Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku"

Transkript

1 OTE, a.s. Sklvská 192/ Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE

2 OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY ÚVOD PRINCIPY KOMUNIKACE FORMÁTY ZPRÁV EDI FORMÁTY ZPRÁV XML Standard frmátu XML dle specikace ETSO Standard frmátu XML dle specikace OTE SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. Základní princip výměny zpráv... 8 Přílha č. 1 OPE 2

3 1. POUŽITÉ ZKRATKY Pr tent dkument platí stejné zkratky a pjmy, které jsu uvedeny v Obchdních pdmínkách OTE, a.s. pr elektrenergetiku. Krmě nich jsu pužity tyt další zkratky: Zkratka ČEPS ČHMÚ DUF DVS EAN EOT ERD GLN GMT IS OTE ISO IS-U LČ/ZČ MV OKTE PKI SEPS SFVOT UI VVT XSD ZMV/ZV Význam Splečnst ČEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy ČR Český hydrmeterlgický ústav Dplňující údaje pr fakturaci distribuce elektřiny Dvustranná smluva, kteru se uskutečňují dvustranné bchdy dle Pravidel trhu; d CS OTE se zavádí prstřednictvím evidvanéh realizačníh diagramu Celsvětvý systém kódvání a identifikace zbží, služeb a rganizací Externí rganizátr trhu (například Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.) Evidvaný realizační diagram v CS OTE (DVS, burzvní bchd, ddávka dle pevnéh diagramu, přeshraniční bchd) Glbal Lcatin Number - glbální lkalizační čísl určené k identifikaci bjektů neb subjektů v rámci lgistickéh řetězce Greenwich Mean Time Infrmační systém perátra trhu, sučást CS OTE (bez CDS) Organizace pr mezinárdní standardizaci Odvětvvé řešení infrmačníh systému SAP pr utility Letní / zimní čas Měsíční vyúčtvání / Měsíční vypřádání Splečnst OKTE, a.s., rganizátr trhu s elektřinu na Slvensku Infrastruktura veřejnéh klíče (Public Key Infrastructure) Splečnst SEPS, a.s., prvzvatel přensvé sustavy na Slvensku Mdul CS OTE, jehž cílem je finanční jištění a vypřádání účastníků trhu s elektřinu a s plynem Uživatelské rzhraní (user interface) Vnitrdenní trh s elektřinu a vyrvnávací trh s regulační energií Schéma struktury XML dkumentů (XML Schema Definitin) Závěrečné měsíční vyúčtvání / Závěrečné měsíční vypřádání Přílha č. 1 OPE 3

4 2. ÚVOD Účelem tht dkumentu je ppsat pravidla, kterými se řídí všichni uživatelé CS OTE. Tat pravidla jsu závazná pr všechny uživatele CS OTE. Kmunikační server CS OTE zajišťuje centrálně kmunikaci s statními částmi centrálníh systému a pskytuje pdpru prcesů trhu s elektřinu v následujících blastech: registrace účastníků trhu s elektřinu registrace OPM (kmenvých záznamů) registrace dpvědnsti za dchylku změna ddavatele registrace/evidence realizačních diagramů krátkdbé trhy (BT, DT, VDT) a pskytvání výsledků bchdvání vyrvnávací trh s RE sběr předběžných a skutečných dat a agregace výpčet náhradních hdnt s využitím TDD výpčet dchylek (denní, měsíční a závěrečné měsíční) finanční zajištění finanční vypřádání (denní, měsíční a závěrečné měsíční) sběr a pskytvání dat pr fakturaci ddávek elektřiny a distribuce bchdníkům, včetně předávání elektrnické faktury mezi PDS a ddavateli elektřiny reklamace a pskytvání infrmací V celé infrastruktuře CS OTE jsu aplikvány principy bezpečnéh přístupu k datům s využitím technlgie PKI a elektrnickéh pdpisu. Na veřejných webvých stránkách OTE lze nalézt následující dkumenty ppisující kmunikaci účastníků trhu s elektřinu s CS OTE: D1.4.1 Frmáty zpráv EDI Dkument specifikuje strukturu jedntlivých zpráv ve frmátu EDINE s mdifikací pr trh s elektřinu definvanu OTE, včetně příkladů zpráv, ppisu významu jedntlivých segmentů, ppisu přípustnsti kódů rlí prfilu v příslušném elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde), a kódů statních atributů v elementu v jedntlivých zprávách (dle msg_cde). D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a šablny XSD a šablny ETSO První dkument specifikuje strukturu XML zpráv (schémata) a definuje příslušné služby neb perace přím pdle charakteru předávaných dat, bsahuje kmpletní subry ve frmátu.xsd / schéma (*.XSD), včetně dkazů na knkrétní příklady; šablny XSD a ETSO jsu schémata, která ppisují přípustný bsah dkumentu, např. dkument šablny XSD bsahuje glbální XSD šablny (datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů), včetně. schémat zpráv OTE_ GLOBALS (bsahuje datvé typy splečné pr všechny, resp. většinu frmátů) a XMLDSIG-CORE-SCHEMA (bsahuje definici elektrnickéh pdpisu). D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE a WSDL šablny Přílha č. 1 OPE 4

5 První dkument je manuálem rzhraní webvých služeb OTE pr elektrenergetiku. Obsahuje mim jiné i ppis kmunikačních kanálů; WSDL šablna je standardní frmát pr ppis rzhraní webvé služby zajišťující kmunikaci mezi CS OTE a platfrmami externích účastníků trhu. D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE Dkument je manuálem rzhraní autmatické kmunikace, ppisující kncepci zabezpečení CS OTE a způsby autmatizvané výměny infrmací externích subjektů s CS OTE. V tmt dkumentu je dále uveden ppis aplikace standardů frmátu XML dle specifikace ETSO i upravených zpráv pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů, včetně ppisu scénářů těcht zpráv. Výše uvedené dkumenty jsu měněny na základě změny právních předpisů a na základě aktuálních ptřeb účastníků trhu. V případě aktualizace každéh výše ppsanéh dkumentu OTE zveřejňuje změny na webu OTE jeden měsíc před účinnstí změny na dbu minimálně 10 pracvních dnů k připmínkám účastníků trhu a infrmuje tét skutečnsti všechny účastníky trhu a ERÚ. Finální verze dkumentu je k dispzici účastníkům trhu rvněž v délce 10 pracvních dnů před termínem nasazení změn v systému OTE. Přílha č. 1 OPE 5

6 3. PRINCIPY KOMUNIKACE OTE, a.s. v rli perátra trhu s elektřinu kmunikuje s účastníky trhu v těcht blastech: Účastník trhu Prvzvatel přensvé sustavy Prvzvatel distribuční sustavy Předávané infrmace Registrace OPM Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v PS Data PpS (RE), včetně dat elektřině patřené ze zahraničí a elektřině pr ptřeby redispečinku Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Evidence realizačních diagramů - přeshraničních bchdů Zasílání kapacit přeshraničníh prfilu pr DT Skutečná data sptřeby a výrby elektřiny v DS Registrace OPM Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Subjekt zúčtvání Evidence realizačních diagramů Získávání infrmací výsledcích zúčtvání Nabídky na rganizvané krátkdbé trhy Získávání infrmací výsledcích bchdvání na rganizvaných krátkdbých trzích Vstupy (schvalvání) v prcesu změny ddavatele Registrace dpvědnsti za dchylku Získávání pdkladů finančníh vypřádání OTE Registrvaný účastník trhu ddavatel elektřiny (se suhlasem SZ) Registrvaný účastník trhu pskytvatel RE (se suhlasem SZ) Iniciace a vstupy d prcesu změny ddavatele Získávání dat pr fakturaci elektřiny zákazníkům Registrace dpvědnsti za dchylku Evidence realizačních diagramů - ddávka dle pevnéh diagramu Přístup ke skutečným datům RE Obchdy na VT Dále CS OTE kmunikuje s dalšími subjekty: Správce TDD Předávání aktualizvaných hdnt TDD Získávání statistických údajů aplikaci TDD ČHMU Předávání hdnt pčasí (pr apikaci TDD) PXE (splečnst Pwer Exchange Central Eurpe, a.s.)e Evidence realizačních diagramů burzvní bchdy Pkyny za SZ na DT za účelem fyzickéh vypřádání futures kntraktů s finančním vypřádáním SEPS Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR OKTE Splupráce při krdinaci denníh trhu ČR - SR Přílha č. 1 OPE 6

7 Data mezi OTE a účastníky trhu jsu předávána prstřednictvím: webvéh interaktivníh rzhraní, kdy účastníci přistupují k zabezpečeným stránkám OTE, pmcí kterých je mžné zasílat údaje a získávat výsledky prcesů pdprvaných CS OTE, a. autmatické kmunikace, kdy častníci předávají a získávají data pmcí systému autmatické kmunikace, která umžňuje prpjení systému účastníka trhu s kmunikačním serverem CS OTE; data jsu předávána v dhdnutých standardizvaných frmátech na úrvni HTTPS bustrannéh spjení neb kanálem SMTP pr bustranný přens zpráv prstřednictvím elektrnické pšty. Pr veškeru kmunikaci s CS OTE jsu definvány kmunikační scénáře. Kmunikační server CS OTE využívá pr zabezpečení kmunikace jedntné infrastruktury PKI splečné pr celý CS OTE tak, aby byl přístup všech uživatelů řízen jedntně bez hledu na t, zda se jedná uživatele CDS neb IS OTE. Pr ba systémy je pužíván stejný přístupvý certifikát pr autentizaci uživatele a pdpisvý certifikát pr elektrnické pdepisvání transakcí. Při předání zprávy bsahující pdklady pr fakturaci je pužití elektrnickéh pdpisu částečně dlišné d statních zpráv předávaných prstřednictvím CDS, nebť základním pžadavkem je zachvání elektrnickéh pdpisu půvdníh desílatele (prvzvatele distribuční sustavy). Pdrbnější ppis kncepce zabezpečení, včetně ppisu prcesu předání zprávy s elektrnicku fakturu, je uveden v dkumentu D1.4.3 Rzhraní webvých služeb CS OTE. Každý druh zprávy je jednznačně identifikván pmcí identifikátru (msg_cde), který určuje pvahu zprávy a pstup jejíh zpracvání. Všechny zprávy příslušnéh frmátu, které prchází přes externí rzhraní systému CS OTE, mají krmě přidělenéh msg_cde definvaný zdrjvý a cílvý systém. Seznam všech zpráv je uveden v dkumentech D1.4.1 Frmáty zpráv EDI a D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Kmunikační server CS OTE pužívá pr kmunikaci následující frmáty zpráv: EDINE - základ frmátu je stanven pdle standardu UN/EDIFACT D.97A s pužitím kódů ze standardu D.96A, při implementaci v CDS byly pužity tyt lkální standardy Nizzemí EDINE, které byly dále mdifikvány pr ptřeby pkrytí prcesů trhu s elektřinu ČR APERAK - EDINE APERAK verze 1.12 CONTRL - EDINE CONTRL verze 1.01 MSCONS - EDINE MSCONS verze 1.02 XML - jedná se tyt standardy: Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSOE Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Výměna zpráv mezi systémy účastníků trhu prbíhá autmatizvaně pdle základníh principu v těcht krcích: 1. účastník trhu zašle zprávu d CS OTE; zprávu mhu být buď příslušná data určená ke zpracvání v CS OTE neb napak žádst pskytnutí dat z CS OTE; 2. zpráva je přijata kmunikačním serverem CS OTE, prti LDAP serveru CS OTE je věřen elektrnický pdpis desílatele a s pmcí PKI serveru je prveden její rzšifrvání; 3. kmunikační server CS OTE prvede kntrlu syntaxe zprávy; v případě že byla v předchzích krcích zjištěna chyba, dešle zpět systémvé chybvé hlášení; 4. pkud je vše v přádku, kmunikační server CS OTE předá zprávu k dalšímu zpracvání příslušnému aplikačnímu serveru CS OTE. 5. aplikační server data zpracuje a výsledek zpracvání vrátí: Přílha č. 1 OPE 7

8 6. Kmunikační server CS OTE dpvěď zašifruje a pdepíše a dešle zpět vybraným kanálem na definvanu adresu. LDAP server IS OTE Aplikační server CDS Aplikace desílatele Zpráva Chybvá zpráva Kmunikační server idc Obsah zprávy idc Výsledek zpracvání aplikací Zprávy bchdní data VVT Výsledek zpracvání aplikací Výsledek zpracvání Interní kmunikace Aplikace IS OTE PKI server IS OTE Obr. Základní princip výměny zpráv Pr přens XML dkumentů (XML strukturvaná data) je využit typ SOAP Dcument. Při příjmu dat je v CS OTE prváděna kntrla autra zprávy prti aktuálně autentizvanému uživateli. Ze struktur XML vychází WSDL dkumenty pr jedntlivé služby týkající se kmunikace prtklem SOAP v 1.1, typu SOAP- Dcument. Úplné definice služeb jsu dstupné na kmunikačním serveru. V rámci dpvědi na SOAP pžadavek, bsahující příslušnu XML strukturu, je vždy předán návratvý kód (return_cde) s následujícím významem: 0 data přijata v přádku a zalžen interní dklad 1 chyba při věření pdpisu 2 chyba při transfrmaci 3 chyba při zalžení interníh dkladu Jak zálžní mžnst pr kmunikaci s CS OTE je mžn využít SMTP prkl S/MIME. Data musí být přilžena jak přílha zprávy, která je zapezpečena dle S/MIME. Pstup vytvření S/MIME zprávy pr CS OTE je též uveden též v dkumentu D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Pr frmát DATA platí, že datum a čas je uváděn v lkálním čase peridy jsu značeny časem pčátku a knce peridy V hlavičce XML zprávy frmátu DATA je vždy uveden v atributu date-time datum a čas zprávy ve tvaru YYYY-MM-DDTHH:MM:SS, neb ve frmátu YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM, tj. včetně ff-setu, který vyjadřuje psun datumu a času zprávy prti GMT (pr data uvedená v LČ platí time-ffset=+02:00, Přílha č. 1 OPE 8

9 pr data uvedená v ZČ platí time-ffset=+01:00); pkud není ff-set uveden, je hdnta interpretvána jak vyjádření v GMT. Při pužití u intervalvých dat je začátek dne je definván jak 00:00:00 hdin, knec dne jak 00:00 hdin následujícíh dne. Pslední hdina dne se uvádí ve tvaru: T23:00/ T00:00. Při pužití u neintervalvých dat je význam datumvých plžek: data d datum d včetně (YYY-MM-DDT00:00) data d - datum d včetně (YYY-MM-DDT23:59) celý den T00:00/ T23:59 Pr číselné údaje platí, že se uvádí bez mezer a ddělvačů tisíců, např.: ddělvačem desetinné části je tečka (.), např.: 3.14 není pvlena neúplná ntace, např.:.5 neb 2. nejsu pvleny úvdní nuly, např.: 02 kladné hdnty jsu uváděny bez znaménka, např.: 112 záprné údaje jsu uváděny se znaménkem mínus (-) bezprstředně před první číslicí, např.: -112 nulvá hdnta nesmí mít žádné znaménk, např.: 0 Přílha č. 1 OPE 9

10 4. FORMÁTY ZPRÁV EDI Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv EDINE v mdifikace pr pdpru prcesů trhu s elektřinu ČR: MSCONS - služí k výměně skutečných měřených (skutečných) hdnt mezi účastníky trhu (data z průběhvéh měření a data pr fakturaci distribuce). CONTRL - služí k ptvrzení neb dmítnutí celé výměny dat (zasílanéh subru) mezi účastníky trhu (ptvrzení dručení neb chybvý kód a reference na půvdní zprávu). APERAK - služí k ptvrzení / dmítnutí zpráv, zasílaných mezi účastníky trhu a CDS na základě kntrly bsahu zprávy na úrvni aplikace. Struktura a využití zpráv je ppsán v dkumentu na webu OTE D1.4.1 Frmáty zpráv EDI. Přílha č. 1 OPE 10

11 5. FORMÁTY ZPRÁV XML Kmunikační server pužívá pr kmunikaci následující frmáty XML zpráv Standard dle specifikace ETSO standard definvaný rganizací ENTSO-E pr kmunikaci v blasti evidence realizačních diagramů a pr kmunikaci mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR Standard dle specifikace OTE standard definvaný OTE Pr pužívání zpráv ve frmátech specifikvaných dkumentem D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina platí následující principy: registrvaní účastníci trhu s elektřinu jsu značvání pmcí kódvání EAN-13 (GLN), kód přiděluje OTE, výjimku tvří identifikátry dle standardu ETSO EIC pr ptřebu výměny dat mezi OTE ČEPS - SEPS - OKTE v rámci krdinace denníh trhu ČR-SR dběrná a předávací místa jsu značvána pmcí kódvání EAN-18 (GSRN), který přidělují zpravidla prvzvatelé distribučních sustav zprávy, bsahující průběhvá data musí pkrývat jeden celý den (24 hdin krmě přechdu LČ na ZČ a zpět) pkud je třeba zaslat pravená data znvu, nvá zpráva musí bsahvat všechna data půvdní zprávy; při zpracvání dat nní brán hled na předchzí zprávu jak celek jedna výměna dat (datvý subr se zprávu) musí bsahvat puze jednu zprávu všem vstupním zprávám, kterými se zadávají prstřednictvím WAS prtálu pkyny, tj. prvádějící manipulaci s bchdními daty, se přiděluje časvá známka, vůči které se prvádí vyhdncvání platnsti pžadavku (kamžik přidělení systémvéh času serveru WAS záleží na druhu kanálu, kterým byla zpráva zaslána kanál HTTPs neb SMTP neb kanál webvéh rzhraní pr interaktivní práci prstřednictvím uživatelskéh rzhraní a webvéh prhlížeče) 5.1. Standard frmátu XML dle specikace ETSO Frmáty ETSO jsu pdprvány přesně dle standardu zveřejněnéh rganizací ENTSO-E na jejich webvé stránce (http://www.entse.eu). Vyjímku je zpráva Status Request, kd dšl k úpravám pr ptřeby pkrytí pžadavků trhu s elektřinu ČR. Subry se zprávami ESTO, příklady daných frmátů zpráv, pužité číselníky a glbální kmpnenty jsu uvedeny v dkumentech D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina a D1.4.4 Rzhraní autmatické kmunikace CS OTE. Pr kmunikaci v rámci krdinace denníh trhu ČR a SR jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Status Request Dcument( ESR) ve verzi pr dtaz na MCC/zjištění stavu výše MCC ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 ETSO ESS Schedule Message - pr deslání hlášení denních diagramů přeshraničních výměn vzniklých na DT na ČEPS, SEPS a OKTE ETSO ESS Anmaly Reprt - pr infrmvání desílatele nesrvnalstech při zpracvání danéh ETSO dkumentu ETSO ESS Cnfirmatin Reprt - pr infrmvání desílatele ptvrzených hdntách při zpracvání danéh ETSO dkumentu Přílha č. 1 OPE 11

12 ETSO Capacity Allcatin and Nminatin (ECAN) ve verzi 4.0 ETSO ECAN Capacity Dkument - pr zavedení aktuální šíře prfilu pr ptřeby krdinace denníh trhu neb jak pis při dtazu na výši MCC ETSO ECAN Implicit Auctin Result Dcument - (pr deslání výsledků implicitní aukce SEPS a ČEPS ETSO Acknwledgement Dkument ( EAD) ve verzi pr infrmvání desílatele výsledku zpracvání danéh ETSO dkumentu Pr kmunikaci v rámci evidence realizačních diagramů jsu pužívány standardy zpráv XML dle tét specifikace ETSO: ETSO Scheduling System (ESS) ve verzi 3.1 např. pr zavedení DVS prstřednictvím realizačníh diagramu ETSO Acknwledgement Prcess ve verzi 5.0 ETSO Status Request (Reprt) Dkument (ESR) ve verzi 1.1 např. pr zjištění stavu realizačníh diagramu 5.2. Standard frmátu XML dle specikace OTE Při kmunikaci s CS OTE jsu pužívány tyt frmáty zpráv XML: CDSCLAIM - služí k zasílání pžadavku na zalžení / aktualizace reklamace, při pžadavcích na zaslání pisu reklamace, při zveřejňvání infrmací perátrem trhu pr účastníky trhu, CDSDATA - služí k výměně skutečných měřených hdnt a sjednaných hdnt mezi účastníky trhu a CDS, CDSIDIS - služí k výměně pdkladů pr fakturaci služeb distribuce mezi účastníky trhu a CDS, CDSINVOICE- služí pr zasílání elektrnické faktury za distribuční služby PDS bchdníkvi s elektřinu, včetně zálh, CDSREQ služí při kmunikaci s CDS při zadání pžadavku na data registrvaná v CS OTE, COMMONREQ - služí k vyžádání dat asynchrně zpracvávaných zpráv, pr kntrlu spjení s CDS (server-server) a pr zaslání pžadavku na předání nedeslaných zpráv v IS OTE, ISOTEDATA -služí k výměně dat týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, ISOTEREQ -služí k vyžádání dkumentu / zprávy týkajících se transakcí IS OTE (VVT, DT, BT, DVS) mezi účastníkem trhu (SZ) a CS OTE, MASTERDATA - služí k výměně infrmací dběrných místech mezi účastníky trhu a CDS; tat zpráva se pužije univerzálně pr jedntlivé krky zpracvání změny ddavatele; plní různé funkce, které jsu vymezeny kódem funkce v záhlaví zprávy, Přílha č. 1 OPE 12

13 ISOTEMASTERDATA - služí pr zasílání struktury kmenvých dat bjektů IS OTE (kmenvá data prduktu BT), RESPONSE - služí k ptvrzení datvé výměny mezi účastníky trhu a CDS, TDD - služí k zaslání nrmalizvanéh TDD d správce TDD d CDS, TEMPERATURE - služí k zaslání průměrné denní teplty a nrmální průměrné denní teplty d ČHMU d CDS, SFVOTBILLING - služí pr zasílání finančních reprtů/ pdkladů pr fakturaci z mdulu SFVOT, SFVOTBILLINGEMO - služí pr zasílání reprtů pr vypřádání mezi OTE a EOT, SFVOTBILLINGSUM - služí pr zasílání finančních reprtů / pdkladů pr fakturaci se suhrnými infrmacemi dtazvané bdbí (suhrn MV) z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIM - služí pr zasílání finančních reprtů / přehledu plateb a reklamací z mdulu SFVOT, SFVOTCLAIMSUM - služí pr zasílání finančních reprtů z mdulu SFVOT část Přehled plateb a reklamací se suhrnnými infrmacemi za ZMV za dtazvané bdbí, SFVOTTDD - služí pr zasílání finančních reprtů / zúčtvání rzdílů z TDD z mdulu SFVOT část Clearing TDD, SFVOTDTEXPIMP - služí pr zasílání denní zálhy v pdbě debet, kredit a netting platby /reprt zapčtených phledávek a závazků, SFVOTCONFDATA - služí pr zasílání přehledu denních zálh, uhrazených i k úhradě / reprt knfirmace denních plateb OTE, SFVOTEXCHRATE - služí pr zasílání vypřádacíh kurzu OTE, SFVOTLIMITS - služí pr zasílání infrmace celkvém finančním limitu SZ, SFVOTTDDNETT - služí pr zasílání finančních reprtů (netting TDD) z mdulu SFVOT, SFVOTREQ - služí k vyžádání zaslání finančních reprtů z mdulů SFVOT. Přehled zpráv s uvedením ppisu zprávy a jejíh frmátu, včetně struktury danéh frmátu je uveden v dkumentaci D1.4.2 Frmáty zpráv XML - elektřina. Přílha č. 1 OPE 13

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 1 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 5 červen 2013 FORMÁTY ZPRÁV XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS

Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS. Vzdělávací modul. - 1 - Logistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 1 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Vzdělávací mdul Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS - 2 - Lgistika, sklady, fakturace a distribuce v IS Obsah 1. Naplnění základních číselníků...

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Aktualizace služeb Office 365

Aktualizace služeb Office 365 Aktualizace služeb pr Office 365 pr prfesinály a menší firmy (P1) Říjen 2012 Nvé funkce Office Web Apps v SharePintu Nejnvější aktualizace služby SharePint Online přináší nvé funkce pr webvé aplikace Office

Více