Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020"

Transkript

1 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí Průběžná zpráva

2 Zpráva zpracvána k datu: Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát hlavníh města Prahy Mariánské náměstí Praha 1 Zpracvatel: HOPE-E.S., v..s., divize EUservis.cz Sídl, kancelář Brn: Palackéh tř. 10, Brn Kancelář Praha: Lidická 1, Praha 5 2

3 OBSAH 1 ÚVOD A KONTEXT PRŮBĚH HODNOCENÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI 3 - SOUČASNÝ STAV - SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA, SWOT A) ZHODNOCENÍ RELEVANCE JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH ČÁSTÍ ANALÝZY OP B) NÁVRH NOVÝCH SOCIOEKONOMI CKÝCH ÚDAJŮ VHODNÝCH PRO SPECI FIKACI INVESTIČNÍCH PRIORIT C) AKTUALIZACE DAT TÝKAJÍCÍCH SE SOCIOEKONOMICKÉ SITUACE VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 4 - STRATEGIE OP PRAHA PÓL RŮSTU ČR EVALUAČNÍ OBLAST Č. 4, ČÁST 1 POSOUZENÍ VNĚJŠÍ KOHERENCE STRATEGIE OP KE STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ SOUHRN PRO PROGRAMOVOU ÚROVEŇ A DOPORUČENÍ PRIORITNÍ OSA 1: POSÍLENÍ TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP PRIORITNÍ OSA 3: UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY (EFRR) PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ PRIORITNÍ OSA 5: VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY - POSOUZENÍ STAVU A HARMONOGRAMU PLNĚNÍ EX-ANTE KONDICIONALIT EVALUAČNÍ OBLAST Č. 4, ČÁST 2 POSOUZENÍ VNITŘNÍ KOHERENCE STRATEGIE A CÍLŮ OP PRAHA PÓL RŮSTU PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ SOUHRN PRO PROGRAMOVOU ÚROVEŇ A DOPORUČENÍ PRIORITNÍ OSA 1: POSÍLENÍ VÝZKUMU, TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJE A INOVACÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI MSP PRIORITNÍ OSA 3: UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY PRIORITNÍ OSA 4: PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ PROTI CHUDOBĚ PRIORITNÍ OSA 5: VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLANOST HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY - UDRŽITELNÝ ROZVOJ HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ÚZEMNÍ DIMENZE A INTEGROVANÉ NÁSTROJE VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 5 NASTAVENÍ PRIORITNÍCH OS

4 5.1 ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 POSILOVÁNÍ VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY A KAPACIT PRO ROZVOJ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ VÝZKUMU A INOVACÍ A PODPORA ODBORNÝCH STŘEDISEK, ZEJMÉNA TĚCH, JEŽ JSOU PŘEDMĚTEM CELOEVROPSKÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA PODNIKOVÝCH INVESTIC DO VÝZKUMU A INOVACÍ, ATD SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA SCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ZAPOJOVAT SE DO PROCESU RŮSTU A INOVACÍ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 3 UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI A VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V INFRASTRUKTURÁCH, MIMO JINÉ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH A V SEKTORU BYDLENÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA NÍZKOUHLÍKOVÝCH STRATEGIÍ PRO VŠECHNY TYPY OBLASTÍ, ZEJMÉNA MĚSTSKÉ OBLASTI, VČETNĚ PODPORY UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY A ADAPTAČNÍCH OPATŘENÍ, JEJICHŽ CÍLEM JE ZMÍRNĚNÍ ZMĚNY KLIMATU SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VNITROSTÁTNÍMU, REGIONÁLNÍMU A MÍSTNÍMU ROZVOJI, SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ, POKUD JDE O ZDRAVOTNÍ STAV, A PŘECHOD OD INSTITUCIONÁLNÍCH KE KOMUNITNÍM SLUŽBÁM INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K DOSTUPNÝM, UDRŽITELNÝM A VYSOCE KVALITNÍM SLUŽBÁM, VČETNĚ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 4 PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍCH PODNI KŮ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ROZVÍJENÍM INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍ PRAVU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PŘEDCHÁZENÍ A OMEZOVÁNÍ PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PODPOROU ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY, ÚČINNOSTI A OTEVŘENOSTI TERCIÁRNÍHO A ROVNOCENNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ABY SE ZVÝŠI LA ÚČAST A ÚROVNĚ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ SHRNUTÍ ZA PO ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ SHRNUTÍ ZA PO VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 7 NASTAVENÍ SYSTÉMU MONITOROVÁNÍ A EVALUACÍ PROGRAMU ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY

5 6.1.1 INVESTIČNÍ PRIORITA 1 POSILOVÁNÍ VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ INFRASTRUKTURY A KAPACIT PRO ROZVOJ VYNIKAJÍCÍ ÚROVNĚ VÝZKUMU A INOVACÍ A PODPORA ODBORNÝCH STŘEDISEK, ZEJMÉNA TĚCH, JEŽ JSOU PŘEDMĚTEM CELOEVROPSKÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA PODNIKOVÝCH INVESTIC DO VÝZKUMU A INOVACÍ, ATD ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 PODPORA SCHOPNOSTI MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ZAPOJOVAT SE DO PROCESU RŮSTU A INOVACÍ ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY 3 UDRŽITELNÁ MOBILITA A ENERGETICKÉ ÚSPORY ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO ZDRAVOTNICKÉ A SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K VNITROSTÁTNÍMU, REGIONÁLNÍMU A MÍSTNÍMU ROZVOJI, SNIŽOVÁNÍ NEROVNOSTÍ, POKUD JDE O ZDRAVOTNÍ STAV, A PŘECHOD OD INSTITUCIONÁLNÍCH KE KOMUNITNÍM SLUŽBÁM INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ PŘÍSTUPU K DOSTUPNÝM, UDRŽITELNÝM A VYSOCE KVALITNÍM SLUŽBÁM, VČETNĚ ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO ZÁJMU INVESTIČNÍ PRIORITA 4 PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMIKY A SOCIÁLNÍCH PODNI KŮ ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ OSY INVESTIČNÍ PRIORITA 1 INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ROZVÍJENÍM INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍ PRAVU INVESTIČNÍ PRIORITA 2 PŘEDCHÁZENÍ A OMEZOVÁNÍ PŘEDČASNÉHO UKONČOVÁNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PODPOROU ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍ MU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ INVESTIČNÍ PRIORITA 3 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY, ÚČINNOSTI A OTEVŘENOSTI TERCIÁRNÍHO A ROVNOCENNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, ABY SE ZVÝŠI LA ÚČAST A ÚROVNĚ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 8 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA, IMPLEMENTAČNÍ SYSTÉM, A ZAPOJENÍ PARTNERŮ PROGRAMU HODNOCENÍ NASTAVENÍ IMPLEMENTAČNÍHO SYSTÉMU ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA PARTNERSTVÍ VÝSLEDKY HODNOCENÍ EVALUAČNÍ OBLASTI Č. 9 PŘÍNOS OP PRAHA PÓL RŮSTU ČR KE STRATEGII ÚVODNÍ VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ DESKRIPCE A ANALÝZA PROBLÉMU PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA PRIORITNÍ OSA

6 9 PŘÍLOHY POSOUZENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK

7 1 Úvd a kntext Magistrát hlavníh města Prahy, dbr fndů Evrpské unie a splečnst HOPE E. S., v..s. pdepsaly dne smluvu na realizaci prjektu Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí Účelem ex-ante evaluace je zajistit kvalitní nastavení peračníh prgramu tak, aby se tent prgram stal účinným nástrjem přispívajícím k cílům strategie Unie pr inteligentní a udržitelný růst (strategie Evrpa 2020). Ex-ante evaluace má charakter frmativní evaluace a její výsledky se bezprstředně prmítnu d knečné pdby peračníh prgramu. Průběžná zpráva je druhým výstupem evaluačníh prjektu, dle Vstupní zprávy bsahuje řešení těch evaluačních blastí (EO), ke kterým byly pskytnuty pdklady umžňující hdncení. Obsahem jsu tedy zjištění, dpvědi a dpručení vyplývající z evaluačních blastí 3, 4.I, 4.II, 5, 7, 8 a 9 v rzsahu dpvídajícímu předaným pkladům, respektive příslušné verzi prgramvéh dkumentu. Knkrétní zařazení jedntlivých evaluačních tázek je uveden v kapitle níže. Zpráva rzpracvává analyticku část peračníh prgramu, zabývá se psuzením vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům a vnitřní kherence strategie a cílů OP, nastavením intervenční lgiky priritních s, dále nastaveným systémem mnitrvání a evaluací prgramu a psuzena je také administrativní kapacita, navržený implementační systém a zapjení relevantních partnerů. Zpráva vychází ze zadávací dkumentace zadavatele, nabídky zhtvitele a dkumentu Vstupní zprávy. Předmětem hdncení evaluační zprávy je návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR (dle UV č. 867), který pkrývá následující tematické cíle (TC) a definvané priritní sy (PO): TC 1: Psílení výzkumu, technlgickéh rzvje a invací PO1: Psílení výzkumu, technlgickéh rzvje a invací TC 3: Zvyšvání knkurenceschpnsti MSP PO2: Zvyšvání knkurenceschpnsti MSP TC 4: Pdpra přechdu na nízkuhlíkvé hspdářství ve všech dvětvích PO3: Udržitelná mbilita a energetické úspry TC 9: Sciální začleňvání a bj s chudbu PO4: Pdpra sciálníh začleňvání a bj prti chudbě TC 10: Investice d vzdělávání, dvednstí a celživtníh učení PO5: Vzdělávání a vzdělanst PO6: Technická pmc Předmětem hdncení je návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR verze 2.1 ze dne

8 Evaluační tým v rámci 1. Průběžné zprávy vycházel při hdncení z výše uvedené verze peračníh prgramu a dkumentů předaných zadavatelem. Jedním z klíčvých dkumentů týkajících se OPPR, jeh zdůvdnění a zasazení d kntextu městských strategií je nyní klíčvá kncepce SMART Prague , která však v hdncení v 1. Průběžné zprávě nebyla zhledněna, prtže nebyla finálně dknčena. D následující 2. Průběžné zprávy bude již tat kncepce zapracvána a ve vazbě na ni dzná změn i samtné hdncení prgramu. Návazně na předání 1. Průběžné zprávy jsu uspřádány rvněž splečné schůzky ddavatele a zadavatele (dle priritních s OP PPR), jejichž účelem je pdrbná diskuze výstupů hdncení, vzájemné vyjasnění výhrad a předání reakce zpracvatelů priritních s zpracvateli. Ve vazbě na ba výše uvedené aspekty tak mnhé výhrady a navržená dpručení jsu již v aktuálně vznikající verzi prgramu, která bude dknčena k zapracvána. 8

9 2 Průběh hdncení Dne byla pdepsána smluva realizaci zakázky, čemuž předcházela nefrmální schůzka mezi zadavatelem a ddavatelem, kde byl upřesněn harmngram finalizace výstupů a další náležitsti nutné pr pdpis smluvy. Dále byly dhdnuty principy kmunikace, kntaktní sby a předány materiály pr hdncení, včetně peračníh prgramu aktualizvanému k Dne prběhla v sídle MHMP další rganizační schůzka týkající se především hdncení SEA, které se účastnili zástupci zadavatele, ddavatele a člen dbru ŽP MHMP. Dne byl ddavateli předán aktualizvaný návrh Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR, který se stal předmětem řešení evaluačních kruhů 1 a 2 ve Vstupní zprávě. Vstupní byla devzdána dne a dle zadávací dkumentace zahrnuje evaluační kruhy 1 a 2, tedy vstupní úkly pr další fáze hdncení. Připmínky ke Vstupní zprávě byly vypřádány a zpráva byla finálně akceptvána dne Veducím realizačníh týmu zpracvatele je RNDr. Martina Hartlvá. Za plnění veřejné zakázky je zdpvědný řešitelský tým, který je slžený z veducí evaluace, expertníh týmu, pdpůrnéh expertníh týmu a pdpůrnéh analytickéh týmu. Expertní tým je slžený z evaluátrů specializvaných na jedntlivá témata (pdrbně viz nabídka ddavatele). Zadavatel s ddavatelem se dhdli na pstupu prací při zpracvání zakázky, který vychází z pžadavků a termínů daných MMR a Vládu ČR, z pstupu zpracvání peračníh prgramu, z rientačníh harmngramu danéh ve smluvě a z ptřeby dstatečnéh časvéh prstru na hdncení nvých verzí OP ze strany ddavatele. Tabulka 1: Nastavení termínů Výstup Vstupní zpráva za ex-ante hdncení i SEA hdncení 1. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace 2. průběžná zpráva ex-ante evaluace a její prezentace Závěrečná zpráva exante evaluaci a její prezentace. Aktualizvaná závěrečná zpráva ex- Termín předání pdkladů ddavateli Předpkládaný termín devzdání návrhu na ŘO Etapa Analýza a vyhdncení pdkladvých dkumentů a analýza metdickéh pstupu (6 týdnů před termínem devzdání) 5 týdnů před termínem devzdání 4 týdny před termínem devzdání 3 týdny před termínem devzdání Ex-ante evaluace návrhu OP v návaznsti na jeh rzpracvání přípravy, schvalvání, úpravy a negciace. září-říjen týdnů před termínem prjednávání OP vládu ČR, předpklad d knce října 2013 předpklad - prsinec 2013 Druhá fáze ex-ante evaluace návrhu OP v návaznsti na jeh rzpracvání přípravy, schvalvání, úpravy a negciace. Vypracvání a předlžení závěrečné zprávy ex-ante evaluaci v návaznsti na prjednání OP Vládu ČR. Aktualizace závěrečné zprávy ex-ante evaluaci - V návaznsti na prjednávání OP s EK bude závěrečná zpráva ex-ante 9

10 Výstup ante evaluaci a její prezentace. Termín předání pdkladů ddavateli Předpkládaný termín devzdání návrhu na ŘO Etapa evaluaci aktualizvána v suvislsti s mžnými připmínkami EK v průběhu schvalvaní prgramvéh dkumentu. Přípravě 1. průběžné zprávy, která hdntí aktuální návrh OP dle stanvených evaluačních kruhů, předcházela setkání realizačníh týmu a stanvení pdrbné peracinalizace tázek. V rámci realizačníh týmu byli d prjektu zahrnuti jak experti na evaluace a pdpůrný analytický tým, tak především expertní tým zabývající se knkrétními tematickými cíli OP. Vzhledem k pstupnému zpracvání dkumentu a naplňvání jedntlivých kapitl není mžné d průběžné zprávy zařadit hdncení všech evaluačních tázek (např. kvůli chybějícím finančním alkacím apd.). Rzdělení evaluačních blastí a jejich zařazení d jedntlivých hdntících zpráv byl sučástí Vstupní zprávy. Níže je harmngram zpracvání evaluačních blastí dplněn knkrétněji specifické evaluační tázky. 10

11 Tabulka 2: Přehled evaluačních tázek s fází zpracvání (dle zařazení d zpráv) Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Jaká jsu hlavní výchdiska pr a) Jaké jsu pdmínky a výchdiska pr zaměření pririt OP Praha pól růstu ČR (např. z Oblast č. 1 - Analýza VZ přípravu buducíh pražskéh OP? hlediska tematické kncentrace)? a vyhdncení Je návrh OP Praha pól růstu ČR v b) C vše je nutné při návrhu OP Praha pól růstu ČR zhlednit (např. v rámci knzistence, pdkladvých suladu s předmětnými návaznsti, struktury, intervenční lgiky a hierarchie intervencí) v návaznsti na dkumenty VZ dkumentů dkumenty? stanvující pdmínky pr buducí prgramvé bdbí ? a) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Obecnéh nařízení? VZ b) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Nařízení Evrpskéh parlamentu a rady zvláštních ustanveních týkajících se Evrpskéh fndu pr reginální VZ rzvj a cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006? c) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s návrhem Nařízení Evrpskéh VZ parlamentu a rady Evrpském sciálním fndu a zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006? Oblast č. 2 Metdický pstup zpracvání OP Praha pól růstu ČR Oblast č. 3 - Sučasný stav - scieknmická Splňuje návrh OP Praha pól růstu ČR pžadavky na zpracvání stanvené na úrvni EU a ČR? Zhledňují pririty OP Praha pól růstu ČR relevantní prblémy a ptřeby vzhledem k sučasné d) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s Metdickým pkynem pr přípravu prgramvých dkumentů pr prgramvé bdbí , dalšími metdickými dkumenty připravvanými MMR - NOK, které jsu neb budu vydané v VZ suvislsti s přípravu prgramvéh bdbí EU (např. Metdický pkyn Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí , dplňující akční plány apd.)? e) Je návrh OP Praha pól růstu ČR vypracván v suladu s dalšími relevantními dkumenty EU navazujícími na nařízení EK jak jsu např. vysvětlující fiche EK, Draft Template and VZ Guidelines fr the Cntent f the Operatinal Prgramme, The Eurpean Cde f Cnduct n Partnership apd.? a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP 1. PZ b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt 1. PZ c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace 1. PZ 1 VZ = Vs tupní zpráva, 1. PZ = 1. Průbě žná zpráva, 2. PZ = 2. Průbě žná zpráva, ZZ = Zá věrečná zpráva. Je dná se zprávu, kde budu evaluační tázky zahrnuty, tázky budu zařazeny i d následujících evaluačních zpráv pprvé (mim evaluační blasti 1 a 2, kte ré jsu sučástí puze Vs tupní zprávy). Za řazení d hdncení v dané fázi (a d dané výsledné zprávy) je mžné puze za předpkladu, že budu ze strany zadavatele ddány ptřebné pdklady pr hdncení.

12 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 analýza, SWOT Oblast č. 4 Strategie OP Praha pól růstu ČR Oblast č. 4 část I. Psuzení vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům Oblast č. 4 část II. Psuzení vnitřní kherence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR situaci a predikcím vývje v EU, ČR a v reginu hl. m. Prahy? 2 Je prgramvá strategie (intervenční lgika) OP Praha pól růstu ČR dstatečně kherentní a prvázaná vzhledem k vnějším pdmínkám, strategiím a je zajištěna dstatečná kherence a prvázanst vnitřní strategie OP? Je zajištěna vnější kherence a knzistence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR s nadřazenými cíli na úrvni EU, ČR a reginální dstatečná (viz pdkapitla Klíčvé referenční dkumenty)? Reflektuje zvlená strategie aktuální situaci a predikci vývje EU, ČR a reginu hl. m. Prahy? Je vnitřní kherence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR dstatečná? a) Jsu v OP Praha pól růstu ČR vymezeny všechny relevantní strategické dkumenty? 1. PZ b) Jsu ptřeby/prblémy identifikvané v OP Praha pól růstu v suladu s cíli a priritami uvedenými v referenčních dkumentech? 1. PZ c) Jsu strategie/cíle/pririty a patření v referenčních dkumentech v OP Praha pól růstu ČR prmítnuty d priritních s, investičních pririt a specifických cílů / 1. PZ patření prgramu? d) Jsu jasně identifikvané synergické a kmplementární vazby na strategické dkumenty? 1. PZ e) Jsu intervence OP Praha pól růstu ČR v suladu s prblémy (resp. ptřebami) identifikvanými ve strategiích EU, ČR, hl. m. Prahy a reginálních? 1. PZ f) Jsu neb budu splněny předběžné pdmínky relevantní pr OP Praha pól růstu ČR dle Přílhy V návrhu Obecnéh nařízení? 1. PZ a) Je zajištěna vnitřní kherence z hlediska vzájemné návaznsti SWOT analýzy, strategie, cílů, pririt a finančních alkací? 2. PZ b) Vykazuje zvlená strategie adekvátní vazbu na prblémvé kruhy stanvené v analytické části ex-ante evaluace? 1. PZ c) Jsu cíle a pririty OP Praha pól růstu ČR kherentní a je zajištěna jejich kmplementarita a synergie? 1. PZ d) Nedchází k rzpru mezi cíli OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ 1. PZ 2 Vzhledem k vývji dkumentu byly zadavatelem stanveny nvé tázky evaluační blasti č. 3, se kterými se ddavatel zttžnil a vypracval je v nvém znění d průběžné zprávy. Dle dhdy s ŘO byly tázky zdpvězeny přím d textu OP, jejich 12

13 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 5 - Nastavení priritních s Je OP Praha pól růstu ČR a jeh individuální celky správně nastaven z hlediska intervenční lgiky? e) Jaká je míra prvázansti mezi priritami s hledem na jejich důležitst a naplnění glbálníh cíle OP a jeh pririt. 3 x f) Jsu pririty a vytčené cíle relevantní, kmplementární a synergické? 1. PZ g) Jsu navržené kmbinace priritních s a jejich investičních pririt splu s rzvržením finančních alkací přiměřené (tj. zhledňují finanční alkace jejich 2. PZ význam, pžadavky na tematicku kncentraci, apd.)? h) Je v OP Praha pól růstu ČR správně nastaven využití finančních nástrjů? 1. PZ i) Je v OP Praha pól růstu ČR zhledněna a správně nastavena územní dimenze a integrvané nástrje a jejich využití? 2. PZ j) Jsu d návrhu OP Praha pól růstu ČR dstatečně prmítnuty zásady transparentnsti a principů 3E, resp. v češtině 5U? 1. PZ k) Jsu v návrhu OP Praha pól růstu ČR dstatečně zahrnuty a ppsány hrizntální principy (udržitelný rzvj, rvné příležitsti apd.)? 1. PZ a) Jsu čekávané změny v hdntách příslušných indikátrů způsbené plánvanými intervencemi/aktivitami z OP Praha pól růstu ČR reálné a dsažitelné? 2. PZ b) Jaký budu mít intervence/aktivity z OP Praha pól růstu ČR příns (včetně širších suvislstí např. nepřímé dpady a jejich rizika atp.)? 1. PZ c) Jsu priritní sy zaměřené na relevantní příjemce pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ d) Je mžné pžadvaných výsledků dsáhnut jinými aktivitami, než které ppisuje OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ e) Jsu v OP Praha pól růstu navrženy vhdné (resp. nejefektivnější) frmy pdpry v kntextu pdprvaných aktivit a příjemců (např. vratné a nevratné frmy 1. PZ pdpry)? f) Je vhdně nastaven splufinancvání ze strany příjemců pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 1. PZ 3 Glbální cíl prgramu není stanven, prt není mžné tázku vyhdntit. 13

14 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 6 Psuzení přidělených alkací Oblast č. 7 - Nastavení systému mnitrvání a evaluací prgramu Jsu správně nastaveny finanční alkace v OP Praha pól růstu ČR? Je zajištěn efektivní sledvání pkrku implementace OP Praha pól růstu ČR? 14 g) Je ppis priritních s (tzn. ppis cílů, pdprvaných aktivit, investičních pririt, ppis výběru perací, využití finančních nástrjů apd.) dstatečný? h) Je v případě priritních s spadajících pd ESF dstatečný ppis (pkud je relevantní) příspěvku priritní sy k tematickým cílům dle čl. 9 (1) až (7) návrhu Obecnéh nařízení, sciálním invacím a mezinárdní splupráci? a) Jsu finanční alkace jedntlivých priritních s a investičních pririt správně nastaveny ve vztahu k důležitsti specifických cílů v suladu s identifikvanými prblémy a ptřebami a v suladu s kncentrací pžadvanu v návrzích nařízení? b) Jsu finanční alkace jedntlivých priritních s a investičních pririt správně nastaveny v suladu se zvlenými frmami aktivit, příjemci pdpry a frmami pdpry? a) Jsu navržené indikátry v priritních sách a jejich investičních priritách relevantní a jasné a v suladu s pžadavky a dpručeními (viz pžadavky Evrpské kmise a metdické pkyny MMR NOK uvedené v pdkapitle Klíčvé referenční dkumenty )? b) Reflektují navržené indikátry výstupu v priritních sách a v jejich investičních priritách aktivity, cíle priritních s a nejvýznamnější čekávaný výsledek pririt OP (resp. přispěje navrhvaný výstup ke změně hdnty indikátru výsledku) s hledem na ptenciální externí vlivy? c) Jsu indikátry výsledků pr jedntlivé priritní sy a jejich investiční pririty dstatečně průkazné pr zajištění zhdncení, že perace pdprvané v dané priritní se budu přispívat k čekávané změně a tím k naplnění cíle (indikátr by měl pkrýt nejdůležitější čekávanu změnu), resp. jsu plice respnsive? d) Jsu splečné indikátry výstupů v případě EFRR investičních pririt vhdně zvleny v návaznsti na pririty, pdprvané aktivity a specifické cíle? e) Je zajištěn dstatečné pkrytí ESF investičních pririt pmcí splečných a specifických indikátrů (dle návrhu Obecnéh nařízení jsu splečné indikátry výstupů a výsledků pvinné pr každu investiční priritu ESF)? f) Jsu indikátry nastavené v suladu s pžadavky návrhu Obecnéh nařízení, Přílhy č. V ex-ante kndicinalita č. 7 (např. pžadavky jak je rbustnst, 1. PZ 1. PZ 2. PZ / ZZ 2. PZ / ZZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ 1. PZ

15 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 Oblast č. 8 - Administrativní kapacita, implementační systém, a zapjení Je správně nastaven implementační systém OP Praha pól růstu ČR s hledem na administrativní kapacitu, princip zapjení partnerů, a dsavadní zkušensti při statistická validace, jasný nrmativní výklad, sulad se strategiemi), s pžadavky a dpručeními kladenými na indikátry EFRR a ESF a s Metdickým pkynem Zásady tvrby a pužívání indikátrů v prgramvém bdbí (MMR NOK)? g) Jsu správně a reálně vyčísleny výchzí a cílvé hdnty všech indikátrů? 2. PZ / ZZ h) Pkrývají všechny navržené indikátry veškerá důležitá hlediska investičních pririt 1. PZ a priritních s OP? i) Jsu vhdně a relevantně (tj. zachycují pdstatné infrmace pkrku pririt) zvleny další ukazatele v OP, resp. priritních sách (např. milníky pr výknnstní rámec)? j) Je vymezení a nastavení milníků stanvené dle pžadavků návrhu Obecnéh nařízení a jsu milníky navrženy realisticky? k) Jsu pstupy pr shrmažďvání dat a mnitring vhdně nastaveny s hledem na rzhdvání, reprting a hdncení OP v průběhu jeh implementace (nutn zhlednit reprtvání OP a jeh termíny)? l) Zajišťuje navržený systém mnitringu dstatečné mnžství dat pr plánvané evaluace OP Praha pól růstu ČR? m) Je vhdně navržen využití databází veřejné správy pr získání statistických a administrativních dat v návaznsti na snížení administrativní zátěže na příjemce pdpry z OP Praha pól růstu ČR? 2. PZ / ZZ 2. PZ / ZZ n) Je vhdně a správně nastaven indikativní evaluační plán OP Praha pól růstu ČR? ZZ a) Je zajištěna dstatečná a přitm přiměřená administrativní kapacita řídicíh rgánu pr řízení a implementaci OP Praha pól růstu ČR s hledem na dsavadní 1. PZ zkušensti při řízení a implementaci OPPA a OPPK? b) Je nastaven implementační systém, který zaručí ddržení principů 3E, resp. v češtině 5U 4 1. PZ při prvádění všech činnstí v rámci implementace OP Praha pól ZZ ZZ ZZ 4 účelnst, účinnst, úsprnst, užitečnst, udržitelnst 15

16 Evaluační blast Glbální evaluační tázky Specifické evaluační tázky Zpráva 1 partnerů implementaci OPPA a OPPK? růstu ČR při zhlednění dsavadních zkušenstí při řízení a implementaci OPPA a OPPK? c) Jsu, resp. budu, dstatečně zhledněny principy partnerství při přípravě, resp. implementaci OP Praha pól růstu ČR? Oblast č. 9 Příns OP Praha pól růstu ČR ke Strategii 2020 Jaký lze čekávat příns OP Praha pól růstu ČR pr strategii Evrpa 2020? a) Jak a d jaké míry OP Praha pól růstu ČR přispěje k plnění pririt a cílů strategie Evrpa 2020 a dalších relevantních EU a nárdních nástrjů? 1. PZ 1. PZ 16

17 3 Výsledky hdncení Evaluační blasti 3 - Sučasný stav - scieknmická analýza, SWOT Vzhledem k vývji dkumentu a s hledem na flexibilitu, která byla pžadvána v zadávací dkumentaci, byl zadavatelem definván upravené zadání pr tut evaluační blast tak, aby lépe dpvídal nvě vzniklému dkumentu OP a pmhl zadavateli v klíčvých blastech scieknmické analýzy. Cílem tét evaluační blasti je knkrétnější nastavení scieknmické analýzy vzhledem k relevantním tematickým cílům, včetně návrhu nvých scieknmických údajů, které jsu vhdné pr zdůvdnění investičních pririt a pr jejich bližší specifikaci. Cílem byl také prvést aktualizaci dat v případech, že byla dstupná nvá data. Glbální evaluační tázka Zhledňují pririty OP Praha pól růstu ČR relevantní prblémy a ptřeby vzhledem k sučasné situaci a predikcím vývje v EU, ČR a v reginu hl. m. Prahy? Upřesnění zadání dle ptřeb zadavatele a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace Jedntlivé výše uvedené části jsu řešeny přím vstupy d analytické části peračníh prgramu, kde jsu frmu revizí dplněny nvé údaje vypvídající situaci v hlavním městě a rzšířeny či zpřesněny dříve uvedené infrmace. Cílem byl pmci zadavateli s přepracváním tét části prgramu a zvlená metda byla vybrána jak nejvhdnější a) Zhdncení relevance jedntlivých tematických částí analýzy OP V rámci vstupů (frmu revizí) d peračníh prgramu nebyly ddavatelem vypuštěny žádné části, nebť změny v analytické části p vypuštění (resp. přesunutí aktivit) investiční pririty IP 2.1 Pdpra pdnikání, zejména usnadněním hspdářskéh využívání nvých myšlenek a pdpru zakládání nvých pdniků, mim jiné prstřednictvím pdnikatelských inkubátrů a IP 5.4 Zlepšvání přístupu k celživtnímu učení, zdknalvání dvednstí a schpnstí pracvníků a zvyšvání významu systémů vzdělávání a dbrné přípravy pr trh práce, zahrnující zlepšvání kvality dbrnéh vzdělání a šklení a zřizvání a vývj na práci zalženéh vzdělávání a učebních plánů

18 jak např. duálníh vzdělávacíh systému, byly již zadavatelem zapracvány. S hledem na jedntlivé investiční pririty byly dplněny a rzšířeny stávající infrmace další scieknmická data pskytující bližší specifikaci prblémvých blastí. Vzhledem k rzsahu analytické části a tlaku Evrpské kmise na zkracvání prgramvých dkumentů evaluátr navrhuje zvážit vypuštění kapitl 1.2 a 1.3, které jsu příliš pdrbné a nevztahují se k předmětu intervencí peračníh prgramu b) Návrh nvých scieknmických údajů vhdných pr specifikaci investičních pririt S hledem na jedntlivé investiční pririty byly stávající infrmace v peračním prgramu rzšířeny další scieknmické údaje. Byla dplněna data týkající se především blasti trhu práce zaměstnansti a nezaměstnansti, kvality vzdělávání, výzkumu a vývje a blasti dpravy. Jedná se návrh mžných údajů, které by mhly být vhdné pr bližší specifikaci scieknmické situace v dané blasti c) Aktualizace dat týkajících se scieknmické situace Aktualizace dat prběhla v suvislsti s dplněním nvých scieknmických údajů. Především se jednal srvnání pražskéh reginu s ČR, ale i s dalšími vybranými reginy NUTS II střední Evrpy. V návaznsti na dplněná data ale nebyla zjištěna žádná blast, kde by s hledem na nvé údaje měl djít k předefinvání ptřeb hlavníh města. 18

19 4 Výsledky hdncení Evaluační blasti č. 4 - Strategie OP Praha pól růstu ČR 4.1 Evaluační blast č. 4, část 1 Psuzení vnější kherence strategie OP ke strategickým dkumentům Přístup k řešení Glbální evaluační tázka Je zajištěna vnější kherence a knzistence strategie a cílů OP Praha pól růstu ČR s nadřazenými cíli na úrvni EU, ČR a reginální dstatečná (viz pdkapitla Klíčvé referenční dkumenty)? Reflektuje zvlená strategie aktuální situaci a predikci vývje EU, ČR a reginu hl. m. Prahy? Specifické evaluační tázky a charakteristika přístupu dpvědím a) Jsu v OP Praha pól růstu ČR vymezeny všechny relevantní strategické dkumenty? Přístup: Strategie prgramu by měla vycházet ze všech aktuálně dstupných relevantních nárdních, reginálních a evrpských strategií a kncepcí. Referenční dkumenty jsu vymezeny v analytické části prgramu. Psuzení se tady sustředí na tázku, zda prgram identifikuje všechny pdstatné platné strategické dkumenty a kncepce relevantní pr předmětnu blast a sulad prgramvé strategie s trendy a směry vymezenými v těcht dkumentech. b) Jsu ptřeby/prblémy identifikvané v OP Praha pól růstu v suladu s cíli a priritami uvedenými v referenčních dkumentech? Přístup: Strategie prgramu by měla: identifikvat všechny významné prblémy / ptřeby v předmětných blastech a zejména prblémy reflektující relevantní nárdní, reginální a evrpské strategie. Pr případné další identifikvané prblémy a ptřeby pskytnut zdůvdnění a začlenění d celkvéh kntextu prblematiky předmětné blasti. Psuzení se tady sustředí na následující tázky a aspekty: 19

20 zda prblémy a ptřeby identifikvané prgramem, jsu v suladu s ptřebami a cíli identifikvanými v referenčních kncepčních a strategických dkumentech. Interpretace prblémů a ptřeb z phledu bsahu a trendů dpvídá referenčním dkumentům, zda další prblémy a ptřeby identifikvané prgramem jsu zdůvdněny a začleněny d celkvéh kntextu řešené prblematiky. c) Jsu strategie/cíle/pririty a patření v referenčních dkumentech v OP Praha pól růstu ČR prmítnuty d priritních s, investičních pririt a specifických cílů / patření prgramu? Přístup: Zvlené investiční pririty a specifické cíle by měly prkazatelně navazvat na hlavní významné prblémy a ptřeby. Význam prblémů identifikvaných k řešení by přitm měl být vzájemně srvnatelný. Psuzení se tady sustředí na následující tázky a aspekty: Zda zvlené specifické cíle jednznačně navazují na identifikvané prblémy / ptřeby a pririty a zda význam prblémů a cílů je prvnatelný. d) Jsu jasně identifikvané synergické a kmplementární vazby na strategické dkumenty? Přístup: Pkud některý z významných prblémů / ptřeb identifikvaných v analytické části není řešen, měla by pr t strategie prgramu pskytnut přijatelné vysvětlení. e) Jsu intervence OP Praha pól růstu ČR v suladu s prblémy (resp. ptřebami) identifikvanými ve strategiích EU, ČR, hl. m. Prahy a reginálních? Přístup: Strategie prgramu by měla vymezit pzici prgramu v rámci dalších intervencí a identifikvat ty, které jsu vlivňvány plněním strategie a napak ty ptenciálně vlivňující výsledky prgramu. Mezi strategické dkumenty lze řadit: Další perační prgramy Prgramy mim rámec fndů splečnéh strategickéh rámce (například prgramy Hrizn 2020) Jiné (nárdní) strategie a nástrje Cíle, nástrje a plitiky mhu být becně charakterizvány vztahy, synergie, kmplementarity, neutrality, knkurence, rzprnsti. f) Jsu neb budu splněny předběžné pdmínky relevantní pr OP Praha pól růstu ČR dle Přílhy V návrhu Obecnéh nařízení? Přístup: K metdice psuzení plnění předběžných pdmínek viz kapitla plnění předběžných pdmínek. 20

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 Strategický plán sciálníh začleňvání Ostrava 2015-2018 Vize: Ostrava je měst vstřícné ke všem byvatelům a je všestranně připraven pmci řešit situaci každéh, kd k ní sám přistupuje aktivně. Strategický

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více