Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando"

Transkript

1 Když soud Ze soucitu pochází, Vidíš svj život jasn, Pijímáš, že jsi jen lovk A necháváš minulost jít. Odpuštní sob samému a soucit Adžán Ánando Silvestrovský veer. Konec roku Brzy tady bude zaátek dalšího roku. Dnes jsem narazil v jednom asopise na lánek, pi jehož etb mi hlavou nco problesklo. Týkal se psychologie míru a mám za to, že mír je jedna z vcí, kterou dnešní svt zoufale potebuje. Zdá se, že si stále naléhavji uvdomujeme a cítíme, jak potebný mír je. Musí pijít a musí pijít brzy, protože kdyby nepišel, následky by byly nepedstaviteln strašlivé. "Pokraj katastrofy", "hromadná smrt": podobné výrazy jsou výsledkem této velmi složité, nebezpené, absurdní situace, v níž se nacházíme. Jak už bylo v minulosti eeno (akoli možná ne dost asto i na správných místech), když tento problém zptn stopujeme, máme na jedné stran problémy související s rozdlováním potravin: hory hovzího, jezera mléka a tak dále v Evrop, které zaínají hnít, protože nejsou žádány; a na druhé stran máme hlad: milióny lidí hladovjí a pežívají bez jídla. Pak jsou tu ekologické problémy: obrovské oblasti les nevyíslitelné hodnoty jsou denn nieny a do pdy se pumpují chemikálie jen proto, aby úroda vyrstala o trochu výš nebo o trochu dív, a to aniž by se zvážily dsledky takových chemikálií v dlouhodobém horizontu. Urité oblasti jsou pelidnné a ve svt vládne všeobecný nepokoj a zmatek, jak naznauje nárst kriminality a potu lidí závislých na drogách i alkoholu. Pak jsou zde problémy války, jaderné války. Statistiky jsou tak hrozivé, že nás otupují. Nedokážeme je svou myslí pojmout. Neuvitelná síla a moc tchto zbraní je prost za hranicemi chápavosti lidské mysli. Denn - denn! - jsou ve svt utráceny miliardy dolar za zbran a pitom ve všech zemích, dokonce i v bohatých zemích jako je Severní Amerika, tato zem? nebo Evropa, existují lidé, kteí hladovjí a jsou bez domova. Když to všechno zptn stopujeme - tyto problémy hladu, ekologické problémy i hrozbu jaderné války - koen najdeme v lidské mysli. O tom se moc asto nemluví. Urit tak na ten problém není pohlíženo v láncích, které jsem etl: tam se pojednává o tom, co íkají zástupci rzných vlád, jak oni pistupují k tmto otázkám. Ale svt je takový, jaký je, protože existuje chamtivost, protože v našich vlastních srdcích a myslích je nedostatek míru. Ale vci se zaínají hýbat - jako dnes odpoledne, kdy jsme spolen hodinu sedli.? Na mne z tohoto sezení išela velmi výjimená energie, pocit propojenosti s ostatními lidmi. Je

2 píjemné pomyšlení, že probhnou možná další takové události a pomžou se dotknout lidí a pobídnou je k probuzení. Silvestrovský veer je tradin asem, kdy odkládáme to staré. Když se podíváte zpt na uplynulý rok, jaký byl? Úžasný nebo snad ne tak úžasný? Šastný, smutný, úspšný nebo naopak? Nyní se díváme smrem k budoucnosti, k novému roku, a na obzoru vidíme: temnotu a záhubu, obrovské erné mraky naznaující vtší konflikt. To, co slyšíte ve zprávách, se všechno týká toho konfliktu. Když se na chvilku zastavíme a pemýšlíme o tom, jaké vci komentujeme, nejde o vci, které probíhají hladce a dobe - máme sklon mluvit o vcech, které nejsou úpln v poádku. To, kvli emu jdou noviny na odbyt, co pitahuje naši pozornost, jsou situace, kdy se vci nedaí, když se pihodí nco bolestivého, dsivého, hrozného nebo vzrušujícího. Takže jsme pod vlivem spousty informací, které jsou vtšinou negativní nebo hrozné - což je základ pocitu nejistoty a rostoucího zápolení. Zídka dostáváme více informací o tom dobrém. Nkdo se m dnes zeptal: "Jak to, že dneska ve zprávách nebylo oznámení o hodinovém meditaním sezení?" A pro se nauka o míru jako školní pedmt stala tak kontroverzním tématem? Mír se tém stal neslušným výrazem! Nuže, takovéhle vci - tiché sezení, pstování harmonie, ty prodejnost novin nezvyšují. Nejsou vzrušující. A noviny a zpravodajská média samozejm pouze reagují na to, co lidé chtjí. Takže obraz toho, co nás ohrožuje, je neustále protžován; a akoli jde o hrozbu, je to zárove nco vzrušujícího. Pro nkteré lidi je vzrušující idea válenictví: uvažte, kolik knih bylo napsáno o Hitlerovi, Tetím Reichu, druhé svtové válce; kulturní hrdinové typu Ramba, nkoho, kdo vyrazí do svta a dobývá - to jsou naše modely, naše vzory. Mžeme íct: "Podívejte, m to doopravdy nezajímá, já na ten film nešel. Vbec nemám zájem kupovat si nkterou z tchhle hraek a ani mé dti ji nedostanou." Pesto je tu poád tenhle model, tento obraz strachu, hrzy, nejistoty, k nmuž pispíváme i my svým nedostatkem jasnozivosti a svou zmateností. Jen se penesme na osobní úrove - mikrokosmické vidní vcí zrcadlí to makrokosmické. Vidno z osobního hlediska: to, jak o sob smýšlíme, jak se k sob vztahujeme, jak se sebou jsme. Je tam mír? Jsme sami se sebou srovnaní? Nebo v sob máme urité množství strachu a nejistoty? Nejsou v nás jisté stavy mysli, urité strachy, urité emoce, v nichž spatujeme "Nepítele"? My všichni máme své vlastní osobní píšery: strach ze zešílení, strach z chtíe, strach z žárlivosti. My všichni máme strach z nenávisti. A tak, jak je to v nás, je to i tam venku. Kdosi poukázal na to, že politika uplatovaná vládami se prosazuje proto, že my jako lid nemáme dost odvahy elit našemu vlastnímu strachu; a politické kroky jsou zrovna takové - koenící ve strachu. Jestliže jsme ustrašení a nechceme to vidt, je zpsob našeho soužití a to, jaké iny umožujeme dlat našim politickým zástupcm, jednoduše odrazem našeho vlastního nedostatku jasnozivosti a naší vlastní nedostatené odvahy. Je pkné a snadné - a je to vytáka - házet vinu na ty nahoe: "Kdyby se to tak zmnilo, kdybych tak mohl jít nkam jinam, tak by bylo všechno lepší."

3 Pamatuji se, že v dob, kdy jsem cestoval, slýchal jsem tuhle frázi poád dokola: "Jedu do Káthmándú (nebo do Goy i na podobné místo), abych si všechno srovnal v hlav." A vtšinou to dopadlo tak, že ponvadž jsme všichni mli sklon ubírat se stejnou cestou, potkali jsme téhož lovka o dva msíce pozdji v Goe - a byl poád tak zmatený a rozptýlený jako dív. A poád znova jste ho slyšeli íkat totéž: "Jojo, myslím, že pojedu nkam jinam, srovnat si všechno v hlav," protože ml za to, že když zmní smr, pidá se k jiné part, všechno bude jiné. Když ale nevíme, odkud to pramení, když nechápeme, že je to v nás samých - ta zmatenost, ten strach, ta nenávist, ta žárlivost je poád tady s námi - tak dostaneme-li se na ono nové místo, do oné vysnné Utopie, zjistíme, že je to tam v podstat stejné. Kdysi jsem potkal kohosi, kdo strávil pár let na Bermudách. Jakmile vyhrál konkurs na post úedníka, hned se sbalil a odjel - ml skvlou práci na nádherném míst. A po dvou letech ji už nemohl vystát. íkal, že to bylo nesmírn skliující potkávat poád dokola lidi, kteí byli neuviteln úspšní a mli pocit: "Tak to bychom mli, dokázal jsem to, mám svá auta, své jachty a podobn; pojedu na Bermudy, protože je to jedno z nejkrásnjších míst na svt. Palmy, fantastické pláže, kišálov przraná voda - je tam úpln všechno!" Ale když se tam dostali, byli nešastní, protože si s sebou pivezli své chaotické mysli plné chtivosti. Bohužel, od své mysli si nemžeme vyžádat dovolenou. Možná to lze provést doasn, ale dív i pozdji se k nám vrátí, a to obyejn se žuchnutím, protože existuje pírodní zákon, že co stoupá, musí dív i pozdji klesnout. Gravitaní síla funguje i v hájemství psychologie! To, jak pohlížíme na sebe sama, to, jak o sob samých smýšlíme - práv na tom mžeme zapracovat. Zoufale potebujeme nauit se být k sob samým velejší, více milující a starostliví, mít o nco více odvahy na tento zpsob sebeuchopení, na tuto dvru ve vlastní dobrotivost, spoléhat. Z rozmluv, které jsem v posledních letech vedl s lidmi, vím, jak neobyejn asto - obzvláš v prbhu zásed - prožívají velmi hluboké zkušenosti. Oni v n však pesto neví; nepijímají je, nedvují jim. Na tom je vidt, jak velikou kivdu mžeme sami sob zpsobit. S ohromnou dsledností podceujeme své schopnosti, prodáváme se pod cenou. Spokojujeme se s prmrností, protože jsme jí byli odkojeni. A my jsme to vzali! Naletli jsme! Teba bychom si pro rok 1987 mohli dát novoroní pedsevzetí. Mohli bychom se vnitn rozhodnout vnovat denn nebo tak asto, jak jen to bude možné, njaký as vdomé kultivaci pátelského postoje k sob samým: být si pítelem, nkým, kdo je otevený, kdo skýtá oporu a odpouští. Rok 1986 je tém u konce, zbývá mu pár hodin. Byl, jaký byl, a nyní ho prost mžeme nechat jít. Mžeme se pouit z toho, co se stalo. Mže nám svitnout, že všechny pocity, myšlenky a vzpomínky, které jsme mli, vykazují urité podobné rysy; budeme z nich vysvobozeni, jakmile je uvidíme takové, jaké jsou - jako promnlivé, neuspokojivé a neosobní. Bohužel, vtšina lidí vci tímto zpsobem nevidí. Lidé mají sklon nekriticky vit svým vlastním myšlenkám. Ví tomu, co slyší a vidí v televizi; ví zprávám, propagand,

4 aniž by používali svou schopnost rozlišovat. A tak se píšery stávají skutenými a my v sob zjišujeme naptí a úzkost z budoucnosti, protože se mže zdát tak dsivá. Ale co takhle provést radikální zmnu? Co takhle dovolit minulosti být a pivítat tento okamžik s promnnou, naprosto svží, dtskou zvídavostí? Vždy je to nco jedineného - tento okamžik, práv tady. Náš pocit identity, toho, jak se máme - to je jen starý materiál vybublávající na povrch a snažící se uchvátit naši pozornost (akoli nco z nj mže být užitené a nezbytné). Mžeme však zaít vidt vci tak, jak jsou, sebrat ochotu a kuráž nechat minulost být. Nechat ji jít. Je úpln v poádku to uinit. Nechte všechen strach, všechnu nevdomost - nechte to všechno jít! Rozhlédneme-li se kolem, vše, co vidíme, je ve skutenosti naše mysl; to, jak vnímáme svt, je jen odrazem našeho vlastního duševního rozpoložení. A jsme-li plni míru a beze strachu, picházíme-li z míst stability a bezpeí, pomáháme do svta promítat stav mírnosti. Zhoubu, pochmurnost a temná dsivá mrana na obzoru mžeme nahradit duchem míru. Dobrou vlí. Soucitem. Tento pohyb mysli je velmi jemný. Jde jen o to nechat vci být, nechat je jít. Víte, dlá z nás tak trochu cvoky, máme-li pocit, že to, co se stalo v minulosti, by nám jaksi nemlo projít. Dr. Moody (kolega Elizabeth Kuebler-Rossové), autor knihy Život po život, íká, že v prožitcích lidí, kteí prošli klinickou smrtí a byli resuscitováni, se asto opakuje pocit pítomnosti "Záící Bytosti". Lidé s kesanskými koeny o ní mluvili jako o andlu a ti s ateistickým zázemím ji nechtli opatit žádnou nálepkou a nazývali ji prost záící bytostí. Pipadá mi docela zajímavé, že a už za podpory oné záící bytosti nebo vlivem její pouhé pítomnosti osoba, která se ocitla v tsné blízkosti smrti, znovu pehlížela svj život. Co m opravdu nadchlo, byla slova: "... a ten lovk soudil svj vlastní život". Nikdo jiný. My soudíme. Zamyslete se nad tím. Je tolik poteba, abychom se nauili sami sebe pijímat. Dokážete si v této chvíli odpustit? Opravdu musíte být písnými soudci? Nebo dokážete pstovat ono soucitné srdce? Myslím, že tohle je velmi, velmi dležité, nebo díve i pozdji všichni pipustíme, že nás eká smrt; k onomu okamžiku se urit dostaneme a toto souzení se pak zdá být velice obvyklou zkušeností. Nesejde na tom, zda nás z nieho nic porazí autobus nebo sníme otrávené jídlo nebo jestli pomalu podlehneme hladomoru - pokaždé smujeme k onomu okamžiku: Záící Bytost a Soud. A soudíme se my sami. Vyvrá-li to souzení ze soucitu, neznamená to, že se svého života vzdáváme. Ale vidíme ho jasn, pijímáme, že jsme jen lidé, a necháváme minulost jít. Vzpomínám si, jak m coby erstv ordinovaného novice pekvapilo, když jsem se doetl, že z buddhistického hlediska jsou vina a výitky svdomí neprospšnými stavy mysli, protože nás odvádjí od pítomného okamžiku. Schvaluje se prý pouhé pochopení toho, k emu došlo, co bylo vysloveno, a uvdomní, že šlo o vci neprospšné i zraující, úmysl neuinit totéž znova a potom - a to bylo vytištno velkými písmeny - PUSTE TO! Vzpomínám si, že jsem pak odložil knihu a

5 byl trochu ochromen, protože to bylo tak jednoduché, tak jasné, tak milosrdné a tak odlišné od všeho, co jsem až do té doby byl zvyklý dlat. Víte, ml jsem pocit, že být dobrým mnichem spoívá v sebemrskaství! V absolutn maximálním úsilí, v nenávidní každé nenávistné, žárlivé nebo chlípné myšlenky, která vybublá na povrch. Jestliže bych si tehdy nepipadal prohnilý pi chamtivém prahnutí po jídle, nco bylo špatn! Je to opravdu svízelná situace, protože máte koneckonc lidské tlo a když jste 24 hodin nejedli a pak je vám pedložen výtený pokrm, vaše pirozená reakce je: "Hele! Téda! Júúú!" Všichni ten pocit urit znáte. A tak prost mít jen to jasné vdomí bylo prost ohromující; prost vdt, že to bylo neprospšné, vdt, že šlo o nco, co by se nemlo opakovat a konen pojmout úmysl znovu to neuinit. A pak TO PUSTIT! Moje mysl ekla: "No a co bude s pokáním? A co s lítostí? S deseti otenáši, které jsi musel odíkat u Zpovdi? A kde jsou kajícnické košile a dtky a kíže k nošení a další vci?" Tém se to jevilo nepíliš duchovn. "Co tím myslíš - prost to pustit? To má být vše? Neml by ses peci jen trochu muit? Jen abys ml jistotu, že si opravdu pln uvdomuješ, jak špatné to bylo?" Ale stálo to tam erné na bílém a velkými písmeny: PUSTE TO. A ta kniha byla velmi srozumitelná, dobe peložená, s hezkou vazbou a údajn šlo o výrok Osvíceného uitele. Po všech tch letech jsem ale zaal chápat, že je to cesta vedoucí k transformaci, protože když zaneme dovolovat oné prostornosti, aby vyvstala v našich vlastních myslích a srdcích, když podpoíme onen soucitný zpsob prožívání sebe sama a vztahování se k sob samým, pak se stejným zpsobem zaneme vztahovat i k ostatním. Odrážíme, vypouštíme ven to, co prožíváme. Nenávidíme-li sebe samé, máme sklon vztahovat se stejným zpsobem i k ostatním: s netrplivostí, netolerancí, nedostatkem pohody, nedostatkem dobré vle. Když existuje mír, láska a soucit, mžeme je dávat ostatním. Je to tak pirozené, tak rozumné, tak pochopitelné, a my pesto tvrdohlav chceme, jsme absolutn rozhodnuti (nkteí z nás) být nešastní. Vynakládáme spoustu energie na to, abychom si udržely své žaly a starosti a dsivé vzpomínky a nosíme je všude s sebou jako mrtvoly obtoené kolem krku. Je to, jako když vejdete do místnosti a lidé vám eknou: "Kdybyste si ráil VŠIMNOUT...! Prosím vás! Vždy to páchne!" A vy eknete: "Ale to je pece moje. Je to souást mé vnitní podstaty." Kdybychom jen umli dát nkterým svým zapáchajícím myšlenkám tlesné vyjádení, bylo by to pro nás asi lepší. Když ale vidíme, že ony myšlenky ve skutenosti nejsou naše, není tlesné vyjádení niím podstatným. Myšlenky vnímáme jako odstrašující nebo páchnoucí prost proto, že je vidíme nesprávn. Mžeme je jednoduše pustit, mžeme je nechat jít - žádný strach, nevypaíme se. Dokonce i bolestné vzpomínky lze pustit. Když tedy nco pustíte, nevypaíte se, takže si nemusíte lámat hlavu s tím, zda budete moci ídit auto. Nemusíte si dlat starosti o své rodie nebo pátele jen proto, že jste pustili minulost.

6 A jak na to? Nuže, ke kultivaci pátelského a odpouštjícího postoje nám pomže užívání myšlenek konstruktivním zpsobem. Mohli bychom - dokonce - sami sob tu a tam popát s jistou dávkou energie a srdenosti všechno nejlepší. To nám pomže vidt nás samotné a naše mentální postoje jasnji a díky tomuto jasnému vidní budeme s to nechat vci jít - dokážeme je pustit. Vidt vci tak, jak jsou: to znamená jako promnlivé, ve stavu proudní; nedokonalé, neuspokojivé, nepinášející jakékoli konené i trvalé uspokojení. A také to, že nejsou podstatným zpsobem naše, nejsou podstatn námi - jsou neosobní. Tohle je vidní vcí tak, jak jsou. A když to dokážeme, dostaví se úleva, dostaví se svoboda, v tom okamžiku pijde osvobození. Je to tedy nádherná, radostná vc, kterou pro sebe mžeme udlat - a urit dstojné novoroní pedsevzetí. Nechat minulost jít. Z toho, co se stalo, si vzít pouení, ale mít dost moudrosti a soucitu nechat to, co odešlo, na pokoji. A obejmout okamžik, tento okamžik, s údivem. Tak tohle tedy máme. Tohle je Nový rok. Nový okamžik... nový okamžik... nový okamžik... a tak to jde dál. Poád znova se vracím zpt k jednoduchosti - toto cviení je velmi jednoduché, velmi pímé. Jde o nový zpsob vidní sebe sama, vztahování se k sob samému, zpsob odpouštjící a soucitný; o zpsob vztahování se ke svtu na základ tohoto soucitného rozumní. Dvujte mu. Smujte k tomuto daru, natote k nmu svou mysl. Je to dar každému, s kým v nadcházejícím roce pijdete do styku. A dostanete-li se do tžké situace, bude vám tato úvaha nápomocná; již je, práv te. To je ono. Práv te. ( Velká Británie, pozn. pekladatele. Odpoledne, bezprostedn ped zaátkem této ei, probhla v chithurstském kláštee hodinová meditace za mír.)

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA

EKONOMIE JAKO VDA EKONOMIE A EKONOMIKA EKONOMIE JAKO VDA Uivo (dle RVP): základní ekonomické pojmy: typy ekonomik, ekonomický cyklus, tržní mechanismus ekonomické systémy ekonomické subjekty Úkol: Na úvod nkolik pojm- odhadnte jejich význam,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,-

CENY UČEBNICE. předmět finanční hospodaření 104,- CENY 104,- UČEBNICE předmět finanční hospodaření Na otázky, úkoly a námty k pemýšlení t v uebnici upozorní následující obrázky: To, co je dobré si zapamatovat, je oznaeno: nebo textem v barevném rámeku:

Více

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová:

Diskuse P. Aleš Opatrný: Vlasta Apltauerová: Diskuse P. Aleš Opatrný: Dovolil bych si uvést nkolik témat eknme startovních, které potom bude P. Pintí laskav doplovat a moderovat, a zárove si diskusi uhlídá tak, abychom mu nevypálili rybník ohledn

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci

Lekce. 1. I. Úvod. Kontrolní otázky a cviení k 1. lekci Lekce. 1 Úvod do problematiky právní odpovdnosti ve zdravotnictví I. Úvod II. Orientace ve zdravotnických pedpisech III. Základní výkladová pravidla IV. Vybrané právní pedpisy V. Druhy právní odpovdnosti

Více

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem.

Informace pro uitele. Popis: Studenti zakreslují do mapy zemského povrchu ve válcové projekci dráhu Sputniku 1, první umlé družice Zem. Informace pro uitele Obtížnost: 1. roník SŠ Cíle: Cílem tohoto cviení je vysvtlit studentm na praktické ukázce dráhu družice, kterou vidí pracovníci ídicího stediska zakreslenou ve válcové projekci zemského

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY

POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝ E K ROKU RODINY POSLEDNÍ SLOVO ARCIPASTÝE K ROKU RODINY Drazí brati a sestry, v Roce rodiny jsme se nkolikrát pokusili spolen se zamyslet nad dležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živ reagovali na nkteré podnty,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH KONFLIKTŮ

PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH KONFLIKTŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PREVENCE A ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH KONFLIKTŮ PREVENTION

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

CO JE TO EVANGELIZACE

CO JE TO EVANGELIZACE CO JE TO EVANGELIZACE MARTIN KLUSO (Praha, záí 2001) Rád bych, abychom dnes mluvili o tom, co to je evangelizace. Všichni víme, že nás Bh povolává k tomu, abychom evangelizovali. Ale co to znamená evangelizovat?

Více

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí

1. Exponenciální rst. 1.1. Spojitý pípad. Rstový zákon je vyjáden diferenciální rovnicí V tomto lánku na dvou modelech rstu - exponenciálním a logistickém - ukážeme nkteré rozdíly mezi chováním spojitých a diskrétních systém. Exponenciální model lze považovat za základní rstový model v neomezeném

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal

JIHO ESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUD JOVICÍCH Zem d lská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Jan Kálal JIHOESKÁ UNIVERZITA V ESKÝCH BUDJOVICÍCH Zemdlská fakulta Studijní program: M4101 Zemdlské inženýrství Studijní

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O.

PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF PODNIKATELSKÝ ZÁMR - HELP ONE, S. R. O. BUSINESS PLAN - HELP ONE, S.

Více

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová)

PENÍZE UČEBNICE. (obálka zatím není hotová) PENÍZE UČEBNICE (obálka zatím není hotová) Symboly pro práci: Otázky na závr každé kapitoly Kuba, prvodce a komentátor Úspšné ukonení kapitoly Shrnutí kapitoly, nejdležitjší informace Peníze, uebnice pedmtu

Více

eské šéfky povinné kvóty odmítají

eské šéfky povinné kvóty odmítají HN.IHNED.CZ 16. 9. 2009 Fórum HN eské šéfky povinné kvóty odmítají Ženy nepotebují kvóty, které stanoví, kolik jich má být v pedstavenstvu, ale skloubit byznys a rodinu. Norsko drží jeden svtový primát,

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady.

Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. slovo k zamyšlení - podkování blahopejeme dtská školka pathfinder dobrá nálada interview fejeton ADRA receptá atd Na dvee nám zaklepal Nový rok a už je tady. Nová íslice nám ješt dlá problémy ale je reálnou

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Smrt nás navrací pravd

Smrt nás navrací pravd Smrt nás navrací pravd rozhovor s buddhistickým mnichem eského pvodu Ashinem Ottamou Helena Jank (Dotek, 17. listopadu 2000) Helena: Lidé i zvíata se bojí smrti. Píroda sama se zanikáním poítá, zánik je

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice

St edisko sociálních služeb m sta Kop ivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kop ivnice Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. eská 320, 742 21 Kopivnice ÍLOHA. 2 ke Smlouv o poskytnutí služby sociální pée Odlehovací služby PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO ODLEHOVACÍ SLUŽBU 1. Poslání

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

E-bulletin dopravního práva

E-bulletin dopravního práva E-bulletin dopravního práva I. K povinnosti píjemce pevzít zásilku II. Zvláštní zájem na dodání zásilky III. Soudní rozhodnutí IV. Nové publikace z oblasti dopravního práva V. Semináe a školení VI. Píšt

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Vtrání a režim používání oken

Vtrání a režim používání oken Vtrání a režim používání oken Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotídní výrobek, vyrobený z polotvar a konstrukních prvk, odpovídajících mezinárodn uznávaným znakám jakosti. Pesto, že se z hlediska funkce

Více

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme?

Proud ní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? Veletrh nápad uitel fyziky 10 Proudní tekutiny v rotující soustav, aneb prozradí nám vír ve výlevce, na které polokouli se nacházíme? PAVEL KONENÝ Katedra obecné fyziky pírodovdecké fakulty Masarykovy

Více

Tento výzkum mým respondentm nedlal potíže, jelikož se známe a i o takových otázkách mžeme hovoit oteven.

Tento výzkum mým respondentm nedlal potíže, jelikož se známe a i o takových otázkách mžeme hovoit oteven. Tento výzkum mým respondentm nedlal potíže, jelikož se známe a i o takových otázkách mžeme hovoit oteven. tyto otázky jsem pokládala pouze jedné respondente. Protože ji znám a vím, že peovala až do smrti

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více