Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020"

Transkript

1 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí Průběžná zpráva

2 Zpráva zpracvána k datu: Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát hlavníh města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Zpracvatel: HOPE-E.S., v..s., divize EUservis.cz Sídl, kancelář Brn: Palackéh tř. 10, Brn Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 2

3 OBSAH 1 ÚVOD A KONTEXT PRŮBĚH HODNOCENÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI 3 - SOUČASNÝ STAV - SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA, SWOT A) ZHODNOCENÍ RELEVANCE JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH ČÁSTÍ ANALÝZY OP B) NÁVRH NOVÝCH SOCIOEKONOMI CKÝCH ÚDAJŮ VHODNÝCH PRO SPECI FIKACI INVESTIČNÍCH PRIORIT C) AKTUALIZACE DAT TÝKAJÍCÍCH SE SOCIOEKONOMICKÉ SITUACE VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 4 - STRATEGIE OP PRAHA PÓL RŮSTU ČR EVALUAČNÍ OBLAST Č. 4, ČÁST 1 POSOUZENÍ VNĚJŠÍ KOHERENCE STRATEGIE OP KE STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ SOUHRN PRO PROGRAMOVOU ÚROVEŇ A DOPORUČENÍ PRIORITNÍ OSA 1: POSÍLENÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP PRIORITNÍ OSA 3: UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY (EFRR) PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ PRIORITNÍ OSA 5: VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY - POSOUZENÍ STAVU A HARMONOGRAMU PLNĚNÍ EX-ANTE KONDICIONALIT EVALUAČNÍ OBLAST Č. 4, ČÁST 2 POSOUZENÍ VNITŘNÍ KOHERENCE STRATEGIE A CÍLŮ OP PRAHA PÓL RŮSTU PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ SOUHRN PRO PROGRAMOVOU ÚROVEŇ A DOPORUČENÍ PRIORITNÍ OSA 1: POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP PRIORITNÍ OSA 3: UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ PRIORITNÍ OSA 5: VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY - UDRŽITELNÝ ROZVOJ HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ÚZEMNÍ DIMENZE A INTEGROVANÉ NÁSTROJE VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 5 NASTAVENÍ PRIORITNÍCH OS

4 5.1 ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 POSILOVÁNÍ VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY A KAPACIT PRO ROZVOJ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ VÝZKUMU A INOVACÍ A PODPORA ODBORNÝCH STŘEDISEK, ZEJMÉNA TĚCH, JEŽ JSOU PŘEDMĚTEM CELOEVROPSKÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA PODNIKOVÝCH INVESTIC DO VÝZKUMU A INOVACÍ, ATD SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA SCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ZAPOJOVAT SE DO PROCESU RŮSTU A INOVACÍ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 3 UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V INFRASTRUKTURÁCH, MIMO JINÉ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH A V SEKTORU BYDLENÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA NÍZKOUHLÍKOVÝCH STRATEGIÍ PRO VŠECHNY TYPY OBLASTÍ, ZEJMÉNA MĚSTSKÉ OBLASTI, VČETNĚ PODPORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY A ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ, JEJICHŽ CÍLEM JE ZMÍRNĚNÍ ZMĚNY KLIMATU SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VNITROSTÁTNÍMU, REGIONÁLNÍMU A MÍSTNÍMU ROZVOJI, SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ, POKUD JDE O ZDRAVOTNÍ STAV, A PŘECHOD OD INSTITUCIONÁLNÍCH KE KOMUNITNÍM SLUŽBÁM INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K DOSTUPNÝM, UDRŽITELNÝM A VYSOCE KVALITNÍM SLUŽBÁM, VČETNĚ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 4 PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍCH PODNI KŮ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ROZVÍJENÍM INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍ PRAVU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PŘEDCHÁZENÍ A OMEZOVÁNÍ PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PODPOROU ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY, ÚČINNOSTI A OTEVŘENOSTI TERCIÁRNÍHO A ROVNOCENNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ABY SE ZVÝŠI LA ÚČAST A ÚROVNĚ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ SHRNUTÍ ZA PO VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 7 NASTAVENÍ SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ A EVALUACÍ PROGRAMU ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY

5 6.1.1 INVESTIČNÍ PRIORITA 1 POSILOVÁNÍ VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY A KAPACIT PRO ROZVOJ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ VÝZKUMU A INOVACÍ A PODPORA ODBORNÝCH STŘEDISEK, ZEJMÉNA TĚCH, JEŽ JSOU PŘEDMĚTEM CELOEVROPSKÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA PODNIKOVÝCH INVESTIC DO VÝZKUMU A INOVACÍ, ATD ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA SCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ZAPOJOVAT SE DO PROCESU RŮSTU A INOVACÍ ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 3 UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VNITROSTÁTNÍMU, REGIONÁLNÍMU A MÍSTNÍMU ROZVOJI, SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ, POKUD JDE O ZDRAVOTNÍ STAV, A PŘECHOD OD INSTITUCIONÁLNÍCH KE KOMUNITNÍM SLUŽBÁM INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K DOSTUPNÝM, UDRŽITELNÝM A VYSOCE KVALITNÍM SLUŽBÁM, VČETNĚ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 4 PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍCH PODNI KŮ ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ROZVÍJENÍM INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍ PRAVU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PŘEDCHÁZENÍ A OMEZOVÁNÍ PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PODPOROU ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍ MU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY, ÚČINNOSTI A OTEVŘENOSTI TERCIÁRNÍHO A ROVNOCENNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ABY SE ZVÝŠI LA ÚČAST A ÚROVNĚ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 8 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA, IMPLEMENTAČNÍ SYSTÉM, A ZAPOJENÍ PARTNERŮ PROGRAMU HODNOCENÍ NASTAVENÍ IMPLEMENTAČNÍHO SYSTÉMU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA PARTNERSTVÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 9 PŘÍNOS OP PRAHA PÓL RŮSTU ČR KE STRATEGII ÚVODNÍ VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ DESKRIPCE A ANALÝZA PROBLÉMU PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA

6 9 PŘÍLOHY POSOUZENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK

7 1 Úvd a kntext Magistrát hlavníh města Prahy, dbr fndů Evrpské unie a splečnst HOPE E. S., v..s. pdepsaly dne smluvu na realizaci prjektu Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení peračníh prgramu tak, aby se tent prgram stal účinným nástrjem přispívajícím k cílům strategie Unie pr inteligentní a udržitelný růst (strategie Evrpa 2020). Ex-ante evaluace má charakter frmativní evaluace a její výsledky se bezprstředně prmítnu d knečné pdby peračníh prgramu. Průběžná zpráva je druhým výstupem evaluačníh prjektu, dle Vstupní zprávy bsahuje řešení těch evaluačních blastí (EO), ke kterým byly pskytnuty pdklady umžňující hdncení. Obsahem jsu tedy zjištění, dpvědi a dpručení vyplývající z evaluačních blastí 3, 4.I, 4.II, 5, 7, 8 a 9 v rzsahu dpvídajícímu předaným pkladům, respektive příslušné verzi prgramvéh dkumentu. Knkrétní zařazení jedntlivých evaluačních tázek je uveden v kapitle níže. Zpráva rzpracvává analyticku část peračníh prgramu, zabývá se psuzením vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům a vnitřní kherence strategie a cílů OP, nastavením intervenční lgiky priritních s, dále nastaveným systémem mnitrvání a evaluací prgramu a psuzena je také administrativní kapacita, navržený implementační systém a zapjení relevantních partnerů. Zpráva vychází ze zadávací dkumentace zadavatele, nabídky zhtvitele a dkumentu Vstupní zprávy. Předmětem hdncení evaluační zprávy je návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR (dle UV č. 867), který pkrývá následující tematické cíle (TC) a definvané priritní sy (PO): TC 1: Psílení výzkumu, technlgickéh rzvje a invací PO1: Psílení výzkumu, technlgickéh rzvje a invací TC 3: Zvyšvání knkurenceschpnsti MSP PO2: Zvyšvání knkurenceschpnsti MSP TC 4: Pdpra přechdu na nízkuhlíkvé hspdářství ve všech dvětvích PO3: Udržitelná mbilita a energetické úspry TC 9: Sciální začleňvání a bj s chudbu PO4: Pdpra sciálníh začleňvání a bj prti chudbě TC 10: Investice d vzdělávání, dvednstí a celživtníh učení PO5: Vzdělávání a vzdělanst PO6: Technická pmc Předmětem hdncení je návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR verze 2.1 ze dne

8 Evaluační tým v rámci 1. Průběžné zprávy vycházel při hdncení z výše uvedené verze peračníh prgramu a dkumentů předaných zadavatelem. Jedním z klíčvých dkumentů týkajících se OPPR, jeh zdůvdnění a zasazení d kntextu městských strategií je nyní klíčvá kncepce SMART Prague , která však v hdncení v 1. Průběžné zprávě nebyla zhledněna, prtže nebyla finálně dknčena. D následující 2. Průběžné zprávy bude již tat kncepce zapracvána a ve vazbě na ni dzná změn i samtné hdncení prgramu. Návazně na předání 1. Průběžné zprávy jsu uspřádány rvněž splečné schůzky ddavatele a zadavatele (dle priritních s OP PPR), jejichž účelem je pdrbná diskuze výstupů hdncení, vzájemné vyjasnění výhrad a předání reakce zpracvatelů priritních s zpracvateli. Ve vazbě na ba výše uvedené aspekty tak mnhé výhrady a navržená dpručení jsu již v aktuálně vznikající verzi prgramu, která bude dknčena k zapracvána. 8

9 2 Průběh hdncení Dne byla pdepsána smluva realizaci zakázky, čemuž předcházela nefrmální schůzka mezi zadavatelem a ddavatelem, kde byl upřesněn harmngram finalizace výstupů a další náležitsti nutné pr pdpis smluvy. Dále byly dhdnuty principy kmunikace, kntaktní sby a předány materiály pr hdncení, včetně peračníh prgramu aktualizvanému k Dne prběhla v sídle MHMP další rganizační schůzka týkající se především hdncení SEA, které se účastnili zástupci zadavatele, ddavatele a člen dbru ŽP MHMP. Dne byl ddavateli předán aktualizvaný návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR, který se stal předmětem řešení evaluačních kruhů 1 a 2 ve Vstupní zprávě. Vstupní byla devzdána dne a dle zadávací dkumentace zahrnuje evaluační kruhy 1 a 2, tedy vstupní úkly pr další fáze hdncení. Připmínky ke Vstupní zprávě byly vypřádány a zpráva byla finálně akceptvána dne Veducím realizačníh týmu zpracvatele je RNDr. Martina Hartlvá. Za plnění veřejné zakázky je zdpvědný řešitelský tým, který je slžený z veducí evaluace, expertníh týmu, pdpůrnéh expertníh týmu a pdpůrnéh analytickéh týmu. Expertní tým je slžený z evaluátrů specializvaných na jedntlivá témata (pdrbně viz nabídka ddavatele). Zadavatel s ddavatelem se dhdli na pstupu prací při zpracvání zakázky, který vychází z pžadavků a termínů daných MMR a Vládu ČR, z pstupu zpracvání peračníh prgramu, z rientačníh harmngramu danéh ve smluvě a z ptřeby dstatečnéh časvéh prstru na hdncení nvých verzí OP ze strany ddavatele. Tabulka 1: Nastavení termínů Výstup Vstupní zpráva za ex-ante hdncení i SEA hdncení 1. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace 2. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace Závěrečná zpráva exante evaluaci a její prezentace. Aktualizvaná závěrečná zpráva ex- Termín předání pdkladů ddavateli Předpkládaný termín devzdání návrhu na ŘO Etapa Analýza a vyhdncení pdkladvých dkumentů a analýza metdickéh pstupu (6 týdnů před termínem devzdání) 5 týdnů před termínem devzdání 4 týdny před termínem devzdání 3 týdny před termínem devzdání Ex-ante evaluace návrhu OP v návaznsti na jeh rzpracvání přípravy, schvalvání, úpravy a negciace. září-říjen týdnů před termínem prjednávání OP vládu ČR, předpklad d knce října 2013 předpklad - prsinec 2013 Druhá fáze ex-ante evaluace návrhu OP v návaznsti na jeh rzpracvání přípravy, schvalvání, úpravy a negciace. Vypracvání a předlžení závěrečné zprávy ex-ante evaluaci v návaznsti na prjednání OP Vládu ČR. Aktualizace závěrečné zprávy ex-ante evaluaci - V návaznsti na prjednávání OP s EK bude závěrečná zpráva ex-ante 9

10 Výstup ante evaluaci a její prezentace. Termín předání pdkladů ddavateli Předpkládaný termín devzdání návrhu na ŘO Etapa evaluaci aktualizvána v suvislsti s mžnými připmínkami EK v průběhu schvalvaní prgramvéh dkumentu. Přípravě 1. průběžné zprávy, která hdntí aktuální návrh OP dle stanvených evaluačních kruhů, předcházela setkání realizačníh týmu a stanvení pdrbné peracinalizace tázek. V rámci realizačníh týmu byli d prjektu zahrnuti jak experti na evaluace a pdpůrný analytický tým, tak především expertní tým zabývající se knkrétními tematickými cíli OP. Vzhledem k pstupnému zpracvání dkumentu a naplňvání jedntlivých kapitl není mžné d průběžné zprávy zařadit hdncení všech evaluačních tázek (např. kvůli chybějícím finančním alkacím apd.). Rzdělení evaluačních blastí a jejich zařazení d jedntlivých hdntících zpráv byl sučástí Vstupní zprávy. Níže je harmngram zpracvání evaluačních blastí dplněn knkrétněji specifické evaluační tázky. 10

11 Tabulka 2: Přehled evaluačních tázek s fází zpracvání (dle zařazení d zpráv) Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Jaká jsu hlavní výchdiska pr a) Jaké jsu pdmínky a výchdiska pr zaměření pririt OP Praha pól růstu ČR (např. z Oblast č. 1 - Analýza VZ přípravu buducíh pražskéh OP? hlediska tematické kncentrace)? a vyhdncení Je návrh OP Praha pól růstu ČR v b) C vše je nutné při návrhu OP Praha pól růstu ČR zhlednit (např. v rámci knzistence, pdkladvých suladu s předmětnými návaznsti, struktury, intervenční lgiky a hierarchie intervencí) v návaznsti na dkumenty VZ dkumentů dkumenty? stanvující pdmínky pr buducí prgramvé bdbí ? a) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Obecnéh nařízení? VZ b) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady zvláštních ustanveních týkajících se Evrpskéh fndu pr reginální VZ rzvj a cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006? c) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Nařízení Evrpskéh VZ parlamentu a rady Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006? Oblast č. 2 Metdický pstup zpracvání OP Praha pól růstu ČR Oblast č. 3 - Sučasný stav - scieknmická Splňuje návrh OP Praha pól růstu ČR pžadavky na zpracvání stanvené na úrvni EU a ČR? Zhledňují pririty OP Praha pól růstu ČR relevantní prblémy a ptřeby vzhledem k sučasné d) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s Metdickým pkynem pr přípravu prgramvých dkumentů pr prgramvé bdbí , dalšími metdickými dkumenty připravvanými MMR - NOK, které jsu neb budu vydané v VZ suvislsti s přípravu prgramvéh bdbí EU (např. Metdický pkyn Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí , dplňující akční plány apd.)? e) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s dalšími relevantními dkumenty EU navazujícími na nařízení EK jak jsu např. vysvětlující fiche EK, Draft Template and VZ Guidelines fr the Cntent f the Operatinal Prgramme, The Eurpean Cde f Cnduct n Partnership apd.? a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP 1. PZ b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt 1. PZ c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace 1. PZ 1 VZ = Vs tupní zpráva, 1. PZ = 1. Průbě žná zpráva, 2. PZ = 2. Průbě žná zpráva, ZZ = Zá věrečná zpráva. Je dná se zprávu, kde budu evaluační tázky zahrnuty, tázky budu zařazeny i d následujících evaluačních zpráv pprvé (mim evaluační blasti 1 a 2, kte ré jsu sučástí puze Vs tupní zprávy). Za řazení d hdncení v dané fázi (a d dané výsledné zprávy) je mžné puze za předpkladu, že budu ze strany zadavatele ddány ptřebné pdklady pr hdncení.

12 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 analýza, SWOT Oblast č. 4 Strategie OP Praha pól růstu ČR Oblast č. 4 část I. Psuzení vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům Oblast č. 4 část II. Psuzení vnitřní kherence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR situaci a predikcím vývje v EU, ČR a v reginu hl. m. Prahy? 2 Je prgramvá strategie (intervenční lgika) OP Praha pól růstu ČR dstatečně kherentní a prvázaná vzhledem k vnějším pdmínkám, strategiím a je zajištěna dstatečná kherence a prvázanst vnitřní strategie OP? Je zajištěna vnější kherence a knzistence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR s nadřazenými cíli na úrvni EU, ČR a reginální dstatečná (viz pdkapitla Klíčvé referenční dkumenty)? Reflektuje zvlená strategie aktuální situaci a predikci vývje EU, ČR a reginu hl. m. Prahy? Je vnitřní kherence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR dstatečná? a) Jsu v OP Praha pól růstu ČR vymezeny všechny relevantní strategické dkumenty? 1. PZ b) Jsu ptřeby/prblémy identifikvané v OP Praha pól růstu v suladu s cíli a priritami uvedenými v referenčních dkumentech? 1. PZ c) Jsu strategie/cíle/pririty a patření v referenčních dkumentech v OP Praha pól růstu ČR prmítnuty d priritních s, investičních pririt a specifických cílů / 1. PZ patření prgramu? d) Jsu jasně identifikvané synergické a kmplementární vazby na strategické dkumenty? 1. PZ e) Jsu intervence OP Praha pól růstu ČR v suladu s prblémy (resp. ptřebami) identifikvanými ve strategiích EU, ČR, hl. m. Prahy a reginálních? 1. PZ f) Jsu neb budu splněny předběžné pdmínky relevantní pr OP Praha pól růstu ČR dle Přílhy V návrhu Obecnéh nařízení? 1. PZ a) Je zajištěna vnitřní kherence z hlediska vzájemné návaznsti SWOT analýzy, strategie, cílů, pririt a finančních alkací? 2. PZ b) Vykazuje zvlená strategie adekvátní vazbu na prblémvé kruhy stanvené v analytické části ex-ante evaluace? 1. PZ c) Jsu cíle a pririty OP Praha pól růstu ČR kherentní a je zajištěna jejich kmplementarita a synergie? 1. PZ d) Nedchází k rzpru mezi cíli OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ 1. PZ 2 Vzhledem k vývji dkumentu byly zadavatelem stanveny nvé tázky evaluační blasti č. 3, se kterými se ddavatel zttžnil a vypracval je v nvém znění d průběžné zprávy. Dle dhdy s ŘO byly tázky zdpvězeny přím d textu OP, jejich 12

13 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 5 - Nastavení priritních s Je OP Praha pól růstu ČR a jeh individuální celky správně nastaven z hlediska intervenční lgiky? e) Jaká je míra prvázansti mezi priritami s hledem na jejich důležitst a naplnění glbálníh cíle OP a jeh pririt. 3 x f) Jsu pririty a vytčené cíle relevantní, kmplementární a synergické? 1. PZ g) Jsu navržené kmbinace priritních s a jejich investičních pririt splu s rzvržením finančních alkací přiměřené (tj. zhledňují finanční alkace jejich 2. PZ význam, pžadavky na tematicku kncentraci, apd.)? h) Je v OP Praha pól růstu ČR správně nastaven využití finančních nástrjů? 1. PZ i) Je v OP Praha pól růstu ČR zhledněna a správně nastavena územní dimenze a integrvané nástrje a jejich využití? 2. PZ j) Jsu d návrhu OP Praha pól růstu ČR dstatečně prmítnuty zásady transparentnsti a principů 3E, resp. v češtině 5U? 1. PZ k) Jsu v návrhu OP Praha pól růstu ČR dstatečně zahrnuty a ppsány hrizntální principy (udržitelný rzvj, rvné příležitsti apd.)? 1. PZ a) Jsu čekávané změny v hdntách příslušných indikátrů způsbené plánvanými intervencemi/aktivitami z OP Praha pól růstu ČR reálné a dsažitelné? 2. PZ b) Jaký budu mít intervence/aktivity z OP Praha pól růstu ČR příns (včetně širších suvislstí např. nepřímé dpady a jejich rizika atp.)? 1. PZ c) Jsu priritní sy zaměřené na relevantní příjemce pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ d) Je mžné pžadvaných výsledků dsáhnut jinými aktivitami, než které ppisuje OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ e) Jsu v OP Praha pól růstu navrženy vhdné (resp. nejefektivnější) frmy pdpry v kntextu pdprvaných aktivit a příjemců (např. vratné a nevratné frmy 1. PZ pdpry)? f) Je vhdně nastaven splufinancvání ze strany příjemců pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ 3 Glbální cíl prgramu není stanven, prt není mžné tázku vyhdntit. 13

14 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 6 Psuzení přidělených alkací Oblast č. 7 - Nastavení systému mnitrvání a evaluací prgramu Jsu správně nastaveny finanční alkace v OP Praha pól růstu ČR? Je zajištěn efektivní sledvání pkrku implementace OP Praha pól růstu ČR? 14 g) Je ppis priritních s (tzn. ppis cílů, pdprvaných aktivit, investičních pririt, ppis výběru perací, využití finančních nástrjů apd.) dstatečný? h) Je v případě priritních s spadajících pd ESF dstatečný ppis (pkud je relevantní) příspěvku priritní sy k tematickým cílům dle čl. 9 (1) až (7) návrhu Obecnéh nařízení, sciálním invacím a mezinárdní splupráci? a) Jsu finanční alkace jedntlivých priritních s a investičních pririt správně nastaveny ve vztahu k důležitsti specifických cílů v suladu s identifikvanými prblémy a ptřebami a v suladu s kncentrací pžadvanu v návrzích nařízení? b) Jsu finanční alkace jedntlivých priritních s a investičních pririt správně nastaveny v suladu se zvlenými frmami aktivit, příjemci pdpry a frmami pdpry? a) Jsu navržené indikátry v priritních sách a jejich investičních priritách relevantní a jasné a v suladu s pžadavky a dpručeními (viz pžadavky Evrpské kmise a metdické pkyny MMR NOK uvedené v pdkapitle Klíčvé referenční dkumenty )? b) Reflektují navržené indikátry výstupu v priritních sách a v jejich investičních priritách aktivity, cíle priritních s a nejvýznamnější čekávaný výsledek pririt OP (resp. přispěje navrhvaný výstup ke změně hdnty indikátru výsledku) s hledem na ptenciální externí vlivy? c) Jsu indikátry výsledků pr jedntlivé priritní sy a jejich investiční pririty dstatečně průkazné pr zajištění zhdncení, že perace pdprvané v dané priritní se budu přispívat k čekávané změně a tím k naplnění cíle (indikátr by měl pkrýt nejdůležitější čekávanu změnu), resp. jsu plice respnsive? d) Jsu splečné indikátry výstupů v případě EFRR investičních pririt vhdně zvleny v návaznsti na pririty, pdprvané aktivity a specifické cíle? e) Je zajištěn dstatečné pkrytí ESF investičních pririt pmcí splečných a specifických indikátrů (dle návrhu Obecnéh nařízení jsu splečné indikátry výstupů a výsledků pvinné pr každu investiční priritu ESF)? f) Jsu indikátry nastavené v suladu s pžadavky návrhu Obecnéh nařízení, Přílhy č. V ex-ante kndicinalita č. 7 (např. pžadavky jak je rbustnst, 1. PZ 1. PZ 2. PZ / ZZ 2. PZ / ZZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ

15 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 8 - Administrativní kapacita, implementační systém, a zapjení Je správně nastaven implementační systém OP Praha pól růstu ČR s hledem na administrativní kapacitu, princip zapjení partnerů, a dsavadní zkušensti při statistická validace, jasný nrmativní výklad, sulad se strategiemi), s pžadavky a dpručeními kladenými na indikátry EFRR a ESF a s Metdickým pkynem Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí (MMR NOK)? g) Jsu správně a reálně vyčísleny výchzí a cílvé hdnty všech indikátrů? 2. PZ / ZZ h) Pkrývají všechny navržené indikátry veškerá důležitá hlediska investičních pririt 1. PZ a priritních s OP? i) Jsu vhdně a relevantně (tj. zachycují pdstatné infrmace pkrku pririt) zvleny další ukazatele v OP, resp. priritních sách (např. milníky pr výknnstní rámec)? j) Je vymezení a nastavení milníků stanvené dle pžadavků návrhu Obecnéh nařízení a jsu milníky navrženy realisticky? k) Jsu pstupy pr shrmažďvání dat a mnitring vhdně nastaveny s hledem na rzhdvání, reprting a hdncení OP v průběhu jeh implementace (nutn zhlednit reprtvání OP a jeh termíny)? l) Zajišťuje navržený systém mnitringu dstatečné mnžství dat pr plánvané evaluace OP Praha pól růstu ČR? m) Je vhdně navržen využití databází veřejné správy pr získání statistických a administrativních dat v návaznsti na snížení administrativní zátěže na příjemce pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 2. PZ / ZZ 2. PZ / ZZ n) Je vhdně a správně nastaven indikativní evaluační plán OP Praha pól růstu ČR? ZZ a) Je zajištěna dstatečná a přitm přiměřená administrativní kapacita řídicíh rgánu pr řízení a implementaci OP Praha pól růstu ČR s hledem na dsavadní 1. PZ zkušensti při řízení a implementaci OPPA a OPPK? b) Je nastaven implementační systém, který zaručí ddržení principů 3E, resp. v češtině 5U 4 1. PZ při prvádění všech činnstí v rámci implementace OP Praha pól ZZ ZZ ZZ 4 účelnst, účinnst, úsprnst, užitečnst, udržitelnst 15

16 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 partnerů implementaci OPPA a OPPK? růstu ČR při zhlednění dsavadních zkušenstí při řízení a implementaci OPPA a OPPK? c) Jsu, resp. budu, dstatečně zhledněny principy partnerství při přípravě, resp. implementaci OP Praha pól růstu ČR? Oblast č. 9 Příns OP Praha pól růstu ČR ke Strategii 2020 Jaký lze čekávat příns OP Praha pól růstu ČR pr strategii Evrpa 2020? a) Jak a d jaké míry OP Praha pól růstu ČR přispěje k plnění pririt a cílů strategie Evrpa 2020 a dalších relevantních EU a nárdních nástrjů? 1. PZ 1. PZ 16

17 3 Výsledky hdncení Evaluační blasti 3 - Sučasný stav - scieknmická analýza, SWOT Vzhledem k vývji dkumentu a s hledem na flexibilitu, která byla pžadvána v zadávací dkumentaci, byl zadavatelem definván upravené zadání pr tut evaluační blast tak, aby lépe dpvídal nvě vzniklému dkumentu OP a pmhl zadavateli v klíčvých blastech scieknmické analýzy. Cílem tét evaluační blasti je knkrétnější nastavení scieknmické analýzy vzhledem k relevantním tematickým cílům, včetně návrhu nvých scieknmických údajů, které jsu vhdné pr zdůvdnění investičních pririt a pr jejich bližší specifikaci. Cílem byl také prvést aktualizaci dat v případech, že byla dstupná nvá data. Glbální evaluační tázka Zhledňují pririty OP Praha pól růstu ČR relevantní prblémy a ptřeby vzhledem k sučasné situaci a predikcím vývje v EU, ČR a v reginu hl. m. Prahy? Upřesnění zadání dle ptřeb zadavatele a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace Jedntlivé výše uvedené části jsu řešeny přím vstupy d analytické části peračníh prgramu, kde jsu frmu revizí dplněny nvé údaje vypvídající situaci v hlavním městě a rzšířeny či zpřesněny dříve uvedené infrmace. Cílem byl pmci zadavateli s přepracváním tét části prgramu a zvlená metda byla vybrána jak nejvhdnější a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP V rámci vstupů (frmu revizí) d peračníh prgramu nebyly ddavatelem vypuštěny žádné části, nebť změny v analytické části p vypuštění (resp. přesunutí aktivit) investiční pririty IP 2.1 Pdpra pdnikání, zejména usnadněním hspdářskéh využívání nvých myšlenek a pdpru zakládání nvých pdniků, mim jiné prstřednictvím pdnikatelských inkubátrů a IP 5.4 Zlepšvání přístupu k celživtnímu učení, zdknalvání dvednstí a schpnstí pracvníků a zvyšvání významu systémů vzdělávání a dbrné přípravy pr trh práce, zahrnující zlepšvání kvality dbrnéh vzdělání a šklení a zřizvání a vývj na práci zalženéh vzdělávání a učebních plánů

18 jak např. duálníh vzdělávacíh systému, byly již zadavatelem zapracvány. S hledem na jedntlivé investiční pririty byly dplněny a rzšířeny stávající infrmace další scieknmická data pskytující bližší specifikaci prblémvých blastí. Vzhledem k rzsahu analytické části a tlaku Evrpské kmise na zkracvání prgramvých dkumentů evaluátr navrhuje zvážit vypuštění kapitl 1.2 a 1.3, které jsu příliš pdrbné a nevztahují se k předmětu intervencí peračníh prgramu b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt S hledem na jedntlivé investiční pririty byly stávající infrmace v peračním prgramu rzšířeny další scieknmické údaje. Byla dplněna data týkající se především blasti trhu práce zaměstnansti a nezaměstnansti, kvality vzdělávání, výzkumu a vývje a blasti dpravy. Jedná se návrh mžných údajů, které by mhly být vhdné pr bližší specifikaci scieknmické situace v dané blasti c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace Aktualizace dat prběhla v suvislsti s dplněním nvých scieknmických údajů. Především se jednal srvnání pražskéh reginu s ČR, ale i s dalšími vybranými reginy NUTS II střední Evrpy. V návaznsti na dplněná data ale nebyla zjištěna žádná blast, kde by s hledem na nvé údaje měl djít k předefinvání ptřeb hlavníh města. 18

19 4 Výsledky hdncení Evaluační blasti č. 4 - Strategie OP Praha pól růstu ČR 4.1 Evaluační blast č. 4, část 1 Psuzení vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům Přístup k řešení Glbální evaluační tázka Je zajištěna vnější kherence a knzistence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR s nadřazenými cíli na úrvni EU, ČR a reginální dstatečná (viz pdkapitla Klíčvé referenční dkumenty)? Reflektuje zvlená strategie aktuální situaci a predikci vývje EU, ČR a reginu hl. m. Prahy? Specifické evaluační tázky a charakteristika přístupu dpvědím a) Jsu v OP Praha pól růstu ČR vymezeny všechny relevantní strategické dkumenty? Přístup: Strategie prgramu by měla vycházet ze všech aktuálně dstupných relevantních nárdních, reginálních a evrpských strategií a kncepcí. Referenční dkumenty jsu vymezeny v analytické části prgramu. Psuzení se tady sustředí na tázku, zda prgram identifikuje všechny pdstatné platné strategické dkumenty a kncepce relevantní pr předmětnu blast a sulad prgramvé strategie s trendy a směry vymezenými v těcht dkumentech. b) Jsu ptřeby/prblémy identifikvané v OP Praha pól růstu v suladu s cíli a priritami uvedenými v referenčních dkumentech? Přístup: Strategie prgramu by měla: identifikvat všechny významné prblémy / ptřeby v předmětných blastech a zejména prblémy reflektující relevantní nárdní, reginální a evrpské strategie. Pr případné další identifikvané prblémy a ptřeby pskytnut zdůvdnění a začlenění d celkvéh kntextu prblematiky předmětné blasti. Psuzení se tady sustředí na následující tázky a aspekty: 19

20 zda prblémy a ptřeby identifikvané prgramem, jsu v suladu s ptřebami a cíli identifikvanými v referenčních kncepčních a strategických dkumentech. Interpretace prblémů a ptřeb z phledu bsahu a trendů dpvídá referenčním dkumentům, zda další prblémy a ptřeby identifikvané prgramem jsu zdůvdněny a začleněny d celkvéh kntextu řešené prblematiky. c) Jsu strategie/cíle/pririty a patření v referenčních dkumentech v OP Praha pól růstu ČR prmítnuty d priritních s, investičních pririt a specifických cílů / patření prgramu? Přístup: Zvlené investiční pririty a specifické cíle by měly prkazatelně navazvat na hlavní významné prblémy a ptřeby. Význam prblémů identifikvaných k řešení by přitm měl být vzájemně srvnatelný. Psuzení se tady sustředí na následující tázky a aspekty: Zda zvlené specifické cíle jednznačně navazují na identifikvané prblémy / ptřeby a pririty a zda význam prblémů a cílů je prvnatelný. d) Jsu jasně identifikvané synergické a kmplementární vazby na strategické dkumenty? Přístup: Pkud některý z významných prblémů / ptřeb identifikvaných v analytické části není řešen, měla by pr t strategie prgramu pskytnut přijatelné vysvětlení. e) Jsu intervence OP Praha pól růstu ČR v suladu s prblémy (resp. ptřebami) identifikvanými ve strategiích EU, ČR, hl. m. Prahy a reginálních? Přístup: Strategie prgramu by měla vymezit pzici prgramu v rámci dalších intervencí a identifikvat ty, které jsu vlivňvány plněním strategie a napak ty ptenciálně vlivňující výsledky prgramu. Mezi strategické dkumenty lze řadit: Další perační prgramy Prgramy mim rámec fndů splečnéh strategickéh rámce (například prgramy Hrizn 2020) Jiné (nárdní) strategie a nástrje Cíle, nástrje a plitiky mhu být becně charakterizvány vztahy, synergie, kmplementarity, neutrality, knkurence, rzprnsti. f) Jsu neb budu splněny předběžné pdmínky relevantní pr OP Praha pól růstu ČR dle Přílhy V návrhu Obecnéh nařízení? Přístup: K metdice psuzení plnění předběžných pdmínek viz kapitla plnění předběžných pdmínek. 20

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 2. Průběžná zpráva Zpráva zpracována k datu: 5. 11. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datum a čas:

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020

Nejzávažnější chyby v dotačních projektech a nová metodika projektů v období 2014-2020 Nejzávažnější chyby v dtačních prjektech a nvá metdika prjektů v bdbí 2014-2020 Martin Dítě, BDO Setkání starstů a míststarstů Reginservis MEZINÁRODNÍ SÍŤ FIREM BDO 5 BDO je pátá největší síť na světě

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Design pro růst a prosperitu

Design pro růst a prosperitu Design pr růst a prsperitu Rapprt Zpráva a et dpručení recmmandatins Evrpskéh výbru du pr Cmité veducí directeur pstavení v Bericht eurpéen blasti designu und du design Empfehlungen des Úvdní slv a shrnutí

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více