ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012"

Transkript

1 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z mci úřední dne , jehž účastníkem je zadavatel Služby města Pardubic a.s., IČ , Hůrka 1803, Pardubice, Bílé předměstí, za niž jedná Mgr. David Letšník, předseda představenstva, ve věci mžnéh spáchání správníh deliktu pdle 120 dst. 1 písm. a) citvanéh zákna zadavatelem ve veřejné zakázce Generální prava kremační pece č. 1 typu C411, firmy GERBEK FDI Francie v krematriu Pardubice, na níž zadavatel dne uzavřel smluvu díl s vybraným uchazečem P K I Tepltechna Brn spl. s.r.., IČ , Anenská 675/4, Brn, za niž jedná Jiří Klíma, jednatel, rzhdl takt: I. Zadavatel Služby města Pardubic a.s., IČ , Hůrka 1803, Pardubice se dpustil správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tím, že neddržel pstup stanvený v 21 citvanéh zákna, když veřejnu zakázku Generální prava kremační pece č. 1 typu C411, firmy GERBEK FDI Francie v krematriu Pardubice nezadal v příslušném zadávacím řízení, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem P K I Tepltechna Brn spl. s.r.., IČ , Anenská 675/4, Brn smluvu.

2 II. Za spáchání správníh deliktu uvedenéh v bdě I. se zadavateli Služby města Pardubic a.s., IČ , Hůrka 1803, Pardubice pdle 120 dst. 2 písm. a) citvanéh zákna veřejných zakázkách ukládá pkuta ve výši Kč (sedmdesát tisíc krun českých). Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. ODŮVODNĚNÍ 1. Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) jak rgán příslušný pdle ustanvení 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), bdržel dne (dále jen pdnět č. 1 ) a dne (dále jen pdnět č. 2 ) pdněty k zahájení řízení přezkumání úknů zadavatele Služby města Pardubic a.s., IČ , Hůrka 1803, Pardubice, Bílé předměstí, za niž jedná Mgr. David Letšník, předseda představenstva (dále jen zadavatel ) týkající se veřejné zakázky Generální prava kremační pece č. 1 typu C411, firmy GERBEK FDI Francie v krematriu Pardubice (dále jen veřejná zakázka ). Pdnět č. 1 byl Úřadem vedený pd sp. zn. ÚOHS-P917/2011/VZ a pdnět č. 2 byl Úřadem vedený pd sp. zn. ÚOHS- S935/2011/VZ. V bu pdnětech stěžvatelé namítají, že přestže zadavatel naplňuje znaky veřejnéh zadavatele, jak vyplývá z ustanvení 2 dst. 2 písm. d) zákna, pptával veřejnu zakázku mim zadávací řízení, jehž jedntlivé druhy jsu uvedeny v ustanvení 21 dst. 1 zákna. 2. V reakci na shra uvedené si Úřad, na základě žádsti č. j. ÚOHS-P917/2011/VZ- 690/2012/940/LK ze dne , d zadavatele vyžádal jeh písemné vyjádření k pdnětu, jakž i zaslání dkumentace přízené v suvislsti s předmětnu veřejnu zakázku. 3. Dne Úřad bdržel vyjádření zadavatele ze dne a příslušnu dkumentaci k veřejné zakázce. Ve svém vyjádření zadavatel uvádí, že v šetřeném případě nenaplňuje znaky veřejnéh zadavatele pdle ustanvení 2 dst. 2 písm. d) zákna, nebť nesplňuje bě kumulativní pdmínky, a t zejména, pkud se jedná tzv. uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu. Zadavatel knstatval, že kremační služby pskytuje v převážné míře dalším prvzvatelům phřebních služeb na základě bchdních vztahů a tit za pskytvané služby zadavateli platí, z čehž zadavatel vyvzuje, že pskytuje služby ryze bchdní pvahy. Zadavatel dále uvádí, že účelem prvzvání krematria je vytváření zisku, který následně umžní prvz, pravy a případné přizvání nvých technlgií. 4. Zadavatel rvněž tvrdí, že všechny služby pskytuje za účelem dsažení zisku a jeh zřizvatel statutární měst Pardubice se jak jediný akcinář nepdílí na financvání prvzu krematria. Zadavateli nebyla na chd krematria ani přidělena žádná dtace. Akcinář aktivně nezasahuje d činnsti zadavatele, puze vyknává kntrlu v rámci práv akcináře. 2

3 5. Z dkumentace veřejné zakázce, jíž zadavatel Úřadu pskytl, tent zjistil, že zadavatel výzvu ze dne vyzýval 3 ddavatele P K I - Tepltechna Brn spl. s r.., IČ , Anenská 675/4, Brn, za niž jedná Jiří Klíma, jednatel (dále jen vybraný uchazeč ), TABO CZ s.r.., IČ , Arbeiterva 53/1, Tábr, za niž jedná Oldřich Peřina, jednatel, a GEM-Matthews Internatinal S.R.L., VIA Zanussi 315 Z.I.U., Udine, Itálie (dále jen GEM Matthews Internatinal ) k pdání nabídky, jejíž předmět plnění bude představvat ddávka 2 kusů kremačních pecí včetně příslušenství v krematriu Pardubice. 6. V reakci na svji výzvu, jak vyplývá ze zápisu zadavatele z tevírání bálek ze dne , zadavatel bdržel nabídku d vybranéh uchazeče a italské splečnsti GEM Matthews Internatinal. Zadavatel však na základě známení zrušení pptávkvéh řízení ze dne pptávkvé řízení zrušil, aby následně, dne , vyzval vybranéh uchazeče a italsku splečnst GEM-Matthews Internatinal S.R.L. k pdání nabídky na generální pravu kremační pece v krematriu Pardubice. 7. Ze zápisu z jednání kmise ustanvené zadavatelem pr psuzení nejvhdnější nabídky ze dne vyplývá, že jak nejvhdnější byla vybrána nabídka vybranéh uchazeče s nabídkvu cenu Kč bez DPH ( Kč včetně DPH). Italská splečnst GEM Matthews Internatinal předlžila nabídku s nabídkvu cenu ve výši Kč bez DPH ( Kč včetně DPH). Dne zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smluvu díl, jejímž předmětem plnění byla generální prava kremační pece č. 1 typu C 411, firmy FERMEK FDI Francie v krematriu Pardubice, přičemž cena za díl byla sjednána ve výši Kč bez DPH ( Kč včetně DPH). 8. V žádsti č. j. ÚOHS-P917/2011/VZ-3403/2012/940/LK ze dne Úřad žádal zadavatele zaslání infrmace, zda tent v minulém rce realizval pravu neb výměnu druhé kremační pece, ppř. zda tut pravu neb výměnu hdlá prvést v letšním rce včetně uvedení její předpkládané neb uhrazené ceny. 9. Dne Úřad bdržel dpvěď zadavatele, který uvedl, že pravu druhé kremační pece hdlá prvést v rce 2012 s tím, že předpkládaná cena by se měla phybvat v blízksti ceny sjednané za pravu kremační pece č. 1, přičemž rzhdující bude skutečný stav pece před uzavřením smluvy díl. I. Zahájení správníh řízení 10. Z materiálů, jež tvřily přílhy shra značenéh pdnětu č. 1 a pdnětu č. 2, jakž i z dkumentace veřejné zakázce Úřad získal pchybnst, zda zadavatel jednal v suladu se záknem, když neddržel pstup stanvený v ustanvení 21 zákna, nebť veřejnu zakázku Generální prava kremační pece č. 1 typu C411, firmy GERBEK FDI Francie v krematriu Pardubice nezadal v příslušném zadávacím řízení a dne uzavřel smluvu s vybraným uchazečem. 11. Na základě žádsti č. j. ÚOHS-P935/2011/VZ-6010/2012/520/JOn ze dne Úřad žádal statutární měst Pardubice, zakladatele a jedinéh akcináře zadavatele, (dále jen zakladatel ) infrmaci výši peněžních prstředků, které zadavatel v rce 2011 bdržel d statutárníh města Pardubice, a t v pdbě darů, půjček, dtací a plnění ze smluv, jež statutární měst Pardubice v rce 2011 se zadavatelem uzavřel, jakž i smluv, jež byly 3

4 uzavřeny před rkem 2011, avšak na jejichž základě byl v rce 2011 plněn. Úřad statutární měst Pardubice rvněž žádal, aby u každé smluvy uvedl, zda byla uzavřena na základě zadávacíh řízení v režimu zákna včetně bližší identifikace zadávacíh řízení či zda tat byla uzavřena na základě výběrvéh řízení, které režimu zákna nepdléhá, včetně bližší identifikace výběrvéh řízení. 12. V reakci na výše značenu žádst Úřad dne bdržel d statutárníh města Pardubice následující dpvěď: Výčet smluv: Odbr eknmický Smluva pskytnutí dtace Č. D0598/00109/11 - dtace na výstavbu klumbária uzavřena , na částku Kč Odbr dpravy Ddatek č. 9 ze dne ke Smluvě zajištění svícení, uzavřené dne , na částku Kč. Ddatek č. 3 ze dne ke Smluvě díl - zimní údržba, uzavřené dne , na částku Kč. Smluva díl-čištění města, uzavřena dne , na částku Kč. Ddatek č. 2 ze dne ke Smluvě díl - prvz a údržba světelné signalizace, uzavřené dne , na částku Kč. Ddatek č. 5 ze dne k Mandátní smluvě výknu některých práv k pzemním kmunikacím, uzavřené dne , na částku Kč. Smluva díl č. SmP-ÚK 01/2004, aktualizace stávajícíh pasprtu dpravníh značení, uzavřené dne , na částku Kč. Smluva díl-údržba kmunikací, uzavřena dne , na částku Kč. Smluva prvádění dtahu silničních mtrvých vzidel, uzavřena dne , na částku Kč. Odbr majetku a investic Smluva díl ze dne , na částku Kč (bez DPH) Úprava přechdu pr chdce vč. jeh světlení v ul. Mezí Msty, Husva, Štrssva Termín: d Schválen v RmP (č.usn. 1444/2011 ze dne ) Mandátní smluva na prvzvání phřebišť ze dne , na částku Kč (bez DPH) Dba neurčitá, ddatkem sjednán bjem prací pr příslušný kal. rk Schválen v RmP (č. usn. 5629/2010 ze dne ) Ddatek č. 1 ze dne k Mandátní smluvě ze dne , na částku Kč (bez DPH) 4

5 Schválen v ZmP (č. usn. Z 44/2010 bd č. 4 ze dne Smluva díl č. SmP VO - 07/2010 ze dne , na částku Kč (bez DPH) Výměna kabelu SSZ mezi křižvatkami K3 na K13 v Pardubicích Termín: 8 týdnů d předání staveniště Prjednán na pradě primátrky dne Smluva díl č. SmP VO - 09/2010 ze dne , na částku Kč (bez DPH) Reknstrukce veřejnéh světlení Višňvka - úprava vnitrblku č. 39 a 45 Termín: d Schválen v RmP (č. usn. 6333/2012 ze dne ) Smluva díl ze dne , částku Kč (bez DPH) Údržba a prvz bjektu Zámeček" ( Kč bez DPH d r. 2016) Termín: d Prjednán na pradě vedení města s veducími dbrů a řediteli a.s. dne Odbr živtníh prstředí Smluva na svz a likvidaci kmunálníh dpadu, úklid stanvišť kntejnerů, separvaný sběr, likvidace nebezpečných dpadů, svz bidpadu a prvz separačních dvrů. Smluva z r Realizvaný bjem prací v r. 2011: Kmunální dpady Kč Úklid stanvišť kntejnerů Kč Separvaný sběr Kč Likvidace nebezpečných dpadů Kč Bidpady Kč Prvz separačních dvrů Kč Smluva na sběr kadaverů z r Objem prací v r Smluva na prvz mbilníh prtipvdňvéh hrazení z r Kč Objem prací v rce Kč Smluva na likvidaci černých skládek v lesích z r Objem prací v rce Kč 13. Na základě žádsti č. j. ÚOHS-P935/2011/VZ-6013/2012/520/JOn ze dne Úřad žádal zadavatele, aby mu tent předlžil kpie svých zakladatelských dkumentů, jakž i kpie auditrských zpráv, resp. účetních závěrek, za jedntlivá účetní bdbí, a t d zalžení zadavatele d sučasnsti. Pžadvané kpie Úřad d zadavatele bdržel dne Jelikž pchybnsti Úřadu uvedené v dstavci 10 důvdnění tht rzhdnutí nebyly na základě zadavatelem následně pskytnutých infrmací a pdkladů vyvráceny, Úřad známil zahájení správníh řízení dpisem č. j. S244/2012/VZ-8152/2012/520/JOn ze dne 5

6 , který byl zadavateli, jak jedinému účastníku řízení, dručen dne , a tímt dnem byl zahájen správní řízení. 15. Usnesením č. j. ÚOHS-S244/2012/VZ-8154/2012/520/JOn ze dne Úřad stanvil zadavateli lhůtu, ve které byl tent právněn navrhvat důkazy a činit jiné úkny, jakž i právněn vyjádřit své stanvisk. Zadavateli byla rvněž stanvena lhůta, ve které se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. II. Vyjádření zadavatele 16. Dne Úřad bdržel vyjádření zadavatele ze dne , ve kterém zadavatel uvádí, že není veřejným zadavatelem ve smyslu ustanvení 2 dst. 2 písm. d) zákna. Obsahvě se vyjádření ze dne shduje s vyjádřením zadavatele ze dne , jež byl výše ppsán v dst. 3 a 4 důvdnění tht rzhdnutí. Nad rámec půvdníh vyjádření však zadavatel nvě upzrňuje na tu skutečnst, že zadavatel nese rizik případných ztrát při prvzvání krematria, stejně jak dalších služeb pskytvaných v rámci svých činnstí. Zadavatel vyknává svji činnst v rámci hspdářské sutěže, např. v rce 2011 pdal, mim jiné, 53 cenvých nabídek veřejným zadavatelům v rámci reginu a z th plvinu zakázek získal. Své služby zadavatel realizuje na základě uzavřených bchdních smluv. Zadavatel představuje samstatnu právnicku sbu, resp. bchdní splečnst. 17. Závěrem svéh vyjádření ze dne zadavatel ddává, že zákn neprušil. Přestže se zadavatel za veřejnéh zadavatele nepvažval, pstupval bdbně jak veřejný zadavatel, nebť vyzval k předlžení nabídek více ddavatelů. Hdncení nabídek a výběr nejvhdnější nabídky prváděla kmise, cž vyplývá z předlžené dkumentace. Zadavatel dále uvádí, že vybral, s hledem na specifikum předmětu veřejné zakázky pravu kremační pece C 411 výrbce FERBERK FDI instalvané v rce 1993 nejvhdnější nabídku. III. Závěry Úřadu 18. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících zákna případ ve všech vzájemných suvislstech, p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, vyjádření zadavatele, a na základě vlastníh zjištění knstatuje, že zadavatel nepstupval v suladu se záknem, když veřejnu zakázku nezadal v příslušném zadávacím řízení, neddržel tak pstup stanvení v 21 zákna, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel již s vybraným uchazečem uzavřel smluvu. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující. IV. K naplnění záknných definičních znaků veřejnéh zadavatele 19. Pdle ustanvení 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či 6

7 vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 20. Zákn stanví tři pdmínky, jejichž kumulativní naplnění je nezbytné prt, aby byl mžné daný subjekt pdřadit pd záknné definiční znaky veřejnéh zadavatele. 21. První pdmínka se vztahuje k právní frmě danéh subjektu, kdy tent musí být právnicku sbu. Záknná definice právnické sby je bsažena v ustanvení 18 dst. 2 zákna č. 40/1964 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů, jež stanví, že právnickými sba jsu: a. sdružení fyzických neb právnických sb b. účelvá sdružení majetku c. jedntky územní samsprávy d. jiné subjekty, kterých t stanví zákn. 22. V šetřeném případě je zadavatel bchdní splečnstí, resp. jedná se akcivu splečnst. Ustanvení 56 zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bchdní zákník ), uvádí, že bchdní splečnst je právnicku sbu zalženu za účelem pdnikání, nestanví-li práv Evrpských splečenství či zákn jinak a dále vyjmenvává taxativní výčet bchdních splečnstí d kteréh, mim jiné, spadá akcivá splečnst. S hledem na shra uvedené Úřad knstatuje, že zadavatel je právnicku sbu a první pdmínka pr naplnění definičních znaků veřejnéh zadavatele je naplněna. 23. Druhá pdmínka, kteru zákn při definici veřejnéh zadavatele pdle 2 dst. 2 písm. d) vymezil, je pvinnst, aby byla právnická sba zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu. V rámci druhé pdmínky je tedy nezbytné se vypřádat se dvěma tázkami: Byl zadavatel zalžen či zřízen za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu? Lze mít za prkázané, že tyt ptřeby veřejnéh zájmu nemají průmyslvu neb bchdní pvahu? 24. Za účelem zdpvězení shra uvedených tázek, Úřad dkazuje na rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 Afs 98/ ze dne Přestže se v tmt rzsudku Nejvyšší správní sud zabývá vymezením pjmu veřejný zadavatel tak, jak byl zaktven v již neúčinném zákně č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, závěry tht rzsudku jsu, mutatis mutandis, přiléhavé rvněž k aktuální úpravě záknné definice veřejnéh zadavatele. 25. Ze shra citvanéh rzsudku Nejvyššíh správníh sudu vyplývá, že záknné ustanvení definující veřejnéh zadavatele je třeba vylžit tzv. eurknfrmním způsbem, tedy v suladu s definicí veřejnéh zadavatele, jak byla uvedena v čl. 1 písm. b) směrnice Rady 92/50/EHS ze dne krdinaci pstupů při zadávání veřejných zakázek na služby, směrnice Rady 93/36/EHS ze dne krdinaci pstupů při zadávání veřejných zakázek na ddávky a směrnice Rady 93/37/EHS ze dne krdinaci pstupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, nebť zákn č. 40/2004 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, byl na danu věc přijat právě z důvdu 7

8 implementace uvedených směrnic. Přestže byly shra citvané směrnice k zrušeny a byly nahrazeny směrnicí Evrpskéh parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 krdinaci pstupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, ddávky a služby, jejíž transpziční lhůta uplynula , a jejíž implementaci d českéh právníh řádu měl zajistit nvý zákn veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., definice veřejných zadavatelů je shdná s úpravu uvedenu v těcht předchzích, dnes již zrušených, směrnicích. 26. Při výkladu záknné definice veřejnéh zadavatele je nezbytné pstupvat v intencích judikatury Sudníh dvra EU (dříve Evrpský sudní dvůr). Má-li Úřad stanvit, zda byl zadavatel zalžen či zřízen za účelem veřejnéh zájmu, z lgiky věci vyplývá, že je nejprve nezbytné vydefinvat bsah pjmu veřejný zájem, resp. becný zájem, cž je termín, který pužívá Sudní dvůr EU. 27. Pr účely šetřenéh případu je významný rzsudek Sudníh dvra EU C-360/96 Gemeente Arnhem a Gemeente Rheden vs. BFI Hlding BV ze dne týkající se splečnsti ARA (BFI Hlding). Tat splečnst byla zalžena dvěma samsprávnými celky, aby zajišťvala služby suvisející s likvidací a svzem dpadů a čištění silnic. Sudní dvůr EU v bdu 52 zdůvdnění citvanéh rzsudku knstatval, že na dvz a nakládání s dmvním dpadem může být nepchybně nahlížen jakžt na ptřebu becnéh zájmu. 28. Přiléhavé jsu rvněž závěry plynucí z rzsudku Sudníh dvra EU č. j. C-373/00 Adlf Truley GmbH prti Bestattung Wien GmbH ze dne V bdu 51 důvdnění tht rzsudku Sudní dvůr EU, mim jiné, uvedl, že pdnikatelská činnst suvisející se zajišťváním phřbů rzhdně naplňuje ptřeby becnéh zájmu. 29. V již citvaném rzsudku Nejvyššíh správníh sudu (dst. 24 důvdnění tht rzhdnutí) je uveden, že Sudní dvůr EU pjem ptřeby v becném zájmu vykládá pměrně extenzivně a jeh chápání v kmunitárním právu je velmi blízké způsbu, jak s tímt pjmem pracuje české vnitrstátní práv. Veřejný či becný zájem je mžn v dané suvislsti chápat jak prtiklad zájmů sukrmých, d nichž se dlišuje tím, že kruh sb, jimž takvý zájem svědčí, je vždy neurčitý. Nejvyšší správní sud dále dplňuje, že existuje zvláštní zájem nad uspkjváním takvých ptřeb, cž se prjevuje tak, že stát tyt ptřeby uspkjuje přím sám či si nad jejich uspkjváním pnechává kntrlu, ať již přím či prstřednictvím vlivňvání pdmínek, za nichž uspkjvání ptřeb v becném zájmu prbíhá. 30. Nad rámec shra uvedenéh Úřad zárveň knstatuje, že pdmínka zalžení či zřízení za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu neprůmyslvéh či nebchdníh charakteru však neznamená, že by právnická sba, jež tyt ptřeby uspkjuje až v průběhu své existence, tedy nikliv d kamžiku svéh zalžení či zřízení, takvu pdmínku nesplnila. K naplnění dtčené pdmínky pstačí, pkud právnická sba relevantní ptřeby veřejnéh zájmu neprůmyslvé či nebchdní pvahy uspkjuje až v průběhu své existence, avšak je zaptřebí, aby tat skutečnst byla bjektivně prkazatelná. 31. Zakladatelská listina zalžení zadavatele ze dne v bdě 4 uvádí následující předmět činnsti zadavatele: správa kmunikací, péče zeleň, 8

9 čištění města, správa a údržba veřejnéh světlení a světelné signalizace, správa phřebišť, nakládání s dpady, ddávky prací a služeb pmcí stavebních a speciálních mechanismů, elektrinstalatérství, zámečnictví, silniční mtrvá dprava, pravy mtrvých vzidel, prvz krematria, phřební služba, plakátvací a reklamní činnst, čistírenství. 32. Z výše uvedenéh výčtu činnstí zadavatele uvedenéh v zakladatelském dkumentu je patrné, že d pčátku svéh zalžení resp. zřízení, zadavatel realizuje činnsti, jež vedu k uspkjení veřejnéh zájmu. Již citvaná rzhdnutí Sudníh dvru EU značují nakládání s dpady a prvzvání phřební služby, s čímž suvisí i správa phřebišť a prvzvání krematria, za činnsti uskutečňvané za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu. Úřad má tedy, s dkazem na autritu relevantní judikatury Sudníh dvra EU, za prkázané, že zadavatel byl zalžen, resp. zřízen, za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu. Rvněž správa a údržba veřejnéh světlení a světelné signalizace, jakž i správa kmunikací, péče zeleň a čištění města lze značit za činnsti, jejichž realizace vede k uspkjení ptřeb veřejnéh zájmu, nebť tyt jsu zcela zjevně prspěšné neurčitému pčtu sb. 33. Úřad zárveň ve svém rzhdnutí zhledňuje závěry rzsudku Nejvyššíh správníh sudu č. j. 9 Afs 111/ ze dne , ve kterém Nejvyšší správní sud pukazuje i na fakt, že přestže je mezi relevantními skutečnstmi pr psuzení pvahy subjektu ve smyslu definice veřejnéh zadavatele skutečně uváděna klnst zřízení subjektu, zárveň je pvažván za nutné psudit i klnsti, za nichž je činnst subjektu vyknávána v předmětné dbě. V šetřeném případě však Úřad přezkumává pstup zadavatele při zadávání veřejné zakázky, jejíž předmět plnění přím suvisí s činnstí, kteru Úřad pvažuje za prjev uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu zadavatelem, knkrétně se jedná prvzvání krematria. Ze zprávy nezávisléh auditra věření účetní závěrky za rk 2009, 2010 a 2011 vyplývá, že nejvyšší výnsy z běžné činnsti zadavatele pcházely z údržby kmunikací, nakládání s dpady, veřejnéh světlení a pietních služeb, tedy s činnstí realizvaných k uspkjení ptřeb veřejnéh zájmu. 34. S hledem na shra uvedené má Úřad za prkázané, že byla rvněž naplněna první část druhé pdmínky představující definiční znak veřejnéh zadavatele, tedy, že zadavatel byl zalžen či zřízen za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu. 35. Splnění druhé části druhé pdmínky vyžaduje záprné zdpvězení tázky, zda psuzvané ptřeby veřejnéh zájmu mají bchdní či průmyslvý charakter? 36. Nejvyšší správní sud ve svém rzsudku, jenž byl shra citván v dst. 25 důvdnění tht rzhdnutí, apriri vyzdvihnul důležitst správnéh psuzení tht kritéria, nebť jeh rle je v daných případech klíčvá a vede k rzlišení mezi veřejnými a sukrmými zadavateli. Z judikatury Sudníh dvra EU vyplývá, že za ptřeby v becném zájmu, jež 9

10 nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, lze becně pvažvat takvé, které jsu uspkjvány jinak než prstřednictvím dstupnsti zbží a služeb na trhu, a z důvdu, že na jejich uspkjvání je nahlížen jak na veřejný zájem, se stát rzhdl sám tyt úkly vyknávat neb si nad jejich vyknáváním alespň udržet kntrlu. Vhdným vdítkem mhu být skutečnsti suvisející s financváním činnsti subjektu, tedy, zda byl primárně zalžen za účelem vytváření zisku, zda sám nese náklady suvisející se svu činnstí, zda je jakkli jeh činnst financvána z veřejných zdrjů. Důležitým vdítkem je rvněž ta skutečnst, zda dtčený subjekt vyknává svji činnst v pdmínkách hspdářské sutěže, nebť existence takvé sutěže může indikvat, že becná ptřeba má průmyslvý neb bchdní charakter. 37. Z článku 48 rzsudku Sudníh dvra EU C-18/2001 Riitta Krhnem vs. Varkauden Taittal ze dne vyplývá, že při psuzvání, zda-li zde existuje ptřeba v becném zájmu nemající průmyslvý ani bchdní charakter, musí být vzaty v úvahu všechny relevantní právní a faktické prvky, jak klnsti převládající v dbě, kdy byl dtyčný subjekt zřizván, a pdmínky, za kterých vyknává svji činnst. Na základě dalšíh rzsudku Sudníh dvra ve věci C 44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria AG a další / Strhal Rtatinsdruck GesmbH ze dne lze vyvdit, že v případě, kdy určitý subjekt vyknává částečně činnst služící k uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu a sučasně i jinu běžnu bchdní činnst, je pvažván za zadavatele veřejných zakázek v plném rzsahu své činnsti. Jinými slvy subjekt musí být zřízen pr specifický účel uspkjvání ptřeb v becném zájmu, nemající průmyslvý neb bchdní charakter, cž však neznamená, že by měl být pvěřen jen výknem takvé činnsti. Napak, pr psuzení, zda subjekt splňuje dtčenu pdmínku, není rzhdující pměr rzsahů činnstí, které subjekt vyknává ve veřejném zájmu a statních jeh činnstí, které ve veřejném zájmu pskytvány nejsu. 38. Úřad uvádí, že zadavatel byl zalžen zakladatelem, na základě zakladatelské listiny ze dne Půvdní předmět činnsti zadavatele byl již vyjmenván v dstavci 31 důvdnění tht rzhdnutí. Základní jmění splečnsti činil Kč a byl tvřen peněžitým vkladem zakladatele statutárníh města Pardubice (dále jen zakladatel ). Zakladatel sám upsal celé základní jmění splečnsti a stal se výhradním vlastníkem vydaných akcií, který jmenval první členy představenstva, první členy dzrčí rady. 39. Jak již byl uveden v dst. 13 důvdnění tht rzhdnutí, Úřad si d zadavatele vyžádal kpie zakladatelských dkumentů, jakž i kpie auditrských zpráv, resp. účetních závěrek, za jedntlivá účetní bdbí, a t d zalžení zadavatele d sučasnsti. Pžadvané kpie Úřad d zadavatele bdržel dne , jednal se stanvy ze dne , ntářský zápis zalžení zadavatele ze dne , zakladatelsku listinu zalžení zadavatele z téhž dne, a zprávy nezávisléh auditra věření účetní závěrky za rk Základní kapitál zadavatele z půvdní částky Kč vzrstl na Kč a je splacen d výše 100 %. 40. Zadavatel měl p celu dbu své existence jedinéh akcináře, resp. jedinéh vlastníka, kterým byl zakladatel. 41. Z jedntlivých zpráv nezávisléh auditra je zřejmé, že ačkli zadavatel pravidelně vykazval zisk, p dvedení části zisku d záknnéh rezervníh fndu, nedcházel k jeh rzdělvání, resp. k výplatě dividend, tantiém ani k výplatě pdílů na zisku zaměstnancům. 10

11 Namíst th byl pravidelně navyšván základní kapitál upisváním nvých akcií, přičemž tyt nejsu veřejně bchdvatelné. 42. Nejvyšší správní sud v již citvaném rzsudku č. j. 9 Afs 111/ ze dne uvádí, že je nezbytné zjistit, zda si stát vyhradil kntrlu pdnikatelské činnsti dtčenéh subjektu, která se prjevuje i tím, že má stát zájem na jeh rzvji, jehž naplnění může být realizván například tak, že dtčený subjekt dstává dtace či se stát aktivně pdílí na pdnikatelské činnsti subjektu, apd. Rvněž je třeba zhlednit, zda subjekt vyknává svji činnst v hspdářské sutěži, resp. zda je nucen bstát v knkurenci statních subjektů na trhu nabízejících stejné služby či zbží, nebť právě t, že subjekt není nucen v určité blasti čelit knkurenci, může indikvat, že je veřejným zadavatelem. Jinými slvy, je třeba zvážit všechny další relevantní právní a skutkvé klnsti, které hyptézu ptřeb majících bchdní neb průmyslvu pvahu ptvrdí, či vyvrátí. 43. V šetřeném případě byl základní kapitál zadavatele převážně tvřen nepeněžitými vklady zakladatele. Na základě smluvy upsání akcií ze dne dšl například k navýšení základníh kapitálu zadavatele upsáním nvých akcií frmu nepeněžitéh vkladu, který sestával ze subru veřejnéh světlení na území zakladatele. Zakladatel tak na zadavatele převedl veřejné světlení v hdntě Kč. Ze zprávy nezávisléh auditra věření účetní závěrky k vyplývá, že pátý nejvyšší výns zadavatele zajistil právě pskytvání služeb spjených s veřejným světlením, knkrétně ve výši Kč. Prvzvání resp. zajištění funkčnsti veřejnéh světlení je bezespru službu mající charakter veřejnéh zájmu. Pkud zakladatel veřejné světlení na zadavatele bezúplatně převedl a navíc mu prkazatelně za zajišťvání veřejnéh světlení platil, jak vyplývá ze zprávy nezávisléh auditra věření účetní závěrky k , jakž i výčtu smluv, které zakladatel se zadavatelem uzavřel, jež je uvedený v dst. 12 důvdnění tht rzhdnutí Odbr majetku a investic, je neddiskutvatelné, že tímt pstupem zadavatel, prstřednictvím svéh zakladatele, jenž je zárveň jediný akcinář získal výhradní bchdní příležitst, cž zárveň vylučil jakukli mžnu sutěž s statními subjekty rvněž způsbilými tut činnst realizvat. 44. Úřad si d zakladatele vyžádal, jak byl ppsán v dstavci 11 důvdnění tht rzhdnutí, infrmaci výši peněžních prstředků, které zadavatel d zakladatele v rce 2011 bdržel, a t v pdbě darů, půjček, dtací a plnění ze smluv, jež zakladatel v rce 2011 se zadavatelem uzavřel, jakž i smluv, jež byly uzavřeny před rkem 2011, avšak na jejichž základě byl v rce 2011 plněn. Úřad sučasně zakladatele žádal, aby uvedl, zda uzavřením smluv předcházel zadávací řízení realizvané v režimu zákna. Přestže zakladatel Úřadu zaslal pžadvané infrmace, jejichž dslvný pis tvří bsah dstavce 12 důvdnění tht rzhdnutí, ani u jediné smluvy neuvedl, zda zadavatel, jehž si zakladatel zvlil za splukntrahenta, zvítězil v zadávacích řízeních, která by uzavřením těcht smluv předcházela. Z tét skutečnsti Úřad vyvdil, že zakladatel se zadavatelem výše uvedené smluvy uzavřel, aniž by zadavatel musel sutěžit s statními subjekty vystupujícími na relevantním trhu a v sutěži zvítězit, z čehž lze vyvdit zřejmu výhdu, kteru zakladatel zadavateli na úkr statních subjektů na trhu udělil. 45. Dále je třeba uvést, že šetřená veřejná zakázky spadá d činnsti zadavatele spčívající v prvzvání krematria. Budva krematria byla d rku 1997 ve vlastnictví zakladatele, který ji na zadavatele převedl v rce V rce 2004 byla zahájena rzsáhlá reknstrukce 11

12 budvy krematria, jež byla uknčena v rce 2009, kdy dšl ke generální pravě fasády. Přestže byl zadavatel hlavním investrem tét reknstrukce, zakladatel, Pardubický kraj a Ministerstv kultury přispěli na pravu částku Kč. Pdle Úřadu prvzvání krematria představuje činnst, které vede k uspkjvání veřejnéh zájmu. Za účelem realizace tét činnsti zakladatel na zadavatele převedl budvu krematria a přispěl k jeh reknstrukci. Pdle Úřadu uvedené pět demnstruje fakt, že zadavatel byl zřízen či zalžen za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, jež nemají průmyslvu či bchdní pvahu. 46. Úřad dále upzrňuje na tu skutečnst, že v rámci činnsti spjené se správu hřbitvů, jíž lze rvněž pvažvat za činnst směřující k uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, zadavatel na svých internetvých stránkách sám připuští, že ačkliv prvedl za psledních deset let řadu prav jak mbiliáře, tak prav stavebníh charakteru, týkající se bnvy hřbitvních zdí, márnice, vstupních bran a chdníků, pplatky, jež vybral z hrbvých míst, zdaleka nepkrývají vynalžené náklady na údržbu hřbitvů. Jinými slvy zadavatel sám připuští, že tat činnst není ziskvá, cž Úřad pět pvažuje za jasný prjev th, že zadavatel svjí činnstí uspkjuje ptřeby veřejnéh zájmu, jež nemají průmyslvý či bchdní charakter. 47. S hledem na shra uvedené Úřad knstatuje, že i druhu pdmínku definující veřejnéh zadavatele pvažuje za splněnu. 48. Třetí, pslední, pdmínka, jejíž naplnění je nezbytné k prkázání, zda má zadavatel všechny definiční znaky záknem určené pr veřejnéh zadavatele, stanví, že dtčená právnická sba je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 49. Jak už byl výše uveden, zadavatel byl jak akcivá splečnst zalžen zakladatelem, který je d zalžení, resp. zřízení, zadavatele jeh jediným akcinářem vlastnícím 100 % akcií. Pdle ustanvení 184 bchdníh zákníku je valná hrmada nejvyšším rgánem splečnsti. 50. Ustanvení 190 dst. 1 bchdníh zákníku stanví, že pkud má splečnst jen jedinéh akcináře, nekná se valná hrmada a půsbnst valné hrmady vyknává tent akcinář, resp. rada statutárníh města Pardubice. 51. Pdle 187 dst. 1 písm. d) a e) bchdníh zákníku d půsbnsti valné hrmady náleží vlba a dvlání členů představenstva, pkud stanvy neurčují, že jsu vleni a dvláváni dzrčí radu, jakž i vlba a dvlání členů dzrčí rady a jiných rgánů určených stanvami, s výjimku členů dzrčí rady vlených a dvlávaných pdle 200 bchdníh zákníku. 52. Úřad pvažuje výše uvedené za dstatečné zdůvdnění, prč má za prkázané, že rvněž třetí pdmínka byla naplněna a sučasně má za prkázané, že zadavatel je veřejným zadavatelem, tak jak jej definuje ustanvení 2 dst. 2 písm. d) zákna. 53. Úřad psudil veškeré důkazy a vyjádření zadavatele, přičemž dspěl k závěru, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ustanvení 21 zákna, tím že veřejnu zakázku nezadal 12

13 v příslušném zadávacím řízení, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a zadavatel již uzavřel s vybraným uchazečem smluvu. V. K ulžení sankce 54. Pdle 120 dst. 1 písm. a) zákna se zadavatel dpustí správníh deliktu tím, že neddrží pstup stanvený tímt záknem pr zadání veřejné zakázky, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavře smluvu s uchazečem pdle 82 zákna. 55. V případě šetřené veřejné zakázky se zadavatel správníh deliktu dpustil tím, že při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu s ustanvením 21 zákna, nebť nezadal veřejnu zakázku v příslušném zadávacím řízení. Zadavatel tak naplnil skutkvu pdstatu správníh deliktu pdle ustanvení 120 dst. 1 písm. a) zákna. 56. Pdle 121 dst. 3 zákna ve znění pzdějších předpisů dpvědnst zadavatele, který je právnicku sbu, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad něm nezahájil řízení d 5 let de dne, kdy se něm dzvěděl, nejpzději však d 10 let de dne, kdy byl spáchán. 57. V návaznsti na psledně citvané ustanvení zákna Úřad před ulžením pkuty věřil, zda je naplněna pdmínka uvedená v 121 dst. 3 zákna. V šetřeném případě se Úřad spáchání správníh deliktu dzvěděl dne , kdy bdržel pdnět č. 1 k zahájení správníh řízení přezkumání úknů zadavatele z téhž dne. Ke spáchání správníh deliktu dšl dne , kdy zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem smluvu na plnění předmětu veřejné zakázky. Správní řízení byl zahájen z mci úřední dne , kdy zadavatel bdržel známení zahájení správníh řízení. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřeném případě dpvědnst zadavatele za správní delikt nezanikla. 58. Pdle 120 dst. 2 písm. a) zákna se zadavateli ulží za správní delikt spčívající v neddržení pstupu stanvenéh tímt záknem pr zadávání veřejné zakázky, přičemž tím pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a uzavřel smluvu na veřejnu zakázku, pkuta d 5 % ceny zakázky, neb d ,- Kč nelze-li celkvu cenu veřejné zakázky zjistit. 59. Cena zakázky činila ,- Kč včetně DPH. 60. Pdle 121 dst. 2 zákna Úřad při určení výměry pkuty zadavateli přihlédne k závažnsti správníh deliktu, zejména ke způsbu jeh spáchání a jeh následkům a k klnstem, za nichž byl spáchán. 61. Při stanvení výše pkuty Úřad zhlednil, že ačkliv zadavatel zadal veřejnu zakázku mim režim zákna, resp. zakázku nezadal v příslušném zadávacím řízení, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, z jeh jednání lze vyvdit, že měl snahu umžnit sutěž a jednat hspdárně s veřejnými prstředky, nebť k předlžení nabídek vyzval dva ddavatele a jejich nabídky následně pdrbil vzájemnému srvnání. Nabídkvá cena vybranéh uchazeče ve výši Kč včetně DPH byla výrazně nižší, než nabídkvá cena druhéh ddavatele GEM Matthews Internatinal ve výši Kč včetně DPH, cž byl pr zadavatele zjevně rzhdující. Tut skutečnst Úřad vzal při stanvení výše pkuty v úvahu jak plehčující klnst. 13

14 62. Úřad při stanvení výše pkuty dále přihlédl i k eknmické situaci zadavatele, nebť v určitém případě se pkuta, byť ulžená v minimální výši, může jevit jak krajně nespravedlivá. V tét suvislsti Úřad dkazuje na nález Ústavníh sudu sp. zn. Pl. ÚS 3/02. Pdle uvedenéh nálezu jsu nepřípustné takvé pkuty, jež mají likvidační charakter. Zadavatel je akcivu splečnstí se základním kapitálem ve výši Kč, jenž byl 100% splacen. Ze zprávy nezávisléh auditra věření účetní závěrky k zadavatele ze dne vyplývá, že finanční výsledek hspdaření zadavatele činil za rk Kč. Vzhledem k tét skutečnsti Úřad knstatuje, že stanvenu výši pkuty nelze pvažvat za likvidační. Sučasně však Úřad musel brát na zřetel fakt, že se zadavatel dpustil prušení zákna, které zdaleka nebyl frmálníh charakteru. 63. Pkuta ulžená zadavateli za neddržení pstupu stanvenéh záknem má splnit dvě základní funkce právní dpvědnsti, a t funkci represivní pstih za prušení pvinnstí stanvených záknem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení prušvání zákna, resp. k jednání, které je se záknem v suladu. P zvážení všech klnstí případu a uvážení všech argumentů Úřad stanvil pkutu ve výši ,- Kč, cž vzhledem k suvislstem šetřenéh případu byl Úřadem psuzen jak dstačující. Úřad mhl v tmt případě ulžit pkutu d výše 5 % z částky Kč (cena zakázky), tj. d výše ,- Kč (viz 120 dst. 2 písm. a) zákna). Ulžená pkuta se tedy phybuje v dlní plvině záknné sazby a plní tak výrazně preventivní funkci. Intenzita ukládané pkuty má zárveň dsáhnut takvé míry, aby byla zadavatelem pciťvána jak újma, nebť ulžením velmi nízké pkuty by nedšl k naplnění jejíh účelu. 64. Pkuta je splatná d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Celníh úřadu v Brně zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl IČ zadavatele. POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jarše 7, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Rzklad se pdává s ptřebným pčtem stejnpisů tak, aby jeden stejnpis zůstal správnímu rgánu a aby každému účastníku řízení mhl Úřad zaslat jeden stejnpis. JUDr. Eva Kubišvá místpředsedkyně tisk úředníh razítka Obdrží: Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, Pardubice, Bílé předměstí Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 14

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury

Dodavatel analýzy systému financování dopravní infrastruktury Název prjektu: Vypracvání dluhdbéh mdelu financvání dpravní infrastruktury Registrační čísl prjektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00013 Příjemce pdpry: Ministerstv dpravy Veřejná zakázka Ddavatel analýzy systému

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více