Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým klientům ve všech pbčkách splečnsti. Cílem prgramu je zvýšení kvality v blasti příjmu sázek a pskytvání dalších služeb v síti pbček TIPSPORTU. Na základě dále definvaných pdmínek má klient - účastník prgramu (dále jen Účastník) - nárk na pskytnutí celé řady výhd na základě získávání bdů. Pr depisvání získaných bdů prtihdntu prti čerpání různých výhd bude dále pužíván pjem Nákup Práva a pvinnsti TIPSPORTU a Účastníka jsu upraveny v těcht Všebecných pdmínkách prgramu Tipknt (dále jen Pdmínky) a jejich přílze - Parametrech prgramu TIPKONTO (dále jen Parametry). Jedntlivé parametry budu v těcht Pdmínkách a Parametrech číslvány a značvány písmenem "P". Účastník svým zapjením d prgramu Tipknt ptvrzuje, že zná Herní plán TIPSPORTU (dále jen HP) v platném znění. Z výše uvedenéh důvdu budu pužívány pjmy z HP bez dalšíh vysvětlení Prgramu TIPKONTO se účastní taktéž partneři. Partnerem je právní subjekt, který se na základě písemné smluvy s TIPSPORTEM účastní prgramu, a t především jak ddavatel či pskytvatel pjištění, služeb, zbží či různých jiných výhd pr Účastníky (dále jen Partner) Zvláštní pdmínky prgramu jsu stanveny pr členy klubu se zvláštními výhdami (dále jen Excelent klub). Pdmínky členství jsu specifikvány v ddíle IV Správu celéh prgramu TIPKONTO zajišťuje speciální, pr tent účel zřízené ddělení na ústředí TIPSPORTU (dále jen ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY) V rámci prgramu TIPKONTO budu vyhlašvány některé speciální sutěže hdntné ceny a další speciální nabídky. 2. Účastníci prgramu TIPKONTO 2.1. Účastníkem se může stát každá fyzická sba, která je dle zákna č. 202/1990 Sb. lteriích a jiných pdbných hrách (dále jen zákn) právněna sázet u TIPSPORTU a zárveň suhlasí s Pdmínkami, přičemž její přihlášku d prgramu TIPKONTO (dále jen Přihláška) TIPSPORT přijme. Výjimku představuje annymní účast v prgramu TIPKONTO, při které se Přihláška nevyplňuje a Účastník je puze zaregistrván na pbčce TIPSPORTU (dále jen Annymní registrace) Účastníci tvří výběrvý klub. Na přijetí není právní nárk. Členské čipvé karty (dále jen TIPKARTA) jsu vystavvány dle přadí pdaných Přihlášek, resp. na základě Annymní registrace Každý klient TIPSPORTU splňující pdmínky uvedené v dstavci 2.1., kterému bude na základě jeh řádně vyplněné Přihlášky či Annymní registrace zaslána neb vydána TIPKARTA, se stává Účastníkem prgramu TIPKONTO kamžikem jejíh prvníh pužití p zaplacení pplatku za užívání, jestliže nebude pstupván pdle dstavce 2.7. (dále jen Aktivace) Tiskpisy Přihlášek, které jsu k dispzici na všech pbčkách TIPSPORTU, se skládají ze základní a v případech stanvených TIPSPORTEM nepvinné části. Bez úplnéh a čitelnéh vyplnění základní části při sučasném předlžení dkladu

2 ttžnsti (OP či pas) nebude Přihláška přijata krmě Annymní registrace, která spčívá v registraci Účastníka na pbčce puze na základě uvedení jeh u a telefnu bez prkázání ttžnsti. Vyplnění nepvinné části Přihlášky může být zvýhdněn. Přihlášku lze devzdat na všech pbčkách TIPSPORTU. Pdpisem Přihlášky a jejím přijetím TIPSPORTEM, resp. v případě řádné Annymní registrace uzavře Účastník smluvu s TIPSPORTEM a ptvrzuje tím svůj suhlas s Pdmínkami a Parametry. Nedílnými sučástmi smluvy mezi Účastníkem a TIPSPORTEM tedy jsu: Přihláška, Pdmínky a Parametry v platném znění V případě řádné registrace d prgramu TIPKONTO na základě Přihlášky či Annymní registrace bude Účastníkvi TIPKARTA vydána přím na pbčce, případně zaslána na jím uvedenu kntaktní adresu. TIPKARTA je nepřensná na jinu sbu a je majetkem TIPSPORTU. Každý Účastník může užívat jen jednu platnu TIPKARTU. Obsluha pbčky má práv zadržet TIPKARTU v případě, že bude předlžena jinu sbu než Účastníkem. Existují různé druhy TIPKARTY v závislsti na druhu zapjení d prgramu TIPKONTO, přičemž na základě Annymní registrace je vydána TIPKARTA s mezenu nabídku funkcinalit prti TIPKARTÁM vydaným na základě registrace d prgramu TIPKONTO prstřednictvím vyplněné Přihlášky (dále jen Annymní TIPKARTA) Účastník je pvinen uhradit na pbčce při Aktivaci pplatek stanvený v Parametrech (P1) s výjimku Annymní TIPKARTY. Pplatek se platí zpravidla na 3 rky užívání TIPKARTY (mim Excelent klubu s rčním pplatkem stanveným dle dst ) Aktivační pplatek nebude vyžadván, jestliže se klient značením v tiskpisu Přihlášky vzdá prvních pěti finančních dtací, na které mu vznikne pdle Všebecných pdmínek nárk (viz. bd ) a dále v případě Annymní TIPKARTY TIPSPORT může stanvit i jiné pdmínky, při jejichž splnění nebude pplatek vyžadván neb bude snížen Každý Účastník je ve svém vlastním zájmu pvinen bezdkladně infrmvat ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY změně základních infrmací uvedených v Přihlášce neb v případě změny u či telefnníh čísla u Annymní TIPKARTY vyplněním příslušnéh ddílu Změnvéh listu. Změnvé listy jsu k dispzici u bsluhy na pbčkách a služí k evidenci jakýchkliv změn či žádstí dle těcht Pdmínek Aktivace Annymní karty prběhne prstřednictvím TIPSPORTEM zaslanéh sms validačníh kódu na Účastníkem uvedené telefnní čísl a jeh následnéh zadání d dkazu zaslanéh TIPSPORTEM na Účastníkem uvedený TIPKARTA 3.1. TIPKARTA je karta, která plní sučasně něklik funkcí: a) je průkazem Účastníka, pravňujícím h autmaticky k čerpání některých výhd, b) je bdvu "peněženku" umžňující evidenci stavu bdů, c) je elektrnicku "peněženku" (dále jen Elektrnická peněženka) umžňující bezhtvstní platby a výběry na pbčkách TIPSPORTU (s výjimku Annymní TIPKARTY, u které jsu všechny funkcinality Elektrnické peněženky dle těcht Pdmínek vylučeny), d) je nsitelku dalších infrmací získaných nárcích Účastníků (dtace finančními částkami k úhradám sázek typu AKU-TIP apd.)

3 3.2. Před jakukliv transakcí na pbčce, na kteru se vztahují Pdmínky a Účastník má zájem její zařazení d prgramu TIPKONTO, je Účastník pvinen předlžit bsluze předem svji TIPKARTU. T platí i pr případná strna tiketů, které byly vydány s pužitím TIPKARTY. Nepředlžení TIPKARTY Účastníkem z jakéhkliv důvdu znamená, že prvedená transakce není zařazena d prgramu TIPKONTO a ani ji nelze d tht prgramu zařadit ddatečně Účastník je právněn kdykliv při předlžení TIPKARTY pžádat bsluhu sdělení všech stavů evidvaných bdvých knt na TIPKARTĚ a stavu peněz v Elektrnické peněžence (neplatí pr Annymní TIPKARTU) P každém pužití TIPKARTY bdrží Účastník dklad, na kterém budu zaznamenány údaje dle dst Pdmínek (dále jen Výpis). TIPSPORT dpručuje každému Účastníkvi ddělvat Výpisy d tiketů a uschvávat je Každý Účastník je pvinen chránit TIPKARTU před pškzením, ztrátu či zcizením Všechny funkce TIPKARTY včetně čerpání výhd lze využít na kterékliv pbčce TIPSPORTU. Aktuální seznam pbček TIPSPORTU je zveřejňván na internetvých stránkách TIPSPORTU ( Obsluha pbčky má práv kdykliv věřit ttžnst Účastníka dle dkladu ttžnsti. II. BODY, JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ A EXPIRACE 4. Bdy - definice, základní pravidla sběru a expirace bdů 4.1. Jeden bd získaný v prgramu TIPKONTO je veličina získaná Účastníkem na základě splnění dále specifikvaných pdmínek a umžňující mu čerpání různých výhd či prémií v předem daném pměru či při dsažení určité stanvené hranice. 4.2 Mnžství přidělených a zaznamenaných bdů je přím úměrné vkladům Účastníka při jeh sázkách (bez manipulačníh pplatku) v pměru 1:12,50, tj. jeden bd je přidělen za 12,50 Kč vsazených Bnifikace: V případě, že celkvý kurz v jakékliv jedntlivé sázce přesáhne hdntu stanvenu v Parametrech (P2), snižuje se pměr vkladů a bdů na 1:6,25, tj. jeden bd bude přidělen za 6,25 Kč vsazených. U tiketů bsahujících více sázek dle HP se každá sázka psuzuje samstatně Limit: Za jeden den lze na TIPKARTU jednmu účastníkvi připsat dle ustanvení dstavců 4.2. a 4.3. maximálně bdvu hdntu uvedenu v Parametrech (P3) Expirace: V případě, že bdy připsané v šestiměsíčním bdbí (d d či d 1.4. d 30.9.) nebudu vyčerpány d psledníh dne následujícíh šestiměsíčníh bdbí (d 1.4. d či d d 31.3.), expirují. Tzn., že budu nenávratně vymazány, a t bez jakéhkliv nárku na jejich pětvné připsání. 4.6 P uknčení každéh tht šestiměsíčníh bdbí, budu bdy v něm připsané, přesunuty d expirační zóny. K jejich vyčerpání má každý Účastník vždy následující šestiměsíční bdbí Každému Účastníkvi budu evidvány tyt bdvé stavy, a t: a) kamžitý stav bdů vyjadřující stav získaných bdů p případném dpčtu bdů pužitých při Nákupech, b) celkvý stav získaných bdů de dne Aktivace první TIPKARTY Účastníka, tj. bez dečtení bdů pužitých při Nákupech (dále jen Kumulvaný stav bdů),

4 c) kamžitý stav bdů v expirační zóně vyjadřující pčet bdů, které v případě, že nebudu v daném šestiměsíčním bdbí dečteny za pužití při Nákupech, budu nenávratně vymazány (dále jen Bdy v expirační zóně) TIPSPORT neuzná Účastníkvi bdy, které byly získány v rzpru s dbrými mravy neb mylem či technicku chybu systému. Stejně tak nebudu uznány bdy, které se vážu na transakci, která byla z jakéhkliv důvdu zrušena či byla Účastníkvi pskytnuta náhrada jiným způsbem. 5. Věrnstní bnifikace 5.1. Za každu návštěvu pbčky TIPSPORTU, při níž bude uzavřena sázka, bude Účastníkvi přidělena bnifikace dle Parametrů (P4). Další případné návštěvy jakékliv pbčky v ten samý den se již nebnifikují Každá stá a pětistá návštěva pbčky splňující pdmínky dle dst budu mimřádně bnifikvány bdy dle Parametrů (P5 a P6). Bnifikace se sčítají, tj. např. při pětisté návštěvě bude přidělena sučasně bnifikace za stu i pětistu návštěvu. 6. Bnifikace za pužití Elektrnické peněženky (netýká se Annymní TIPKARTY) 6.1. Za každé první pužití peněz (mim htvstníh výběru) z Elektrnické peněženky během jednh dne bude Účastníkvi přidělena bdvá bnifikace dle Parametrů (P7). III. POSKYTOVANÉ VÝHODY 7. Výhdy vázané jen na samtné držení TIPKARTY (netýká se Annymní TIPKARTY) 7.1. Úrazvé pjištění Každý Účastník získává Aktivací TIPKARTY autmaticky úrazvé pjištění dle aktuálních pdmínek pjišťvny, s níž TIPSPORT uzavře smluvu (dále jen Pjišťvna) Každých 6 měsíců de dne Aktivace první TIPKARTY bude testván, zdali Účastník v psledních 6 měsících navštívil minimálně 25krát jakukliv pbčku TIPSPORTU a při každé návštěvě uzavřel vždy minimálně jednu sázku. V případě, že Účastník nesplní výše uvedenu pdmínku, pjištění mu na dalších měsíců autmaticky zaniká. P uplynutí 6 měsíců, v nichž není účastník pjištěn, bude pět prveden test návštěv za tt bdbí bez pjistné chrany. V případě splnění pdmínky 25 návštěv v tmt bdbí bude pjištění na dalších 6 měsíců autmaticky bnven. Test návštěv bude prváděn p celu dbu platnsti TIPKARTY Každý Účastník bdrží splu s Přihlášku pdmínky pjištění s TIPKARTOU, které bsahují přesnu specifikaci pjištění a všebecných pdmínek Pjišťvny (dále jen Pjistné pdmínky) Změna Pjistných pdmínek může být vyhlášena jednu rčně, pr stávající Účastníky však platí veškeré Pjistné pdmínky až d knce 6měsíčníh pjistnéh bdbí určenéh dle bdu Uplatnění a psuzení nárku na pjistné plnění v suvislsti s knkrétní pjistnu událstí je zcela záležitstí sázejícíh a Pjišťvny, TIPSPORT není právněn d tht vztahu jakkliv zasahvat Slevy u TIPSPORTU

5 TIPSPORT pskytne Účastníkům autmaticky tyt slevy uvedené v Parametrech: sleva z ceny časpisu O. k. Tip - maximálně jednu týdně (P8) TIPSPORT může rzšířit či mezit kruh slev dle bdu zveřejněním v Parametrech (P11) Čerpání slev může být z prvzních důvdů na některých pbčkách TIPSPORTU druhvě mezen. Sleva může být pskytnuta jen v případě, že daný prdukt již nebyl vyprdán Slevy u partnerů Na základě smluvy mezi TIPSPORTEM a některými Partnery může účastník čerpat slevy na prdukty Partnerů pdle jimi určených pdmínek. Čerpání slev může být měněn či časvě mezen O mžnsti využití slev budu Účastníci infrmváni. TIPSPORT nedpvídá za správnst a úplnst údajů pskytnutých Účastníkům Partnery Účast v sutěžích TIPSPORT si vyhrazuje práv vyhlašvat pr Účastníky sutěže krátkdbéh i dluhdbéh charakteru. Účastník nebude d sutěží zařazen jen tehdy, jestliže t v případě určité sutěže či všech sutěží pžádá. Účast v sutěžích může být vylučena pr Účastníky s Annymní kartu v případě, že nezbytnu pdmínku sutěže je přesná identifikace Účastníka. 8. Výhdy vázané na Kumulvaný stav bdů (Prémie) 8.1. Prémie Vždy, když Kumulvaný stav bdů dsáhne násbku 400 bdů, má Účastník nárk na finanční dtaci v elektrnické pdbě frmu připsání tht nárku klienta na Tipkartu, pkud při Aktivaci není pstupván dle dstavce 2.7. Hdnta finanční dtace je stanvená v Parametrech (P12). Dtvaná finanční částka může být využita jen pr uzavření sázky(ek) AKU- TIP, která(é) musí splňvat pdmínky minimálníh pčtu příležitstí (P13) a minimálníh kurzu jedné příležitsti (P14) stanvené v Parametrech. Úhradu sázky prstřednictvím dtvané finanční částky musí Účastník známit bsluze před nahlášením sázky, jinak musí sázku uhradit ze své htvsti či z Elektrnické peněženky (neb strnvat). Na Tipkartě a na Výpise bude zaznamenán aktuální celkvý stav finanční dtace Finanční dtaci může každý Účastník získat max. 4x za kalendářní rk, nejvíce však jednu za každé kalendářní čtvrtletí Vždy, když Kumulvaný stav bdů dsáhne násbku 1500 bdů, má Účastník nárk na malé překvapení v pdbě dárku d TIPSPORTU či Partnera. Dárky budu bměňvány a přadí jejich výdeje určuje TIPSPORT. Infrmace výdeji dárků na určité bdbí bude zveřejněna. Členvé Excelent klubu dstávají jiné hdntnější dárky V případě, že djde k dčasnému nedstatku určitéh druhu dárku na pbčce, bude nárk Účastníka zaevidván a dárek mu bude předán ddatečně v přiměřené lhůtě Dárek může každý Účastník získat maximálně 2x za kalendářní rk, nejvíce však 1x za každé kalendářní plletí Při jedné transakci může být Účastníkvi prvedena jen jedna finanční dtace a vydán jeden dárek Záznam připsání finanční dtace či výdeji dárku bude prveden na TIPKARTĚ a na Výpise. Účastník může připsání finanční dtace či výdej

6 dárku reklamvat jen při jeh předávání či při přebírání Výpisu s případným nesprávným údajem. 9. Výhdy vázané na dpis bdů (Nákup) 9.1. Nákup kurzvéh zvýhdnění Každý Účastník si může kupit za bdy kurzvé zvýhdnění na všechny sázky (mim stanvené výjimky) vsazené v určitý den. Jedntlivé kategrie prcentuálníh zvýhdnění celkvých kurzů v sázkách a pčet bdů depsaných z TIPKARTY v případě nákupu určité kategrie jsu uvedeny v Parametrech (P15, P16, P17) V případě nákupu kurzvéh zvýhdnění je Účastník pvinen prvést bjednávku u bsluhy před přijetím první zvýhdněné sázky s uvedením kategrie zvýhdnění. Během dne nelze bjednávku měnit Při uplatnění nákupu kurzvéh zvýhdnění platí tyt výjimky: a) Zvýhdnění nelze pužít pr sázky typu Gradace, Šift, Superšift, Pjistka, Extratip a na jakékliv sázky bsahující Ruletu. b) Každá zvýhdňvaná jedntlivá sázka musí splňvat limitní výši kurzu stanvenu v Parametrech (P18). c) Výše vkladů všech zvýhdňvaných sázek nemůže překrčit limitní denní hdntu stanvenu v Parametrech (P19). Zvýhdnění se nepužije u první sázky, při které bude překrčen daný limit. Obsluha v případě nerzpisvých sázek upzrní Účastníka na případnu nutnst rzdělení sázky na více tiketů. U rzpisvých sázek (Kmbinátr, Maxikmbi, Rzpis, rzpis Grandu a Rnd) splňujících pdmínku dle dst. b) je kurzvé zvýhdnění pstupně přiřazván k jedntlivým sázkám dle přadí jejich genervání, tj. d jedndušších sázek (dle pčtu příležitstí) ke slžitějším v zadaném přadí příležitstí Kurzvé zvýhdnění lze pužít pr sázku typu Pyramida. Pr psuzvání pdmínek výšky kurzů či rzhdvání přadí u tht typu sázky se však kurzvé zvýhdnění nezhledňuje V případě, že Účastník prvede Nákup kurzvéh zvýhdnění a pté strnuje bez náhrady předcházející sázku či sázky, může být tt jednání pvažván za spekulaci a TIPSPORT je právněn vypvědět Účastníkvi smluvu účasti v prgramu TIPKONTO. Za náhradu se pvažuje sázka či sázky zpravidla ve stejné nminální hdntě, v jaké byly vsazeny strnvané sázky. Pdbný pstup může být uplatněn při Nákupech dle dst a 9.3. Pdmínek Nákup O. k. Tipu, Herníh plánu a kurzvé nabídky Každý Účastník může prvést Nákup firemníh týdeníku O. k. Tip (P20), Herníh plánu (P21) a kurzvé nabídky (P22) za bdy depsané z TIPKARTY ve výši stanvené v Parametrech Nákup dárků V případě, že Účastník nebude mci vyčerpat nasbírané bdy dle ustanvení dst a 9.2. Pdmínek, může pžádat bsluhu pbčky předlžení tiskpisu bjednávky se seznamem dárků určených pr tent účel. Na bjednávce bude u každéh dárku uvedena bdvá hdnta, která bude Účastníkvi v případě příjmu bjednávky depsána z TIPKARTY ihned při jejím předání. Za dárek se pr tent účel pvažuje taktéž finanční dtace k uzavření sázky AKU-TIP dle bdu Pdmínek.

7 Dárky lze nakupvat i jiným způsbem dle pdmínek stanvených TIPSPORTEM Dárek bude Účastníkvi předán na pbčce neb zaslán na jeh kntaktní adresu z ústředí TIPSPORTU d 14 dnů d přijetí bjednávky. IV. EXCELENT KLUB 10. TIPKARTY se zvláštními výhdami Každý klient se může při splnění daných pdmínek přihlásit d Excelent klubu. Pr členy Excelent klubu platí stejná pravidla jak pr statní Účastníky mim výjimek uvedených níže. Na přijetí d Excelent klubu není právní nárk Jestliže klient pžádá v Přihlášce členství v Excelent klubu, bude mu v případě přijetí žádsti zaslána dle jeh dispzice zlatá či stříbrná TIPKARTA. V případě, že klient je již Účastníkem, zažádá členství v Excelent klubu vyplněním příslušnéh ddílu Změnvéh listu P přijetí žádsti dle dstavce je klientvi zaslána zlatá či stříbrná TIPKARTA, přičemž členem klubu se klient stane kamžikem Aktivace p zaplacení pplatku za užívání. Zlaté a stříbrné TIPKARTY jsu vystavvány dle přadí pdaných žádstí Při Aktivaci stříbrné a zlaté TIPKARTY na pbčce je třeba uhradit pplatek stanvený v Parametrech (P23 a P24). Pplatek se platí na jeden rk pužívání zlaté či stříbrné TIPKARTY. TIPSPORT může stanvit pdmínky, při jejichž splnění nebude pplatek vyžadván Pplatek za užívání je člen Excelent klubu pvinen zaplatit na výzvu bsluhy vždy znvu p každém rce užívání zlaté či stříbrné TIPKARTY. V případě nezaplacení pplatku bude prvedena blkace a zlatu či stříbrnu TIPKARTU nelze pužívat ani jak standardní TIPKARTU. V případě, že Účastník má zájem již jen standardní TIPKARTU, musí pdat žádst vyplněním příslušnéh ddílu Změnvéh listu Na zlaté i stříbrné TIPKARTĚ bude jak dárek při Aktivaci nahrán vstupní bdvý bnus ve výši stanvené v Parametrech (P25 a P26) Hdntnější dárky pr členy Excelent klubu dle bdu Pdmínek budu p vzniku nárku zasílány na pbčky z ústředí TIPSPORTU. Obsluha vždy dhdne předání tht dárku s členem Excelent klubu, kterému vznikl nárk. 11. Stříbrná TIPKARTA Držitel stříbrné TIPKARTY může krmě jiných čerpat i tyt výhdy: a) vstupní bnus dle dst Pdmínek, b) bezplatný výdej kurzvé nabídky (jeden bsahvě stejný výtisk), c) jedenkrát týdně 50% slevu na nákup firemníh časpisu (v Kč či bdech), d) 50% slevu na nákup Herníh plánu (v Kč či bdech), e) zvýhdněné pjištění, f) hdntnější dárky dle bdu Pdmínek, g) 50% navýšení limitu výběru peněz z Elektrnické peněženky dle dst.14.4 Pdmínek, h) pravidelné bezplatné zasílání Měsíčních výpisů uskutečněných phybů v Elektrnické peněžence 12. Zlatá TIPKARTA Držitel zlaté TIPKARTY může krmě jiných čerpat i tyt výhdy:

8 a) vstupní bnus dle dst Pdmínek, b) bezplatný výdej kurzvé nabídky (jeden bsahvě stejný výtisk), c) jedenkrát týdně bezplatný dběr firemníh časpisu, d) nadstandardní pjištění, e) hdntnější dárky dle bdu Pdmínek, f) 100% navýšení limitu výběru peněz z Elektrnické peněženky dle dst Pdmínek, g) pravidelné bezplatné zasílání Měsíčních výpisů uskutečněných phybů v Elektrnické peněžence V. ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA (netýká se Annymní TIPKARTY) 13. Charakteristika TIPKARTU lze taktéž využívat jak Elektrnicku peněženku, tj. platit až d výše evidvanéh peněžníh zůstatku za všechny sázky, zbží a služby na jakékliv pbčce TIPSPORTU Elektrnická peněženka nese infrmace stavu htvsti na kntě Účastníka vedenéh pd jeh jménem u TIPSPORTU. Pr zjedndušení bude v Pdmínkách pr tt knt pužíván pjem Elektrnická peněženka Htvst v Elektrnické peněžence je vedena v Kč Stav htvsti evidvaný v Elektrnické peněžence nemůže nikdy překrčit limit stanvený v Parametrech (P27). 14. Dtace a pužití Elektrnicku peněženku lze dtvat slžením peněz v htvsti (prti ptvrzení) na jakékliv pbčce či bezhtvstně převedením peněz na k tmu speciálně určené bankvní knt TIPSPORTU uvedené v Parametrech. Jak variabilní symbl v tmt případě Účastník uvede čísl své TIPKARTY V případě bezhtvstníh převdu bude nejpzději třetí pracvní den p připsání finanční htvsti na účet TIPSPORTU autmaticky zaznamenána převedená htvst d Elektrnické peněženky Účastníkvi při jeh nejbližší návštěvě pbčky D Elektrnické peněženky lze taktéž připsat výhru ze sázek neb její část Z Elektrnické peněženky lze také htvst vybírat. V případě vyšší pžadvané částky výběru má bsluha pbčky práv pžádat Účastníka bjednávku výběru. V tmt případě lze výběr uskutečnit zpravidla následující pracvní den na pbčce, kde byla bjednávka pdána. Peníze slžené htvstním vkladem nelze zpět vybrat v htvsti týž den. Jakýkliv htvstní výběr vyšší než limit (P28) uvedený v Parametrech (s mdifikací pr členy Excelent klubu) pdléhá autrizaci ÚSEKU CENTRÁLNÍ PODPORY na základě telefnickéh věření bsluhu pbčky V případě, že Účastník zvlí platbu z Elektrnické peněženky, budu pstupně všechny jeh úhrady za jedntlivé sázky či statní platby zapčteny prti zůstatku v Elektrnické peněžence. V případě, že na určitu výše uvedenu peraci nebude v Elektrnické peněžence dstatečný zůstatek, musí Účastník uhradit hdntu celé tét jedntlivé perace v htvsti. VI. VÝMĚNA TIPKARET

9 15. Výměna TIPKARTY při sknčení platnsti Na blížící se datum uknčení živtnsti Tipkarty bude Účastník upzrněn bsluhu pbčky 30 dnů před tímt datem. Účastník má práv vlby výměny Tipkarty takt: a) výměna za standardní Tipkartu s aktivačním pplatkem, b) výměna za standardní Tipkartu bez nutnsti úhrady aktivačníh pplatku (viz dst. 2.7.) Nvá TIPKARTA bude zaslána k rukám Účastníka na pbčku Tipsprtu jím určenu. P sknčení platnsti a uplynutí chranné lhůty nebude mžné TIPKARTU pužívat a TIPKARTA bude bsluhu debrána Nvá TIPKARTA musí být pět aktivvána zaplacením příslušnéh pplatku stanvenéh v Parametrech (P1), jestliže nebude pstupván pdle dst Při Aktivaci je Účastník pvinen devzdat bsluze na pbčce půvdní TIPKARTU. Všechny údaje a stavy budu bsluhu přeneseny z půvdní na nvu TIPKARTU V případě, že Účastník nebude mít zájem výměnu TIPKARTY, prpadají mu všechny bdy, případné neuplatněné výhdy a dtvané finanční částky nevyčerpané před kncem platnsti půvdní TIPKARTY. Stejné pravidl platí i v případech, kdy Účastník nepžádá výměnu TIPKARTY dle čl.16 Pdmínek. Htvst z Elektrnické peněženky však bude ve všech případech Účastníkvi vyplacena TIPSPORT si vyhrazuje práv bezplatně prdlužit dbu platnsti TIPKARET na nich vyznačenu. O tét skutečnsti TIPSPORT infrmuje Účastníky vývěsku na všech pbčkách. V dbě prdlužené platnsti TIPKARET může TIPSPORT kdykliv vyzvat Účastníky k jejich výměně za nvé a stanvit maximální mžnu lhůtu pr jejich výměnu Annymní TIPKARTA je vystavena na dbu neurčitu a nemůže tak djít k její expiraci. 16. Výměna TIPKARTY z důvdu nefunkčnsti V případě, že Účastníkva TIPKARTA se stane nefunkční má na základě žádsti nárk na její výměnu. Při výměně TIPKARTY je Účastník pvinen zaplatit pplatek stanvený v Parametrech (P29). Tent pplatek Účastník neplatí v případě: pkud pžádá výměnu za Tipkartu bez nutnsti úhrady aktivačníh pplatku dle dst pkud prkáže nezaviněné pškzení TIPKARTY a v případě, že její nefunkčnst byla zjištěna ve lhůtě 60 dnů d aktivace TIPKARTY a TIPKARTA není zjevně fyzicky pškzena. Přenesení všech údajů a stavu z půvdní na nvu TIPKARTU realizuje ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY. výměna Annymní TIPKARTY může prběhnut puze tak, že Účastník správně uvede již pr takvu Annymní TIPKARTU zaregistrvané telefnní čísl a a prvede pětvnu aktivaci dle dst Výměna TIPKARET Excelent klubu Při výměně TIPKARET Excelent klubu při sknčení jejich platnsti se pstupuje stejně jak u standardních TIPKARET. Při výměně těcht karet za standardní TIPKARTY se pstupuje způsbem ppsaným v bdu Pdmínek. VII. ZTRÁTA TIPKARTY

10 18. Blkace TIPKARTY Při ztrátě či krádeži TIPKARTY je Účastník pvinen ihned telefnicky kntaktvat v jeh prvzní dbě ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY a pžádat dčasnu blkaci TIPKARTY. Při blkaci uvede Účastník své jmén a hesl zvlené pr tent účel (uvedené v Přihlášce), v případě Annymní TIPKARTY registrvaný a telefnní čísl. Operátr ÚSEKU CENTRÁLNÍ PODPORY plží Účastníkvi jednu neb dvě kntrlní tázky a v případě, že bezpečnstní prcedura prběhne v přádku, dčasně zablkuje TIPKARTU. Bezpečnstní prcedura bude prvedena při jakékliv žádsti blkaci či dblkvání TIPKARTY V případě, že Účastník z jakéhkliv důvdu nemůže kntaktvat ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY, pžádá na základě nahlášení údajů dle dst zajištění blkace bsluhu jakékliv pbčky TIPSPORTU Hesla pr blkaci lze telefnicky na základě nahlášení údajů a bezpečnstní prcedury dle dst kdykli změnit V případě, že Účastník TIPKARTU krátce p nahlášení ztráty najde, je pvinen tut skutečnst ihned známit ÚSEKU CENTRÁLNÍ PODPORY. V žádném případě nemůže Účastník pužít svji TIPKARTU, aniž zrušil zablkvání, jinak se vystavuje nebezpečí jejíh zabavení! Nejpzději d následujícíh dne p nahlášení ztráty či krádeže a zablkvání TIPKARTY nebude tat TIPKARTA akceptvána a může být při případném pužití na jakékliv pbčce TIPSPORTU bsluhu předkladateli debrána bez náhrady s dalším pstupem dle příslušných právních předpisů. Za transakce prvedené s TIPKARTOU v den ztráty či krádeže TIPSPORT neručí. 19. Výměna blkvané TIPKARTY Účastník může v případě ztráty či krádeže kamžitě pžádat vydání nvé TIPKARTY. Při Aktivaci bude na nvu TIPKARTU nahrán stav bdů a případně i stav peněz v Elektrnické peněžence, které byly p pslední prvedené transakci evidvány na půvdní TIPKARTĚ V případě, že Účastník najde půvdní kartu, může být jeh případná nvá Přihláška anulvána. Tét žádsti však ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY vyhví jen v případě, že nvá TIPKARTA ještě nebyla zadána d výrby. V případě vyhvění žádsti bude prveden dblkvání půvdní TIPKARTY Annymní TIPKARTA může být nvě vydána pstupem uvedeným v dst. 16 VIII. VÝPISY 20. Výpisy vydané na pbčce Splu s psledním tiketem Účastníka při jeh jednm pdání sázky či sázek bude vytištěn Výpis s těmit údaji (písm. a) se netýká Annymní TIPKARTY): a) Elektrnická peněženka (jestliže ji Účastník pužívá): b) pčáteční stav, úhrady za sázky, strn sázek, připsané výhry,

11 statní phyby, knečný zůstatek (vše v Kč). c) Přehled jeh bdvém stavu v tmt členění: pčáteční stav, přírůstek, úbytek, knečný stav, kumulvaný stav bdů a datum, pčet bdů v expirační zóně, pčet aktuálně expirvaných bdů. d) Výdej dárku (byl-li uskutečněn) e) Stav akcivéh účtu (má-li účastník akcie). Za Akcii se pvažuje listina vydaná Tipsprtem dle pravidel Velké hry Akcie Tipknta vyhlašvané v Tipknt žurnálu, magazínu vydávaném bezplatně pr Účastníky. f) Stav hdnty celkvé nevyčerpané dtvané částky. 21. Zasílání Výpisů (netýká se Annymní TIPKARTY) 21.1 Účastník může na pbčce vyplněním příslušnéh ddílu Změnvéh listu pžádat zaslání svéh pdrbnéh výpisu phybů v Elektrnické peněžence za určité bdbí. Tt bdbí však nemůže být delší než 12 měsíců. Při pdání žádsti Účastník ihned zaplatí pplatek stanvený v Parametrech (P30). Výpis bude zaslán na kntaktní adresu Účastníka d 10 dnů d pdání žádsti. IX. REKLAMACE 22. Reklamace na pbčce Jakékliv reklamace vyplývající z účasti v prgramu TIPKONTO může Účastník pdávat jen prti předlžení dkladu ttžnsti bsluze pbčky. Veškeré reklamace musí účastník prvtně uplatňvat na pbčkách TIPSPORTU Reklamace bdvých stavů, stavu peněz v Elektrnické peněžence a výdeje dárků na pbčce, musí být uplatněna u bsluhy pbčky neprdleně p převzetí Výpisu. Na pzdější reklamace nebude brán zřetel! V případě, že klient nebdržel d 2 týdnů d předání Přihlášky na kntaktní adresu TIPKARTU, je v jeh vlastním zájmu reklamvat u ÚSEKU CENTRÁLNÍ PODPORY. 23. Další reklamace V případě, že Účastník není spkjen s vyřízením jeh reklamace na pbčce TIPSPORTU, je právněn uplatnit reklamaci prstřednictvím ÚSEKU CENTRÁLNÍ PODPORY. Reklamaci lze uplatnit těmit způsby: em na adrese písemně na adrese Tipsprt a.s., ÚSEK CENTRÁLNÍ PODPORY, Plitických vězňů 156, Berun 1 telefnicky na tel. č.: (veškeré hvry na tét lince jsu nahrávány a záznamy archivvány 30 dnů) Veškeré reklamace budu vyřizvány v c nejkratší lhůtě dle přadí, v jakém byly bdrženy s přihlédnutím k jejich nárčnsti.

12 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 24. Databáze údajů Účastník svým pdpisem na Přihlášce dává TIPSPORTU suhlas se zpracváním dbrvlně pskytnutých sbních údajů získaných něm v rámci prgramu TIPKONTO v suladu se záknem č. 101/2000 Sb. chraně sbních údajů. Údaje budu zpracvávány k účelům uvedeným v těcht Pdmínkách, k vytvření databáze Účastníků pr mžnst zasílání různých firemních infrmací a pr zpracvání firemních statistik. Část těcht údajů (jmén a příjmení, adresa, vu adresu) může TIPSPORT pskytnut Partnerům, avšak jen k mžnsti věření právněnsti čerpání výhd (pjištění) dle těcht Pdmínek. Suhlas je vázán na dbu, která nesmí překrčit více než šest měsíců dbu účasti Účastníka v prgramu TIPKONTO. Persnalizaci TIPKARET bude prvádět firma MONET+, a.s. Zlín (dále jen Zpracvatel) Veškeré pužití získaných údajů sleduje zájem Účastníka a zkvalitnění služeb pskytvaných v síti pbček TIPSPORTU. TIPSPORT v plné míře ručí za bezpečnst údajů v jeh infrmačním systému Účastník má práv přístupu ke svým sbním údajům, jakž i práv v případě prušení pvinnstí TIPSPORTU či Zpracvatele v blasti chrany sbních dat se brátit na Úřad pr chranu sbních údajů se žádstí zajištění patření k nápravě TIPSPORT si vyhrazuje práv, jestliže si Účastník výslvně nevyžádá pak, na zveřejnění jmen výherců sutěží přádaných v rámci prgramu TIPKONTO (včetně průběžnéh přadí). 25. Ostatní TIPSPORT si vyhrazuje práv kdykliv změnit Pdmínky a Parametry, přičemž tyt změny jsu pr Účastníky závazné. Změny jsu účinné dnem stanveným TIPSPORTEM, nejdřív však 7 dnů p zveřejnění těcht změn na pbčkách TIPSPORTU V případě jakékliv závady, která neumžní akceptvat TIPKARTU Účastníka, je tent pvinen pčkat na dstranění závady neb navštívit jinu pbčku TIPSPORTU. Uzavření sázky bez pužití TIPKARTY je mžné, avšak bdy nelze ani ddatečně na TIPKARTU nahrát TIPSPORT je právněn zrušit účast jakéhkliv Účastníka v prgramu TIPKONTO v případě, že tent prušil Pdmínky, HP či jiný becně platný právní předpis vztahující se k sázení u TIPSPORTU, neb úmyslně uvedl v Přihlášce nepravdivé údaje. Stejné práv má TIPSPORT i v případě, že Účastník déle než 12 měsíců nepužil TIPKARTU k žádné transakci na pbčkách neb nepřijal změnu Pdmínek či parametrů dle bdu Veškeré nasbírané bdy či nevyčerpané výhdy prpadají ve všech těcht případech v prspěch TIPSPORTU. Htvst z Elektrnické peněženky bude Účastníkvi vyplacena Zrušení účasti v prgramu TIPKONTO známí Účastníkvi bsluha pbčky na základě zablkvání funkčnsti TIPKARTY, přičemž TIPKARTA bude debrána. Zárveň bude Účastníkvi známení zrušení účasti zaslán písemně na jeh kntaktní adresu (vyjma Annymní TIPKARTY) TIPSPORT je právněn dčasně zablkvat jakukliv TIPKARTU v případě, že bude mít důvdné pdezření na neprávněnu manipulaci s tut

13 TIPKARTOU. Případné dblkvání bude prveden až p pršetření pdezření Prgram TIPKONTO je kncipván s dluhdbým záměrem. Nicméně TIPSPORT si vyhrazuje práv uknčit tent prgram. Uknčení prgramu musí být známen minimálně tři týdny předem. P dni uknčení prgramu nelze získávat ani čerpat žádné bdy ani další výhdy TIPKONTA Nevyčerpané bdy a výhdy TIPKONTA budu: (i) buď převedeny d jinéh věrnstníh prgramu, a t za pdmínek stanvených TIPSPORTEM, jež budu zveřejněny předem na pbčkách TIPSPORTU; takvá nabídka může být časvě mezená; (ii) neb v případě, že Účastník nabídku dle bdu (i) shra ve stanvené lhůtě nevyužije, veškeré jeh nevyčerpané výhdy a nárky v prgramu Tipknt prpadají s výjimku zůstatku htvsti z Elektrnické peněženky, který bude Účastníkům vyplácen p dbu nejméně 6 měsíců d uknčení prgramu prstřednictvím pbček TIPSPORTU (htvě neb bankvním převdem) a p uplynutí tét dby může TIPSPORT pukázat tyt zůstatky Účastníkům prstřednictvím pštvní pukázky zaslané na adresu Účastníka s tím, že prti zůstatku budu zapčteny náklady na zpracvání, které činí 50 Kč. Pplatky členů Excelent klubu zaplacené i na bdbí p uknčení TIPKONTA, budu vypřádány d 30 dnů d uknčení prgramu, a t pměrným způsbem dle pčtu dní, p které mhl člen Excelent klubu čerpat výhdy v dbě de dne uhrazení pplatku d uknčení prgramu V případech, na které není v těcht Pdmínkách pamatván, je závazné rzhdnutí TIPSPORTU. 26. Platnst Pdmínky v tmt znění nabývají platnsti a účinnsti dnem

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Podrobná pravidla Tipligy

Podrobná pravidla Tipligy Pdrbná pravidla Tipligy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tipliga (dále také TL ) je dluhdbá kmunitní sutěž. 1.2. TL se může zúčastnit Sázející (dále také Sázející neb účastník ), který suhlasí s těmit pravidly

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR)

Evropa Program Prémiové automatické objednávky (ADR) Evrpa Prgram Prémivé autmatické bjednávky () Výhdy je autmatický měsíční bjednávkvý prgram pr distributry a upřednstněné zákazníky. Pdpruje měsíční autmatický nákup prduktů splečnstí Nu Skin a Pharmanex,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více