Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog"

Transkript

1 Buddha a Kristus na procházce - Mezináboženský dialog Regenerace 2000 Koncem kvtna probhl v Praze 1. Festival buddhismu Vesak, poádaný Pražským buddhistickým centrem Lotus u píležitosti oslav Buddhových narozenin. Festival pedstavíme v reportáži v nkterém z píštích ísel. Dnes vás pozveme na jednu ze zajímavých akcí, jichž jsme se v Lotusu ped asem zúastnili. NIC NENÍ ZTRACENO, JSME-LI SCHOPNI DIALOGU V REGENERACI se snažíme pedstavovat rzné cesty, které mohou pispívat k obohacení duchovního života tená, pípadn se podílet na zlepšení jejich duševního zdraví. Pedstavujeme i duchovní osobnosti a uitele, kteí naši zemi navštvují, nebo za nimiž hledai pravdy jezdí do zahranií. Vždy m tší, když mohu tenám piblížit setkání zástupc rzných církví a náboženských filozofií. Je to teprve pár let, co spolu vbec zaali veejn diskutovat. Popud k tmto tzv. mezi náboženským dialogm vyšel v roce 1986 od papeže Jana Pavla II. Ale když jsem v roce 1992 pijela do Liberce na ohlášené setkání nositele jedné z nejvyšších hodností v hinduismu a uitele jógy svámího Mahéšvaránandy s místními pedstaviteli duchovních smr a církví, dozvdli jsme se, že nemli zájem. Svámí Mahéšvaránanda se ale nevzdal, aktivn se podílí na organizování mnoha mezi náboženských dialog. Zástupci rzných církví a náboženských smr se setkávají na rzných místech svta a diskutují o významu náboženství v souasném svt, náboženské toleranci, vzájemné inspiraci. A také o palivých problémech souasného svta. Teba o násilí ""ve jménu boha"". I když na tchto setkáních duchovní pedstavitelé vydávají deklarace o tom, že kdo zneužívá jména božího k zabíjení, zneužívá náboženství, takové války se stále ješt vedou.. "Válka je porážkou lovka a urážkou boha," prohlašují. "Ale dokud jsme schopni diskuse, není nic ztraceno." U nás se zástupci hlavních náboženských smr z celého svta pravideln jednou za rok oficiáln setkávají v rámci konferencí Forum Neoficiáln daleko astji. My jsme v REGENERACI 12/98 pedstavili pod titulkem "Bh je také tolerantní a snáší naše híchy" dv setkání pedstavitel rzných církví Mezi náboženský dialog 98. Své názory na náboženskou toleranci tehdy pedstavili katolití knží T. Halík a I. Štampach, svámí Mahéšvaránanda a zástupci církve eskobratrské evangelické M. Balabán, A. Kocáb a M. Šimek. Nkteí tenái se pravideln úastní mezináboženských dialog v mstské knihovn v Praze. Hostem zde bývá i barmský buddhistický mnich eského pvodu Ashin Ottama, pokud zrovna pobývá v R a okolí. Naši tenái Ashina Ottamu znají - první velký rozhovor s ním vyšel v. 10/97 pod titulkem "Ulpívání vede k utrpení". Jako autor nám pedstavil nkteré duchovní principy buddhismu v lánku "Buddhova stední cesta" v. 12/98 a 1/99. Ashin Ottama je hlavním uitelem meditaního centra Bodhipála, je jedním z uitel pražského buddhistického centra Lotus, je duchovním rádcem spolenosti Buddha Mangala, která se v Lotusu pravideln schází vždy v pondlí veer. Na své schzky Buddha Mangala zve rzné zajímavé osobnosti, s nimiž pak pítomní mohou hovoit o buddhismu a život vbec. I já obas v pondlí zajdu do Lotusu. Poznámkami z tchto setkání bych mohla zaplnit celou REGENERACI. Dnes se pokusím tenám piblížit jeden veer ve spolenosti Buddha Mangala, jehož název se mi moc líbil: Buddha a Kristus na spolené procházce. Pozvání Ashina Ottamy tentokrát pijal ThDr. Ivan O. Štampach. První rozhovor s tímto zajímavým religionistou vyšel v REGENERACI 2/1995 pod titulkem "Léitelé nemají svatozá". Byl tehdy ješt pednášejícím na teologické fakult, ímskokatolickým knzem a lenem ádu

2 dominikán. Hovoili jsme spolu v galerii Cesty ke svtlu, kde tém celý rok msíc co msíc pednášel o kesanství a jeho vztahu jak k východním filozofiím, tak i k západním ezoterním systémm. Nic nezavrhoval, nic pedem neodmítal. Zaujala m zvlášt jeho pednáška Zázraky a léitelství z hlediska kesanské filozofie, v níž varoval, aby nemocní nesvovali své zdraví do rukou léitele, který není duchovn na výši. Ivan Štampach vloni zpsobil v náboženském svt rozruch svým vstupem do církve starokatolické. Jeho filozofické názory, zveejnné v knihách Snní v plné bdlosti, A nahoe nic..., Náboženství v dialogu i jeho lánky adím mezi to nejzajímavjší v souasné eské duchovní tvorb. EVROPA JE POZNAMENÁNA KESANSKOU FILOZOFIÍ Mezi náboženských dialog se zpravidla úastní více osobností. Diskuse na zvolená témata bývají zajímavé a pestré, vtšinou ale nezbude as k úvahám na niternjší úrovni.. Proto jsem pivítala setkání, na kterém se spolu mli setkat pouze dva zástupci rozdílných náboženství. Nadto buddhismus i kesanství patí k nejpednjším duchovním smrm svta, které i dnes výrazn ovlivují životy stamilión lidí. "Až v Barm pi intenzívní praxi a studiu buddhismu jsem si uvdomil, jak hluboce jsem jako Evropan poznamenán kesanskou tradicí," reflektoval v úvodu setkání Ashin Ottama. "V Asii snadno získáte dojem, že si s místními lidmi dobe rozumíte: rádi se s vámi dají do ei, rádi se smjí atd. Až po delší dob si ale uvdomíte, že se s nimi v mnoha podstatných oblastech vlastn neustále MÍJÍTE. To, co nám pipadá jako samozejmost oni asto vnímají zcela jinak. Jsme hluboce poznamenáni kulturou, v níž jsme vyrostli - mnohem víc, než si uvdomujeme." V úvodní ásti besedy Ashin Ottama hovoil o historii vzájemných kontakt buddhismu a kesanství. Akoliv oba tyto duchovní systémy mly tak výrazný podíl na tvorb východní a západní kultury, ve svém historickém vývoji se utváely od sebe zcela oddlen. Až do poloviny 19. století Evropa a Amerika nemly o buddhismu žádný ucelený obraz. Ve starém ecku se sice zprávy o buddhismu objevily, v principu ale až do 13. století Evropa nevdla o asijských religiózních systémech skoro nic. V dob od 13. do 18 století se jisté kusé zvsti o buddhismu do Evropy dostaly, byly ale tak zkomolené a povrchní, že evropští intelektuálové a klerikové povýšen odvrhli buddhismus jako primitivní službu idolm. V polovin 19. století se vlivem kolonialismu buddhismus stává objektem intelektuálního a vdeckého bádání. Mnohé pvodní texty se stávají dostupné v originálech i pekladech. V první polovin 20. století se první hrstka západních lidí krom studia zaíná vnovat i samotné praxi Buddhovy nauky. Jsou to ale teprve šedesátá léta 20. století, kdy se buddhismus dostává do povdomí širších vrstev lidí západního svta. Zásluhou nkolika zenových mistr, kteí pesídlili do USA, zásluhou beatnických básník Allena Ginsberga, Jacka Kerouaca a dalších, kteí byli zenovým buddhismem zeteln inspirováni, ale i vlivem ínské invaze do Tibetu a s tím spojeným exodem velkého potu tibetských lám se v západním svt probouzí skutený zájem o buddhismus. Desetitisíce, dnes snad již statisíce Evropan a Amerian navštvují kláštery a meditaní centra aby studovali a praktikovali rzné formy tohoto nezvyklého duchovního smru. Pesto je to jen malé procento obyvatelstva, když uvážíme, že v Barm nebo Thajsku se k Buddhov nauce aktivn hlásí 85 až 95 % populace. V Asii ale buddhismus plní funkci náboženství. Na západ je Buddhova nauka pijímána spíš jako moudrý životní styl. Krom religiózního aspektu, Buddhovo uení zde oslovuje lidi i v oblasti filosofie, etiky, psychologie a v jistém peneseném smyslu i v oblasti nejmodernjší vdy. "Rád bych zdraznil, že zde nikoho nereprezentuji. Budu hovoit jen sám za sebe," upozornil úvodem Ivan Štampach. Pak promluvil o své osobní cest k Bohu. Inspirací, uitelem, mistrem a také nejvtší záhadou je pro nj Ježíš Kristus. "Pi všem obdivu k nmu ale cítím,

3 že on je jiná bytost, než já. Znám lidi, kteí jsou mu podobnjší. Jsem kesanem v lecems nedogmatickým. To je ale moje cesta, po níž chci jít ve spolenosti lidí, jimž jde o podobné hodnoty." BH STVOIL LOVKA A TEN MU TO OPLATIL "Jsem pesvden, že dnešní doba je nejen zralá, nýbrž nás pímo vybízí k intenzivnímu mezi náboženskému dialogu - speciáln k dialogu mezi kesanstvím a buddhismem" otevel hlavní ást veera Ashin Ottama. "K tomu, aby se tyto dva velké duchovní smry mohly skuten setkat a položit základní kámen ke smysluplné spolupráci, bude nutné se vzájemn hluboce poznat a mnohé si ujasnit. Aby k nemu takovému vbec mohlo dojít, bude asi teba podívat se na vlastní duchovní systém jakoby z pozice toho druhého, to znamená velmi uvolnn, se zdravým odstupem, snad i s jistým nádechem vcné stídmosti. Rozhovor se pak stoil k tématu pevedení a interpretace starých duchovních text do kontextu soudobého života. Buddhismus oslovil západ nejen svojí exotiností a netušenou hloubkou, ale i svojí nedogmatiností. promluvil Ashin Ottama. Jeho Svatost Dalajláma a Chögyam Trungpa Rinpoe mohou sloužit jako zajímavý píklad. Oba vytvoili nanejvýš moderní, a pesto vrnou interpretaci dávných uení. U Chögyama Trungpy lze mluvit o skuteném transpozici originálních tibetských nauk do soudobého amerického stylu myšlení. Zajímalo by m jak se na novodobé formulace starých náboženských text dívá kesanství. Doktor Štampach vysvtlil, že k biblickým textm je možno pistupovat rzn. Jednak fundamentalisticky, kdy jsou staré texty pokládány za jedinou pravdu nadiktovanou shry. Druhou možností je vidt je jako lidská svdectví o vyšší skutenosti. Podle jeho názoru je teba pochopit obsah starých náboženských text (vetn Bible) a vyložit je srozumiteln souasnému lovku. Další téma veera se týkalo chápání boha v rzných náboženských tradicích. Pojetí Boha ve Starém zákon se jevilo Ashinu Ottamovi pro souasnou dobu nepimené. Nkteré pasáže mu píliš pipomínaly staroeckého bájného boha Dia - boha-hromovládce. "Já bych nekladl starozákonní a novozákonní pojetí Boha proti sob," chopil se myšlenky doktor Štampach. Je pravda, že ve Starém zákon Bh naizuje útoné války. I když se pi setkání Eliáše s Bohem objevilo zemtesení a vichr, Bh byl pítomen ve vánku. Mojžíšovi se z hoícího kee pedstavil jako "Jsem, který jsem," což mže znamenat: nemám jméno, pedstavuji plnost bytí. Ve Starém zákon tedy najdeme i tento vznešený obraz Boha. V Novém zákon se o nm hovoí jako o Pravd, Svtlu, Život. Svým zpsobem Boha vidí kesanská mystika, podobn židovská kabala... "Stejn tak když tu v buddhistických textech o nirván, je to o skutenosti, která lovka daleko pesahuje," pokraoval doktor Štampach. Dále vyjádil úvahu, že kesanství by mlo by být podobn jako buddhismus více zdrženlivé ve výpovdích o božské skutenosti. Píbhy o Bohu jsou spíše metaforou nebo analogií. Víme-li to, mžeme o nm mluvit. "Ale tam, kde na vojenském opasku svítí nápis Gott mit uns (Bh s námi) nebo pi vzpomínce na inkvizici je teba být zdrženlivý a soustedit pozornost na Ježíše. To je postava, která má hloubku i tajemství. Kdo se nechá vést jeho poselstvím, je na správné cest." Vlastn jsem rád, že rzná pojetí Boha se v abrahámovských náboženstvích (židovstvíkesanství-islám) od sebe tak rzní a že historicky procházela tak závratným vývojem, navázal Ashin Ottama. To svdí o tom, že jakékoliv lidské pojetí a chápání Boha je pouhým žalostn nepesným odleskem jeho skutené nesmírnosti. Buddhismus existenci vyšších bytostí a boh zeteln uznává, pesto žádného z nich neklade do centra své nauky. Ashin

4 Ottama pak upesnil svj postoj k rzným pojetím toho Nejvyššího : Na úrovni teorie pvodní Buddhismus bude kategoricky odmítat jakékoliv pipodobnní Nirvány k osobnímu Bohu-Stvoiteli. Zato na úrovni pímého prožitku nejvyšší reality nalezneme v kesanské mystice a buddhismu mnoho styných bod. Prožitek nejvyšší reality se nalézá daleko mimo dosah pojm a myšlenek. V souasné dob, kdy s mezi náboženskými dialogy teprve zaínáme, celá tato oblast zatím není dostaten ujasnna. Ashin Ottama pak pokraoval: Jeden fundovaný kesan se zúastnil 6ti denního kursu meditace vhledu a pak mi napsal: Vaše pojetí Nirvány je blízké tomu, jak kesanská mystika chápe Boha. Dokonce bych ekl, že kesanské mystice by vaše pojetí Nejvyššího bylo bližší, než pojetí Boha, jak ho nalezneme v Evangeliích. Se zájmem a jistým pekvapením jsem etl tato slova. Prozatím bych ale doporuil realizace kesanských mystik nepovažovat za zcela identické s buddhistickými realizacemi vhledu. "Buddhismus asto mluví o osvícení, o tom Nejvyšším ale mnoho neíká - v tom je radikální. Místo toho nabádá: prozi a uvidíš sám. Na opaném konci je Bh s lidskými rysy, to je pojetí židovsko - kesansko - muslimských náboženství. Hinduistické pojetí se myslím nachází nkde mezi tím. Je tam neosobní Brahman, je tam i modrolící flétnista Krišna, který se baví s lidmi a nechává se opeovávat pastýkami," usmíval se doktor Štampach. "Když Ram Dass pednášel o Krišnovi, dokázal upoutat tisícová shromáždní, pipojil se Ashin Ottama, který se s bývalým profesorem Harvardu a pozdjším duchovním uitelem Ram Dassem setkal v Americe. Ram Dass rád zmioval staré hinduistické legendy, podle kterých se bh Krišna dokázal rozmnožit do deseti tisíce kopií - to aby se s každou pastýkou mohl milovat individuáln, dle jejího nejniternjšího pání... Takové bohy dnes již nemáme... konil s úsmvným povzdechem Ram Dass svoje vyprávní." Pak se Ashin Ottama pokusil shrnout: Možná, že se mnou pane doktore nebudete zcela souhlasit, ale m pomalu vyvstává, že v lidových náboženstvích bh nabírá zeteln lidské charakteristiky a bývá chápán jako zázraná, mocná osoba nkde tam venku. Naproti tomu v duchovních systémech, které usilují o vlastní prožití nejvyšší reality antropomorfní charakteristiky a personifikace rychle ustupují a to Nejvyšší, které je stejnou mrou vn i uvnit, nabírá zeteln nadosobní charakter. Zatímco kesan a hinduista mohou k bohu mít vztah a k nmu hovoit, buddhista s Nirvánou rozmlouvat nemže. Nirvána je v pvodním buddhismu chápána jako nadosobní stav zahojení. V Barm jsem ale u prostých lidí vidl stejný sklon k devocionalit jako kdekoliv jinde na svt. Lidé nejenom že se sochám Buddhy klaní, oni se k Buddhovi i modlí, dkují mu, vyjadují pokoru a podobn. V tomto nábožném rozpoložení pak prožívají velkou vnitní radost a istou. Je to pirozená poteba všech lidí svta, uvažoval Ashin Ottama. Ve své podstat je to trochu paradoxní protože Buddha po odchodu do parinibbány jako osoba vlastn neexistuje. "Myslím, že nemožnost oslovit Buddhu je pouze teoretická," odvtil doktor Štampach. "V praxi se asijští buddhisté sklánjí ped Buddhou stejn, jako kesané ped Bohem. Je to chápáno symbolicky, v principu se jedná o stejné hledání útoišt. Nkteré kesanské církve nemají obrazy, sochy ani svíky. Vztah k Bohu chápou jako lásku, eeno kesansky, nebo mettá - buddhisticky." "Ano, buddhisté smují svoje devocionální pocity k trojímu klenotu Buddha-Dhamma- Sangha. Zprvu tím byl skuten mínn historický Buddha Gotama, jeho uení a obec jeho mnich. Dnes je to chápáno mnohem obecnji. Buddhisté berou útoišt k Buddhovi svého vlastního srdce, to znamená k vlastnímu pirozenému potenciálu istoty, probuzení a

5 osvobození, upesnil Ashin Ottama. Sochy mají v buddhismu - stejn jako v jiných systémech - zástupný charakter. "Mezi kesany se žertuje, že Bh stvoil lovka a ten mu to vrátil," pipojil se Ivan Štampach. "Myslím, že v zobrazování Boha je opatrnost a jistá zdrženlivost na míst. Pro m je Bh nevysvtlitelným tajemstvím, které vše pesahuje a vším proniká. íká-li se, že je to osoba, vyvstane mi na mysli dvojice rozdílných pojm: individuum a osoba. Individuum je nco vydleného z celku. Vytváí si hranice, kde si to své hájí, pivlastuje, koncentruje ve svém egu. Oproti tomu pojetí osoby je jako íše svobody, vdomí a tvoivosti. Jde o to, co se v lovku víc uplatní - vydlování i otevenost? iré vdomí je nco krásn prázdného, co pijímá podnty. Takže mi vychází, že pojetí Bh - osoba není zas tak vzdáleno od buddhistického pohledu." Individualita-vylennost má mnoho odstín, rozvedl téma Ashin Ottama. V buddhismu je sebestedný pocit já pokládán nejen za zmýlenost, nýbrž i za jeden z hlavních zdroj zbyteného utrpení..všechny duchovní smry budou doufám souhlasit v tom, že sebeposedlost ve všech formách je nežádoucí a duchovnímu pokroku škodlivá. Realizace nejá (anattá) je jedním z dležitých cíl Buddhova uení. Sebestednost deformuje naše vnímání skutenosti. Z pozice nejvyšší pravdy sebestedný pocit já je pouhou iluzí. Sluší se podotknout, že normální formy sebeidentity jsou k bžnému životu potebné a psychologicky zdravé. I z duchovního hlediska jednoduché vdomí osobní identity netvoí žádný skutený problém. I nejvýš osvícené bytosti používali tento druh sebeidentity v kontaktu s okolním svtem. Konflikty nevyvstávají kvli osobní identit nýbrž kvli ulplosti na sebestedném pocitu já-mj-moje-naše.osvícený zjistí, že bez ulpní a identifikace s dojmem já život se stane mnohem volnjší, barvitjší a harmonitjší. STALI BY SE BUDDHA A KRISTUS PÁTELI? Na závr setkání v pražském Lotusu picházely otázky i z ad pítomných. Otázka: Má bh ego? "Pokud se shodneme na významu ego = individualita, myslím, že ho bh nemá," odpovdl Ivan Štampach a hned pesmroval otázku Ashinu Ottamovi:. "A ml Buddha - lovk ego?" Buddha ml velmi silnou osobnost, sebestedné ego ale zaruen neml. Osoba historického Buddhy je vlastn dobrým dokladem toho, že je možné vést velmi smysluplný, výrazný život bez egocentrinosti. Te mne ale napadá myšlenka: Co by se asi odehrálo, kdyby se Kristus a Buddha skuten potkali? a Ashin Ottama se tázav podíval na doktora Štampacha. "Nemžu se zbavit dojmu, že by se spátelili," s úsmvem zauvažoval Ivan Štampach. "Moc by toho asi nenapovídali. Oba íkali svým uedníkm, že je teba žít v pravd, smovat k osvobození a pravému poznání." "Jeden americký uitel meditace nám ped 30ti lety vyprávl vtip o divadelním pedstavení, které se jmenovalo Setkání Krista s Buddhou," zavzpomínal Ashin Ottama. "Bylo plno. Opona šla nahoru, na pódiu byl velký stl plný vybraných jídel. Za stolem sedli Kristus a Buddha a mlky spolu veeeli. Pt, deset, patnáct minut nepadlo ani slovo. Diváci zaali být neklidní. Podej mi keup, požádal po dalších pti minutách Buddha Krista a dál mlky veeeli. Po dalších pti minutách to už diváci nevydrželi, zaali pískat a volali: My chceme divadlo! Ped oponu sjelo obrovské panoramatické zrcadlo: Tady ho máte!

6 Otázka: Mají to kesané v život snazší, když v í v milost boží? "Kesanství je postaveno na myšlence spasení z milosti. Kesané íkají, že buddhista se musí spasit sám. Doktor Eduard Tomáš ale považuje spasení z milosti za samozejmost - na naší cest jsme obdarováni," odpovídá doktor Štampach. "Krásná otázka!" íká Ashin Ottama. "Vidím to jako dv vinutí v transformátoru, spolupsobení. To, emu kesanství íká milost boží, bych v kontextu Buddhovy nauky oznail jako psobení pozitivních sil zvaných párami. Jsou to lovkovy vlastní naakumulované karmické síly dokonalosti a moudrosti. Buddhismus vysvtluje vci karmou, kterou jedinec sám tvoí a sklízí. Otázka: Princip reinkarnace je v rozporu s katolickou teorií. Myslím, že je teba ji zm nit a ne kolem toho opatrn pešlapovat. "Nekladli jsme dogma proti dogmatu, vyhýbali jsme se tomu. Myslím, že ptát se, zda vím v pevtlení i ne, by bylo takovým kladením dogmat proti sob," odpovídá Ivan Štampach. "Nestanu se po dnešním veeru buddhistou, ale jsem pesvden, že se dokážeme tolerovat. Nadto vím v buddhismem oištné kesanství, nad nímž se te asto zamýšlím." "Co by se stalo s kesanstvím, kdybychom opomenuli život vný?" zajímalo Ashina Ottamu. "Bez vného života jako pokraování života po smrti donekonena se klidn obejde. Vnost v pravém smyslu je absolutní pítomnost," odpovdl Ivan Štampach. Otázka: Mého muže oslovuje Buddha a mne Ježíš. Máme dv d ti, snažíme se je vychovávat svobodn. Pesto mi vadí, když jim manžel vypráví o Buddhovi. To, o em mluvíte vy, je na m moc složité. Myslíte, že když se budeme modlit a prosit, všechno zvládneme? "Ano, mluvíme o vcech tžko vyjáditelných slovy," uznal Ivan Štampach. "Ale v názorech nestojíme proti sob, spíše se doplujeme." "Kesanství a buddhismus se dívá na skutenost z rzných stran - to ale neznamená, že by nemohli spolupracovat. Dnešní veer ukázal, když se budeme vzájemn respektovat a budeme pistupovat k vlastní nauce bez ulplosti, že se mžeme vzájemn obohatit. Milujte kesanství bez ulplosti - to bude pro vaše dti ten nejvtší dar. A oni pochopí esenci kesanství i buddhismu jedním dechem. MF Dnes Domníváte se, že mezi kesanstvím a ostatními sv tovými náboženstvími dojde n kdy k opravdovému smíení? Oblast duchovní reality je velmi rozlehlá. Každé náboženství z toho postihuje nkterou oblast. Lidské srdce mže být oteveno mnoha zpsoby. Že tzv. "absolutní realita" je nad svtskostí - to víme. Že ta skutená "absolutní realita" je ale i nad náboženstvími, to nám dochází s obtížemi. Tady nejde o smíení, tady jde pedevším o ujasnní. Náboženství ve své podstat je jenom pomocným prostedkem. Když inteligentní lovk vidí šipku doprava, podívá se vpravo a možná, že se tam i vydá. Mén inteligentní lovk prost zstane celou dobu hledt na tu šipku.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

Hinduismus. Katolictví.

Hinduismus. Katolictví. Týmaž oima Už pouhým srovnáváním základních tezí jednotlivých náboženství lze vysledovat, že každé z nich eší také otázku sexu. Pi tom je vidt, že jednotlivá náboženství pistupují k ešení této otázky odlišn.

Více

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie

Výbr z nových knih 10/2011 psychologie Výbr z nových knih 10/2011 psychologie 1. Domácí násilí : kontext, dynamika a intervence / Drahomír Ševík, Nadžda Špatenková a kol. Praha : Portál (vydavatelství), 2011 -- 186 s. -- eština. ISBN 978-80-7367-690-2

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 9/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Cikáni / Werner Cohn ; peložil, [pedmluvu napsal] Marek Jakoubek Praha : Sociologické nakladatelství, 2009 -- 61 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7419-008-7

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI?

CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 1 DTI?, ANDREA HUDÁKOVÁ, 2002. CO A PRO BY SE MLY UIT NESLYŠÍCÍ 2 DTI? Pedstavte si následující situaci: Je veer, asi devt hodin, po chodb internátu jisté stední odborné

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více