Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando"

Transkript

1 Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku Brzy tady bude zaátek dalšího roku. Dnes jsem narazil v jednom asopise na lánek, pi jehož etb mi hlavou nco problesklo. Týkal se psychologie míru a mám za to, že mír je jedna z vcí, kterou dnešní svt zoufale potebuje. Zdá se, že si stále naléhavji uvdomujeme a cítíme, jak potebný mír je. Musí pijít a musí pijít brzy, protože kdyby nepišel, následky by byly nepedstaviteln strašlivé. "Pokraj katastrofy", "hromadná smrt": podobné výrazy jsou výsledkem této velmi složité, nebezpené, absurdní situace, v níž se nacházíme. Jak už bylo v minulosti eeno (akoli možná ne dost asto i na správných místech), když tento problém zptn stopujeme, máme na jedné stran problémy související s rozdlováním potravin: hory hovzího, jezera mléka a tak dále v Evrop, které zaínají hnít, protože nejsou žádány; a na druhé stran máme hlad: milióny lidí hladovjí a pežívají bez jídla. Pak jsou tu ekologické problémy: obrovské oblasti les nevyíslitelné hodnoty jsou denn nieny a do pdy se pumpují chemikálie jen proto, aby úroda vyrstala o trochu výš nebo o trochu dív, a to aniž by se zvážily dsledky takových chemikálií v dlouhodobém horizontu. Urité oblasti jsou pelidnné a ve svt vládne všeobecný nepokoj a zmatek, jak naznauje nárst kriminality a potu lidí závislých na drogách i alkoholu. Pak jsou zde problémy války, jaderné války. Statistiky jsou tak hrozivé, že nás otupují. Nedokážeme je svou myslí pojmout. Neuvitelná síla a moc tchto zbraní je prost za hranicemi chápavosti lidské mysli. Denn - denn! - jsou ve svt utráceny miliardy dolar za zbran a pitom ve všech zemích, dokonce i v bohatých zemích jako je Severní Amerika, tato zem? nebo Evropa, existují lidé, kteí hladovjí a jsou bez domova. Když to všechno zptn stopujeme - tyto problémy hladu, ekologické problémy i hrozbu jaderné války - koen najdeme v lidské mysli. O tom se moc asto nemluví. Urit tak na ten problém není pohlíženo v láncích, které jsem etl: tam se pojednává o tom, co íkají zástupci rzných vlád, jak oni pistupují k tmto otázkám. Ale svt je takový, jaký je, protože existuje chamtivost, protože v našich vlastních srdcích a myslích je nedostatek míru. Ale vci se zaínají hýbat - jako dnes odpoledne, kdy jsme spolen hodinu sedli.? Na mne z tohoto sezení išela velmi výjimená energie, pocit propojenosti s ostatními lidmi. Je

2 píjemné pomyšlení, že probhnou možná další takové události a pomžou se dotknout lidí a pobídnou je k probuzení. Silvestrovský veer je tradin asem, kdy odkládáme to staré. Když se podíváte zpt na uplynulý rok, jaký byl? Úžasný nebo snad ne tak úžasný? Šastný, smutný, úspšný nebo naopak? Nyní se díváme smrem k budoucnosti, k novému roku, a na obzoru vidíme: temnotu a záhubu, obrovské erné mraky naznaující vtší konflikt. To, co slyšíte ve zprávách, se všechno týká toho konfliktu. Když se na chvilku zastavíme a pemýšlíme o tom, jaké vci komentujeme, nejde o vci, které probíhají hladce a dobe - máme sklon mluvit o vcech, které nejsou úpln v poádku. To, kvli emu jdou noviny na odbyt, co pitahuje naši pozornost, jsou situace, kdy se vci nedaí, když se pihodí nco bolestivého, dsivého, hrozného nebo vzrušujícího. Takže jsme pod vlivem spousty informací, které jsou vtšinou negativní nebo hrozné - což je základ pocitu nejistoty a rostoucího zápolení. Zídka dostáváme více informací o tom dobrém. Nkdo se m dnes zeptal: "Jak to, že dneska ve zprávách nebylo oznámení o hodinovém meditaním sezení?" A pro se nauka o míru jako školní pedmt stala tak kontroverzním tématem? Mír se tém stal neslušným výrazem! Nuže, takovéhle vci - tiché sezení, pstování harmonie, ty prodejnost novin nezvyšují. Nejsou vzrušující. A noviny a zpravodajská média samozejm pouze reagují na to, co lidé chtjí. Takže obraz toho, co nás ohrožuje, je neustále protžován; a akoli jde o hrozbu, je to zárove nco vzrušujícího. Pro nkteré lidi je vzrušující idea válenictví: uvažte, kolik knih bylo napsáno o Hitlerovi, Tetím Reichu, druhé svtové válce; kulturní hrdinové typu Ramba, nkoho, kdo vyrazí do svta a dobývá - to jsou naše modely, naše vzory. Mžeme íct: "Podívejte, m to doopravdy nezajímá, já na ten film nešel. Vbec nemám zájem kupovat si nkterou z tchhle hraek a ani mé dti ji nedostanou." Pesto je tu poád tenhle model, tento obraz strachu, hrzy, nejistoty, k nmuž pispíváme i my svým nedostatkem jasnozivosti a svou zmateností. Jen se penesme na osobní úrove - mikrokosmické vidní vcí zrcadlí to makrokosmické. Vidno z osobního hlediska: to, jak o sob smýšlíme, jak se k sob vztahujeme, jak se sebou jsme. Je tam mír? Jsme sami se sebou srovnaní? Nebo v sob máme urité množství strachu a nejistoty? Nejsou v nás jisté stavy mysli, urité strachy, urité emoce, v nichž spatujeme "Nepítele"? My všichni máme své vlastní osobní píšery: strach ze zešílení, strach z chtíe, strach z žárlivosti. My všichni máme strach z nenávisti. A tak, jak je to v nás, je to i tam venku. Kdosi poukázal na to, že politika uplatovaná vládami se prosazuje proto, že my jako lid nemáme dost odvahy elit našemu vlastnímu strachu; a politické kroky jsou zrovna takové - koenící ve strachu. Jestliže jsme ustrašení a nechceme to vidt, je zpsob našeho soužití a to, jaké iny umožujeme dlat našim politickým zástupcm, jednoduše odrazem našeho vlastního nedostatku jasnozivosti a naší vlastní nedostatené odvahy. Je pkné a snadné - a je to vytáka - házet vinu na ty nahoe: "Kdyby se to tak zmnilo, kdybych tak mohl jít nkam jinam, tak by bylo všechno lepší."

3 Pamatuji se, že v dob, kdy jsem cestoval, slýchal jsem tuhle frázi poád dokola: "Jedu do Káthmándú (nebo do Goy i na podobné místo), abych si všechno srovnal v hlav." A vtšinou to dopadlo tak, že ponvadž jsme všichni mli sklon ubírat se stejnou cestou, potkali jsme téhož lovka o dva msíce pozdji v Goe - a byl poád tak zmatený a rozptýlený jako dív. A poád znova jste ho slyšeli íkat totéž: "Jojo, myslím, že pojedu nkam jinam, srovnat si všechno v hlav," protože ml za to, že když zmní smr, pidá se k jiné part, všechno bude jiné. Když ale nevíme, odkud to pramení, když nechápeme, že je to v nás samých - ta zmatenost, ten strach, ta nenávist, ta žárlivost je poád tady s námi - tak dostaneme-li se na ono nové místo, do oné vysnné Utopie, zjistíme, že je to tam v podstat stejné. Kdysi jsem potkal kohosi, kdo strávil pár let na Bermudách. Jakmile vyhrál konkurs na post úedníka, hned se sbalil a odjel - ml skvlou práci na nádherném míst. A po dvou letech ji už nemohl vystát. íkal, že to bylo nesmírn skliující potkávat poád dokola lidi, kteí byli neuviteln úspšní a mli pocit: "Tak to bychom mli, dokázal jsem to, mám svá auta, své jachty a podobn; pojedu na Bermudy, protože je to jedno z nejkrásnjších míst na svt. Palmy, fantastické pláže, kišálov przraná voda - je tam úpln všechno!" Ale když se tam dostali, byli nešastní, protože si s sebou pivezli své chaotické mysli plné chtivosti. Bohužel, od své mysli si nemžeme vyžádat dovolenou. Možná to lze provést doasn, ale dív i pozdji se k nám vrátí, a to obyejn se žuchnutím, protože existuje pírodní zákon, že co stoupá, musí dív i pozdji klesnout. Gravitaní síla funguje i v hájemství psychologie! To, jak pohlížíme na sebe sama, to, jak o sob samých smýšlíme - práv na tom mžeme zapracovat. Zoufale potebujeme nauit se být k sob samým velejší, více milující a starostliví, mít o nco více odvahy na tento zpsob sebeuchopení, na tuto dvru ve vlastní dobrotivost, spoléhat. Z rozmluv, které jsem v posledních letech vedl s lidmi, vím, jak neobyejn asto - obzvláš v prbhu zásed - prožívají velmi hluboké zkušenosti. Oni v n však pesto neví; nepijímají je, nedvují jim. Na tom je vidt, jak velikou kivdu mžeme sami sob zpsobit. S ohromnou dsledností podceujeme své schopnosti, prodáváme se pod cenou. Spokojujeme se s prmrností, protože jsme jí byli odkojeni. A my jsme to vzali! Naletli jsme! Teba bychom si pro rok 1987 mohli dát novoroní pedsevzetí. Mohli bychom se vnitn rozhodnout vnovat denn nebo tak asto, jak jen to bude možné, njaký as vdomé kultivaci pátelského postoje k sob samým: být si pítelem, nkým, kdo je otevený, kdo skýtá oporu a odpouští. Rok 1986 je tém u konce, zbývá mu pár hodin. Byl, jaký byl, a nyní ho prost mžeme nechat jít. Mžeme se pouit z toho, co se stalo. Mže nám svitnout, že všechny pocity, myšlenky a vzpomínky, které jsme mli, vykazují urité podobné rysy; budeme z nich vysvobozeni, jakmile je uvidíme takové, jaké jsou - jako promnlivé, neuspokojivé a neosobní. Bohužel, vtšina lidí vci tímto zpsobem nevidí. Lidé mají sklon nekriticky vit svým vlastním myšlenkám. Ví tomu, co slyší a vidí v televizi; ví zprávám, propagand,

4 aniž by používali svou schopnost rozlišovat. A tak se píšery stávají skutenými a my v sob zjišujeme naptí a úzkost z budoucnosti, protože se mže zdát tak dsivá. Ale co takhle provést radikální zmnu? Co takhle dovolit minulosti být a pivítat tento okamžik s promnnou, naprosto svží, dtskou zvídavostí? Vždy je to nco jedineného - tento okamžik, práv tady. Náš pocit identity, toho, jak se máme - to je jen starý materiál vybublávající na povrch a snažící se uchvátit naši pozornost (akoli nco z nj mže být užitené a nezbytné). Mžeme však zaít vidt vci tak, jak jsou, sebrat ochotu a kuráž nechat minulost být. Nechat ji jít. Je úpln v poádku to uinit. Nechte všechen strach, všechnu nevdomost - nechte to všechno jít! Rozhlédneme-li se kolem, vše, co vidíme, je ve skutenosti naše mysl; to, jak vnímáme svt, je jen odrazem našeho vlastního duševního rozpoložení. A jsme-li plni míru a beze strachu, picházíme-li z míst stability a bezpeí, pomáháme do svta promítat stav mírnosti. Zhoubu, pochmurnost a temná dsivá mrana na obzoru mžeme nahradit duchem míru. Dobrou vlí. Soucitem. Tento pohyb mysli je velmi jemný. Jde jen o to nechat vci být, nechat je jít. Víte, dlá z nás tak trochu cvoky, máme-li pocit, že to, co se stalo v minulosti, by nám jaksi nemlo projít. Dr. Moody (kolega Elizabeth Kuebler-Rossové), autor knihy Život po život, íká, že v prožitcích lidí, kteí prošli klinickou smrtí a byli resuscitováni, se asto opakuje pocit pítomnosti "Záící Bytosti". Lidé s kesanskými koeny o ní mluvili jako o andlu a ti s ateistickým zázemím ji nechtli opatit žádnou nálepkou a nazývali ji prost záící bytostí. Pipadá mi docela zajímavé, že a už za podpory oné záící bytosti nebo vlivem její pouhé pítomnosti osoba, která se ocitla v tsné blízkosti smrti, znovu pehlížela svj život. Co m opravdu nadchlo, byla slova: "... a ten lovk soudil svj vlastní život". Nikdo jiný. My soudíme. Zamyslete se nad tím. Je tolik poteba, abychom se nauili sami sebe pijímat. Dokážete si v této chvíli odpustit? Opravdu musíte být písnými soudci? Nebo dokážete pstovat ono soucitné srdce? Myslím, že tohle je velmi, velmi dležité, nebo díve i pozdji všichni pipustíme, že nás eká smrt; k onomu okamžiku se urit dostaneme a toto souzení se pak zdá být velice obvyklou zkušeností. Nesejde na tom, zda nás z nieho nic porazí autobus nebo sníme otrávené jídlo nebo jestli pomalu podlehneme hladomoru - pokaždé smujeme k onomu okamžiku: Záící Bytost a Soud. A soudíme se my sami. Vyvrá-li to souzení ze soucitu, neznamená to, že se svého života vzdáváme. Ale vidíme ho jasn, pijímáme, že jsme jen lidé, a necháváme minulost jít. Vzpomínám si, jak m coby erstv ordinovaného novice pekvapilo, když jsem se doetl, že z buddhistického hlediska jsou vina a výitky svdomí neprospšnými stavy mysli, protože nás odvádjí od pítomného okamžiku. Schvaluje se prý pouhé pochopení toho, k emu došlo, co bylo vysloveno, a uvdomní, že šlo o vci neprospšné i zraující, úmysl neuinit totéž znova a potom - a to bylo vytištno velkými písmeny - PUSTE TO! Vzpomínám si, že jsem pak odložil knihu a

5 byl trochu ochromen, protože to bylo tak jednoduché, tak jasné, tak milosrdné a tak odlišné od všeho, co jsem až do té doby byl zvyklý dlat. Víte, ml jsem pocit, že být dobrým mnichem spoívá v sebemrskaství! V absolutn maximálním úsilí, v nenávidní každé nenávistné, žárlivé nebo chlípné myšlenky, která vybublá na povrch. Jestliže bych si tehdy nepipadal prohnilý pi chamtivém prahnutí po jídle, nco bylo špatn! Je to opravdu svízelná situace, protože máte koneckonc lidské tlo a když jste 24 hodin nejedli a pak je vám pedložen výtený pokrm, vaše pirozená reakce je: "Hele! Téda! Júúú!" Všichni ten pocit urit znáte. A tak prost mít jen to jasné vdomí bylo prost ohromující; prost vdt, že to bylo neprospšné, vdt, že šlo o nco, co by se nemlo opakovat a konen pojmout úmysl znovu to neuinit. A pak TO PUSTIT! Moje mysl ekla: "No a co bude s pokáním? A co s lítostí? S deseti otenáši, které jsi musel odíkat u Zpovdi? A kde jsou kajícnické košile a dtky a kíže k nošení a další vci?" Tém se to jevilo nepíliš duchovn. "Co tím myslíš - prost to pustit? To má být vše? Neml by ses peci jen trochu muit? Jen abys ml jistotu, že si opravdu pln uvdomuješ, jak špatné to bylo?" Ale stálo to tam erné na bílém a velkými písmeny: PUSTE TO. A ta kniha byla velmi srozumitelná, dobe peložená, s hezkou vazbou a údajn šlo o výrok Osvíceného uitele. Po všech tch letech jsem ale zaal chápat, že je to cesta vedoucí k transformaci, protože když zaneme dovolovat oné prostornosti, aby vyvstala v našich vlastních myslích a srdcích, když podpoíme onen soucitný zpsob prožívání sebe sama a vztahování se k sob samým, pak se stejným zpsobem zaneme vztahovat i k ostatním. Odrážíme, vypouštíme ven to, co prožíváme. Nenávidíme-li sebe samé, máme sklon vztahovat se stejným zpsobem i k ostatním: s netrplivostí, netolerancí, nedostatkem pohody, nedostatkem dobré vle. Když existuje mír, láska a soucit, mžeme je dávat ostatním. Je to tak pirozené, tak rozumné, tak pochopitelné, a my pesto tvrdohlav chceme, jsme absolutn rozhodnuti (nkteí z nás) být nešastní. Vynakládáme spoustu energie na to, abychom si udržely své žaly a starosti a dsivé vzpomínky a nosíme je všude s sebou jako mrtvoly obtoené kolem krku. Je to, jako když vejdete do místnosti a lidé vám eknou: "Kdybyste si ráil VŠIMNOUT...! Prosím vás! Vždy to páchne!" A vy eknete: "Ale to je pece moje. Je to souást mé vnitní podstaty." Kdybychom jen umli dát nkterým svým zapáchajícím myšlenkám tlesné vyjádení, bylo by to pro nás asi lepší. Když ale vidíme, že ony myšlenky ve skutenosti nejsou naše, není tlesné vyjádení niím podstatným. Myšlenky vnímáme jako odstrašující nebo páchnoucí prost proto, že je vidíme nesprávn. Mžeme je jednoduše pustit, mžeme je nechat jít - žádný strach, nevypaíme se. Dokonce i bolestné vzpomínky lze pustit. Když tedy nco pustíte, nevypaíte se, takže si nemusíte lámat hlavu s tím, zda budete moci ídit auto. Nemusíte si dlat starosti o své rodie nebo pátele jen proto, že jste pustili minulost.

6 A jak na to? Nuže, ke kultivaci pátelského a odpouštjícího postoje nám pomže užívání myšlenek konstruktivním zpsobem. Mohli bychom - dokonce - sami sob tu a tam popát s jistou dávkou energie a srdenosti všechno nejlepší. To nám pomže vidt nás samotné a naše mentální postoje jasnji a díky tomuto jasnému vidní budeme s to nechat vci jít - dokážeme je pustit. Vidt vci tak, jak jsou: to znamená jako promnlivé, ve stavu proudní; nedokonalé, neuspokojivé, nepinášející jakékoli konené i trvalé uspokojení. A také to, že nejsou podstatným zpsobem naše, nejsou podstatn námi - jsou neosobní. Tohle je vidní vcí tak, jak jsou. A když to dokážeme, dostaví se úleva, dostaví se svoboda, v tom okamžiku pijde osvobození. Je to tedy nádherná, radostná vc, kterou pro sebe mžeme udlat - a urit dstojné novoroní pedsevzetí. Nechat minulost jít. Z toho, co se stalo, si vzít pouení, ale mít dost moudrosti a soucitu nechat to, co odešlo, na pokoji. A obejmout okamžik, tento okamžik, s údivem. Tak tohle tedy máme. Tohle je Nový rok. Nový okamžik... nový okamžik... nový okamžik... a tak to jde dál. Poád znova se vracím zpt k jednoduchosti - toto cviení je velmi jednoduché, velmi pímé. Jde o nový zpsob vidní sebe sama, vztahování se k sob samému, zpsob odpouštjící a soucitný; o zpsob vztahování se ke svtu na základ tohoto soucitného rozumní. Dvujte mu. Smujte k tomuto daru, natote k nmu svou mysl. Je to dar každému, s kým v nadcházejícím roce pijdete do styku. A dostanete-li se do tžké situace, bude vám tato úvaha nápomocná; již je, práv te. To je ono. Práv te. ( Velká Británie, pozn. pekladatele. Odpoledne, bezprostedn ped zaátkem této ei, probhla v chithurstském kláštee hodinová meditace za mír.)

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí 2001. Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny.

Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Karel Hájek: III. PSYCHOTERAPEUTICKÁ ZMNA A JEJÍ ZJIŠOVÁNÍ V následující kapitole se seznámíte se základní definicí psychoterapeutické zmny. Dozvíte se, jakým zpsobem lze psychologicky popisovat dynamiku

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS

A SE VÍ ŠKOLNÍ ASOPIS (školní rok 2009/2010 A SE VÍ 4. ŠKOLNÍ ASOPIS Úvodník Ahoj, milí tenái a tenáky školního asopisu,,a se ví! Toto je poslední íslo ped koncem školního roku a zaátkem velkých letních prázdnin, na které se

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování

Co mi eklo tlo. aneb jídlo a zpsoby stravování Co mi eklo tlo aneb jídlo a zpsoby stravování Jídlo a zpsoby stravování (1/6) Jsi to, co jíš. A to, jak myslíš. V tch dvou vtách tkví hluboký smysl a lovk, kdyby je vzal do dsledku, tak by se podivil.

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Odlišná sexuální orientace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní

Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Masarykova Univerzita Filozofická fakulta Psychologie V. roník Psychoterapie dtí Atopický ekzém jako psychosomatické onemocnní Vypracovala: Jana Stehlíková UO:86709 3.11.2006 v Brn 1 Obsah Obsah 2 Úvod

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006

Prbh funkce Jaroslav Reichl, 2006 rbh funkce Jaroslav Reichl, 6 Vyšetování prbhu funkce V tomto tetu je vzorov vyešeno nkolik úloh na vyšetení prbhu funkce. i ešení úlohy jsou využity základní vlastnosti diferenciálního potu.. ešený píklad

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

"O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ"

O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ "O zemi, starých naukách, úct a souvztažnosti DOBA KDY ZEM BYLA NEVYERPATELNÁ" rozhovor s Ashinem Ottamou pro Dotek 8/2000 H: Nevím jak tento rozhovor uvést, protože pátelé DOTEKU na jedné stran již spoustu

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE U ZÁKAZNÍKA 1 I. Než vstoupíme do bytu. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola demonstraního

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ NÁBOŽENSKÉ PEDSTAVY. Arcidiecézní formaní den pro katechety 25. 11. 2006, P. Tomáš Roule

ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ NÁBOŽENSKÉ PEDSTAVY. Arcidiecézní formaní den pro katechety 25. 11. 2006, P. Tomáš Roule ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ NÁBOŽENSKÉ PEDSTAVY Arcidiecézní formaní den pro katechety 25. 11. 2006, P. Tomáš Roule Ježíš se zeptal svých uedník: Za koho pokládají lidé Syna lovka? Oni ekli: Jedni za Jana Ktitele,

Více