FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM"

Transkript

1 FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie konanej da Bratislava 2008

2 ETIKA ÚPOLOVÝCH AKTIVIT PhDr. Ing. Alois K o n e n ý THE FREE SWISS UNIVERSITY OF ST. GEORGE S PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OLOMOUC SOUDNÍ ZNALEC: sport, specializace sebeobrana, bojové sporty, bojová umní KLÍOVÁ SLOVA: etika, etiketa, zákony, dogmata, mravnost, úpoly, sensei, internet, školství, bojové kluby... ÚVOD Etika se zabývá tím, co je správné a co nesprávné; zkoumá mravní rozhodnutí lidí a zpsoby, kterými se je snaží zdvodnit. Etika je velmi rozsáhlá disciplína a není oblast života, do níž mravní rozhodování/rozhodnutí njak nezasahuje a stejn neexistuje oblast života, ve které by se etika nedala uplatnit. (Thompson, 2004) V souasné dob rozmachu elektroniky, eskalaci pasivních forem volnoasových aktivit a konzumního pístupu ke všem oblastem lidského konání, úpoly nevyjímaje, dochází od transferu relevantních informací k transferu a eskalaci silných emocí. Toto se projevuje jak v oblasti médií, tak v oblasti privátní sféry. Klasickým píkladem je oblast úpolových aktivit, kde se objevují zcela nové fenomény jako jsou rzní quazi misti, kteí získali své mistrovské vavíny doslova pes noc a také rzní rádoby odborníci kteí rozumí úpln všemu a všem. Velkým hitem jsou dnes rzné anonymní tzv. chaty na internetu, které mají charakter bulváru toho nejhrubšího zrna. Slušní lidé tomuto všemu asto jen pasívn pihlížejí. CÍL PRÁCE Cílem práce je prezentovat nkteré poznatky a zkušenosti z oblasti etiky úpolových aktivit na prahu 21.století. Souástí je pilotní výzkum fenoménu mistrovství v úpolových aj. aktivitách. VLASTNÍ PRÁCE Etika úpolových cviení-oblasti psobení univerzity Základní úpoly základní školy stední školy bojové kluby internet aj.média Etikou zde myslím vdu o mravnosti lovka, o pvodu a vývoji jeho morálního vdomí, svdomí a jednání 1

3 MOTTO: Jakákoliv jistota je vždy pouze relativní, nic není nemnné: v bojových aktivitách, ve vd a jinde... Vdomosti nejsou nikdy ucelené a ukonené... V oblasti úpolových aktivit a nejenom tam se mnohdy setkáváme s rznými dogmaty. Pro dogmata vznikají? Quazi-pedagogizace oblasti bojových aktivit, hra na jakoby-velkého uitele... Amatérismus protagonist Primitivizmus protagonist Konformizace uitel a žák (vypadají stejn, mluví, chovají se stejn) Snaha o manipulace a prospch finanní aj. Další dvody... Nkterá dogmata bojových aktivit-promítají se rovnž do etiky, práva, aj.: Nejprve se musím nechat udeit, až potom se mohu bránit... Veškerá sebeobrana je ešitelná pomocí psti...nože...pistole...výbušniny... Kdy bych se bránil, nco mu udlám, tak mne zavou, radji se bránit nebudu... Když mn nkdo napadne, mohu mu udlat beztrestn cokoliv... Všichni kdo cvií bojová umní jsou slušní, solidní a nikdy svého umní nezneužijí Ideální/nejlepší bojovník je ten, který se bije v klecích a na ulici každého zlikviduje... Studium jakékoliv teorie je zbytené, to dlají slaboši a starci... Jsou bojovníci teoretici a bojovníci praktici... Všichni, kdo cvií bojová umní jsou lidé na vysoké úrovni, dodržující kodex bušido Nejlepší bojovník je Van Damme, Chuck Norris... Lidské tlo vydrží vše...úder železnou tyí do hlavy je pohlazení... erný pás je atributem mistrovství a kvality bojovníka... Nejlepší bojové umní pro sebeobranu je: judo..karate...aikido...kung-fu... Komentáe k tmto bodm vynechám z dvodu úspory místa, každý si jist sám doplní a jist najde i dogmata další. 1.Oblast školství: Uitelé TV, až na estné výjimky základní úpoly se svými žáky necvií. Vnují se radji podstatn jednodušším, zábavnjším innostem, jakoby ani nestudovali žádnou tlovýchovnou fakultu nazývám to syndromem míe, který lehce nahradí i uitele, kdy se tento vnuje místo výuky TV jiným innostem a svým privátním aktivitám... Výzkum v oblasti znalostí pádových aj. technik u nových student jsem provádl na FTK Olomouc, kde jsem 11 rok uil. Výsledky (velmi negativní zjištní) byly již zde na pedchozí konferenci v r publikovány a jsou ve sborníku. (Konený, 2003) Pipravuji v souasné dob ve spolupráci s mstem Olomouc kombinovaný, pilotní projekt, který by sledoval rovnž vliv cviení základních úpol na snížení šikanování ve školách na prvním stupni ZŠ. (Konený, 2008) Bližší podrobnosti zatím sdlovat nebudu. 1.Otázkou a to nejenom technickou a ekonomickou, ale také etickou je vybavenost píslušných VŠ 2

4 kateder pro oblast úpol v porovnání s jinými sportovními, i tlovýchovnými aktivitami? Jsou i takové školy, že vám neposkytnou ani to minimální vybavení, ale profesionální výkony (za minimální plat) požadují. 2. Otázkou je také možnost postupu v akademických hodnostech toto se velmi liší na rzných školách. 3.Další otázkou je tady, zda jsou, i spíše že nejsou zízeny samostatné katedry úpol...? O tom již hovoil napíklad pan doc. (urech 2003) zde na konferenci v Bratislav. Domnívám se, že zatím žádný posun nenastal 4.Domnívám se, že znalost základních úpol spolu s plaváním patí mezi nejdležitjší, klíové tlovýchovné aktivity. V obou pípadech mže jít pi neznalosti o život, což je cena nejvyšší! Zde si každý pracovník píslušné katedry odpoví/upesní tyto body sám... 2.Oblast bojových klub: Základní úpoly jsou velmi asto podceovanou nebo spíše neznámou záležitostí. Provádím v Olomouci již od roku 1993 (dosud) rekvalifikaní školení pro cviitele sebeobrany, kde se hlásí žáci z rzných ástí bývalého eskoslovenska, z rzných bojových aktivit, kdy tito tuto moji tezi absence úpol pln po celou tuto dobu potvrzují. (Konený, 1995) V bojových klubech jsou dnes sledovány aspekty financí, konkurenního boje, který je asto veden naprosto neeticky, neslušn, v rozporu s platnými zákony i se zdravým rozumem P. žák odejde tajn z klubu, kde se vyuil/nauil a cviil zde nkolik rok. Mateský klub v rámci svých možností vytuneluje, odnese, odvede vše co je jen možné. Založí si svj klub na úkor pvodního klubu a o svém mateském klubu a jeho trenérech prohlašuje jen to nejhorší Na otázku jak tedy mohl dobrovoln tolik rok v takovém špatném klubu špatných trenér vydržet nedokáže nijak uspokojiv odpovdt. Vysvtlením (možným) by potom nkdy mohly být nkterá duševní onemocnní, dále drogy, pípadn nízké IQ. Vysvtlení reálné je ale v oblasti etiky a osobnostních charakteristik dotyného jedince. Velká oblast bojových klub se dnes stává krajn neetickou, navzdory veškerým proklamacím. Pojmy jako jsou: Dojo, Eiketa, Samuraj, Bušidó, Dan a jejich funkce/odkaz se stává dnes nepochopené-prázdné a využité spíše jen komern v názvech rzných firem a na vizitkách 3

5 Znalost teorie je velmi podceována. Jsou oslavováni jedinci, kteí brutáln zápasí v klecích nebo na ulici to jsou prý, údajn ti nejlepší misti??!! Následn potom eším nkteré tyto pípady trestního práva ve svých znaleckých posudcích. Bohužel nkdy i z relativn banálního úrazu pi zcela zbyteném napadení na ulici se stane kauza u soudu za nkolik milion korun! Jedna z mých posledních ešených znaleckých kauz, kdy došlo neoprávnn doslova k ukopnutí nohy v kotníku. Poškozený se ovšem léil a pracoval, bral dobrý plat v Nmecku. Doba jeho pracovní neschopnosti 9 msíc a v R si pouze najmul nejdražší advokátní kancelá. Žalovaná suma je dnes kolem ,-K. Zainteresovaní se zde nechápav tváí, jakoby šlo o nevinnou dtskou hru, bohužel celý život je následn zkažený. Neexistuje dnes žádná organizace jako nap. ze zákona povinná komora, která by profesionáln oblast bojových aktivit regulovala, školila, dlala osvtu a zamezovala nkdy až zbyteným excesm a destrukcím celé bojové scény. Lze pedpokládat, že totálního chaosu bojové scény také velmi dobe využívají rzné extrémistické skupiny, jednotlivci i pochybní podnikatelé, rádoby-trenéi, mnohdy i média pro naplnní svých asto velmi podivných cíl a nkdy až kriminálních in. Pokud se díváte na zábry z nkterých utkání nap. kopané, je jasn vidt, že nkteí fans prošli zcela anonymn výcvikem v bojových školách! Bohužel svoboda bez zodpovdnosti se stává anarchií. Již slavný, fenomenální psycholog Erich Fromm íkal, že socha Svobody by mla být doplnná sochou Odpovdnosti. (FROMM, 2007) Dále doplním, že neznalost vždy umožuje smlé hypotézy a to nejenom ve vd Fenomén mistrovství. V dnešní dob se mnohé vysoké technické stupn vysplosti TSV stávají pouze prázdným pojmem bez jakéhokoliv obsahu, i kvality. Dlám v této oblasti od roku 2007 pilotní výzkum pomocí nestantartizovaného dotazníku. Zatím jsou výsledky od 42 proband. Komplexní výsledky zatím nejsou ješt zpracovány. Zatím se ale pekvapiv ukazuje, že stupnice mistr, nap apod. se jeví jako nereálná/nepoužitelná a to jak lidem mimo oblast bojových umní, tak pekvapiv i lidem v oblasti bojových aktivit, kde bylo pedpokládáno, že se budou spíše piklánt ke stupnici 1-10 a v souasné dob nkde i 15 dany?! Bu je tedy nkdo mistr njakého oboru a nebo není nic mezi tím neexistuje. Celý trend jde z Ameriky, kde už je bžným folklórem, že i desetileté dti mají i páté, šesté dany, nikdo to tam samozejm nebere vážn...u nás R/SR se ale nkteí jedinci snaží i takové quazi stupn brát vážn a srovnávat se s tmi, kteí mají stupn reáln podložené. Tuto informaci mám od svého žáka Bc.Petera Dite, který se oblasti bojových umní vnuje v USA již 12 rok. Osobn dnes adím tuto záležitost (rychlokvašených mistr) do oblasti (vtšinou neškodné) sociální patologie a quazi-komerci. Otázkou tedy je, jak dalece, i pi velkém množství proband bude tento výzkum odpovídat realit? Vždy je problém, že poet proband, i pi nejvyšším možném potu a také sociální složení skupin proband (asto to bývají jen studenti) nemusí odpovídat realit. Napadá mn napíklad slavný pokus s vzni (studenty) (ZIMBARDO P.- GERRIG R.: 1996) Z 4

6 tchto pokus autorit jsou potom dlány dalekosáhlé závry a výsledky jsou opakovány/prezentovány v rzných dalších uebnicích jako realita. asto je v bojových aktivitách vzpomínána cesta dó. Zde rád použiji citát od Francise Bacona: Bží-li lovk po nesprávné cest, vzdálí se pravd více, ím je schopnjší a rychlejší. Oblast teorie v bojových klubech: asto zcela absentuje Chybí znalosti v oblastech, strategie, taktiky, operace, psychologie, etiky, práva, fyzické pípravy, zbraní aj Oblast praxe v bojových klubech: asto kopíruje statická cviení z doby 50.tých let minulého století a nevyvíjí se Chybí dynamika, realita a nebezpenost útok Chybí dynamika a realita obrany Tyto zásadní nedostatky v oblasti praxe a teorie budí až klamný dojem, že oblast bojových aktivit je nevinnou dtskou hrou duševn, i tlesn postižených jedinc. 3.Oblast internetu v návaznosti na bojové kluby se stává asto až pisprostlým, anonymním bulvárem, kde si rzní zakomplexovaní, i narcistní jednici eší své problémy a to zcela beztrestn. Jejich pomluvy, lži, tou bohužel tisíce lidí po celé Zemkouli. Tito tenái, mnozí z nich potom reagují podle známého písloví na každém šprochu je pravdy trochu. Dochází tak k šíení masové negativní reklamy Anonymní pomluvy mají v podstat charakter pepadu ze zálohy. Ten když je technicky a takticky správn proveden, tak neexistuje proti nmu žádná efektivní obrana Chystáme se udlat podrobný sken celé oblasti www bojových klub a nkteré otázky budeme ešit i s renomovanými právníky. Dalším bodem, který by zde logicky ml v této prezentaci místo jsou média, násilí a jejich vliv. Toto téma je ovšem velmi obsažné a zasluhovalo by samostatnou pednášku-snad nkdy píšt ZÁVR A DOPORUENÍ PRO PRAXI V tomto struném píspvku erpám ze svých praktických zkušeností s výukou úpol od r. 1970, dále ze svých akreditovaných školení pro cviitele sebeobrany (od r. 1993), z výuky student na FTK Olomouc ( ) a Univerzity st. George (od r dosud). V neposlední ad ze svých soudn-znaleckých posudk (od r. 1997) a také z další píslušné literatury. Celá oblast úpolových aktivit je velmi složitá, nepehledná, dynamicky se vyvíjející. Není vytvoena žádná zastešující organizace, komora, svaz, která by urovala a regulovala tuto innost v rámci platných zákon. Totální liberalizace v této oblasti má za následek destrukci celé scény bojových aktivit, amatérismus a hlavn diletantismus a celou adu negativních, sociáln patologických jev. 5

7 Samozejm, že existuje celá ada zapálených, solidních a slušných lidí jak v oblasti TV, tak i v oblasti bojových klub. Tito bohužel asto stojí v rolích pasivních pozorovatel negativních jev, které patí do oblasti sociální patologie. Zde bych ale doporuoval/apeloval na to, aby všichni tito slušní lidé: 1. Byli více vidt Byli více slyšet Nerozšiovali rzné mýty a dogmata z oblasti úpol 4. Aby permanentn/prbžn prezentovali/publikovali své kvalifikované názory/výzkumy a nedávali u sebe napíklad na www stránkách prostor tm druhým 5. Zamit se také na oblast osvty, publikování apod. 6. Provádli transfer vdeckých poznatk, nap. i z této konference do praxe 7. Prosazovali klíový význam úpol až (doufejme) ke zízení samostatných kateder na vysokých školách. 8. Apelovali na všechny trenéry, cviitele, aby ve výuce bojových aktivit vnovali u svých svenc i dostatený prostor pro teorii (právo, etika, základy slušnosti, psychologie, pravidla sportu, biomechanika, strategie, taktika, aj...) situace je zde více než kritická, pouze fyzická cviení zdaleka nestaí. Je nutná harmonizace tla i ducha. Vyhnou-li se dobí boji, zvítzí špatní. Hérakleitos RESUMÉ Oblast bojových aktivit se dnes stává krajn neetickou, dogmatickou, nebezpenouzneužitelnou/zneužitou a to i navzdory rzným proklamacím jejich protagonist, naivním názorm veejnosti, spoluúastí filmových tvrc a brakové literatury, která se tváí jako odborná. Tém vše je prostoupeno quazi-komercí, netolerancí, hrubostí, neúctou ke zdraví, životu a diletantismem nedouk toho nejhrubšího zrna. (Konený, 2008) Tento píspvek velmi strun mapuje etiku bojových aktivit v oblastech: 1. Školství, zejména vysoké a základní školy 2. Bojových klub 3. Internetu, který se stává anonymním bulvárem, sbírkou pomluv, dogmat a lží V závru mého píspvku jsou nkterá obecná/funkní doporuení pro praxi. Autor má dlouholeté zkušenosti jak z oblasti státní, tak i privátní vysoké školy, dále z oblasti privátní psychologické poradny a také z funkce soudního znalce v oboru sport, specializace: Sebeobrana, Bojové sporty, Bojová umní v neposlední ad i z podnikatelských aktivit v oblasti sebeobrany a bojových umní. Martial activities have become very unethical, dogmatic, dangereous and abuseable domain in spite 6

8 of variouse proclamations of their protagonists, naïve ideas of public, cinematic producers and fallen literature, which looks like professional one. We find in this all the commercialization, intolerance, vulgarity, disrespect to the health and to the life. This article very shortly maps ethics in the martial activities in these spheres: Education, especially Universities and Basic schools Martial clubs Word Web, which becomes the anonymous tabloid, the collection of smears and lies. In the end there are some practical recommendation. The author has long time experience as from the state University as from the private one, from the private psychologic practice and from the function of the judge expert in the sport line, with the specialization: Self-defence Martial arts Martial sports And also from the contractor s activities in the area of the self-defence and the martial arts. LITERATURA: FROMM, E.: Anatomie lidské destruktivity, Aurora Praha, 2007 KONENÝ, A. - TOMAJKO D.: Úvod do studia úpol a sebeobrany, UP FTK Olomouc, 1995 KONENÝ, A.: Sebeobrana a úpolová cviení pro pokroilé cvience, UP FTK Olomouc, 1997 KONENÝ, A.: Metodická CD pro distanní výuku, The free Swiss University of St. George s Praha, 2008 KONENÝ, A.:Píspvek ve sborníku FTV Bratislava, 2003 THOMPSON, M.: Pehled etiky, Portál Praha, 2004 ZIMBARDO, P.- GERRIG, R.: Psychology and Life, Donnenley and Sons Company, USA,

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Pée o opuštné dti v eské republice

Pée o opuštné dti v eské republice Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou

Více

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic

Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Pedagogický výzkum a kurikulární reforma eské školy Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Tomáš Janík, Petr Knecht Klíová slova:

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup 7. ostravské dny miniinvazivní chirurgie Zdroj: Zdravotnické noviny Datum: 06.12.2010 Odkaz: http://www.zdn.cz Laparoskopická chirurgická léba kolorekta se po poátení nedve k tomuto pístupu stala standardem,

Více

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk

2. Cizí jazyk. Anglický jazyk 2. Cizí jazyk Anglický jazyk 47 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Anglický jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní

Více

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt *

MOBILNÍ TELEFONY. Annette Jäpelt * MOBILNÍ TELEFONY Annette Jäpelt * ÚVOD Didaktický návrh, který zde pedstavujeme a který se týká mobilních telefon, je píspvkem k projektu LOSST-IN-MATH. Sestává se z porovnání rzných tarifních systém,

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více