DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ"

Transkript

1 KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ fr". rnr se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastupen: Mirslavem Nvákem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Česká spřitelna, a. s. Čísl účtu: /0800 (dálejen bjednatel") 2. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a,s. Se sídlem: Cihelní 1575/14, Ostrava Zastupena: Ing. Vladimírem Měktu, místpředsedu představenstva Ing_ Milanem Juříkem, členem představenstva IČ: DIČ: CZ Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Čísl účtu: /0100 Zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ostravě, ddíl B, vlžka 4229 (dálejen zhtvitel") Základní ustanvení 1. Tat smluvaje uzavřena dle 2586 a násl. zákna Č. 89/2012, bčanský zákník (dále jen bčanský zákník"); práva a pvinnsti stran tut smluvu neupravená se řídí příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. Pr značení tét smluvy je dáíe v jejím textu užíván pjem Smluva". 2. Smluvní strany prhlašují, že údaje uvedené v čl. I tét Smluvy jsu v suladu s právní skutečnstí v dbě uzavření Smluvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dtčených údajů známí bez prdlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smluvě ddatek.

2 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 3. Zhtvitel prhlašuje, že bankvní účet uvedený v čl. I dst. 2 tét Smluvy je bankvním účtem zveřejněným ve smyslu zákna č, 235/2004 Sb., dani z pndané hdnty, ve znění pzdějších předpisů (dáíe jen zákn DPH"), Vpřípadě změny účtu zhtvitele je zhtvitel pvinen dlžit vlastnictví k nvému účtu, a t kpií příslušné Smluvy neb ptvrzením peněžníh ústavu; nvý účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchzí věty. 4. Smluvní strany prhlašují, že sby pdepisující tut Smluvu jsu k tmut úknu právněny. 5. Zhtvitel prhlašuje, že je dbrně způsbilý k zajištění předmětu plnění pdle tét Smluvy. 6. Smluvní strany se zavázaly pstupvat v suladu s Prgramvým dkumentem Integrvanéh peračníh prgramu (dále také IOP") a Prváděcím dkumentem IOP, v suladu výzvu k předkládání žádstí finančnípdpru relevantní pr účel a předmět tét Smluvy včetně jejich veškerých přílh (dále také výzva") a v suladu s ficiálními dpručeními a známeními řídícíh rgánu či zprstředkujícíh subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění. 7. Smluvní strany se dhdly, že pd pjmem zkušební prvz se rzumí dba p řádně prvedené implementaci všech ddaných částí, určená k věření funkčnsti prduktu nahw a SW Objednatele. Zkušební prvz Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací služí ke kmplexnímu vyzkušení všech částí Díla (předmětu plnění dle Smluvy). Díl tedy musí ke dni jeh předání d zkušebníh prvzu bsahvat všechny části á všechny funkcinality pžadvané Smluvu. Zkušební prvz bude prbíhat v místě plnění Díla a bude jej prvádět Objednatel v sučinnsti s cílvými uživateli. Vady Díla zjištěné při zkušebním prvzu je Zhtvitel pvinen dstranit nejpzději ke dni předání části Díla dle čl. IV. dst. 1 písm. g) tét Smluvy. Zhtvitel je pvinen průběžně Objednatele infrmvat průběhu zkušebníh prvzu a činnstech, které byly prváděny za účelem věření funkčnsti Díla. Účel Smluvy 1. Účelem tét Smluvy je zajistit ddávku a implementaci Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací (dálejen Kmplexní IS") dle pdmínek definvaných tut Smluvu, jak infrmačníh systému pr zajištění jedntné evidence a jedntné metdiky hdncení základních kvalitativních parametrů hspdaření nemcnic Mravskslezskéh kraje (dále jen MSK") v segmentu řízení peračních sálů a centrálních sterilizací včetně přízení ptřebnéh HW vybavení d jedntlivých vybraných nemcnic kraje. Přízením předmětnéh Kmplexníh IS vjedntlivých nemcnicích bude zajištěna kmplexní infrmační pdpra všech činnstí ptřebných křížení peračních sálů a centrálních sterilizací, zárveň bude zajištěn jedntné zpracvání statistik nákladvsti dtčených nemcničních pracvišť, v rámci prjektu Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji. 2. Účelem Smluvy je také stanvit pdmínky pskytvání technické a uživatelské pdpry ke Kmplexnímu IS ze strany pskytvatele bjednateli.

3 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" Přílha č. I Technická specifikace IV. Předmět Smluvy 1. Předmětem plnění díe tét Smluvy je ddávka a implementace Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací (dále jen díl") pr bjednatele a zdravtnická zařízení Mravskslezskéh kraje. Pdrbná specifikace díla je uvedena v přílze č. 1 tét Smluvy. Objednatel se zavazuje prvedené díl převzít a zaplatit za ně zhtviteli cenu pdíe čl. V tét Smluvy. Dále je předmětem plnění závazek pskytvatele pskytvat kmplexní technicku a uživatelsku pdpru bjednateli, a pskytvat služby blíže specifikvané v Přílze č. 1 tét Smluvy 2. Předmětem tét Smluvy je závazek Zhtvitele prvést pr Objednatele Díl vrzsahu a kvalitě dle tét Smluvy a přílhy č. 1 tét Smluvy Technická specifikace", jehž dílčí části tvří: a) Ddávka aplikačních Částí řešení Kmplexníh IS b) Licence k aplikačním Částem řešení Kmplexníh IS c) Ostatní licence nezbytné pr prvz Kmplexníh IS specifikvané v tét Smluvě d) Ddávka Hardware včetně všech nutných licencí e) Integrace řešení na stávající infrastrukturu a aplikační řešení bjednatele f) Implementace, instalace a knfigurace řešení Kmplexníh IS v místě plnění uvedeném v čl. VI. dst. 1 tét Smluvy g) Zkušební prvz, včetně seznámení uživatelů s bsluhu Kmplexníh IS h) Technická a uživatelská pdpra 3. Sučástí Díla jsu veškeré práce a služby nezbytné pr řádné a úplné zprvznění Díla včetně vytvření dkumentací a pstupů pr správce a uživatele ke všem technickým částem Díla. 4. Sučástí pskytvání technické a uživatelské pdpry jsu i práce a služby, které ve Smluvě nejsu uvedeny a pskytvatel, jakžt dbrník, nich vědět měl neb mhl. 5. Plnění zhtvitele musí být prveden v rzsahu, kvalitě a s bsahem definvaným v přílze Č. 1 tét Smluvy. 6. Sučástí plnění zhtvitele jsu i práce a služby, které ve Smluvě nejsu uvedeny a zhtvitel, jakžt dbrník, nich vědět mel neb mhl, 7. Zjistí-li zhtvitel při plnění předmětu Smluvy skryté překážky bránící řádnému prvedení předmětu plnění, je pvinen t bez dkladu známit bjednateli a navrhnut další pstup. 8. Zhtvitel prhlašuje, že se detailně seznámil s rzsahem a pvahu předmětu Smluvy a zeje dbrně způsbilý k zajištění plnění předmětu Smluvy. 9. Zhtvitel je pvinen zajistit, že veškeré vlastnsti předmětu Smluvy budu p celu dbu účinnsti tét Smluvy dpvídat becně platným právním předpisům ČR a platným standardům Infrmačních systémů veřejné správy. 10. Smluvní strany prhlašují, že předmět plnění Smluvy není plněním nemžným a že Smluvu uzavírají p pečlivém zvážení všech mžných důsledků. rv i Ni

4 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizaci" - Přílha č. 1 Technická specifikace V. Cena za díl 1. Cena za díl je stanvena v přílze č. 2 tét Smluvy. 2. Cena za díl pdle dst. 1 tht článku Smluvy zahrnuje veškeré náklady zhtvitele spjené se splněním jeh závazku z tét Smluvy, tj. náklady plynucí z integračních prací vrzsahu integrace na stávající systémy Krajskéh úřadu MSK a dtčených zdravtnických zařízení, cenu díla včetně dpravnéh, dměny za pskytnutí licence, práce technika apd. Cena za díl je stanvena jak nejvýše přípustná a není ji mžn překrčit. 3. Vpřípadě, že djde ke změně záknné sazby DPH, je zhtvitel kceně díla bez DPH pvinen účtvat DPH v platné výši. Smluvní strany se dhdly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutn ke Smluvě uzavírat ddatek. Zhtvitel dpvídá za t, že sazba daně z přidané hdnty bude stanvena v suladu s platnými právními předpisy. 4. Pdrbný rzpis ceny předmětu plnění v členění na jedntlivé plžky včetně ceny za technicku a uživatelsku pdpru tvří přílhu č. 2 tét Smluvy. P dbu zkušebníh prvzu bude technická a uživatelská pdpra zajišťvána zhtvitelem bezplatně. Pdmínky pskytvání technické a uživatelské pdpry jsu stanveny včl. XVI. a v přílze č. 1 tét Smluvy. VI. Míst předání a dba plnění 1. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli díl v místě předání, kterým je budva Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a dále budvy zdravtnických zařízení: a) Nemcnice s plikliniku Havířv, příspěvkvá rganizace, b) Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace., c) Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, pracviště Orlvá, d) Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, příspěvkvá rganizace e) Slezská nemcnice v Opavě, příspěvkvá rganizace., f) Nemcnice Třinec, příspěvkvá rganizace. 2. Zhtvitel je pvinen prvést díl a předat jej bjednateli bez vad v těcht termínech d nabytí účinnsti tét Smluvy: a) Ddávka aplikačních částí řešení Kmplexníh IS a Hardware včetně všech nutných licencí d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti; b) Integrace Kmplexníh IS s prtálem úředníka, s technlgií Single Sign-On, se systémem Identity management, se systémem Service Desk krajskéh úřadu, se systémem Datvý sklad Mravskslezskéh kraje, nemcničními IS jedntlivých zdravtnických zařízení, případné další integrační práce d 4 měsíců d nabytí účinnsti tét Smluvy dle přílhy č. 1;

5 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" Přílha č. 1 Technická specifikace c) Implementace veškeréh Hardware a aplikačních částí Kmplexníh IS (včetně případnéh dplňkvéh SW) dle přílhy č. 1, d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnstí; d) Zpracvání technické, prvzní, prjektvé a bezpečnstní dkumentace d 4 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti; e) Zkušební prvz včetně seznámení uživatelů s bsluhu Kmplexníh IS zapčne následující den p řádném prvedení implementace dle písm. c) tht bdu Smluvy a bude prbíhat p dbu 2 měsíců. f) Předám Díla bez vad a neddělků - zhtvitel je pvinen předat kmpletní Díl bez vad a neddělků nejpzději d 6 měsíců de dne, kdy Smluva nabude účinnsti. 3. Díl je prveden, je-li dknčen a předán bjednateli. Smluvní strany se dhdly, že bjednatel není pvinen díl převzít, pkud tt vykazuje vady či neddělky bránící řádnému užívám. 4. Pskytvání technické a uživatelské pdpry pskytvatelem zapčne dnem zahájení zkušebníh prvzu a bude prbíhat až d uplynutí 5 let de dne uknčení zkušebníh prvzu. 5. Místem pskytvání technické pdpry je budva Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a dále budvy zdravtnických zařízení: 9 Nemcnice s plikliniku Havířv, příspěvkvá rganizace, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, příspěvkvá rganizace, pracviště Orlvá,» Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, příspěvkvá rganizace, Slezská nemcnice v Opavě, příspěvkvá rganizace,» Nemcnice Třinec, příspěvkvá rganizace. J

6 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. I Technická specifikace VIL Práva a pvinnstí smluvních stran 1. Není-li stanven tut Smluvu výslvně jinak, řídí se vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran ustanveními 2586 a následujícími bčanskéh zákníku. 2. Zhtvitel je zejména pvinen: a) Prvést díl řádně a včas za pužití materiálu a pstupů dpvídajících právním předpisům a technickým nrmám ČR. Smluvní strany se dhdly na I. jaksti díla. Díl musí dpvídat příslušným právním předpisům, nrmám neb jiné dkumentaci vztahující se k prvedení díla a umžňvat užívání, k němuž byl určen a zhtven. b) Řídit se pří prvádění díla pkyny bjednateie. c) Umžnit bjednateli kntrlu prvádění díla. Pkud bjednatel zjistí, že zhtvitel neprvádí díl řádně či jinak prušuje svu pvinnst, pskytne zhtviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhtvitel ve stanvené lhůtě, je bjednatel právněn d Smluvy dstupit. d) Odstranit zjištěné vady a neddělky na své náklady. e) Dbát při prvádění díla dle tét Smluvy na chranu živtníh prstředí a ddržvat platné technické, bezpečnstní, zdravtní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se chrany živtníh prstředí. f) Respektvat prvzní řád budvy Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a prvzní řády zdravtnických zařízení uvedené v čl. VI dst. 1 a řídit se při pskytvání plnění pkyny bjednatele. Část pskytvanéh plnění, jejíž rzsah bude s dkazem na bezpečnstní plitiku bjednatele předem písemně dsuhlasen bjednatelem, může být pskytvána dálkvu frmu z prstr zhtvitele. g) Písemně infrmvat bjednatele všech svých subddavatelích (včetně jejich identifikačních a kntaktních údajů a tm, které služby pr něj v rámci předmětu plnění každý ze subddavatelů pskytuje) a jejich změně, a t nejpzději d 7 kalendářních dnů de dne, kdy zhtvitel vstupil se subddavatelem ve smluvní vztah Či de dne, kdy nastala změna. Pr změnu subddavatele, prstřednictvím kteréh zhtvitel prkázal část kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnu zakázku, platí čl. VIII. dst. 3 tét Smluvy. h) Vést účetnictví v suladu se záknem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, neb daňvu evidenci pdle zákna č. 586/1992 Sb., a je pvinen zajistit, aby příslušné dklady prkazující náklady suvisející s pskytnutím plnění splňvaly předepsané náležitsti účetníh dkladu dle 11 zákna č. 563/1991 Sb., aby tyt dklady byla správné, úplné, průkazné a srzumitelné. i) Bez zbytečnéh dkladu známit bjednateli veškeré skutečnsti, které mhu mít vliv na pvahu neb na pdmínky uskutečňvání plnění. Zejména je pvinen neprdleně písemně známit bjednateli změny svéh majetkprávníh pstavení, jak je např. přeměna splečnsti, snížení základníh kapitálu, vstup d likvidace, úpadek Či prhlášení knkurzu apd. j) řádně uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně d knce rku 20. Pkud je v českých právních předpisech stanvena lhůta delší než ť

7 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~ Přílha č. 1 Technická specifikace v evrpských předpisech, musí být pužita pr úschvu delší lhůta a dále je pvinen k tét dkumentaci umžnit minimálně d knce rku 20 přístup. k) archivvat riginální vyhtvení Smluvy včetně jejích ddatků, riginály účetních dkladů a dalších dkladů vztahujících se k realizaci předmětu tét Smluvy p dbu 10 let d zániku tét Smluvy. P tut dbu je zhtvitel pvinen umžnit sbám právněným k výknu kntrly prjektů prvést kntrlu dkladů suvisejících s plněním tét Smluvy. 1) minimálně d knce rku 20 za účelem věřvání plnění pvinnstí Smluvy pskytvat pžadvané infrmace a dkumentaci zaměstnancům neb zmcněncům pvěřených rgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evrpské kmise, Evrpskéh účetníh dvra, Nejvyššíh kntrlníh úřadu, příslušnéh finančníhúřadu a dalších právněných rgánů státní správy) a je pvinen vytvřit výše uvedeným sbám pdmínky k prvedení kntrly vztahující se k předmětu Smluvy a pskytnut jim při prvádění kntrly sučinnst. Zajistí výše uvedeným sbám pdmínky k prvedení kntrly vztahující se k realizaci předmětu Smluvy a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst. m) prvádět infrmační a prpagační patření na základě Nařízení Kmise (ES) č. 1828/2006 a v suladu s pravidly stanvenými v Příručce pr žadatele a příjemce výzvy č. 19 IOP v suladu s Pravidly pr prvádění infrmačních a prpagačních patření, dstupných na URL: < kde je mim jiné stanvena dpvědnst příjemců, pkud jde infrmační a prpagační patření pr veřejnst, v suladu s Lg Manuálu IOP dstupném na URL: < neb < v suladu s Manuálem lga Ministerstva pr místní rzvj ČR ( a v suladu s Manuálem jedntnéh vizuálníh stylu Mravskslezskéh kraje (Crprate Identity), jenž je dstupný na URL: < graficky_manual.pdf>. Zhtvitel je pvinen zajistit, aby pvinnsti ve vztahu k předmětu plnění plnili d knce rku 20 také subddavatelé pdílející se na plnění. Zhtvitel prhlašuje, že ke dni nabytí účinnsti Smiuvy je s těmit pravidly seznámen. n) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace a elektrnické aplikace, dvluje-li t jejich charakter, patřit vizuální identitu prjektů splufinancvaných z IOP (tj. patřit je číslem prjektu, názvem prjektu, symbly dle předchzíh dstavce, bude-li t jejich charakter umžňvat). Zhtvitel prhlašuje, zeje s těmit pravidly xkáné seznámen. V případě, že v průběhu plnění tét Smluvy djde ke změně těcht pravidel, je bjednatel pvinen tét skutečnsti zhtvitele bezdkladně infrmvat. ) Dbát při pskytvání plnění dle tét Smluvy na chranu živtníh prstředí a ddržvat platné technické, bezpečnstní, zdravtní, hygienické a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se chrany živtníh prstředí. p) Pstupvat při prvádění díla s dbrnu péčí. 3. Zhtvitel bjednateli dpvídá za t, že dkumenty a subry dat, které mu vrámci plnění předmětu Smluvy předal:

8 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace a) jsu autrizvanými kpiemi riginálů příslušných dkumentů a subrů dat zhtvitele, b) nebsahují žádné infiltrační prstředky, c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, knfiguraci a správu, která mu umžňují s nimi nakládat a dále je pskytvat tak, jak je sjednán v tét Smluvě. 4. Objednatel je pvinen: a) Pskytnut zhtviteli sučinnst nutnu k prvedení díla. b) Určit veducíh prjektu a realizační tým na úrvni kraje a dále pak na úrvni jedntlivých nemcnic 5. Objednatel je právněn díl (Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací) užít ve smyslu ustanvení 2371 a násl. bčanskéh zákníku (dále též licence"), a t: v pdbě určené v čl. XII tét Smluvy, * v rzsahu pr dtčené subjekty bjednatele (tj. zdravtnická zařízení specifikvána v čl. VE., dst. 1), p dbu trvání majetkvých práv k dílu. Objednatel není pvinen udělenu licenci využít. Odměna zhtvitele, cby autra díla, za pskytnutí licence je sučástí ceny za díl pdle čl. V tét Smluvy. 6. Objednatel umžní zhtviteli zabezpečený vzdálený přístup d své datvé sítě a d sítí všech realizvaných nemcnic z IP adresy zhtvitele prtklem TCP/IP za účelem plnění tét Smluvy a mnitrvání prvzu, at neprdleně p nabytí účinnsti tét Smluvy. 7. Objednatel má práv vyjadřvat připmínky kplnění předmětu Smluvy zhtvitelem a t i pakvaně. Zhtvitel je pvinen tyt připmínky zhlednit. vra. Zaměstnanci a ddavatelé zhtvitele a sby zúčastněné na plnění předmětu Smluvy v jiném právním vztahu ke zhtviteli (dále také pracvníci") 1. Zhtvitel prhlašuje, že všichni jeh pracvníci, kteří se budu pdílet na realizaci předmětu plnění, mají dstatečnu kvalifikaci v bru. Zhtvitel dále prhlašuje, že všichni pracvníci vládají český jazyk na takvé úrvni, která jim umžní pskytvat služby veducí k realizaci díla v plném rzsahu. 2. Zhtvitel zajistí, aby jeh pracvníci, kteří budu přítmni v prstrách bjednatele, ddržvali všechny bezpečnstní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni bjednatelem. 3. Zhtvitel se zavazuje zabezpečvat plnění dle tét Smluvy prstřednictvím sb, jejichž prstřednictvím v rámci zadávacíh řízení na veřejnu zakázku prkázal splnění kvalifikačních pžadavků na veducíh realizačníh týmu a další členy realizačníh týmu. Zhtvitel je právněn změnit pracvníka, pmcí kteréh prkázal splnění kvalifikace, jen ze závažných důvdů a s předchzím písemným suhlasem bjednatele, přičemž nvý pracvník musí dispnvat minimálně stejnu úrvní kvalifikace, kteru půvdní pracvník prkázal; bjednatel nedmítne udělit suhlas se změnu pracvníka bez bjektivních důvdů, pkud mu budu příslušné dklady předlženy.,v-

9 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 4. Minimálně dva členvé realizačníh týmu zhtvitele se musí zúčastnit pravidelných kntrlních dní v sídle bjednatele (neurčí-li bjednatel výslvně jinak), které budu prbíhat v intervalu lx měsíčně de dne, kdy Smluva nabude účinnsti. Objednatel může dle aktuální ptřeby frekvenci knání těcht kntrlních dní upravit. 5. Zhtvitel je pvinen účastnit se na základě pzvánky bjednatele všech jednání týkajících se předmětu Smluvy, řídit se při prvádění plnění dle tét Smluvy jeh pkyny a pskytnut mu pžadvanu dkumentaci. Účast na těcht jednáních není pvažvána za technicku pdpru, údržbu, pradenství ani knzultaci a zhtviteli za takvé jednání nenáleží dměna. 6. Zhtvitel je pvinen účastnit se na základě pzvánky bjednatele zaslané min. 3 pracvní dny před každým jednáním, knferencí, a další akcí suvisejících s prpagací a publicitu prjektu. Za takvé jednání nenaleží zhtviteli dměna. 7. Zhtvitel je pvinen z každéh jednání a z každéh kntrlníh dne týkajícíh se plnění předmětu Smluvy vyhtvit zápis průběhu a závěrech jednání či kntrlníh dne, který bude v případě dsuhlasení pdepsán zástupci bjednatele i zhtvitele, at bezprstředně p jednání a sučasně deslán na bjednatele neb bude bjednateli předán jinu bdbnu frmu. Každý ze zápisů bude bsahvat minimálně tyt náležitsti: přadvé čísl zápisu, datum knání, míst knání, seznam přítmných či mluvených účastníků, prgram jednání, ppis sjednaných úklů a závěrů jednání či kntrlníh dne; ppis splnění úklů ujednaných na předchzím jednání či předchzím kntrlním dni; každý ze zápisů bude bsahvat název prjektu, reg. čísl prjektu a prvky pvinné publicity dle čl. VIL, dst. 2, písm. m) - n) tét Smluvy. Objednatel si vyhrazuje práv zápis nepřevzít, nepdepsat a prhlásit jej vadným, nebude-li bsahvat některý z výše uvedených údajů. 8. Zhtvitel je pvinen v průběhu Realizace i v průběhu Rutinníh prvzu předat či zaslat v písemné pdbě (elektrnicky na určený bjednatele) Zprávu pkrku prací (tj. ppis činnstí, jež zhtvitel za předcházející bdbí prvedl v suvislsti s realizací předmětu plnění). Zpráva pkrku prací bude bsahvat název prjektu, reg. čísl prjektu a prvky pvinné publicity dle čl. VII., dst. 2, písm. m) - n) tét Smluvy, přadvé čísl zprávy, datum, jmén a pdpis pvěřené sby. Sučástí názvu každéh ze subrů bude značení měsíce a rku, za nějž je Zpráva pkrku prací vyhtvena. Objednatel si vyhrazuje práv Zprávu pkrku prací nepřevzít a prhlásit ji za vadnu, nebude-li bsahvat některý z výše uvedených údajů. Zpráva pkrku prací bude předána vždy nejpzději d 1 měsíce de dne, kdy bjednatel vyzve zhtvitele k zaslání tét zprávy. Takvá zpráva bude bsahvat ppis prvedených činnstí na díle za bdbí zvlené bjednatelem. IX. Oznámení a kmunikace 1. Veškerá kmunikace na základě tét Smluvy bude prbíhat v suladu s tímt článkem. Krmě jiných způsbů kmunikace dhdnutých mezi stranami se za účinné pvažují sbní dručvání, dručvání dpručenu pštu, datvu schránku, faxem či elektrnicku pštu, a t na adresy smluvních stran, neb na takvé adresy, které /K.

10 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. 1 Technická specifikace si strany vzájemně písemně známí. Kntaktní údaje je mžné nahlásit na kntrlních dnech, kde se tat skutečnst napíše d zápisu. 2. Oznámení správně adresvaná se pvažují za uskutečněná v případě sbníh dručvání aneb dručvání dpručenu pštu kamžikem dručení, v případě psílání faxem či elektrnicku pštu kamžikem bdržení ptvrzení d prtistrany při pužití stejnéh kmunikačníh kanálu. 3. Infrmace a materiály, které bsahují sbní údaje a důvěrné infrmace budu dručvány buď sbně, neb zasílány elektrnicku pštu a šifrvány. Šifra pr elektrnicku pštu bude určena před zahájením prací. X. Předání díla, vlastnické práv k předmětu díla a nebezpečí škdy 1. Objednatel se zavazuje části díla dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) převzít v případě, že budu předány bez vad a neddělků. O předání a převzetí těcht částí díla zhtvitel sepíše zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl), ve kterém bjednatel prhlásí, zda díl v tmt rzsahu přejímá či nikli. 2. Pkud bjednatel Díl (jeh část) nepřevezme, prtže Díl (jeh část) bsahuje vady či neddělky, ptvrdí tut skutečnst na předávacím prtklu předlženém zhtvitelem. Dále je pvinen tyt vady či neddělky specifikvat a tut specifikaci předat zhtviteli. Specifikace vad a neddělků vyhtvená bjednatelem se tímt stane přílhu a nedílnu sučástí předávacíh prtklu vyhtvenéh zhtvitelem. K vypracvání specifikace vad a neddělků je zhtvitel pvinen pskytnut bjednateli sučinnst. 3. Zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl) bude bsahvat minimálně tyt náležitsti: a) čísl předávacíh prtklu a datum jeh vyhtvení, míst vyhtvení, b) čísl Smluvy díl a datum jejíh uzavření (vč. data účinnsti Smluvy), čísl veřejné zakázky tj. (82/2014), c) značení předmětu plnění neb jeh části v suladu s členěním dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) tét Smluvy vč. supisu ddaných jedntlivých plžek a prvedených prací na díle, dpvídající jednznačně jak bsahem, tak frmátem technickým pdmínkám a specifikacím dle Členění Smluvy. d) pdrbné výmezem rzsahu prací prvedených v rámci předmětu plnění (jeh částí) uvedených pd písm. c) tht dstavce, e) značení bjednatele a zhtvitele, ř) název prjektu tj. Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ g) text ve znění: Prjekt, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , je splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu", h) datum zahájení a dknčení prací na díle, v členění dle Čl. VI. dst. 2 tét Smluvy, i) prhlášení bjednatele, že plnění neb jeh dílčí část přejímá či nikliv a prhlášení ddavatele, že předaný rzsah plnění je v přádku a plně funkční; pkud plnění nebude bjednatelem převzat, bude prtkl bsahvat specifikaci vad plnění, 10

11 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace j) jména a pdpisy zástupců bjednatele a zhtvitele; kntaktní telefn a zástupce zhtvitele dpvědnéh za vyhtvení zápisu převzetí díla (předávacíh prtklu). 4. Zhtvitel a bjednatel jsu právněni uvést v zápisu předání a převzetí díla (předávacím prtklu) ckliv, c budu pvažvat za nutné. 5. Zápis předání a převzetí díla (předávací prtkl) bude dručen dpručené prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb, datvu schránku neb sbně pvěřenému zaměstnanci bjednatele prti písemnému ptvrzení. 6. Vlastnické práv k dílu, k části díla, případně k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škdy na ní přechází na bjednatele dnem převzetí jedntlivých částí díla bjednatelem. XI. Platební a fakturační pdmínky 1. Úhrada ceny za Části díla dle čl. IV. dst. 2 písm. a) - g) bude prvedena jednrázvě p prvedení všech těcht částí díla. Zálhvé platby nebudu pskytvány. 2. Úhrada ceny za pskytvání technické a uživatelské pdpry dle čl. IV. dst. 2 písm. h) bude prvedena vždy předem na bdbí následujících 12 měsíců de dne zahájení technické a uživatelské pdpry ve výši sjednané ceny. Pskytvání technické a uživatelské pdpry pskytvatelem zapčne dnem zahájení zkušebníh prvzu a bude prbíhat až d uplynutí 5 let de dne uknčení zkušebníh prvzu. 3. Pdkladem pr úhradu ceny za díl neb ceny za pskytvání technické a uživatelské pdpry bude faktura, která bude mít náležitsti daňvéh dkladu dle zákna DPH a náležitsti stanvené dalšími becně závaznými právními předpisy (dále jen faktura"). Krmě náležitstí stanvených platnými právními předpisy pr daňvý dklad bude zhtvitel pvinen ve faktuře neb její přílze uvést i tyt údaje: a) čísl Smluvy bjednatele, čísl veřejné zakázky (tj. 82/2014), IČ bjednatele, b) předmět» tj, text Ddávka Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací", plžky faktury budu dpvídat členění dle přílhy č. 2 tét Smluvy, neb tj. text Pskytvání technické a uživatelské pdpry Kmplexníh infrmačníh systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací", c) značení banky a čísl účtu, na který musí být zaplacen (pkud je čísl účtu dlišné d čísla uvedenéh v čl. I dst. 2, je zhtvitel pvinen tét skutečnsti v suladu s čl. II dst. 2 a 3 tét Smluvy infrmvat bjednatele), d) název prjektu tj. Rzvj e Gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ e) text ve znění: Prjekt, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ , je splufinancván z prstředků Evrpské unie, Evrpskéh fndu pr reginální rzvj prstřednictvím Integrvanéh peračníh prgramu", f) lhůtu splatnsti faktury, g) značení sby, která fakturu neb její přílhu vyhtvila, včetně jejíh pdpisu 11

12 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" -Přílha č. 1 Technická specifikace a kntaktníh telefnu, h) značení útvaru bjednatele, který případ likviduje (dbr evrpských prjektů), i) u faktury ceny za díl pak i čísl zápisu předání a převzetí díla a datum jeh pdpisu. Zápis předání a převzetí díla bude přílhu faktury. 4. Přílhu faktury za Díl bude pdrbný rzpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeh depisvání dle zákna č. 586/1992 Sb., daních z příjmu, věznění pzdějších předpisů a zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů. U dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem depisvání dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku. 5. Pvinnst zaplatit cenu dle dst. 1 a 2 tht článku je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu bjednatele. 6. Lhůta splatnsti faktury činí 30 kalendářních dnů de dne jejíh dručení bjednateli. Dručení faktury se prvede sbně prti pdpisu zmcněné sby bjednatele neb dručenku prstřednictvím prvzvatele pštvních služeb. 7. Nebude-li faktura bsahvat některu pvinnu neb dhdnutu náležitst neb bude chybně vyúčtvána cena neb DPH, je bjednatel právněn fakturu před uplynutím lhůty splatnsti vrátit druhé smluvní straně k prvedení pravy s vyznačením důvdu vrácení. Zhtvitel prvede pravu vystavením nvé faktury. Vrácením vadné faktury zhtviteli přestává běžet půvdní lhůta splatnsti. Nvá lhůta splatnsti běží de dne dručení nvé faktury bjednateli. 8. Pvinnst zaplatit cenu je splněna dnem depsání příslušné částky z účtu bjednatele. 9. Zhtvitel se zavazuje ddržvat případné další pkyny bjednatele na frmální pžadavky faktury a předávacíh prtklu hledně infrmací k financvání prjektu z Integrvanéh peračníh prgramu dle Příručky pr žadatele a příjemce, výzva č Objednatel, příjemce plnění, prhlašuje, že plnění, které je předmětem Smluvy, nepužije pr svu eknmicku činnst, ale výlučně pr účely suvisející s jeh činnstí při výknu veřejné správy, při níž se nepvažuje za sbu pvinnu k dani (viz 5 dst. 3 zákna DPH). Z uvedenéh důvdu se na tt plnění nevztahuje režim přenesení daňvé pvinnsti dle 92e uvedenéh zákna a zhtvitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hdnty. 11. Objednatel uplatní institut zvláštníh způsbu zajištění daně dle 109a zákna DPH a hdntu plnění dpvídající dani z přidané hdnty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnsti tét faktury stanveném dle Smluvy přím na sbní depzitní účet zhtvitele vedený u místně příslušnéh správce daně v případě, že a) zhtvitel bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH" jak nesplehlivý plátce, neb b) zhtvitel bude ke dni uskutečnění zdanitelnéh plnění v inslvenčním řízení, neb c) bankvní účet zhtvitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci Registr plátců DPH". Objednatel nenese dpvědnst za případné penále a jiné pstihy vyměřené či stanvené správcem daně zhtviteli v suvislsti s ptenciálně pzdní úhradu DPH, tj. p datu splatnsti tét daně. 12 \/ J

13 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace XII. Licenční ujednání 1. Zhtvitel pskytuje tut Smluvu bjednateli a bjednatel tut Smluvu přijímá nevýhradní právnění k užití SW ddanéh dle čl. IV. dst. 2 písm. b) a c) (včetně SW, který je nedílnu sučástí HW dle čl. IV. dst. 2 písm. d), včetně jeh aktualizací zejména pdle vývje právní úpravy, a t v rzsahu nezbytném pr řádné užívání Kmplexníh IS bjednatelem a jím určenými sbami. Objednatel je právněn právnění k užití tht SW pskytnut zřizvaným rganizacím. 2. Zhtvitel musí zajistit licence k HW a SW technlgiím zajišťující plnhdntný prvz Kmplexníh IS se všemi prvzu schpnými funkcinalitami. 3. Název a pčet všech nutných licencí pr realizační a prvzní fázi je specifikván v přílze č. 3 tét Smluvy, a t včetně důvdnění zvlené licenční nabídky. Odměna za pskytnutí licencí je již sučástí ceny sjednané v čl. V. dst. 1 tét Smluvy. Licence jsu nedvlatelné a bjednatel (či další právněné sby) nejsu pvinni licence využít. 4. Zhtvitel musí zajistit všechny nutné licence třetích stran, které jsu uvedeny v přílze č. 3 tét Smluvy. 5. Zhtvitel výslvně prhlašuje, že je plně právněn dispnvat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autrských, zahrnutými v předmětu Smluvy, a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání prduktu bjednatelem, včetně zajištění suhlasů autrů děl v suladu s autrským záknem. 6. Zhtvitel se zavazuje, že prváděním plnění dle tét Smluvy nezasáhne neprávněně dprav k duševnímu vlastnictví třetích sb. Odpvědnst za neprávněný zásah d těcht práv nese výlučně zhtvitel. 7. Zhtvitel je pvinen bjednateli uhradit jakékli prkazatelné majetkvé a nemajetkvé újmy, vzniklé v důsledku th, že bjednatel nemhl předmět plnění užívat řádně a nerušené. Jestliže se prhlášení zhtvitele v tmt článku ukáže nepravdivým neb zhtvitel pruší jiné pvinnsti pdle tht článku Smluvy, jde pdstatné prušení tét Smluvy a zhtvitel uhradí bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- KČ za každé jedntlivé prušení pvinnsti. Zaplacením smluvní pkuty není nijak dtčen ani mezen práv bjednatele na náhradu škdy, kteru lze vymáhat vedle smluvní pkuty v plné výši. S nsiteli chráněných práv duševníh vlastnictví vzniklých v suvislsti s realizací předmětu plnění dle tét Smluvy je zhtvitel pvinen vždy smluvně zajistit mžnst vlnéh nakládání s těmit právy bjednatelem či dalšími sbami značenými v tét Smluvě. XIII. Odpvědnst za škdu 1. Nebezpečí škdy na předmětu plnění nese zhtvitel v plném rzsahu až d převzetí příslušné částí plnění bjednatelem. 2. Zhtvitel bude pvinen nahradit bjednateli v plné výši škdu, která vznikla při realizaci plnění dle tét Smluvy a užívání předmětu plnění v suvislsti neb jak důsledek prušení pvinnstí a závazků zhtvitele dle tét Smluvy. 3. Zhtvitel prhlašuje, že p celu dbu plnění svéh závazku z tét Smluvy d dby předání a převzetí díla bez vad a neddělků bude mít sjednán pjištění dpvědnsti 13

14 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace za škdu způsbenu třetím sbám vyplývající z ddávanéh předmětu plnění s limitním plněním na jednu pjistnu událst minimálně 15 mil. Kč. 4. V případě, že při činnsti prváděné zhtvitelem djde ke způsbení prkazatelné škdy bjednateli neb třetím sbám, která nebude kryta pjištěním sjednaným ve smyslu dstavce 3 tht článku, bude zhtvitel pvinen tyt škdy uhradit z vlastních prstředků. 5. Pkud v důsledku zaviněnéh prušení pvinnstí zhtvitele stanvených tut Smluvu nebude bjednateli uhrazen finanční pdíl z Integrvanéh peračníh prgramu na prjektu Rzvj e-gvernment služeb v Mravskslezském kraji, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ neb bude tent pdíl krácen, bude zhtvitel pvinen uhradit bjednateli takt způsbenu škdu (ušlý pdíl z Integrvanéh peračníh prgramu na prjektu týkající se plnění dle tét Smluvy ve výši, kteru vyčíslí dbr evrpských prjektů Krajskéh úřadu Mravskslezskéh kraje a písemně sdělí zhtviteli). 6. Nespíní-li zhtvitel své závazky stanvené v čl. XI. (Platební a fakturační pdmínky) tét Smluvy a bjednateli v důsledku th vznikne škda, bude zhtvitel pvinen bjednateli tut škdu v plném rzsahu uhradit. 7. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli při pdpisu tét Smluvy kpii pjistné smluvy na pžadvané pjištění díe dst. 3 tht článku Smluvy včetně všech ddatků neb certifikáty příslušných pjišťven prkazující existenci pjištění p celu dbu plnění dle tét Smluvy (dbu trvání pjištění, jeh rzsah, pjištěná rizika, pjistné částky, rční limity a sublimity plnění a výši spluúčasti). Certifikát dle předchzí věty nesmí být starší 1 měsíce. XIV. Práva z vadnéh plnění, záruka za jakst 1. Díl má vadu, jestliže nedpvídá pžadavkům uvedeným v tét Smluvě. 2. Objednatel má práv z vadnéh plnění z vad, které má díl při převzetí bjednatelem, byť se vada prjeví až pzději. Objednatel má práv z vadnéh plnění také z vad vzniklých p převzetí díla bjednatelem, pkud je zhtvitel způsbil prušením své pvinnsti. Prjeví-li se vada v průběhu 6 měsíců d převzetí díla bjednatelem, má se zat, že díl byl vadné již při převzetí. 3. Zhtvitel pskytuje bjednateli na prvedené díl záruku za jakst (dále jen záruka") ve smyslu 2619 a 13 a násl. bčanskéh zákníku, a t v délce 60 měsíců (dále též záruční dba"). Záruční dba začíná běžet dnem převzetí díla bjednatelem. Záruční dba se staví p dbu, p kteru nemůže bjednatel díl řádně užívat pr vady, za které nese dpvědnst zhtvitel. Pr nahlašvání a dstraňvání vad vrámci záruky platí pdmínky uvedené v dst. 4 a násl. tht článku Smluvy. 4. Vady díla dle dst. 2 tht článku a vady, které se prjeví p záruční dbu, budu zhtvitelem dstraněny bezplatně, ledaže vadu způsbí bjednatel. 5. Veškeré vady díla je bjednatel pvinen uplatnit u zhtvitele bez zbytečnéh dkladu pté, kdy vadu zjistil, a t frmu písemnéh známení (ppř. faxem neb em), 14 / V

15 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. I Technická specifikace bsahujícím c nejpdrbnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla znamvat na: Service Desk KÚ MSK adresu: Cihelní 1575/14, Ostrava d datvé schránky: xrsgrw3 K uplatňvání vad dle tht dstavce jsu právněni krmě bjednatele také tat zdravtnická zařízení: Nemcnice Třinec, p.., se sídlem Kaštanvá 268, Třinec, Nemcnice s plikliniku Havířv, p.., se sídlem Dělnická 1132/24, Havířv, Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, p.., se sídlem Vydmuchv 399/5, Karviná-Ráj, «Nemcnice s plikliniku Karviná-Ráj, p.., pracviště Orlvá, se sídlem Masarykva třída 900, Orlvá, Sdružené zdravtnické zařízení Krnv, p.., se sídlem I. P. Pavlva 9, Krnv, Slezská nemcnice v Opavě, p.., se sídlem Olmucká 86, Opava, která mají předmět díla předán k hspdaření. Každé takvét nahlášení vady se pvažuje za řádné uplatnění vady bjednatelem ve smyslu tét Smluvy. 6. Objednatel má práv na dstranění vady pravu, v případě že prava není mžná, pak ddáním nvé věci. 7. Prces dstraňvání vad Díla bude prbíhat v těcht režimech, stanvených také v přílze č. 1 v kapitle Servisní pdpra (v prvzní a realizační fázi): Kategrie vady vyská", tj. vady zabraňující prvzu ~~ znamená, že díl není pužitelné ve svých základních funkcích neb se vyskytuje funkční závada znemžňující činnst systému. Tent stav může hrzit běžný prvz bjednatele a rganizací a nelze jej dčasně řešit rganizačním patřením. Nejpzději d 4 hdin p nahlášení vady prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét vady ve lhůtě d 12 hdin d nahlášení vady, at i způsbem dčasnéh prvizrníh řešení, umžňujícíh prvz díla. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. Kategrie vady střední", tj. vady mezující prvz - znamená, že funkčnst systému je ve svých funkcích degradvána tak, že tent stav mezuje běžný prvz bjednatele neb rganizací. Jedná se také vady způsbující prblémy při užívání a prvzvání díla neb jeh části, ale umžňující prvz, jimiž způsbené prblémy íze dčasně řešit rganizačními patřeními. Nejpzději d 8 hdin p nahlášení vady prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde~li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét 15

16 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace vady ve lhůtě d 24 hdin d nahlášení vady. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. Kategrie vady nízká", tj. vady nemezující prvz - znamená drbné vady, které nespadají d kategrií vyská" neb střední". Nejpzději během 8 hdin p nahlášení chyby prvede zhtvitel zjištění příčin, které vadu způsbují. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně zhtvitele (právněná reklamace) bezdkladně zahájí práce na dstranění vady a zajistí dstranění tét vady ve lhůtě d 5 pracvních dnů d nahlášení vady. Vada bude dstraněna v nejkratší mžné lhůtě s hledem na její pvahu a dpad na činnst bjednatele. Jde-li vadu způsbenu důvdy na straně bjednatele, dhdne s bjednatelem další pstup. V rámci zkušebníh prvzu je zhtvitel pvinen dstranit vady díla nejpzději d 5 pracvních dní d nahlášení vady díla, tak aby byl umžněn bjednateli bjektivně prvádět zkušební prvz celéh díla. 8. Zárazem vady d jedntlivých kategrií určuje bjednatel a zhtvitel tt zařazení vady d jedntlivé kategrie ptvrzuje nejpzději d 4 hdin d známení a zařazení vady d kategrie. Neptvrdí-li zhtvitel kategrii vady, má se za t, že se jedná kategrii vady určenu bjednatelem. Prvedenu pravu vady díla zhtvitel bjednateli předá písemným prtklem. 9. Zhtvitel je pvinen uhradit bjednateli škdu, která mu vznikla vadným plněním, a t v plné výši. Zhtvitel rvněž bjednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňvání práv z vadnéh plnění. XV. Servisní pdmínky 1. Zhtvitel zaručuje, že díl má vlastnsti a funkční specifikaci stanvené tut Smluvu a zeje způsbilé pr pužití ke sjednanému účelu. 2. Pdmínky servisní pdpry ke Kmplexnímu infrmačnímu systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací jsu specifikvány v č. XVI. tét Smluvy a v přílze č. 1 tét Smluvy. XVI. Pdmínky technické a uživatelské pdpry 1. Pdmínky technické a uživatelské pdpry ke Kmplexnímu infrmačnímu systému pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací jsu specifikvány v přílze č. 1 tét Smluvy. 2. Pskytvatel je pvinen zajistit, že veškeré vlastnsti předmětu Smluvy budu p celu dbu účinnsti tét Smluvy dpvídat becně platným právním předpisům ČR a platným standardům Infrmačních systémů veřejné správy. 16 A

17 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 3. Pd pjmem update se v tét Smluvě rzumí takvá verze prduktu, u které se prti předcházející verzi prduktu mění jeh funkčnst, a t na základě změny jakékliv skutečnsti, pdle které byla celá funkčnst tht prduktu vytvřena, ale nemění se struktura dat datvéh fndu, se kterým tat verze díla pracuje. V případě, že změna funkčnsti tht prduktu byla prvedena puze na základě legislativních změn, je nvá verze tht prduktu jeh "legislativním updatem". 4. Pd pjmem upgrade se ve Smluvě rzumí takvá verze prduktu, u které se prti předcházející verzi tht prduktu mění jeh funkčnst, a t na základě změny jakékliv skutečnsti, pdle které byla celá funkčnst prduktu vytvřena, a zárveň se mění struktura dat datvéh fndu, se kterým tat verze prduktu pracuje. V případě, že změna funkčnsti tht prduktu a změna struktury dat datvéh fndu, se kterým díl pracuje, byla prvedena puze na základě legislativních změn, je nvá verze tht prduktu jeh "legislativním upgradem". 5. Ke každé invvané verzi prduktu (update, legislativní update, upgrade, legislativní upgrade) je zhtvitel pvinen ddat seznam změn a úprav v elektrnické frmě, které byly prvedeny d invvané verze. Budu-li invvané verze bsahvat mdifikvanu funkčnst prti předchzí verzi, ptm budu tyt zhtvitelem distribuvány splu s náležitu dkumentací a aktualizvanu uživatelsku příručku v elektrnické pdbě. 6. V případě, že prvedená změna neb úprava má vliv na funkčnst prduktu, případně mění uživatelské vlastnsti prduktu, je zhtvitel pvinen ddat i aktualizvanu uživatelsku dkumentaci a dkumentaci pr správce infrmačních systémů. 7. Sučástí technické pdpry dle tét Smluvy je i prces invace prduktu. Smluvní strany se dhdly, že výsledkem prcesu invace prduktu budu nvé verze prduktu (SW), a t buď jak update a legislativní update neb jak upgrade a legislativní upgrade. 1. Smluvní pkuty XVII. Sankce a) V případě prdlení zhtvitele s předáním jedntlivých částí plnění dle čl. VI. dst. 2 tét Smluvy ve sjednané lhůtě se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 0,05 % z ceny celkem za realizační fázi Díla uvedené v tabulce 1. Přílhy č. 2 tét Smluvy za každý den prdlení s jedntlivu částí plnění. Vpřípadě prdlení zhtvitele spskytváním technické a uživatelské pdpry se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 0,05% z ceny celkem za technicku a uživatelsku pdpru v prvzní fázi prjektu uvedenu v tabulce č. 8 Prilhy č. 2 tét Smluvy za každý den prdlení. b) V případě prdlení zhtvitele s dstraněním vad Díla ve lhůtách stanvených tut Smluvu se zhtvitel zavazuje bjednateli uhradit smluvní pkutu ve výši 1000,- Kč v každé kategrii za každý den prdlení, není-li jinými ustanveními tét Smluvy výslvně uveden jinak. c) V případě prušení pvinnsti k chraně důvěrných infrmací dle cl. XVIII. dst je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč za každý jedntlivý případ. 17

18 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace d) V případě prušení pvinnstí k chraně sbních údajů dle čl. XVIII. dst. 4-8 je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši ,-Kč za každý jedntlivý případ. e) Vpřípadě prušení pvinnsti zhtvitele známit bjednateli dle Čl. VII. dst. 2 písm. i) tét Smluvy veškeré skutečnsti, které mhu mít vliv na pvahu neb na pdmínky uskutečňvání plnění je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 1.000,- Kč za každu jedntlivu skutečnst, již bjednateli dle čl. VII. dst. 2 písm. i) tét Smluvy neznámil. f) Nezúčastní-li se zhtvitel pravidelných kntrlních dní v sídle bjednatele dle čl. VIH. dst. 4 tét Smluvy bez dřívějšíh suhlasu bjednatele s absencí zhtvitele či nezúčastní-li se zhtvitel jednání týkajícíh se předmětu Smluvy na základě pzvánky bjednatele dle čl. VIII. dst, 5 tét Smluvy bez dřívějšíh písemnéh suhlasu bjednatele s absencí zhtvitele, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč za každý jedntlivý takt zmařený průběh kntrlníh dne či jednh každéh jednání týkajícíh se předmětu Smluvy. g) Nepředá-li či nedručí-li zhtvitel zápis průběhu a závěrech jednání či kntrlníh dne dle čl. VIII. dst. 7 tét Smluvy bjednateli ani d pěti pracvních dní de dne knání jednám či kntrlníh dne, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 500,- Kč, a t za každý i zapčatý den prdlení s předáním či dručením tht zápisu. ři) Nepředá-li či nedručí-li zhtvitel bjednateli Zprávu pkrku prací dle čl. VO. dst. 8 tét Smluvy, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč, a t za každý i zapčatý týden prdlení s předáním či dručením každé Zprávy pkrku prací. i) Nebude-li zhtvitel ddržvat pvinnsti stanvené v Čl. dle VIL dst. 2 písm. m) - p) tét Smluvy, je pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 3.000,- Kč za každý jeden zjištěný případ. j) V případě prušení pvinnsti bsadit pzici veducíh neb člena realizačníh týmu sbu splňující příslušné pžadavky dle zadávací dkumentace na veřejnu zakázku, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, kdy pzice veducíh neb člena realizačníh týmu bude bsazena sbu nesplňující pžadavky zadávací dkumentace. k) V případě prušení pvinnsti dle článku XHI. dst. 3 tét Smluvy, tj. pvinnsti mít p celu dbu plnění svéh závazku z tét Smluvy sjednané pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu třetím sbám s limitním plněním na jednu pjistnu událst minimálně 15 mil. Kč, je zhtvitel pvinen zaplatit bjednateli smluvní pkutu ve výši Kč za každý i zapčatý měsíc, v němž nebude mít sjednán pjištění dpvědnsti se stanvenými parametry. 2. Smluvní pkuta je splatná d 30 dní de dne dručení písemnéh vyúčtvání její výše pvinné straně. 3. Pr případ prdlení se zaplacením ceny za díl sjednávají smluvní strany úrk z prdlení ve výši stanvené bčanskprávními předpisy. 4. Smluvní pkuty se nezapčítávají na náhradu případně vzniklé škdy, kteru lze vymáhat samstatně vedle smluvní pkuty, a t v plné výši.

19 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" ~~ Přílha č. 1 Technická specifikace XVIII. Ochrana sbních údajů a důvěrných infrmací 1. V případě, že bude při plnění předmětu Smluvy dcházet ke zpracvání sbních údajů, je tat Smluvaje zárveň Smluvu zpracvání sbních údajů ve smyslu 6 zákna Č, 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZOOÚ"). Zhtvitel má pr účely chrany sbních údajů pstavení zpracvatele a bjednatel má pstavem správce ve smyslu ZOOÚ. 2. Zhtvitel je právněn zpracvávat sbní údaje puze za účelem plnění účelu tét Smluvy. 3. Zhtvitel je právněn zpracvávat sbní údaje v rzsahu nezbytně nutném pr pínění tét Smluvy p dbu plnění závazků z tét Smluvy. Za tímt účelem je právněn sbní údaje zejména ukládat na nsiče infrmací, upravvat, uchvávat p dbu nezbytnu k plnění pvinnstí vyplývajících z tét Smluvy, předávat zpracvané sbních údaje bjednateli, sbní údaje likvidvat. 4. Zhtvitel učiní v suladu s platnými právními předpisy a článkem DC. dst. 3 dstatečná rganizační a technická patření zabraňující přístupu neprávněných sb k sbním údajům. 5. Zhtvitel zajistí, aby jeh zaměstnanci byli v suladu s platnými právními předpisy pučeni pvinnsti mlčenlivsti a mžných následcích pr případ prušení tét pvinnsti. 6. Zhtvitel zajistí, aby písemnsti a jiné hmtné nsiče infrmací, které bsahují sbní údaje, byly uchvávány puze v uzamykatelných místnstech. 7. Zhtvitel zajistí, aby písemnsti a jiné hmtné nsiče infrmací, které bsahují citlivé údaje, byly uchvávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnstech. 8. Zhtvitel zajistí, aby elektrnické datvé subry bsahující sbní údaje byly uchvávány v paměti pčítače puze: je-li přístup k takvýmt subrům chráněn heslem neb, je-li přístup k užívání pčítače, v jehž paměti jsu tyt subry umístěny, chráněn heslem. 9. Je-li pr účel kntrly správnéh fungvání díla, dstranění vady neb další vývj díla nezbytné pskytnut zhtviteli kpii databází, subrů neb nsičů údajů bsahujících jakékliv údaje z činnsti bjednatele neb jinéh subjektu užívajícíh Kmplexníh IS, je zhtvitel pvinen s takvými údaji nakládat tak, aby nedšl kjejich úniku či zneužití. 10. Veškeré skutečnsti bchdní, eknmické a technické pvahy suvisející se smluvními stranami, které nejsu běžně dstupné v bchdních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Smluvy neb v suvislsti s tut Smluvu, se pvažují za důvěrné infrmace. 11. Zhtvitel se zavazuje, že důvěrné infrmace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužije pr sebe neb pr jinu sbu. Zavazuje se zachvat je v přísné tajnsti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům neb subddavatelům, kteří jsu pvěřeni plněním Smluvy a za tímt účelem jsu právněni se s těmit infrmacemi v nezbytném rzsahu seznámit. Zhtvitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyt sby pvažvaly uvedené infrmace za důvěrné a zachvávaly nich mlčenlivst. 19

20 Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace 12. Pvinnst plnit ustanvení tht článku Smluvy se nevztahuje na infrmace, které: mhu být zveřejněny bez prušení tét Smluvy, byly písemným suhlasem bu smluvních stran zprštěny těcht mezení, jsu známé neb byly zveřejněny jinak, než následkem prušení pvinnsti jedné ze smluvních stran, příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana, jsu vyžádány sudem, státním zastupitelstvím neb příslušným správním rgánem na základě zákna, ppřípadě, jejichž uveřejnění je stanven záknem, smluvní strana sdělí sbě vázané záknnu pvinnstí mlčenlivsti (např. advkátvi neb daňvému pradci) za účelem uplatňvání svých práv. 13. Pvinnst chrany důvěrných infrmací trvá bez hledu na uknčení platnsti tét Smluvy. 14. Vzhledem k veřejnprávnímu charakteru bjednatele zhtvitel výslvně prhlašuje, žejes tut skutečnstí beznámen a suhlasí se zveřejněním smluvních pdmínek bsažených v tét Smluvě v rzsahu a za pdmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím, ve zněm pzdějších předpisů a zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. XIX. Zánik Smluvy 1. Smluvní strany se dhdly, že Smluva zaniká: a) dhdu smluvních stran. b) jednstranným dstupením d Smluvy pr její pdstatné prušení druhu smluvní stranu, přičemž pdstatným prušením Smluvy se rzumí zejména: neprvedení kterékliv části díla v dbě plnění dle čl. VI dst. 2 Smluvy, nepskytvání technické a uživatelské pdpry řádně a včas, neddržení pkynů bjednatele, právních předpisů neb technických nrem, které se týkají prvádění díla, neddržení smluvních ujednání záruce zajakst, neuhrazení ceny za díl bjednatelem p druhé výzvě zhtvitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následvat drive než 30 dnů p dručení první výzvy. 2. Objednatel je dále právněn d tét Smluvy dstupit v těcht případech: a) byl-li příslušným sudem rzhdnut tm, že zhtvitel je v úpadku ve smyslu zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů (a t bez hledu na právní mc tht rzhdnutí); b) pdá-li zhtvitel sám na sebe inslvenční návrh. 3. Pr účely tét Smluvy se pd pjmem bez zbytečnéh dkladu" rzumí nejpzději d 14-ti dnů". 20

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB. I. Smluvní strany. Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem IČ:

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB. I. Smluvní strany. Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem IČ: *** evrpský' sciální * ** ÍtidvĎR EWtPSKAUiE PERAČÍ PRGRAM LIDSKÉ ZDRJE A ZAMĚSTAST PDPRUJEME VAŠI BUDUCST wvvvv,esfer*cz -- - : -_ SMLUVA PSKYTVAÍ SLUŽEB Veřejná zakázka č.l 10/2015 ; tfl6 Af, *s I. Smlvní

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více