DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ"

Transkript

1 KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ fr". rnr se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastupen: Mirslavem Nvákem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Česká spřitelna, a. s. Čísl účtu: /0800 (dálejen bjednatel") 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a,s. Se sídlem: Cihelní 1575/14, Ostrava Zastupena: Ing. Vladimírem Měktu, místpředsedu představenstva Ing_ Milanem Juříkem, členem představenstva IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Čísl účtu: /0100 Zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ostravě, ddíl B, vlžka 4229 (dálejen zhtvitel") Základní ustanvení 1. Tat smluvaje uzavřena dle 2586 a násl. zákna Č. 89/2012, bčanský zákník (dále jen bčanský zákník"); práva a pvinnsti stran tut smluvu neupravená se řídí příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. Pr značení tét smluvy je dáíe v jejím textu užíván pjem Smluva". 2. Smluvní strany prhlašují, že údaje uvedené v čl. I tét Smluvy jsu v suladu s právní skutečnstí v dbě uzavření Smluvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dtčených údajů známí bez prdlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smluvě ddatek.

2 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 3. Zhtvitel prhlašuje, že bankvní účet uvedený v čl. I dst. 2 tét Smluvy je bankvním účtem zveřejněným ve smyslu zákna č, 235/2004 Sb., dani z pndané hdnty, ve znění pzdějších předpisů (dáíe jen zákn DPH"), Vpřípadě změny účtu zhtvitele je zhtvitel pvinen dlžit vlastnictví k nvému účtu, a t kpií příslušné Smluvy neb ptvrzením peněžníh ústavu; nvý účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchzí věty. 4. Smluvní strany prhlašují, že sby pdepisující tut Smluvu jsu k tmut úknu právněny. 5. Zhtvitel prhlašuje, že je dbrně způsbilý k zajištění předmětu plnění pdle tét Smluvy. 6. Smluvní strany se zavázaly pstupvat v suladu s Prgramvým dkumentem Integrvanéh peračníh prgramu (dále také IOP") a Prváděcím dkumentem IOP, v suladu výzvu k předkládání žádstí finančnípdpru relevantní pr účel a předmět tét Smluvy včetně jejich veškerých přílh (dále také výzva") a v suladu s ficiálními dpručeními a známeními řídícíh rgánu či zprstředkujícíh subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. 7. Smluvní strany se dhdly, že pd pjmem zkušební prvz se rzumí dba p řádně prvedené implementaci všech ddaných částí, určená k věření funkčnsti prduktu nahw a SW Objednatele. Zkušební prvz Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací služí ke kmplexnímu vyzkušení všech částí Díla (předmětu plnění dle Smluvy). Díl tedy musí ke dni jeh předání d zkušebníh prvzu bsahvat všechny části á všechny funkcinality pžadvané Smluvu. Zkušební prvz bude prbíhat v místě plnění Díla a bude jej prvádět Objednatel v sučinnsti s cílvými uživateli. Vady Díla zjištěné při zkušebním prvzu je Zhtvitel pvinen dstranit nejpzději ke dni předání části Díla dle čl. IV. dst. 1 písm. g) tét Smluvy. Zhtvitel je pvinen průběžně Objednatele infrmvat průběhu zkušebníh prvzu a činnstech, které byly prváděny za účelem věření funkčnsti Díla. Účel Smluvy 1. Účelem tét Smluvy je zajistit ddávku a implementaci Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací (dálejen Kmplexní IS") dle pdmínek definvaných tut Smluvu, jak infrmačníh systému pr zajištění jedntné evidence a jedntné metdiky hdncení základních kvalitativních parametrů hspdaření nemcnic Mravskslezskéh kraje (dále jen MSK") v segmentu řízení peračních sálů a centrálních sterilizací včetně přízení ptřebnéh HW vybavení d jedntlivých vybraných nemcnic kraje. Přízením předmětnéh Kmplexníh IS vjedntlivých nemcnicích bude zajištěna kmplexní infrmační pdpra všech činnstí ptřebných křížení peračních sálů a centrálních sterilizací, zárveň bude zajištěn jedntné zpracvání statistik nákladvsti dtčených nemcničních pracvišť, v rámci prjektu Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji. 2. Účelem Smluvy je také stanvit pdmínky pskytvání technické a uživatelské pdpry ke Kmplexnímu IS ze strany pskytvatele bjednateli.

3 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" Přílha č. I Technická specifikace IV. Předmět Smluvy 1. Předmětem plnění díe tét Smluvy je ddávka a implementace Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací (dále jen díl") pr bjednatele a zdravtnická zařízení Mravskslezskéh kraje. Pdrbná specifikace díla je uvedena v přílze č. 1 tét Smluvy. Objednatel se zavazuje prvedené díl převzít a zaplatit za ně zhtviteli cenu pdíe čl. V tét Smluvy. Dále je předmětem plnění závazek pskytvatele pskytvat kmplexní technicku a uživatelsku pdpru bjednateli, a pskytvat služby blíže specifikvané v Přílze č. 1 tét Smluvy 2. Předmětem tét Smluvy je závazek Zhtvitele prvést pr Objednatele Díl vrzsahu a kvalitě dle tét Smluvy a přílhy č. 1 tét Smluvy Technická specifikace", jehž dílčí části tvří: a) Ddávka aplikačních Částí řešení Kmplexníh IS b) Licence k aplikačním Částem řešení Kmplexníh IS c) Ostatní licence nezbytné pr prvz Kmplexníh IS specifikvané v tét Smluvě d) Ddávka Hardware včetně všech nutných licencí e) Integrace řešení na stávající infrastrukturu a aplikační řešení bjednatele f) Implementace, instalace a knfigurace řešení Kmplexníh IS v místě plnění uvedeném v čl. VI. dst. 1 tét Smluvy g) Zkušební prvz, včetně seznámení uživatelů s bsluhu Kmplexníh IS h) Technická a uživatelská pdpra 3. Sučástí Díla jsu veškeré práce a služby nezbytné pr řádné a úplné zprvznění Díla včetně vytvření dkumentací a pstupů pr správce a uživatele ke všem technickým částem Díla. 4. Sučástí pskytvání technické a uživatelské pdpry jsu i práce a služby, které ve Smluvě nejsu uvedeny a pskytvatel, jakžt dbrník, nich vědět měl neb mhl. 5. Plnění zhtvitele musí být prveden v rzsahu, kvalitě a s bsahem definvaným v přílze Č. 1 tét Smluvy. 6. Sučástí plnění zhtvitele jsu i práce a služby, které ve Smluvě nejsu uvedeny a zhtvitel, jakžt dbrník, nich vědět mel neb mhl, 7. Zjistí-li zhtvitel při plnění předmětu Smluvy skryté překážky bránící řádnému prvedení předmětu plnění, je pvinen t bez dkladu známit bjednateli a navrhnut další pstup. 8. Zhtvitel prhlašuje, že se detailně seznámil s rzsahem a pvahu předmětu Smluvy a zeje dbrně způsbilý k zajištění plnění předmětu Smluvy. 9. Zhtvitel je pvinen zajistit, že veškeré vlastnsti předmětu Smluvy budu p celu dbu účinnsti tét Smluvy dpvídat becně platným právním předpisům ČR a platným standardům Infrmačních systémů veřejné správy. 10. Smluvní strany prhlašují, že předmět plnění Smluvy není plněním nemžným a že Smluvu uzavírají p pečlivém zvážení všech mžných důsledků. rv i Ni

4 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizaci" - Přílha č. 1 Technická specifikace V. Cena za díl 1. Cena za díl je stanvena v přílze č. 2 tét Smluvy. 2. Cena za díl pdle dst. 1 tht článku Smluvy zahrnuje veškeré náklady zhtvitele spjené se splněním jeh závazku z tét Smluvy, tj. náklady plynucí z integračních prací vrzsahu integrace na stávající systémy Krajskéh úřadu MSK a dtčených zdravtnických zařízení, cenu díla včetně dpravnéh, dměny za pskytnutí licence, práce technika apd. Cena za díl je stanvena jak nejvýše přípustná a není ji mžn překrčit. 3. Vpřípadě, že djde ke změně záknné sazby DPH, je zhtvitel kceně díla bez DPH pvinen účtvat DPH v platné výši. Smluvní strany se dhdly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutn ke Smluvě uzavírat ddatek. Zhtvitel dpvídá za t, že sazba daně z přidané hdnty bude stanvena v suladu s platnými právními předpisy. 4. Pdrbný rzpis ceny předmětu plnění v členění na jedntlivé plžky včetně ceny za technicku a uživatelsku pdpru tvří přílhu č. 2 tét Smluvy. P dbu zkušebníh prvzu bude technická a uživatelská pdpra zajišťvána zhtvitelem bezplatně. Pdmínky pskytvání technické a uživatelské pdpry jsu stanveny včl. XVI. a v přílze č. 1 tét Smluvy. VI. Míst předání a dba plnění 1. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli díl v místě předání, kterým je budva Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a dále budvy zdravtnických zařízení: a) Nemcnice s plikliniku Havířv, příspěvkvá rganizace, b) Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace., c) Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, pracviště Orlvá, d) Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, příspěvkvá rganizace e) Slezská nemcnice v Opavě, příspěvkvá rganizace., f) Nemcnice Třinec, příspěvkvá rganizace. 2. Zhtvitel je pvinen prvést díl a předat jej bjednateli bez vad v těcht termínech d nabytí účinnsti tét Smluvy: a) Ddávka aplikačních částí řešení Kmplexníh IS a Hardware včetně všech nutných licencí d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti; b) Integrace Kmplexníh IS s prtálem úředníka, s technlgií Single Sign-On, se systémem Identity management, se systémem Service Desk krajskéh úřadu, se systémem Datvý sklad Mravskslezskéh kraje, nemcničními IS jedntlivých zdravtnických zařízení, případné další integrační práce d 4 měsíců d nabytí účinnsti tét Smluvy dle přílhy č. 1;

5 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" Přílha č. 1 Technická specifikace c) Implementace veškeréh Hardware a aplikačních částí Kmplexníh IS (včetně případnéh dplňkvéh SW) dle přílhy č. 1, d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnstí; d) Zpracvání technické, prvzní, prjektvé a bezpečnstní dkumentace d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti; e) Zkušební prvz včetně seznámení uživatelů s bsluhu Kmplexníh IS zapčne následující den p řádném prvedení implementace dle písm. c) tht bdu Smluvy a bude prbíhat p dbu 2 měsíců. f) Předám Díla bez vad a neddělků - zhtvitel je pvinen předat kmpletní Díl bez vad a neddělků nejpzději d 6 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti. 3. Díl je prveden, je-li dknčen a předán bjednateli. Smluvní strany se dhdly, že bjednatel není pvinen díl převzít, pkud tt vykazuje vady či neddělky bránící řádnému užívám. 4. Pskytvání technické a uživatelské pdpry pskytvatelem zapčne dnem zahájení zkušebníh prvzu a bude prbíhat až d uplynutí 5 let de dne uknčení zkušebníh prvzu. 5. Místem pskytvání technické pdpry je budva Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a dále budvy zdravtnických zařízení: 9 Nemcnice s plikliniku Havířv, příspěvkvá rganizace, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, pracviště Orlvá,» Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, příspěvkvá rganizace, Slezská nemcnice v Opavě, příspěvkvá rganizace,» Nemcnice Třinec, příspěvkvá rganizace. J

6 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. I Technická specifikace VIL Práva a pvinnstí smluvních stran 1. Není-li stanven tut Smluvu výslvně jinak, řídí se vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran ustanveními 2586 a následujícími bčanskéh zákníku. 2. Zhtvitel je zejména pvinen: a) Prvést díl řádně a včas za pužití materiálu a pstupů dpvídajících právním předpisům a technickým nrmám ČR. Smluvní strany se dhdly na I. jaksti díla. Díl musí dpvídat příslušným právním předpisům, nrmám neb jiné dkumentaci vztahující se k prvedení díla a umžňvat užívání, k němuž byl určen a zhtven. b) Řídit se pří prvádění díla pkyny bjednateie. c) Umžnit bjednateli kntrlu prvádění díla. Pkud bjednatel zjistí, že zhtvitel neprvádí díl řádně či jinak prušuje svu pvinnst, pskytne zhtviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhtvitel ve stanvené lhůtě, je bjednatel právněn d Smluvy dstupit. d) Odstranit zjištěné vady a neddělky na své náklady. e) Dbát při prvádění díla dle tét Smluvy na chranu živtníh prstředí a ddržvat platné technické, bezpečnstní, zdravtní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se chrany živtníh prstředí. f) Respektvat prvzní řád budvy Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a prvzní řády zdravtnických zařízení uvedené v čl. VI dst. 1 a řídit se při pskytvání plnění pkyny bjednatele. Část pskytvanéh plnění, jejíž rzsah bude s dkazem na bezpečnstní plitiku bjednatele předem písemně dsuhlasen bjednatelem, může být pskytvána dálkvu frmu z prstr zhtvitele. g) Písemně infrmvat bjednatele všech svých subddavatelích (včetně jejich identifikačních a kntaktních údajů a tm, které služby pr něj v rámci předmětu plnění každý ze subddavatelů pskytuje) a jejich změně, a t nejpzději d 7 kalendářních dnů de dne, kdy zhtvitel vstupil se subddavatelem ve smluvní vztah Či de dne, kdy nastala změna. Pr změnu subddavatele, prstřednictvím kteréh zhtvitel prkázal část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnu zakázku, platí čl. VIII. dst. 3 tét Smluvy. h) Vést účetnictví v suladu se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, neb daňvu evidenci pdle zákna č. 586/1992 Sb., a je pvinen zajistit, aby příslušné dklady prkazující náklady suvisející s pskytnutím plnění splňvaly předepsané náležitsti účetníh dkladu dle 11 zákna č. 563/1991 Sb., aby tyt dklady byla správné, úplné, průkazné a srzumitelné. i) Bez zbytečnéh dkladu známit bjednateli veškeré skutečnsti, které mhu mít vliv na pvahu neb na pdmínky uskutečňvání plnění. Zejména je pvinen neprdleně písemně známit bjednateli změny svéh majetkprávníh pstavení, jak je např. přeměna splečnsti, snížení základníh kapitálu, vstup d likvidace, úpadek Či prhlášení knkurzu apd. j) řádně uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně d knce rku 20. Pkud je v českých právních předpisech stanvena lhůta delší než ť

7 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~ Přílha č. 1 Technická specifikace v evrpských předpisech, musí být pužita pr úschvu delší lhůta a dále je pvinen k tét dkumentaci umžnit minimálně d knce rku 20 přístup. k) archivvat riginální vyhtvení Smluvy včetně jejích ddatků, riginály účetních dkladů a dalších dkladů vztahujících se k realizaci předmětu tét Smluvy p dbu 10 let d zániku tét Smluvy. P tut dbu je zhtvitel pvinen umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektů prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním tét Smluvy. 1) minimálně d knce rku 20 za účelem věřvání plnění pvinnstí Smluvy pskytvat pžadvané infrmace a dkumentaci zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, příslušnéh finančníhúřadu a dalších právněných rgánů státní správy) a je pvinen vytvřit výše uvedeným sbám pdmínky k prvedení kntrly vztahující se k předmětu Smluvy a pskytnut jim při prvádění kntrly sučinnst. Zajistí výše uvedeným sbám pdmínky k prvedení kntrly vztahující se k realizaci předmětu Smluvy a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst. m) prvádět infrmační a prpagační patření na základě Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006 a v suladu s pravidly stanvenými v Příručce pr žadatele a příjemce výzvy č. 19 IOP v suladu s Pravidly pr prvádění infrmačních a prpagačních patření, dstupných na URL: <http://www.sf-mvcr.cz/vyzvy/ip>, kde je mim jiné stanvena dpvědnst příjemců, pkud jde infrmační a prpagační patření pr veřejnst, v suladu s Lg Manuálu IOP dstupném na URL: <http://www.sfmvcr.cz/vyzvy/ip> neb <http://www.strukturalni-fndy.cz>, v suladu s Manuálem lga Ministerstva pr místní rzvj ČR (http://www.mmr.cz) a v suladu s Manuálem jedntnéh vizuálníh stylu Mravskslezskéh kraje (Crprate Identity), jenž je dstupný na URL: <http://www.kr-mravskslezsky.cz/publikace/ graficky_manual.pdf>. Zhtvitel je pvinen zajistit, aby pvinnsti ve vztahu k předmětu plnění plnili d knce rku 20 také subddavatelé pdílející se na plnění. Zhtvitel prhlašuje, že ke dni nabytí účinnsti Smiuvy je s těmit pravidly seznámen. n) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace a elektrnické aplikace, dvluje-li t jejich charakter, patřit vizuální identitu prjektů splufinancvaných z IOP (tj. patřit je číslem prjektu, názvem prjektu, symbly dle předchzíh dstavce, bude-li t jejich charakter umžňvat). Zhtvitel prhlašuje, zeje s těmit pravidly xkáné seznámen. V případě, že v průběhu plnění tét Smluvy djde ke změně těcht pravidel, je bjednatel pvinen tét skutečnsti zhtvitele bezdkladně infrmvat. ) Dbát při pskytvání plnění dle tét Smluvy na chranu živtníh prstředí a ddržvat platné technické, bezpečnstní, zdravtní, hygienické a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se chrany živtníh prstředí. p) Pstupvat při prvádění díla s dbrnu péčí. 3. Zhtvitel bjednateli dpvídá za t, že dkumenty a subry dat, které mu vrámci plnění předmětu Smluvy předal:

8 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace a) jsu autrizvanými kpiemi riginálů příslušných dkumentů a subrů dat zhtvitele, b) nebsahují žádné infiltrační prstředky, c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, knfiguraci a správu, která mu umžňují s nimi nakládat a dále je pskytvat tak, jak je sjednán v tét Smluvě. 4. Objednatel je pvinen: a) Pskytnut zhtviteli sučinnst nutnu k prvedení díla. b) Určit veducíh prjektu a realizační tým na úrvni kraje a dále pak na úrvni jedntlivých nemcnic 5. Objednatel je právněn díl (Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací) užít ve smyslu ustanvení 2371 a násl. bčanskéh zákníku (dále též licence"), a t: v pdbě určené v čl. XII tét Smluvy, * v rzsahu pr dtčené subjekty bjednatele (tj. zdravtnická zařízení specifikvána v čl. VE., dst. 1), p dbu trvání majetkvých práv k dílu. Objednatel není pvinen udělenu licenci využít. Odměna zhtvitele, cby autra díla, za pskytnutí licence je sučástí ceny za díl pdle čl. V tét Smluvy. 6. Objednatel umžní zhtviteli zabezpečený vzdálený přístup d své datvé sítě a d sítí všech realizvaných nemcnic z IP adresy zhtvitele prtklem TCP/IP za účelem plnění tét Smluvy a mnitrvání prvzu, at neprdleně p nabytí účinnsti tét Smluvy. 7. Objednatel má práv vyjadřvat připmínky kplnění předmětu Smluvy zhtvitelem a t i pakvaně. Zhtvitel je pvinen tyt připmínky zhlednit. vra. Zaměstnanci a ddavatelé zhtvitele a sby zúčastněné na plnění předmětu Smluvy v jiném právním vztahu ke zhtviteli (dále také pracvníci") 1. Zhtvitel prhlašuje, že všichni jeh pracvníci, kteří se budu pdílet na realizaci předmětu plnění, mají dstatečnu kvalifikaci v bru. Zhtvitel dále prhlašuje, že všichni pracvníci vládají český jazyk na takvé úrvni, která jim umžní pskytvat služby veducí k realizaci díla v plném rzsahu. 2. Zhtvitel zajistí, aby jeh pracvníci, kteří budu přítmni v prstrách bjednatele, ddržvali všechny bezpečnstní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni bjednatelem. 3. Zhtvitel se zavazuje zabezpečvat plnění dle tét Smluvy prstřednictvím sb, jejichž prstřednictvím v rámci zadávacíh řízení na veřejnu zakázku prkázal splnění kvalifikačních pžadavků na veducíh realizačníh týmu a další členy realizačníh týmu. Zhtvitel je právněn změnit pracvníka, pmcí kteréh prkázal splnění kvalifikace, jen ze závažných důvdů a s předchzím písemným suhlasem bjednatele, přičemž nvý pracvník musí dispnvat minimálně stejnu úrvní kvalifikace, kteru půvdní pracvník prkázal; bjednatel nedmítne udělit suhlas se změnu pracvníka bez bjektivních důvdů, pkud mu budu příslušné dklady předlženy.,v-

9 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 4. Minimálně dva členvé realizačníh týmu zhtvitele se musí zúčastnit pravidelných kntrlních dní v sídle bjednatele (neurčí-li bjednatel výslvně jinak), které budu prbíhat v intervalu lx měsíčně de dne, kdy Smluva nabude účinnsti. Objednatel může dle aktuální ptřeby frekvenci knání těcht kntrlních dní upravit. 5. Zhtvitel je pvinen účastnit se na základě pzvánky bjednatele všech jednání týkajících se předmětu Smluvy, řídit se při prvádění plnění dle tét Smluvy jeh pkyny a pskytnut mu pžadvanu dkumentaci. Účast na těcht jednáních není pvažvána za technicku pdpru, údržbu, pradenství ani knzultaci a zhtviteli za takvé jednání nenáleží dměna. 6. Zhtvitel je pvinen účastnit se na základě pzvánky bjednatele zaslané min. 3 pracvní dny před každým jednáním, knferencí, a další akcí suvisejících s prpagací a publicitu prjektu. Za takvé jednání nenaleží zhtviteli dměna. 7. Zhtvitel je pvinen z každéh jednání a z každéh kntrlníh dne týkajícíh se plnění předmětu Smluvy vyhtvit zápis průběhu a závěrech jednání či kntrlníh dne, který bude v případě dsuhlasení pdepsán zástupci bjednatele i zhtvitele, at bezprstředně p jednání a sučasně deslán na bjednatele neb bude bjednateli předán jinu bdbnu frmu. Každý ze zápisů bude bsahvat minimálně tyt náležitsti: přadvé čísl zápisu, datum knání, míst knání, seznam přítmných či mluvených účastníků, prgram jednání, ppis sjednaných úklů a závěrů jednání či kntrlníh dne; ppis splnění úklů ujednaných na předchzím jednání či předchzím kntrlním dni; každý ze zápisů bude bsahvat název prjektu, reg. čísl prjektu a prvky pvinné publicity dle čl. VIL, dst. 2, písm. m) - n) tét Smluvy. Objednatel si vyhrazuje práv zápis nepřevzít, nepdepsat a prhlásit jej vadným, nebude-li bsahvat některý z výše uvedených údajů. 8. Zhtvitel je pvinen v průběhu Realizace i v průběhu Rutinníh prvzu předat či zaslat v písemné pdbě (elektrnicky na určený bjednatele) Zprávu pkrku prací (tj. ppis činnstí, jež zhtvitel za předcházející bdbí prvedl v suvislsti s realizací předmětu plnění). Zpráva pkrku prací bude bsahvat název prjektu, reg. čísl prjektu a prvky pvinné publicity dle čl. VII., dst. 2, písm. m) - n) tét Smluvy, přadvé čísl zprávy, datum, jmén a pdpis pvěřené sby. Sučástí názvu každéh ze subrů bude značení měsíce a rku, za nějž je Zpráva pkrku prací vyhtvena. Objednatel si vyhrazuje práv Zprávu pkrku prací nepřevzít a prhlásit ji za vadnu, nebude-li bsahvat některý z výše uvedených údajů. Zpráva pkrku prací bude předána vždy nejpzději d 1 měsíce de dne, kdy bjednatel vyzve zhtvitele k zaslání tét zprávy. Takvá zpráva bude bsahvat ppis prvedených činnstí na díle za bdbí zvlené bjednatelem. IX. Oznámení a kmunikace 1. Veškerá kmunikace na základě tét Smluvy bude prbíhat v suladu s tímt článkem. Krmě jiných způsbů kmunikace dhdnutých mezi stranami se za účinné pvažují sbní dručvání, dručvání dpručenu pštu, datvu schránku, faxem či elektrnicku pštu, a t na adresy smluvních stran, neb na takvé adresy, které /K.

10 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. 1 Technická specifikace si strany vzájemně písemně známí. Kntaktní údaje je mžné nahlásit na kntrlních dnech, kde se tat skutečnst napíše d zápisu. 2. Oznámení správně adresvaná se pvažují za uskutečněná v případě sbníh dručvání aneb dručvání dpručenu pštu kamžikem dručení, v případě psílání faxem či elektrnicku pštu kamžikem bdržení ptvrzení d prtistrany při pužití stejnéh kmunikačníh kanálu. 3. Infrmace a materiály, které bsahují sbní údaje a důvěrné infrmace budu dručvány buď sbně, neb zasílány elektrnicku pštu a šifrvány. Šifra pr elektrnicku pštu bude určena před zahájením prací. X. Předání díla, vlastnické práv k předmětu díla a nebezpečí škdy 1. Objednatel se zavazuje části díla dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) převzít v případě, že budu předány bez vad a neddělků. O předání a převzetí těcht částí díla zhtvitel sepíše zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl), ve kterém bjednatel prhlásí, zda díl v tmt rzsahu přejímá či nikli. 2. Pkud bjednatel Díl (jeh část) nepřevezme, prtže Díl (jeh část) bsahuje vady či neddělky, ptvrdí tut skutečnst na předávacím prtklu předlženém zhtvitelem. Dále je pvinen tyt vady či neddělky specifikvat a tut specifikaci předat zhtviteli. Specifikace vad a neddělků vyhtvená bjednatelem se tímt stane přílhu a nedílnu sučástí předávacíh prtklu vyhtvenéh zhtvitelem. K vypracvání specifikace vad a neddělků je zhtvitel pvinen pskytnut bjednateli sučinnst. 3. Zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl) bude bsahvat minimálně tyt náležitsti: a) čísl předávacíh prtklu a datum jeh vyhtvení, míst vyhtvení, b) čísl Smluvy díl a datum jejíh uzavření (vč. data účinnsti Smluvy), čísl veřejné zakázky tj. (82/2014), c) značení předmětu plnění neb jeh části v suladu s členěním dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) tét Smluvy vč. supisu ddaných jedntlivých plžek a prvedených prací na díle, dpvídající jednznačně jak bsahem, tak frmátem technickým pdmínkám a specifikacím dle Členění Smluvy. d) pdrbné výmezem rzsahu prací prvedených v rámci předmětu plnění (jeh částí) uvedených pd písm. c) tht dstavce, e) značení bjednatele a zhtvitele, ř) název prjektu tj. Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ g) text ve znění: Prjekt, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , je splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu", h) datum zahájení a dknčení prací na díle, v členění dle Čl. VI. dst. 2 tét Smluvy, i) prhlášení bjednatele, že plnění neb jeh dílčí část přejímá či nikliv a prhlášení ddavatele, že předaný rzsah plnění je v přádku a plně funkční; pkud plnění nebude bjednatelem převzat, bude prtkl bsahvat specifikaci vad plnění, 10

11 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace j) jména a pdpisy zástupců bjednatele a zhtvitele; kntaktní telefn a zástupce zhtvitele dpvědnéh za vyhtvení zápisu převzetí díla (předávacíh prtklu). 4. Zhtvitel a bjednatel jsu právněni uvést v zápisu předání a převzetí díla (předávacím prtklu) ckliv, c budu pvažvat za nutné. 5. Zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl) bude dručen dpručené prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb, datvu schránku neb sbně pvěřenému zaměstnanci bjednatele prti písemnému ptvrzení. 6. Vlastnické práv k dílu, k části díla, případně k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škdy na ní přechází na bjednatele dnem převzetí jedntlivých částí díla bjednatelem. XI. Platební a fakturační pdmínky 1. Úhrada ceny za Části díla dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) bude prvedena jednrázvě p prvedení všech těcht částí díla. Zálhvé platby nebudu pskytvány. 2. Úhrada ceny za pskytvání technické a uživatelské pdpry dle čl. IV. dst. 2 písm. h) bude prvedena vždy předem na bdbí následujících 12 měsíců de dne zahájení technické a uživatelské pdpry ve výši sjednané ceny. Pskytvání technické a uživatelské pdpry pskytvatelem zapčne dnem zahájení zkušebníh prvzu a bude prbíhat až d uplynutí 5 let de dne uknčení zkušebníh prvzu. 3. Pdkladem pr úhradu ceny za díl neb ceny za pskytvání technické a uživatelské pdpry bude faktura, která bude mít náležitsti daňvéh dkladu dle zákna DPH a náležitsti stanvené dalšími becně závaznými právními předpisy (dále jen faktura"). Krmě náležitstí stanvených platnými právními předpisy pr daňvý dklad bude zhtvitel pvinen ve faktuře neb její přílze uvést i tyt údaje: a) čísl Smluvy bjednatele, čísl veřejné zakázky (tj. 82/2014), IČ bjednatele, b) předmět» tj, text Ddávka Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací", plžky faktury budu dpvídat členění dle přílhy č. 2 tét Smluvy, neb tj. text Pskytvání technické a uživatelské pdpry Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací", c) značení banky a čísl účtu, na který musí být zaplacen (pkud je čísl účtu dlišné d čísla uvedenéh v čl. I dst. 2, je zhtvitel pvinen tét skutečnsti v suladu s čl. II dst. 2 a 3 tét Smluvy infrmvat bjednatele), d) název prjektu tj. Rzvj e Gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ e) text ve znění: Prjekt, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , je splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu", f) lhůtu splatnsti faktury, g) značení sby, která fakturu neb její přílhu vyhtvila, včetně jejíh pdpisu 11

12 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" -Přílha č. 1 Technická specifikace a kntaktníh telefnu, h) značení útvaru bjednatele, který případ likviduje (dbr evrpských prjektů), i) u faktury ceny za díl pak i čísl zápisu předání a převzetí díla a datum jeh pdpisu. Zápis předání a převzetí díla bude přílhu faktury. 4. Přílhu faktury za Díl bude pdrbný rzpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeh depisvání dle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmu, věznění pzdějších předpisů a zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů. U dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem depisvání dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku. 5. Pvinnst zaplatit cenu dle dst. 1 a 2 tht článku je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu bjednatele. 6. Lhůta splatnsti faktury činí 30 kalendářních dnů de dne jejíh dručení bjednateli. Dručení faktury se prvede sbně prti pdpisu zmcněné sby bjednatele neb dručenku prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb. 7. Nebude-li faktura bsahvat některu pvinnu neb dhdnutu náležitst neb bude chybně vyúčtvána cena neb DPH, je bjednatel právněn fakturu před uplynutím lhůty splatnsti vrátit druhé smluvní straně k prvedení pravy s vyznačením důvdu vrácení. Zhtvitel prvede pravu vystavením nvé faktury. Vrácením vadné faktury zhtviteli přestává běžet půvdní lhůta splatnsti. Nvá lhůta splatnsti běží de dne dručení nvé faktury bjednateli. 8. Pvinnst zaplatit cenu je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu bjednatele. 9. Zhtvitel se zavazuje ddržvat případné další pkyny bjednatele na frmální pžadavky faktury a předávacíh prtklu hledně infrmací k financvání prjektu z Integrvanéh peračníh prgramu dle Příručky pr žadatele a příjemce, výzva č Objednatel, příjemce plnění, prhlašuje, že plnění, které je předmětem Smluvy, nepužije pr svu eknmicku činnst, ale výlučně pr účely suvisející s jeh činnstí při výknu veřejné správy, při níž se nepvažuje za sbu pvinnu k dani (viz 5 dst. 3 zákna DPH). Z uvedenéh důvdu se na tt plnění nevztahuje režim přenesení daňvé pvinnsti dle 92e uvedenéh zákna a zhtvitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hdnty. 11. Objednatel uplatní institut zvláštníh způsbu zajištění daně dle 109a zákna DPH a hdntu plnění dpvídající dani z přidané hdnty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnsti tét faktury stanveném dle Smluvy přím na sbní depzitní účet zhtvitele vedený u místně příslušnéh správce daně v případě, že a) zhtvitel bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jak nesplehlivý plátce, neb b) zhtvitel bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění v inslvenčním řízení, neb c) bankvní účet zhtvitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Objednatel nenese dpvědnst za případné penále a jiné pstihy vyměřené či stanvené správcem daně zhtviteli v suvislsti s ptenciálně pzdní úhradu DPH, tj. p datu splatnsti tét daně. 12 \/ J

13 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace XII. Licenční ujednání 1. Zhtvitel pskytuje tut Smluvu bjednateli a bjednatel tut Smluvu přijímá nevýhradní právnění k užití SW ddanéh dle čl. IV. dst. 2 písm. b) a c) (včetně SW, který je nedílnu sučástí HW dle čl. IV. dst. 2 písm. d), včetně jeh aktualizací zejména pdle vývje právní úpravy, a t v rzsahu nezbytném pr řádné užívání Kmplexníh IS bjednatelem a jím určenými sbami. Objednatel je právněn právnění k užití tht SW pskytnut zřizvaným rganizacím. 2. Zhtvitel musí zajistit licence k HW a SW technlgiím zajišťující plnhdntný prvz Kmplexníh IS se všemi prvzu schpnými funkcinalitami. 3. Název a pčet všech nutných licencí pr realizační a prvzní fázi je specifikván v přílze č. 3 tét Smluvy, a t včetně důvdnění zvlené licenční nabídky. Odměna za pskytnutí licencí je již sučástí ceny sjednané v čl. V. dst. 1 tét Smluvy. Licence jsu nedvlatelné a bjednatel (či další právněné sby) nejsu pvinni licence využít. 4. Zhtvitel musí zajistit všechny nutné licence třetích stran, které jsu uvedeny v přílze č. 3 tét Smluvy. 5. Zhtvitel výslvně prhlašuje, že je plně právněn dispnvat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autrských, zahrnutými v předmětu Smluvy, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání prduktu bjednatelem, včetně zajištění suhlasů autrů děl v suladu s autrským záknem. 6. Zhtvitel se zavazuje, že prváděním plnění dle tét Smluvy nezasáhne neprávněně dprav k duševnímu vlastnictví třetích sb. Odpvědnst za neprávněný zásah d těcht práv nese výlučně zhtvitel. 7. Zhtvitel je pvinen bjednateli uhradit jakékli prkazatelné majetkvé a nemajetkvé újmy, vzniklé v důsledku th, že bjednatel nemhl předmět plnění užívat řádně a nerušené. Jestliže se prhlášení zhtvitele v tmt článku ukáže nepravdivým neb zhtvitel pruší jiné pvinnsti pdle tht článku Smluvy, jde pdstatné prušení tét Smluvy a zhtvitel uhradí bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- KČ za každé jedntlivé prušení pvinnsti. Zaplacením smluvní pkuty není nijak dtčen ani mezen práv bjednatele na náhradu škdy, kteru lze vymáhat vedle smluvní pkuty v plné výši. S nsiteli chráněných práv duševníh vlastnictví vzniklých v suvislsti s realizací předmětu plnění dle tét Smluvy je zhtvitel pvinen vždy smluvně zajistit mžnst vlnéh nakládání s těmit právy bjednatelem či dalšími sbami značenými v tét Smluvě. XIII. Odpvědnst za škdu 1. Nebezpečí škdy na předmětu plnění nese zhtvitel v plném rzsahu až d převzetí příslušné částí plnění bjednatelem. 2. Zhtvitel bude pvinen nahradit bjednateli v plné výši škdu, která vznikla při realizaci plnění dle tét Smluvy a užívání předmětu plnění v suvislsti neb jak důsledek prušení pvinnstí a závazků zhtvitele dle tét Smluvy. 3. Zhtvitel prhlašuje, že p celu dbu plnění svéh závazku z tét Smluvy d dby předání a převzetí díla bez vad a neddělků bude mít sjednán pjištění dpvědnsti 13

14 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace za škdu způsbenu třetím sbám vyplývající z ddávanéh předmětu plnění s limitním plněním na jednu pjistnu událst minimálně 15 mil. Kč. 4. V případě, že při činnsti prváděné zhtvitelem djde ke způsbení prkazatelné škdy bjednateli neb třetím sbám, která nebude kryta pjištěním sjednaným ve smyslu dstavce 3 tht článku, bude zhtvitel pvinen tyt škdy uhradit z vlastních prstředků. 5. Pkud v důsledku zaviněnéh prušení pvinnstí zhtvitele stanvených tut Smluvu nebude bjednateli uhrazen finanční pdíl z Integrvanéh peračníh prgramu na prjektu Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ neb bude tent pdíl krácen, bude zhtvitel pvinen uhradit bjednateli takt způsbenu škdu (ušlý pdíl z Integrvanéh peračníh prgramu na prjektu týkající se plnění dle tét Smluvy ve výši, kteru vyčíslí dbr evrpských prjektů Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a písemně sdělí zhtviteli). 6. Nespíní-li zhtvitel své závazky stanvené v čl. XI. (Platební a fakturační pdmínky) tét Smluvy a bjednateli v důsledku th vznikne škda, bude zhtvitel pvinen bjednateli tut škdu v plném rzsahu uhradit. 7. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli při pdpisu tét Smluvy kpii pjistné smluvy na pžadvané pjištění díe dst. 3 tht článku Smluvy včetně všech ddatků neb certifikáty příslušných pjišťven prkazující existenci pjištění p celu dbu plnění dle tét Smluvy (dbu trvání pjištění, jeh rzsah, pjištěná rizika, pjistné částky, rční limity a sublimity plnění a výši spluúčasti). Certifikát dle předchzí věty nesmí být starší 1 měsíce. XIV. Práva z vadnéh plnění, záruka za jakst 1. Díl má vadu, jestliže nedpvídá pžadavkům uvedeným v tét Smluvě. 2. Objednatel má práv z vadnéh plnění z vad, které má díl při převzetí bjednatelem, byť se vada prjeví až pzději. Objednatel má práv z vadnéh plnění také z vad vzniklých p převzetí díla bjednatelem, pkud je zhtvitel způsbil prušením své pvinnsti. Prjeví-li se vada v průběhu 6 měsíců d převzetí díla bjednatelem, má se zat, že díl byl vadné již při převzetí. 3. Zhtvitel pskytuje bjednateli na prvedené díl záruku za jakst (dále jen záruka") ve smyslu 2619 a 13 a násl. bčanskéh zákníku, a t v délce 60 měsíců (dále též záruční dba"). Záruční dba začíná běžet dnem převzetí díla bjednatelem. Záruční dba se staví p dbu, p kteru nemůže bjednatel díl řádně užívat pr vady, za které nese dpvědnst zhtvitel. Pr nahlašvání a dstraňvání vad vrámci záruky platí pdmínky uvedené v dst. 4 a násl. tht článku Smluvy. 4. Vady díla dle dst. 2 tht článku a vady, které se prjeví p záruční dbu, budu zhtvitelem dstraněny bezplatně, ledaže vadu způsbí bjednatel. 5. Veškeré vady díla je bjednatel pvinen uplatnit u zhtvitele bez zbytečnéh dkladu pté, kdy vadu zjistil, a t frmu písemnéh známení (ppř. faxem neb em), 14 / V

15 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace bsahujícím c nejpdrbnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla znamvat na: Service Desk KÚ MSK adresu: Cihelní 1575/14, Ostrava d datvé schránky: xrsgrw3 K uplatňvání vad dle tht dstavce jsu právněni krmě bjednatele také tat zdravtnická zařízení: Nemcnice Třinec, p.., se sídlem Kaštanvá 268, Třinec, Nemcnice s plikliniku Havířv, p.., se sídlem Dělnická 1132/24, Havířv, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, p.., se sídlem Vydmuchv 399/5, Karviná-Ráj, «Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, p.., pracviště Orlvá, se sídlem Masarykva třída 900, Orlvá, Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, p.., se sídlem I. P. Pavlva 9, Krnv, Slezská nemcnice v Opavě, p.., se sídlem Olmucká 86, Opava, která mají předmět díla předán k hspdaření. Každé takvét nahlášení vady se pvažuje za řádné uplatnění vady bjednatelem ve smyslu tét Smluvy. 6. Objednatel má práv na dstranění vady pravu, v případě že prava není mžná, pak ddáním nvé věci. 7. Prces dstraňvání vad Díla bude prbíhat v těcht režimech, stanvených také v přílze č. 1 v kapitle Servisní pdpra (v prvzní a realizační fázi): Kategrie vady vyská", tj. vady zabraňující prvzu ~~ znamená, že díl není pužitelné ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující činnst systému. Tent stav může hrzit běžný prvz bjednatele a rganizací a nelze jej dčasně řešit rganizačním patřením. Nejpzději d 4 hdin p nahlášení vady prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét vady ve lhůtě d 12 hdin d nahlášení vady, at i způsbem dčasnéh prvizrníh řešení, umžňujícíh prvz díla. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. Kategrie vady střední", tj. vady mezující prvz - znamená, že funkčnst systému je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz bjednatele neb rganizací. Jedná se také vady způsbující prblémy při užívání a prvzvání díla neb jeh části, ale umžňující prvz, jimiž způsbené prblémy íze dčasně řešit rganizačními patřeními. Nejpzději d 8 hdin p nahlášení vady prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde~li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét 15

16 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace vady ve lhůtě d 24 hdin d nahlášení vady. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. Kategrie vady nízká", tj. vady nemezující prvz - znamená drbné vady, které nespadají d kategrií vyská" neb střední". Nejpzději během 8 hdin p nahlášení chyby prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét vady ve lhůtě d 5 pracvních dnů d nahlášení vady. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. V rámci zkušebníh prvzu je zhtvitel pvinen dstranit vady díla nejpzději d 5 pracvních dní d nahlášení vady díla, tak aby byl umžněn bjednateli bjektivně prvádět zkušební prvz celéh díla. 8. Zárazem vady d jedntlivých kategrií určuje bjednatel a zhtvitel tt zařazení vady d jedntlivé kategrie ptvrzuje nejpzději d 4 hdin d známení a zařazení vady d kategrie. Neptvrdí-li zhtvitel kategrii vady, má se za t, že se jedná kategrii vady určenu bjednatelem. Prvedenu pravu vady díla zhtvitel bjednateli předá písemným prtklem. 9. Zhtvitel je pvinen uhradit bjednateli škdu, která mu vznikla vadným plněním, a t v plné výši. Zhtvitel rvněž bjednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňvání práv z vadnéh plnění. XV. Servisní pdmínky 1. Zhtvitel zaručuje, že díl má vlastnsti a funkční specifikaci stanvené tut Smluvu a zeje způsbilé pr pužití ke sjednanému účelu. 2. Pdmínky servisní pdpry ke Kmplexnímu infrmačnímu systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací jsu specifikvány v č. XVI. tét Smluvy a v přílze č. 1 tét Smluvy. XVI. Pdmínky technické a uživatelské pdpry 1. Pdmínky technické a uživatelské pdpry ke Kmplexnímu infrmačnímu systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací jsu specifikvány v přílze č. 1 tét Smluvy. 2. Pskytvatel je pvinen zajistit, že veškeré vlastnsti předmětu Smluvy budu p celu dbu účinnsti tét Smluvy dpvídat becně platným právním předpisům ČR a platným standardům Infrmačních systémů veřejné správy. 16 A

17 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 3. Pd pjmem update se v tét Smluvě rzumí takvá verze prduktu, u které se prti předcházející verzi prduktu mění jeh funkčnst, a t na základě změny jakékliv skutečnsti, pdle které byla celá funkčnst tht prduktu vytvřena, ale nemění se struktura dat datvéh fndu, se kterým tat verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnsti tht prduktu byla prvedena puze na základě legislativních změn, je nvá verze tht prduktu jeh "legislativním updatem". 4. Pd pjmem upgrade se ve Smluvě rzumí takvá verze prduktu, u které se prti předcházející verzi tht prduktu mění jeh funkčnst, a t na základě změny jakékliv skutečnsti, pdle které byla celá funkčnst prduktu vytvřena, a zárveň se mění struktura dat datvéh fndu, se kterým tat verze prduktu pracuje. V případě, že změna funkčnsti tht prduktu a změna struktury dat datvéh fndu, se kterým díl pracuje, byla prvedena puze na základě legislativních změn, je nvá verze tht prduktu jeh "legislativním upgradem". 5. Ke každé invvané verzi prduktu (update, legislativní update, upgrade, legislativní upgrade) je zhtvitel pvinen ddat seznam změn a úprav v elektrnické frmě, které byly prvedeny d invvané verze. Budu-li invvané verze bsahvat mdifikvanu funkčnst prti předchzí verzi, ptm budu tyt zhtvitelem distribuvány splu s náležitu dkumentací a aktualizvanu uživatelsku příručku v elektrnické pdbě. 6. V případě, že prvedená změna neb úprava má vliv na funkčnst prduktu, případně mění uživatelské vlastnsti prduktu, je zhtvitel pvinen ddat i aktualizvanu uživatelsku dkumentaci a dkumentaci pr správce infrmačních systémů. 7. Sučástí technické pdpry dle tét Smluvy je i prces invace prduktu. Smluvní strany se dhdly, že výsledkem prcesu invace prduktu budu nvé verze prduktu (SW), a t buď jak update a legislativní update neb jak upgrade a legislativní upgrade. 1. Smluvní pkuty XVII. Sankce a) V případě prdlení zhtvitele s předáním jedntlivých částí plnění dle čl. VI. dst. 2 tét Smluvy ve sjednané lhůtě se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 0,05 % z ceny celkem za realizační fázi Díla uvedené v tabulce 1. Přílhy č. 2 tét Smluvy za každý den prdlení s jedntlivu částí plnění. Vpřípadě prdlení zhtvitele spskytváním technické a uživatelské pdpry se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 0,05% z ceny celkem za technicku a uživatelsku pdpru v prvzní fázi prjektu uvedenu v tabulce č. 8 Prilhy č. 2 tét Smluvy za každý den prdlení. b) V případě prdlení zhtvitele s dstraněním vad Díla ve lhůtách stanvených tut Smluvu se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 1000,- Kč v každé kategrii za každý den prdlení, není-li jinými ustanveními tét Smluvy výslvně uveden jinak. c) V případě prušení pvinnsti k chraně důvěrných infrmací dle cl. XVIII. dst je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý jedntlivý případ. 17

18 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace d) V případě prušení pvinnstí k chraně sbních údajů dle čl. XVIII. dst. 4-8 je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši ,-Kč za každý jedntlivý případ. e) Vpřípadě prušení pvinnsti zhtvitele známit bjednateli dle Čl. VII. dst. 2 písm. i) tét Smluvy veškeré skutečnsti, které mhu mít vliv na pvahu neb na pdmínky uskutečňvání plnění je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 1.000,- Kč za každu jedntlivu skutečnst, již bjednateli dle čl. VII. dst. 2 písm. i) tét Smluvy neznámil. f) Nezúčastní-li se zhtvitel pravidelných kntrlních dní v sídle bjednatele dle čl. VIH. dst. 4 tét Smluvy bez dřívějšíh suhlasu bjednatele s absencí zhtvitele či nezúčastní-li se zhtvitel jednání týkajícíh se předmětu Smluvy na základě pzvánky bjednatele dle čl. VIII. dst, 5 tét Smluvy bez dřívějšíh písemnéh suhlasu bjednatele s absencí zhtvitele, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč za každý jedntlivý takt zmařený průběh kntrlníh dne či jednh každéh jednání týkajícíh se předmětu Smluvy. g) Nepředá-li či nedručí-li zhtvitel zápis průběhu a závěrech jednání či kntrlníh dne dle čl. VIII. dst. 7 tét Smluvy bjednateli ani d pěti pracvních dní de dne knání jednám či kntrlníh dne, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 500,- Kč, a t za každý i zapčatý den prdlení s předáním či dručením tht zápisu. ři) Nepředá-li či nedručí-li zhtvitel bjednateli Zprávu pkrku prací dle čl. VO. dst. 8 tét Smluvy, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč, a t za každý i zapčatý týden prdlení s předáním či dručením každé Zprávy pkrku prací. i) Nebude-li zhtvitel ddržvat pvinnsti stanvené v Čl. dle VIL dst. 2 písm. m) - p) tét Smluvy, je pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ. j) V případě prušení pvinnsti bsadit pzici veducíh neb člena realizačníh týmu sbu splňující příslušné pžadavky dle zadávací dkumentace na veřejnu zakázku, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy pzice veducíh neb člena realizačníh týmu bude bsazena sbu nesplňující pžadavky zadávací dkumentace. k) V případě prušení pvinnsti dle článku XHI. dst. 3 tét Smluvy, tj. pvinnsti mít p celu dbu plnění svéh závazku z tét Smluvy sjednané pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu třetím sbám s limitním plněním na jednu pjistnu událst minimálně 15 mil. Kč, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši Kč za každý i zapčatý měsíc, v němž nebude mít sjednán pjištění dpvědnsti se stanvenými parametry. 2. Smluvní pkuta je splatná d 30 dní de dne dručení písemnéh vyúčtvání její výše pvinné straně. 3. Pr případ prdlení se zaplacením ceny za díl sjednávají smluvní strany úrk z prdlení ve výši stanvené bčanskprávními předpisy. 4. Smluvní pkuty se nezapčítávají na náhradu případně vzniklé škdy, kteru lze vymáhat samstatně vedle smluvní pkuty, a t v plné výši.

19 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. 1 Technická specifikace XVIII. Ochrana sbních údajů a důvěrných infrmací 1. V případě, že bude při plnění předmětu Smluvy dcházet ke zpracvání sbních údajů, je tat Smluvaje zárveň Smluvu zpracvání sbních údajů ve smyslu 6 zákna Č, 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZOOÚ"). Zhtvitel má pr účely chrany sbních údajů pstavení zpracvatele a bjednatel má pstavem správce ve smyslu ZOOÚ. 2. Zhtvitel je právněn zpracvávat sbní údaje puze za účelem plnění účelu tét Smluvy. 3. Zhtvitel je právněn zpracvávat sbní údaje v rzsahu nezbytně nutném pr pínění tét Smluvy p dbu plnění závazků z tét Smluvy. Za tímt účelem je právněn sbní údaje zejména ukládat na nsiče infrmací, upravvat, uchvávat p dbu nezbytnu k plnění pvinnstí vyplývajících z tét Smluvy, předávat zpracvané sbních údaje bjednateli, sbní údaje likvidvat. 4. Zhtvitel učiní v suladu s platnými právními předpisy a článkem DC. dst. 3 dstatečná rganizační a technická patření zabraňující přístupu neprávněných sb k sbním údajům. 5. Zhtvitel zajistí, aby jeh zaměstnanci byli v suladu s platnými právními předpisy pučeni pvinnsti mlčenlivsti a mžných následcích pr případ prušení tét pvinnsti. 6. Zhtvitel zajistí, aby písemnsti a jiné hmtné nsiče infrmací, které bsahují sbní údaje, byly uchvávány puze v uzamykatelných místnstech. 7. Zhtvitel zajistí, aby písemnsti a jiné hmtné nsiče infrmací, které bsahují citlivé údaje, byly uchvávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnstech. 8. Zhtvitel zajistí, aby elektrnické datvé subry bsahující sbní údaje byly uchvávány v paměti pčítače puze: je-li přístup k takvýmt subrům chráněn heslem neb, je-li přístup k užívání pčítače, v jehž paměti jsu tyt subry umístěny, chráněn heslem. 9. Je-li pr účel kntrly správnéh fungvání díla, dstranění vady neb další vývj díla nezbytné pskytnut zhtviteli kpii databází, subrů neb nsičů údajů bsahujících jakékliv údaje z činnsti bjednatele neb jinéh subjektu užívajícíh Kmplexníh IS, je zhtvitel pvinen s takvými údaji nakládat tak, aby nedšl kjejich úniku či zneužití. 10. Veškeré skutečnsti bchdní, eknmické a technické pvahy suvisející se smluvními stranami, které nejsu běžně dstupné v bchdních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Smluvy neb v suvislsti s tut Smluvu, se pvažují za důvěrné infrmace. 11. Zhtvitel se zavazuje, že důvěrné infrmace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pr sebe neb pr jinu sbu. Zavazuje se zachvat je v přísné tajnsti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům neb subddavatelům, kteří jsu pvěřeni plněním Smluvy a za tímt účelem jsu právněni se s těmit infrmacemi v nezbytném rzsahu seznámit. Zhtvitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyt sby pvažvaly uvedené infrmace za důvěrné a zachvávaly nich mlčenlivst. 19

20 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 12. Pvinnst plnit ustanvení tht článku Smluvy se nevztahuje na infrmace, které: mhu být zveřejněny bez prušení tét Smluvy, byly písemným suhlasem bu smluvních stran zprštěny těcht mezení, jsu známé neb byly zveřejněny jinak, než následkem prušení pvinnsti jedné ze smluvních stran, příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, jsu vyžádány sudem, státním zastupitelstvím neb příslušným správním rgánem na základě zákna, ppřípadě, jejichž uveřejnění je stanven záknem, smluvní strana sdělí sbě vázané záknnu pvinnstí mlčenlivsti (např. advkátvi neb daňvému pradci) za účelem uplatňvání svých práv. 13. Pvinnst chrany důvěrných infrmací trvá bez hledu na uknčení platnsti tét Smluvy. 14. Vzhledem k veřejnprávnímu charakteru bjednatele zhtvitel výslvně prhlašuje, žejes tut skutečnstí beznámen a suhlasí se zveřejněním smluvních pdmínek bsažených v tét Smluvě v rzsahu a za pdmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve zněm pzdějších předpisů a zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. XIX. Zánik Smluvy 1. Smluvní strany se dhdly, že Smluva zaniká: a) dhdu smluvních stran. b) jednstranným dstupením d Smluvy pr její pdstatné prušení druhu smluvní stranu, přičemž pdstatným prušením Smluvy se rzumí zejména: neprvedení kterékliv části díla v dbě plnění dle čl. VI dst. 2 Smluvy, nepskytvání technické a uživatelské pdpry řádně a včas, neddržení pkynů bjednatele, právních předpisů neb technických nrem, které se týkají prvádění díla, neddržení smluvních ujednání záruce zajakst, neuhrazení ceny za díl bjednatelem p druhé výzvě zhtvitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následvat drive než 30 dnů p dručení první výzvy. 2. Objednatel je dále právněn d tét Smluvy dstupit v těcht případech: a) byl-li příslušným sudem rzhdnut tm, že zhtvitel je v úpadku ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů (a t bez hledu na právní mc tht rzhdnutí); b) pdá-li zhtvitel sám na sebe inslvenční návrh. 3. Pr účely tét Smluvy se pd pjmem bez zbytečnéh dkladu" rzumí nejpzději d 14-ti dnů". 20

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DILO. číslo smlouvy objednatele : \OÁA / 2>^ číslo smlouvy zhotovitele : SMLOUVA O DILO čísl smluvy bjednatele : \OÁA / 2>^ čísl smluvy zhtvitele : uzavřená pdle 536 a následujících zákna č. 513/1991 Sb. bchdníh zákníku ve znění nvel Objednatel: se sídlem: zastupený: IČ: DIČ:

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem

o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany Miroslavem Novákem KUMSP08VTV7 MRAVSKSLEZSKÝ KRAJ - KRIÍ^ÝISAD i^imh9}^^(^atkv) pat čiait. J/f \ Ac Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: zastupený:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy

PODPOROVÁNO I EVROPSKÉHO fondu PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Příloha č. 1 Obchodní podmínky - závazný návrh kupní smlouvy m \VSKL0S_._H7SK_YICRAJ - KKAK^\ I. _ KUMSP80HSQQE Investice d vaši buducnsti PDPRVÁN I EVRPSKÉH DU PR REGINÁLNÍ RZVJ Přílha č. 1 bchdní pdmínky - závazný návrh kupní smluvy Smluvní strany Mravskslezský

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická podpora a rozvoj aplikací dodavatele PilsCom s.r.o. SMLOUVA Nadlimitní veřejná zakázka s názvem Technická pdpra a rzvj aplikací ddavatele PilsCm s.r.. SMLOUVA pskytvání technické pdpry, servisní pdpry a rzvje aplikací ddavatele PilsCm s.r.. uzavřená níže uvedenéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více