JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?"

Transkript

1

2

3

4

5 JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

6

7 JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV. EHO SE DOTEŠ. - V. Z TOULEK F. TOPI V PRAZE.

8 ICilf I AUG 1^1964 <íi Tiskem Unie" v Praze.

9 PROPOV. Pohroma svtové války zasáhla osudn i v oblast idejnou. Všecku svou víru a nadji skládal novodobý lovk v heslo vzdlanosti. V ní vidl spásu svého bytí, útchu i záruku budoucna. Vil, vzdlanost potírá zlo a pekoná i nejhroznjší jeho projev,,, ddictví dob zpozdilých, temných", válku. Novodobá vzdlanost stvoila takové pomry spoleenské a mezinárodní, že válka mezi vzdlanými národy nebude napíšt možná!.. lichotil si odchovanec moderních ideí kolébaje se v libý sen. Byl hrozn vyburcován. Válka strašnjší nad všecky, o jakých svt kdy slýchal, pikvaila. A ím vynikala nad minulé vzteklou niivostí, byla u ní práv zásluha téže vzdlanosti, na níž bláhovec nejvíce si hodlal zakládat. Vše, co prohlašováno silou a chloubou lidského ducha, idey pravdy, dobra a práva, ladu a krásy, vše malomocn se krilo vi rozpoutanému bsnní živl.

10 Hodnota vyšších mr života, jakou Vzdlanost slibovala, vztýit sebe k významu novodobého Božstva, selhala docela. Procitnutí ze sna bylo kruté. Vzdlanost, lidské dílo. A lovk, slabý tvor. Podléhá zákonu života. Chce pedevším žít, žít, jen žít! Touže po životu pináší v ob vše. I tak zvaný nejvyšší statek. A vzdlanost zatím? Podle zákona dlby úkol, dlby práce, kolik odbor inností vykazuje, v tolikéž vlastních druh živností se rozpadla. Živit se a žít, stalo se vlastním popudem všeho úkonu, vší schopnosti. A živnostenství má svoje neústupná pravidla. Aby prospíval, mže-li pracovník jinak, než piln dbáti pání a poteb svého zákazníka a zamstnavatele? A zákazníkem vzdlaností kdož jiný je, nežli spolenost, než spoleenská moc! A život je boj! Spolenost, ohrožená ve svých zájmech, objednává, kde a eho teba na svoji obranu. A vzdlanost, piinlivý živnostník, vyhovuje pesn zakázce, napíná schopnost, vymýšlí a kuje do války nejstrašnjší zbra. Možno-li jinak? Možno-li žít a postavit se mimo zákon života? Anebo pímým slovem: možno-li stvoit a postavit njakou vzdlanost, aby neznamenala lovku zárove živnost? A pokládá-li jedinec svým povoláním, hledat a hlásat pravdu, nekáže-li hned živnost, hlásat takovou pravdu, jakou si peje

11 zákazník, spolenost? A tu je osudný hrot! Spoleenská pravda je jiná, než vlastní, poznaná pravda. Bývá peasto pravý její opak. S úžasem jsme zeli, jaký osud prbhem doby postihl naši stainovdu. Velcí zakladatelé na poátku vytkli dílu pevný smr a krok. Tenkrát vda nebyla ješt živností. A pozdji, co se udalo? Než pl vku minulo, chabí následovníci u jakých konc se octli! Zetele spoleenské zde dávno provedly svou. Už neplatila vrcholná pro vdu starost: kde a jaká je pravda, jaké jsou její dvody a doklady? Vše zatlaovala jediná pée: co by ekl svt, zákazník, co kruhy, na kterých sejde! A konen: co že asi praví spoleenská moc? Jeví tak vnoukavé stránky postupu, nabízí výhody, ach! tolik hodné úvahy! lovk, chabý tvor! také vše odpouštt?.. Chápat vše, neznaí-li Zajisté. Jenže, jak potom hlavní bolest? Vzdlanost! Co zbude z bohovzdorných zámr vzdlanosti, pakliže hned hodnost,, posvátné Vdy'' piknuta zízení, jemuž nad všechno svtlo pezkumu a poznatku váží starost o hamižný prnik tlaenicí života, o svtácký mam a lichomet blahopejných styk a výhodných praktik? Kormutlivému postehu elí snad jediná útcha. Pevraty doby vynesly na povrch heslo s e b e-

12 urení národ. Možno-li, aby národ žil a vzkvétal nepoznav vlastní své pravdy? Bude-Ii národu dopáno, aby po svém zaídil svj život pak upraví, bohdá, i svou vlastní spoleenskou moc a zjedná už svojí pravd také potebnou živnost. Pak možno se nadíti, že poznaná jeho pravda stane se i pravdou spoleenskou. Sice jen útcha z holého mechanismu života, konen však pece jakás útcha. V Praze v listopadu 1917.

13 I. NAŠE RUKOPISY. úvaha o zmatcích as. Ideje a názory, podntná látka! Mysl rozpálí, srdce uvede do varu, rozvlní hladinu živlu spolenosti. A velká idea svtová, a drobný popud všedního života. Vždy je živel hotov se bouit, zvedat vlny, rozstupovat se v tábory a podle své pírody dravecké vrhat se na svj protjšek. Pedloni v H. na letním byt odbyla se taková událost. Spor se vyskytl, rozbil spolenost. Po rodina vašich známých navštvovala na adu let léto oblíbený svj koutek. Tiché údolí s paloukem a lesem opodál malého msta. Malá spolenost rok co rok se tu scházela, všichni si pobyt libovali. Až loni rázem byl konec. Nepohodli se, rozkmotili a druh o druhu nechce už slyšet. S nouzí vaši známí letos se shánli po novém letním pobytu. Kamkoli jinam pjdou! Jen do H. už za žádnou cenu. A co se pihodilo? Hloupost. Za e to nestálo. Jednou v jídeln u stolu malá rznost názor se vyskytla, jak bývá všude a co chvíli. Pro? K vli houbám! Vlastn k vli rzným názorm o houbách i na houby. Jsou-li houby užitený, výživný tlu i nic? Byli sbratelé hub ve spolenosti. Taková letní zábava, zpola sport, zpola

14 10 užitená zábava. Za dne se lidiky toulají po lese a veer mají o em klábosit. Srovnávají svou koist, závodí spolu, chlubí se a podncují. A toho veera dva lenové stolové spolenosti dostali se do sebe: Houby! Jak mže být moderní lovk Pro ne? Baví mne, toulat se tak po ješt tak zpozdilý!.. lese! A co mne baví, má už proto svoji cenu. A konen, í praktický dvod! Houby, výborný pokrm.. A to je práv nesmysl. Nemají žádné výživnosti.. Kdo to praví? Vda to praví. Podle nejnovjších výzkum neobsahují houby ani zbla živných látek, potebných tlu.. A muž na doklad svého tvrzení uvádl odborný asopis, kde se toho doetl. I jméno autora vdl a název lánku. Ba dokonce i jakýmsi luebným a životosprávným rozborem látek se dokládal. Znlo to tuze autorativn. Soupe však nedal se tak lehko povalit do písku. Vdecké dvody! A do verejška práv dopo- odborná vda na základ svých názor ruovala houby jako výbornou stravu, znamenit výživnou. Pekonané stanovisko! Tak? a co potom s veškerou vdou? Mní-Ii co chvíli svá stanoviska! Nejlépe, jít svou cestou! Ne-Ii?.. A mysle se rozpalovaly, námitek a odpovdí prudkých se rojilo, byly jízlivjší, do hádky se mísily nové hlasy. Brzo stály proti sob dv stra-

15 ny, a než se kdo nadál, už spor se vlastn pesunul na jiné pole. Zprvu vcný stal se docela osobním. A už nešlo jinak. Hádka skonila rozchodem naprosto nepátelským. Strany na sebe docela zanevely. Pestaly spolu obcovat, vyhýbaly se sob navzájem a v uzounkém rámci denního života v tichém letním koutku nastala dokonalá otrava. Nebylo ani pomyšlení, píšt sem opt se vrátit. A vskutku: vaši známí ztrávili své prázdniny loni už nkde na druhém konci svta. Neslýcháno! K vli otázce docela theoretické, odborné? A tolik kiku, tolik vášní?... K vli houbám? Zajisté ne. Vtšin spolenosti a snad všem její lenm vcná otázka je docela lhostejná. Ale jiné píiny! Ve spolenosti bývá tak nastádáno výbušné látky. Jsou citlivosti a dráždiviny, náklonnosti a nechuti! Tisíc zájm se kižuje, udržuje naptí. Malý podnt dostaí a plamen už vysoko vyšlehne.. Vcná hádka byla jen vítaný podnt. u Není jinak ani s velkými otázkami v djinách svta. Lidé se bijí z pohnutek spoleenských. Jsou proti sob postaveni, pekážejí si navzájem, druh druha snaží se dostat pod sebe, aby sama sebe lépe uplatnil. Vcný spor pouhá záminka, pouhé heslo k boji. Co krve a útrap stály lidstvo války náboženské! Celé vky djin naplnny krvavými spory, státy a národové vrhají se na sebe pro otázku víry, pro Boha a Spasitele. A Bh a Spasitel hlásali pece m í r,

16 12 pokoj aláskuk bližnímu! Jednou se svolává Kíž do boje proti Turkm, po druhé se s Turky uzavírá aliance k vli zájmm jiným. Náboženství zde pouhé heslo! Podpalova požáru. Vlastní holavina: zájem spoleenský, poteba moci, nadvlády. Ani s otázkami odbornými a vdeckými není lépe ve spolenosti. Spolenost, bytost hromadná, není ani schopna, vcn otázkami se zabývat. Tím mén o nich rozhodovat, je ešit. Jediné, co dovede spolenost, je, ist spoleensky se zaujmout, rozstoupit se v tábory podle zájm, rozilovat se, vrhat se na sebe, podlehnout nebo zvítzit. Taková je povaha hromadné bytosti. K vli otázkám položeným spolenost dovede se vraždit, ale nedovede žádnou otázku ešit. Bylo tak i snáší otázkou rukopisn o u. Bezmála celé století veden o nešastné staré památky spor. Odehrával se na veejnosti. A veejnost? Co to jiného než spolenost? Má svoji letoru, svoji krev, svoje zájmy. Spor ml svá období, plná vzruchu a vášn, svoje vítzství, své porážky, svoje výsledky a úspchy slavnostn s veškerou pompou prohlašované. Le podle všech píznak nebyl spor než válkou spoleenskou. Vcná otázka aspo pro spolenost Jak to, nerozešena? S povolané vdecké strany byla pec, jak známo, otázka prohlášena za vyízenu pro všechen vzdlaný svt?.. Prohlášení, s jakým všecky válící strany obracejí se slavnostn k souasnému svtu. Jménem božím všecky strany a tábory táhnou do války, Boha a vzdlanost pisahá každá, mít na své stran. nakonec zstala nerozešena.

17 Tentokrát na stran vítzné byla pece vdci! Vda, byli Vda a vdci byli také na druhé stran! Jedna jen dobyla vítzství! Ale vítzství ist spoleenského.. Spolenost, umdlena dlouhým zápasem, nakonec pijala heslo, které na ten as zdálo se jí silnjším. A heslo nabylo vrchu na veejnosti. To je všecko vítzství. Stranou od veejného hluku, strany a tábory stojí proti sob jako ped t í m. Vcn spor zstal nevyízen. A když únava pomine a nový podnt se dostaví? Nic nebude bránit, aby nesmyslný požár zvedl se prudce znovu. Taková je povaha tisícihlavé bytosti. Slepá, nevdomá holavina, neschopná rozvahy. Není-li spolenost schopna díla, kdo pak má vcnou otázku ešit? Práce jedinecká! Kulturné dílo je osobité, jedinecké. A to dílo všech obor, a vdecké, nebo umlecké. tit A kterak výsledek jedineckého úsilí obrá- ve prospch spolenosti?... Cestou organickou, rozumí se. Spolenost, organism. Stranou, mimo spoleenský ruch, koná jedinec svoji povinnost. A když úkol vyízen, pijímá spolenost docílený výsledek vhodn upravenou cestou. Tak je s výsledky prací všech obor. A pro tak nebylo i s otázkou rukopisnou? Nešastný sbh okolností! Zmátla se organická cesta. Díve, než byla otázka pirozen a ádn vyízena, stržena veejnost do vavy zápasu. Konec snahy.

18 11 v obou táborech pece byli vdci, byli jedinci-inteligenti, povolaní a schopní otázku ešit! Jako len tábora jedinec podléhá spoleenskému zákonu. Má svj zájem osobní, který jej k táboru víže. Vlivem organismu p o- zbývá tu schopnosti, užít plnou mrou své jedinecké inteligence. Jakmile vzplane zápas, jedinec cítí se lenem organismu, podizuje bezdky nižší zájem vyššímu. A vyšším ve chvíli zápasu je zájem tábora. Už nejde o to, klidn a vcn svou jedineckou inteligencí ešit danou otázku, nýbrž jde pedevším o to, osvdit se vrným, schopným a silným lenem tábora, pomáhat svému praporu k vítzství, odprci k porážce. Spoleenský zájem nabyl vrchu. Vytlail všechen ostatní. Vcný zájem by vymáhal pedevším klid, nestrannou srovnávací práci. A pro tu není smyslu, kde vzplanula váše. Spoleenský zájem nestrpí nestrannosti. Po vky spolu válili národové o pednost svých symbolu náboženských. Tu vítzil kíž, tu plmsíc. Na as ten, zase onen zaídil a upevnil své panství, ale které z obou náboženstev je 1 e p š í a hodnjší? Pro vnou vavu válek lidstvo se n e- dovdlo. Otázka zstala nerozešena. Žádná sebe krvavjší válka, žádné sebe skvlejší vítzství ji nerozhodlo. Také spor rukopisný byla jen vava toho druhu. Nakonec každá strana zstala pi svém. Zde pece nebojováno krví a železeni! Jen dvody a doklady mly slovo! Zbran duchové!.. Ale výsledek byl týž. Zbra jako zbra. Jedna ubíjí tlo, jin.á oslepuje ducha. Každý d-

19 15 vod má svj protidvod. Celé literatury d- vod na obou stranách vznikly. Zde literatura pro, zde proti. Každý tábor se tak utvrzoval ve svém pesvdení, v odporu a nenávisti ke druhému. etl-iis dílo pro, byls pesvden, odprci jsou spolenost zaprodancv a zrádc. etl-lis co z protivného tábora, zase naopak. Kdo vil v Rukopisy, byl nutn duše nevdomá, obmezená, nízká. Tak ádily vášn a dostavily se dsledky. A pro se nevyskytl jedinec klidné a jasné inteligence, nestranný muž, aby za ostatní vykonal nutnou prácí srovnávací, soustavnou a pedložil vcný výsledek?... Nic by nepomohlo. Ve chvíli zápasu nestranná práce nemá ceny. Nedojde uznání. Snad se i nalezl tichý pracovník toho druhu. Snad se jich našlo více. Ale práce jejich nebyla nic platná. Nestranné slovo nutn vypadne ve prospch jednoho tábora. A tu chvíli vzbudí odpor na stran protjší. Jen oleje pilito do požáru. Nic více. Dokud zápas trvá, není radno, nestranným míchat se do vavy. Není tedy nadje, že kdy pravda istá a jasná, nezkalena zetely pobonými pronikne k vdomí spolenosti? Málem, vru, nepodlehli byste obav! Za všední besedy váš protjšek znenadání pekvapil vás obratem. A což! etl jsem vaši knihu. Nu a?... Nezamluvila se? Nepravím. Ale vadilo nco.

20 16 Totiž? Kniha, ekl bych, nezdá se mi úplnou.*) Schází? Hrot! Vrcholné slovo! Vycházíte od prací Žunkoviových, stojíte k jeho hledisku na slovanskou minulost, ale Ale? Žunkovi strhl k sob širší pozornost veejnosti teprve poslední dobou, když ujal se rozhodn Rukopis! **) Je to palivá otázka. A o tu vaše kniha nezavadila ani slovem... Zajisté. Je to d r u h á otázka. Neradno, vyizovat zárove otázek nkolik. Starovk slovanský o sob dá už práce dost. Kdo najednou píliš mnoho chce dokázat, snadno... Arciže souvisí. A pece záhada staré vzdlanosti slovanské souvisí se záhadou našich Památek? Nemohl jste tedy n e d o j í t uritého názoru i v té vci. Došel jsem. Však jen náhodou! Kterak? Jak už bývá, nehledáš, najdeš. Bez vlastního zámru, bez veškeré zásluhy pisatel došel. Nalezl, co nehledal. Zajímal se o vci dávnovku, shánl materiál. Množství se ho nahrnulo. Na naše Památky ani nepomyslil. Nebylo teba. Sám na n nekladl nijaké váhy. Nezdály se dost významný. Vc školské výchovy! Prošel takové školy, cizí, lhostejné k našim vcem. Došel tak uritých *) Vdaibáchora. Pabrky k otázce slovanského dávnovku. V Praze u Topie (ada první). *) Rukopis Královédvorský a Zelenohorský. Literární rehabilitace. V Kromíži Nákladem J. Slováka.

21 17 pedstav, jak asi mla by vypadat literární památka dob starých. Tm pedstavám naše rukopisy málo hovly. Ani o sob nezamlouvaly se valn. A teba se ze všeho vyznat! Když propukl známý spor, pisatel sám v duchu soudil, ^že odprci mají bezpochyby pravdu. Jen sympatie ist národní vázaly jej tenkráte ke, stran obhájc... Tenkrát! A dnes? Dnes je jinak. A jak k tomu došlo? Tak. Docela neekáno. Uprosted zábavy s látkou, obklopen doklady dávnovku všeho druhu a rázu, najednou vidíš ped sebou vynoovat se otázku: A což Rukopisy? Po letech zase znovu bereš do ruky ty staré vci. A nevycházíš z údivu. Vše jeví se te v novém svtle.. V jakém novém svtle? S novými okolnostmi dostavuje se nutn nový názor. Bavíš se léta svou starou slovanínou, djinami, písemnostmi, jazyky a najednou poznáváš, co ti díve nikterak nemohlo být jasno. Co pak? Že ty staré Památky pece jen m u s í být pravé. Pro najednou pravé? Protože nemohou být padlány. Pro by nemohly? Napodobí se obrazy, skulptury, bronzy! Básnická produkce všeho druhu se napodobí! Pro by nemlo být možno, napodobit njakou staroeskou poesii? Nemožno nic napodobit, kde není žádných pedloh. Nikdo nikdy ped tím žádné staroeské zpvy ani neslyšel ani neetl. Nebyly žádné známy. Kuffner : Vda i báchora? II. 2

22 18 Nevadí! Neteba pímo napodobit. Možno z daných prvk svobodné a uritým duchem skládat... Nebyly známy staroeské zpvy, ale byly známy jinosíovanské.. Ani volná skladba z daných prvk nebyla možná v echách ped devadesáti lety. Nebylo pomcek, nebyl pístup ku pramenm, nebyl pehled, nebyly potebné vdomosti. Nebylo zkrátka nic. A kdyby bylo dáno bývalo tch prvk, onch potebných nesíslných složek, jak je dnes zeteln rozeznáváme! Složit z nich celek takový, jaký je, jak nutn a organicky vyrstá z dané látky djinné, kulturné, jazykové, svého místa a své doby nebylo by možno. Pro by nebylo možno? Protože nelze umle skládat ústrojné plody života, protože z daných luebných prvk nelze skládat živou organickou látku! Možná, osobní dojem. Osobními dojmy však nelze nikoho pesvdovat. Jiní, jak známo, došli jiného názoru. Zajisté, osobními dojmy nelze pesvdovat. Nejlépe, nechat si svj dojem pro sebe. A tou zásadou také pisatel knihy se ídil. V,,Pabrkách k otázce slovanského dávnovku'* není proto o Rukopisech zmínky.. Tazatel pijal na vdomí výklad. Neodmlouval aspo. Zdálo se, že je otázka vyízena. Nebyla docela. Po chvíli navázána beseda znovu. A pece je vc dost naléhavá! Je vlastn povinnost, zaujmouti svoje hledisko. To i ono. Jen když poctiv svoje! A rozmnožit panující vavu a zmatek? Pkná povinnost!

23 Kdo sám je pesvden, mže pesvdit druhé. Snad nkterého jedineka. Nkoho, kdo má píbuzný zájem! Pro ne? Snad se dá nkterý známý pohnout, pemluvit, pesvdit, že je teba, aby sám také vynaložil potebný as a nezbytnou práci, aby lovk nabyl nutného pehledu. Nkoho, s kým jsme známi, kdo nám dvuje, možno tak pemluvit. Nikdy však neodhodlá se k takovému nákladu asu a práce žádná spolenost nebo dokonce celá,, veejnost". A vydáš-li knihu, je pece urena pro veejnost. A tím je vše eeno. Veejnost, rozdlenou v tábory, možno njakým slovem leda podnítit k novému zápasu, ale nemožno získávati její názor dlouhým, pracným etzem dokladv a vývod... A pece, je-li veejnost rozstoupena videjné tábory, musela prvé získat jakéhosi pesvdení! Jenže nikoli pesvdení poznatku! eho pak jiného? Jen pesvdení dvry. Veejnost má své lidí, svá jména, své autority, kterým ví na slovo. A dále nedbá. Nemže jinak. Hromadná bytost je odkázána, aby ji nkdo vedl, nkdo za ni myslil. Je taková píroda vzdlanosti. Práce je rozdlena, 19 nemohou všickni všecko znáti. Teba býti v nem moudrým s á m a v jiném spoléhati na moudrost druhého. Teba nkomu dvovat, nkomu vit... Vit ve vd? Ve vd jako v jiných oborech. A jestliže ten, komu spolenost dvuje, se mýlí? Pak se nutn mýlí spolenost s ním. Ani po prvé ani naposled. lovk, omylný tvor. Tak

24 20 dlouho ví ve svj omyl, až je z nho vyveden. Nemožno-li tedy vnuknout veejnosti svj dokonalejší názor, pak teba aspo rozmnožit ady! Dát se na tu i onu stranu? Pilejt oleje do ohn, povzbudit pekelnou vavu?... Zase ten konec! Uzel tkanice. Marno úsilí, minout kolem! A tak už pišlo, pro kniha zstala bez hrotu, bez vrcholného slova k asové otázce. Spolenost není mudrc. Neeší otázky, ale je zvdava. A má konen i právo na svou zvdavost. Spolenost má právo žádat, aby byla pouena o vcech, které ji zajímají. Kulturný celek, národ, vrchní spoleenská jednotka cítí potebu, mít jasno v otázkách svého bytí a poínání. kterak vyhovt tak oprávnným požadavkm? Je-liž njaká cesta, aby zvdavost hromadné bytosti byla ukojena a pece nebyla zpsobena nesmyslná vava, nebyl vyvolán šílený zápas a všecko myšlení a cítní nebylo uvedeno ve zhoubný zmatek? Cesta je známa. Je osvdena v jiných oborech, je skutenou vymožeností vzdlanosti:cesta spoleenského ústrojí. Spolenost sama nemže dané otázky ešit, opatuje se tedy zvláštním zízením k tomu cíli. Jak bylo by se spoleností, kdyby pro své otázky právní, pro své zápletky a spory majetkové nemla zízení soudního? Kdyby ponecháno bylo spolenosti, aby si své otázky právní ešila sama, ne-

25 21 vycházela by spolenost z hádek a rvaek, brodila by se krví a zpsob rozešení byl by jediný: mocnjší podržel by vždycky pravdu. Byl by to úplný rozvrat spolenosti, hotová divoina. Takové žalostné konce odvrací sebe spolenost od dmyslným ústrojem. Sporná vc právní pedloží se zvláštnímu soudu. Jsou povolaní soudci a znalci, sporné strany pednášejí své dvody a protidvody, jsou žalobci a obhájci, je vrchní instance nestranná, která dvody pro a proti svdomit a klidn srovná, uváží, zmí a nakonec pi rozhodne. Líení pe je veejné, spolenost má právo být svdkem, sledovat jednání, má právo ukájet svou zvdavost, ale nemá práva do jednání se míchat. Nakonec výrok soudu prohlášen, nabývá obecné platnosti. Tak cestou umného ústroje vyizují se otázky, pochybnosti, zápletky a spory spoleenského života klidn a hladce, bez vavy vášní, beze zmatku smysl, cestou ist rozumovou, jak se na vzdlanou spolenost sluší. A to je, eho v našem sporu ist kulturném, svrchované dležitosti národní, v otázce rukopisné, bylo opominuto. Nebylo žádného ízení, vc ponechána spolenosti, t. j. stranám, aby si otázku vyídily samy. A pišlo vše, jak musilo pijít. Propukl boj, zuily vášn, teštily zbran a konec byl rozvrat. Kterak? Otázka je pece vyízena. Povolaní znalci ji rozhodli!.. Povolaní znalci jedné strany rozhodli. To jest, strana nad stranou zvítzila, silnjší podržel vrch.

26 22 Spoleensky boj vybojován, vdeck y však otázka zstala nerozešena. eho tu teba, je zjevno. Je teba vhodného ústrojí, jež bylo by dstojno svého úelu. Nestaí, aby ve sporné otázce jen strany stály proti sob, aby mli slovo žalobci a obhájci a vše druhé bylo ponecháno he zájm spoleenských a vášní! Je rozhodn teba, aby nad sporem stran stála také vyšší instance rozhodí, obecné dvry požívající, povolaná, vcn posoudit a vyídit spornou otázku. Což nestaí, jestliže v otázce vdecké povolaný muž, uenec, odborník, uznaný znalec a k tomu poestný muž pronese vážn a vcn svoje rozhodné slovo? Je-li otázka sporná a je-li pedmtem zápasu obou stran rozhodn nestaí! Nebo naproti stojí jiný muž, nemén povolaný, uený apoestný, jenž rovnž pronáší svoje vcné slovo. A ob rozhodná slova sob odporují. Jak to možno? Nejen možno, ale nutno, hled k nedokonalosti všeho lidského smyslu a poznatku.. Všechen názor lovka závislý je na h 1 e- disku. Než se nadáš, obklopen jsi dvody uritého hlediska. A dvody tvoí pesvdení. Než se nadáš, stojí proti sob strany rzných hledisek. Každá má svo j e dvody, svoji pravdu, své pesvdení. A dvody obou nelze spolu srovnat. Jeden druhým je rušen. Jak by tu mohl staiti výrok strany j e d- né?...

27 Spor rukopisný iiii svá období. tete informaní zprávu. Jak stála otázka za let padesátých a šedesátých minulého vku? Zpráva pochází z tábora odprc. Dovídáte se, že už tenkráte všecka hodnota vdecká, všecka rozvaha a kritinost byly na stran pochybova. Co obrana uvádla, bylo vdecky mdlé, chabé, nedostatené. Rádi byste nabyli o tom vdomostí pesnjšjch. Pátráte po archivech, prohlížíte sporná akta. Útoky vycházely tehdy s nmecké strany. Jde o známé dle jména námitky Feifalíkovy a B ii d i n g e f o v y. Hlavní slovo obrany vedli tehdy brati Jirekové, Hattala, Nebeský. Po smyslu vaší zprávy zstaly tehdy námitky útoník v podstat nevyvraceny. Srovnáváte trochu. V básni Ludiše a Lubor byl Feifalíkovi mimo jiné podezelým obrat,, vlasy v prstenciech skadeeny*'. Odprce poznával v obratu,,neuhochdeutsch germanismus". Prsten v eštin znamená vždy jen,,fingerring". Mla by vta staroeské básn po právu tedy zníti,, vlasy d o k r u h u skadeeny*'. Obrana proti námitce prost položila verše ze staré legendy o sv. Katein:... nad jeho paží zatáely se pupenci jakožto zlatí prsténci... Legendu o sv. Katein n e m o h L r nikdo v echách znát, byla teprve r ve Švédsku objevena. Jsou tedy prsténci kadeí'' bezpen staroeský obrat, žádný,,neuhochdeuísch germanism". 23

28 24 Feifalík prohlašoval, 1 i d eský za dob starých neml prý žádné píiny, zanevírat na Nmce. Záští takové mohlo prý být zakoenno leda v obyvatelstv mstském a u šlechty. Nenávist k Nmcm, líenou v Rkp. pokládal tedy za spoludkaz padlku. Obrana ukazovala ke známému postupu Pemyslovc. Nadržovali Nmcm, vyhánli domácí lid z jeho sídel, aby pisthovalcm opatili místa. Celé krajiny tím zpsobem na ujmu domácího obyvatelstva vydávali pod zákupným právem v držení cizozemcv. A práv eská šlechta tehdy z feudálního zízení nejvíc koistila. Lid jen ujmu trpl. Ml tedy lid své píiny k nenávisti cizozemc. Feifalíkovi nezamlouvaly se 1 y r i c k é písn Rukopisu. Nejsou prý duchem národním složeny. Obrana ukazuje, kterakže básn Rže, Žežhulice, Kytice, Opuštná nejen ideou vdí, ale celými namnoze obraty se shodují s jinými slovanskými písnmi. Práv v souhlase prostonárodního tónu je nejlepší dkaz pvodnosti. V dob, kdy písn Rkp. byly nalezeny, nebyly slovenské a ruské zpvánky, jim duchem i slohem zcela blízké, Slova ješt ani vydány. dívky ve,, Skivánku"... kdybych pérce jmla pisala bych h'stek.. pipadala Feifalíkovi nad míru podezelá. Tato psává, husím brkem se ohánjící dva z XIII. vku, sama dostaí, aby Rukopisy v oích každého, kdo jasn myslí, byly odsouzeny.. Obrana proti tomu uvádla písn ruské, slovenské, srbské, kde dívky vesnické peasto lístky píšou, akoli dodnes (1862) tak málo jsou písmem sbhlé, jako asi byly dívky eské XIII. vku.

29 Nkteré obraty, k rytískému turnaji se táhnoucí v básni Ludiše a Lubor, shodují se s obraty ve staré kronice o Stilfridovi. Kronika vyšla tiskem r Rukopis z XV. stol. nalézá se v univ» knihovn pražské. Shodou obrat slovných pokládal Feifalík za prokázáno, že básn jsou novodobým skladatelem najisto dle uvedené kroniky padlány. Obrana ukazovala k nemožnosti vývodu. Shodné obraty nacházejí se vskutku v kronice Stilfridovské, le pouze v rukopise z XV. století, nikoli v pozdjším tištném vydání. Rukopis však r nebyl ješt znám ani Dobrovskému, ani Jungtnannovi, tím mén jiným mén povolaným souasníkm r Byl teprve r mezi jinými traktáty knihovny objeven. K otázce obrat jazykových z básní staroeských, teprve po roce 1817 nalezených a to na místech daleko od sebe vzdálených, uvádla obrana doklady, jež bylo zajímavo srovnávati: Dnes bude rozenu krasu Rozenu i strojnú krasii bl sieše Rkp. 3. VII. Jaroši. Zam út i s od oblieje jeho ZamiUi sie ot krajin o te všecka vsiech Teb. P. Záb. Káza všem svým rádcem Kublaj káže všem svým v ísle.. arodjem. 25 Radce brzo s sebrachu... Kate. Již ptákové vzhru vstali, vzhru vztavše zazpievali, zazpievavše pry létali.. Teb. Rkp. XV. stol. Sebrachu s nalit arodji Jaroši. Ach ty róže ím jsi ran rozkvetla, rozkvetavši po mrzl a, pomrzavši opadla... Rže. a j. a j.

30 26 Kdož mohl, tázala se obrana, r v y- mysliti zvláštní obraty starého jazyka, jež v pramenech staroeských teprv dodaten po dvaceti a ticeti letech byly objeveny? Pochybovai vytýkali množství nápadností formálných, lexikálných, gramatických, prosaických, jež pokládali za podezelé. Obrana kus za kusem nápadnosti objasovala, pomocí doklad pochybnosti odklizovala. Zajímavé svtlo padlo' na Rukopisy se strany tlocela nepedvídané. Poátkem let šedesátých památky po prvé fotografovány. Co se tu neobjevilo! Vydání svtlopisné, psal vydavatel Vrátko, pekonává vrností a správností všecka vydání tisková... Svtlopisné otisky tou se mnohem zetelnji, než sám originál... Hojný poet kivých tení a nedopatení lze opraviti.. Jediná ukázka: V estmíru a Vlaslavu etl se záhadný verš: Aj prúd Pražan urno pes zdi tee... Co znamenalo slovo urno? Do konce let padesátých nikdo nevdl, jak slovu rozumt. Na fotografovaném obrazci bylo však zetelno, že sluší ísti i a r n o. Arci ani slovo j a r n o v literárních památkách do té doby nikde se nevyskytovalo. Je však s t a r o s 1 o v a n s k é. te se ve smyslu ani m osuš =»pkni> v Paterikonu z XV. stol. písmem kyrilským ve dvo. knihovn vídeské cod. XXIII. Obrana se tázala: Jestli pan Budinger vyzkoumá, jakým zpsobem podvodník eský ped r mohl

31 27 vyzpytovat, že j a r n o je slovo staroslovanské a doklad že lze nalézti v kyrilském rukopise vid. dv. knihovny, bude zajisté prohlášen za velikého proroka.. Tak a podobn slovo za slovem, námitka za námitkou, pochybnost za pochybností v y v r a- c o v á n y. Feifalík záhy zemel. Biidinger a jiní odprci zstali souasné obran dotyné odpovdi dlužní. Dnes však, po padesáti letech, doítáte se ve zprávách, které platí za vdecké, jako by vci se mly zrovna naopak, jako by obrana byla bývala chabá, neschopná a pochybnosti nmeckých odprc jako by byly z- staly v plné platnosti. Jste zaraženi. Nutn picházíte na zvláštní myšlenky. Obracíte se k období sporu ješt starš í m u. Hlavními sloupy odporu v první dob byli oba pedáci slavistiky, Dobrovský a Kopitar. Jejich námitkám hlavn platil velký obranný spis Palackého, Šafaíka Die aeltesten Denkmale*. Palackého, Šafaíka, Tomka a p. tžko prohlásit za njaké laiky a nevdomce. Dnešní literatura odporu vykládá tedy vci tak, jako by pedáci eské stainovdy práv jen v otázce rukopisné byli bývali ranni zvláštní slepotou. Jak se vci vlastn mly? Obracíte trochu v dokumentech. R vyšel v Tagesbotu aus Bohmen známý nepodepsaný útok. Palacký k nmu odpovídal v Bohemii, Vykládá mimo jiné:

32 28 Hádka o Libušin soud není nová. Zaala hned r. 1819, podnícena zprvu tehdejšími koryfeami slovanského jazykozpytu, Dobrovským a Kopitarem. Prvního zalekl zjev, jemu nepochopný, jenž se píil mnohému z jeho názor jak filologických, tak i historických. Byl však Dobrovský estný lovk a nesledoval zámr vedlejších. Byl by beze vší pochyby býval pro- s pokrokem vdy dospl lepšího dlením života a názoru a byl by dojista zjednal prchodu pravd.*) Jinak bylo s Kopitarem... Rozprava vedená s vtším teplem, než svtlem zakonena r bohdá pro vždy kritickým pojednáním Palackého a Šafaíka,,Die aeltesten Denkmaler" (v Aktech Kr. U. Spol. esk.). Alespo se proti všemu, co jsme tam vysvtlili a tvrdili, za celých následujících 18 rok nikdo nikde neozval njakým zpsobem, aby formou i obsahem mohl býti nazván vdeckým. Také Kopitar až do své smrti (r. 1844) zahalil se dokonalým mlení m. Co Anonymus (v Tagesbotu r. 1858) podává, možno nejmén pokládati za vdecké. *) Rozpoznat Rkp. pímo za ryzí stainu nebylo Dobrovskému snadno. Bránily mu pedstavy o sthování národ a nevzdlanosti starých Slovan, jež za prokázány pokládal. Vil, že Slované v šestém století po Kr. ve stavu zcela pírodním ješt obývali njaké moály. Vyprostit se z okov vnuknuté idey geniální badatel za svého života už nedospl. Nepodiví se tomu, kdo uváží, že v mátohách vkovitého pedsudku vzí do dnes až po uši bezmála všechen uený svt. Vždy sami oba pední zastánci Rkp., Palacký a Šafaík, ješt horliv smekali smrem bludné vidiny Stého v áek! Za to však mli oba svoji pedstavu staré slovanské vzdlanosti už bohat vypracovánu a najisto postavenu. Stíny zddného pedsudku zde už marn pekážely, vystihnout a pesn ocenit starožitnost památek.

33 29 opakuje Vedet sob zpsobem prapodivným, skoro do slova, co jsem s á m po stránce paleografické jako neobyejné a nápadné uvedl, ale pomíjí d o c e I a, co jsem k tomu položil na vysvtlenou. i se tak dje bona fide? Docela neobvyklý inkoust rukopisu mluví práv nejrozhodnji a nejnezvratnji pro vysoké jeho stáí. Pípad je arci ídký a tžký, bude asi dost paleograf, kterým za všechen život se nenaskytla možnost, nabyti v tom smru njakých zkušeností. Anonymus však, nemaje o vci patrn nejmenšího pontí, aniž chtje o ní nabyti njakého pouení, vydává pípad krátce za vnjší známku podvrženosti... Le dopouštím se snad kivdy, pedkládaje otázku (vcnou) muži, který o pedpokladu staroeské pí saské školy nedovede než vtipkovat, domnívaje se, že tím je v c už vyízena... Oba lánky Palackého, proti Anonymovi a Biidingrovi (Sybels Zeitschrift) jsou plny vcných dvod. Obzvlášt Palacký historik promlouvá tu siln a pesvdiv. Jediné na ukázku: Ve zpvu Rkp. Kr. Dv. oslavuje se hrdinství jakéhosi Beneše Hemanova, jenž za nepítomnosti knížete nepátelské Sasíky ze zem vyhnal. První tlumoníci Rukopisu Hanku a Svobodu r. Í829 nevyjímaje kladli dj v dobu Oty Brandenburka (1280), akoliv se nemohli klamati, že všecky uvedené známky špatn k dob piléhají: Kníže Vácslav, tehdy sotva desítiletý, nemohl pec zemi pomoci, jak se tu básník dovolává. Také nebylo pro litovati, že je Ota daleko <,,k Ot daleko zajel"), jako spíše, že byl tuze blízko. Patronymická jména (Hemanóv) byla

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!! Národ, který nezná svou minulost, se odsuzuje k tomu, aby ji znovu prožil. Giuseppe Ungaretti OTÁZKY K OPAKOVÁNÍ 1) Jak se jmenovala mezinárodní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438

Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 Mstský úad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úadu a památkové pée 358 20 Kraslice, nám. 28. íjna 1438 1/11 Spis.zn.:.j.: Vyizuje: Tel.: 751/10/SÚ/Ran 13/11/SÚ/Ran Ranglová 352 370 433, 352

Více

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod

ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ. I. Obecný úvod ZPRÁVA Z NÁVŠTV POLICEJNÍCH ZAÍZENÍ I. Obecný úvod a) Systematické návštvy 1. Do 1. ledna 2006 neexistoval v eské republice orgán, který by vykonával systematickou preventivní vnjší kontrolu míst, kde

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei". Stálo to arci

rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest do srdce lidského hluboce vštípené: eho sob nechceš, jinému nei. Stálo to arci 10 II. * rovn Zásada rovnoprávnosti národv jest tak stará, jako nauka pirozeného práva v- bec; pramen obojího jest ono vrchovišt, z n- hož plynou i mravnost i právo, pikázání totiž do srdce lidského hluboce

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ http://www.chinatoday.com/culture/bamboo_and_chinese/bamboo_and_chinese_culture.htm HISTORIE A KULTURA poátek historie starovkéíny spojený s dobou

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU

Jihoeská univerzita v eských Budjovicích. Teologická fakulta. Katedra praktické teologie. Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakaláská práce ROZVOD A RODINA PO ROZVODU FENOMÉN ROZVEDENÁ ŽENA SAMOŽIVITELKA Vedoucí bakaláské práce: Mgr. Jana

Více

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy

Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy Mstský úad Kostelec nad ernými lesy, stavební úad námstí Smiických 53, Kostelec nad ernými Lesy.j: 2125/2012/JF - 4.JF.328.3.A./5.Rozh Kostelec nad ernými Lesy, dne: 29.8.2012 Vyizuje: Jií Fortelka E-mail:

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Volím správnou kariéru INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Volím správnou kariéru CZ.1.07/1.1.22/02.0023 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Volím správnou kariéru Volím

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s. Pedstavenstvo akciové spolenosti Rizzo Associates Czech, a. s., se sídlem Plze, Vejprnická. 56, PS 318 00, IO: 453 53 409, zapsané v

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více