záměrně h nepškzují. Na případné pškzení upzrní veducíh kružku neb pracvníka DDM. V případě záměrnéh pškzení se sepíše zápis a vyžaduje se úhrada přiměřená míře pškzení. Svěřené pmůcky pužívají při práci kružku, p sknčení práce je pdle charakteru pmůcek šetří a uklidí na určené míst. Specifické zacházení s majetkem a vybavením DDM vyžaduje práce v zkutku se živými zvířaty, kde je nutný zvýšený dhled veducíh. 4. Zápis členů zájmvéh vzdělávání Řídí se záknem č. 561/2004 Sb., prváděcí vyhlášku. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání a dalšími platnými předpisy. Účastníci jsu přijímáni na základě písemné přihlášky, která je základem pr vedení šklní matriky. Přihlášky jsu vedeny pr pravidelnu a nepravidelnu činnst, pr tábry a pbytvé akce. Při zpracvávání sbní dkumentace se pstupuje pdle zákna chraně sbních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.). Přihláška bsahuje: Jmén a příjmení účastníka Rdné čísl Bydliště Šklu a třídu Záknné zástupce a kntakt na ně Zda bude dítě dcházet z kružku samstatně Upzrnění zda dítě neptřebuje zvláštní péči Prhlášení rdičů Změny v matrice jsu pvinni nahlásit záknní zástupci c nejdříve p rzhdné událsti. Děti se mhu přihlásit d více kružků, na jednu přihlášku je mžné přihlásit až tři. D zájmvéh útvaru se mhu děti hlásit i v průběhu šklníh rku. 20

21 5. Úplata zájmvéh vzdělávání Řídí se záknem č. 561/2004 Sb., a prváděcí vyhlášku č. 74/2005 Sb., zájmvém vzdělávání a vnitřním předpisem výši a platbě úplaty na příslušný šklní rk. Pravidelná činnst Výše úplaty na příslušný šklní rk se stanvuje s hledem na finanční a materiální náklady příslušnéh zájmvéh útvaru. Úplata se hradí vždy na plletí šklníh rku, v prvním d plviny listpadu, v druhém d plviny měsíce března. Úplata pr zájmvé útvary pr dspělé neb rdiče s dětmi se hradí přím za prvedenu lekci, vybírá ji veducí a předává pracvníkvi DDM. Vrácení úplaty: z důvdu vážných zdravtních prblémů uknčením činnsti kružku ze strany DDM Nepravidelná činnst Na akce nepravidelné činnsti vypracvává pracvník DDM kalkulaci pdle ceny pužitéh materiálu a statních nákladů. Platby se přijímají před akcí, nejpzději na jejím začátku. Platby prbíhají frmu htvstní, bankvním převdem, fakturu. Platby přijímají a evidenci přihlášek zajišťují pracvníci DDM. Prvzní řád Dům dětí a mládeže ve Vamberku je šklské zařízení, ve kterém je realizvána mimšklní výchva a vzdělávání dětí a mládeže. Frmy činnsti DDM vyplývají z vyhlášky MŠMT č. 423 z a ze zřizvací listiny (ddatku), vydané Městem Vamberk. Dům dětí a mládeže je d šklníh rku 2006/2007 rganizační slžku Základní škly ve Vamberku. 1. Prvzní dbu určuje v příslušném šklním rce veducí DDM na základě rzvrhu zájmvých útvarů, pdle dby knání příležitstných akcí a pdle dby trvání spntánních aktivit. 2. Prvzní dba v průběhu šklníh rku začíná ve všední dny v 8.00 hdin, u víkendvých akcích pdle plánu jedntlivých akcí. 3. Prvzní dba v dbě prázdnin se řídí pdle harmngramu jedntlivých akcí neb knání letních tábrů. 4. V dpledních hdinách je prvz DDM pr veřejnst řízen pracvníky DDM, dpvídajícími za jedntlivé akce, v dpledních hdinách je prvz řízen interním pracvníkem, který pslední puští pracviště. 21

22 5. Činnst zájmvých útvarů DDM prbíhá v areálu pracviště Jugslávská 607, dále pak některé zájmvé útvary v tělcvičně ZŠ Vamberk, ZŠ Slatina n. Zd. a ve sprtvní hale v Záměli. 6. Odpvědnst za děti přebírají pracvníci DDM při vstupu dítěte d budvy, tat pvinnst jim knčí dchdem dětí z budvy neb v kamžiku vyzvednutí dětí záknným zástupcem. 7. Vstupem d budvy se účastníci zájmvéh vzdělávání řídí pkyny pracvníků DDM a veducích kružků. 8. Bty a děv dkládají účastníci v prstrách k tmu určených a ve vstupní hale vyčkají příchdu veducíh. 9. Každý návštěvník DDM zachvává platná hygienická a bezpečnstní pravidla. 10. Ve všech prstrách DDM je zakázán kuřit, užívat alkhl či jiné mamné látky a pd jejich vlivem navštěvvat dům dětí. 11. Klubvny a specializvané pracvny mají vlastní prvzní řád, který je závazným dkumentem. 12. Účastníci zájmvéh vzdělávání jsu pvinni: plnit pkyny pedaggických pracvníků a pvěřených sb v suladu s právními předpisy a v rzsahu tht řádu chránit zdraví své i svých kamarádů v rámci zájmvéh vzdělávání, ddržvat pravidla hygieny a bezpečnsti při práci ddržvat zásady slušnéh a kulturníh chvání při činnsti knané mim vlastní zařízení DDM respektvat pkyny veducíh puštění prstr pr činnst hlásí veducímu s veškerým majetkem a pmůckami zacházet šetrně každý úraz, pranění či nehdu neprdleně hlásit veducímu neb pracvníkvi DDM účastník nesmí manipulvat s hněm, nsit věci hržující zdraví, mhu způsbit úraz a nejsu nutné k činnsti každé pškzení vybavení či zařízení nahlásit veducímu neb pracvníkvi DDM 13. Rdiče mají práv se p předchzí dmluvě účastnit zájmvéh vzdělávání, pkud s tím veducí suhlasí. 14. Rdiče jsu pvinni infrmvat pracvníky DDM změně pracvní způsbilsti neb zdravtních ptížích svéh dítěte. 15. Při dchdu z učeben mají pedaggičtí pracvníci pvinnst zkntrlvat uzavření ken, vdvdních baterií, zhasnutí světel a nesu dpvědnst za přádek v místnsti. 16. Za demykání a zamykání budvy mají dpvědnst interní zaměstnanci, kteří mají svěřené klíče, při dchdu pslední kntrluje stav elektrinstalace, vdinstalace a uzamčení budvy. 22

Školní řád ZŠ Křepice

Školní řád ZŠ Křepice Šklní řád ZŠ Křepice a) Práva žáků máš práv ( zákn 561/2004 Sb. předšklním, základním, vyšším dbrném a jiném vzdělání, ve znění nvely č. 472/2011 Sb. 1. Práv na vzdělávání a šklské služby pdle zákna. 2.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 2/2007 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ Září 2012 1 1. Obecná ustanvení Základní škla a mateřská škla Dlní Bjanvice, kres Hdnín, příspěvkvá

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013

Č. j.: D-2/2013. Školní řád byl schválen školskou radou dne 7. března 2013. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 4. 2013 Základní škla Karla Klíče Hstinné Č. j.: D-2/2013 Na základě ustanvení zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám jak statutární rgán

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje

ŠKOLNÍ ŘÁD. (1)Školní řád a vnitřní řád upravuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES, OKRES KLADNO ŠKOLNÍ ŘÁD Na základě ustanvení 30 zákna č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném a jiném vzdělávání (šklský zákn) vydávám

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost:

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 1.1.1. Práva žáků 1.1.2. Povinnosti žáků Žáci mají povinnost: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle 1.1.1. Práva žáků Žáci mají práv: - na vzdělávání pdle šklníh vzdělávacíh prgramu, - na rzvj sbnsti pdle míry nadání, rzumvých

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net

se sídlem Štefánikova 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikva 117, KOPŘIVNICE, PSČ:742 21 + 556821457, 731175657 zdislava@zdislava.net www.zdislava.net ŠKOLNÍ ŘÁD Šklní řád je zpracván na základě zákna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola, Bernartice 166, okres Trutnov Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2014/2015 Základní škla a Mateřská škla, Bernartice 166, kres Trutnv 1. Základní charakteristika škly a její činnsti Základní škla a Mateřská škla Bernartice je

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu

Co dělat, když. (Krizový plán) ..je dítě pod vlivem alkoholu C dělat, když (Krizvý plán)..je dítě pd vlivem alkhlu - Snaţte se zachvat klid. - Je primárně nutné dítěti v další knzumaci zabránit - Odhadněte stupeň pilsti, míru intxikace. - Pdle mţnsti zjistěte, c

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO

OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ. Standardy kvality SPO OBECNÍ ÚŘAD STRANNÝ Standardy kvality SPO Standardy kvality sciálně právní chrany O JEDNOTLIVÝCH STANDARDECH 2. Prstředí a pdmínky 7. Prevence 9. Jednání, vyhdncvání a individuální plán chrany dítěte 11.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015

ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prosinec 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD leden - prsinec 2015 Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r.. GOOGLE + Jazykvá šklka SMOLÍČEK s.r. Bytvý kmplex EURO (za LIDLem) FACEBOOK Jazykvá šklka Smlíček Břeclav třída 1. máje 3414/11b, 690 02, Břeclav

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Šklní rk 2014/2015 Obsah: Úvd (cíle prgramu, cílvé skupina, zaměření a becné zásady MPP) Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání, infrmvání a světa učitelů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník LIX Sešit 8 Srpen 2003 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Rčník LIX Sešit 8 Srpen 2003 Část nrmativní O B S A H - Vyhláška č. 160/2003 Sb., kteru se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., přijímání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sciální služby, s.r.. VNITŘNÍ PRAVIDLA OSOBNÍ ASISTENCE platná d 01.08.2015 KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME Charakteristika sbní asistence Osbní asistence je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015

Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu - pobytovou Platná od 1.5.2015 Remedia Plus,.p.s., Dmvinka; U Nemcnice 3066/1, Břeclav 69002 email: sp.dmvinka@remediacentrum.cz www. remediaplus.cz tel. 519 315 137, 530 331 329, 739 697 689 Vnitřní pravidla pr dlehčvací službu - pbytvu

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více