1. Úvod Obecná část Pojištěnci 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12"

Transkript

1

2 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci Základní fnd zdravtníh pjištění Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce Tvrba, příjmy ZFZP Čerpání, výdaje ZFZP Smluvní plitika ve vztahu k ZZ Zdravtní plitika Revizní a kntrlní činnst Struktura nákladů na zdravtní péči v členění pdle jedntlivých segmentů Ostatní fndy Zdravtní péče hrazená z fndu prevence Prvzní fnd Majetek pjišťvny a investice Sciální fnd Rezervní fnd Ostatní zdaňvaná činnst Specifické fndy Přehled základních eknmických ukazatelů Závěr 65 1

3 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Seznam zkratek pužívaných ve zdravtně pjistném plánu BÚ Běžný účet CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČR Česká republika DR Dzrčí rada DRG Anglická zkratka pr skupiny diagnóz (Diagnsis Related Grup) EP Evrpský parlament ES Evrpské splečenství EU Evrpská unie FM Fnd majetku Fprev Fnd prevence FRM Fnd reprdukce majetku HW Hardware (technické vybavení pčítače) KORKO Krekční keficient IČ Identifikační čísl IS Infrmační systém IT Interní tabulky KZ Knečný zůstatek LDN Léčebna dluhdbě nemcných LSPP Lékařská služba první pmci MF Ministerstv financí MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí MSK Mravskslezský kraj MZ Ministerstv zdravtnictví OBZP Osby bez zdanitelných příjmů OLÚ Odbrný léčebný ústav OSL Ošetřvatelské lůžk OSVČ Osby samstatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňvaná činnst P90 Prgram 90 PC Osbní pčítač PF Prvzní fnd RBP Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna REGKO Regulační keficient RF Rezervní fnd RO Rzhdčí rgán SF Sciální fnd SR Správní rada SW Sftware (prgramvé vybavení pčítače) SZP ČR Svaz zdravtních pjišťven České republiky TRN Transpirační a respirační nemci VZP ČR Vjenská zdravtní pjišťvna ČR VZP ČR Všebecná zdravtní pjišťvna ČR ZFZP Základní fnd zdravtníh pjištění ZP Zdravtní pjišťvna ZPP Zdravtně pjistný plán ZZ Zdravtnická zařízení ZZP Zaměstnanecká zdravtní pjišťvna ZZS Zdravtnická záchranná služba 2

4 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk Úvd Základní charakteristika zdravtně pjistnéh plánu Zdravtně pjistný plán Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny (dále také Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna, pjišťvna neb RBP ) na rk 2012 kncipuje činnst pjišťvny v předmětném bdbí se záměrem průběžnéh plnění pvinnstí vyplývajících z platných právních předpisů, důslednéh respektvání právněných nárků všech zúčastněných stran v systému veřejnéh zdravtníh pjištění a v nepslední řadě ptimální úrvně servisu zajišťvanéh vlastní klientele. Při tvrbě zdravtně pjistnéh plánu pjišťvna vycházela z ukazatelů predikvaných Ministerstvem financí se zhledněním mžných dpadů vývje dluhvé krize a vlivů předpkládaných legislativních změn. Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna dluhdbě ve své činnsti velmi pečlivě zvažuje vynakládání finančních prstředků a zachvání finanční stability jak na straně příjmvé, tak výdajvé. K efektivnímu hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění přispívá i převážně reginální půsbnst pjišťvny umžňující nejen sbní kntakt s pjištěnci a jejich zaměstnavateli, ale i úzku splupráci s pskytvateli zdravtní péče a plátci pjistnéh. Reálnst dsažení plánvaných hdnt je pdlžena jednak výchzím stavem dluhdbé hspdářské stability pjišťvny, jednak řadu vnitřních prgramvých patření. V příjmvé blasti se jedná zejména : stabilizaci prtflia pjištěnců, maximální pzrnst blasti kntrly výběru pjistnéh včetně uplatnění veškerých právních mžnstí vymáhání dlužnéh pjistnéh a penále, perativní sledvání kázně plátců pjistnéh prstřednictvím vnitřníh infrmačníh systému, využívání sankčních pravmcí při prušvání záknem stanvených pvinnstí zaměstnavatelů a pjištěnců, vymáhání náhrad škd vznikajících pjišťvně v důsledku úrazů a jinéh pškzení zdraví v suvislsti s prtiprávním jednáním třetích sb, uplatňvání přirážek k pjistnému při pakvaném výskytu pracvních úrazů a nemcí z pvlání ze stejných příčin. V blasti výdajvé se jedná zejména : ptimalizaci sítě smluvních zdravtnických zařízení respektující ptřeby pjištěnců při zachvání kvality a dstupnsti zdravtní péče, splupráci s statními zdravtními pjišťvnami při stanvení regulačních patření a splečných metdických pstupů, důsledné zavádění patření státní správy k dsažení bilanční rvnváhy systému veřejnéh zdravtníh pjištění, využití infrmačníh systému ke kntrle vykazvaných zdravtních výknů, 3

5 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 zajištění průběžné infrmvansti pskytvatelů zdravtní péče činnsti a patřeních pjišťvny, zejména v blasti úhrad, pkračvání v praxi svědčenéh systému peridických jednání se zástupci prfesních sdružení pskytvatelů zdravtní péče a jiných institucí s cílem diskutvat a vysvětlvat kncepční záměry i perativní krky pjišťvny, důsledné ddržvání termínů úhrad nákladů pskytnuté zdravtní péče, realizaci nabídky preventivních aktivit zaměřené nejen na pskytvání finančních příspěvků, ale umžňující pjištěncům zapjit se aktivně d péče své zdraví s cílem mtivvat je k prevenci závažných nemcnění rezultující v mezení buducích nákladů, důslednu realizaci patření pr blast vlastní prvzní činnsti s cílem minimalizace režijních nákladů, zajištění infrmvansti klientů zdravtní péči vykazvané zdravtnickými zařízeními jak jim pskytnuté. Zdrje čerpání pdkladů Při vlastním zpracvání byl pstupván dle: metdiky zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk 2012, predikce základních makreknmických indikátrů ČR publikvaných na internetvých stránkách Ministerstva financí, zákna č. 280/1992 Sb., resrtních, brvých, pdnikvých a dalších zdravtních pjišťvnách, v platném znění, zákna č. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, v platném znění, zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 551/1991 Sb., Všebecné zdravtní pjišťvně České republiky, v platném znění, vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., kteru se stanví pdrbnější vymezení kruhu a výše příjmů a výdajů fndů veřejnéh zdravtníh pjištění zdravtních pjišťven, pdmínky jejich tvrby, užití, přípustnsti vzájemných převdů finančních prstředků a hspdaření s nimi, limit nákladů na činnst zdravtních pjišťven krytých ze zdrjů základníh fndu včetně pstupu prpčtu tht limitu, ve znění vyhlášky MF č. 127/2010 Sb., vyhlášky MZ č. 644/2004 Sb., pravidlech hspdaření se zvláštním účtem všebecnéh zdravtníh pjištění, průměrných nákladech a jednacím řádu dzrčíh rgánu, v platném znění, jiných suvisejících záknů a vyhlášek včetně jejich návrhů ve znění platném pr rk Dále RBP vycházela z dstupných statistických dat, kalkulací a analýz respektujících: vyhlášku č. 286/2011 Sb., která pr účely důchdvéh pjištění stanví výši všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2010 a výši přepčítacíh keficientu pr úpravu všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2010, 4

6 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 návrh zákna, kterým se mění některé zákny v suvislsti s návrhem zákna státním rzpčtu České republiky na rk 2012, předpkládané finanční pdíly jedntlivých segmentů zdravtní péče v návaznsti na strategii smluvní plitiky pjišťvny, trendy vývje prtflia pjištěnců z hlediska jeh struktury a phybu. 5

7 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk Obecná část Sídl zdravtní pjišťvny, statutární rgán Obchdní firma: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna Sídl: Slezská Ostrava, Michálkvická 108 Kód: 213 Statutární rgán: Ing. Lubmír Káňa, ředitel Telefn: Fax: Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Pužívaná zkratka: RBP Revírní bratrská pkladna byla zřízena v suladu s ustanvením 3 zák. č. 280/1992 Sb. Rzhdnutím MPSV ČR č.j /1993 ze dne Je zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu s mezibrvu půsbnstí a je nsitelem veřejnéh zdravtníh pjištění pr všechny pjištěnce, kteří jsu u ní registrváni. Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena žádst Revírní bratrské pkladny a Mravské zdravtní pjišťvny pvlení slučení těcht pjišťven. Na jeh základě Ministerstv zdravtnictví vydal dne Rzhdnutí č.j /1996 k pvlení slučení bu subjektů ke dni pd splečným názvem Revírní bratrská pkladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravtní pjišťvna se sídlem na Slezské Ostravě, Michálkvická 108, IČ Usnesením Krajskéh bchdníh sudu č.j /1996 z byla Mravská zdravtní pjišťvna se sídlem v Kpřivnici vymazána z bchdníh rejstříku. V důsledku změny Statutu RBP schválené Ministerstvem zdravtnictví dne dšl s účinnstí d ke změně bchdníh názvu pjišťvny, který je na základě F 20239/2003 usnesení Krajskéh sudu v Ostravě, č.j. 110 ze dne zapsán A XIV 554 v bchdním rejstříku ve znění: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna. Žádst zřízení RBP v duchu tradice báňskéh zdravtníh pjišťvnictví pdaly rganizace spjené s hrnicku činnstí, a t: Ostravsk-karvinské dly, a.s. Ostrava, Českmravské dly, a.s. Důl ČSM, Jihmravské lignitvé dly Hdnín, s.p., Důlní průzkum a bezpečnst, a.s. Paskv, Vědeck-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava - Radvanice, Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí. 6

8 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Ke dni dšl ke slučení s Mravsku zdravtní pjišťvnu, jejíž zřízení pžádaly: TATRA, a.s. Kpřivnice, Mravskslezská vagónka, a.s. Studénka, MAGNETON, a.s. Krměříž, MASSAG, a.s. Bílvec, Siemens, s.r.. Frenštát. U převážné většiny uvedených žadatelů zřízení pjišťvny a jejich právních nástupců se v dané dbě jednal, resp. ddnes jedná, významné zaměstnavatelské subjekty. Tent fakt také determinuje vzájemné vztahy, které jsu zalženy na úzké splupráci prjevující se zejména v: intenzívní splupráci při řešení prblematiky plateb pjistnéh, chápání činnsti zaměstnanecké zdravtní pjišťvny jak nedílné sučásti sciální plitiky rientvané na prevenci zdravtních rizik, jedntě přístupu ke specializvaným zdravtnickým pracvištím ve vztahu ke specifickým pracvním pdmínkám (např. ddělení chrb z pvlání, rgány hygienické služby apd.), baplné snaze efektivní řešení absence pr nemc v sučinnsti s lékaři závdní primární péče, účinnějším systému práce v blasti přirážek k pjistnému zalženém na detailní znalsti pměrů s předpkladem využití těcht finančních prstředků pr zdravtní prevenci, aplikaci prgramu řízené zdravtní péče a prgramů zdravtní prevence, tvrbě pdmínek pr činnst výknných míst pjišťvny. Záměrem zdravtně pjistnéh plánu je další splupráce se zmíněnými subjekty v uvedených, resp. dalších blastech. Sučasná rganizační struktura a předpkládaná úprava rganizační struktury v rce 2012 Organizační strukturu pjišťvny ve smyslu platnéh statutu tvří ředitelství (ústředí) a expzitury. Pstavení, vnitřní strukturu, činnst a vztahy mezi rganizačními slžkami pjišťvny upravuje rganizační řád. Ředitelství RBP Ředitelství RBP kmplexně zajišťuje a řídí prstřednictvím svých dbrných útvarů agendu veřejnéh zdravtníh pjištění. Činnst ředitelství, která byla dpsud realizvána na čtyřech místech, se d rku 2012 sustředí v budvě na Michálkvické ul. č. 108 v Slezské Ostravě. 7

9 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Expzitury Expzitury jednají jménem pjišťvny v rzsahu pravmcí svěřených jim rganizačním řádem, zejména zajišťují kntakt s klienty, zdravtnickými zařízeními a plátci pjistnéh. Expzitury nemají právní subjektivitu. Snaha zajištění maximální dstupnsti a kmplexnsti pskytvaných služeb v jedntlivých spádvých blastech vedla k vytvření následující skladby expzitur a jejich jednatelství: Expzitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Pruba, 17. listpadu 1790 jednatelství Praha, nám. W. Churchilla 2 Expzitura Karviná, Masarykv nám. 6 jednatelství Orlvá, Rydultwská 1390 jednatelství Bhumín, nám. T. G. Masaryka 939 Expzitura Havířv, Svrnsti 2 jednatelství Český Těšín, Skla Tůmy 2 jednatelství Mst, Budvatelů 2957 jednatelství Chmutv, Kchva 1185 Expzitura Frýdek-Místek, U Staré pšty 54 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 417 jednatelství Třinec, Jablunkvská 241 jednatelství Frenštát pd Radhštěm, Ržnvská 240 Expzitura Hdnín, Dlní Valy 3940 jednatelství Kyjv, Jungmannva 1310 jednatelství Brn, pliklinika Starý Lískvec, U Pšty 14 jednatelství Veselí nad Mravu, Sklvská 671 Expzitura Opava, Hrní náměstí 49 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Vítkv, nám. J. Zajíce 1 jednatelství Krnv, nám. Hrdinů 7 jednatelství Bruntál, Dukelská 1501/2 Expzitura Kpřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Studénka, náměstí Republiky 698 jednatelství Bílvec, Bezručva 1 jednatelství Nvý Jičín, Štefánikva 826 jednatelství Fulnek, Masarykva 338 jednatelství Odry, Masarykv nám. 4 Expzitura Krměříž, nám. Míru 3287 jednatelství Bystřice pd Hstýnem, ul. 6. května 74 jednatelství Hlešv, Sušilva 478 jednatelství Kjetín, ul. 6. května 1373 jednatelství Přerv, Kratchvílva 43 jednatelství Olmuc, Ksmnautů 8 8

10 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Expzitura Valašské Meziříčí, Pspíšilva 11 jednatelství Ržnv pd Radhštěm, Letenská 1183 jednatelství Hranice na Mravě, 28. října 565 jednatelství Vsetín, Smetanva 1269 Existující (neb plánvané) dceřiné splečnsti a jejich zaměření, nadační fndy a jiné účasti ZP RBP žádnu z předmětných aktivit dsud nerealizvala a ani v rce 2012 neplánuje rzšíření své činnsti tímt směrem. Způsb zajištění služeb zdravtní pjišťvny ve vztahu k plátcům pjistnéh, pskytvatelům zdravtní péče a pjištěncům Vztah k plátcům pjistnéh Ve vztahu k plátcům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění bude Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna v rce 2012 zabezpečvat administrativní, metdický a pradenský servis prstřednictvím vlastní sítě útvarů a pracvišť. Pskytvání služeb plátcům pjistnéh spčívá zejména v pdávání infrmací termínech dvdů pjistnéh, způsbech prvádění plateb a jejich identifikaci a dalších infrmací z blasti předpisů pjistném na veřejné zdravtní pjištění. Kntrlní činnst bude zaměřena zejména na předcházení negativním prjevům nekázně plátců s cílem minimalizvat bjem nedvedenéh pjistnéh na zdravtní pjištění. Plnění tht úklu bude výrazně přispívat k upevnění stability hspdářské bilance RBP. Při kntrle plateb pjistnéh d plátců je hlavní důraz kladen na správnst vypčtené výše pjistnéh a včasnst samtnéh dvdu. Zaměstnanci, kteří prvádějí tyt kntrly u plátců, sučasně vedu agendu sb samstatně výdělečně činných, kntrlují placení zálh na pjistné a zpracvávají přehledy příjmech a výdajích. Rzsah úřední dby umžňuje všem plátcům pjistnéh vyřizvat veškeré záležitsti týkající se dvdů pjistnéh, plnění znamvacích pvinnstí a získávání infrmací nabídce služeb pskytvaných pjišťvnu. Vztah k pskytvatelům zdravtní péče RBP sjednává, aktualizuje a udržuje agendu smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče. V rce 2012 se předpkládá, že bude partnerem vůči cca zdravtnickým zařízením. V tmt pčtu je bsažen cca 150 nvě sjednaných smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče, z th se 111 zdravtnickými zařízeními ambulantníh typu. Z uvedenéh přehledu je nejpčetnější skupinu kategrie praktických lékařů, stmatlgů a ambulantních specialistů, tj. cca ZZ. Z hlediska finanční nárčnsti je dluhdbě nejvýznamnějším segmentem ústavní péče (nemcnice, OLÚ, LDN a OSL). Sučástí ucelenéh systému zdravtní péče jsu rvněž lázně, zdravvny, dpravní zdravtní a záchranné služby, pskytvatelé dmácí péče, fyziterapie, labratrní a radidiagnstická pracviště. Specifickými typy pskytvatelů zdravtní péče jsu lékárny a výdejny zdravtnických prstředků. V rce 2012 bude smluvním partnerem RBP cca těcht zařízení. 9

11 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 RBP bude dbát na t, aby sučástí sjednávání neb rzšiřvání všech smluvních ujednání byla úplná pasprtizace persnálníh a přístrjvéh vybavení zdravtnických zařízení v rzsahu, který vyžaduje platný právní řád. Bude pkračvat v zavádění elektrnické pasprtizace smluvních ujednání v jedntlivých segmentech zdravtní péče. V rce 2012 bude pr pskytvatele zdravtní péče nadále rzšiřvána elektrnická kmunikace prstřednictvím Prtálu zdravtních pjišťven a vlastních webvých stránek. RBP bude v suladu s tradicí garantvat včasné platby úhrad za pskytvanu zdravtní péči v rzsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní zdravtnická zařízení budu způsbu plateb infrmvána prstřednictvím pravidelných zúčtvacích zpráv. Vztah k pjištěncům RBP zajišťuje kmplexní služby na ústředí pjišťvny, expziturách a jednatelstvích prstřednictvím svých zaměstnanců, kteří pskytují pjištěncům administrativní, metdický a pradenský servis. Vlastní síť pracvišť RBP vyplývá z ppisu rganizační struktury a je utvářena se záměrem zajistit ptimální dstupnst služeb pjišťvny nejen vlastním, ale i ptenciálním pjištěncům, plátcům pjistnéh a pskytvatelům zdravtní péče. Tat svědčená strategie bude důsledně uplatňvána i v příštím bdbí. K pdávání základních infrmací pjištěncům jsu rvněž využívána kntaktní místa na zakladatelských rganizacích. Nedílnu sučástí pskytvání infrmací pjištěncům je i pradenská služba ve všech blastech veřejnéh zdravtníh pjištění včetně práv vyplývajících z předpisů EU v blasti zdravtní péče. Mezi další služby, které RBP svým pjištěncům zajišťuje, je např. pmc při řešení případných sprů se zdravtnickými zařízeními a knzultační služba při rzhdvání pjištěnce frmě léčebné terapie a při výběru zdravtnickéh zařízení. Za účelem pskytvání služeb na c nejvyšší úrvni prvádí pjišťvna pravidelná šklení pracvníků, zvláště při každé legislativní změně, a sučasně je neustále zdknalván infrmační systém tét velice rzsáhlé blasti tak, aby mhly všechny kategrie pjištěnců získávat ptřebné infrmace bez časvých prdlev. Způsb zajištění služeb pjišťvny je dluhdbě knstantní. Priritní je rientace na udržení jejíh dbréh jména a image jisté a splehlivé instituce. Vzhledem ke stávající legislativě, která mžnsti pskytvání služeb jedntlivými zdravtními pjišťvnami d značné míry nivelizuje, se stává prstrem jejich knkurenceschpnsti právě celkvá úrveň nabízenéh servisu a jeh dstupnst. Pr širší infrmvání veřejnsti hdlá pjišťvna pkračvat v pravidelném vydávání infrmačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svéh Zpravdaje, které jsu distribuvány na zakladatelské subjekty, zdravtnická zařízení a pracviště zajišťující styk s klienty RBP. Za účelem zvýšení dstupnsti pskytvaných infrmací a pradenskéh servisu jsu prvzvány inflinky: , na které jsu bezplatně pskytvány infrmace stávajícím i ptencinálním klientům RBP, se zajištěním lékařské pradenské služby prstřednictvím erudvaných lékařů, 10

12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk se zajištěním bezplatné knzultační služby v blasti zabezpečující pradenství, týkajícíh se dstupnsti zdravtní péče. RBP prezentuje rvněž svu činnst na internetvých adresách a Na těcht stránkách se každý zájemce může seznámit se základními údaji pjišťvně a její rganizační struktuře, aktuálními infrmacemi pr zdravtnická zařízení, službách v blasti prevence a zlepšené zdravtní péče apd. Záměry rzvje infrmačníh systému Infrmační systém (IS) RBP bude v rce 2012 nadále prvzván jak centrální systém s n-line splupracujícími externími pracvišti. Záměrem rzvje infrmačníh systému je, v suladu s pžadavky dbrných útvarů, rzvíjet a zkvalitňvat úrveň prvzvaných agend svázaných s prbíhajícími systémvými a legislativními změnami v blasti veřejnéh zdravtníh pjištění. Pr realizaci a prvz infrmačníh systému bude využívána svědčená SW platfrma Oracle a ddavatelsky řešené aplikační prgramvé vybavení. Krmě rzvje jedntlivých agend se plánuje i průběžná bnva HW a SW vybavení na uživatelské úrvni, t.j. PC, tiskáren a dalších prvků infrmačníh systému. Z hlediska jedntlivých aplikačních prgramů centrálníh infrmačníh systému se plánuje racinalizace stávajících pstupů při smluvních jednáních se zdravtnickými zařízeními, zejména v blasti lůžkvé péče. Plánuje se zavedení rutinníh prvzu elektrnickéh předávání pdkladů pr smluvní ujednání tzv. Přílhy č. 2. Efektivní smluvní plitika bude vyžadvat i úpravu stávajících nástrjů pr klasifikaci pskytvané zdravtní péče včetně jejíh dalšíh vymezení na standardní a nadstandardní. Na systém smluvní plitiky navazují i nvé výpčty úhrad a hdncení dstupnsti zdravtní péče, včetně stanvení výsledné nákladvsti jedntlivých skupin pjištěnců, mající vliv na příjmvu i výdajvu blast. V příjmvé blasti se plánuje průběžné zdknalvání prcesů zajišťujících maximální výběr pjistnéh a důslednu správu phledávek. Veškerá vyhdncení v příjmvé blasti vycházejí z řádně vedených údajů registrů pjištěnců a plátců zdravtníh pjištění, kde prbíhá trvalý prces zajišťvání aktuálních a správných údajů. V plánu jsu dále zahrnuty pžadavky na nvá řešení vlivněná čekávanými změnami v systému zdravtníh pjištění. Jak reakce na avízvané změny frmy vedení účetnictví se plánuje nvé řešení jeh správy včetně zajištění elektrnickéh tku infrmací a zpracvávaných dkladů. V plánu jsu zahrnuty i prstředky na dlišné zpracvání dkladů vyúčtvání zdravtní péče z důvdů zavedení nvéh datvéh rzhraní pr jejich vykazvání. Záměrem rzvje IS v blasti kmunikace je zdknalvání pskytvaných webvých služeb, které umžňují klientům jednduše a perativně řešit vlastní ptřeby. Kmunikace s klienty bude rzvíjena prstřednictvím splečnéh Prtálu ZP a zárveň pmcí vlastníh webvéh rzhraní RBP, kde se plánuje prvedení celkvé invace kmunikačníh prstředí, prvzvanéh již d rku Již standardní je aktivní účast RBP na splečně řešených prjektech ve vazbě na Nárdní referenční centrum, prgramech ehealth, kmunikaci se státní správu a dalšími institucemi. Pr zajištění vyúčtvání zdravtní péče vůči zahraničí dle nvých nařízení je plánván nvé řešení, které bude vyvíjen splečně s tvrbu splečnéh přístupvéh bdu CMÚ. 11

13 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Suběžně s rzvjem zpracvání infrmací bude v rce 2012 prveden pravidelný bezpečnstní audit infrmačních technlgií RBP a budu navrženy nvé pstupy k dsažení dpvídající úrvně zabezpečení zpracvávaných údajů. Jak pdpra realizvaných řešení je plánván rzšíření bezpečnéh úlžiště dat z důvdu neustále rstucíh bjemu elektrnicky zpracvávaných údajů a zvýšených pžadavků na správu příslušných dkumentů. 3. Pjištěnci Záměry vývje struktury pjištěnců, stabilizace kmene pjištěnců Stabilizace prtflia pjištěnců patří mezi základní strategické cíle a pririty činnsti pjišťvny. RBP je připravena tent záměr pdpřit udržením a dalším rzšířením nabídky tradičních služeb rientvaných na ptřeby pracvníků zakladatelských rganizací a jejich rdinných příslušníků a další skupiny pjištěnců jak jsu děti, ženy neb dárci krve, se zvláštním zaměřením na blast zdravtní prevence a zlepšené zdravtní péče. Předpkladem stability stávající struktury pjištěnců je pr RBP zajištění náležitéh bjemu a kvality zdravtní péče pr své pjištěnce a ptimální úrvně hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění. V praxi t znamená, že v důsledku dpvědnéh přístupu k jedntlivým segmentům pskytvatelů zdravtní péče pjišťvna nepředpkládá ani v rce 2012 žádné závazky p lhůtě splatnsti, cž v knečném důsledku zcela bjektivně pcítí každý pjištěnec. Záměr stabilizace by měla pdpřit i důsledná aplikace prváděcích nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009, 883/2004, nařízení ES č. 1231/2010 v zajištění nárků pjištěnců RBP na zdravtní péči při phybu v rámci zemí EU. Vůči bčanům a institucím států a Evrpskéh hspdářskéh prstru a Švýcarska jsu dsud aplikvána nařízení 1408/1971 a 574/1972. RBP rvněž zajišťuje svým pjištěncům různrdu nabídku prduktů pjištění léčebných výlh při cestách a pbytu v zahraničí, které jsu klientům ve splupráci s kmerční pjišťvnu nabízeny za zvýhdněné sazby. T vše s cílem maximální infrmvansti a chrany pjištěnce při případném čerpání zdravtní péče v zahraničí včetně jeh spluúčasti při čerpání tét péče. Pjištěnec se sám musí rzhdnut, zda využije ustanvení evrpských nařízení a mezistátních smluv neb si sjedná kmerční zdravtní pjištění. Vyrvnaný stav pjištěnců je plánván s hledem na vliv nvé legislativy a vliv knkurenčníh prstředí v blastech půsbnsti pjišťvny. RBP si i v blízkém buducnu hdlá zachvat převážně reginální charakter s pstupným rzšiřváním své činnsti zejména na území celé Mravy a Slezska a na území Ústeckéh kraje. Samzřejmstí je tevřenst všem skupinám pjištěnců. Prt bude jejich struktura nadále víceméně dpvídat demgrafické struktuře byvatelstva České republiky. 12

14 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Věkvá struktura pjištěnců Údaje čekávané věkvé struktury pjištěnců v rce 2011 a plánvané stavy v rce 2012 byly zpracvány na základě vyhdncení stárnutí stávajícíh prtflia pjištěnců a kvalifikvanéh dhadu příchdů a dchdů pjištěnců v jedntlivých věkvých kategriích, včetně zachvání přirzených mezirčních změn vlivem narzení a úmrtí. Věkvá skupina Rk 2010 skutečnst Průměrný pčet pjištěnců 1) Rk 2011 ček. skuteč. Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Celkem 1) ,0 Pznámky k tabulce: 1) Údaje průměrných pčtech pjištěnců celkem v kalendářním rce pdle tabulky č.1, řádek 2. ZPP tabulka č Věkvá struktura pjištěnců Očekávaná skutečnst 2011 ZPP

15 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk Základní fnd zdravtníh pjištění 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce 2012 A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,1 II. Tvrba celkem = zdrje ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst.1 písm. a) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,1 1.1 z th: dhadné plžky k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech 5) , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech z th: mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a) až c) vyhlášky fndech Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech, včetně dhadných plžek 3.1 z th: dhadné plžky 5) , , ,7 4 Náhrady škd pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,5 5 Úrky získané hspdařením se ZFZP pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,5 6 Ostatní phledávky pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Převd zůstatku ZFZP v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za zdravtní péči pskytnutu v ČR cizím pjištěncům pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za paušální platbu na cizí pjištěnce pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru, pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech Snížené neb zrušené pravné plžky k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. k) vyhlášky fndech , , ,5 14 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 1 dst. 1 písm. l) vyhlášky fndech , Pužité, snížené neb zrušené rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst.1 písm. m) vyhlášky fndech Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy neuvedené v 1 dst. 4 písm. m), vazba na 1 dst. 1 písm. n) vyhlášky fndech Ostatní dhadné plžky aktivní vztahující se k základnímu fndu neuvedené v 1 dst. 1 písm. c), vazba na 1 dst. 1 písm. ) vyhlášky fndech III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: , Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,9 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech ,0 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 5) Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,8 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 4) ,7 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 1) ,1 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 2) ,4 4. Odpis phledávek pdle 1 dst. 5 vyhlášky fndech , Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Rk 2011 ček. skut. Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut Snížení základníh fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech 3) ,5 Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče vyúčtvané zdravtní pjišťvně zdravtnickými zařízeními za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle ,4 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech 14

16 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech , ,3 9. Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech ,0 10. Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 11. Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 12. Tvrba pravných plžek k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 4 písm. )vyhlášky fndech ,0 13. Tvrba statních pravných plžek neuvedených v 1 dst. 4 písm. ) vyhlášky fndech ,7 Mimřádné závazky vyplývající z nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 - převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění Rk 2011 ček. skut. Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,3 B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,9 II. Příjmy celkem: ,5 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech z th: mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a + b) vyhlášky fndech , ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,5 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst.1 písm.f) vyhlášky fndech 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 12 Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 13 Příjem úvěru na psílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP , ,0 III. Výdaje celkem: , Výdaje za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b) a dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech z th: výdaje za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , ,1 3 Příděly d jiných fndů ( ) ,8 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 4) ,8 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 1) ,1 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 2) ,4 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Rk 2011 ček. skut. Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut

17 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Výdaje za pskytnutu zdravtní péči fakturvanu tuzemským zdravtnickým zařízením zdravtní pjišťvně za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Výdaje za paušální platby za pjištěnce hrazené zahraničním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu základníh fndu a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech , , ,3 7 Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech ,0 8 Splátky úvěrů na psílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP Mimřádné výdaje vyplývající z nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 - převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění Nadlimitní převd z fndu prevence d ZFZP za rk Nadlimitní převd z PF d ZFZP za rk IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,2 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk 2011 ček. skut. Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut C Specifikace ukazatele B II 1) Rk 2011 čekávaná skutečnst Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ček. skut Příjmy z pjistnéh d zaměstnavatelů ,3 2 Příjmy z pjistnéh d sb samstatně výdělečně činných ,9 3 Příjmy z pjistnéh d statních plátců (sb bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejnéh zdravtníh pjištění) 4 Neidentifikvatelné platby d různých typů plátců ,0 5 Sučet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) ,3 ZPP tabulka č. 2 - část I. Pznámky k tabulce: 1) Prpčet limitu přídělu pdle 7 vyhlášky fndech je vázán na údaje rzvrhvé základny prpčtené z ddílu B II ZFZP. 2) Pkud zdravtní pjišťvna účtuje úrky, pkuty, penále a přirážky d ZFZP a následně prvádí převd ze ZFZP d fndu prevence, bude k tmut účelu využívat jak ddíl AIII ř. 3.3, tak i ddíl B III ř ) V případě, že ZP nevykazují hdntu dstranění tvrdstí v přílze č. 7, ddíl A III ř. 6, musí být hdnta dstranění tvrdstí vykázána na tmt řádku. I pkud ZZP účtuje danu plžku tzv. "saldem" na ř. A II.1 ZFZP, vykáže danu hdntu na ř. A III.5 a danu hdntu upraví jedntlivé plžky a mezisučty tak, aby byla zachvána hdnta na KZ na ř. IV. Vzniklý rzdíl prti účetním sestavám se kmentuje pd tut tabulku. 4) Prpčet převdu d RF v ddílu A III v ř. 3.1 se prvádí i v případě, že z důvdu nedstatku finančních prstředků nebude vykázán převd v ddílu B III v ř ) V řádcích "z th" A.II 1.1, A II 3.1 neb A III 1.2 se zbrazuje stav prúčtvání dhadných plžek (-), které byly d danéh bdbí převedeny jak sučást pčátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak d plžky prmítne hdnta nvě stanvených dhadných plžek (+), (-). V případě, že pdle Metdiky zpracvání ZPP 2012 (ddíl "Předkládání") budu k účinné nvely právních předpisů ze kterých vyplynu převdy části zůstatků finančních prstředků ZFZP na zvláštní účet přerzdělvání, uvede ZP (pd částí II.tabulky č. 2" Kmentář") dpady daných změn prmítnuté d jedntlivých řádků těcht tabulek. Pr ptřeby mdelvání dpadů d přerzdělvacíh mechanizmu sdělí d MZ jedntlivým pjišťvnám celkvu předpkládanu výši části zůstatků k , která bude předmětem 1. přerzdělvání a sučasně uvede hdntu finančních prstředků, které budu uvlněny ze Zajišťvacíh fndu k psílení 1 přerzdělvání Obě tabulky základníh fndu zdravtníh pjištění transparentně dkumentují bilanci sučasnéh i prgresivníh hspdaření RBP. Tabulka typu A zachycuje základní fnd zdravtníh pjištění z hlediska předpisvě účtvaných phledávek a závazků včetně dhadných plžek dle jejich věcnéh a časvéh zařazení definvanéh platnu účetní legislativu, v tabulce typu B jsu ppsány finanční tky na účtech základníh fndu zdravtníh pjištění v bance tak, jak budu prbíhat d d sledvanéh rku. Vzhledem k tmu, že perativní řízení zdravtní pjišťvny vychází zejména z aktuálníh stavu, resp. analýzy reálných příjmů a výdajů, je další kmentář k vybraným plžkám zaměřen na údaje v tabulce typu B. Z čekávané skutečnsti hspdaření RBP v rce 2011 je zřejmé, že pjišťvna předpkládá uzavření účetníh bdbí rku 2011 s mírně záprným saldem příjmů a výdajů 16

18 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 k a vykázání zůstatku ZFZP ve výši 2.347,3 mil. Kč. Tent bjem představují finanční prstředky depnvané na bankvních účtech ZFZP. Plánvaný vývj nákladů na zdravtní péči v jedntlivých segmentech, resp. úhrad dle 16b zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, dpvídá kvantifikaci vlivů, které vyplývají z analýzy dsavadníh i předpkládanéh vývje a dvíjejí se ze sučasnéh stavu pznání. V tmt smyslu bude pjišťvna verifikvat své předpklady s tím, že v rámci prstru danéh platnu právní úpravu a při respektvání individuálních smluvních ujednání bude aplikací kncepčních i perativních patření prvádět systémvu regulaci ve vztahu k plánvaným hdntám. Mechanismus užití prstředků základníh fndu zdravtníh pjištění v případě vyšších příjmů než stanví zdravtně pjistný plán bude vycházet z následujících atributů: racinálníh rzdělení v rámci všech segmentů zdravtní péče p vyhdncení prstru v příjmvé blasti, priritníh řešení pžadavků na dplatky za zdravtní péči ve vztahu k bjektivizaci dhdnutých smluvních ujednání a regulačních mechanismů, dpvídajícíh navýšení úhrad při změnách bjemu a struktury smluvně pskytvané zdravtní péče prti referenčnímu bdbí, bjektivníh psuzvání salda příjmů a výdajů s přihlédnutím k přepčtu na jednh pjištěnce. Základní výchzí parametry vlivňující záměry vývje ZFZP v rce 2012 Plánvaný pčet pjištěnců k je předpkládán ve stejné výši jak čekávaná skutečnst rku 2011, tedy sb. Plánvané příjmy z výběru pjistnéh v rce 2012 vycházejí z čekávané skutečnsti rku Základním výchdiskem prpčtu příjmů jsu vedle dhadu dpadu plánvaných vládních patření známých k datu zpracvání ZPP na rk 2012 rvněž vlastní prgnózy a zkušensti z vývje v předchzích bdbích. RBP vycházela při tvrbě plánu z čekávané skutečnsti příjmů celéh systému veřejnéh zdravtníh pjištění. U mdelace prpčtu příjmů z přerzdělvání pjistnéh RBP zhlednila převd jak 1/3 částky, kteru zdravtní pjišťvny evidvaly k na ZFZP, tak 95 % finančních prstředků evidvaných na Zajišťvacím fndu rvněž k na zvláštní účet všebecnéh zdravtníh pjištění. Tyt finanční prstředky se mají stát sučástí prvníh přerzdělvání v rce Dále pjišťvna prvedla prpčet dhadu nárkvané částky nákladů z dsavadníh třicetinásbku na patnáctinásbek. Plánvané prcent nárůstu příjmů p přerzdělvání je vlivněn legislativními změnami. Za předpkladu nenavýšení příjmů v systému v.z.p. část zůstatků zdravtních pjišťven a část Zajišťvacíh fndu je plánván v prvnání s rkem 2011 zvýšení příjmů +2,3 %. Za státem hrazené kategrie pjištěnců se předpkládá p celý rk 2012 úhrada ve výši 723 Kč na 1 pjištěnce za měsíc. Plánvané navýšení celkvých nákladů na zdravtní péči v rce 2011 činí v abslutním mezirčním prvnání stejně jak v přepčtu na 1 pjištěnce cca +1,9 %. Bilance příjmů a nákladů pjišťvny je bez zhlednění příslušných nákladvých plžek a vlivu legislativních změn plánvána se záprným saldem ve výši -65,3 mil. Kč. 17

19 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 K zajištění legislativu definvané výše rezervníh fndu předpkládá RBP v rce 2012 přesun 7,3 mil. Kč ze základníh fndu zdravtníh pjištění. Pjišťvna nepředpkládá v průběhu rku 2012 žádné závazky vůči zdravtnickým zařízením p lhůtě splatnsti. Příděl d fndu suvisejícíh s vlastní činnstí pjišťvny je plánván ve výši 3,69 % z vybranéh pjistnéh p přerzdělvání, náhrad škd, pkut, penále a přirážek k pjistnému a jeh abslutní plánvaná výše pr rk 2012 činí 282,6 mil. Kč. Nvě přízené investice v rce 2012 jsu plánvány ve výši 21 mil. Kč. Veškeré investiční akce byly prjednány a schváleny Správní radu RBP s tím, že zdrjem tvrby ptřebných finančních prstředků je krmě dpisů a úrků vytvřených na bankvních účtech FRM rvněž převd z prvzníh fndu ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh majetku. Plánvaný pčet zaměstnanců k činí 213 sb, průměrný přepčtený pčet v rce 2012 pak 212 sb. Pměr průměrnéh pčtu pjištěnců na 1 zaměstnance přitm bude činit 1: RBP nepředpkládá v rce 2012 využití jakýchkliv úvěrvých prstředků. V suladu s platnu legislativu a metdiku zpracvání ZPP na rk 2012 vytváří RBP v blasti veřejnéh zdravtníh pjištění dhadné plžky a pravné plžky. 18

20 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 Sald příjmů a nákladů B. I. Příjmy celkem: ,5 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech z th: mimřádný pdíl připadající na ZP z přerzdělení finančních prstředků pdle nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2 a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a 1 dst. 1 písm. a) a b) vyhlášky fndech , ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,5 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech 8 9 Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. f) vyhlášky fndech 10 Kladné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 11 A. Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech , ,0 II. Ćerpání celkem: , Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), 4 písm. b) a 4 písm. d) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , , Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,8 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 1) ,7 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,1 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče vyúčtvané zdravtní pjišťvně zdravtnickými zařízeními za cizí pjištěnce včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech , , ,3 7 Záprné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech ,0 8 Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy ve sledvaném bdbí Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Čerpání ve sledvaném bdbí Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 9 Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech Mimřádné závazky vyplývající z nvely zák. č. 280/1992 Sb. čl. VIII. dst. 2, písm a) a zák. č. 551/1991 Sb. čl. VI. dst. 1 - převd 1/3 zůstatku evidv. k na BÚ ZFZP na zvláštní účet všebecnéh zdrav. pjištění Rk 2011 ček. skut. Rk 2011 ček. skut Sald příjmů a nákladů celkem = B I celkem - A II celkem 2) Pznámky k tabulce: 1) Zdravtní pjišťvny vykazují v případě, že je rezervní fnd naplňván i finančně. 2) Tabulka bude dplněna kmentářem k dsaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prstředků na bankvním účtu ZFZP a stavu závazků vůči ZZ případně dalším důvdům tht vývje. V případě, že pdle Metdiky zpracvání ZPP 2012 (ddíl "Předkládání") budu k účinné nvely právních předpisů ze kterých vyplynu převdy části zůstatků finančních prstředků ZFZP na zvláštní účet přerzdělvání, uvede ZP (pd částí II.tabulky č. 2" Kmentář") dpady daných změn prmítnuté d jedntlivých řádků těcht tabulek. Pr ptřeby mdelvání dpadů d přerzdělvacíh mechanizmu sdělí d MZ jedntlivým pjišťvnám celkvu předpkládanu výši části zůstatků k , která bude předmětem 1. přerzdělvání a sučasně uvede hdntu finančních prstředků, které budu uvlněny ze Zajišťvacíh fndu k psílení 1 přerzdělvání Rk 2012 ZPP Rk 2012 ZPP % ZPP 2012/ ček. skut % ZPP 2012/ ček. skut ZPP tabulka č. 2 - část II. 19

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více