Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula."

Transkript

1 Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: Datum uknčení prjektu: Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO

2 OBSAH 1. Úvd Přehled nrem ISO Systém envirnmentálníh managementu.5 4. Certifikace systému řízení 7 5. Pužité zdrje.11 1

3 Úvd: NORMY ISO ISO nrmy jsu jedntné mezinárdní nrmy, které mají stejné znění a stejnu platnst ve všech státech, jež se rzhdly je akceptvat. Jejich vytvářením se zabývá Mezinárdní rganizace pr nrmalizaci. Přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a čistšímu rzvji, výrbě a pskytvání služeb. Jejich zavedení pmáhá pdnikům prnikat na mezinárdní trh, zákazníkům rzšiřuje nabídku, všem pak zaručuje bezpečnst výrbků a snahu chranu živtníh prstředí. Histrie zahájeny práce na nrmách řady ISO Mezinárdní rganizace pr standardizaci (ISO) první nrmy vstupily v platnst schválena revize nrmy ISO první aktualizace d zavedení zvýšení srzumitelnsti zvýšení kmpatibility s ISO 9001:2000 (řízení jaksti) revize základních nrem ČSN EN ISO a ČSN EN ISO navazující na revizi mezinárdních nrem řady ISO vstupily v platnst jak ČSN EN ISO 14001:2005, resp. ČSN EN ISO 14004:2005 2

4 PŘEHLED NOREM ISO ISO je subr nrem, které zahrnují nrmy a směrnice suvisející s řídicími systémy, a příbuzné nrmy upravujících terminlgii a specifické nástrje, jak je audit (prces kntrly, zda systém řízení dpvídá nrmě). Jsu rzděleny d dekád pdle tematických kruhů: dekáda Systémy envirnmentálníh managementu ISO pjednává envirmentálním managementu, tj. managementu týkající se živtníh prstředí. Splečnst, která se rzhdla získat Certifikát svědčující sulad s pžadavky tét nrmy, musí vytvřit, dkumentvat, uplatňvat a udržvat systém envirnmentálníh managementu a neustále zlepšvat jeh efektivnst. dekáda Směrnice pr prvádění envirnmentálních auditů dekáda Envirnmentální značky a prhlášení dekáda hdncení envirnmentálních vlivů pdniků na živtní prstředí dekáda psuzvání živtníh cyklu dekáda definice a termíny. Nrmy ISO v prvé řadě usilují t, aby rganizace minimalizvala všechny rušivé vlivy své činnsti na živtní prstředí. Cílem je aktivně pdprvat vše, c je mžné udělat pr prevenci škd na živtním prstředí ať už v průběhu výrby, neb při pužívání výrbku znečišťváním neb vyčerpáváním přírdních zdrjů. Nrmy ISO se zabývají způsbem, jakým rganizace pracují, nikliv výsledky jejich práce. Jinými slvy rientují se na prcesy, nikliv prdukty, nicméně způsb, jakým rganizace řídí své prcesy, samzřejmě vlivňuje finální prdukt. Půsbnst celsvětvá v rce 2005 více než certifikací 3

5 Základní znaky Bez hledu na t, c daná rganizace je, neb c prdukuje, jestliže chce vytvřit systém řízení kvality neb systém řízení živtníh prstředí, musí tent systém mít základní znaky, které jsu vypčítány v ISO S prcesem aplikace ISO tak suvisí systém registrace, akreditace a certifikace. Registrace (někdy všem značvaná také jak certifikace) je prcesem kntrly, zda systém dpvídá příslušné nrmě ISO 14000, s následným vydáním certifikátu (registračníh svědčení). Akreditace je naprti tmu prcedura, při níž autritativní rgán uděluje pvlení jinému rgánu neb sbě vyknávat specifické úkly. V kntextu nrem ISO se t vztahuje na činnst nárdních akreditačních rgánů, které udělují dalším subjektů pravmc udělvat certifikace. Splečnst, která se rzhdla získat Certifikát svědčující sulad s pžadavky nrmy ISO 14000, musí vytvřit, dkumentvat, uplatňvat a udržvat systém envirnmentálníh managementu a neustále zlepšvat jeh efektivnst. K tmu je ptřeba učinit následující krky: stanvit envirnmentální plitiku firmy a tut sdělvat zaměstnancům a zpřístupnit veřejnsti identifikvat envirnmentální aspekty činnstí firmy, které mhu mít významné dpady na živtní prstředí zajistit sledvání existujících a nvě vydávaných právních a jiných pžadavků, které se týkají envirnmentálních aspektů identifikvaných firmu a prmítnutí jejich pžadavků systému envirnmentálníh managementu z envirnmentální plitiky dvdit envirnmentální cíle a cílvé hdnty pr všechny úrvně a funkce firmy stanvit a realizvat prgramy envirnmentálníh managementu k dsažení těcht cílů a cílvých hdnt zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí kmunikaci mnitrvat a měřit klíčvé znaky prvzu a činnstí s mžným dpadem na živtní prstředí a přijímat preventivní patření a nápravná patření při zjištěných dchylkách a škdách. 4

6 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ISO 14001:2005 /Revidvaná nrma, která nahrazuje ČSN EN ISO ( ) z června 1997./ Systém řízení živtníh prstředí je zalžen na minimalizaci dpadů činnsti rganizace na živtní prstředí. Jedná se identifikaci a řízení tzv. envirnmentálních aspektů, tedy dpadů činnsti rganizace na živtní prstředí. Jádr zavedenéh systému řízení ŽP je v plnění legislativy především ve vztahu k živtnímu prstředí. Přínsy ze zavedení EMS: včasné rzpznání prblémů spjených se živtním prstředím snížení nákladů úsprami energií, survin a dalších zdrjů úspry na pplatcích a pkutách snížení rizika nehd a havárií průkaz ddržvání předpisů - zlepšení vztahů se státní správu a samsprávu (důraz na plnění právních předpisů z blasti živtníh prstředí) respektvání předpisů jedntnéh vnitřníh trhu EU a brana prti tvrzení ek-dumpingu snazší přístup ke kapitálu (pdpra státu, úvěry, půjčky), k pjištění a k zakázkám zvýšení pvědmí zaměstnanců chraně živtníh prstředí Jak EMS realizvat: pdle nrem rdiny ISO 14000, reprezentvané především kmenvu nrmu ČSN EN ISO "Systémy envirnmentálníh managementu - Specifikace s návdem pr její pužití" pdle EMAS, tj. Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne dbrvlné účasti rganizací v systému envirnmentálníh řízení pdniků a auditu (EMAS 2) 5

7 Systému envirnmentálníh managementu Tlak na pdniky, aby mezily negativní dpady svých činnstí, výrbků a služeb na živtní prstředí, je vyvíjen nejen ze strany státu a veřejnsti, ale stále výrazněji také prstřednictvím trhu. Především prexprtně rientvaní výrbci jsu nuceni se tut skutečnstí vážně zabývat. Zahraniční zákazník se již nyní ve smyslu glbální dpvědnsti začíná ptát, za jakých pdmínek debíraný výrbek vznikl, zda byly pužity surviny a pstupy nepškzující živtní prstředí a zdraví pracvníků, jakým způsbem bude mžn bal a výrbek p jeh džití zneškdnit. Zavedení systému envirnmentálníh managementu suvisí především se změnu kultury pdniku a pstje lidí, kteří h řídí a pracují v něm. Prces bude úspěšný, existuje-li v pdniku vnitřní přesvědčení, že takvá činnst je ptřebná. Základními charakteristikami tht systému jsu integrace vnímání envirnmentálních aspektů v rámci pdnikatelské strategie i běžnéh prvzu a závazek k neustálému zlepšvání a prevenci znečišťvání. Tvůrčí přístup pdniku k chraně živtníh prstředí zalžený na ddržvání stanvených pravidel řízení má výrazný preventivní charakter. Mění se tím dsud běžná pasivní rle pdniku jak znečišťvatele, který puze někdy lépe, někdy hůře stíhá plnit pžadavky státu. Čast se tak za cenu neúměrně vyských nákladů puze převádějí prblémy jedné slžky prstředí d druhé. Vlastní, systémvě pdchycená a přijatá řešení lépe respektují eknmické suvislsti. Zvýšení výknnsti tak může být dsažen i díky pečlivému zmapvání a řízení neprdukčních blastí pdnikání. Systém envirnmentálníh managementu pskytuje prstr pr vytvření nvé, vyšší kvality vztahu mezi pdnikatelsku sféru a veřejnu správu, pr bustranně knstruktivní dialg existujících dhalených prblémech a pr splupráci při hledání jejich ptimálníh řešení ve všech rvinách - technické, eknmické, sciální a dalších. Stále častější vzájemná integrace systému řízení jaksti a envirnmentálníh managementu umžňuje kvalitativně lepší systémvá řešení v blasti pdnikvéh řízení. Zavedení integrvanéh systému, který pdpruje trvalé zlepšvání, tak vytváří předpklad pr udržvání knkurenceschpnsti. Jeh prstřednictvím se zlepšují bchdní vztahy, snižují envirnmentální rizika, redukuje mnžství emisí, 6

8 dpadů a energií, za které pdnik musí platit, zvyšuje se envirnmentální výknnst prcesů, pdpruje marketing a v nepslední řadě se pdnik prezentuje jak dbrý sused. Pdnik žádá prvedení certifikačníh auditu za předpkladu, že zavedený systém envirnmentálníh managementu splňuje pžadavky specifikvané nrmu. Mezi rzhdující prvky patří stanvení a vyhlášení envirnmentální plitiky, knkretizace jejích cílů v prgramech, identifikace a vyhdncení envirnmentálních aspektů (vlivů), sestavení registru předpisů, pžadavků a dpvídajících rzhdnutí, řízená dkumentace systému (příručka), určení a specifikace dpvědnstí na všech stupních řízení, pršklení zaměstnanců, mnitrvání činnsti, prvádění interních auditů a vyhdncení efektivnsti systému vedením pdniku. V případě nařízení EMAS je navíc nezbytné vydat veřejné prhlášení, ve kterém pdnik vyčerpávajícím způsbem ppíše svůj envirnmentální prfil. Pžadavek nrmy, aby envirnmentální plitika bsahvala závazek ddržvat sulad s platnými právními předpisy, je čast diskutván právě ve vztahu k certifikaci. Klíčem k rzhdnutí, je-li knkrétní pdnik certifikvatelný, se pr auditra stává plnění dalšíh pžadavku - snahy sustavné zlepšvání envirnmentálníh prfilu. Pr pdniky, které mají určité rezervy vůči plnění právních pžadavků, tím nejsu dveře k certifikaci zavřené. Pdnik však musí mít přesně zmapván, v čem předpisy neddržuje a c je th příčinu. Zřetelné musí být jeh úsilí tent nežáducí stav dstranit. CERTIFIKACE SYSTÉMU ŘÍZENÍ Dnešní firmy, bez hledu na velikst, čelí stále rstucímu pžadavku na ziskvst, jakst a technlgii, která přispívá udržitelnému rzvji. Jak manažer tužící přeměnit tyt tlaky na knkurenční výhdu, ptřebujete vytvřit účinný systém řízení, ušitý na míru Vašim pdnikatelským prcesům, a využít jej systematicky k udržvání a trvalému zlepšvání celkvéh chdu splečnsti. Kntrla ze strany zúčastněných nebyla nikdy tak širká a silná, jak dnes. Zatímc bchd mezi firmami akceptuje řízené rizik, splečnst a sptřebitelé čím dál více směřují k nulvé tleranci rizik. Zákndárné rgány a instituce na t reagují přísnějšími, ucelenějšími předpisy a pžadavky na pdrbná hlášení. V důsledku th jsu firmy nuceny přizpůsbit se 7

9 nvé skutečnsti, kde se shda s právními a záknnými předpisy stává minimální nrmu. Firmy, které chtějí vyniknut, reagují na nvé pdmínky tím, že jdu v rámci knkurenční strategie dále, než nrmy přikazují. V tmt scénáři se řízení rizik stává jádrem pdnikatelských a řídících prcesů jak způsb, jak zůstat v čele sutěže. C znamená certifikace Cizí slv certifikace znamená ptvrzení suladu, shdy (bvykle p přiměřeném prvěření) skutečnéh stavu prduktu, systému, znalstí apd. se stanvenými specifikacemi, bvykle nějakým standardem, nrmu. V pslední dbě je tent pjem nejčastěji pužíván právě pr značení shdy systému managementu s vybranu (evrpsku) nrmu pr systémy managementu, např. ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO 18001, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949:2002 apd. Před vlastní certifikací (certifikačním auditem), který psudí stupeň dsažení shdy s vybranu nrmu (nrmami), si rganizace, která usiluje certifikát, sama neb s pdpru pradenské firmy vybuduje systém managementu, tj. ppíše firemní prcesy v dpvídající dkumentaci. P úspěšném auditu a případném dstranění zjištěných neshd bdrží rganizace d certifikačníh rgánu certifikát. Jeh platnst je bvykle tříletá. Samtný certifikační rgán musí také splňvat pžadavky předepsané nrmy (řady EN 45000) a musí být akreditván k tmu pvěřeným nárdním neb brvým institutem. Přínsy "Dbře" vybudvaný a certifikvaný systém managementu (systém managementu jaksti) přináší v případě, že je skutečně funkční, přínsy ve třech blastech: firma je schpná předlžit zákazníkům případně jiným zainteresvaným stranám frmální dklad (certifikát) tm, že má zavedený systém - absence tht certifikátu může v některých případech znamenat dslva diskriminaci 8

10 při výběru firmy jak ddavatele - zejména v suvislsti s blížícím se vstupem ČR d EU. ve firmě je zavedený určitý řád, přádek, s jasným stanvením dpvědnstí pr všechny činnsti a všechny sby ve firmě. Tent systém vytváří pdmínky pr zlepšvání všech výknů je zajištěn lepší uspkjvání pžadavků zákazníků a zvýšení knkurenceschpnsti tím, že průběh knkrétní zakázky d marketingvých aktivit přes vznik smluvy, zhtvení a ddání předmětu smluvy až p případné servisní výkny je realizván zvládnutými, efektivními prcesy Náklady Každá investice něc stjí - je nutn pčítat řádvě se statisíci Kč, ale každá investice má svji návratnst. Prč zavádět systém řízení? Jak si splečnsti pradí s tím mnžstvím úklů, kterým čelí? Vytvářejí prcesy a nrmy pr své půsbení, pdle nichž měří a plní tyt úkly; integrují pdnikatelské zásady d systémů řízení. Některé splečnsti se přiklánějí k hlistickému přístupu a spjují dhrmady záležitsti živtníh prstředí a bezpečnsti a chrany zdraví d jednh systému. Nicméně mnh splečnstí nedkáže využít své systémy řízení napln, nebť je všebecně pvažují spíše za nástrj k udržení danéh stavu, nežli za prstředek změny a zlepšvání. Přest účinný systém řízení musí přidat pdniku na hdntě, minimálně tím, že se věci dělají lépe, levněji neb rychleji, jak systém vyzrává a rzvíjí se. Hlavní nrmy pr systémy řízení kladu důraz na trvalé zlepšvání. Zavedení systému řízení Vám dává příležitst zaměřit se na ptimalizaci blastí, na kterých nejvíce záleží Vám i všem zúčastněným. Prč si nechat svůj systém řízení certifikvat? Existuje řada důvdů, prč by si měla firma nechat certifikvat svůj systém řízení certifikačním rgánem jak třetí stranu. Prvním silným mtivačním faktrem je čast vstupenka na trh. Dalším důvdem mhu být záknné pžadavky, přičemž pžadavky glbalizace, s jejím trváním na dknalejších prcesech a přesnější 9

11 dpvědnstí za chvání pdniku vůči řadě zúčastněných mhu být také důvdem. V těcht případech mají splečnsti zájem nezávislé zhdncení a certifikace svých systémů řízení jak prstředek prkázání shdy. Nejpřesvědčivějším důvdem však může jednduše být, že vrchlvé vedení vidí přidanu hdntu v tm, že si nechá třetí stranu se zvučným jménem prvést nezávislý audit, nahlásit jeh výsledky a nechat si je zdkumentvat vystavením certifikátu. Vedení ptřebuje být v čele hry a nemůže si dvlit, aby hdntu jeh značky znehdntily událsti způsbené nedstatečnu kntrlu. V dnešní dbě jsu všechny splečnsti vystaveny mnhem vyšší úrvni zkumání ze strany zúčastněných. Transparentnst s hledem na t, jaku stpu zanecháte na živtním prstředí, jak bezpečně řídíte své činnsti a jak trvale zlepšujete jakst, patří dnes k pžadavkům, jímž čelí pdniky p celém světě. Kmunikace tm, jak řídíte svá rizika, je tedy klíčem k vybudvání důvěry a důvěryhdnsti. Zavedení a certifikace Vašeh systému řízení znamuje Vašim zúčastněným, že jste se vydali na cestu trvaléh zlepšvání svých činnstí s hledem na prblematiku jaksti, živtníh prstředí a bezpečnsti. Externí vyhdncení pmáhá firmám trvale zlepšvat své strategie, činnsti a úrvně služeb. Výběr správnéh certifikačníh rgánu Vám zaručuje bjektivní hdncení třetí stranu a prvnání Vašeh systému řízení. Tím se dstanete až za puhu certifikaci shdy, na cestu, kde přístup vychází z rizik. Tím, že se zaměříte na rizika, která představují největší výzvy, budete sklízet pldy th, že jste se vydali na cestu trvaléh zlepšvání. 10

12 Pužité zdrje 1. ISO neb EMAS? - Mikláš, J. in Envirnmentální aspekty pdnikání 1/2006 Vyhledávač firem, které mají certifikaci ISO 9000 a ISO Pdnikvá sféra na stránkách CENIA Certifikace systémů řízení Sdružení pr certifikaci systémů řízení jaksti Zavádění EMS ve smyslu nrmy ISO Nrmy ISO 9000 a ISO Nárdní knihvna, knihvnická revue Rk 2000, č. 2-3, s Dstupné z www <http://full.nkp.cz/nkkr/nkkr0002-3/ html> ISSN

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více