!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$"

Transkript

1 !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;<= VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO VYPRACOVNÍ ZÁVRENÉ ZPRÁVY JAKÉ DOKUMENTY, DOKLADY A JINÉ PÍLOHY JE POTEBA DODAT JAKÝMI PRAVIDLY SE ÍDÍ DOKLADOVÁNÍ PRO ZÁVRENOU ZPRÁVU..2 a) íslování doklad..2 b) Forma dokladu..2 c) Kurz denní, kurz smluvní..2 d) Zaokrouhlování v úetnictví eských organizací..3 e) Zaokrouhlování v závrené zpráv..3 STRUKTURA FORMULÁ ZÁVRENÉ ZPRÁVY PRO AKCE 3.1, 4.3 A ÁST I. III...3 ÁST IV. OBSAHOVÁ ÁST..3 ÁST Va. FINANNÍ ZPRÁVA..3 Cestovní náklady spolené pro akce 3.1, 4.3, Náklady na stravu a ubytování - spolené pro akce 3.1 a 4.3 (aktiv. 1-7)..7 Náklady na aktivity (spolené pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 1-7)..7 Pomcky na školení (pouze pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 7)..8 Mimoádné náklady (spolené pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 1-7)..8 SPECIFICKÉ POLOŽKY PRO AKCI 3.1 A 4.3 VYTVÁENÍ SÍTÍ A AKCI 5.1 SEZNAM ÚASTNÍK, EXPERT A LEN PODPRNÉHO PERSONÁLU (spolené pro akci 3.1, 4.3, 5.1) SOUHRNNÁ FINANNÍ NÁKLAD CELÉHO PROJEKTU (spolené pro akci 3.1, 4.3, 5.1)

2 >;? = 1. Závrená zpráva (ZZ) musí být pedložena na platném formulái (lze stáhnout z 2. ZZ se zasílá: 1x originál na adresu NA a 1x v elektronické podob (osob odpovdné za akci). Pozn. V elektronické podob staí pouze formulá ZZ bez doklad a podpis. 3. Píjemce pedloží ZZ nejpozdji do dvou msíc po skonení projektového období (po skonení projektu). 4. Konené vyútování se ve formulái provádí v EURO. Pepoet kurzu EUR CZK (viz dále v metodice-ást V. Finanní zpráva). 5. Pijetí závrené zprávy Vám NA potvrdí em. 6. Pi jakékoli zmn (termín, místo konání, zmna partner, vedoucích, rozpoet, bankovní údaje apod.) je nutné oznámit tyto zmny NA písemn, a to neprodlen ped jejich uskutenním. 7. ZZ musí být podepsána osobou oprávnnou k podpisu smlouvy (viz žádost). 8. K ZZ je poteba doložit kopie požadovaných úetních doklad, kde je to vyžadováno (viz metodiky jednotlivých akcí). V pípad nejasností je NA oprávnna nahlédnout do originál úetních doklad v rámci finanního auditu. 9. Originály úetních doklad musí zstat u organizace min. 5 let po ukonení projektu pro pípad auditu. 10. Žadatel mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného pedbžného rozpotu. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. A?< A; A = Formulá ZZ opatený originálem podpisu zákonného zástupce organizace i neformální skupiny (viz strana 1 formuláe ZZ). Zákonným zástupcem se rozumí osoba, která podepisovala smlouvu. Kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu (grantu): cestovné a mimoádné náklady. U akcí 3.1 a 4.3 Vytváení sítí a akce 5.1 se dokládají kopie doklad až do výše poskytnutého grantu. Originál podpisové listiny osob zapojených do projektu viz. tabulka Seznam úastník, expert a len podprného personálu v ásti Va. Veškeré další pílohy dokumentující prbh projektu a jeho medializaci nap. kopie min. 1 exempláe pihlášky úastníka na projekt, hodnotícího dotazníku, leták, plakátu, výstižky z novin, asopis a jiných médiích, kde byly zveejnny informace o projektu, CD, DVD s fotografiemi a natoenými záznamy z projektu. B? A? = NA vyžaduje pouze kopie doklad vykazující náklady z položek schváleného pedbžného rozpotu: úvodní pípravná návštva - cestovné, cestovné a mimoádné náklady. Ostatní náklady se vypisují do píslušných tabulek, kopie doklad se k vyútování již nepikládají. a) ÍSLOVÁNÍ - kopii dokladu oíslujte (tj. pia te poadové íslo) a piložte ke zpráv b) FORMA DOKLADU - ujistte se, zda kopie dokladu obsahuje iteln datum, cenu a mnu, ve které byl doklad poízen. Doklady musí být vystaveny v projektovém období vymezeném smlouvou o grantu. Z dokladu musí být zejmá povaha nákladu. Píjemce grantu je povinen doložit jak vzniklý náklad tak i proplacení nákladu (nap. žadatel o grant dokládá fakturu za cestovné vysílajících organizací/skupin a výdajový doklad pípadn kopii výpisu z bankovního útu dokladující, že faktura byla žadatelem o grant proplacena) c) KURZ DENNÍ, KURZ SMLUVNÍ - veškeré údaje v úetnictví se evidují a útují v pesné ástce, která byla zaplacena. Pro pepoet mezi mnami z dvodu ocenní úetního pípadu se používá výhradn zákonem stanovený denní kurz NB (viz zákon o úetnictví, paragraf 24), který je možno interní smrnicí organizace zafixovat na urité období (týden, msíc, tvrtletí, pololetí, rok = pozor ne pro jednotlivou smlouvu, což by odporovalo zásad ocenní úetního pípadu k okamžiku uskutenní!). Pípadnou interní smrnici nelze bezdvodn mnit, mla by mít charakter dlouhodobého pedpisu a všeobecnou platnost v rámci organizace. 2

3 d) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ÚETNICTVÍ ESKÝCH ORGANIZACÍ - Banky v R umožují transakce na 2 des. místa, a to jak v CZK, tak i v ostatních mnách. Pokud je pro pepoet mny použit kurz na 3 a více des. míst, banka konenou ástku zaokrouhlí na 2 des. místa dle svých pravidel. - Pokladna pi výdeji a píjmu penz se používá zaokrouhlování takto: 1) transakce v CZK (K) zaokrouhlení na 50tihalée tj. od 0,01 do 0,24 a od 0,51 do 0,74 K v. smrem dol, od 0,25 do 0,49 a od 0,75 do 0,99 K v. smrem nahoru POZOR výjimka pi výpotu cestovních náhrad zamstnancm se zaokrouhluje pro poteby jejich výplaty vždy až celková vypoítaná ástka, a to vždy smrem nahoru na celý 50tihalé, tj. od 0,01 do 0,49 K na 0,50 K, od 0,51 do 0,99 K na 1,00 K. 2) transakce v EUR a ostatních mnách zaokrouhlení závisí na možnostech, které daná mna má, tzn. zda používá peníze fyzicky vyjadující desetiny, tisíciny, píp. další. nap. EUR umožuje hotovostní transakce i na setiny, tzn. že je možno vyplatit nap. i 1 cent. SKK má proti tomu pouze mince v hodnot desetin koruny, tzn. 10, 20, hal. V takovém pípad je nutné se ped provedením transakce v mén známé mn ujistit, jaké mince používá. Zaokrouhlování pak probíhá tak, aby byly maximáln využity možnosti mny, opt podle pravidel uvedených v odst. 1). e) ZAOKROUHLOVÁNÍ V ZÁVRENÉ ZPRÁV Do závrené zprávy se údaje uvádjí v EUR. Pokud je pro pepoet mezi mnami použit kurz na 3 a více des. míst, je nutné každou jednotlivou položku zaokrouhlit na 2 desetinná místa. Zaokrouhlení se provádí stejným zpsobem, který je uveden v ásti Úetnictví Pokladna bod 1).? C D?AE F C? ;? "%, 1 "%, 9%+G4" H"%,! " #$$ %% "$&$% % ást Va. Finanní zpráva (obecn) '% % (## )$ $( #*"$# )$+,%$ "$ $ $% $ (%" $ $ $" $ $ # -%* -%+" $ $.#($$/%, - Do 1. sloupce Celková schválená ástka podle Vaší smlouvy vyplte jednotlivé ástky, o které jste žádali v žádosti o grant (opište ástky uvedené v žádosti). Tyto ástky byly schváleny a jsou tedy souástí Vaší smlouvy. - Do 2. sloupce Konená ástka (skutené náklady) vyplte jednotlivé ástky podle reálných náklad (Kolik co opravdu stálo?) - Do 3. sloupce Závrené posouzení (vyplní národní agentura nebo Výkonná agentura) nevyplujte nic, tento sloupec je uren pro poteby Národní agentury. Reálné náklady na projekt mohou být nižší, než náklady uvedené v žádosti o grant. V takovém pípad organizace musí vyútovat vše dle reality, nikoliv dle položek uvedených v žádosti o grant. Každopádn by náklady nemly být vyšší, než náklady uvedené v žádosti. Pokud se tak stane, organizace sama hradí rozdíl reálné ástky a ástky uvedené v žádosti o grant, a to nikoliv z grantu Programu Mládež v akci! V realit by také nemlo docházet k pesunu jednotlivých položek mezi sebou. Pokud k tomu dojde, žadatel mže v prbhu realizace projektu požádat o úpravu svého schváleného rozpotu. V takovém pípad musí napsat žádost o pesun uznatelných položek a zaslat ji do 3

4 NA. Pesuny mezi položkami uznatelných náklad se ídí smlouvou o grantu - viz l. I.3.4. V odvodnných pípadech je možné pesunout z jedné položky do druhé 10% ástky, a to pouze v pípad, že pvodní ástka v položce, do které 10% pesouvám z jiné položky, je vyšší, než pesouvaných 10%. Zárove tato úprava rozpotu nesmí ovlivnit realizaci daného projektu. V ojedinlých pípadech lze také pesunout více financí, než 10 %. Pesuny vtší než 10% musí být uvedeny v písemném dodatku ke smlouv (jež vystavuje NA) a ádn zdvodnny žadatelskou organizací. Pozor! Pesuny mezi položkami náklad poítanými na základ paušálních/pevných ástek nelze uplatnit! Zárove není možné pesouvat finance z pevné a/nebo paušální ástky do položky uznatelných náklad a naopak (nap. nelze pesunout finance z pevné ástky náklady na aktivity do položky cestovné a opan). Pesuny financí mezi aktivitami v rámci téhož víceetného projektu nejsou povoleny! Píklad 1: pvodn plánovaná ástka na vízum (100,- Euro) je v reálu nižší (60,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (50,- Euro) je v reálu vyšší (60,-Euro). Z položky vízum lze do položky cestovné pevést max. 10,- Euro (tj.max. 10%), což umožní navýšení položky cestovné na reálnou cenu cesty. Pebytek penz v položce vízum (30,- Euro) je poté nutné v koneném vyútování zohlednit, tj. odeíst, pípadn vrátit NA. Píklad 2: pvodn plánovaná ástka na vízum (200,- Euro) je v reálu nižší (100,- Euro). Naopak pvodní plánovaná cena za cestovné (150,- Euro) je v reálu vyšší (300,-Euro). To znamená, že z položky vízum do položky cestovné mžeme pevést maximáln 15,- Euro (tj. 10% ze 150,-Euro). Z položky vízum nelze v tuto chvíli do položky cestovné pevést. 20,- Euro (tj.max. 10% z 200,- Euro), protože pvodní výše ástky v položce cestovné je nižší, než pesouvaných 10%. ást Va. Finanní zpráva (dle jednotlivých položek) Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady: cestovní náklady jsou uznatelné pouze pro poet osob, který byl uveden v žádosti o grant. dokladujte 100% cestovního nákladu (ne 70% náklad na cestu) v pípad, že organizace zptn proplácí cestu úastníkm nebo koordinaní organizace mnohostr. projektu zptn proplácí cestu jednotlivým vysílajícím skupinám je teba doložit i doklad o proplacení. Tímto dokladem mže být bu výdajový pokladní doklad podepsaný úastníkem potvrzující pevzetí ástky. Organizace mže dále doložit výpis z bankovního útu v pípad, že ástka je zptn pevedena úastníkovi i skupin na úet. K výpisu je teba doložit žádost úastníka/ skupiny/organizace o proplacení ástky na svj úet. V žádosti musí být uvedeno celé íslo útu úastníka i organizace/skupiny a originální podpis úastníka i zástupce organizace/skupiny. pro cestu skupin cestující hromadn jedním dopravním prostedkem (busem, mikrobusem, vlakem) dokladujte fakturou i výdajovým pokladním dokladem. Na dokladu musí být uvedena 100% ástka za cestovné, datum cesty, poátek a konec cesty (tj. místo) a jmenovit seznam osob/osoba, který/á cestoval/a. cestu je možné také dokladovat kopiemi jednotlivých zpáteních jízdenek (vlak, autobus) za pedpokladu, že na jízdence je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. uznatelnými doklady za leteckou dopravu i lodní dopravu jsou letenky i lodnky (vetn elektronických letenek), kde je uvedeno jméno osoby, datum cesty a ástka. Letenka i lodnka musí být doložena palubní vstupenkou! Vyútování jízdy osobním autem - NA doporuuje co nejmén využívat k jízdám soukromá vozidla. Pokud je to nezbytné, je teba poítat s nutností v závrené zpráv uvést dvod. Tím mže být nap: velmi špatná nebo žádná dostupnost cílového místa prostedky hromadné dopravy, hospodárnost v aut jedou více než 2 lidé (nutno uvádt poet, jména v dokladech),cestování znevýhodnných = invalidních, špatn pohyblivých osob,mimoádná situace - nutnost urychleného ešení závažného problému ohrožujícího zdraví, bezpenost úastník nebo pípadn celkovou realizaci projektu,pevoz vtšího množství materiál pro poteby projektu (jako limit mže být nap. stanovena váha 15 kg na jednoho cestujícího staršího 18 let) nebo velké rozmry nákladu (nad limity pípustné pro pepravu v hromadných prostedcích dopravy) V ostatních pípadech NA apeluje na píjemce grantu, aby používali k doprav prostedky veejných dopravc a pouili o tomto doporuení také další osoby spjaté s jejich projektem.vzorem mže být zákoník práce ve vztahu zamstnavatel vs. zamstnanec, který také eliminuje používání jiných než zamstnavatelových vozidel na minimum. 4

5 Pokud nastane nutnost, kdy je teba (nebo vhodné, výhodné) z výše uvedených dvod použít soukromé vozidlo, pak NA stanovuje následující postup: 1 úastník (= zárove idi) bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, 2 úastníci (= idi + 1 osoba) idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoba neútuje žádné jízdné! idi + 2 úastníci - idi bude útovat jízdné ve výši ceny bžné jízdenky za použití hromadného dopravního prostedku veejného dopravce podnikajícího v dané oblasti, další osoby neútují žádné jízdné! Snahou je omezit využívání služeb idie postaveného mimo projekt. Výjimkou je jízda s osobami znevýhodnnými (zde se použije postup dle následujícího tvrtého bodu). 3 a více úastník idi doloží poet ujetých km dle knihy jízd, prmrnou spotebu PH (dle TP) a cenu erpané pohonné hmoty, pokud erpal v dob, která se pímo váže k cest (pi vícenásobném erpání se vypoítá prmrná cena z pedložených doklad). Pokud nedoloží žádný doklad o erpání PH, jako základ výpotu náhrady se použije vyhláškou MF k aktuálnímu roku stanovená cena. Z poskytnutého grantu se nebude hradit základní náhrada (= amortizace) za použití vozidla! Výpoet jízdních náhrad = cena PH x prm. spoteba : 100 x poet ujetých km Žádný další úastník jízdy nemá nárok na jízdní náhrady. Upozorujeme, že pi použití jiného než hromadného dopravního prostedku je teba vést knihu jízd, v níž musí být vyznaeny: jméno a bydlišt idie, poátení stav km na tachometru, každá jednotlivá jízda (stav km na poátku a konci cesty + poet ujetých km, pesné vyznaení míst, kam vozidlo jelo), konený stav km na tachometru datum erpání PH + cena (doložit daovým dokladem) a množství natankované PH celkový poet ujetých km podpis idie + schvalovací podpis vedoucího projektu nebo jeho zástupce 5

6 6

7 Cestovní náklady spolené pro akce 3.1, 4.3, 5.1 Pi dokladování cestovních náklad se ite prosím pokyny uvedenými v sekci: Uznatelné typy doklad pro cestovní náklady. Cestovní náklady zahrnují veškeré cestovní náklady pro úastníky/experty a podprný personál. Patí sem veškeré náklady z místa bydlišt na místo projektu a zpt. Do této sekce nepatí náklady na místní dopravu, které vznikají bhem vlastní aktivity (místní doprava je hrazena z položky náklady na aktivity). Píklad vyútování cestovních náklad: Cestovní náklady Poadové íslo dokladu Typ dokladu (nap. faktura, výdajový doklad, letenka, jízdenka, palubní lístek, lodnka, smlouva ) Datum cesty 1 Faktura Carpineto Romano Praha Carpineto Romano 1A 1B Výpis z bankovního útu nebo výdajový pokladní doklad Žádost o zaslání cestovného na úet it. Org. Cesta z/do Jméno cestujícího Zem pvodu úastníka Christina Cerbara, Martina Carella, Michaela Polidori, Mattia Giampaolo, Daniele Fiorio 100% ástka EUR nebo jiná cizí mna (k ástce uve te mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) Itálie 1702,00,- Eur 28 K/Eur ,- K ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 1588,53,- EUR Celkem 70% náklad (EUR) 1111,97,- Eur CELKEM EUR 7

8 Náklady na stravu a ubytování - spolené pro akce 3.1 a 4.3 (aktivita 1-7) Jedná se o paušální ástky na úastníka a den, z nichž se hradí píspvek na ubytování, stravování a další náklady bhem projektu (nap. pojištní). V pípad nižšího potu úastník na projektu, než je uvedeno v žádosti, se ástka krátí (paušální ástka x skutený poet úastník). Dokladem o úasti je listina úastník s jejich originálními podpisy. 2. Náklady na stravování a ubytování výpoet paušální ástky (vetn expert a podprného personálu) Charakteristika nákladu Organizace a zem Poet úastník ástka EUR nebo jiná cizí mna (náklady v jiných mnách než K; k ástce uve te mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM Náklady na aktivity (spolené pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 1-7) ástka zahrnuje vše krom stravy a ubytování (materiál nebo vybavení potebné na projekt, odmny nebo honoráe školitelm, pronájem školících prostor, místní doprava, vstupné, publikace, peklady apod.) Doporuená výše odmny pro pracovníky, kteí jsou do projektu zapojeni (nap. koordinátor, vedoucí projektu ): pokud budou odmny vyplacené z grantu vyšší, než je prmr vyplacený v organizaci za stejnou práci, vše, co jde nad tento prmr, je neuznatelný náklad a pi auditu bude jako takový z grantu vylouen (viz l. II 14.2 Obecných podmínek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že uznatelné náklady jsou mj."náklady na zamstnance povené provádním akce, které zahrnují skutené mzdy, výdaje na sociální zabezpeení a jiné zákonné náklady tvoící souást odmny, pokud takové náklady nepekraují prmrné sazby, které píjemce bžn používá pi odmování zamstnanc;") U aktivity Školící kurz je možné nárokovat materiál a odmny pro školitele v samostatné položce Pomcky na školení. 3. Náklady na aktivity pevná ástka (vetn expert a podprného personálu) Charakteristika nákladu ástka EUR nebo jiná cizí mna (náklady v jiných mnách než K; k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy NÁKLADY NA AKTIVITY CELKEM 3. Náklady na aktivity paušální ástka (vetn expert a podprného personálu) Charakteristika nákladu Organizace a zem ástka EUR nebo jiná cizí mna (náklady v jiných mnách než K; k ástce uvete mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy 8 NÁKLADY NA AKTIVITY CELKEM

9 Pomcky na školení (pouze pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 7) Tato položka se týká pouze aktivity Školící kurz pod akcí 4.3 a je možné z ní uhradit potebné materiálové vybavení a píspvek na honorá pro školitele. 4. Pomcky na školení výpoet paušální ástky (žádáte-li na n podporu) Charakteristika nákladu ástka EUR nebo jiná cizí mna (náklady v jiných mnách než K; k ástce uve te mnu) Použitý úetní kurz* (v pípad jiné mny než K) ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy NÁKLADY NA POMCKY CELKEM *)6"&'8 '"-+&5 (spolené pro akce 3.1 a 4.3 aktivita 1-7) Tato položka se týká všech aktivit krom aktivity Vytváení sítí. Zahrnuje náklady na víza, na okování nebo na úastníky s omezenými píležitostmi a zvláštními potebami,nap. osobní asistent. Je poteba doložit kopie faktur nebo útenek. 5. Mimoádné náklady (pokud na n žádáte podporu) Poadové íslo dokladu Charakteristika náklad Poskytovatel ástka v K Pepoet K na EUR vždy dle kurzu smlouvy MIMOÁDNÉ NÁKLADY CELKEM 9

10 Specifické položky pro akci 3.1 a 4.3 Vytváení sítí a akci 5.1 U akce 5.1 a 4.3., 3.1 Vytváení sítí uvádjte mzdové náklady v samostatné položce (Mzdové náklady), stejn jako publikace a peklady (Náklady na výrobu, peklad a informování) a pronájem (Náklady na setkání). Mzdové náklady Tato položka zahrnuje honoráe, odmny a lektorné školitelm nebo odborníkm, kteí se úastní projektu s konkrétním vstupem (pednáška, workshop). Doporuená výše odmny na den se pohybuje mezi K. Ve formulái ZZ uvádíte také za co je školitel odmnn. Doporuená výše odmny pro pracovníky, kteí jsou do projektu zapojeni (nap. koordinátor, vedoucí projektu ): pokud budou odmny vyplacené z grantu vyšší, než je prmr vyplacený v organizaci za stejnou práci, vše, co jde nad tento prmr, je neuznatelný náklad a pi auditu bude jako takový z grantu vylouen (viz l. II 14.2 Obecných podmínek smlouvy, ve kterém je uvedeno, že uznatelné náklady jsou mj."náklady na zamstnance povené provádním akce, které zahrnují skutené mzdy, výdaje na sociální zabezpeení a jiné zákonné náklady tvoící souást odmny, pokud takové náklady nepekraují prmrné sazby, které píjemce bžn používá pi odmování zamstnanc;") 1. Mzdové náklady Uvete prosím mzdové náklady vzniklé pímo v dsledku aktivity (vetn jmen, funkcí a toho, zda byly dané osoby pijaty pímo na tento projekt a s ním související aktivity). Zeteln odlište interní zamstnance Vaší organizace od osob pijatých pímo na projekt. Jméno Funkce Úkoly Interní nebo pijatý Poet dní / msíc Hrubý denní / msíní plat Náklady v CELKEM Pojištní, víza a zvláštní poteby Za zvláštní poteby jsou považovány poteby nezbytn nutné pro úast na projektu (nap. okování) nebo poteby související s úastí osob fyzicky i mentáln znevýhodnných. 2. Pojištní, víza a zvláštní poteby Uvete prosím náklady spojené s pojištním, získáním víz a zajištním zvláštních poteb. Charakteristika Náklady v CELKEM 10

11 Náklady na ubytování / stravování 4. Náklady na stravování / ubytování Uvete prosím náklady na ubytování a stravování. Ve sloupci charakteristika prosím jasn rozlište rzné fáze Vašeho projektu (nap. píprava, vlastní aktivita, navazující aktivity apod.), pokud v tchto fázích žádáte o uhrazení tchto náklad. Charakteristika Poet osob Poet dní Náklady na den Náklady v CELKEM 11

12 Náklady na setkání 7?,8, :-5 +,6(!'"I$)!%,! + '"-+&5 '+, )H$'( J/+G!' I$ 95,4"'( + G'!"6, )H'(-4*K 4H$,'0!'"I), )H'*#-.#G 6(+&'0 &+2( '"-+&5 '+ )+,$!*" Ve sloupci charakteristika prosím jasn rozlište rzné fáze Vašeho projektu (nap. píprava, vlastní aktivita, navazující aktivity apod.), pokud v tchto fázích žádáte o uhrazení tchto náklad. a) Nájem prostor Charakteristika Poet dní Náklady na den Náklady b) Pronájem vybavení Charakteristika Poet dní Náklady na den Náklady c) Náklady na tlumoení (vetn cestovného, ubytování a honorá) Z jakého do jakého jazyka Poet tlumoník Poet dní Náklady na den Náklady d) Pronájem tlumonických kabin (vetn vybavení) Charakteristika Poet dní Náklady na den Náklady e) Další náklady (nap. materiál) Charakteristika Poet dní Náklady na den Náklady NÁKLADY NA SETKÁNÍ CELKEM 12

13 Náklady na výrobu, peklad a informování V této položce se mohou objevit náklady spojené s propagací projektu. 6. Náklady na výrobu / peklad / informování Uvete prosím náklady na výrobu a distribuci informaních dokument a materiál (CD-ROM, video, knihy, letáky, apod.) vetn potu vyrobených kopií. a) Výroba Charakteristika Poet kopií Jednotková cena Náklady v b) Peklad Z jakého do jakého jazyka Poet stran Cena za stranu Náklady v c) Informování Charakteristika Náklady v NÁKLADY NA VÝROBU / PEKLAD / INFORMOVÁNÍ CELKEM 13

14 Zhodnocení výsledk Jedná se o šíení výstup projektu, nap. distribuce vzniklých metodik, CD s informacemi, uspoádání výstavy (fotografie z prbhu projektu nebo informaní panely). 7. Šíení (zhodnocení) výsledk projektu Uvete prosím náklady na šíení výsledk projektu. Charakteristika Náklady v CELKEM Další náklady Zde je možno uvádt drobné propaganí dárky pro úastníky (nap. jako cena v rámci soutže) nebo náklady na pípravný seminá pro realizaní tým apod. 8. Další náklady Uvete prosím pípadné další náklady spojené s realizací projektu. Charakteristika Náklady v CELKEM 14

15 Seznam úastník, expert a len podprného personálu Kompletn vyplnný seznam osob zapojených do projektu je nedílnou souástí závrené zprávy. Pokud použijete vlastní formulá, zohlednte v nm všechna níže uvedená data. Seznam úastník, expert a len podprného personálu (pi vtším potu úastník tuto stránku zkopírujte nebo pidejte ádky) Název projektu: Místo konání: Data:. Organizace / skupina Píjmení, jméno Adresa bydlišt Zem trvalého pobytu ová adresa Pohlaví (M/Ž) Úastník, expert nebo podprný personál (Ú/E/P) Podpis G!''" L*'+'H'(,+9 -+ #$8G!I$-, %%$(%- $$$$)$0 #$, /*% 42$#G '"-+&M*$ $ " "%% $$""$1"2" $("$)$$ + $-48 '"-+&5 '+!$+*/+#*!I$-, * )$+345 "%,-+ G!+/$'" /!N!+) "&$: 4 +-#* *6 )$

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název úetní jednotky: Oznaení: íslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Dopluje: Poet stran: Pílohy: Struktura vnitního pedpisu o pokladn

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny

edb žného oznámení nenastaly žádné zm ny ODVODNNÍ VEEJNÉ ZAKÁZKY Odvodnní veejné zakázky pro úely pedbžného oznámení Odvodnní úelnosti veejné zakázky obsahuje alespo - Popis poteb, které mají být splnním veejné zakázky naplnny. - Popis pedmtu

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více