KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJTA MARTIN KLUSO. (Svratka, íjen 2009)"

Transkript

1 KRAJTA MARTIN KLUSO (Svratka, íjen 2009) Pipomíná se mi jeden Jiránkv vtip. Znáte Jiránka? Za komunist byl hodn známý, kreslil rzné karikatury. V jednom vtipu stojí jeho panákové v epicích s vidlemi v rukou zjevn v hnoji, protože hned vedle je kadibudka. Jsou zaboeni až po krk a jeden íká tomu druhému: Františku, nemyslíš, že je as, abychom si piznali, že jsme v tom až po kotníky? Myslím si, že je poteba zbavit se pocitu, že jsme v tom až po kotníky, a pochopit, že jsme v tom až po krk. Amen? ábel se nás pokusí pesvdit, že to vlastn není tak velký problém. Poád ješt vypadáme pomrn slušn. Zdánliv. Bratr Burt ml ped njakou dobou vizi velikého hada. Prosím, aby nám ji ekl. Bratr Burt: Jednou ráno jsme se modlili a ve vizi jsem uvidl hada, krajtu. Byl natažený ze zadní ásti místnosti až úpln sem dopedu, hlavu ml proti stn ped sebou. Byl obrovský, ale spal. Dti pes nj peskakovaly a hrály si na nm, lidé ho pekraovali, jako kdyby pekraovali kabely. Bavíme se o duchu sexuální neistoty. Pojme si piznat, že jsme v tom až po krk, protože není možné, aby v naší pítomnosti byl had škrti, aniž by ho jakkoliv vzrušilo, že tady máme shromáždní. Jestli jsem to dobe pochopil, had zdaleka nebyl hubený. Zdá se, že byl velmi dobe nakrmen. Našel jsem si nco o krajt na internetu. Krajta patí mezi takzvané ambusch predators, to znamená predátory, kteí loví tak, že svoji koist pekvapí. O této skupin predátor se také íká, že sedí a ekají. Nejsou rychlí. Za koistí se nepohybují. Jsou maskovaní a vykávají. Jejich zpsob lovení je velmi nenápadný. Visí napíklad na strom, a když se dostanete do dostatené blízkosti a nevšimnete si jich, najednou na vás spadnou. Nebo leží na zemi. Protože jsou maskovaní, vypadají jako okolí. Cílem je, abyste se dostali do jejich blízkosti. A ani tehdy na vás ješt nezaútoí. Potebují vás pesvdit o tom, že tam nejsou, že nic neznamenají, že se nic nedje. 1

2 Vím, že to je zpsob, kterým hyne církev dnešní doby. Je to zpsob podvodu. Nevím, že kdyby za kýmkoliv z vás nkdo pišel s nabídkou oividného híchu a dal vám možnost rozhodnout se pro smrt nebo život, nevím, že byste mu na to kývli. To není náš problém. Problém je, že žijeme v prostedí, které se tváí, že je všechno v poádku. A protože jsme neopatrní, dáváme se tomu duchu všanc jako ob. Ten duch mže vedle nás nehybn ležet relativn dlouhou dobu. Když krajta uloví njaké zvíe, dokáže ho trávit i dva týdny. Klidn tam leží, mžou kolem ní chodit další zvíata, a ji to vbec nezajímá. Vytvoí tak dojem, že je vlastn neškodná. Vždy jsem kolem toho chodil, a nic se nestalo! Mluvil jsem s nkterými bratry o internetu a mnozí mi ekli: Nikdy jsem tam nenapsal Vždycky jsem klikal na obyejné vci. Otevel jsem si nevinnou stránku a tam byl odkaz na nco v podstat nevinného. Nebo tém nevinného. Tak jsem se na to podíval, a když jsem vidl, že mi to neublížilo, klikal jsem dál a dál, až jsem najednou zjistil, že jsem se dostal nkam, kde nemám co dlat. Nikdy bych takovou stránku nezadal. Ale postupnými krky kompromisu jsem se dostal až na místo, které m zabíjelo. Mžete íct amen? Nikdy bych neekl: Nebudu trávit as s Bohem. Ale dneska veer zrovna nemžu, protože mám jednu urgentní záležitost, koneckonc se týká církve. Ráno se musím dospat ze verejška, to je jasné. Pak potebuji jít do práce. Veer musím dodlat to, co jsem nestihl kvli verejšku. Najednou zjistím, že jsem si naplnil hodinu, den, týden vším možným, jen jsem netrávil as s Bohem. Nehešil jsem, nic zlého jsem nedlal. Psal jsem lánek do Pikrytí, pak jsem dlal nco do práce, kontroloval úkoly dtem, uklízel sekaku na zimu Ale najednou mi zaalo nco chybt. Najednou zjišuji, že jak jdu dál, jsem ze všeho unavený, mám se za nco modlit, ale nemám žádnou moc. Potebuji se rychle Boha zeptat a slyšet z Nho, ale nejsem na to navyklý. Anebo mám dokonce ped Bohem pocit, že se nemžu zeptat, protože si potebuji nejdív nkteré vci vyešit vždy jsme se njakou dobu nevidli. A pak pichází malý hích. Nepekroím ho a zheším. Nepochopte m špatn, ale vždycky jsme si s manželkou Kristýnkou íkali: Není problém, když spácháme hích. Problém je, pokud nebudeme init pokání. Vím, že je problém spáchat hích. Vím, že je problém íct slovo, které není spravedlivé. Ale to se mže stát. Spravedlivý 2

3 sedmkrát padne.1 Máme uritý zvyk. Když lovk nco špatného vykne, zastaví se a ekne: Ale to není standard, to byla chyba. Neznamená to, že bychom nemu pestali vit. Všechno, emu jsme vili a víme, poád platí. Jinak se vám totiž mže stát, že eknete slovo, které jste nemli a nic. A kus duše jste vnovali nkomu jinému než Bohu. Pustili jste nepítele na své území. Malikého. Dti znají film Byl jednou jeden život. Rzní bacilové se snaží dostat ránou v kži, jídlem nebo špinavýma rukama do tla. Jsou trošku hloupí a vždycky se ptají: Šéfe, a co te? Šéf, který je jenom o trošiku chytejší, ekne: Te se musíme rozmnožovat. Tak tam sedí, nikdo si jich nevšímá. Udlají plum! a jsou dva. Plum! a jsou tyi. Dv st. A než se tlo stihne vzpamatovat, je tam infekce. Tlo hlásí poplach. A to se dje našim duším. Kdyby pišel zástup démon a ekl: uk, uk, uk, mžeme dovnit? tísknete dvemi a zanete telefonovat: Pomóc!!! Víte, že vás to mže stát život. Ale vy sedíte, zaneprázdnni vlastními vcmi, a njaký démonek proklouzne oknem nebo dvíky. Jsme píliš zaneprázdnni, než abychom po nm šli a vyhodili ho zpátky ven. Jsme píliš zaneprázdnni, než abychom se po vyeném zlém slov omluvili, abychom to ešili. Tak tam to jedno slovíko, jednoho démona, jeden hích necháme. Ten však stejn jako mikrobi udlá plum, plum, a zane se rozmnožovat. Najednou zjišujeme, že to, co bylo vera standard, už neplatí. Pak si vezmu trochu jiné obleení a jdu se v tom projít. Nic se nestalo! Poád jsem tady. Bh m nezabil. OK. Možná si nco pustím v televizi, co bych si tak úpln pouštt neml, a: Není to tak špatné! Zajdu možná na njaké místo, kam bych asi úpln normáln nešel, ale nic se pece nestalo, tak pokrauji dál. A najednou zjistím, že jsem pohlcený životním stylem, který jsem nechtl. Podle eho to zjistím? I v tom je totiž podvod. Když se na m podíváte pirozenýma oima, poád vypadám dobe, ne? Možná se musím ješt oholit. Možná si vezmu jinou košili. Ale jinak dobré, ne? A pitom se teba nkde uvnit stala zásadní zmna. Srdce je najednou z kamene. Ohe mi vyhasl. Ale pesvduji se, že mi nevyhasl, jsem jenom unavený, rozumjte. Ml bych ohe, namlouvám si, jen si potebuji odpoinout. Píští týden nemžu, máme njakou akci, to nejde, pak tu budou lidi, pak je konference, v listopadu máme akci na Slovensku 1 Písloví 24:16 Nebo a sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém. 3

4 ale 22. listopadu mám volno, to si odpoinu. Zase budu mít ohe, to není problém. Rozumjte, te toho je moc: práce, zazimovat, konference, škola, dti a miminko... Zítra ne, pozítí. Ješt potebuji vyídit njaké maily a odpovdt na telefony. Telefony a maily mám stále s sebou. I na shromáždní mžu posílat y. Mžu dlat byznys. Jenom potebuji nco poslat, vyešit, hned to bude v poádku a budu zpátky. Co se stane? Co se dje? Kde je život? Kde je život? Kde je naše chze s Bohem? V nedli? Víte, podle nkterých modliteb v nedli to vypadá, jako kdybychom celý týden nechodili s Bohem a v nedli se pišli Bohu znova pedstavit. Jako bychom se probudili, pišli k sob a ekli si: Te bych ml kázat, ale tak trochu nemám co. Skoro bychom mli mít shromáždní ješt ped shromáždním, abychom se nejdív Bohu pedstavili, oprášili se a potom mohli pijít na shromáždní aspo trošku pi smyslech. Anebo se pletu? Nestane se vám, že se potebujete modlit za njakou urgentní situaci a máte pocit: poteboval bych njaký prostor, abych se nejdív našel. Krajta je duch žádosti. Mluvili jsme o rzných typech žádosti. Mluvili jsme o žádosti tla. To zdaleka není jenom sexuální záležitost. Mluví o uspokojování sebe. Mluví o pohodlí. Mluví o všech situacích, kdy se chci podídit tlu víc než duchu. Co znamená chození podle tla nebo být tlesný? Vybírám si, jestli budu dlat to, co po mn žádá moje tlo, nebo to, co po mn v tu chvíli žádá mj duch. Víte, jak zabíjí krajta? Ona se kolem obti omotá. Kdosi mi íkal, že vidl njaký film, kde bojoval lev s hadem. Had byl mnohonásobn delší než lev, a zatímco lev bojoval na jedné stran, had se omotával z druhé strany. Pekvapiv to byl had, kdo vyhrál. Možná si íkáte, že to pece není možné, lev ho popadne a kousne. Ale had kolem nj hodí njaké tyi smyky a zane utahovat. Dokáže vyvinout tlak ty tun. Co myslíte, že se stane dál? Zastaví krevní obh. Na obti byste nic nepoznali. Žádná kost se nezlomí. Amen? Ne nutn najednou, ale zane vás omezovat. Zane na vás tlait. Zleva, zprava, shora, zdola. Ob najednou nemá žádný zpsob, jak se bránit. Vdci se domnívali, a možná tak ješt ásten uvažují, že krajta svou ob udusí, ale dnes zjišují, že vlastn zastaví krevní obh. Není vám to povdomé? Najednou lovk cítí, jako by neproudila krev. A už v našem jednotlivém život, ve shromáždní nebo na konferenci. A tak kdyby krajta v tu chvíli ob uvolnila, ob je netknutá, nic se jí nestalo. etl jsem, že krajta své obti zastaví krev, aby 4

5 nemohla cirkulovat. Krajta svoji ob nerozmaká k smrti. Díve, než ji spolkne, není ob v podstat nijak viditeln zdeformovaná. Takto se nkdy na sebe nebo na shromáždní díváme. Jinými slovy, jak teme ve Zjevení: Máš jméno, že jsi živý, ale jsi mrtvý. 2 Všechno však nadále vypadá dobe. Kdybyste zápasili se lvem, vidíte rány až do masa, tee krev, a všichni vdí, že se nco dje. Mozek vám íká: Pozor, tady se nco dje, to bolí. Ale zástava proudní krve nebolí. Ono to nebolí. Najednou poznáte, že srdce zpomaluje a zpomaluje, až se zastaví. Jako kdyby nco piškrtilo život. Víte, nedáváme si pozor. Nedáváme si pozor na to, co dláme. Na to, co jíme. Na to, co mluvíme. Kolik hodin spíme. To jsou vci, ve kterých nás ábel nenápadn obere. Kousek tady a kousek tam. Pamatuji si, že jsem dlouhou dobu chodil v nedli na shromáždní nenasnídaný. Ne proto, že bychom nesnídali, ale proto, že jsem se po dobré nedlní snídani necítil na shromáždní dobe. Tak jsem ekl: Ne! I kdybych neml jíst. A jestli to nepomže v nedli ráno, nebudu jíst ani v sobotu veer. Potebuji nco udlat, aby m ábel nepipravil o život. Vidím, kolik asu trávíme po nocích vcmi, které nejsou z Boha. Kolikrát mi Bh ekl: Nech to být. Stejn na tom nic neudláš. Nkdy mžouráme ve dv hodiny ráno do monitoru a ekáme, co z nás vypadne. Dobe, jednu noc to zvládnete. Ale co druhou, tetí, tvrtou, pátou...? Pamatuji si, že jsem jednou byl unavený a íkal Bohu: Co po mn chceš, abych dlal? Byl podveer. Bh ekl: Aby ses šel vyspat. Odpovdl jsem: Bože, nemáš nco duchovního? A On: Mám, ale až se vyspíš. To nejlepší, co te mžeš udlat, je jít si odpoinout. Když vám Bh ekne, abyste šli celou noc kázat, jdte. On vám dá sílu. Ale abychom si dlali svoje vlastní vci, a pak jsme tak unavení, že nejsme schopni Boha slyšet? On k nám ani mluvit nebude. Bh chce, abychom zvážili, co vlastn dláme, co ešíme. Víte, jako by nás hadí smyka omotávala, omotávala, a najednou cítíme, že už námi necirkuluje žádná krev. Když vámi krev proudí, je to vidt. lovk má barvu. Má nadšení. Dokáže plakat nebo se nadchnout. Ale když jste vyerpaní vcmi svta, nákupy a zaizováními Potebujeme na pondlí koupit cement. Napiš to, a to nezapomenu. Jo, a zavolali jsme do školy 2 Zjevení 3:1 Andlu pak církve Sardinské piš: Toto praví ten, jenž má sedm duch Božích a sedm hvzd: Vím skutky tvé: máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. 5

6 kvli té francouzštin? Nezavolali, že. Napiš to, musím to vyídit. Jé, ješt tohle... Najednou jsem všemi tmi vcmi, které m bombardují, zaplaven, a kde je vlastn Pán Bh? Vždy to s Ním neeším! Neeším s Ním školu, stavbu ani práci. Tmito vcmi to zaíná. Pak potkáte bratra nebo sestru, kteí se ptají: Jak se máš? Asi dobe. Akorát je toho te hodn. Poád je toho hodn. Co nám Pán Bh íká v Matouši? Co nám íká v kázání na hoe? Nestarejte se. Copak se Bh nestará a neodívá lilie? Copak se Bh nestará o vrabáky? (Matouš 6:25-31) Zapomnli jsme na to, že? Potebujeme se o sebe postarat. Náš problém není oble- ení. Ani chleba. Náš problém je mít víc, lepší, rychlejší. Spoustu vcí, které jsme díve nepotebovali, dnes potebujeme tikrát. Máme dm. Zahradu. Sekaku. Musíme koupit gril. A vtší gril. Druhou sekaku. A udírnu tu taky ješt nemáme. Najednou to všechno potebuji. Potebuji kuchy a ješt jednu malou. A jednu koupelnu, druhou a tetí. Potebuji jedny boty, druhé, tetí, tvrté a páté. K zelenému obleku zelené, k modrému modré, ke žlutému žluté. Pamatuji si, že jsem ml jedny kalhoty a jednu košili. Vždycky jsem to ráno vypral a usušil na sob po cest. Bratr Marek si urit vzpomíná. Chtl jsem jít na svatbu, ale neml jsem v em, protože jsem ml ošoupané kalhoty. Pak pijeli brati z Ameriky a pivezli krabici obleení. Mli tam takové pkné pyžamové kalhoty, dole zahnuté. Všichni íkali, že jsou šedé, já jsem ale íkal, že jsou stíbrné. Byly dole pkn zahnuté, a byly jediné, které mi sedly. Bylo k nim jen poteba pišít zip. Tak tam jedna sestra ze shromáždní pišila suchý zip a šel jsem na svatbu. Ml jsem svoji košili a svatební kalhoty. Víte, co bylo nejzajímavjší? Nepišlo mi na tom nic divného. Kristýnce tehdy trošku ano. Vždycky jsme se ráno potkali v autobuse, ml jsem z veerního praní ješt mokrý svetr a íkal jsem jí: Neboj se, mám to spoítané, v tamté vesnici to doschne. Co ješt nám nechyblo? Mobily? Mobily nebyly. Když jsem pišel z práce dom, nikdo mi už nemohl zadat novou práci. Dneska v jedenáct hodin zapípá mobil se zprávou: Prosím t, mžeš zrevidovat tu smlouvu a do rána ji ješt poslat? Najednou je tolik vcí a všechno je teba udlat te hned a pracovat víc a ješt víc. Když jsem se sthoval do Prahy, sthoval jsem se vlakem. Do nevelké úschovní skíky na nádraží jsem dal všechno, co jsem ml. Plka z toho byla Bible, Strongova konkordance, Greenv interlineár, Thyerv ecký slovník, druhá Bible a zbytek 6

7 bylo obleení. Bible vážily víc než všechno ostatní. Nic mi nechyblo. Dneska lovk nkam jede na ti dny. Má jeden kufr, druhý kufr, tetí kufr, tašku s botami, koárek, náhradní koárek, varnou konvici. Tentokrát jsme dokonce vzali dv. Jednu jsme pjili, nebojte se. Nkdy si íkám: Bože, není náhodou z tchto vcí nco, co m nutí bžet a bere mi píležitost T hledat? Možná jsme podvedeni, protože to ješt vypadá, že bžet mžeme. Zdá se nám, že to ješt stíháme. A pesto vidím, že nás Bh žádá: Nechte toho! Protože krev necirkuluje. Nkdy se konverzace toí okolo všeho, co se musí: Jak stavíš tohle a jak dláš tamto a už máš toto? Bratí, potebujeme init pokání. Pokání ale není sypání si popela na hlavu. Pokání znamená, že se podíváme do svého kalendáe a ekneme si: Co mám naplánováno na píští týden? Vezmeme vidle a zaneme vyhazovat vci, které po nás Bh nechce. Musíme se Ho nauit ptát, co po nás vlastn chce. Když totiž budeme ekat na Pána, init Jeho vli a Jeho vci, nabudeme nových sil. Budeme se vznášet jako orlice. 3 Máme dv možnosti. Bu expertní, profesionální rybaení. Celononí rybolov. Na to by mohla být reklama: Celononí rybolov! Výsledek: Žádný úlovek! Anebo rybaení na Jeho slovo. Když pišel Ježíš za uedníky, zeptal se: Co dláte, hoši? Chytání ryb je naše profese, to umíme! odvtili uedníci. Jak to šlo? Nó, dneska nic moc. Tak hote sí na druhou stranu. Ty, Pane, Ty jsi bezpochyby dobrý tesa, ale když nejsou ryby na jedné stran lodi, tak urit nebudou ani na druhé stran... To byla urit profesionální, expertní úvaha. Ale dobe, dobe, na základ Tvého slova to udláme. Hodili sí do vody a nemohli ji skoro ani vytáhnout. (Jan 21:1-11) Co budeme dlat my? Budeme pracovat celou noc, anebo ekat, až Bh ekne slovo? Nebo nevíme, že se o nás postará? Nco snad už nefunguje? Bh m ped lety poslal nkomu kázat. Jel jsem vlakem a na poslední úsek cesty jsem neml peníze. Pamatuji se, jak jsem šel po cest a íkal si: Bože, to jsem zvdav, co vymyslíš. Vbec m nenapadlo diskutovat nebo pochybovat o tom, jestli mám vbec jet, když na cestu nemám peníze. Bylo tehdy po dešti, všude kaluže. A Bh mi ekl: Natáhni se do tamté kaluže. Tak jsem se natáhl do té špinavé kaluže 3 Izaiáš 40:31 Ale ti, jenž oekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peím jako orlice; bží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají. 7

8 a našel jsem peníze na vlak. Pesn tolik, kolik jsem poteboval. Takových píbh je mnoho. Nedávno jsem se modlil za svou práci: Bože, co dál, co po mn chceš? Je toho docela dost. Bh mi ekl: Pesta te do konce roku prodávat. Nemžu pestat prodávat, to mžu pestat podnikat. Víte, u m to není tak, že jednou prodám, a mám práci na ti roky. Prodávám, prodávám, pak pracuji chvíli na zakázce a zas musím prodávat, prodávat, prodávat, abych mohl mít další zakázku. Bh mi ale ekl: Pesta prodávat. Zeptal jsem se Ho: No a kdo bude prodávat? Bh odpovdl: Já budu prodávat. Tak jsem ekl: Dobe, Bože, zkusím to. Zastavil jsem svoje aktivity obvolávání kontakt a íkal jsem si: Jasn, když mi nkdo zavolá, tak mu odpovím, to je jasné, ale sám volat nebudu. A najednou se ozval jeden, druhý, tetí, tvrtý. Bh se stará! V Genesis ve 3. kapitole, poté, co had podvedl Evu, se píše: I ekl Hospodin Bh žen: cos to uinila? I ekla žena: had podvedl m i jedla jsem. Podvedl. Jak ji podvedl? Neekl jí pravdu, že? To nebylo férové. Na tom by si úad pro ochranu spotebitele zgustnul. Když reklama íká, že produkt funguje takto, a on to nedlá, mžete jít na úad pro ochranu spotebitele se stížností: Dostal jsem jablko, ale bylo to nco jiného. Had mi íkal nco jiného! Eva se snaží vymluvit se: Had m podvedl. ekl mi jenom dobré vci. Hích m podvedl. Namaloval mi to všechno pozitivn. Tvrdil mi: Cože ti íkali? Že zemeš? Nezemeš. Nezemeš, naopak, bude to lepší. Hích a ábel neeknou: Chceš smrt? Nikdy vám neekne, jak to je opravdu. Zane vám íkat: Napadlo t, jak by to mohlo být dobré? Ten strom vypadá dobe, ne? A kdybys vdla, jak chutná... Nco ve vás se vzbouí: Ale Hospodin íkal... Vždy v Bibli se píše... Bh íkal, že v den, kdy pojím, zemu! Né, nezemeš. Nejsi jediný, koukni se okolo, nic se nedje. On jen nechtl, abys to všecko vdl hned. Jedno jablko. Bh je pece dobrý. A i kdyby, udláš pokání... Je to tak? Ochutnám jablko, ekám ránu. Nic. Á, had ml pravdu. Nic se nedje. První kousnutí, druhé kousnutí a tetí kousnutí... Nejsem mrtvý. Jen trošku jiný. ekl bych nahý. Spravedlnost, kterou jsem byl obleen, je pry. Tak njak se vám úpln nemžu podívat do oí. Schovávám se ped Bohem, ale moc to nejde. To je ten podvod híchu. Podvod hada. To je podvod pomalého škrcení. Co je špatn na tom, že chci mít? Co je špatn na tom, že chci vdt a znát? Co je špatn na tom, mít extra vzdlané dti? Co je 8

9 špatn na tom, že chci být vzdlaný, a ješt vzdlanjší? Co je špatn na tom, pesthovat se a získávat vtší bohatství? Podívejme se spolu do Nového zákona, do Matouše, 13. kapitoly, 3. verše: I mluvil jim mnoho v podobenstvích, ka: Aj, vyšel rozséva, aby rozsíval. A když on rozsíval, nkterá seménka padla podél cesty a piletli ptáci a sezobali je, jiná pak padla na místa skalnatá, kdežto nemla mnoho zem a rychle vzešla, protože nemla hlubokosti zem. Ale když slunce vzešlo, uvadla a že nemla koene, uschla. Jiná pak padla v trní i vzrostlo trní a udusilo je. A jiná padla v zemi dobrou i vydala užitek, nkteré stý, jiné šedesátý a jiné ticátý. Kdo má uši k slyšení, slyš. Kdo z vás nikdy toto slovo neslyšel? Všichni jste slyšeli, že? A ne jednou. Desetkrát? Stokrát? Kolik jste už slyšeli nebo etli kázání? Tisíce? Všichni jsme pda, na kterou je znovu a znovu rozséváno dobré sím. Máte nkdo reklamaci vi slovu, že by bylo neplodné? Kde je tedy problém? Kde je problém? Jak to, že to sím nepináší ticátý, šedesátý nebo ideáln stý užitek? Mlo by se rozmnožovat, rozmnožovat, rozmnožovat a život by ml petékat. Sím ale padá do rzné pdy. V 7. verši se píše, že sím padlo mezi trní. Trní pak vzrostlo. Svtských vcí je najednou víc a víc, že? Daí se nám. Máme spoustu vcí, povinností a zájm, které nám dokážou zaplnit volný as. Najednou všechno okolo roste a bují. A co se stane se slovem? Udusí se. Jak? Je mu vzat prostor. V etin slovo udusit mluví o omezení prostoru. Zúžení prostoru. íkáme: Bože, to bylo dobré kázání. Dal jsem Ti prostor odsud posud. Víc nemám. Musíš, Bože, fungovat na tomto úzkém prostoru. Pvodn jsem si myslel, že si to jedno konkrétní slovo ješt pjím, že se k nmu vrátím, ale už jsem se k nmu nedostal. as a prostor, který tomu slovu dám v mysli, je tak malý, že ani nemže vyrst. Nemže pinést ovoce. Místo toho, abychom udlali konkrétní krok, tak navalíme do mysli další myšlenky, další innosti, a to slovo se dusí. Neíká to snad Boží slovo? Máme konferenci a já vím, že po ní už máte naplánovanou spoustu inností, co všechno se má a musí udlat, co se bude dít atd. Tsn ped konferencí se musí udlat strašná spousta vcí, abychom na ni vbec mohli odjet. A tak pijedeme na konferenci naprosto nepipravení. as od asu se tady projdu a vidím, jak na poítai sázíme jeden mail za druhým. Telefonujeme, zjišujeme, pracujeme, kupujeme a prodáváme. Jdeme se ješt podívat sem, zajistit tamto a tamhle pobýt. 9

10 Jedno nádherné zjevení obas uím i na školeních pro manažery: Telefon má vypína. Mžeme ho vypnout. Pokud máte exchange, mžete napsat zprávu, že tu te nejste. V prbhu této konference jsem neodpovdl ani na jeden . Ani jednomu lovku jsem nezatelefonoval. Svt se nezboí. Ani moje firma se nezboí. Nebo tomu nevíme? Máme shromáždní, pak honem na obd, po obd musím rychle vyídit všechny maily, zavolat a ješt nco udlat a už je tady veee, shromáždní a pak musím udlat ješt tohle... A kde je Pán Bh? Nkde v poadníku? Probrali jsme s Ním slovo, které tady bylo kázáno? Vzal jsem si zápisky, sedl si s Biblí a peetl alespo verše? Nejsme náhodou na dovolené z práce? Kde jinde bychom na to mli mít prostor? Bratí, pokud nebudeme init pokání, budeme udušeni. Budeme zadušeni. Slovo, to vzácné sím, které nám bylo kázáno, pijde vnive. Kousek po kousku se do naší duše dostane hích. Tak jako Jan Ktitel a Eliáš pedcházejí píchod Krista, tak zaneprázdnní pedchází hích. Znáte to? Máte to svdectví? Do híchu jsem vždycky padl poté, co jsem byl zaneprázdnn. Vždy nejdív pišly vci, které m znecitlivly. Natolik m zavalily, že jsem ztišil nebo vypnul Pána Boha. Najednou pišel hích, a já jsem byl píliš zaneprázdnný, než abych si všiml, že to je hích. Bratí, pokud padne sím do trní, tak nemá nadji. Nemá prostor. Chovejme se ke slovu jinak! Pokání neznamená, že se zaneme bít v prsa, jako se bijí v pravoslavné církvi. V Rusku si lidé kleknou, sundají košili, bijí se a volají: Bože promi, promi, promi. Bijí se, pláou u toho a vypadá to velmi efektn. Turisté se na to dívají. Když je v Moskv období pokání, je tam celá louka plná chlap, kteí se bijí v prsa a iní pokání. Když se dobijí, doiní pokání, vezmou si své košile, jdou k velkým stolm, kde jsou pipravené sklenice vodky, a pijí. Víte, co u toho ješt obas íkají? Než se jeden napije, ekne: Kristus vstal z mrtvých. A ten druhý obrátí sklenici do sebe a ekne: Zajisté vstal z mrtvých. To není pokání. To pece není pokání! Pokání není bití v prsa. Pokání znamená, že pijdu k sob a nco ve svém život zmním. Že udlám zmnu ve svém životním stylu. Že nco prodám. Nco nekoupím. Nco neudlám. Anebo nco, co mám udlat, udlám. Nkam, kam jsem chtl jít, nepjdu. Anebo naopak pjdu tam, kam jsem neml v úmyslu jít. Zanu vytváet prostor Božímu slovu tím, že eknu: Bože, odevzdávám Ti svj život. Neumím ho žít. Bože, neumím vychovat svoje dti, zajistit jim školu. Ani neumím 10

11 udržet vztahy v církvi. Nemám ani na to, abych udržel vlastní rodinu pohromad. Bože, dávám Ti to všechno. U m. U m, jak mám jít. Jak mám jít krok za krokem. Jak mám pemýšlet. Jak mám trávit as. Jak mám pracovat. Hospodine, Ty vidíš všechny povinnosti, všechny nápady, co by se dalo dlat. Ty vidíš seznam všech požadavk. Hospodine, tady to je. U m rybait. Budu ekat na Tvoje slovo. Budu ekat na Tvoje zpsoby. Vím, že na Tvé slovo udlám víc, než když budu dlat ze svojí vlastní síly. Kdo z vás má svdectví, že odevzdal svj život Bohu, a že On mu ho nevrátil v lepším stavu? Pijte za Bohem s klíky svého života a eknte: Bože, já to neumím. Neumím život žít. Piznejte jako marnotratný syn, který pišel zpátky za otcem: Zkusil jsem to. A takhle to dopadlo. Nepišel za otcem s oekáváním slávy. íkal: To nejmenší, co mžu mít u tebe, je víc než cokoliv ve svt. Pak se zjevuje ta neuvitelná Boží, otcovská moc pijetí, která vás pijme a dá vám nové roucho. Nasadí prsten a ekne: Jsem rád, že jsi doma. Jsem rád, že jsi pišel k sob, že ti to došlo a že jsi pišel. Umím se o tvj život postarat. Budeš mi konen vit? Pustíš konen volant? Necháš m ídit? Necháš m vést t životem? Hospodin íká, že je náš pastý. Bh nechce, abyste byli pastýi sami sob. Nedal vám život do ruky, abyste si ho žili podle nejlepšího vdomí a svdomí. Poítá s tím, že jste ovce. Poítá s tím, že Mu chcete vydat svj život a že vás povede krok za krokem. A tak se Bh ptá: Už jsi k tomu poznání došel? Vidíš už, co jsi s životem udlal beze mne? Dokážeš se podívat na uplynulý rok? Nebo potebuješ ješt jeden rok? Potebuješ jít ješt dál? Ješt máš pocit, že to uídíš? Myslíš si, že to sevení hada zvládneš? Neprohlížejte se zvenku. V lánku, který jsem etl, se píše, že na obti nejsou žádné viditelné známky zkázy do doby, než je ob spolknuta. Ale to už je pozd. Zevnit hada už se bojovat nedá. Bh nám na této konferenci íká: Kdo má uši k slyšení, slyš, co Duch praví církvi. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Otes se! Oklep se! Vsta, kdo spíš! Bratí, to, že íkáme, že je nejvyšší as, znamená, že pokud nco neudláme, už se tady znova takto nesejdeme. Nenalhávejte si, že to není tak zlé. Že hích máte pod kontrolou. Že život zvládnete. Že vždycky je dost asu init pokání. Že je pece ješt spousta vcí, které dláte dobe. Zmte si puls! Podívejte se na ohe svého srdce! 11

12 Zaposlouchejte se do jeho tlukotu. Zmte si tlak krve. Bh nám íká: Nejste ani studení, ani horcí. Vlažnost nesnesu! 4 Bratí, copak to nevidíme? Kde je život, kde je energie? Kde je proroctví a v jaké kvalit? Kde jsou dary Ducha? Kde je slovo Pán? Kde jsou svdectví života? Kde je pokání? Kde je znovudobytí duše, zavírání dveí? To už nemáme z eho init pokání? Už chodíme v dokonalosti? Kde jsou svdectví? Kde je mezi námi plynutí krve, která tee od jednoho k druhému, a jeden má píse a druhý dar a další slovo. Mám pocit, že krajta už zaútoila. Slyšíme dobe, co Duch praví církvi? íká: Církvi, máš jméno, že jsi živá, ale nejsi živá. Pokud nebudeš init pokání, tvoje jméno bude vymazáno z knihy života. Bratí! Možná se to nestane zítra, možná ani pozítí, ale urit popozítí. Nenechte se oklamat tím, že ješt dýcháte. Nenechte se oklamat tím, že si íkáte, že ješt nejste v úpln hrozném stavu. Jedno z velkých zjevení, které pišlo do mého života, bylo o tom, že lovk se skládá z ducha, duše a tla. Probíhá zde zápas o duši. Tlo, to je prach a do prachu pjde. Duch pjde zpátky k Bohu do nebe. 5 O duši zápasíme. Jakou cenu má lidská duše? Jakou cenovku na ni dáte? Boží slovo íká, že kdybyste získali celý svt a ztratili duši, nic vám to neprospje. 6 Není nic, co by vyvážilo cenu duše. Kdybyste získali celý svt, všechny banky, lod, zájezdy, auta, domy, jídla, tak je to neporovnatelné s jednou duší. A pesto je vám vaše vlastní duše dána k dispozici. Chováme se k ní, jako kdyby nemla žádnou hodnotu. Jako kdyby to byl squatterský dm. Dovolujeme, aby tam bydlel kdejaký squatter nebo bezdomovec. Pouštíme tam každého potulného ducha, který jde okolo. Chováme se, jako by duše nemla žádnou hodnotu. Duše se od rána do veera rozhoduje, na kterou stranu se pikloní. Zda k duchu, kde svítí svtlo, které naši duši osvcuje, nebo k žádostem tla, které si na ni také iní nároky. Duch tlo. Co si vyberete? Vaše rozhodnutí uruje, jestli jste zaseli do své duše kousek svtla, stali se více duchovními, anebo jestli jste zaseli kousíek tla. Vaší volbou se vaše duše stává víc jako Bh, anebo víc jako ábel. 4 Zjevení 3:16 A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu t z úst svých. 5 Kazatel 12:7 A navrátí se prach do zem, jakž prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal. 6 Matouš 16:26 Nebo co jest platno lovku, by pak všecken svt získal, a své duši uškodil? Aneb kterou dá lovk odmnu za duši svou? 12

13 Když se vám stane, že zasejete do duše tlo, musíte init pokání. Co je to pokání, jak jsme se to uili? Nejprve si zpátky nárokujeme kus duše, kterou jsme nechali obsadit nkým jiným. Poprosíme Boha, aby na tom míst pebýval. Zaveme okna, dvee a postavíme stráž. Až píšt pijde žádost nebo potulný vagabund, ekneme mu rovnou: Ne, tady nemáš co pohledávat! On se vrátí. A pokud tam bude volno, vyluxováno, isto, navonno, zavolá sedm horších a duši obsadí. (Matouš 12:43-45) Už jsme píliš zaneprázdnni, než abychom neustále nco ze své duše vyhazovali. V rohu mi roste koen hokosti. Tak ho tam nechám prorstat dál. Závist, zloba, strach. Kde je naše agonie, kde je naše touha vyistit duši? Je teba íct: Hospodine, nárokuji si zpátky to, o co jsem pišel. Nárokuji si zpátky ást své duše. Nárokuji si zpátky as a energii, kterou jsem vydal. Chci peorat zahradu a vytrhat všechen plevel. Chci odstranit všechno harampádí, které to sím zadušuje. Budu se, Hospodine, o tu zahradu starat, až na ní poroste ovoce. Ovoce Ducha. Pokoj. Chodíte celý den v pokoji? Máme pokoj, který steží naši mysl v Kristu Ježíši? Radost. Máme radost? Radujeme se neustále? Potkáme se a jsme plní radosti? Trplivost, tichost, laskavost, dobrotivost, dobrota. Jsme plní dobrotivosti, dobroty, laskavosti, trplivosti? Co vám roste na zahrad? Bratí, nenechme se podvést. Nebume naivní. Ten duch je duch podvodu. Tváí se, že není. Leží tiše. Bylo by škoda, aby se doplnila míra jeho útoku. Probute se, kdo spíte. Obote se na nj! Obote se na nj silou. Nárokujte si duši zpátky. Nárokujte si zpátky vci, o které jste pišli. Neekejte do 20. listopadu, kdy máte volno v kalendái. Zmte život, dokud se dnes jmenuje. Jdte za tmi, za kterými musíte jít, a narovnejte vztahy, o které jste pišli. Rádi bychom vám te dali prostor, abyste uinili, co potebujete uinit. Amen. 13

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých.

Obanské právo. Každý je povinen pi výkonu svých majetkových práv a povinností dbát na to, aby nezasahoval do práv a oprávnných zájm druhých. Obanské právo Oekávané výstupy dle RVP GV: Žák rozlišuje fyzickou a právnickou osobu, uvede jejich píklady vymezí podmínky vzniku a zániku dležitých právních vztah (vlastnictví, pracovní pomr, manželství)

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25

O myšce a jitrničce. VY_ 12_INOVACE_Čg.Vo.25 Anotace: Pracovní list je určen pro čtení s porozuměním. Učí žáky tvořivě pracovat s textem, doplňovat a vyhledávat v něm. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-pracuje tvořivě s literárním

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více