Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog"

Transkript

1 Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových narozenin. Festival pedstavíme v reportáži v nkterém z píštích ísel. Dnes vás pozveme na jednu ze zajímavých akcí, jichž jsme se v Lotusu ped asem zúastnili. NIC NENÍ ZTRACENO, JSME-LI SCHOPNI DIALOGU V REGENERACI se snažíme pedstavovat rzné cesty, které mohou pispívat k obohacení duchovního života tená, pípadn se podílet na zlepšení jejich duševního zdraví. Pedstavujeme i duchovní osobnosti a uitele, kteí naši zemi navštvují, nebo za nimiž hledai pravdy jezdí do zahranií. Vždy m tší, když mohu tenám piblížit setkání zástupc rzných církví a náboženských filozofií. Je to teprve pár let, co spolu vbec zaali veejn diskutovat. Popud k tmto tzv. mezi náboženským dialogm vyšel v roce 1986 od papeže Jana Pavla II. Ale když jsem v roce 1992 pijela do Liberce na ohlášené setkání nositele jedné z nejvyšších hodností v hinduismu a uitele jógy svámího Mahéšvaránandy s místními pedstaviteli duchovních smr a církví, dozvdli jsme se, že nemli zájem. Svámí Mahéšvaránanda se ale nevzdal, aktivn se podílí na organizování mnoha mezi náboženských dialog. Zástupci rzných církví a náboženských smr se setkávají na rzných místech svta a diskutují o významu náboženství v souasném svt, náboženské toleranci, vzájemné inspiraci. A také o palivých problémech souasného svta. Teba o násilí ""ve jménu boha"". I když na tchto setkáních duchovní pedstavitelé vydávají deklarace o tom, že kdo zneužívá jména božího k zabíjení, zneužívá náboženství, takové války se stále ješt vedou.. "Válka je porážkou lovka a urážkou boha," prohlašují. "Ale dokud jsme schopni diskuse, není nic ztraceno." U nás se zástupci hlavních náboženských smr z celého svta pravideln jednou za rok oficiáln setkávají v rámci konferencí Forum Neoficiáln daleko astji. My jsme v REGENERACI 12/98 pedstavili pod titulkem "Bh je také tolerantní a snáší naše híchy" dv setkání pedstavitel rzných církví Mezi náboženský dialog 98. Své názory na náboženskou toleranci tehdy pedstavili katolití knží T. Halík a I. Štampach, svámí Mahéšvaránanda a zástupci církve eskobratrské evangelické M. Balabán, A. Kocáb a M. Šimek. Nkteí tenái se pravideln úastní mezináboženských dialog v mstské knihovn v Praze. Hostem zde bývá i barmský buddhistický mnich eského pvodu Ashin Ottama, pokud zrovna pobývá v R a okolí. Naši tenái Ashina Ottamu znají - první velký rozhovor s ním vyšel v. 10/97 pod titulkem "Ulpívání vede k utrpení". Jako autor nám pedstavil nkteré duchovní principy buddhismu v lánku "Buddhova stední cesta" v. 12/98 a 1/99. Ashin Ottama je hlavním uitelem meditaního centra Bodhipála, je jedním z uitel pražského buddhistického centra Lotus, je duchovním rádcem spolenosti Buddha Mangala, která se v Lotusu pravideln schází vždy v pondlí veer. Na své schzky Buddha Mangala zve rzné zajímavé osobnosti, s nimiž pak pítomní mohou hovoit o buddhismu a život vbec. I já obas v pondlí zajdu do Lotusu. Poznámkami z tchto setkání bych mohla zaplnit celou REGENERACI. Dnes se pokusím tenám piblížit jeden veer ve spolenosti Buddha Mangala, jehož název se mi moc líbil: Buddha a Kristus na spolené procházce. Pozvání Ashina Ottamy tentokrát pijal ThDr. Ivan O. Štampach. První rozhovor s tímto zajímavým religionistou vyšel v REGENERACI 2/1995 pod titulkem "Léitelé nemají svatozá". Byl tehdy ješt pednášejícím na teologické fakult, ímskokatolickým knzem a lenem ádu

2 dominikán. Hovoili jsme spolu v galerii Cesty ke svtlu, kde tém celý rok msíc co msíc pednášel o kesanství a jeho vztahu jak k východním filozofiím, tak i k západním ezoterním systémm. Nic nezavrhoval, nic pedem neodmítal. Zaujala m zvlášt jeho pednáška Zázraky a léitelství z hlediska kesanské filozofie, v níž varoval, aby nemocní nesvovali své zdraví do rukou léitele, který není duchovn na výši. Ivan Štampach vloni zpsobil v náboženském svt rozruch svým vstupem do církve starokatolické. Jeho filozofické názory, zveejnné v knihách Snní v plné bdlosti, A nahoe nic..., Náboženství v dialogu i jeho lánky adím mezi to nejzajímavjší v souasné eské duchovní tvorb. EVROPA JE POZNAMENÁNA KESANSKOU FILOZOFIÍ Mezi náboženských dialog se zpravidla úastní více osobností. Diskuse na zvolená témata bývají zajímavé a pestré, vtšinou ale nezbude as k úvahám na niternjší úrovni.. Proto jsem pivítala setkání, na kterém se spolu mli setkat pouze dva zástupci rozdílných náboženství. Nadto buddhismus i kesanství patí k nejpednjším duchovním smrm svta, které i dnes výrazn ovlivují životy stamilión lidí. "Až v Barm pi intenzívní praxi a studiu buddhismu jsem si uvdomil, jak hluboce jsem jako Evropan poznamenán kesanskou tradicí," reflektoval v úvodu setkání Ashin Ottama. "V Asii snadno získáte dojem, že si s místními lidmi dobe rozumíte: rádi se s vámi dají do ei, rádi se smjí atd. Až po delší dob si ale uvdomíte, že se s nimi v mnoha podstatných oblastech vlastn neustále MÍJÍTE. To, co nám pipadá jako samozejmost oni asto vnímají zcela jinak. Jsme hluboce poznamenáni kulturou, v níž jsme vyrostli - mnohem víc, než si uvdomujeme." V úvodní ásti besedy Ashin Ottama hovoil o historii vzájemných kontakt buddhismu a kesanství. Akoliv oba tyto duchovní systémy mly tak výrazný podíl na tvorb východní a západní kultury, ve svém historickém vývoji se utváely od sebe zcela oddlen. Až do poloviny 19. století Evropa a Amerika nemly o buddhismu žádný ucelený obraz. Ve starém ecku se sice zprávy o buddhismu objevily, v principu ale až do 13. století Evropa nevdla o asijských religiózních systémech skoro nic. V dob od 13. do 18 století se jisté kusé zvsti o buddhismu do Evropy dostaly, byly ale tak zkomolené a povrchní, že evropští intelektuálové a klerikové povýšen odvrhli buddhismus jako primitivní službu idolm. V polovin 19. století se vlivem kolonialismu buddhismus stává objektem intelektuálního a vdeckého bádání. Mnohé pvodní texty se stávají dostupné v originálech i pekladech. V první polovin 20. století se první hrstka západních lidí krom studia zaíná vnovat i samotné praxi Buddhovy nauky. Jsou to ale teprve šedesátá léta 20. století, kdy se buddhismus dostává do povdomí širších vrstev lidí západního svta. Zásluhou nkolika zenových mistr, kteí pesídlili do USA, zásluhou beatnických básník Allena Ginsberga, Jacka Kerouaca a dalších, kteí byli zenovým buddhismem zeteln inspirováni, ale i vlivem ínské invaze do Tibetu a s tím spojeným exodem velkého potu tibetských lám se v západním svt probouzí skutený zájem o buddhismus. Desetitisíce, dnes snad již statisíce Evropan a Amerian navštvují kláštery a meditaní centra aby studovali a praktikovali rzné formy tohoto nezvyklého duchovního smru. Pesto je to jen malé procento obyvatelstva, když uvážíme, že v Barm nebo Thajsku se k Buddhov nauce aktivn hlásí 85 až 95 % populace. V Asii ale buddhismus plní funkci náboženství. Na západ je Buddhova nauka pijímána spíš jako moudrý životní styl. Krom religiózního aspektu, Buddhovo uení zde oslovuje lidi i v oblasti filosofie, etiky, psychologie a v jistém peneseném smyslu i v oblasti nejmodernjší vdy. "Rád bych zdraznil, že zde nikoho nereprezentuji. Budu hovoit jen sám za sebe," upozornil úvodem Ivan Štampach. Pak promluvil o své osobní cest k Bohu. Inspirací, uitelem, mistrem a také nejvtší záhadou je pro nj Ježíš Kristus. "Pi všem obdivu k nmu ale cítím,

3 že on je jiná bytost, než já. Znám lidi, kteí jsou mu podobnjší. Jsem kesanem v lecems nedogmatickým. To je ale moje cesta, po níž chci jít ve spolenosti lidí, jimž jde o podobné hodnoty." BH STVOIL LOVKA A TEN MU TO OPLATIL "Jsem pesvden, že dnešní doba je nejen zralá, nýbrž nás pímo vybízí k intenzivnímu mezi náboženskému dialogu - speciáln k dialogu mezi kesanstvím a buddhismem" otevel hlavní ást veera Ashin Ottama. "K tomu, aby se tyto dva velké duchovní smry mohly skuten setkat a položit základní kámen ke smysluplné spolupráci, bude nutné se vzájemn hluboce poznat a mnohé si ujasnit. Aby k nemu takovému vbec mohlo dojít, bude asi teba podívat se na vlastní duchovní systém jakoby z pozice toho druhého, to znamená velmi uvolnn, se zdravým odstupem, snad i s jistým nádechem vcné stídmosti. Rozhovor se pak stoil k tématu pevedení a interpretace starých duchovních text do kontextu soudobého života. Buddhismus oslovil západ nejen svojí exotiností a netušenou hloubkou, ale i svojí nedogmatiností. promluvil Ashin Ottama. Jeho Svatost Dalajláma a Chögyam Trungpa Rinpoe mohou sloužit jako zajímavý píklad. Oba vytvoili nanejvýš moderní, a pesto vrnou interpretaci dávných uení. U Chögyama Trungpy lze mluvit o skuteném transpozici originálních tibetských nauk do soudobého amerického stylu myšlení. Zajímalo by m jak se na novodobé formulace starých náboženských text dívá kesanství. Doktor Štampach vysvtlil, že k biblickým textm je možno pistupovat rzn. Jednak fundamentalisticky, kdy jsou staré texty pokládány za jedinou pravdu nadiktovanou shry. Druhou možností je vidt je jako lidská svdectví o vyšší skutenosti. Podle jeho názoru je teba pochopit obsah starých náboženských text (vetn Bible) a vyložit je srozumiteln souasnému lovku. Další téma veera se týkalo chápání boha v rzných náboženských tradicích. Pojetí Boha ve Starém zákon se jevilo Ashinu Ottamovi pro souasnou dobu nepimené. Nkteré pasáže mu píliš pipomínaly staroeckého bájného boha Dia - boha-hromovládce. "Já bych nekladl starozákonní a novozákonní pojetí Boha proti sob," chopil se myšlenky doktor Štampach. Je pravda, že ve Starém zákon Bh naizuje útoné války. I když se pi setkání Eliáše s Bohem objevilo zemtesení a vichr, Bh byl pítomen ve vánku. Mojžíšovi se z hoícího kee pedstavil jako "Jsem, který jsem," což mže znamenat: nemám jméno, pedstavuji plnost bytí. Ve Starém zákon tedy najdeme i tento vznešený obraz Boha. V Novém zákon se o nm hovoí jako o Pravd, Svtlu, Život. Svým zpsobem Boha vidí kesanská mystika, podobn židovská kabala... "Stejn tak když tu v buddhistických textech o nirván, je to o skutenosti, která lovka daleko pesahuje," pokraoval doktor Štampach. Dále vyjádil úvahu, že kesanství by mlo by být podobn jako buddhismus více zdrženlivé ve výpovdích o božské skutenosti. Píbhy o Bohu jsou spíše metaforou nebo analogií. Víme-li to, mžeme o nm mluvit. "Ale tam, kde na vojenském opasku svítí nápis Gott mit uns (Bh s námi) nebo pi vzpomínce na inkvizici je teba být zdrženlivý a soustedit pozornost na Ježíše. To je postava, která má hloubku i tajemství. Kdo se nechá vést jeho poselstvím, je na správné cest." Vlastn jsem rád, že rzná pojetí Boha se v abrahámovských náboženstvích (židovstvíkesanství-islám) od sebe tak rzní a že historicky procházela tak závratným vývojem, navázal Ashin Ottama. To svdí o tom, že jakékoliv lidské pojetí a chápání Boha je pouhým žalostn nepesným odleskem jeho skutené nesmírnosti. Buddhismus existenci vyšších bytostí a boh zeteln uznává, pesto žádného z nich neklade do centra své nauky. Ashin

4 Ottama pak upesnil svj postoj k rzným pojetím toho Nejvyššího : Na úrovni teorie pvodní Buddhismus bude kategoricky odmítat jakékoliv pipodobnní Nirvány k osobnímu Bohu-Stvoiteli. Zato na úrovni pímého prožitku nejvyšší reality nalezneme v kesanské mystice a buddhismu mnoho styných bod. Prožitek nejvyšší reality se nalézá daleko mimo dosah pojm a myšlenek. V souasné dob, kdy s mezi náboženskými dialogy teprve zaínáme, celá tato oblast zatím není dostaten ujasnna. Ashin Ottama pak pokraoval: Jeden fundovaný kesan se zúastnil 6ti denního kursu meditace vhledu a pak mi napsal: Vaše pojetí Nirvány je blízké tomu, jak kesanská mystika chápe Boha. Dokonce bych ekl, že kesanské mystice by vaše pojetí Nejvyššího bylo bližší, než pojetí Boha, jak ho nalezneme v Evangeliích. Se zájmem a jistým pekvapením jsem etl tato slova. Prozatím bych ale doporuil realizace kesanských mystik nepovažovat za zcela identické s buddhistickými realizacemi vhledu. "Buddhismus asto mluví o osvícení, o tom Nejvyšším ale mnoho neíká - v tom je radikální. Místo toho nabádá: prozi a uvidíš sám. Na opaném konci je Bh s lidskými rysy, to je pojetí židovsko - kesansko - muslimských náboženství. Hinduistické pojetí se myslím nachází nkde mezi tím. Je tam neosobní Brahman, je tam i modrolící flétnista Krišna, který se baví s lidmi a nechává se opeovávat pastýkami," usmíval se doktor Štampach. "Když Ram Dass pednášel o Krišnovi, dokázal upoutat tisícová shromáždní, pipojil se Ashin Ottama, který se s bývalým profesorem Harvardu a pozdjším duchovním uitelem Ram Dassem setkal v Americe. Ram Dass rád zmioval staré hinduistické legendy, podle kterých se bh Krišna dokázal rozmnožit do deseti tisíce kopií - to aby se s každou pastýkou mohl milovat individuáln, dle jejího nejniternjšího pání... Takové bohy dnes již nemáme... konil s úsmvným povzdechem Ram Dass svoje vyprávní." Pak se Ashin Ottama pokusil shrnout: Možná, že se mnou pane doktore nebudete zcela souhlasit, ale m pomalu vyvstává, že v lidových náboženstvích bh nabírá zeteln lidské charakteristiky a bývá chápán jako zázraná, mocná osoba nkde tam venku. Naproti tomu v duchovních systémech, které usilují o vlastní prožití nejvyšší reality antropomorfní charakteristiky a personifikace rychle ustupují a to Nejvyšší, které je stejnou mrou vn i uvnit, nabírá zeteln nadosobní charakter. Zatímco kesan a hinduista mohou k bohu mít vztah a k nmu hovoit, buddhista s Nirvánou rozmlouvat nemže. Nirvána je v pvodním buddhismu chápána jako nadosobní stav zahojení. V Barm jsem ale u prostých lidí vidl stejný sklon k devocionalit jako kdekoliv jinde na svt. Lidé nejenom že se sochám Buddhy klaní, oni se k Buddhovi i modlí, dkují mu, vyjadují pokoru a podobn. V tomto nábožném rozpoložení pak prožívají velkou vnitní radost a istou. Je to pirozená poteba všech lidí svta, uvažoval Ashin Ottama. Ve své podstat je to trochu paradoxní protože Buddha po odchodu do parinibbány jako osoba vlastn neexistuje. "Myslím, že nemožnost oslovit Buddhu je pouze teoretická," odvtil doktor Štampach. "V praxi se asijští buddhisté sklánjí ped Buddhou stejn, jako kesané ped Bohem. Je to chápáno symbolicky, v principu se jedná o stejné hledání útoišt. Nkteré kesanské církve nemají obrazy, sochy ani svíky. Vztah k Bohu chápou jako lásku, eeno kesansky, nebo mettá - buddhisticky." "Ano, buddhisté smují svoje devocionální pocity k trojímu klenotu Buddha-Dhamma- Sangha. Zprvu tím byl skuten mínn historický Buddha Gotama, jeho uení a obec jeho mnich. Dnes je to chápáno mnohem obecnji. Buddhisté berou útoišt k Buddhovi svého vlastního srdce, to znamená k vlastnímu pirozenému potenciálu istoty, probuzení a

5 osvobození, upesnil Ashin Ottama. Sochy mají v buddhismu - stejn jako v jiných systémech - zástupný charakter. "Mezi kesany se žertuje, že Bh stvoil lovka a ten mu to vrátil," pipojil se Ivan Štampach. "Myslím, že v zobrazování Boha je opatrnost a jistá zdrženlivost na míst. Pro m je Bh nevysvtlitelným tajemstvím, které vše pesahuje a vším proniká. íká-li se, že je to osoba, vyvstane mi na mysli dvojice rozdílných pojm: individuum a osoba. Individuum je nco vydleného z celku. Vytváí si hranice, kde si to své hájí, pivlastuje, koncentruje ve svém egu. Oproti tomu pojetí osoby je jako íše svobody, vdomí a tvoivosti. Jde o to, co se v lovku víc uplatní - vydlování i otevenost? iré vdomí je nco krásn prázdného, co pijímá podnty. Takže mi vychází, že pojetí Bh - osoba není zas tak vzdáleno od buddhistického pohledu." Individualita-vylennost má mnoho odstín, rozvedl téma Ashin Ottama. V buddhismu je sebestedný pocit já pokládán nejen za zmýlenost, nýbrž i za jeden z hlavních zdroj zbyteného utrpení..všechny duchovní smry budou doufám souhlasit v tom, že sebeposedlost ve všech formách je nežádoucí a duchovnímu pokroku škodlivá. Realizace nejá (anattá) je jedním z dležitých cíl Buddhova uení. Sebestednost deformuje naše vnímání skutenosti. Z pozice nejvyšší pravdy sebestedný pocit já je pouhou iluzí. Sluší se podotknout, že normální formy sebeidentity jsou k bžnému životu potebné a psychologicky zdravé. I z duchovního hlediska jednoduché vdomí osobní identity netvoí žádný skutený problém. I nejvýš osvícené bytosti používali tento druh sebeidentity v kontaktu s okolním svtem. Konflikty nevyvstávají kvli osobní identit nýbrž kvli ulplosti na sebestedném pocitu já-mj-moje-naše.osvícený zjistí, že bez ulpní a identifikace s dojmem já život se stane mnohem volnjší, barvitjší a harmonitjší. STALI BY SE BUDDHA A KRISTUS PÁTELI? Na závr setkání v pražském Lotusu picházely otázky i z ad pítomných. Otázka: Má bh ego? "Pokud se shodneme na významu ego = individualita, myslím, že ho bh nemá," odpovdl Ivan Štampach a hned pesmroval otázku Ashinu Ottamovi:. "A ml Buddha - lovk ego?" Buddha ml velmi silnou osobnost, sebestedné ego ale zaruen neml. Osoba historického Buddhy je vlastn dobrým dokladem toho, že je možné vést velmi smysluplný, výrazný život bez egocentrinosti. Te mne ale napadá myšlenka: Co by se asi odehrálo, kdyby se Kristus a Buddha skuten potkali? a Ashin Ottama se tázav podíval na doktora Štampacha. "Nemžu se zbavit dojmu, že by se spátelili," s úsmvem zauvažoval Ivan Štampach. "Moc by toho asi nenapovídali. Oba íkali svým uedníkm, že je teba žít v pravd, smovat k osvobození a pravému poznání." "Jeden americký uitel meditace nám ped 30ti lety vyprávl vtip o divadelním pedstavení, které se jmenovalo Setkání Krista s Buddhou," zavzpomínal Ashin Ottama. "Bylo plno. Opona šla nahoru, na pódiu byl velký stl plný vybraných jídel. Za stolem sedli Kristus a Buddha a mlky spolu veeeli. Pt, deset, patnáct minut nepadlo ani slovo. Diváci zaali být neklidní. Podej mi keup, požádal po dalších pti minutách Buddha Krista a dál mlky veeeli. Po dalších pti minutách to už diváci nevydrželi, zaali pískat a volali: My chceme divadlo! Ped oponu sjelo obrovské panoramatické zrcadlo: Tady ho máte!

6 Otázka: Mají to kesané v život snazší, když v í v milost boží? "Kesanství je postaveno na myšlence spasení z milosti. Kesané íkají, že buddhista se musí spasit sám. Doktor Eduard Tomáš ale považuje spasení z milosti za samozejmost - na naší cest jsme obdarováni," odpovídá doktor Štampach. "Krásná otázka!" íká Ashin Ottama. "Vidím to jako dv vinutí v transformátoru, spolupsobení. To, emu kesanství íká milost boží, bych v kontextu Buddhovy nauky oznail jako psobení pozitivních sil zvaných párami. Jsou to lovkovy vlastní naakumulované karmické síly dokonalosti a moudrosti. Buddhismus vysvtluje vci karmou, kterou jedinec sám tvoí a sklízí. Otázka: Princip reinkarnace je v rozporu s katolickou teorií. Myslím, že je teba ji zm nit a ne kolem toho opatrn pešlapovat. "Nekladli jsme dogma proti dogmatu, vyhýbali jsme se tomu. Myslím, že ptát se, zda vím v pevtlení i ne, by bylo takovým kladením dogmat proti sob," odpovídá Ivan Štampach. "Nestanu se po dnešním veeru buddhistou, ale jsem pesvden, že se dokážeme tolerovat. Nadto vím v buddhismem oištné kesanství, nad nímž se te asto zamýšlím." "Co by se stalo s kesanstvím, kdybychom opomenuli život vný?" zajímalo Ashina Ottamu. "Bez vného života jako pokraování života po smrti donekonena se klidn obejde. Vnost v pravém smyslu je absolutní pítomnost," odpovdl Ivan Štampach. Otázka: Mého muže oslovuje Buddha a mne Ježíš. Máme dv d ti, snažíme se je vychovávat svobodn. Pesto mi vadí, když jim manžel vypráví o Buddhovi. To, o em mluvíte vy, je na m moc složité. Myslíte, že když se budeme modlit a prosit, všechno zvládneme? "Ano, mluvíme o vcech tžko vyjáditelných slovy," uznal Ivan Štampach. "Ale v názorech nestojíme proti sob, spíše se doplujeme." "Kesanství a buddhismus se dívá na skutenost z rzných stran - to ale neznamená, že by nemohli spolupracovat. Dnešní veer ukázal, když se budeme vzájemn respektovat a budeme pistupovat k vlastní nauce bez ulplosti, že se mžeme vzájemn obohatit. Milujte kesanství bez ulplosti - to bude pro vaše dti ten nejvtší dar. A oni pochopí esenci kesanství i buddhismu jedním dechem. MF Dnes Domníváte se, že mezi kesanstvím a ostatními sv tovými náboženstvími dojde n kdy k opravdovému smíení? Oblast duchovní reality je velmi rozlehlá. Každé náboženství z toho postihuje nkterou oblast. Lidské srdce mže být oteveno mnoha zpsoby. Že tzv. "absolutní realita" je nad svtskostí - to víme. Že ta skutená "absolutní realita" je ale i nad náboženstvími, to nám dochází s obtížemi. Tady nejde o smíení, tady jde pedevším o ujasnní. Náboženství ve své podstat je jenom pomocným prostedkem. Když inteligentní lovk vidí šipku doprava, podívá se vpravo a možná, že se tam i vydá. Mén inteligentní lovk prost zstane celou dobu hledt na tu šipku.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek listopad 2012 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

úvodník 5/2015 úvodník ! " # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' "!"#$ #! %!# (! )!"! #!"#!! * ) $! +!

úvodník 5/2015 úvodník !  # $%&$''( napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení ' !#$ #! %!# (! )!! #!#!! * ) $! +! 1' #2 31 < $* 9 (" = ' Jan 14:6 5/2015 úvodník napsali ohlédnutí info misijní modlitby narozeniny oznámení úvodník " # $%&$''( )*+,,-.$/$012 6)#') ' " "#$ # %# &#'

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek září 2013 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

VYUŽITÍ VÝTVARNÉ HRY A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT. V PROGRAMU VYTAX (mládež)

VYUŽITÍ VÝTVARNÉ HRY A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT. V PROGRAMU VYTAX (mládež) Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce VYUŽITÍ VÝTVARNÉ HRY A PROHLOUBENÍ VYBRANÝCH TÉMAT V PROGRAMU VYTAX (mládež) Vedoucí práce: Autor práce: Studijní

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST

1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST 1 KOMBINATORIKA, KLASICKÁ PRAVDPODOBNOST Kombinatorické pravidlo o souinu Poet všech uspoádaných k-tic, jejichž první len lze vybrat n 1 zpsoby, druhý len po výbru prvního lenu n 2 zpsoby atd. až k-tý

Více

"Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona

Návrat Idiota Diskuze o filmu Saši Gedeona "Návrat Idiota" Diskuze o filmu Saši Gedeona František je idiot. Ve filmu trpí mimo jiné svou osamlostí a výjimeností, tím, že nikam nepatí. Když ale odhlédneme od filmu, zjistíme, že postava Idiota vbec

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

Hinduismus. Katolictví.

Hinduismus. Katolictví. Týmaž oima Už pouhým srovnáváním základních tezí jednotlivých náboženství lze vysledovat, že každé z nich eší také otázku sexu. Pi tom je vidt, že jednotlivá náboženství pistupují k ešení této otázky odlišn.

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více