Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku"

Transkript

1 OTE, a.s. Sklvská 192/ Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE

2 OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD PRINCIPY KOMUNIKACE FORMÁTY ZPRÁV EDI FORMÁTY ZPRÁV XML Standard frmátu XML dle specikace ETSO Standard frmátu XML dle specikace OTE SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. Základní princip výměny zpráv... 8 Přílha č. 1 OPE 2

3 1. POUŽITÉ ZKRATKY Pr tent dkument platí stejné zkratky a pjmy, které jsu uvedeny v Obchdních pdmínkách OTE, a.s. pr elektrenergetiku. Krmě nich jsu pužity tyt další zkratky: Zkratka ČEPS ČHMÚ DUF DVS EAN EOT ERD GLN GMT IS OTE ISO IS-U LČ/ZČ MV OKTE PKI SEPS SFVOT UI VVT XSD ZMV/ZV Význam Splečnst ČEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy ČR Český hydrmeterlgický ústav Dplňující údaje pr fakturaci distribuce elektřiny Dvustranná smluva, kteru se uskutečňují dvustranné bchdy dle Pravidel trhu; d CS OTE se zavádí prstřednictvím evidvanéh realizačníh diagramu Celsvětvý systém kódvání a identifikace zbží, služeb a rganizací Externí rganizátr trhu (například Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.) Evidvaný realizační diagram v CS OTE (DVS, burzvní bchd, ddávka dle pevnéh diagramu, přeshraniční bchd) Glbal Lcatin Number - glbální lkalizační čísl určené k identifikaci bjektů neb subjektů v rámci lgistickéh řetězce Greenwich Mean Time Infrmační systém perátra trhu, sučást CS OTE (bez CDS) Organizace pr mezinárdní standardizaci Odvětvvé řešení infrmačníh systému SAP pr utility Letní / zimní čas Měsíční vyúčtvání / Měsíční vypřádání Splečnst OKTE, a.s., rganizátr trhu s elektřinu na Slvensku Infrastruktura veřejnéh klíče (Public Key Infrastructure) Splečnst SEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy na Slvensku Mdul CS OTE, jehž cílem je finanční jištění a vypřádání účastníků trhu s elektřinu a s plynem Uživatelské rzhraní (user interface) Vnitrdenní trh s elektřinu a vyrvnávací trh s regulační energií Schéma struktury XML dkumentů (XML Schema Definitin) Závěrečné měsíční vyúčtvání / Závěrečné měsíční vypřádání Přílha č. 1 OPE 3

4 2. ÚVOD Účelem tht dkumentu je ppsat pravidla, kterými se řídí všichni uživatelé CS OTE. Tat pravidla jsu závazná pr všechny uživatele CS OTE. Kmunikační server CS OTE zajišťuje centrálně kmunikaci s statními částmi centrálníh systému a pskytuje pdpru prcesů trhu s elektřinu v následujících blastech: registrace účastníků trhu s elektřinu registrace OPM (kmenvých záznamů) registrace dpvědnsti za dchylku změna ddavatele registrace/evidence realizačních diagramů krátkdbé trhy (BT, DT, VDT) a pskytvání výsledků bchdvání vyrvnávací trh s RE sběr předběžných a skutečných dat a agregace výpčet náhradních hdnt s využitím TDD výpčet dchylek (denní, měsíční a závěrečné měsíční) finanční zajištění finanční vypřádání (denní, měsíční a závěrečné měsíční) sběr a pskytvání dat pr fakturaci ddávek elektřiny a distribuce bchdníkům, včetně předávání elektrnické faktury mezi PDS a ddavateli elektřiny reklamace a pskytvání infrmací V celé infrastruktuře CS OTE jsu aplikvány principy bezpečnéh přístupu k datům s využitím technlgie PKI a elektrnickéh pdpisu. Na veřejných webvých stránkách OTE lze nalézt následující dkumenty ppisující kmunikaci účastníků trhu s elektřinu s CS OTE: D1.4.1 Frmáty zpráv EDI Dkument specifikuje strukturu jedntlivých zpráv ve frmátu EDINE s mdifikací pr trh s elektřinu definvanu OTE, včetně příkladů zpráv, ppisu významu jedntlivých segmentů, ppisu přípustnsti kódů rlí prfilu v příslušném elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde), a kódů statních atributů v elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde). D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a šablny XSD a šablny ETSO První dkument specifikuje strukturu XML zpráv (schémata) a definuje příslušné služby neb perace přím pdle charakteru předávaných dat, bsahuje kmpletní subry ve frmátu.xsd / schéma (*.XSD), včetně dkazů na knkrétní příklady; šablny XSD a ETSO jsu schémata, která ppisují přípustný bsah dkumentu, např. dkument šablny XSD bsahuje glbální XSD šablny (datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů), včetně. schémat zpráv OTE_ GLOBALS (bsahuje datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů) a XMLDSIG-CORE-SCHEMA (bsahuje definici elektrnickéh pdpisu). D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE a WSDL šablny Přílha č. 1 OPE 4

5 První dkument je manuálem rzhraní webvých služeb OTE pr elektrenergetiku. Obsahuje mim jiné i ppis kmunikačních kanálů; WSDL šablna je standardní frmát pr ppis rzhraní webvé služby zajišťující kmunikaci mezi CS OTE a platfrmami externích účastníků trhu. D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE Dkument je manuálem rzhraní autmatické kmunikace, ppisující kncepci zabezpečení CS OTE a způsby autmatizvané výměny infrmací externích subjektů s CS OTE. V tmt dkumentu je dále uveden ppis aplikace standardů frmátu XML dle specifikace ETSO i upravených zpráv pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů, včetně ppisu scénářů těcht zpráv. Výše uvedené dkumenty jsu měněny na základě změny právních předpisů a na základě aktuálních ptřeb účastníků trhu. V případě aktualizace každéh výše ppsanéh dkumentu OTE zveřejňuje změny na webu OTE jeden měsíc před účinnstí změny na dbu minimálně 10 pracvních dnů k připmínkám účastníků trhu a infrmuje tét skutečnsti všechny účastníky trhu a ERÚ. Finální verze dkumentu je k dispzici účastníkům trhu rvněž v délce 10 pracvních dnů před termínem nasazení změn v systému OTE. Přílha č. 1 OPE 5

6 3. PRINCIPY KOMUNIKACE OTE, a.s. v rli perátra trhu s elektřinu kmunikuje s účastníky trhu v těcht blastech: Účastník trhu Prvzvatel přensvé sustavy Prvzvatel distribuční sustavy Předávané infrmace Registrace OPM Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v PS Data PpS (RE), včetně dat elektřině patřené ze zahraničí a elektřině pr ptřeby redispečinku Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Evidence realizačních diagramů - přeshraničních bchdů Zasílání kapacit přeshraničníh prfilu pr DT Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v DS Registrace OPM Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Subjekt zúčtvání Evidence realizačních diagramů Získávání infrmací výsledcích zúčtvání Nabídky na rganizvané krátkdbé trhy Získávání infrmací výsledcích bchdvání na rganizvaných krátkdbých trzích Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Registrace dpvědnsti za dchylku Získávání pdkladů finančníh vypřádání OTE Registrvaný účastník trhu ddavatel elektřiny (se suhlasem SZ) Registrvaný účastník trhu pskytvatel RE (se suhlasem SZ) Iniciace a vstupy d prcesu změny ddavatele Získávání dat pr fakturaci elektřiny zákazníkům Registrace dpvědnsti za dchylku Evidence realizačních diagramů - ddávka dle pevnéh diagramu Přístup ke skutečným datům RE Obchdy na VT Dále CS OTE kmunikuje s dalšími subjekty: Správce TDD Předávání aktualizvaných hdnt TDD Získávání statistických údajů aplikaci TDD ČHMU Předávání hdnt pčasí (pr apikaci TDD) PXE (splečnst Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.)e Evidence realizačních diagramů burzvní bchdy Pkyny za SZ na DT za účelem fyzickéh vypřádání futures kntraktů s finančním vypřádáním SEPS Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR OKTE Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR Přílha č. 1 OPE 6

7 Data mezi OTE a účastníky trhu jsu předávána prstřednictvím: webvéh interaktivníh rzhraní, kdy účastníci přistupují k zabezpečeným stránkám OTE, pmcí kterých je mžné zasílat údaje a získávat výsledky prcesů pdprvaných CS OTE, a. autmatické kmunikace, kdy častníci předávají a získávají data pmcí systému autmatické kmunikace, která umžňuje prpjení systému účastníka trhu s kmunikačním serverem CS OTE; data jsu předávána v dhdnutých standardizvaných frmátech na úrvni HTTPS bustrannéh spjení neb kanálem SMTP pr bustranný přens zpráv prstřednictvím elektrnické pšty. Pr veškeru kmunikaci s CS OTE jsu definvány kmunikační scénáře. Kmunikační server CS OTE využívá pr zabezpečení kmunikace jedntné infrastruktury PKI splečné pr celý CS OTE tak, aby byl přístup všech uživatelů řízen jedntně bez hledu na t, zda se jedná uživatele CDS neb IS OTE. Pr ba systémy je pužíván stejný přístupvý certifikát pr autentizaci uživatele a pdpisvý certifikát pr elektrnické pdepisvání transakcí. Při předání zprávy bsahující pdklady pr fakturaci je pužití elektrnickéh pdpisu částečně dlišné d statních zpráv předávaných prstřednictvím CDS, nebť základním pžadavkem je zachvání elektrnickéh pdpisu půvdníh desílatele (prvzvatele distribuční sustavy). Pdrbnější ppis kncepce zabezpečení, včetně ppisu prcesu předání zprávy s elektrnicku fakturu, je uveden v dkumentu D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE. Každý druh zprávy je jednznačně identifikván pmcí identifikátru (msg_cde), který určuje pvahu zprávy a pstup jejíh zpracvání. Všechny zprávy příslušnéh frmátu, které prchází přes externí rzhraní systému CS OTE, mají krmě přidělenéh msg_cde definvaný zdrjvý a cílvý systém. Seznam všech zpráv je uveden v dkumentech D1.4.1 Frmáty zpráv EDI a D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Kmunikační server CS OTE pužívá pr kmunikaci následující frmáty zpráv: EDINE - základ frmátu je stanven pdle standardu UN/EDIFACT D.97A s pužitím kódů ze standardu D.96A, při implementaci v CDS byly pužity tyt lkální standardy Nizzemí EDINE, které byly dále mdifikvány pr ptřeby pkrytí prcesů trhu s elektřinu ČR APERAK - EDINE APERAK verze 1.12 CONTRL - EDINE CONTRL verze 1.01 MSCONS - EDINE MSCONS verze 1.02 XML - jedná se tyt standardy: Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSOE Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Výměna zpráv mezi systémy účastníků trhu prbíhá autmatizvaně pdle základníh principu v těcht krcích: 1. účastník trhu zašle zprávu d CS OTE; zprávu mhu být buď příslušná data určená ke zpracvání v CS OTE neb napak žádst pskytnutí dat z CS OTE; 2. zpráva je přijata kmunikačním serverem CS OTE, prti LDAP serveru CS OTE je věřen elektrnický pdpis desílatele a s pmcí PKI serveru je prveden její rzšifrvání; 3. kmunikační server CS OTE prvede kntrlu syntaxe zprávy; v případě že byla v předchzích krcích zjištěna chyba, dešle zpět systémvé chybvé hlášení; 4. pkud je vše v přádku, kmunikační server CS OTE předá zprávu k dalšímu zpracvání příslušnému aplikačnímu serveru CS OTE. 5. aplikační server data zpracuje a výsledek zpracvání vrátí: Přílha č. 1 OPE 7

8 6. Kmunikační server CS OTE dpvěď zašifruje a pdepíše a dešle zpět vybraným kanálem na definvanu adresu. LDAP server IS OTE Aplikační server CDS Aplikace desílatele Zpráva Chybvá zpráva Kmunikační server idc Obsah zprávy idc Výsledek zpracvání aplikací Zprávy bchdní data VVT Výsledek zpracvání aplikací Výsledek zpracvání Interní kmunikace Aplikace IS OTE PKI server IS OTE Obr. Základní princip výměny zpráv Pr přens XML dkumentů (XML strukturvaná data) je využit typ SOAP Dcument. Při příjmu dat je v CS OTE prváděna kntrla autra zprávy prti aktuálně autentizvanému uživateli. Ze struktur XML vychází WSDL dkumenty pr jedntlivé služby týkající se kmunikace prtklem SOAP v 1.1, typu SOAP- Dcument. Úplné definice služeb jsu dstupné na kmunikačním serveru. V rámci dpvědi na SOAP pžadavek, bsahující příslušnu XML strukturu, je vždy předán návratvý kód (return_cde) s následujícím významem: 0 data přijata v přádku a zalžen interní dklad 1 chyba při věření pdpisu 2 chyba při transfrmaci 3 chyba při zalžení interníh dkladu Jak zálžní mžnst pr kmunikaci s CS OTE je mžn využít SMTP prkl S/MIME. Data musí být přilžena jak přílha zprávy, která je zapezpečena dle S/MIME. Pstup vytvření S/MIME zprávy pr CS OTE je též uveden též v dkumentu D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Pr frmát DATA platí, že datum a čas je uváděn v lkálním čase peridy jsu značeny časem pčátku a knce peridy V hlavičce XML zprávy frmátu DATA je vždy uveden v atributu date-time datum a čas zprávy ve tvaru YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, neb ve frmátu YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM, tj. včetně ff-setu, který vyjadřuje psun datumu a času zprávy prti GMT (pr data uvedená v LČ platí time-ffset=+02:00, Přílha č. 1 OPE 8

9 pr data uvedená v ZČ platí time-ffset=+01:00); pkud není ff-set uveden, je hdnta interpretvána jak vyjádření v GMT. Při pužití u intervalvých dat je začátek dne je definván jak 00:00:00 hdin, knec dne jak 00:00 hdin následujícíh dne. Pslední hdina dne se uvádí ve tvaru: T23:00/ T00:00. Při pužití u neintervalvých dat je význam datumvých plžek: data d datum d včetně (YYY-MM-DDT00:00) data d - datum d včetně (YYY-MM-DDT23:59) celý den T00:00/ T23:59 Pr číselné údaje platí, že se uvádí bez mezer a ddělvačů tisíců, např.: ddělvačem desetinné části je tečka (.), např.: 3.14 není pvlena neúplná ntace, např.:.5 neb 2. nejsu pvleny úvdní nuly, např.: 02 kladné hdnty jsu uváděny bez znaménka, např.: 112 záprné údaje jsu uváděny se znaménkem mínus (-) bezprstředně před první číslicí, např.: -112 nulvá hdnta nesmí mít žádné znaménk, např.: 0 Přílha č. 1 OPE 9

10 4. FORMÁTY ZPRÁV EDI Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv EDINE v mdifikace pr pdpru prcesů trhu s elektřinu ČR: MSCONS - služí k výměně skutečných měřených (skutečných) hdnt mezi účastníky trhu (data z průběhvéh měření a data pr fakturaci distribuce). CONTRL - služí k ptvrzení neb dmítnutí celé výměny dat (zasílanéh subru) mezi účastníky trhu (ptvrzení dručení neb chybvý kód a reference na půvdní zprávu). APERAK - služí k ptvrzení / dmítnutí zpráv, zasílaných mezi účastníky trhu a CDS na základě kntrly bsahu zprávy na úrvni aplikace. Struktura a využití zpráv je ppsán v dkumentu na webu OTE D1.4.1 Frmáty zpráv EDI. Přílha č. 1 OPE 10

11 5. FORMÁTY ZPRÁV XML Kmunikační server pužívá pr kmunikaci následující frmáty XML zpráv Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSO-E pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů a pr kmunikaci mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Pr pužívání zpráv ve frmátech specifikvaných dkumentem D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina platí následující principy: registrvaní účastníci trhu s elektřinu jsu značvání pmcí kódvání EAN-13 (GLN), kód přiděluje OTE, výjimku tvří identifikátry dle standardu ETSO EIC pr ptřebu výměny dat mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR-SR dběrná a předávací místa jsu značvána pmcí kódvání EAN-18 (GSRN), který přidělují zpravidla prvzvatelé distribučních sustav zprávy, bsahující průběhvá data musí pkrývat jeden celý den (24 hdin krmě přechdu LČ na ZČ a zpět) pkud je třeba zaslat pravená data znvu, nvá zpráva musí bsahvat všechna data půvdní zprávy; při zpracvání dat nní brán hled na předchzí zprávu jak celek jedna výměna dat (datvý subr se zprávu) musí bsahvat puze jednu zprávu všem vstupním zprávám, kterými se zadávají prstřednictvím WAS prtálu pkyny, tj. prvádějící manipulaci s bchdními daty, se přiděluje časvá známka, vůči které se prvádí vyhdncvání platnsti pžadavku (kamžik přidělení systémvéh času serveru WAS záleží na druhu kanálu, kterým byla zpráva zaslána kanál HTTPs neb SMTP neb kanál webvéh rzhraní pr interaktivní práci prstřednictvím uživatelskéh rzhraní a webvéh prhlížeče) 5.1. Standard frmátu XML dle specikace ETSO Frmáty ETSO jsu pdprvány přesně dle standardu zveřejněnéh rganizací ENTSO-E na jejich webvé stránce (http://www.entse.eu). Vyjímku je zpráva Status Request, kd dšl k úpravám pr ptřeby pkrytí pžadavků trhu s elektřinu ČR. Subry se zprávami ESTO, příklady daných frmátů zpráv, pužité číselníky a glbální kmpnenty jsu uvedeny v dkumentech D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE. Pr kmunikaci v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Status Request Dcument( ESR) ve verzi pr dtaz na MCC/zjištění stavu výše MCC ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 ETSO ESS Schedule Message - pr deslání hlášení denních diagramů přeshraničních výměn vzniklých na DT na ČEPS, SEPS a OKTE ETSO ESS Anmaly Reprt - pr infrmvání desílatele nesrvnalstech při zpracvání danéh ETSO dkumentu ETSO ESS Cnfirmatin Reprt - pr infrmvání desílatele ptvrzených hdntách při zpracvání danéh ETSO dkumentu Přílha č. 1 OPE 11

12 ETSO Capacity Allcatin and Nminatin (ECAN) ve verzi 4.0 ETSO ECAN Capacity Dkument - pr zavedení aktuální šíře prfilu pr ptřeby krdinace denníh trhu neb jak pis při dtazu na výši MCC ETSO ECAN Implicit Auctin Result Dcument - (pr deslání výsledků implicitní aukce SEPS a ČEPS ETSO Acknwledgement Dkument ( EAD) ve verzi pr infrmvání desílatele výsledku zpracvání danéh ETSO dkumentu Pr kmunikaci v rámci evidence realizačních diagramů jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 např. pr zavedení DVS prstřednictvím realizačníh diagramu ETSO Acknwledgement Prcess ve verzi 5.0 ETSO Status Request (Reprt) Dkument (ESR) ve verzi 1.1 např. pr zjištění stavu realizačníh diagramu 5.2. Standard frmátu XML dle specikace OTE Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv XML: CDSCLAIM - služí k zasílání pžadavku na zalžení / aktualizace reklamace, při pžadavcích na zaslání pisu reklamace, při zveřejňvání infrmací perátrem trhu pr účastníky trhu, CDSDATA - služí k výměně skutečných měřených hdnt a sjednaných hdnt mezi účastníky trhu a CDS, CDSIDIS - služí k výměně pdkladů pr fakturaci služeb distribuce mezi účastníky trhu a CDS, CDSINVOICE- služí pr zasílání elektrnické faktury za distribuční služby PDS bchdníkvi s elektřinu, včetně zálh, CDSREQ služí při kmunikaci s CDS při zadání pžadavku na data registrvaná v CS OTE, COMMONREQ - služí k vyžádání dat asynchrně zpracvávaných zpráv, pr kntrlu spjení s CDS (server-server) a pr zaslání pžadavku na předání nedeslaných zpráv v IS OTE, ISOTEDATA -služí k výměně dat týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, ISOTEREQ -služí k vyžádání dkumentu / zprávy týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT, DVS) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, MASTERDATA - služí k výměně infrmací dběrných místech mezi účastníky trhu a CDS; tat zpráva se pužije univerzálně pr jedntlivé krky zpracvání změny ddavatele; plní různé funkce, které jsu vymezeny kódem funkce v záhlaví zprávy, Přílha č. 1 OPE 12

13 ISOTEMASTERDATA - služí pr zasílání struktury kmenvých dat bjektů IS OTE (kmenvá data prduktu BT), RESPONSE - služí k ptvrzení datvé výměny mezi účastníky trhu a CDS, TDD - služí k zaslání nrmalizvanéh TDD d správce TDD d CDS, TEMPERATURE - služí k zaslání průměrné denní teplty a nrmální průměrné denní teplty d ČHMU d CDS, SFVOTBILLING - služí pr zasílání finančních reprtů/ pdkladů pr fakturaci z mdulu SFVOT, SFVOTBILLINGEMO - služí pr zasílání reprtů pr vypřádání mezi OTE a EOT, SFVOTBILLINGSUM - služí pr zasílání finančních reprtů / pdkladů pr fakturaci se suhrnými infrmacemi dtazvané bdbí (suhrn MV) z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIM - služí pr zasílání finančních reprtů / přehledu plateb a reklamací z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIMSUM - služí pr zasílání finančních reprtů z mdulu SFVOT část Přehled plateb a reklamací se suhrnnými infrmacemi za ZMV za dtazvané bdbí, SFVOTTDD - služí pr zasílání finančních reprtů / zúčtvání rzdílů z TDD z mdulu SFVOT část Clearing TDD, SFVOTDTEXPIMP - služí pr zasílání denní zálhy v pdbě debet, kredit a netting platby /reprt zapčtených phledávek a závazků, SFVOTCONFDATA - služí pr zasílání přehledu denních zálh, uhrazených i k úhradě / reprt knfirmace denních plateb OTE, SFVOTEXCHRATE - služí pr zasílání vypřádacíh kurzu OTE, SFVOTLIMITS - služí pr zasílání infrmace celkvém finančním limitu SZ, SFVOTTDDNETT - služí pr zasílání finančních reprtů (netting TDD) z mdulu SFVOT, SFVOTREQ - služí k vyžádání zaslání finančních reprtů z mdulů SFVOT. Přehled zpráv s uvedením ppisu zprávy a jejíh frmátu, včetně struktury danéh frmátu je uveden v dkumentaci D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Přílha č. 1 OPE 13

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 2023 ledenčervenec 2016

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku. Revize 2023 ledenčervenec 2016 OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 2023 ledenčervenec 2016 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD...

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 11 červenec Formáty zpráv XML

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 11 červenec Formáty zpráv XML Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr plynárenství Revize 11 červenec 2016 Frmáty zpráv XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 1 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 5 červen 2013 FORMÁTY ZPRÁV XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu

Praktická cesta k ekologickému e- governmentu Praktická cesta k eklgickému e- gvernmentu 1 Budujeme egvernment v ČR Elektrnizujeme Agendy jsu spravvány v infrmačních systémech Skladujeme více a více dkumentů elektrnicky Vyvěšujeme zpětně mnžství infrmací

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Uživatelská příručka informačního systému

Uživatelská příručka informačního systému OTE, a.s. Upgrade CS OTE D7 Uživatelský manuál verze CQ(0) Uživatelská příručka infrmačníh systému Uživatelský manuál Tent dkument a jeh bsah je důvěrný. Dkument nesmí být reprdukván celý ani částečně,

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV

Podmínky pro schválení provozu RNP APCH včetně APV BARO-VNAV Pdmínky pr schválení prvzu RNP APCH 1. Základní ustanvení a) V suladu s pžadavkem ustanvení EU-OPS 1.430 a Ddatku 1 (nvý) k EU-OPS.1.430 (b), bsahují tyt pdmínky pžadavky ÚCL, které musí být splněny žadatelem

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016

VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Různé BČK u ČD VEŘEJNÁ DOPRAVA ON-LINE 2016 Ing. Tmáš Pjsl 1 Elektrnické dbavení cestujících v IDS 2 Čipvé karty IDS v dbavvacích systému ČD - dnes IDOL Opuscard, karta IREDO, karta ODISka každé řešení

Více