Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz"

Transkript

1 Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN Autor: Petra Vejvodová Publikace American Swastika pochází od autorské dvojice Pete Simi a Robert Futrell, kteí se dlouhodob vnují neonacismu a hnutí White Power ve Spojených státech amerických. Pete Simi psobí na univerzit v Nebrasce a vnuje se kriminologii. Robert Futrell, z university v Nevad, se vnuje sociologii. Cílem publikace je odpovdt na otázku, jakým zpsobem pežívá rasová nenávist a árijství v dnešní Americe. Amerití neonacisté, stejn jako jinde ve svt, žijí ve spolenosti, která je vtšinov tolerantní a odmítá neonacistické ideje. Musí tedy existovat njaký mechanismus, který udržuje neonacistickou populaci v nadji, že k rasové válce jednou dojde, a že má smysl vyznávat hodnoty, které neonacismus nabízí. Simi a Futrell jako jeden z hlavních faktor, který má vliv na pežívání árijství, definují Aryan free spaces (voln peloženo volný prostor pro vyjádení árijství). Aryan free space je definován jako prostedí, ve kterém se lenové white power hnutí navzájem potkávají, oteven vyjadují své názory, a ve kterém koordinují jednotlivé aktivity. Free space nabízí pocit svobody a možnost svobodn vyjádit svj názor, který je v opozici vtšinové spolenosti. Free space mže být vytvoen fyzicky v reálném svt, nap. když se lenové white power hnutí potkají u stolu v hospod nebo u nkoho doma, zorganizují víkendový kemp v lesích apod. Mohou mít ale rovnž virtuální podobu na internetu, nap. chatovací místnosti, poslech white power hudby na internetu, sdílení videí, lánk, které podporují white power 124

2 hnutí apod. American Swastika detailn popisuje jednotlivé typy tchto árijských volných prostedí, které pomáhají jednotlivcm pekonat pocit izolace tím, že je propojí s ostatními árijci a utváejí kolektivní identitu a pocit solidarity. Autoi uvádí, že lenové white power hnutí se doslova považují za bratry a sestry, kteí jsou propojeni biogenetickou nadazeností a sdružují je emoce. Lepidlem se stává mimo jiné i solidarita. Souasné hnutí pekonává ideologické rozdíly mezi jednotlivými árijskými organizacemi a snaží se o sjednocení kolem spoleného cíle. Publikace se tedy vnuje nkolika typm a úrovním free spaces. Nejprve to jsou setkání malého charakteru a lokálního významu jednotlivé domácnosti, ve kterých jsou vychovávány dti; domácnosti, v nichž se organizují párty pro pátele i setkání za úelem studia bible a rituálních akcí. Dalším popisovaným typem jsou párty vtšího významu, white power hudba a koncerty, festivaly, webové stránky s hudbou a internetová rádia. Zkoumán je i virtuální typ free space, v rámci nhož je podporován neonacismus a je vytváena sí mezi jednotlivými organizacemi. Posledním sledovaným typem jsou uzavené white power komunity - vesnice. Autoi sledují jednotlivé typy, aby dokázali identifikovat zpsob, jak pežívají a jak se reprodukují ideje white power hnutí. Publikace je velmi pínosnou a zajímavou z hlediska poskytnutých informací a z hlediska použité metody. ada publikací zabývající se neonacismem a white power hnutím vychází pevážn ze sekundární literatury. V pípad této publikace se jedná o výzkum postavený na primárn získaných informacích skrze zúastnné pozorování a rozhovory. Autoi popisují, jak získali pístup mezi leny white power hnutí; eší etické otázky, které logicky v pípad zúastnného pozorování vyvstávají. Pete Simi popisuje, jak oslovil zástupce white power hnutí, kterým se pedstavil jako sociolog mající zájem o jejich poznání a pochopení jejich motivace být souástí takového hnutí. Uvádí, že jejich hlavní podmínkou bylo být bloch. Takto navázal spolupráci s rodinou, která se ve white power hnutí angažuje, a díky ní se mohl dostat i na soukromé neonacistické párty, koncerty a setkání a hovoit s leny white power hnutí. Rozebírá i problematiku neustálého 125

3 tlaku ze strany white power hnutí, které se snažilo Simiho rekrutovat do svých ad. Terénní výzkum probíhal deset let, od roku 1996 do roku 2006, a zahrnoval rozhovory s celkem 183 aktivisty árijského hnutí, vetnady lídr jednotlivých organizací (vzorek zahrnuje organizace jako White Aryan Resistance, Aryan Nations, Hammerskin Nation, National Alliance a poboky Ku Klux Klanu); série návštv pímo v domácnostech, z nichž nkteré trvaly až pt týdn; návštvy koncert a setkání white power hnutí. Dále byla použita obsahová analýza webových stránek a white power literatury. Po obsahové stránce se autoi nejdíve vnují samotným domácnostem árijských rodin. Popisují každodenní chod domácnosti na nkolika rodinách, s dtmi i bez dtí. Poukazují na takové detaily ze života jako oslava tvrtých narozenin jednoho z dtí, jemuž rodie upekli dort se svastikou a na každé rameno zapíchli svíku; všudypítomnost nacistických symbol; výbr vhodných pohádek pro dti; zpsob konverzace rodiny i roli ženy v rodin. Simi a Futrell tvrdí, že akoli se styly jednotlivých árijských rodin od sebe liší, spoleným rysem napí všemi takovými rodinami je to, že jejich domovy pedstavují jeden z typ free space, v nmž kultura white power pežívá skrze výchovu a socializaci dtí a skrze rodinné rituály. Rituály pedstavují významný prvek, o njž se celé hnutí opírá a rituály se objevují na všech úrovních white power hnutí. Zcela zeteln jsou identifikovány v pípad dalšího popisovaného typu free space tzv. hate party. Hate parties zahrnují veškerá setkání len white power hnutí: domácí párty, setkání za úelem studia bible, kempování v pírodi soukromé párty v klubech. Taková setkání slouží k vyjádení sounáležitosti, upevnní spolené identity a potvrzení si spolených ideál a cíl. Výše uvedené vyjadují debatami, obleením a rituály. Charakteristickým rysem domácích setkání je vyprávní píbh a historek, které posilují árijskou identitu a nadazenost, které dokládají nespravedlnost a kivdu vi hnutí, a které popisují úspšný boj proti nepátelm vše za úelem legitimizace spolené vci a dležitosti boje proti nepátelm. Rituály se na takovýchto akcích projevují v podob provolávání hesel, tetování a ceremoniál. 126

4 Dležitým nástrojem podpory white power hnutí a specifickým typem free space se stala white power hudební scéna. Hudba slouží k šíení ideologie a ke stmelování celého hnutí, a už na jednotlivých koncertech, pi poslechu CD v soukromí domova, i na internetu. V tomto prostedí lenové white power hnutí vystavují své pesvdení a emoce. Hudební festivaly doslova nalévají úastníkm erstvou krev do žil. Cítí, že jsou souástí neho velkého a mocného. Navíc spojují nkolik generací dohromady a tím umožují penos kultury white power hnutí. Novým typem free space, který je typický až pro tetí tisíciletí, je virtuální prostor, který nabízí neomezené možnosti. Autoi mimo jiné poukazují na white power poítaové hry a na webové stránky zamené pímo na cílovou skupinu dti a mládež, jež obsahují hry, kížovky i pohádky, samozejm s jasným cílem indoktrinace. Ilustrujícím píkladem je sada uebních materiál pro rodie, kteí se rozhodnou uit své dít doma. Zajímavým poznatkem je tzv. árijská kyberterapie, tzn., že vzájemná komunikace len white power hnutí v kyberprostoru pomáhá jednotlivcm ustát tlak vtšinové spolenosti, aby scénu neopustili. Posledním analyzovaným typem free space jsou uzavené árijské komunity, které mají podobu malých usedlostí až menších vesnic, co nejvíce izolovaných od okolního svta a co nejvíce sobstaných. Autoi uvádí píklad komunity CSA (The Covenant, the Sword, and Arm of the Lord), která existovala v USA v 70. a 80. letech minulého století, a píklad komunity Elohim City, která byla založena v roce 1973 a stále existuje. V rámci snahy o izolaci si komunita vystavla vlastní zdravotní centrum, školu, kostel, i založila stavební spolenost. V tchto komunitách se asto ukrývají osoby podezelé z propagace nacismu a podpory rasismu a xenofobie. Slouží i jako rekrutaní centra pro pachatele trestné innosti. Publikace American Swastika tedy celkov budí dojem velmi dobe zpracované publikace a rozhodn pedstavuje velký pínos v oblasti studia white power hnutí v USA. Autoi se díky terénnímu výzkumu dostali k jádru hnutí a pronikli do soukromí len, což je obecn velmi tžké a nebezpené. Tato kniha by nemla ujít pozornosti nikomu, kdo se 127

5 zabývá studiem neonacismu i spíznných témat. Knihu lze doporuit jak akademické obci, tak odborné veejnosti. Stejn tak je vhodná pro zamstnance státní správy i bezpenostních útvar. 128

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism.

extreme right, Fortress Europe, hardbass, Image change, Casapound, nationalism. Nové trendy eské krajní pravice New trends Czech extreme right Autor: Josef Smolík Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, 119477@mail.muni.cz Abstract This article deals with the description of selected

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA

E t i c k é f ó r u m P r a h a TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA E t i c k é f ó r u m P r a h a Závrená práce z etické výchovy TEMATICKÝ PLÁN ETICKÉ VÝCHOVY PRO 3. RONÍK GYMNÁZIA Hradec Králové, prosinec 2002 P. Mgr. Jií Pešek Prohlášení Prohlašuji, že jsem zadané

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc.

Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka. RNDr. Marta Sližová, CSc. Individuální výuka eštiny jako cizího jazyka RNDr. Marta Sližová, CSc. Bakaláská práce 2007 ABSTRAKT Bakaláská práce reflektuje zkušenosti z individuálních kurz eštiny pro dosplé cizince. Teoretická

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií. Jana Sigmundová. Politická korupce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Jana Sigmundová Politická korupce Stav korupce v R na lokální úrovni Bakaláská diplomová práce Vedoucí bakaláské

Více

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice

Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Angažovaní buddhistití mniši na Srí Lance od Nibbány k politice Zdenk Trávníek Publikováno: Studia Orientalia Slovaca, 143 165. Bratislava: Komenského univerzita. 2006. Mimo sociální normy jsem postavení

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ

VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Vzd lávání spot ebitelské ve ejnosti Pr vodce VOL.1. VYŠŠÍ VZD LÁNÍ Spot ebitelsko ob anská sí 2005 Victoria Thoresen (ed.) Vzdlávání spotebitelské veejnosti Prvodce Vol. 1. Vyšší vzdlání Spotebitelsko

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informaních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informaní systémy a technologie Diplomant: Martin Navrkal

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGICKÉ A ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Komunikaní strategie slyšících a neslyšících matek VRA PROCHÁZKOVÁ 2002-1 - Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Bakalá ská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁ Í NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Bakaláská práce AKTIVIZACE SENIOR V DOMOV POKOJNÉHO STÁÍ NAŠÍ PANÍ OBLASTNÍ CHARITY V KLATOVECH

Více

Závrená práce posluchae kurzu

Závrená práce posluchae kurzu Závrená práce posluchae kurzu Manažei - kurz efektivního ízení 2004/2005 Název práce: Motivace k dobrovolnictví Jméno a píjmení Jaroslav Hynek Rok: 2005 PROHLAŠUJI, že jsem tuto závrenou práci vypracoval

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek

POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM. Karel Adámek POSTOJ VEEJNOSTI K DOBROINNÝM SBÍRKÁM Karel Adámek Bakaláská práce 2011 ABSTRAKT Bakaláská práce se vnuje dobroinným sbírkám a jejich vnímání souasnou spoleností. Práce obsahuje teoretickou a praktickou

Více

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání

Klíová slova: náboženství, nové (alternativní) náboženství, spiritualita, religiozita, mládež, náboženské prožívání ABSTRAKT V bakaláské práci se zabývám spiritualitou v život stedoškolské mládeže a zamuji se na nová náboženství. V teoretické ásti definuji základní pojmy, popisuji historický vývoj nových náboženství,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén

Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Závislost na poítaových hrách novodobý fenomén Poítaové hry a pípadná závislost na nich jsou pomrn novodobým fenoménem. V dnešní dob zasahuje díky masivnímu rozvoji výpoetní techniky tento fenomén stále

Více