Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku"

Transkript

1 OTE, a.s. Sklvská 192/ Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE

2 OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD PRINCIPY KOMUNIKACE FORMÁTY ZPRÁV EDI FORMÁTY ZPRÁV XML Standard frmátu XML dle specikace ETSO Standard frmátu XML dle specikace OTE SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. Základní princip výměny zpráv... 8 Přílha č. 1 OPE 2

3 1. POUŽITÉ ZKRATKY Pr tent dkument platí stejné zkratky a pjmy, které jsu uvedeny v Obchdních pdmínkách OTE, a.s. pr elektrenergetiku. Krmě nich jsu pužity tyt další zkratky: Zkratka ČEPS ČHMÚ DUF DVS EAN EOT ERD GLN GMT IS OTE ISO IS-U LČ/ZČ MV OKTE PKI SEPS SFVOT UI VVT XSD ZMV/ZV Význam Splečnst ČEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy ČR Český hydrmeterlgický ústav Dplňující údaje pr fakturaci distribuce elektřiny Dvustranná smluva, kteru se uskutečňují dvustranné bchdy dle Pravidel trhu; d CS OTE se zavádí prstřednictvím evidvanéh realizačníh diagramu Celsvětvý systém kódvání a identifikace zbží, služeb a rganizací Externí rganizátr trhu (například Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.) Evidvaný realizační diagram v CS OTE (DVS, burzvní bchd, ddávka dle pevnéh diagramu, přeshraniční bchd) Glbal Lcatin Number - glbální lkalizační čísl určené k identifikaci bjektů neb subjektů v rámci lgistickéh řetězce Greenwich Mean Time Infrmační systém perátra trhu, sučást CS OTE (bez CDS) Organizace pr mezinárdní standardizaci Odvětvvé řešení infrmačníh systému SAP pr utility Letní / zimní čas Měsíční vyúčtvání / Měsíční vypřádání Splečnst OKTE, a.s., rganizátr trhu s elektřinu na Slvensku Infrastruktura veřejnéh klíče (Public Key Infrastructure) Splečnst SEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy na Slvensku Mdul CS OTE, jehž cílem je finanční jištění a vypřádání účastníků trhu s elektřinu a s plynem Uživatelské rzhraní (user interface) Vnitrdenní trh s elektřinu a vyrvnávací trh s regulační energií Schéma struktury XML dkumentů (XML Schema Definitin) Závěrečné měsíční vyúčtvání / Závěrečné měsíční vypřádání Přílha č. 1 OPE 3

4 2. ÚVOD Účelem tht dkumentu je ppsat pravidla, kterými se řídí všichni uživatelé CS OTE. Tat pravidla jsu závazná pr všechny uživatele CS OTE. Kmunikační server CS OTE zajišťuje centrálně kmunikaci s statními částmi centrálníh systému a pskytuje pdpru prcesů trhu s elektřinu v následujících blastech: registrace účastníků trhu s elektřinu registrace OPM (kmenvých záznamů) registrace dpvědnsti za dchylku změna ddavatele registrace/evidence realizačních diagramů krátkdbé trhy (BT, DT, VDT) a pskytvání výsledků bchdvání vyrvnávací trh s RE sběr předběžných a skutečných dat a agregace výpčet náhradních hdnt s využitím TDD výpčet dchylek (denní, měsíční a závěrečné měsíční) finanční zajištění finanční vypřádání (denní, měsíční a závěrečné měsíční) sběr a pskytvání dat pr fakturaci ddávek elektřiny a distribuce bchdníkům, včetně předávání elektrnické faktury mezi PDS a ddavateli elektřiny reklamace a pskytvání infrmací V celé infrastruktuře CS OTE jsu aplikvány principy bezpečnéh přístupu k datům s využitím technlgie PKI a elektrnickéh pdpisu. Na veřejných webvých stránkách OTE lze nalézt následující dkumenty ppisující kmunikaci účastníků trhu s elektřinu s CS OTE: D1.4.1 Frmáty zpráv EDI Dkument specifikuje strukturu jedntlivých zpráv ve frmátu EDINE s mdifikací pr trh s elektřinu definvanu OTE, včetně příkladů zpráv, ppisu významu jedntlivých segmentů, ppisu přípustnsti kódů rlí prfilu v příslušném elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde), a kódů statních atributů v elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde). D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a šablny XSD a šablny ETSO První dkument specifikuje strukturu XML zpráv (schémata) a definuje příslušné služby neb perace přím pdle charakteru předávaných dat, bsahuje kmpletní subry ve frmátu.xsd / schéma (*.XSD), včetně dkazů na knkrétní příklady; šablny XSD a ETSO jsu schémata, která ppisují přípustný bsah dkumentu, např. dkument šablny XSD bsahuje glbální XSD šablny (datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů), včetně. schémat zpráv OTE_ GLOBALS (bsahuje datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů) a XMLDSIG-CORE-SCHEMA (bsahuje definici elektrnickéh pdpisu). D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE a WSDL šablny Přílha č. 1 OPE 4

5 První dkument je manuálem rzhraní webvých služeb OTE pr elektrenergetiku. Obsahuje mim jiné i ppis kmunikačních kanálů; WSDL šablna je standardní frmát pr ppis rzhraní webvé služby zajišťující kmunikaci mezi CS OTE a platfrmami externích účastníků trhu. D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE Dkument je manuálem rzhraní autmatické kmunikace, ppisující kncepci zabezpečení CS OTE a způsby autmatizvané výměny infrmací externích subjektů s CS OTE. V tmt dkumentu je dále uveden ppis aplikace standardů frmátu XML dle specifikace ETSO i upravených zpráv pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů, včetně ppisu scénářů těcht zpráv. Výše uvedené dkumenty jsu měněny na základě změny právních předpisů a na základě aktuálních ptřeb účastníků trhu. V případě aktualizace každéh výše ppsanéh dkumentu OTE zveřejňuje změny na webu OTE jeden měsíc před účinnstí změny na dbu minimálně 10 pracvních dnů k připmínkám účastníků trhu a infrmuje tét skutečnsti všechny účastníky trhu a ERÚ. Finální verze dkumentu je k dispzici účastníkům trhu rvněž v délce 10 pracvních dnů před termínem nasazení změn v systému OTE. Přílha č. 1 OPE 5

6 3. PRINCIPY KOMUNIKACE OTE, a.s. v rli perátra trhu s elektřinu kmunikuje s účastníky trhu v těcht blastech: Účastník trhu Prvzvatel přensvé sustavy Prvzvatel distribuční sustavy Předávané infrmace Registrace OPM Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v PS Data PpS (RE), včetně dat elektřině patřené ze zahraničí a elektřině pr ptřeby redispečinku Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Evidence realizačních diagramů - přeshraničních bchdů Zasílání kapacit přeshraničníh prfilu pr DT Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v DS Registrace OPM Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Subjekt zúčtvání Evidence realizačních diagramů Získávání infrmací výsledcích zúčtvání Nabídky na rganizvané krátkdbé trhy Získávání infrmací výsledcích bchdvání na rganizvaných krátkdbých trzích Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Registrace dpvědnsti za dchylku Získávání pdkladů finančníh vypřádání OTE Registrvaný účastník trhu ddavatel elektřiny (se suhlasem SZ) Registrvaný účastník trhu pskytvatel RE (se suhlasem SZ) Iniciace a vstupy d prcesu změny ddavatele Získávání dat pr fakturaci elektřiny zákazníkům Registrace dpvědnsti za dchylku Evidence realizačních diagramů - ddávka dle pevnéh diagramu Přístup ke skutečným datům RE Obchdy na VT Dále CS OTE kmunikuje s dalšími subjekty: Správce TDD Předávání aktualizvaných hdnt TDD Získávání statistických údajů aplikaci TDD ČHMU Předávání hdnt pčasí (pr apikaci TDD) PXE (splečnst Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.)e Evidence realizačních diagramů burzvní bchdy Pkyny za SZ na DT za účelem fyzickéh vypřádání futures kntraktů s finančním vypřádáním SEPS Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR OKTE Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR Přílha č. 1 OPE 6

7 Data mezi OTE a účastníky trhu jsu předávána prstřednictvím: webvéh interaktivníh rzhraní, kdy účastníci přistupují k zabezpečeným stránkám OTE, pmcí kterých je mžné zasílat údaje a získávat výsledky prcesů pdprvaných CS OTE, a. autmatické kmunikace, kdy častníci předávají a získávají data pmcí systému autmatické kmunikace, která umžňuje prpjení systému účastníka trhu s kmunikačním serverem CS OTE; data jsu předávána v dhdnutých standardizvaných frmátech na úrvni HTTPS bustrannéh spjení neb kanálem SMTP pr bustranný přens zpráv prstřednictvím elektrnické pšty. Pr veškeru kmunikaci s CS OTE jsu definvány kmunikační scénáře. Kmunikační server CS OTE využívá pr zabezpečení kmunikace jedntné infrastruktury PKI splečné pr celý CS OTE tak, aby byl přístup všech uživatelů řízen jedntně bez hledu na t, zda se jedná uživatele CDS neb IS OTE. Pr ba systémy je pužíván stejný přístupvý certifikát pr autentizaci uživatele a pdpisvý certifikát pr elektrnické pdepisvání transakcí. Při předání zprávy bsahující pdklady pr fakturaci je pužití elektrnickéh pdpisu částečně dlišné d statních zpráv předávaných prstřednictvím CDS, nebť základním pžadavkem je zachvání elektrnickéh pdpisu půvdníh desílatele (prvzvatele distribuční sustavy). Pdrbnější ppis kncepce zabezpečení, včetně ppisu prcesu předání zprávy s elektrnicku fakturu, je uveden v dkumentu D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE. Každý druh zprávy je jednznačně identifikván pmcí identifikátru (msg_cde), který určuje pvahu zprávy a pstup jejíh zpracvání. Všechny zprávy příslušnéh frmátu, které prchází přes externí rzhraní systému CS OTE, mají krmě přidělenéh msg_cde definvaný zdrjvý a cílvý systém. Seznam všech zpráv je uveden v dkumentech D1.4.1 Frmáty zpráv EDI a D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Kmunikační server CS OTE pužívá pr kmunikaci následující frmáty zpráv: EDINE - základ frmátu je stanven pdle standardu UN/EDIFACT D.97A s pužitím kódů ze standardu D.96A, při implementaci v CDS byly pužity tyt lkální standardy Nizzemí EDINE, které byly dále mdifikvány pr ptřeby pkrytí prcesů trhu s elektřinu ČR APERAK - EDINE APERAK verze 1.12 CONTRL - EDINE CONTRL verze 1.01 MSCONS - EDINE MSCONS verze 1.02 XML - jedná se tyt standardy: Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSOE Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Výměna zpráv mezi systémy účastníků trhu prbíhá autmatizvaně pdle základníh principu v těcht krcích: 1. účastník trhu zašle zprávu d CS OTE; zprávu mhu být buď příslušná data určená ke zpracvání v CS OTE neb napak žádst pskytnutí dat z CS OTE; 2. zpráva je přijata kmunikačním serverem CS OTE, prti LDAP serveru CS OTE je věřen elektrnický pdpis desílatele a s pmcí PKI serveru je prveden její rzšifrvání; 3. kmunikační server CS OTE prvede kntrlu syntaxe zprávy; v případě že byla v předchzích krcích zjištěna chyba, dešle zpět systémvé chybvé hlášení; 4. pkud je vše v přádku, kmunikační server CS OTE předá zprávu k dalšímu zpracvání příslušnému aplikačnímu serveru CS OTE. 5. aplikační server data zpracuje a výsledek zpracvání vrátí: Přílha č. 1 OPE 7

8 6. Kmunikační server CS OTE dpvěď zašifruje a pdepíše a dešle zpět vybraným kanálem na definvanu adresu. LDAP server IS OTE Aplikační server CDS Aplikace desílatele Zpráva Chybvá zpráva Kmunikační server idc Obsah zprávy idc Výsledek zpracvání aplikací Zprávy bchdní data VVT Výsledek zpracvání aplikací Výsledek zpracvání Interní kmunikace Aplikace IS OTE PKI server IS OTE Obr. Základní princip výměny zpráv Pr přens XML dkumentů (XML strukturvaná data) je využit typ SOAP Dcument. Při příjmu dat je v CS OTE prváděna kntrla autra zprávy prti aktuálně autentizvanému uživateli. Ze struktur XML vychází WSDL dkumenty pr jedntlivé služby týkající se kmunikace prtklem SOAP v 1.1, typu SOAP- Dcument. Úplné definice služeb jsu dstupné na kmunikačním serveru. V rámci dpvědi na SOAP pžadavek, bsahující příslušnu XML strukturu, je vždy předán návratvý kód (return_cde) s následujícím významem: 0 data přijata v přádku a zalžen interní dklad 1 chyba při věření pdpisu 2 chyba při transfrmaci 3 chyba při zalžení interníh dkladu Jak zálžní mžnst pr kmunikaci s CS OTE je mžn využít SMTP prkl S/MIME. Data musí být přilžena jak přílha zprávy, která je zapezpečena dle S/MIME. Pstup vytvření S/MIME zprávy pr CS OTE je též uveden též v dkumentu D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Pr frmát DATA platí, že datum a čas je uváděn v lkálním čase peridy jsu značeny časem pčátku a knce peridy V hlavičce XML zprávy frmátu DATA je vždy uveden v atributu date-time datum a čas zprávy ve tvaru YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, neb ve frmátu YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM, tj. včetně ff-setu, který vyjadřuje psun datumu a času zprávy prti GMT (pr data uvedená v LČ platí time-ffset=+02:00, Přílha č. 1 OPE 8

9 pr data uvedená v ZČ platí time-ffset=+01:00); pkud není ff-set uveden, je hdnta interpretvána jak vyjádření v GMT. Při pužití u intervalvých dat je začátek dne je definván jak 00:00:00 hdin, knec dne jak 00:00 hdin následujícíh dne. Pslední hdina dne se uvádí ve tvaru: T23:00/ T00:00. Při pužití u neintervalvých dat je význam datumvých plžek: data d datum d včetně (YYY-MM-DDT00:00) data d - datum d včetně (YYY-MM-DDT23:59) celý den T00:00/ T23:59 Pr číselné údaje platí, že se uvádí bez mezer a ddělvačů tisíců, např.: ddělvačem desetinné části je tečka (.), např.: 3.14 není pvlena neúplná ntace, např.:.5 neb 2. nejsu pvleny úvdní nuly, např.: 02 kladné hdnty jsu uváděny bez znaménka, např.: 112 záprné údaje jsu uváděny se znaménkem mínus (-) bezprstředně před první číslicí, např.: -112 nulvá hdnta nesmí mít žádné znaménk, např.: 0 Přílha č. 1 OPE 9

10 4. FORMÁTY ZPRÁV EDI Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv EDINE v mdifikace pr pdpru prcesů trhu s elektřinu ČR: MSCONS - služí k výměně skutečných měřených (skutečných) hdnt mezi účastníky trhu (data z průběhvéh měření a data pr fakturaci distribuce). CONTRL - služí k ptvrzení neb dmítnutí celé výměny dat (zasílanéh subru) mezi účastníky trhu (ptvrzení dručení neb chybvý kód a reference na půvdní zprávu). APERAK - služí k ptvrzení / dmítnutí zpráv, zasílaných mezi účastníky trhu a CDS na základě kntrly bsahu zprávy na úrvni aplikace. Struktura a využití zpráv je ppsán v dkumentu na webu OTE D1.4.1 Frmáty zpráv EDI. Přílha č. 1 OPE 10

11 5. FORMÁTY ZPRÁV XML Kmunikační server pužívá pr kmunikaci následující frmáty XML zpráv Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSO-E pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů a pr kmunikaci mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Pr pužívání zpráv ve frmátech specifikvaných dkumentem D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina platí následující principy: registrvaní účastníci trhu s elektřinu jsu značvání pmcí kódvání EAN-13 (GLN), kód přiděluje OTE, výjimku tvří identifikátry dle standardu ETSO EIC pr ptřebu výměny dat mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR-SR dběrná a předávací místa jsu značvána pmcí kódvání EAN-18 (GSRN), který přidělují zpravidla prvzvatelé distribučních sustav zprávy, bsahující průběhvá data musí pkrývat jeden celý den (24 hdin krmě přechdu LČ na ZČ a zpět) pkud je třeba zaslat pravená data znvu, nvá zpráva musí bsahvat všechna data půvdní zprávy; při zpracvání dat nní brán hled na předchzí zprávu jak celek jedna výměna dat (datvý subr se zprávu) musí bsahvat puze jednu zprávu všem vstupním zprávám, kterými se zadávají prstřednictvím WAS prtálu pkyny, tj. prvádějící manipulaci s bchdními daty, se přiděluje časvá známka, vůči které se prvádí vyhdncvání platnsti pžadavku (kamžik přidělení systémvéh času serveru WAS záleží na druhu kanálu, kterým byla zpráva zaslána kanál HTTPs neb SMTP neb kanál webvéh rzhraní pr interaktivní práci prstřednictvím uživatelskéh rzhraní a webvéh prhlížeče) 5.1. Standard frmátu XML dle specikace ETSO Frmáty ETSO jsu pdprvány přesně dle standardu zveřejněnéh rganizací ENTSO-E na jejich webvé stránce (http://www.entse.eu). Vyjímku je zpráva Status Request, kd dšl k úpravám pr ptřeby pkrytí pžadavků trhu s elektřinu ČR. Subry se zprávami ESTO, příklady daných frmátů zpráv, pužité číselníky a glbální kmpnenty jsu uvedeny v dkumentech D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE. Pr kmunikaci v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Status Request Dcument( ESR) ve verzi pr dtaz na MCC/zjištění stavu výše MCC ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 ETSO ESS Schedule Message - pr deslání hlášení denních diagramů přeshraničních výměn vzniklých na DT na ČEPS, SEPS a OKTE ETSO ESS Anmaly Reprt - pr infrmvání desílatele nesrvnalstech při zpracvání danéh ETSO dkumentu ETSO ESS Cnfirmatin Reprt - pr infrmvání desílatele ptvrzených hdntách při zpracvání danéh ETSO dkumentu Přílha č. 1 OPE 11

12 ETSO Capacity Allcatin and Nminatin (ECAN) ve verzi 4.0 ETSO ECAN Capacity Dkument - pr zavedení aktuální šíře prfilu pr ptřeby krdinace denníh trhu neb jak pis při dtazu na výši MCC ETSO ECAN Implicit Auctin Result Dcument - (pr deslání výsledků implicitní aukce SEPS a ČEPS ETSO Acknwledgement Dkument ( EAD) ve verzi pr infrmvání desílatele výsledku zpracvání danéh ETSO dkumentu Pr kmunikaci v rámci evidence realizačních diagramů jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 např. pr zavedení DVS prstřednictvím realizačníh diagramu ETSO Acknwledgement Prcess ve verzi 5.0 ETSO Status Request (Reprt) Dkument (ESR) ve verzi 1.1 např. pr zjištění stavu realizačníh diagramu 5.2. Standard frmátu XML dle specikace OTE Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv XML: CDSCLAIM - služí k zasílání pžadavku na zalžení / aktualizace reklamace, při pžadavcích na zaslání pisu reklamace, při zveřejňvání infrmací perátrem trhu pr účastníky trhu, CDSDATA - služí k výměně skutečných měřených hdnt a sjednaných hdnt mezi účastníky trhu a CDS, CDSIDIS - služí k výměně pdkladů pr fakturaci služeb distribuce mezi účastníky trhu a CDS, CDSINVOICE- služí pr zasílání elektrnické faktury za distribuční služby PDS bchdníkvi s elektřinu, včetně zálh, CDSREQ služí při kmunikaci s CDS při zadání pžadavku na data registrvaná v CS OTE, COMMONREQ - služí k vyžádání dat asynchrně zpracvávaných zpráv, pr kntrlu spjení s CDS (server-server) a pr zaslání pžadavku na předání nedeslaných zpráv v IS OTE, ISOTEDATA -služí k výměně dat týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, ISOTEREQ -služí k vyžádání dkumentu / zprávy týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT, DVS) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, MASTERDATA - služí k výměně infrmací dběrných místech mezi účastníky trhu a CDS; tat zpráva se pužije univerzálně pr jedntlivé krky zpracvání změny ddavatele; plní různé funkce, které jsu vymezeny kódem funkce v záhlaví zprávy, Přílha č. 1 OPE 12

13 ISOTEMASTERDATA - služí pr zasílání struktury kmenvých dat bjektů IS OTE (kmenvá data prduktu BT), RESPONSE - služí k ptvrzení datvé výměny mezi účastníky trhu a CDS, TDD - služí k zaslání nrmalizvanéh TDD d správce TDD d CDS, TEMPERATURE - služí k zaslání průměrné denní teplty a nrmální průměrné denní teplty d ČHMU d CDS, SFVOTBILLING - služí pr zasílání finančních reprtů/ pdkladů pr fakturaci z mdulu SFVOT, SFVOTBILLINGEMO - služí pr zasílání reprtů pr vypřádání mezi OTE a EOT, SFVOTBILLINGSUM - služí pr zasílání finančních reprtů / pdkladů pr fakturaci se suhrnými infrmacemi dtazvané bdbí (suhrn MV) z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIM - služí pr zasílání finančních reprtů / přehledu plateb a reklamací z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIMSUM - služí pr zasílání finančních reprtů z mdulu SFVOT část Přehled plateb a reklamací se suhrnnými infrmacemi za ZMV za dtazvané bdbí, SFVOTTDD - služí pr zasílání finančních reprtů / zúčtvání rzdílů z TDD z mdulu SFVOT část Clearing TDD, SFVOTDTEXPIMP - služí pr zasílání denní zálhy v pdbě debet, kredit a netting platby /reprt zapčtených phledávek a závazků, SFVOTCONFDATA - služí pr zasílání přehledu denních zálh, uhrazených i k úhradě / reprt knfirmace denních plateb OTE, SFVOTEXCHRATE - služí pr zasílání vypřádacíh kurzu OTE, SFVOTLIMITS - služí pr zasílání infrmace celkvém finančním limitu SZ, SFVOTTDDNETT - služí pr zasílání finančních reprtů (netting TDD) z mdulu SFVOT, SFVOTREQ - služí k vyžádání zaslání finančních reprtů z mdulů SFVOT. Přehled zpráv s uvedením ppisu zprávy a jejíh frmátu, včetně struktury danéh frmátu je uveden v dkumentaci D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Přílha č. 1 OPE 13

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 1 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 5 červen 2013 FORMÁTY ZPRÁV XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vyscma KUJIP00XWF9J MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBUKY / /

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 14. srpna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

svět wi- fi bez hesel

svět wi- fi bez hesel svět wi- fi bez hesel Úvdní infrmace Příklad HW řešení pr stadiny SW pr stadiny c MIIA umžňuje Jak s wi- fi htspty mim stadiny MIIA představení Jak t funguje MneLzace ISP klik s MIIA zvednut Závěr Obsah

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy)

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy) Přílha č. 1 - Specifikace pžadavků na předmět plnění (Přílha č.1 zadávací dkumentace - Specifikace pžadavků na předmět plnění - přílha bude přilžena Objednatelempři pdpisu smluvy) l' t 1-1 \.. J Přílha

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů

Pro ty, kdo to s hudbou myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcovým OLED displejem nabízí zábavu bez kompromisů Tiskvá zpráva Praha, 9. ledna 2009 Pr ty, kd t s hudbu myslí vážně: WALKMAN řady X s velkým 3palcvým OLED displejem nabízí zábavu bez kmprmisů Unikátní WALKMAN řady W ve stylu sluchátek přináší svbzující

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více