THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA"

Transkript

1

2 THE LIBRARY THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

3

4 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of British Columbia Library

5

6

7 ROZPRAVY ESKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VÉDY, SLOVESNOST A UMÉNÍ. RONÍK X. TÍDA I. ÍSLO 2. HYXO\'0 DUSESLOVi. PRISPÍiVEK K HISTORII POÁTK PSYCHOLOGIE CESKÉ. NAPSAL FRANTIŠEK ADA. PEDLO/ K N O f) N K 14. B ft E Z N A 1902.) V prazp:..nákladem ESKÉ AKADEMIE CÍSAE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VDY, SLOVESNOST A UMÉNÍ

8 TISKEM AI.OISA VVIFSNER.V KNIHTISKAE ESKÉ AKADEMIE CÍSaE I-RaNTIŠKA JOSEFa PRO VDY, SLOVESNOST A UMnÍ.

9 : OBSAH ANALYTICKÝ. Pedmluva V /. Historie spisu: 1 33 Životopis Hynv: str. 1. Tieftrunk o knize Hynov: 2. Safaíkovo dobré zdání: 3. Jednání ve Sboru: dopis Jungmannv: 5. Rozhodnutí Sboru o zaslané pedmluv Hynov: dopis Jungmannv: 6. Píina nevytištní pedmluvy: 10. Výtky dra ejky: 11. Zmny Hynovy: 15. Menší zmny: 22. Honorá a dopisy Jungmannovy o tom : 25. Palackého návrh na soustavnjší pstování kritiky v asopisu Musejním: 26. Vrátkova kritika knihy Hynovy ; 28. uprova recense Hynova Dušesloví: Povšechné její ocenní: 31. //. Prameny dila Hynova Prameny uprovi známé: 34. Prameny úvodu Hynova spisu: 35. Rozbor I. dílu : 40. Rozbor , nauky to o poitcích smyslových a pedstavách: 41. G. E Schulzeho filosofie a»psychická Anthropologie* : 42. Rozbor : 45. Nástin logiky ( ) a jeho pramen, Krug: Rozbor kapitoly o citu: 51. Rozbor kapitoly o snaživosti: 52. ást druhá o innostech duše nadsmyslných a její originály: 54. Dílu II. Hynova Dušesloví úvod: 57. Burdach jako pramen Hynv: Rozbor 1. kapitoly»soustava nervová* : 60. Druhá kapitola pracována opt podlé Burdacha: 61 Rozbor 3. kapitoly»o spánku*: 62 Jak. Bed. Fries: 63. Rozbor 4. kapitoly»o neduzích duševních*: Poslední kapitoly díla Hynova: 67. Hynovo dílo kontaminováno: 69. Smr filosofický auktor, kterých Hyna užíval: 69. Lichtenfels: 70. Celkový ráz Jacobiovský Dušesloví Hynova: 72. Speciální otázky: Užíval Hyna díla i pednášek Lichtenfclsových.^: 73. Které vydání Schulzovy Anthropologie uinil si Hyna základem.-: 74. Kaí)itola o ei erpána z 1. vydání Schulzova: 75. ///. /?ozior vécný : Jest Dušesloví Hynovo empirické.^: 78 Rozdíl v pojímání psychologie mezi Hynou a Lichtenfelsem : 79. Vdomí podle výkladu Hynova: Rozvržení díla Hynova: 81. Klassifikace inností duševních: 82. Theorie mohutností duševních: 83. Pomr mohutností a inností psychických: Klassifikace jev psychických Lichtenfelsova a Hynova: 84. Rozdlení pedstavivosti: 86. Hynv

10 IV nákres aesthesiologie: 87. Associace a reprodukce pedstav: 90. Druhy»obnovlivosti«: 92. Um, rozum: 94. Nástin logiky: 94. Klassifikace vd podle Hyny: 95. Theorie citu: 95. Speciální ást o citech: 97. Hynovo pojímání snaživosti: 97. Pomr lovka ke zvíeti podle Hyny: 98. Nadsmyslno a innosti O pudech: 97. duševní nadsmyslné: 101. Svoboda lovka: 103. Náruživosti: 105. Citlivost nadsmyslná: Vášn: 107. Díl druhý Hynova Dušesloví a jeho rozvrh: 108. Soustava nervová: 109. Psychologie vku rozliného: 109. Spánek, snní a somnambulismus: 109. Neduhy duševní tak e.: 110. O letorách : 110. e a písmo: 110. Psychologie individuální u Hyny: 111. IV. Terminologická stránka spisu: Sloh Hynova spisu: 112. Nesnáze ocenní terminologie Hynovy: 112. Kolísání Hynovo v terminech: 113. Výrazy odborné nov utvoené: 114. Hodnota Hynovy tvorby termin: 116. V. Závér: Pomr díla Hynova k pedchdcm u nás: 117. Pekážky vzniku a rozvoje filosofické literatury eské v nové dob : 117. Povaha poátk filosofické produkce literární u nás: 119. Ant. Marek: 120. Originálnjší práce filosofické ped Hynovým Dušeslovím vyšlé: Amerling : 121. Klácel : 121. Palacký: 122. Purkyn:122. Zahradník: 122. Nástin poátk psychologie eské až do Hyny: Nejedlý, Tomsa atd.: 123. Palacký: 125. První nástin psychologie u nás: 125. Dušesloví Campeho: 126. Ant. Jungmann: 127. Zahradníkovo Dušesloví: 127. Purkyn o prostorozoru : 127. Klácelovy lánky psychologické: 129. Pomrná hodnota spisu Hynova: 130.: Obsah m Ukazatel jmen a vcí 133

11 PEDMLUVA. Budiž mi dovoleno povdt nkolik slov o podntu, rázu a úelu studie, kterou tuto pedkládám. Nemže býti pochybno, že, má-li dnes kdo napsati tebas jen nástin historie filosofie eské, úlohu svou mže splniti jen nedokonale, a to pedevším pro veliký nedostatek dkladných speciálních prací, které by byly vnovány jednotlivým, pracovníkm našim na poli filosofie. Dokavad však tyto nutné pedbžné studie nebudou vykonány, bude stále nebezpeenství, že historik filosofie naší pestane na nkterých povšechných charakteristikách o dílech filosof našich, charakteristikách, které již pro obecnost svou málokdy vystihují vc správn, anebo aspo dosti úpln a zeteln. Ze pak nákres vývoje filosofie u nás, takto založený, stží mže odpovídati skutenosti, jest patrno. Není tu jiné pomoci, le nejprve monograficky probrati aspo hlavní pracovníky filosofické od poátk filosofie až po naši dobu, aby pak historikovi bylo možno na podklad takovýchto studií nastíniti správný a jasný obraz vývoje, jakým se filosofie rozvíjela od prvních poátk až po dny nejnovjší. Rád bych k tomuto cíli pispl podrobnou studií o Hynov >Dušesloví zkušebném*. Neobávám se výtky, že dílo jeho samo o sob nemá té ceny, aby bylo zasluhovalo rozboru dkladného. Jednak zajisté již to samo sebou padá na váhu, že spis Hynv jest pi-vní eské soustavné konipendiuin psychologie vbec, a mimo to»fata libelli* jsou tak spletitá a zajímavá, že bylo vru nutno jedenkrát pesn a podrobn je vylíiti. Touto stránkou, tuším, pojednání naše mže zajímati nejen filosofy, ale také literární historiky naše. Jak se samo sebou rozumí, nepestal jsem snad na historicko-literární stránce díla, nýbrž hlavní pozornost vnoval jsem obsahu jeho s hlediska filosofického. Tu bylo nutno nejprve s hlediska dynamického, jak jest termin Comtev, probrati otázku pramen, jimiž Hyna pi práci své se ídil ; podailo se mi k otázce té dáti odpov co nejúplnjší. Po druhé však»s hlediska statického* bylo oceniti jádro, obsah psychologický díla sama. Že jsem pi tomto druhém rozboru jeho leckde vykroil z úzkého rámce thematu vlastního a naznail, pokud mi ovšem spis k tomu poskytl

12 VI píležitosti, jak se na nkteré otázky psychologické sám dívám, nebude snad mi vykládáno ve zlé. Na omluvu asi postaí: Nevím, zdali bych brzy nalezl píležitost o nkterých tch vcech povdti své mínní jinde, a pak kdekoli zde jsem to uinil, uinil jsem tak, co nejstrunji, abych z pedmtu daleko nevybooval. Posléze bylo teba ukázati, jaké místo písluší Hynovu spisu ve vývoji eské filosofie, ukázati k pomru jeho k dílm pedchdc na poli filosofie u nás a k ovzduší, za nhož dílo vzniklo. Tento moment naznaen jest již v titulu pojednání našeho pídavkem, že jde o píspvek k historii poátk psychologie eské. Filosofický rozbor pramen a obsahu spisu poskytuje zajisté pevný základ k správnému absolutiiímu odhadu hodnoty díla ; má-li však i relativní hodnota jeho vysvitnouti, jest teba, jak eeno, vytknouti místo jeho v rozvoji filosofie eské, jest nutno míti na pamti, jaké byly u nás dívjší práce a pokusy v oboru psychologie, a zdali (i pokud) kniha Hynova jest proti nim pokrokem. Proto podán (v posledním odstavci) nártek vývoje filosofie a speciáln psychologie eské od její novodobých poátk až po r. 1844, kdy vyšlo dílo Hynovo. Nártek ten obsahuje v leckterých vcech odchylky od dosavadních nástin historie filosofie u nás pes to, že mnohou podrobnost jsem tu za píinou strunosti vynechal a dovolil si i nkteré vci prost, jaksi dogmaticky pednésti (na p. poznámky o originálech spis). Zdvodnní takovýchto výrok úmysln jsem tu potlail, aby hlavní cíl této kapitoly závrené se neztrácel v rozmanitých jednotlivostech. Nicmén tenái jest dosti zeteln naznaena cesta, jak by se o pravdivosti i podobných výrok mohl pesvditi. Na konec konám milou povinnost, vzdávaje srdené díky p. prof. dru Otak. Hostinskému, jenž nejedním cenným pokynem pispl k zdokonalení této studie. V Praze v únoru 1902.

13 1. Historie spisu. Bývá i pro pochopení díla sama, nerci-li z jiných píin, radno seznámiti se nejprve se životem auktorovým, pedeslati jeho biografii. Avšak u Hyny to, co o život jeho nám známo, velmi málo pispje k úelu našemu, proniknouti jeho dílo. Co se dovídáme ze životopisných rt^) o nm, jsou jen vnjší celkem vci, jež strun takto lze shrnouti: Karel Ferdinand Hyna narodil se 2. srpna 1802 ve Lhot Kácovské (u Kácova, okr. Vlašim). Studoval v Benešov a Praze, r byl vysvcen na knze a psobil jako kooperator ve Zben, Nezabudicích a Nížboru. V Nížboru (u Nové Huti) stal se zámeckým kaplanem kníž. Fiirstenberga, r správcem fary a posléze vikáem okresu Kivoklátského. Jako viká ml na starosti také inspekci škol obecných svého vikariátu a v této funkci sepsal uebnice: >Uvedení k poítání na triviálních školách* (1835),»Malý katechismus< Í1835, 2. vyd. 1842) a» Katechismus pro lid i odrostlou a dosplejší školní mládež* (1839). Vikáem zstal do r. 1870, kdy pro churavost svého úadu se vzdal. Po smrti Prokopa Hoice, r. 1872, jmenován byl kapitulním dkanem v Staré Boleslavi. Pro šlechetnou povahu vážen byl a oblíben u svých spoluoban, a ani vyznamenání od pedstavených se mu nenedostávalo ; tak stal se estným radou kníž. arcibiskupské konsistoe, jmenován byl rytíem ádu Františka Josefa atd. Dožil se velikého vku; zemel 3. dubna 1881 sešlostí vkem. R vydal v >I\lalé Encyklopaedii* dílo, o kterém nám jest jednati,»dušesloví zkušebné*. Vydání této knihy nešlo hladce, nýbrž narazilo na rozmanité, nepedvídané pekážky, jichž vylíení nás pivede již blíže k rázu a povaze spisu sama. '; Jungmann, Historie literatury eské (2. vyd. str. 569) la podle jeho dat:^ V. Zelený v Osvéte 1881, str Anonymus v Urbánkové Vstníku bibliografickém II., 1881, str. 115.; lánek v Riegrové Slovníku Nauném (III., str. 1007) a (:;//(; '.' Slovníku Nauném (XI., str n.). Podobn i píslušný odstavec pojednání dra. A. Krecara (Progr. Slánského c. k. gymnasia za škol. r str. 5.) F. Cáda: Hynovo Duíeslovi.

14 2 Dosavadní zprávy o díle Hynov. Dosavad nejúplnjší vylíení osud knihy Hynovy bylo podáno K. Tieftrunkem/) jenž použiv protokol Sboru» Matice Ceské«, nartl obrázek toho, jak»pochodil«sbor vydáním spisu onoho. Nemohu nyní, kdy probral jsem všecky dostupné zprávy a pedevším dílo Hynovo samo, le i toto vylíení Tieftrunkovo prohlásiti za nepesné a neúplné a pro naše úely za nedostatené. Tím neiním výtku spisu Tieftrunkovu (^nebo úel jeho byl jiný, podati totiž pehledné djiny Matice eské), nýbrž chci jen konstatovati, že pro monografické vylíení osud Hynova díla a pro rozbor jeho co do pramen z vylíení Tieftrunkova málo bychom mohli erpati. Tieftrunk zaznamenal o Hynov spise toto:»týž úkol (jako Markv spis) mlo vykonati Ferd. Hyny Dušeslovi zkušebné i psychologie. Ale se spisem tím Matice mén dobe než s Mar kovým pochodila. Jeden recensent rukopisu vytknul mnohé chyby, mezi nimi také tu, že spisovatel neuvedl ani žádných pramen, z nichž erpal. Ale podivným zpsobem kniha byla vytištna, aniž spisovatelem potebné opravy uinny byly. Také Hyna sám potom navrhoval jisté zmny; z té píiny daly se nkteré listy znova tisknouti, které zakladatelm spolu se Základní filosofií Markovou vydávány býti mly, protože kniha sama již mnohým do rukou se dostala. Pes to však Hynv spis oste kritisován v asopise Musejním ; vytýkáno mu mimo jiné také to, že byl uveden jako práce pvodní, kdežto prý jest chatrná kompilace z rozliných spis cizích. Jungmann chtje vc mírným zpsobem ukoniti, doložil pod onu kritiku nkolik slov na omluvu: Sbor Musejní že pijal a vydal knihu Hynovu, teba ne ve všem dokonalou, ale vždy užitenou, zvlášt proto, že posud nic lepšího v eštin nebylo; ale na dkaz své nestrannosti že i tuto písnou úvahu o ní pijímá a vydává. Ke konci že spisovateli o vychování mládeže a o eský jazyk dobe zasloužilému sluší to svdectví dáti,»že on v pravd pedmluvu napsal a v ní všecky od recensenta vytené i mnohé jiné prameny udal; ale že pedmluva ta tiskem nevyšla, ponvadž vydava- ') Djiny Matice eské. Z uložení užšího Sboru Musejního pro e a literaturu eskou. Spis Musejních ís. XXIV. V Praze 1881, str. 94 n. - Jiné, vtšinou struné zmínky o Hynov knize jsou tyto: Prof. J. Durdik: Ober die Verbreitung der herbartischen Philosophie in Bohmen (Zeitschrifc fur exakte Philosophie 18S3, str. 324); dr. Gustav Zál)a ve známém díle Grundriss d. Geschichte d. Philosophie od Ubervega-Heinzeho, 9. vyd. Berl str. 570 (mimo to i v ruském peklade Kolubovského staršího vydání téže historie filosofie); týž v Ottov Slovníku Nauném VI., str. 327 (a XI., str n.i, zvlášt pak v Památníku eské Akademie na oslavu SO.letého panovnického jubilea cis. a krále Františka Josefa I. (v Praze 1898, oddlení»filosofie< str. 7,); I\. Falckcnberg: Djiny novovké filosofie, pelož. Dr. Fr. X. Procházka (V Praze 1899 str. 748). Nejobšírnji dosud o Hynov dile psal dr. Fr. upr v kritice své, o níž dále více bude promluveno (uveejnné v asopise es. Musea, XX., 1846, str. 516 nn. a 627 nn.) a pak prof. dr. ^. A'/-tvfl/- v pojednání: eská literatura psychologická (Program c. k. vyš. gymnasia ve Slaném 1892/3 zvi. str. 5 8.); uprovo však líení omezeno jest rámcem recense, Krecar pak ani osudy ani prameny atd. díla se neobirá.

15 «: : Šafaíkovo doporuení spisu. 3 tlm (totiž Matici) pozdji o nkolik dní dodána byla, kdežto zatím z náhodného nedorozumní kniha se prodávala a na mnohé strany rozeslána byla. Tieftrunk výslovn dovolává se pro své sdlení o recensování knihy Hynovy ped vydáním její protokol Matiných. V pravd vc se mla ponkud jinak. Ze mohu vylíiti vc co možná úpln a pesn podle zápis pvodních, dkuji si. Sboru Musejnímu, jenž žádosti mé, aby mi pístupny byly uinny protokoly Matice, ochotn vyhovl. Rovnž tak vzdávám srdené díky zejména bibliotékái p. A. Páterovi, jenž s nevšední ochotou pomohl mi shledati nejen denník Sboru Matiného z let tyicátých a padesátých, ale i koncepty úedních dopis Jungmannových, jakož i n- které posudky, knihy Hynovy se týkající. Bohužel pes veškeré hledání nepodailo se mi najíti nkteré a to dležité dokumenty: posudek Jungmannv o knize Hynov. recensi Dr. ejky, kterou chystal do asopisn Ces. Musea a kterou peetl v sedni Sboru dne 1. záí 1844, stížnost Hynovu na korrekturu jeho díla a rukopis Hynovy pedmluvy. Snad n- které z tch listin nalézaly se v pozstalosti Jungmannov, ale dopíditi jsem se jich nemohl. Ostatn za první dva dokumenty máme jakousi náhradu v záznamech protokollárních ze dne 1. dubna a 1. záí Zato však pro naši otázku tžká je ztráta pedmluvy Hynovy knihy; nebo byla by osvtlila záhadný jeden bod v celém jednání Hynov, o tom ani nemluvíc, že by mn byla usnadnila valnou mrou hledání pramen díla Hynova. tedy Postup jednání než došlo k tisku knihy naší a i pozdji po nm by] tento Na poátku roku 1844 zadal Hyna rukopis svého»dušesloví*, jež tehda oznaeno bylo jako ^ Empirická psychologie'-, prostednictvím Šafaíkovým, Sboru Musejnímu se žádostí, aby byl vydán v»malé Encyklopaedii*. Šafaík pedložil rukopis ihned censue a dostav tu záhy povolení k tisku, pedložil jej 20. února 1844 ve schzi Sboru za»pedscdní< dozorce Sboru ryt. Jana z Neubcrga a za pítomnosti Lva hrab. Thuna, Palackého, Presla, Hanky, Dr. J. PVye, Dr. Staka a J. Jungmanna ') i doporuil jej k vydání tímto dcjbrým zdáním ^j Slawný Sbore Musejní! Podepsaný, jemuž spis: Empirická psychologie, od pana spisowatele Karla Ferdinanda Hyny, zámeckého kaplana w Nižboru, pro Malou Encyklo[)acdii nauk dodán byl, nemešká pedložiti dotený spis, a sice již censurowaný a powolený, Slawnému Sboru s tou žádostí a prosbau, aby, a budeli jinak za hodný uznán, nákladem Matice eské na svvtlo wydán byl. Bohatství, nerci-li auplnost pedmtw w tomto díle obsažených, soustawné '; Protokol Matice ze dne uvedeného str. 63. 'j Otiskuji je dle originální listiny.

16 4 Usnesení Sboru. a pi tom pedce snadné a srozumitedlné o nich pojednáwání, sloh istý, plynný a spráwný, názwoslowí z wtší ástky welmi podailé a mnohé jiné chwalitebné wlastnosti dodáwají spisu tomuto nemalé ceny i slibují, že bude užiteným; proež jest podepsaného osobní zdání, že toho, aby do Malé Encyklopaedie nauk pijat a nákladem Matice eské na svtlo wydán byl, aupln zasluhuje. W Praze dne 19 Února Pawel Jos. Šafaík. Vyslechnuv toto doporuení. Sbor rozhodl, aby k posouzení byl dán tehda práv zvolenému jednateli Sboru, Jos. Jungmannovi,»s tím, aby kde potebí, terminologii s p. Markowau w swornost uwedl.«^) Již 1. dubna téhož roku mohl Jungmann pak ohlásiti ve Sboru, že»dušesloví p. Karla Hyny, jak o sob výborné, tak s pán Markovou terminologií srovnalé jest««^) a Sbor uzavel dáti je tedy tisknouti v 1500 exempláích. Korrektura svena, jako pi jiných dílech, i tu professoru Josefu Chmeloví, ale honorá nestanoven hned, nýbrž mlo se o nm jednati až po vytištní díla. O tom, že dílo se hodí do >Malé Encyklopaedie*, podal nejspíše Šafaík^) již ped onou schzí zprávu auktorovi. Spis tištn byl v c. k. dvorní knihtiskárn synv Boh. Haase zárove s Markovou Filosofií základní, Wýborem z literatury a Preslovým Wšeobecným rostlinopisem i mohl Jungmann oznámiti v sedni Sboru 3. srpna,*) že Dušesloví» zcela až na pedmluvu dohotoveno* Nejspíše asi za risku anebo práv v tomto sedni vyslovil nkterý z len»sboru«(dr.cejka.? ^} ') Protok. Matice uv. m. sir. 63. *) Protok. Matice z 1./ str. 67. ^) V protokole uv. praví se obecn:»pánu Hynowi již dáno náwští, že kniha pijata*, a nepraví se oa koho. U Jungmanna však nenalezl jsem nijaký koncept podobného dopisu, i soudím z toho, že asi redaktor Malé Encyklopaedie. Šafaík, zvdv souhlasný soud Jungmannv, neotálel sdliti jej auktorovi spisu. *) Srv. protok. z uved. dne str. 81. ') Tieftrunk (na uv. m. str. 95.) praví, jak uvedeno svrchu, že ojeden recoiseiit rukopisu vytknul mnohé chyby, mezi nimi také tu, že spisovatel neuvedl ani žádných pramen, z nichž erpal.* Zdá se mi, že tu Tieftrunk bu ml njaký dokument, dnes více nepístupný, anebo a to skoro jest pravdpodobnjší že tu nepesn povdl o celé vci. Recensentem rukopisu jmenován byl Jungmann, mimo nj podal dobré zdání, jak uvedeno svrchu, Šafaík. V Šafaíkov dobrém zdání není nijaká taková výtka a také v Jungmannov a lituji, že práv toto dobré zdání jsem nemohl dostati k nahlédnutí asi sotva taková výtka byla, ponvadž by jinak aspo kratiká zmínka o tom byla také v protokole ze dne 1 dubna Nejspíše však to byl nkterý ze len Sboru, jenž dostal do ruky bu rukopis anebo vývsní archy a ta ponkud v nich, snad vypozoroval, že tu jest asi pejímáno odjinud i pál si, aby auktor v pedmluv vyetl prameny své. I dohaduji se, že to byl dr. ejka, protože, jak dále bude vyloženo, ejka to byl, který ukázal na hrubé nedopatení v knize Hynové, uinné zbžným užíváním pramene njakého; ale ejka nebyl»recensentem vukopisu* Hvnova sjíisu. Ovšem ve schzi dne 3. srpna 1844 Dr. ejka nebyl, :ile to

17 Vyjednávání o pedmluvu k Dušesloví. 5 pání, ab\' byla pidána ke spisu pedmluva, ve které uvedeny býti mly spisy, jichž Hyna pi spisování díla svého použil. Sbor tolik jest dle protokolního zápisu jisto usnesl se,»aby se pokalo s vydáním, až by pedmluva napsána byla< a Jungmann jako jednatel nemeškal a napsal Hynovi o usnesení Sboru následující lise, jejž tuto (jako všecky následující dopisyj ve vrném pepise podávám, pipojuje v poznámkách všecka slova, která v konceptu jsou petržena anebo opravena njak. ^) List onen zní: Welectihodný,^) wysoce wážený Pane!') Sbor musejní pro wdecké wzdlání literatury a jazyka eského, jehož péí sepsané od VVašnosti Dušeslowi již celé tištno jest, projevvil žádost, aby se líbilo Wašnosti njakau, teba kratikau pedmluwu napsati, w níž by na prameny se ukázalo, z kterých to wýborné dílo erpáno bylo. Tuto žádost*) Wašnosti pedkládaje s prosbau, abyste co možná brzo ji naplniti a mn pedmluwu tu k dalšímu obstarání pislati ráil, zstáwám s hlubokau uctiwostí Wašnosti oddaný J. Jungm.,,,r r> ^ o ^caa Sboru doteného sekretá W Praze 4 Srpna NC ^ - ^ II Až potud vydání spisu Hynova šlo hladce, bez pekážek, akoli již zaínala kritika nalézati na díle jednak nepvodnost, jednak nkteré nemilé chyby; mimo to Hyna sám jednak si pál, aby vytištna byla dedikace jeho knížeti Fiirstenberkovi, jednak si stžoval, že korrektor mu mnil na vymezení slov»um«a» rozum* a nad to zmnu svou ani dsledn neprovedl, posléze pak zaslal nkteré nezbytné dodatené opravy. Když pak pedmluva k dílu od Hyny po delším prodlení konen byla poslána, k vytištní její nedošlo, píhoda to, která mla v záptí nemilé následky i pozdji, kdy napsal Dr. František upr svou kritiku. Na snad jest otázka, pro pedmluva ta nebyla dána do tisku, když pece výslovn si jí díve Sbor pál, jak jsine slyšeli. Vc jest dosti spletitá i bude zajisté nejlépe, když nejprve uvedeme, co protokollárn o tom zaznamenáno. Za tím úelem by domnnce naší píliš nevadilo, ponvadž mohl nékterý z pítomných za nho tlumoiti toto pání. ') Dopis tento i následující jsou vypsány z originálních konceplú Jungmannových, jež si inil jako jednatel Sboru do zvláštního sešitu, nadepsaného takto:»xviii. Dopisy jednatele pi Matici eské < 0[)isy podávám proto vrné a v poznámkách dodávám všecky korrektury, slova pctrhaná atd. [irost proto, že leckdy v nich bývá zrnko zajímavé bu v té nebo jiné píin. '*) Nad tím petržena slova:»welebný Panc!«') Petrženo za tím:»wlastene!«*') Škrtnuto:»s prosbau*

18 : H Jednání ve Sboru. dovolím si uvésti znní protokolu ze dne 1. záí 1844.^) pokud má vztah njaký k dílu Hynovu 3. Jednatel oznámil, že Hýnowo Dušeslowí dotištno, Markowé filosofie 18 aichw, Wýboru z lit. staré 16 arch. Rostlináe 35 archw tištno, Slowesnost k tisku podána. 4. P. Palacký etl posudek p. Dra. Wzato k wdomosti. Ponwadž pozdji p. Hyna též ejky, w nmž Dušeslowí z chyb ji- dležité oprawy potebný býti ukástých proti fisiologii atd. kára. zal, daly se listy nkteré znowa otisknauti, kteréž zakladatelm spolu s filosofií p. Marka wydáwány budau, ponwadž již kniha mnohým do rukau se dostala. 5. Jednatel tázal se, co spisovateli Uzaveno z strany Hýny jednati a korrektoru Dušeslowí dáti na po- s p. Bezdkau, poctu za korrekturu.' est nechati až bude wydána filosofie. za 6. Saze Dušeslowí žádal náhrady korrekturv. Dle nawržení p. Palackého promluviti o tom s faktorem díwe. Což uinno, a faktor toho nepipustil, by se mu co dalo. 7. Jednatel oznámil, že pedmluwa Ponwadž pedmluwa nic diežia dedikací od p. Hýny pozdji pišla, tého neobsahuje, a dedikací od knínež kniha wydána. žete Frstenberka podepsána nebyla, nemohlo se míti na n ohledu, tím mén, že kníže Frstenb., knihu již maje, panu prof. Koubkovi swolení k tomu nedal. Nejlepším komentáem ke zprávám tu, zvlášt sub 4. a 7, obsaženým jest obšírný dopis Jungmannv, z nhož nejen rozliné dležité podrobnosti se dovídáme, ale který i v jiných stránkách a sdleních jest neobyejn zajímavý. Koncept jeho doslova^) zní takto : Témuž p. Karlu F e r d. ý n o w i. Welebný '') wysoce wážený Pane! VVydání Wašnostiného Dušeslowí potkalo se s náhodami jak W' tak komitétu Musejnímu welicc nemilými, jemuž na tom, aby wc takowá zpráwn wyšla, nemén než samému spisowateli záleží.^) Psal jsem byl ') Matiní protokol str. 85. ^) Dle uv.»denníku«jungmannova str ') Pvodn nadepsáno bylo AVelectihodný", ale pak opraveno: Welebn}'. *) Petrženo za tímto slovem:»a ktervž slii)«.

19 . Dopis Jungmannv. W" žádost, abyste kratikau pedmluwu poslati ráili. Kniha ležela u Ház tištna, a nemla se wydati, ažby pedmluwau opatena byla. Cekáno 3 nedle.^) Najednou pinesen mi wázaný exemplá a wzkázáno, že kdosi od komitétu wydáním pispíšiti kázal pro nedokawost nkterých literatury milowník. Byl to pan FJ, kterýž náhodau nebyw pi poslední schzce o našem aumyslu "j newdl. Nkterý^) den na to dodal mi p. Bezdka pedmluwu s dedikací. Poslední nebyla od knížete pána podepsána, ta mla jíti zpt k podpisu, obojí pak^) teprwe pozdji do censury. Newdl jsem sob žádné rady, a darmo hledal nkolikrát pána Bezdku w bibliothéce, ^) jehož jsem nalézti nemohl. Tak to až posud stojí. Nedlauho na to zadal k Casop. Mus. j\i. D. ^) kritiku ostrau, kdež ástku knihy fisiologickou a chymickou nemilosrdn tíbil. Wyznám, že že mne nemálo mrzela ta jeho sta, ") ale chladn wc rozwážiw, uznal jsem, že prawda na jeho stran, toliko nešetrn pronesená. Hlawn wytýkáno, že se odstaupilo od názw w anatomii p. Stankow pijatých, a že mnohé tam -) chyby fisiologa urážející ^) ku p. popsání oka na str. 35. že ^ ) cele neprawé. ^') Nahlédl jsem do rkp. a tam to samé; ^-) zdá mi se, že ^^) chyba ta již w pekládání peksoením (sic!) nkterých ádkw a slow se wlaudila. Já zkrze p. D""- Staka to zprostedkowal, že p. D''- ^*J C uwolil se chyby a omyly jím nalezené w krátkosti sepsati, tak aby, ponwadž kniha již w rukau mnohých milowníkw jest, oprawy na zwláštním '"*) listu neb listech ^^) spolu ''') k^**) newydaným exemplám se piložily, ^^) zakladatelm pak Matice s p. Markowau ^") metafysikau do rukau "') podaly;--) tak sob každý mže listy ty co errata "-^) ku knize ') Petrženo >Zatím<.»o celé \vci«a»pítomen nebyl*. Druhý.»mela jíti*. Na stran pak pipsáno:»ta m!a jíti zas zpt k podpisu* a oznaeno jako vložka. 'I Siovvo:»\v bibliothéce* rozmazáno. ") Petrženo za tímto písmeno:»c«.»a!e chladn wc rozwážiw uznal jsem*, naež napsáno znovu. neprawdy.»se wlaudily*.»cele«, ale pak zase napsáno. Já. Zdá se mi, že jste ráili. -nalézá'»pekládajíce popis ten asi dv ádky rozliné jste<. '"i»n.tištným, tištném*.»zdarma tenám se daw*.»markowau filosofií*. "^)»naprod«. "*) Petíženo: >kládaly" >mimo to*. ^'^) Následující: "filosofii'^ petrženo. *'; se dostáwaly (vedle petrženo). '') Sotwa to, aby í»» ). ") ku ku do ( >» I.

20 8 Dopis Jungmannv. dáti piwázati nebo wlepiti. Sotwa to ujednáno,^) pišla Waš"'' stížnost mnohem dležitjší, a owšem sprawedliwá. -) Komitét mus. pihlédá hlawn k tomu, aby co jeho snažením wychází, ^) we zpráwném slohu a jazyku wycházelo,^) w systemích a domnních ueneckých nechce míti podílu. ^) Wida pak, že wdecký jazyk náš píliš germanisují, nemže než žádati, aby ^) se wíce obracel zetel spisowatel k etymologii jazyka. '^) Jisté formy myšlení jsou arci owšem lowctwu obecné a mniti se nemohou k. p.^j prostor, as, tvero kategorií atd., ale jsou mnohé wýmry a rozwrhy na etymologii slow založené a libowolné, kamž práv poísti^) mohau se slowa naše um a rozum ^^) mající jiný obsah nežli nm. %tx' )tanb a šl>ermintí, ^^) kterýmž aby odpovvídala násiln do Prokrustowa lože wtsnána býti musejí. ^^) Jelikož duše naše wždy celkem úinná jest, wšecka oddlowání mohutností jejích jsou pauze ideální, ^^j školská. Kdo z hlubiny jazyka slowanského ^^) wytoí, wymí, wyswtlí, ten národní filosof bude. Z toho^^j hledišt patip^) p. korrektor na ta dw slowie, když jim jiný ^^j ponkud okres wytknauti se osmlil, a nešastn, že toho ') Pod tím petrhnuto: ukoneno ) Následujících 11 ádk peškrtáno:»komitét mus. bez winy jest. On vznesl na mne co jednatele, abych k tomu hledl, by názwy užité s P. Markowými se srownáwaly. Již zbžný pohled ubezpeil mne, že to Wtí samým uinno; proež odewzdal jsem korrektorovvi jinak pilnému a zbhlému grammatikowi, rkp., aby [jej z strany od neologismw a jiných, našel li by jaké, nesprávností slohových pe] jej do tisku dal a pi korrekture [neologism] na zpráwnosti jazyka pozor ml, zstawiw sob druhau korrekturu, pi kteréž nemaje rkp. u ruky nemohl jsem wdti, co od spisowatele a co od korrektora pochází, [mimo to takowá korrektura] m.imo to nemaje pehledu celé wci nemohl jsem odpory tak snadno znamenati, pozornost svvau wíce na tiskaské omyly obraceti maje. (Slova v [ ] jsou ješt zvlášt v celém odstavci petrženém peškrtána, i ^J Škrtnuto: co možná. *;» o systém, systémy. *) Následující 4 ádky petrhané: [Uwážiw] [To wšak] Bohužel [pit] upírati se nemže, že i lepší spisowatele naši na rozliných nezpráwnostech slohowých Ipjí, jmenowit wdecký náš sloh [ne] zhola nmecký jest, a každý jazyk má [i má míti] swou zwláštní grammatiku a logiku. My obojí teprwe hledáme. posud dje«") se brala wíce (škrnuto). ')»tebas bychom se ne we wšem o ncm [zaátek slova neitelného] než se (petrženo). *) pontí (petrženo). ") mže se (petrženo). '") Um není nmeckým (petrháno) ") jimž (petrž.). '-) An (petrž.). ") scholastická petrž.) '^) oddíly ty ustanowí (petrženo). ") nenochybn (škrtnuto). '*) náš (petrž.). ") okres (petrženo).

21 .. powolila* Dopis Jungmannv. 9 dsledn nedowedl.^) Já myšlénku tu \v celosti jinak než schwajowati nemoha,') \v ásteném pehlížení druhé korrektury, kdež na') omyly tiskaské*) wšecku témé pozornost upírati dlužno, odpor tch ''j neznamenal.'') Není jiné pomoci, než aby se s tmi oprawami jich jako^) s hoejšími naložilo. Prosím tedy Wašnosti o brzké pislání ^) jak opraw, tak jestli posud to žádost Wašnostina o dedikací podpisem kníž. p. opatenou. Pedmluwu ^j již snad nebudau tisknauti, jmenují se tam pramenowé \v Rakousku ne celé dowolení a Matice musí se zákonné cesty co nejpísnji držeti. (W metafysice nám censura soiwa Kruga powulila.) Nerate se na nikoho zazliti, nebyla u nikoho zlowolnost. Korrektor jen w tom chybil, že s dobrau wlí dále šel, nežli ml. Nesnadno jest takowau knihu co do slohu oprawowati, nesnadno wbec ji psáti, aby se každému líbila. Našel se lu takowý filosof, který celau práci p. Marka i Wašnostinau ješt ji neta zawrhl, sám zajisté nejsa s to, aby aspo w eštin, nco jen prostedního na swtlo wydal. Já se tším srden jak pán Markow metafysice, tak Wašnostinnému Dušeslowí, mají oba spisowé mnoho, welmi mnoho dobrého, a uwedli nás k'^) swatyni libomudrctwí o weliký krcjk blížeji. O Wašnosti nadji máme, že nahoe dotenou žádost swým asem naplniti ráíte. Hodilo-li by se a W budoucn'^) pomoc (sic) Mus. wydati ^-) rate sob hned wymíniti *^) prwní korrekturu, pak se nic podobného pihoditi moci nebude. '*) Ostatn komitét Wašnosti za udlení toho wýborného spisu ^^) díky složiti mi naídip*^) žádaje Wašnosti skrownau poctau uznalost swau ') Ani pak (petrženo). ^) Slova»jinak než schwalowati nemoha* pipsána jsou po stran; pod celým ádkem jest petrháno:»w základ, \v zásadním domnní jeho samo sebou srozumn nechtl, srownáwaje se.«já ') Petrženo: chyby tu. ")» víc nutno. ')» bohužel jsem víc také *j» Již se stalo. Není jiné pomoci, než aby se listy ty chybné oprawily, spolu s onmi pana Dr.. petiskly a \v exempláe, které zde ješt jsau, a jen již swázané we«') s hoeními (petrženo). *) opraw (petrženoj. ; Slova:» Pedmluwu. jsou poznamenána jíko k vepsání urená po stran. '") Petrženo»do«a»swatyn opraveno na»swatyni "j Zkrze komitét mus (petrženo). '')»bude to«(petrženo). ")»jedn«(» ). '*)»Rate pc ( > ). '*) >povinné«( > ). ' )»a rád by«(» ).

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 Obec Chlístov Obecn závazná vyhláška. 2 / 2004 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

! "# $ %" % &' & & & () * %" % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5)

! # $ % % &' & & & () * % % &' & & & () + $ % ' Strana 1 (celkem 5) ! "#$%"&'&&() *%"&'&&() +$%' Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení (lánek 1) 1. Plnní povinnosti dle S bod 3.1.5 f (plnní povinnosti mládeže) se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Organizaní složky

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19

Dne 12.8.2008 podali David Horák, 30.07.1974, Pinkavova.p.534/3, Kunice, 719 00 Ostrava 19 Magistrát msta Frýdku-Místku, Radniní.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního ádu, oddlení stavebního ádu.j.: SÚ/4034/2008/Kr Frýdek-Místek 15. srpna 2008 Vyizuje: Ing.Krupová.tel.558609245,

Více

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele

634/1992 Sb. ZÁKON ze dne 16. prosince 1992. o ochran spotebitele Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 634/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2006 Zmna: 217/1993 Sb. Zmna: 40/1995 Sb. Zmna: 104/1995

Více

Pro: Bytové dru!stvo CP 365, Kamenická 1, 170 00 Praha 7. Kopie: E.J.E. - R.O. s. s r. o., Janovského 41, Praha 7

Pro: Bytové dru!stvo CP 365, Kamenická 1, 170 00 Praha 7. Kopie: E.J.E. - R.O. s. s r. o., Janovského 41, Praha 7 From: martin.kolouch [mailto:martin.kolouch@post.cz] Sent: Friday, December 12, 2014 8:17 PM To: horacek.tomas@quick.cz Cc: ejero@ejero.cz; marketa.vancurova@img.cas.cz; pavlina.m@volny.cz; ja_ro@centrum.cz;

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Dějepis Jednoty českých mathematiků

Dějepis Jednoty českých mathematiků Dějepis Jednoty českých mathematiků II. Změna stanov; studentský spolek se rozšiřuje na Jednotu českých mathematiků In: Václav Posejpal (author): Dějepis Jednoty českých mathematiků. K padesátému výročí

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod

Domovní ád. Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4. I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 I. Úvod Domovní ád Spoleenství vlastník jednotek v budov 777-779, Brechtova ul., Praha 4 (dále jen SVJ ) je souástí základních

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích)

O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) O b e c Telnice Obecn závazná vyhláška obce Telnice. 03 / 2007 o místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo obce Telnice vydává dne v souladu s ustanoveními 10 písm. D) a 84 odst. 2, písm. I) zákona.

Více

R O Z H O D N U T Í. s ch v a l u j e. návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libišany. Odvodnní

R O Z H O D N U T Í. s ch v a l u j e. návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libišany. Odvodnní SPISOVÁ ZN:1312/03/VO NAŠE J. :MZEPU-1840/09 VYIZUJE :VOTROUBKOVÁ TELEFON :466742725 FAX :466742726 E-MAIL :jana.votroubkova@mze.cz ADRESA: B. NMCOVÉ 231, 530 02 PARDUBICE DATUM: 13.1. 2010 MINISTERSTVO

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Identifikace organizaních jednotek Junáka

Identifikace organizaních jednotek Junáka Junák svaz skaut a skautek R Identifikace organizaních jednotek Junáka Metodická informace k údajm dležitým pro identifikaci OJ, registru OJ a k postupu pi zmn jednotlivých údaj Obsah Obsah... 1 Úvod...

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA

ZOBRAZOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO ZRCADLA OBRAOVACÍ ROVNICE OKY A KULOVÉHO RCADLA vtšení optického zobrzení pedešlých kpitol již víme, že pi zobrzení okmi nebo kulovými zrcdly mohou vznikt zvtšené nebo zmenšené obrzy pedmt. Pro jejich mtemtický

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH

NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. JARMILA KLIMEŠOVÁ NAUKA O POZEMNÍCH STAVBÁCH MODUL M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Pravidla orientaního bhu

Pravidla orientaního bhu Obsah Pravidla orientaního bhu eský svaz orientaního bhu "Sportovní estnost by mla být vedoucím principem pi interpretaci tchto Pravidel" 1. Oblast psobnosti a platnost 2. Charakteristika orientaního bhu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda)

P O Z VÁ N K A. 12. prosince 2012 (st eda) Spoleenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 I: 27405320 P O Z VÁ N K A na 7. výroní shromáždní Spoleenství Plickova 571 a 572 které se koná ve stedu 12. prosince 2012 (steda) Program:

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074,

Související ustanovení ObZ: 456, 491, 502, 1285 až 1293, 2201 až 2231, 2331 až 2357, 2717, 3074, Oddíl 4 Pacht Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2332 Základní ustanovení (1) Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje penechat pachtýi vc k doasnému užívání a požívání a pachtý se zavazuje platit za to

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

eská veejnost a její pístup k volbám

eská veejnost a její pístup k volbám Vyšší odborná škola publicistiky, Praha eská veejnost a její pístup k volbám Josef Mašek Kontakt: josef@jmasek.com, 602 489 538 I. roník VOŠP, Sociologie Pednášející: PhDr. MgrTh. Jií Vymazal, CSc. 3.1.2005,

Více